Пщн: алгебра Та›ырыбы: На›ты сандар туралы жалпы ±“ым. Типіжүктеу 1.35 Mb.
бет4/6
Дата21.04.2019
өлшемі1.35 Mb.
1   2   3   4   5   6

Саба›тыЈ ма›саты:

Білімділік масаты: О›ушыларды функциясы жЩне оныЈ

›асиеттері жайлы ал“ан білімдерін бекіту.Дамытушылымасаты: О›ушылардыЈ ой йрісін кеЈейту, белсенділігін арттыру, функциясыныЈ графигін сала білуге да“дыландыру.

ТЩрбиелік масаты: О›ушыларды йз бетінше есеп шы“ару“а, ізденуге

тЩрбиелеу.СабатыЈ тЇрі: лекция

СабатыЈ Щдісі: ДеЈгейлеп саралап о›ыту.

Кйрнекілігі: о›улы›.

Саба› барысы

І. °йымдастыру.

ІІ. ®й ж±мысын тексеру.

ІІІ. љайталау.

 1. Функция дегеніміз не?

 2. Аны›талу облысы деген не?

 3. ФункцияныЈ берілу тЩсілдері.

 4. функциясы, ›асиеттері.

ІV. ЖаЈа матреиалды бекіту.

1. ОушылардыЈ білімдерімен шеберліктерін тексеру

О›улы›пен ж±мыс. № 98, №99, №100

2. Математикалы› диктант.

1. А(64;8) нЇктесі функциясыныЈ графигіне тиісті ме?

2. функциясы графигін пайдаланып,мына сандарды салыстыр:

)жЩне; Щ)жЩне.

3. Сандарды йсу ретімен орналастыр:


V. љорытынды. Не Їйрендік?

VІ. ®йге тапсырма. №103№126/ж.о/

Ба“алау.
Тексерілді: КЇні: 7.11

О›у ісініЈ меЈгерушісі: Н±ржанова Б.љ
СабатыЈ таырыбы:§5. функциясы жЩне оныЈ ›асиеттері мен графигі

СабатыЈ типі: жаЈа материалды бекіту.

Саба›тыЈ ма›саты:

Білімділік масаты: О›ушыларды функциясы жЩне оныЈ

›асиеттері жайлы ал“ан білімдерін бекіту.Дамытушылымасаты: О›ушылардыЈ ой йрісін кеЈейту, белсенділігін арттыру, функциясыныЈ графигін сала білуге да“дыландыру.

ТЩрбиелік масаты: О›ушыларды йз бетінше есеп шы“ару“а, ізденуге

тЩрбиелеу.СабатыЈ тЇрі: ЕСЕПТЕР ШЫ’АРУ

СабатыЈ Щдісі: ДеЈгейлеп саралап о›ыту.

Кйрнекілігі: о›улы›.

Саба› барысы

І. °йымдастыру.

ІІ. ®й ж±мысын тексеру.№103

ІІІ.есептер шы“ару

жаЈа о›улы› бойынша

124

128функциясыныЈ графигіне мына нЇктелер тиістіме:

а) А(0,6;0,36) тиісті емес

2)В(3;9) тиісті емес

3) С(1,69;1,3)тиісті

4) Д(0,64;0,8)тиісті

5)К(16;-4) тиісті емес

№129


Салыстыр:

1.2.

Сыныпта :130,131

Саба›ты ›орытындылау

®йге: №132,133жаЈа

Тексерілді: Н±ржанова Б.љ КЇні 9.11
Таырыбы: :§5. функциясы жЩне оныЈ ›асиеттері мен графигі

Масаты: љ±зырлылы› љолданым ЩрекетіБерілген негізгі ±“ымдарды пайдалана отырып,кЇрделі есептерді шы“арадыТалдау Щрекеті функциясы жЩне оныЈ ›асиеттері мен графигін сала білуШы“армашылы› Щрекет 5. функциясы жЩне оныЈ ›асиеттері мен графигіљ±ндылы› Ба“амдау Щрекеті функциясы жЩне оныЈ ›асиеттері мен графигі туралы білім біліктерініЈ ймірдегі ›ажеттілігін ба“алайдыСабатыЈ ›±рылымы:І. Ал“аш›ы бекіту

ІІ.љ±зырлылы› ›алыптастыру

ІІІ.Шы“армашылы› ›алыптастыру

ІV.Ба“амдау-ба“алауОыту Щдісі:Репродуктивті,ішінара ізденушілікМ±“алім ісрекетініЈ тЩсілі:Ба“ыт-ба“дар береді,о›ушылар“а ›ажет бол“анда кймек береді,олардыЈ танымды› тапсырмаларды йз бетімен орындауын ›ада“алайды.Негізгі ±“ымдар мен терминдер: функциясыОушыда дадыалыптастыру:изін-йзі дамыту да“дылары-йзініЈ деЈгейін ба“алау,оны жо“арылату ба“ытында жЇйелі ж±мыс жасау,белгіленген ма›сат›а жетіп барып ›ана“аттану,±жымда ж±мыс істеу,йзгелерге кедергі келтірмей орта› ж±мыс›а белсенді атсалыса білу,бЇкіл топ ж±мысыныЈ нЩтижесін кйре білу,обьективті ба“алай алуы,оны сынып алдында ›ор“ай алуы.Апарат кйздері:1.Алгебра. Жалпы білім беретін мектептіЈ 8- сыныбына арнал“ан о›улы›./љобдикова Ж.У.Арман ПВ-2016ж

2.О›ыту Щдістемесі. љобдикова Ж.У.Арман ПВ-2016ж

Саба› блоктарыІІ.љ±зырлылы› ›алыптастыруЕсептер шы“ару:

№128. функциясыныЈ графигіне мына нЇктелер тиісті ме:

А) А(0,6;0,36)

№129. Салыстыр:

.№130. Функция графигін салыЈдар

№131. График ар›ылы шешІІІ.Шы“армашылы› ЩрекетТопты› ж±мыс:№132

ІV.ба“амдар-ба“алау

V.®йге: №133

Тексерілді: Н±ржанова Б.љ

КЇні:

Саба› №28

СабатыЈ таырыбы: 2 баылау ж±мысы.

Саба›тыЈ ма›саты:

Білімділік масаты: О›ушылардыЈ 1-тарау бойынша ал“ан білімдерін тексеру, есепке алу.

Дамытушылымасаты: О›ушылардыЈ ой йрісін кеЈейту, белсенділігін арттыру.

ТЩрбиелік масаты: О›ушыларды йз бетінше есеп шы“ару“а, ізденуге тЩрбиелеу.

СабатыЈ типі: білімді тексеру жЩне есепке алу саба“ы

СабатыЈ тЇрі: ба›ылау

СабатыЈ Щдісі: ДеЈгейлеп саралап о›ыту.

Кйрнекілігі: таратпа ›а“аз

Саба› барысы

І. °йымдастыру.

ІІ. Ба›ылау ж±мысы

1-н±с›а

А деЈгейі

1. ЕсептеЈдер. 1. в)

2. ирнекті ы›шамдаЈдар:

 1. в)

3. БйлшектіЈ бйлімін иррационалды›тан босат:

 1. в)

4. у=- функциясыныЈ графигін салыЈдар.
2-н±с›а

А деЈгейі

1. ЕсептеЈдер. 1. в)

2. ирнекті ы›шамдаЈдар:

 1. в)

3. БйлшектіЈ бйлімін иррационалды›тан босат:

 1. в)

4.у= функциясыныЈ графигін салыЈдар.


V. љорытынды.

VІ. ®й ж±мысы.

І н±саІІ н±са1. ЕсептеЈдер.

а) Щ)

2. ирнекті ы›шамдаЈдар:

а)

Щ)

3. БйлшектіЈ бйлімін иррационалды›тан босат:

а) Щ)

4. у=- функциясыныЈ графигін салыЈдар1. ЕсептеЈдер.

а) Щ)

2. ирнекті ы›шамдаЈдар:

а)

Щ)

3. БйлшектіЈ бйлімін иррационалды›тан босат:

а) Щ)

4.у= функциясыныЈ графигін салыЈдар

І н±саІІ н±са1. ЕсептеЈдер.

а) Щ)

2. ирнекті ы›шамдаЈдар:

а)

Щ)

3. БйлшектіЈ бйлімін иррационалды›тан босат:

а) Щ)

4. у=- функциясыныЈ графигін салыЈдар1. ЕсептеЈдер.

а) Щ)

2. ирнекті ы›шамдаЈдар:

а)

Щ)

3. БйлшектіЈ бйлімін иррационалды›тан босат:

а) Щ)

4.у= функциясыныЈ графигін салыЈдар

І н±саІІ н±са1. ЕсептеЈдер.

а) Щ)

2. ирнекті ы›шамдаЈдар:

а)

Щ)

3. БйлшектіЈ бйлімін иррационалды›тан босат:

а) Щ)

4. у=- функциясыныЈ графигін салыЈдар1. ЕсептеЈдер.

а) Щ)

2. ирнекті ы›шамдаЈдар:

а)

Щ)

3. БйлшектіЈ бйлімін иррационалды›тан босат:

а) Щ)

4.у= функциясыныЈ графигін салыЈдар

І н±саІІ н±са1. ЕсептеЈдер.

а) Щ)

2. ирнекті ы›шамдаЈдар:

а)

Щ)

3. БйлшектіЈ бйлімін иррационалды›тан босат:

а) Щ)

4. у=- функциясыныЈ графигін салыЈдар1. ЕсептеЈдер.

а) Щ)

2. ирнекті ы›шамдаЈдар:

а)

Щ)

3. БйлшектіЈ бйлімін иррационалды›тан босат:

а) Щ)

4.у= функциясыныЈ графигін салыЈдар
1-н±с›а

В деЈгейі

1. ЕсептеЈдер. 1. в)

2. ирнекті ы›шамдаЈдар:

 1. в)

3. тепе-теЈдігін дЩлелде.

4. теЈдеуін графиктік тЩсілмен шешіЈдер.


2-н±с›а

В деЈгейі

1. ЕсептеЈдер. 1. в)

2. ирнекті ы›шамдаЈдар:

 1. в)

3. тепе-теЈдігін дЩлелде.

4. теЈдеуін графиктік тЩсілмен шешіЈдер.V. љорытынды.

VІ. ®й ж±мысы.

Саба› №16

ПЩн: алгебра

Сынып: 8

Сабатаырыбы: Ы›тималды› теориясы туралы тЇсінік жЩне математикалы› статистика.

Сабатипі: жаЈа материалды меЈгеру

ТЇрі: практикалы›

Саба› ма›саттары:

 1. білімділік О›ушыларды «кездейсо› о›и“а», «ы›тималды›» ±“ымдарымен таныстыру.

 2. дамытушылы логикалы› ойлау ›абілеті мен да“дыларын жетілдіру, белсенділіктерін, математика“а деген ›ызы“ушылы›тарын арттыру;

 3. тЩрбиелік о›у“а, саналы сезімге, жауапкершілікке, йз бетінше еЈбектенуге тЩрбиелеу.

Сабакйрнекілігі: компьютер, интерактивті та›та.

Саба› Щдістері: ауызша, кйрнекілік, йз бетімен ж±мыс, топпен ж±мыс.

Саба› барысы:

1. °йымдастыру.

2. ЖаЈа білімді игеруге дайынды›. љайталау.

1. График.

2. Диаграмма.

3. Ба“анды диаграмма.3. ЖаЈа материалды меЈгеру.

Белгілі бір жа“дайда орындалатын немесе орындалмайтын ›±былыстарды кездейсо› о›и“алар деп атайды. Берілген шарт бойынша міндетті тЇрде орындалатын о›и“а а›и›ат о›и“а деп аталады. Ал берілген шарт бойынша орындалмайтын о›и“аны мЇмкін емес о›и“а деп атайды.

Келесі о›и“алардыЈ ›айсысы «кездейсо› о›и“а», «мЇмкін емес о›и“а», «а›и›ат о›и“а» екенін аны›тайы›..


 1. а, к, и, т, а, м, е, т, а, м Щріптерін кездейсо› тергенде, «математика» сйзініЈ ›±рылуы.

 2. Сенбі кЇні таЈертеЈ №17 троллейбустыЈ кешігуі;

 3. Тиынды бер рет ла›тыр“анда, елтаЈба бетініЈ тЇсуі;

 4. Ойын кубигін бір рет ла›тыр“анда, 1, 2, 3, 4, 5, 6 сандарыныЈ біреуініЈ тЇсуі;

 5. ®ш рет ойын сЇйегін ла›тыр“анда , 19 ±пайдыЈ болуы.

 6. Кешкі серуен кезінде Їш таныс адамныЈ кездесуі.

Ы›тималды› теориясы дегеніміз- кездейсо› о›и“алардыЈ орындалуыныЈ заЈдылы“ын зерттейтін математиканыЈ бйлімі.

Ы›тималды›тар теориясыныЈ негізінде «математикалы› статистика» “ылымы пайда болды. Мат. Статистиканы ба›ылау нЩтижелерін ›орытындылайтын Щдістерді зерттейтін “ылым деп есептеуге болады. Ол ›ызметтіЈ барлы› салаларында маЈызды роль ат›арады.

КЇнделікті ймірде Щр тЇрлі кездейсо› о›и“алармен кездесеміз жЩне олардыЈ орындалу жиілігі Щр тЇрлі.

Мысалы, ойын сЇйегін 48 рет ла›тырып, 1, 2, 3, 4, 5, 6 цифрларыныЈ тЇсу кестесін ›±райы›:


«цифрлар»123456ТЇсу саны6897810Диаграмма т±р“ызайы›.

Шрбір о›и“аныЈ тЇсу саны о›и“аныЈ жиілігі болады.

љандай да бір о›и“аныЈ орындалу жиілігініЈ жалпы о›и“алар санына ›атынасы о›и“аныЈ ы›тималды“ы деп аталады.

Мысалы ойын сЇйегін 48 рет ла›тыр“анда, 5 цифрыныЈ тЇсу ы›тималды“ы 8/48-ге теЈ. 1. ЖаЈа материалды меЈгергенін тексеру.

О›улы›тан: №320, № 322, №324, №325

 1. љорытынды.

 2. «ы›тималды›» ±“ымы не Їшін о›ытылады?

 3. Математикалы› статистика ›андай ма›сатта ›олданылады.

 4. ®й ж±мысы. №321, №323

 5. Ба“алау.


Саба› №17

ПЩн: алгебра

Сынып: 8

Сабатаырыбы: Статистикалы› мЩліметтерді топтау жЩне талдау .

Сабатипі: жаЈа материалды меЈгеру

ТЇрі: практикалы›

Саба› ма›саттары:

 1. білімділік О›ушылар“а статистикалы› мЩліметтерге ›арапайым топтау жЩне талдау жЇргізуді Їйрету.

 2. дамытушылы логикалы› ойлау ›абілеті мен да“дыларын жетілдіру, белсенділіктерін, математика“а деген ›ызы“ушылы›тарын арттыру;

 3. тЩрбиелік о›у“а, саналы сезімге, жауапкершілікке, йз бетінше еЈбектенуге тЩрбиелеу.

Сабакйрнекілігі: компьютер, интерактивті та›та, карточкалар.

Саба› Щдістері: ауызша, кйрнекілік, йз бетімен ж±мыс, топпен ж±мыс.

Саба› барысы:

1. °йымдастыру.

2. ЖаЈа білімді игеруге дайынды›. љайталау.

1. Арифметикалы› орта деген не?

2. Мода деген не?.

3. Медиана деген не?

4. ы›тималды› деген не?

5. Математикалы› статистика деген не?3. ЖаЈа материалды меЈгеру.

Статистикада берілген сандарды талдау Їшін оларды топтайды. Шырша биіктігініЈ диаметрге тЩуелділігіне мысал келтірейік. Осы екі сипаттаманы салыстырса›, онда биіктіктері бірдей, біра› диаметрлері Щр тЇрлі немесе биіктіктері Щр тЇрлі, біра› диаметрлері бірдей шыршалар жиыны шы“ады. Демек, шырша биіктігі мен диаметрі арасында тЩуелділік жо›. Біра› шыршаныЈ йсуіне ›арай диаметрі де артып отырады. Кестеде йлшеу нЩтижелері берілген.

Биіктігі (м)

Диаметрі(см)1819202122232425262715164320131529208251818492061301451285351364140133451КйлденеЈінен метрмен алын“ан биіктіктіЈ орташа мЩні жазыл“ан. Тігінен сантиметрмен алын“ан диаметр берілген жЩне интервалдар ортасында топтау саны кйрсетілген.

Мысалы: Ер адамдардыЈ сырт›ы киімдерініЈ кеЈ тара“ан йлшемдерін аны›тау Їшін 48 ер адамныЈ йлшемін алды жЩне йлшеу нЩтижесі мынадай болды: 52, 46, 52, 48, 48,44 ,48 , 50, 48, 50, 48,42 , 48, 50, 52, 50, 48, 56, 48, 54, 46, 54, 50, 50, 52, 50, 54, 48, 46, 50, 54, 46, 50, 48, 54, 52, 46, 56, 44, 56, 54, 50, 58, 50, 52, 52, 46, 52.

Алын“ан мЩліметтерді ретімен талдаса›, нЩтиженіЈ 9 топ›а бйлінгенін бай›аймыз. Шр топ ›андай да бір нЩтижені береді. Мысалы 42 йлшем 1 адамда, ал 48 йлшем 10 адамда жЩне т.с.с. НЩтиже оЈай ›абылдануы Їшін кесте ›±рамыз.

Киім йлшемі424446485052545658жиілік12610118631


 1. Каталог: kopilka -> uploaded files
  uploaded files -> Сабақтың тақырыбы:: § 41. Тынысалудың маңызы. Тыныс алу мүшелері Сабатың мақсаты: : Білімділік
  uploaded files -> 1. Өсімдіктердің қай мүшесінде мынадай ұлпалар кездеседі: қабықша
  uploaded files -> Сабақтың тақырыбы: Ана тілінің қызметі Сабақтың мақсаты: Білімділік
  uploaded files -> Сабақ Тақырыбы: «Кеңсе тауарлар дүкенінде»
  uploaded files -> Сабақтағы тақырыпты толық қамтитын, әр түрлі деңгейдегі есептерді шығара білу іскерлігі, оқытудың дәстүрлі және ғылыми жетілдірілген
  uploaded files -> Сабақтың тақырыбы: «Иықты киімдер, оның түрлері»
  uploaded files -> Мамандыќќа баулу курсы
  uploaded files -> Сабақтың тақырыбы: Суретті басуға дайындау
  uploaded files -> Сабақтың мақсаты: «Қазақстан тарихы бойынша әңгімелер»


  Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет