Пщн: алгебра Та›ырыбы: На›ты сандар туралы жалпы ±“ым. Типіжүктеу 1.35 Mb.
бет6/6
Дата21.04.2019
өлшемі1.35 Mb.
1   2   3   4   5   6

љорытынды. Сонымен саба›та біз не Їйрендік?

 1. ®й ж±мысы. №152/б,в/

 2. Ба“алау.


Саба№21

Сынып:8

ПЩн: алгебра

Таырыбы: КвадраттытеЈдеу тЇбірлерініЈ формулалары

Типі: жаЈа материалды меЈгеру.

Ма›саты:

1.Білімділік: О›ушыларды «дискриминант» ±“ымымен таныстыру, дискриминанттыЈ мЩніне байланысты квадрат тендеудін тЇбірлер санын аны›тауды, тЇбірлердіЈ формулаларын ›олданып квадрат тендеуді шешуді Їйрету.

2.Дамытушылы›: Танымды› белсенділігін арттыру“а, йз бетінше білім жЩне о›ушы білімніЈ тереЈдігі мен тияна›тылы“ын дамыту.

3.ТЩрбиелік: из білімдерін ба“алау.

Сабакйрнекілігі: интерактивті та›та, о›улы›.

Саба› барысы:

 1. °йымдастыру: љызы“ушылы›ты ояту кезеЈі (ми“а шабуыл стратегиясы)

 1. ›андай тендеу квадраттендеу деп аталады?

 2. ›андай жа“дайда тендеу толы› квадрат теЈдеу деп аталады?

 3. толымсыз квадрат теЈдеулер деп неліктен аталады?

 4. толы› квадрат теЈдеуінен келтірілген квадрат тендеуді ›алай алу“а болады?

Ассоциациялау – топтастыру Щдісі

 1. Ма“ынаны ажыртау кезеЈі (о›ушыларды Їш топ›а бйлу)

І топ- кетірілген квадрат теЈдеу тЇбірлерініЈ жалпы формуласы 1- мысалды талдау.

ІІ топ - квадрат теЈдеудіЈ тЇбірлерініЈ формуласын талдау.

ІІІ топ. Дискриминант 3-мысалды талдау.

ІІІ. Есептер шы“ару.

№128(1,3,5,7) №129 (1;3), №131IV. љорытынды.

Квадрат теЈдеу.ДискриминантD>0D=0D<0Шешімі жо›V. ®й ж±мысы. №128 (2,4,6,8), №129(2,4), №130

VI. Ба“алау.
Саба№22

Сынып:8

ПЩн: алгебра

Таырыбы: КвадраттытеЈдеу тЇбірлерініЈ формулаларына есептер

шы“ару

Типі: білімді бекіту ›айталау саба“ы

Ма›саты:

Білімділік: есептер шы“ару ар›ылы формуланы д±рыс ›олдана білуге

›алыптастыру;Дамытушылы›: о›ушылардыЈ ой-йрісін кеЈейту, атематикалы› тілін жЩне

логикалы› ойлау ›абілеттеріндамыту;ТЩрбиелік: саба››а о›ушылардыЈ йз еркімен белсене араласуы, білімдерін

кйрсете алуы, топпен ±йымдасып ж±мыс істеу ›абілеттерін

дамыту.
СабатЇрі: практикалы›

Сабакйрнекілігі: интерактивті та›та, о›улы›.

Саба› барысы:


 1. °йымдастыру.

 2. о›ушыларды тЇгендеу;

 3. о›ушылардыЈ саба››а дайынды“ын тексеру;

 4. саба››а назарын аудару;

 5. саба›тыЈ ма›саты мен міндетін баяндау;

 6. сынып о›ушыларын 2 топ›а бйлу
 1. ®й тапсырмасын тексеру.

2 топтан 2 о›ушыдан та›та“а шы“арып Їй тапсырмасын тексеру.


 1. Топтармен ж±мыс

1) Теориялысайыс ( Щр топ›а теория с±ра›тары жазыл“ан слайд

ашылады)


1 топтыЈ тапсырмасы:

1. љандай теЈдеу квадрат теЈдеу деп аталады?

2. ТеЈдеуді шешу дегеніміз не?

3. Квадрат теЈдеудіЈ неше тЇбірі бар?

4. Квадрат теЈдеудегі а,в, с – сандары ›алай аталады?

5. Келтірілген квадрат теЈдеу дегеніміз не?

6. Толымсыз квадрат теЈдеу дегеніміз не?

7. D>0, D=0, D<0 бол“анда, неше тЇбірі бар?


2 топтыЈ тапсырмасы:

1. Квадрат теЈдеудіЈ формуласын жаз

2. Дискриминантты ›андай Щріппен белгілейміз жЩне формуласын ›андай?

3. Квадрат теЈдеудіЈ тЇбірлерініЈ формулаларын жаз

4. Келтірілген квадрат теЈдеудіЈ формуласын жЩне оны шешу жолдары.

5. Толымсыз квадрат теЈдеудіЈ формуласын жЩне шеу жолдарын жаз.

6. Квадрат теЈдеудіЈ на›ты тЇбірлері неге байланысты?

7. D>0, D=0, D<0 бол“анда, неше тЇбірі бар?


2) Практикалысайыс ( Щр топ›а слайд ар›ылы есептер беріледі)

Квадрат теЈдеулерді шешу.1- топтыЈ тапсырмасы

1. х2-7х+10 =0

2. у2-12у+32 = 0

3. 3х2-12х = 0


2- топтыЈ тапсырмасы

1. х2 -9х+18 = 0

2. у2 + 8х+12 =0

3. 4х2-28 = 0


3) «Білгенге маржан» логикалый есептер шешу. ( слайд бойынша тапсырмаларды топ таЈдай отырып жауабын береді)
1. Архимед Герон патшасыныЈ тЩжініЈ таза емес екендігін ›айдан білген?

( ты“ызды“ын салыстыру ар›ылы)


2. Дорбада“ы 10 асы›ты 10 бала“а бір бірлеп Їлестіргенде дорбада бір

асы› ›алып ›ояды.Б±л ›алай?

( бір бала“а дорбасымен береді)
3. ТЇнгі са“ат 10-да жауын жауып т±р. 36 са“ат йткен саЈ кЇнніЈ

жар›ырып т±руы мЇмкін бе?

(МЇмкін. 36 са“аттан соЈ таЈ“ы 10 болады)
4. 2 ›ола он сауса›. 10 ›олда неше сауса›?

( 50 сауса›) 1. љорытынды.

 2. Квадрат теЈдеуді шешпес б±рын оныЈ ›андай тЇрге жататынын аны›тау керек.

 3. толы› квадрат теЈдеу болса, онда дискриминантына назар аудару.

D>0, теЈдеудіЈ екі тЇбірі болады

D=0, теЈдеудіЈ екі тЇбірі бірдей, я“ни бір тЇбірі болады.

D<0 теЈдеудіЈ тЇбірі жо›, я“ни теЈдеудіЈ шешімі жо›.
XII. Ба“алау.

Саба›: №23

СабатыЈ таырыбы: Квадратты› теЈдеуді тЇбірлерініЈ формуласын

пайдаланып шешу.СабатыЈ типі: Бекіту саба“ы

Саба›тыЈ ма›саты:

Білімділік масаты: Квадрат теЈдеудіЈ аны›тамасын, тЇрлерін, тЇбірлерініЈ

формуласын меЈгерту. Есеп шы“ару“а машы›тандыру.Дамытушылымасаты: О›ушылардыЈ ой йрісін кеЈейту, математика“а деген ›ызы“ушылы“ын. Белсенділігін арттыру. Есептеу да“дысын жетілдіру, танымды› ›ызы“ушылы“ын дамыту.

ТЩрбиелік масаты: О›ушыларды йз бетінше есеп шы“ару“а, ізденуге, тез

ойлап, тез ›орыту“а жЩне сййлеу мЩнерін тЩрбиелеу.СабатыЈ Щдісі: ДеЈгейлеп саралап о›ыту. ТЇсіндірмелі с±ра› – жауап.

Практикалы› ж±мыс.Кйрнекілігі: Кестелер, формулалар , о›улы›, ба“алау пара“ы

Саба›тыЈ барысы

І. °йымдастыру бйлімі:

ІІ. ®й тапсырмасын тексеру (проектор ар›ылы тексерілді)

ІІІ. Ой ›оз“ау

итілген бйлім бойынша теориялы› материалды ›айталау

С±ра› – жауап

 1. љандай теЈдеуді квадратты› теЈдеу дейміз?

 2. Толымсыз квадратты› теЈдеулер дегеніміз не?

 3. Келтірілген квадратты› теЈдеу дегеніміз не?

 4. ТеЈдеудіЈ тЇбірі дегеніміз не?

 5. ТеЈдеуді шешу дегеніміз не?

 6. а мен с ›андай бол“анда ах2 +с = 0 теЈдеуініЈ шешімі бар болады?

 7. Квадратты› теЈдеу тЇбірлерініЈ дискриминантын ›алай табамыз?

 8. Квадратты› теЈдеудіЈ тЇбірлерініЈ санын ›алай аны›таймыз?

 9. Квадратты› теЈдеуде в=2к я“ни ж±п сан болса, тЇбірдіЈ формуласын ›алай жазамыз?

 10. Келтірілген квадратты› теЈдеудіЈ тЇбірініЈ формуласын ›алай жазамыз?

издік ж±мысы.

1-н±с›а.


1 . Шрбір теЈдеуі Їшін мЩндерін ата

а) б) 

2 . квадрат теЈдеуініЈ дискриминантын формуласын есептеуді жал“астыр.

2 - 7х + 2 = 0, D = b2 - 4ac = (-7)2 – 4· 5 · 2 = …;

3. ТеЈдеуді шешуді ая›та.2 - 5х – 2 = 0.

D = b2 - 4a 2 н±са.1. Шрбір ax2 + bx + c = 0 теЈдеуі Їшін a, b, c мЩнін табыЈдар.

а) 4х2 - 8х + 6 = 0, б) х2 + 2х - 4 = 02. №2 . квадрат теЈдеуініЈ дискриминантын формуласын есептеуді жал“астыр.

2 + 8х - 4 = 0, D = b2 - 4ac = 82 – 4· 5 · (- 4) = …;3. ТеЈдеуді шешуді ая›та х2 - 6х + 5 = 0.

D = b2 - 4ac = (-6 )2 - 4· 1·5 = 16; х1 = … х2=…

c = (-5)2- 4· 3·(-2) = 49; х1 = … х2=…

ІV. Ой іске асыру

ОушылардыЈ білімдерімен шеберліктерін тексеру

Практикалы› ж±мыс.

Міндетті деЈгей тапсырмалары

А тобы тапсырмалары:

№132 (1;2;3;) та›тамен ж±мыс

№133 (1;2;3) та›тамен ж±мыс

Б тобы тапсырмалары:

№134 (1;2) йз бетімен ж±мыс

№135 (1;2)

С тобы тапсырмалары:

№141(1)

V. Білімді жЇйелеу1-тапсырма: Кестедегі бос орынды толтыр

2 - тапсырма: Формуланы жаттады› па?

СЩйкестендіру тестісі (домино ойыны тЇрінде)

Квадрат теЈдеулердіЈ тЇбірлерініЈ формуласын ›айталау

VІ. ®йге тапсырма беру

№132 (4), №133 (4;) №135VІІ. Ба“алау

Ба“алау пара“ында“ы орта ба“а ›ойылады. (проектор ар›


Саба› №24

СабатыЈ таырыбы: 2 баылау ж±мысы.

Саба›тыЈ ма›саты:

Білімділік масаты: О›ушылардыЈ квадрат теЈдеулер та›ырыбы бойынша ал“ан білімдерін тексеру, есепке алу.

Дамытушылымасаты: О›ушылардыЈ ой йрісін кеЈейту, белсенділігін

арттыру.ТЩрбиелік масаты: О›ушыларды йз бетінше есеп шы“ару“а, ізденуге

тЩрбиелеу.СабатыЈ типі: білімді тексеру жЩне есепке алу саба“ы

СабатыЈ тЇрі: ба›ылау

Кйрнекілігі: интерактивті та›та

Саба› барысы

І. °йымдастыру.

ІІ. Ба›ылау ж±мысы

1-н±с›а

1. ТеЈдеуді шеш:

1. 2.

2. теЈдеуініЈ теріс мЩнді тЇбірін тап.

3. х-тіЈ ›андай мЩнінде жЩне йрнектерініЈ мЩндері теЈ болады?

4. теЈдеуініЈ бір тЇбірі 9-“а теЈ. ТеЈдеудіЈ екінші тЇбірі мен t коэффициентін табыЈдыр.

5. Толымсыз квадрат теЈдеулерді шеш:

1. 2.2-н±с›а
1. ТеЈдеуді шеш:

1. 2.

2. теЈдеуініЈ оЈ мЩнді тЇбірін тап.

3. х-тіЈ ›андай мЩнінде жЩне йрнектерініЈ мЩндері теЈ болады?

4. теЈдеуініЈ бір тЇбірі -9-“а теЈ. ТеЈдеудіЈ екінші тЇбірі мен t коэффициентін табыЈдар.

5. Толымсыз квадрат теЈдеулерді шеш:

1. 2.

V. љорытынды.

VІ. ®й ж±мысы.

Саба№25

Сынып:8

ПЩн: алгебра

Таырыбы: Виет теоремасы

Типі: жаЈа білімді меЈгеру

Ма›саты:

Білімділік: Виет теоремасыныЈ дЩлелдеуін кйрсетіп, есептер шы“ар“анда

пайдалану“а жатты›тыруДамытушылы›: ауызша, жазбаша есептеу алгоритмін орындау, квадрат

теЈдеу тЇбірлері ар›ылы теЈдеу ›±ру да“дыларын дамыту;ТЩрбиелік: о›ушылардыЈ білімдерін дамыта отырып пЩнге деген ›ызы“ушылы›тарын арттыру жЩне ±йымшылды››а тЩрбиелеу.

СабатЇрі: практикалы›

Сабакйрнекілігі: интерактивті та›та, слайдтар, о›улы›.

Саба› барысы:

 1. °йымдастыру.

 2. о›ушыларды тЇгендеу;

 3. о›ушылардыЈ саба››а дайынды“ын тексеру;

 4. саба››а назарын аудару;

 5. саба›тыЈ ма›саты мен міндетін баяндау;
 1. ЖаЈа білімді меЈгеруге дайынды›.

 2. квадрат теЈдеудіЈ тЇрлері: толы› , толымсыз, келтірілген

,


 1. толы› квадрат теЈдеудіЈ тЇбірлерін табу формуласы:

, , 1. толы› квадрат теЈдеуді келтірілген квадрат теЈдеуге ›алай келтіреміз? 1. ЖаЈа білімді меЈгеру

 2. квадрат теЈдеудіЈ тЇбірлерін ›осайы› 1. квадрат теЈдеудіЈ тЇбірлерін кйбейтейік
 1. екендігін кйріп т±рмыз.Ендеше мынадай теорема шы“ады.

Теорема: Келтірілген квадрат теЈдеудіЈ тЇбірлерініЈ ›осындысы ›арама-›арсы таЈбамен алын“ан екінші коэффициентке, ал кйбейтіндісі бос мЇшеге теЈ.

Егер келтірілген квадрат теЈдеудегі белгілесек, онда, .

Осы теореманы Виет теоремасы деп аталады.

D=0, Виет торемасын ›олдану“а болады ма?

теЈдеуініЈ D=0 жа“дайында йзара теЈ екі тЇбірі бар жЩне олардыЈ Щр›айсысы -ге теЈ.

Б±л екі тЇбірді жЩне формуласынан деп ±й“арып, аламыз. D=0 жа“дайы Їшін де Виет теоремасы д±рыс. Расында

Виет теоремасына кері теорема да д±рыс.

Теорема. (Виет теоремасына кері теорема). Егер екі санныЈ ›осындысы –р-“а, ал олардыЈ кйбейтіндісі q-“а теЈ болса, онда ол сандар теЈдеуініЈ тЇбірлері болады.


 1. ЖаЈа материалды меЈгергенін тексеру.

О›улы›пен ж±мыс: №147, №148, №150

 1. љорытынды .

Виет теоремасыКері теоремаЕгер теЈдеуініЈ х1 жЩне х2 сандары тЇбірі болса, онда х12=-р, х12=q болады.љандай да бір сан берілсін. Олар: х1, х2, р, q болсын. Онда теЈдеуініЈ х1, х2 сандары тЇбірі болады.

 1. ®й ж±мысы. №149, №151

Саба› №26

Сынып: 8

ПЩн: алгебра.Сабатаырыбы: Виет теоремасы та›ырыбына есептер шы“ару.

СабатыЈ типі: бекіту саба“ы.

СабатыЈ масаты: Виет теоремасын пайдаланып, келтірілген

квадрат теЈдеудіЈ тЇбірлерін табу“а жЩне Виет теоремасына кері теореманы пайдаланып, квадрат теЈдеу ›±ру“а Їйрету.Дамытушылымасаты: 1. Ал“ан білімдерін ЩртЇрлі жа“дайда ›олдана білуге да“дыландыру.

2. Белсенділігін кйтеруге, ойлау ›абілетін арттыру“а, йз ойын жЇйелеуге, тез шешім ›абылдау“а ±›састы›ты, ›арама-›айшылы›ты бай›ау“а да“дыландыру.

ТЩрбиелік масаты: О›ушылардыЈ білімге деген ›ызы“ушылы“ын арттыру. °жым намысын ›ор“ай білетін, шы“армашылы› ›абілеті дамы“ан т±л“а тЩрбиелеу.

Кйрнекілігі: 1. Квадрат теЈдеулердіЈ тЇбірлерін табу формулалары.

2. Шр тЇрлі деЈгейлік тапсырмалар жазыл“ан Їлестірмелер.

3. «Сйре жЩне мЩре» ойынынан керекті аны›тамалар, формулалар.

4. Плакаттар.


Саба›тыЈ барысы:
І. °йымдастыру.

Сыныпты 4-4-тен топ›а бйлемін. Топ басшысы сайланады. Ба“алау пара“ы таратылып беріледі.


І кезеЈ: «љызы“ушылы›ты ояту»

Крассворд шешеді.


Тапсырма: Егер д±рыс сйздерді тапса, онда француз математигініЈ фамилиясы шы“ады.


т
КВАДРАДИСКРИМИНАНТКОЭФФИЦИЕНТТОЛЫМСЫЗС±ра›тар:

 1. ах+вх+с=0, (a=0) теЈдеуі ›алай аталады? (квадрат)

 2. Квадрат теЈдеудіЈ тЇбірлерініЈ формуласында“ы тЇбір астында“ы йрнек? (дискриминант)

 3. Квадрат теЈдеудегі а жЩне в. (коэффициент)

 4. Квадрат теЈдеудіЈ дербес тЇрі? (толымсыз)


Тарихи дерек (математик Франсуа Виет) туралы айту.
ІІ. иткен материалды еске тЇсіру.

формулалар мен аны›тамалар ›иылып таратылады, басы бір топ›а, соЈы екінші топ›а беріледі. Олар ›±растырып о›иды.


ІІІ. Ма“ынаны ажырату.

О›ушылар“а Щр деЈгейдегі Їлестірме таратылады.

1-ші жеке ж±мыс.

2-ші ж±птасады.

3-ші топтасады.

Тапсырмаларын бір-біріне тЇсіндіреді. (Шр топтан о›ушылар есепті та›тада шы“арады)


Тапсырма:

 1. ТеЈдеудіЈ тЇбірлерініЈ ›осындысы мен кйбейтіндісін тап:

2x-2x-2=0; 3x+4x-6=0; x+6x+8=0.

 1. Виет теоремасын пайдаланып теЈдеудіЈ тЇбірін тап:

x-x-6=0; x-5x+6=0; x+4x-12=0.

3. Белгілі тЇбірлері бойынша квадрат теЈдеу ›±растыр:

А) 1,5 жЩне -2

Б) -1 жЩне 3

В) 1 жЩне 2

Г) 0 жЩне 5

4. ТеЈдеуді шеш:

а) 3(x-2)-x=2x

б) 3x+3/2=1-x/4

в) (x-3)=1

г) (x-1)(x+2)+3x=10
IV.Кітаппен ж±мыс.

№154, 155, 156. №159


V.Саба›ты бекіту.

 1. «ИЩ» немесе «Жо›». «Кім д±рыс жауабын табады

ТеЈдеуТЇбірлерініЈ ›осындысыТЇбірлерініЈ кйбейтіндісіx-37x+27=0-3727y+41y-371=0-41-3712x-9x-10=04,553x+12x+7=04-7/33x-10=0-100

љатесін айтып дЩлелдейді.


 1. љандай жа“дайда Виет теоремасы жЩне о“ан кері теорема ›олданылады?

VI.®йге тапсырма: № 160, 162
VII.Ба“алау.

Саба› №27

Саба› та›ырыбы: љорытындылау саба“ы

Сабатипі: Білімді бекіту.

СабатыЈ масаты: Дискриминант ар›ылы квадрат теЈдеулерді

шешу, Виет теоремасын пайдаланып келтірілген квадрат теЈдеудіЈ тЇбірлерін табу“а жЩне Виет теоремасына кері теореманы пайдаланып, квадрат теЈдеу ›±ру“а Їйрету.Дамытушылы›:

1. Ал“ан білімдерін ЩртЇрлі жа“дайда ›олдана білуге да“дыландыру.

Белсенділігін кйтеруге, ойлау ›абілетін арттыру“а, йз ойын жЇйелеуге, тез шешім ›абылдау“а ±›састы›ты, ›арама-›айшылы›ты бай›ау“а да“дыландыру.ТЩрбиелік: О›ушылардыЈ білімге деген ›ызы“ушылы“ын

арттыру. °жым намысын ›ор“ай білетін, шы“армашылы› ›абілеті дамы“ан т±л“а тЩрбиелеу.СабатЇрі: Саяхат саба›
Саба› барысы:

І. °йымдастыру кезеЈі

1. ТЇгендеу.

2.®й тапсырмасын тексеру. №162 (ауызша)
І кезеЈ: «љызы“ушылы›ты ояту»

1.Анаграмма (дискриминант, теЈдеу, коэффициент, тЇбір)


С±ра›тар:

 1. ах2+вх+с=0, (a=0) теЈдеуі ›алай аталады? (квадрат)

 2. Айнал“ан шешу ›±ралына

Саны аралас›ан ›±рамына

ТеЈдеудіЈ тЇбірлері нешеу деген

љандай сан жауап беред с±ра“ыма? (дискриминант)


 1. Квадрат теЈдеудегі а жЩне в. (коэффициент)

 2. Квадрат теЈдеудіЈ дербес тЇрі? (толымсыз)


ІІ. Теориялы› материалды ›айталау:

1.Квадратты› теЈдеуді шешу алгоритмі

2.ДискриминанттыЈ 3 жа“дайы

3. а+в+с, а-в+с ар›ылы теЈдеу тЇбірлерін табуІІІ.Негізгі бйлім. Б±л саба“ымыз «љазына“а саяхат» деп аталады. Ертеде бір бай баласына м±ра ›алдыр“анын жЩне оны тауып алу Їшін карта керек екендігін, картаныЈ ЇйдіЈ шатырында жат›анын йсиет етіп кеткен екен. Енді біз баласына картаны тауып беруіміз Їшін мына с±ра›- жауапты шешуіміз керек екен:

 1. Квадратты› теЈдеу аны›тамасы?

 2. Келтірілген квадратты› теЈдеу аны›тамасы?

 3. Толымсыз квадрат теЈдеу?

 4. Дискриминант ›ай формуламан есептеледі?

 5. ДискриминанттыЈ 3 жа“дайын айт?

Сонымен баласы картаны тауып алып кемемен кйрсетілген ба“ыт бойынша саяхат›а шы“ады. Саяхатта ол бір арал“а тап болады. Сол жерде ол а“аштан «љоз“ал» деген жазуды кйреді. ОныЈ ›андай ба“ытта жЇру керектігін аны›тау Їшін кестені толтыру керек.


ТеЈдеулер ТЇбірлер х1 жЩне х2 х1+ х2х1 · х2х2 2х 3 = 0

Х2 + 5х 6 = 0

х2 х 12 = 0

х2+ 7х + 12 = 0

х2 8х + 15 = 0

Ш

ЫЫ

С


Я“ни баласы шы“ыс›а ›арай бет алады.Ол сол ›алпы келе жатып ЇЈгірге тап болады. ОныЈ кіре берісінде алып тасты кйреді. Сол таста былай жазыл“ан екен: «Осы тасты ›оз“асаЈ ш±Ј›ырдан ›азынасы бар жЩшікті табасыЈ»- деген екен. Баласы жЩшікті алса, ол жабы› екен. ЖЩшіктіЈ ›а›па“ында: «ЕЈ басты ›азына - ол ....» деген сйз жазыл“ан екен. Кйп жылдар бойы жатып ›ал“ан жазудыЈ жартысы йшіп ›ал“ан екен. Осы сйзді табу“а сіздердіЈ кймектеріЈіз ›ажет. Ата- бабаларымыз ›андай дау, с±ра› болса да оны ма›ал- мЩтелдер, даналы› сйздер ар›ылы шешкен екен. Ендеше, бізде осы жауапты тауып кйрелік. Мен сіздерге ма›ал айтамын. ОныЈ ішіндегі екі сан есім квадратты› теЈдеудіЈ тЇбірлері, я“ни тЇбірлер ар›ылы квадратты› теЈдеу ›±ру жЩне дана сйзді табу керек?
 1. Алтау ала болса ауызда“ы кетеді, тйртеу тЇгел болса тйбедегі жетеді. (Б)

 2. Жеті ж±рттыЈ тілін біл, жеті тЇрлі білім ал. (І)

 3. Білімді мыЈды жы“ады, білекті бірді жы“ады. (Л)

 4. °л“а отыз Їйден, ›ыз“а ыры Їйден тыю. (І)

 5. Бір тал кессеЈ, он тал ек (М)


Іх2 -14х + 49 = 0Мх2 -11х + 10 = 0Іх2 -70х + 1200 = 0Бх2 -10х +24 = 0Лх2 -1001х +1000 = 0Я“ни, баласы ЩкесініЈ м±ра еткен ›азынасына ›ол жеткізіп, бейбіт ймір сЇріпті. Сіздер бЇгінгі саба› ар›ылы «ЕЈ басты ›азына – ол білім» екеніне кйз жеткіздіЈіздер. Шр›ашанда еЈ бастысы- байлы› іздемей, білім ›азынасын іздеЈіздер.Сонда кйптеген нЩрселерге ›ол жеткізесіздер дегім келеді.
ІV. Саба›ты ›орытындылау

 1. Ба“алау.

 2. ®й тапсырмасы: № 162,164

Каталог: kopilka -> uploaded files
uploaded files -> Сабақтың тақырыбы:: § 41. Тынысалудың маңызы. Тыныс алу мүшелері Сабатың мақсаты: : Білімділік
uploaded files -> 1. Өсімдіктердің қай мүшесінде мынадай ұлпалар кездеседі: қабықша
uploaded files -> Сабақтың тақырыбы: Ана тілінің қызметі Сабақтың мақсаты: Білімділік
uploaded files -> Сабақ Тақырыбы: «Кеңсе тауарлар дүкенінде»
uploaded files -> Сабақтағы тақырыпты толық қамтитын, әр түрлі деңгейдегі есептерді шығара білу іскерлігі, оқытудың дәстүрлі және ғылыми жетілдірілген
uploaded files -> Сабақтың тақырыбы: «Иықты киімдер, оның түрлері»
uploaded files -> Мамандыќќа баулу курсы
uploaded files -> Сабақтың тақырыбы: Суретті басуға дайындау
uploaded files -> Сабақтың мақсаты: «Қазақстан тарихы бойынша әңгімелер»


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет