Пщн бойынша о›ыту ба“дарламасы (Syllabus)


Шешуі. ЭнергияныЈ са›талу заЈына сЩйкесбет3/3
Дата07.03.2018
өлшемі0.82 Mb.
#20186
1   2   3

Шешуі. ЭнергияныЈ са›талу заЈына сЩйкес
А жЩне О нЇктелерінде шардыЈ жЩне протонныЈ йзара ЩсерлесуініЈ потенциалды энергиялары

, (1)

А жЩне О нЇктелерінде протонныЈ кинетикалы› энергиясы

, (2)

, осыдан м/с

4 мысал. Жазы› ауа конденстордыЈ (, ) астарларына потенциалдар айырымы тЇсірілген. Конденсаторды кернеу кйзінен айыр“аннан соЈ астарлар арасында“ы кеЈістік эбонитпен толтырылады. Толтырыл“аннан кейін потенциалдар айырымы ›андай болады? Толтыру“а дейін жЩне кейін сыйымдылы›тарды жЩне зарядтыЈ беттік ты“ызды›тарын аны›таЈдар.

Шешуі. Эбонитпен толтыру“а дейін жЩне кейін астарларда“ы зарядтыЈ т±ра›тылы“ын ескере отырып


 1. ,

 2. Осыдан

 3. Эбонитпен толтыру“а дейін жЩне кейін


,5 мысал. Жазы› конденсатордыЈ астарлары арасында ›алынды“ы жазы› параллель шыны пластинка жЩне ›алынды“ы жазы› параллель парафин пластинка орналас›ан. Егерде жазы› конденстордыЈ (, ) астарларына потенциалдар айырымы тЇсірілген болса, Щрбір ›абатта электр йрісініЈ кернеулігін жЩне потенциал йзгересін табыЈдар. Б±л жа“дайда конденсатор сыйымдылы“ы жЩне астарларда“ы зарядтыЈ беттік ты“ызды“ы ›андай болады?
 1. Шешуі. жЩне электр йрісініЈ кернеуліктері, жЩне потенциал йзгерістері. Диэлектриктермен кернеулікті тймендетудіЈ сипатын ескере отырып (біріншіабатта: ; екіншіде: ; м±ндаы ауа конденстордаы біртекті электр йрісініЈ кернеулігі), келесі йрнектерді жаза аламыз


(1)

(2)

(2) теЈдеуді келесідей жазу“а болады(3)

15 кВ/м, 45 кВ/м

Шрбір ›абатта потенциалдыЈ йзгерісі75 В, 225 В

Сыйымдылы›ты формуласы бойынша табамыз, м±нда“ыжЩне (4)

(4) шешіп 26,6 пФ аламыз.

АстарлардыЈ біріндегі заряд: , осыдан 0,8 мкКл/м2.


 1. Шдебиет

 1. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике. – М. : Высшая школа, 2006 – 496 с

 2. Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсы бойынша есептер жина“ы. Алматы, 1997.

 3. Абдулла . Физика курсы: О›у ›±ралы. Алматы: Білім, 2004. 349 б.

 4. Бектыбаев Ш.Б., Рахимов љ., т.б. Жалпы физика курсы (Механика жЩне молекулалы› физика бйлімі): О›у ›±ралы. љара“анды: КарМТУ. 2008.85б

 5. Савельев И.В. Жалпы физика курсы. 1,2 том. Алматы: Мектеп, 2004.

 6. Трофимова Т.И. Курс физики. Учебн. пособие для вузов. М.: Академия, 2004.

 7. љожанов Т.С., Рысменде С.С. Физика курсы: 2 т. Алматы, 2001

 8. Абдулла Ж . Физика курсыныЈ дЩрістері: О›у ›±ралы. Алматы: ДЩуір, 2012. 528 б.


 • 8.Зертханалы› саба›тардыЈ тізімі


№Та›ырыптыЈ атауыЖ±мыстыЈ атауы1Механика13. Баллистикалы› маятниктіЈ кймегімен о›тыЈ ±шу жылдамды“ын аны›тау 14. Обербек маятнигініЈ инерция моментін динамикалы› Щдіспен аны›тау 17.Еркін тЇсу Їдеуін Атвуд машинасыныЈ кймегімен аны›тау

2Молекулалы› физика мен термодинамика 23. АуаныЈ т±т›ырлы“ын йлшеу 24. Ауа молекулаларыныЈ еркін жЇрісініЈ орташа ±зынды“ын жЩне эффективті диаметрін аны›тау. 25. АуаныЈ жылусыйымдылы›тарыныЈ ›атынасын Клеман – Дезорм Щдісімен аны›тау 26. Сорып алу Щдісімен ауаныЈ мольдік массасын аны›тны›тау. 28. Больцман т±ра›тысын аны›тау

3Электр 30. Электрйлшеуіш ›±ралдар 31. Электростатикалы› йрісті зерттеу 32. Уитстон кйпірі ар›ылы кедергіні аны›тау 33. Ток кйзініЈ электр ›оз“аушы кЇшін йлшеу 34. гальванометр кймегімен с±йы› диэлектриктердіЈ диэлектрик йтімділігін йлшеу


Зертханалы› ж±мыстарды ›ор“ау Їшін арнал“ан

ба›ылау с±ра›тары
Механика

13 ж±мыс

 1. Т±йы› жЇйеге аны›тама беріЈдер.

 2. љандай со›ты“ысуларды абсолют серпімді жЩне абсолют серпімсіз деп атайды?

 3. ИмпульстіЈ жЩне механикалы› энергияныЈ са›талу заЈдарын тЇсіндіріЈдер.

 4. љандай энергия кинетикалы› деп аталады? Потенциалды›?

 5. љандай йрістер потенциалды деп аталады?

 6. љандай кЇштер консервативті деп аталады?

 7. Ж±мыс формуласын ›орытындылаЈдар.

14 ж±мыс

 1. љатты дененіЈ ›андай ›оз“алысын айналмалы деп атаймыз?

 2. Б±рышты› жылдамды›пен б±рышты› Їдеуге аны›тама беру, олардыЈ ба“ыттарын кйрсету.

 3. ДененіЈ инерция моменті деп нені атайды?

 4. КЇш моменті дегеніміз не

 5. Айналмалы ›оз“алыс Їшін динамиканыЈ екінші заЈын жазып, о“ан кіретін шамалар“а сипаттама беру.

 6. Ж±мыс формуласын ›орытып шы“ару.
 1. 17 ж±мыс

 1. Механикалы› ›оз“алыс дегеніміз не?

 2. КеЈістіктегі орындарды ›андай теЈдеулермен сипаттау“а болады?

 3. Негізгі кинематикалы› шамалар“а аны›тама бер (траектория, жол, орын ауыстыру, Їдеу)

 4. Ньютон заЈдары.

 5. Механикада ›андай кЇштер бар?

 6. Еркін тЇсу Їдеуін аны›тау Їшін ж±мыс формуласын ›орытып шы“ар.


Молекулалы› физика мен термодинамика
 1. 24 ж±мыс


 1. Молекулалы›-кинетикалы› теорияныЈ басты теЈдігін жазыЈыз. ОныЈ ма“ынасы неде?

 2. љандай газ идеал газ деп аталады?

 3. Менделеев-Клапейрон теЈдеуін жаз.

 4. љандай ›±былыстар жЇйені тепе-теЈсіз кЇйден тепе-теЈдік кЇйге келтіреді?

 5. љандай ›±былысты жылу йткізгіштік деп атайды жЩне сонда ›андай шама тасымалданады?

 6. љандай ›±былысты диффузия деп атайды жЩне сонда ›андай шама тасымалданады?

 7. љандай ›±былысты т±т›ырлы› немесе ішкі Їйкеліс деп атайды жЩне сонда ›андай шама тасымалданады?

 8. МолекуланыЈ еркін жЇрісініЈ орташа ±зынды“ы дегеніміз не?

 9. Эффективті диаметр дегеніміз не?

 10. Есептеу формулаларын ›орытып шы“арыЈыз.

25 ж±мыс

 1. ТермодинамиканыЈ бірінші заЈын жазыЈыз.

 2. Изопроцестерге сипаттама беріЈіз.

 3. Пуассон теЈдеуін жазыЈыз.

 4. Адиабата кйрсеткішініЈ ма“ынасын тЇсіндіріЈіз.

 5. Неліктен Ср Сv-дан Їлкен.

 6. ГаздыЈ мольдік массасы нені кйрсетеді?

 7. ›атынасы нені кйрсетеді?

 8. Авагадро саны нені білдіреді?

 9. 2-суреттегі барлы› процестерді тЇсіндір.


Электр
 • 30 ж±мыс

 • 1. Магнит-электрлік жЇйедегі ›±ралдар жайында не білесіЈ?


 1. Электр-магниттік жЇйедегі ›±ралдар ›алай ›±рыл“ан?

 2. Кйп шекті ›±ралдардыЈ бйлік ›±ны ›алай аны›талады?

4. Электр-йлшеуіш ›±ралдардыЈ абсолют жЩне салыстырмалы ›ателіктерін ›алай аны›тайды?

31 ж±мыс

 1. Электростатикалы› йрістіЈ сипаттамалары.

 2. Электростатикалы› йрістіЈ кернеулігі мен потенциал арасында ›андай байланыс бар?

 3. љандай беттер эквипотенциал беттер деп аталады?

 4. КЇш сызы›тарыныЈ эквипотенциал беттерге перпендикуляр екендігін дЩлелдеЈіз.

 5. КЇш сызы›тарыныЈ тобын ›алай ›±ру“а болатынды“ын айтып беріЈіз

 6. КонденсатордыЈ ›±рылысы. КонденсаторлардыЈ тЇрлері.

 7. Жазы› конденсатордыЈ сыйымдылы“ы.
 1. 32 ж±мыс

 1. Кирхгоф заЈын тЇсіндір.

 2. Уитстон кйпірі ›андай элементтрден т±рады?

 3. КйпірдіЈ тепе-теЈдік шартын шы“арындар.

 4. Ж±мыстыЈ орындалу Щдісі туралы айту.

 5. иткізгіштердіЈ параллель жЩне тізбектей ›осылулары Їшін кедергіні есептеу формулаларын шы“ару.Шдебиет:

 1. Маралбаева М.Б., Досумбеков К.Р., Ботаева А.С.Искакова А.Б. Механика: зертханалы› ж±мыстарды орындау“а методикалы› н±с›аулар. Б. 1. – Павлодар, 2006. – 32 б.

 2. Биболов Ш. љ., Ботаева А. С., Билялова А. Б. Молекулалы› физика: зертханалы› ж±мыстарды орындау“а Щдістемелік н±с›аулар. Б. 2. Павлодар: Кереку, 2010. – 37 б.

 3. Маралбаева М.Б., Досумбеков К.Р., Искакова А.Б. Электр: зертханалы› ж±мыстарды орындау“а методикалы› н±с›аулар. Б. 3. – Павлодар, 2006. – 32 б.

 4. Савельев И.В. Жалпы физика курсы. 1,2 том. Алматы: Мектеп, 2004

 5. Абдулла Ж . Физика курсыныЈ дЩрістері: О›у ›±ралы. Алматы: ДЩуір, 2012. 528 б.


9. издік ж±мыс тапсырмалары
№Та›ырыптыЈ атауыТапсырманыЈ мазм±ныБа›ылау тЇріОрындау мерзімі°сынылатын Щдебиет1МеханикаМатериалды› нЇктеніЈ орын ауыстыруы ТЇзу сызы›ты бір›алыпты ›оз“алыс љисы› сызы›ты ›оз“алыс. НьотонныЈ бірінші заЈы НьютонныЈ екніші заЈы НьютонныЈ Їшінші заЈы. љоз“алыс мйлщерініЈ са›талу заЈыЖазбаша есеп1-6 апта[1-8]Ілгерілмелі ›оз“алыс Айналмалы ›оз“алыс Айналмалы ›оз“алысты сипаттайтыЈ шамалар.КЇш моменті жЩне инерция моменті Айналатын ›атты дененіЈ кинетикалы› энергиясыМеханикалы› ж±мыс љуат Энергия

Механикалы› жЇйелердегі энергияныЈ са›талу заЈы2Молекулалы› физика мен термодинамика ГаздардыЈ молекула-кинетикалы› теориясыныЈ негізгі теЈдеуі. Идеал газ молекулаларыныЈ жылдамды›тар бойынша таралуы. Барометрлік формула. Жазбаша есеп7-10 апта[1-8]ТермодинамиканыЈ бірінші бастамасын изопроцесстерге ›олдануы3Электр

Электростатикалы› йріс жЩне оныЈ кернеулігі. Электрлік диполь. Электрлік йрісінЈ кернеулігі. Кернеулік векторыныЈ а“ыны. Электрлік ы“ысу. Конденсторлар жЩне оларды ›осу. Электр энергиясыныЈ йрісі.. Жазбаша есеп есеп11-15-апта[1,5-13]

Шыармашылытапсырма: Щр та›ырып бойынша 10 тест с±ра›тарын ›±растыру (бір с±ра›та 8 жауаптан, оныЈ 3-і д±рыс жауап болуы керек )
Шдебиет:


 1. Абдулла Ж . Физика курсыныЈ дЩрістері: О›у ›±ралы. Алматы: ДЩуір, 2012. 528 б.

 2. Абдуллаев Ж. Механика“а кіріспе. Алматы: Мектеп, 1988

 3. Бектыбаев Ш.Б., Рахимов љ., т.б. Жалпы физика курсы (Механика жЩне молекулалы› физика бйлімі): О›у ›±ралы. љара“анды: КарМТУ. 2008.85 6.

 4. љадыров Н., љойшыбаев Н. Механика, молекулалы› физика. Алматы: љаза› университеті, 2001.

 5. Яворский Б.М., Пинский А.А. Основы физики: Учебн. пособ.: В 2 т. М.: Наука, 1981.

 6. Трофимова Т.И. Курс физики. Учебн. пособие для вузов. М.: Академия, 2004.

 7. љожанов Т.С., Рысменде С.С. Физика курсы: 2 т. Алматы, 2001.

 8. Савельев И.В. Жалпы физика курсы. 1,2 том. Алматы: Мектеп, 2004.

 9. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике. – М. : Высшая школа, 1981. – 496 с

 10. Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсы бойынша есептер жина“ы. Алматы, 1997.

 11. Абдулла . Физика курсы: О›у ›±ралы. Алматы: Білім, 2004. 349 б.

 12. Бектыбаев Ш.Б., Рахимов љ., т.б. Жалпы физика курсы (Механика жЩне молекулалы› физика бйлімі): О›у ›±ралы. љара“анды: КарМТУ. 2008.85б

 13. љожанов Т.С., Рысменде С.С. Физика курсы: 2 т. Алматы, 2001

 14. Маралбаева М.Б., Досумбеков К.Р., Ботаева А.С.Искакова А.Б. Механика: зертханалы› ж±мыстарды орындау“а методикалы› н±с›аулар. Б. 3. – Павлодар, 2006. – 32 б.

 15. Биболов Ш. љ., Ботаева А. С., Билялова А. Б. Молекулалы› физика: зертханалы› ж±мыстарды орындау“а Щдістемелік н±с›аулар. Б. 2. Павлодар: Кереку, 2010. – 37 б.

 16. Маралбаева М.Б., Досумбеков К.Р., Искакова А.Б. Электр: зертханалы› ж±мыстарды орындау“а методикалы› н±с›аулар. Б. 3. – Павлодар, 2006. – 32 б.
 1. ОСиЖ кеЈестерініЈ графигі

ЗЖ, ТС, СиЖ бойынша с±ра›тар“а кеЈес о›у саба›тарыныЈ кестесіне сЩйкес йткізіледі.


11. Білім алушылардыЈ білімін тексеру кестесі

ТЩжірибелік жЩне зертханалы› саба›тар“а ›атысу, тапсырмаларды орындау 0-100 баллмен ба“аланады

№Ж±мыс тЇрлеріТа›ырыбыШдебиетОрындау мерзіміТапсыру мерзімі1234561ЗЖ№13,1713. Баллистикалы› маятниктіЈ кймегімен о›тыЈ ±шу жылдамды“ын аны›тау 17.Еркін тЇсу Їдеуін Атвуд машинасыныЈ кймегімен аны›тау[1-8, 14]2 апта3 апта2ЗЖ №1414. Обербек маятнигініЈ инерция моментін динамикалы› Щдіспен аны›тау [1-8, 14]2 апта5-апта3ЗЖ№24,2524. Ауа молекулаларыныЈ еркін жЇрісініЈ орташа ±зынды“ын жЩне эффективті диаметрін аны›тау. 25. АуаныЈ жылусыйымдылы›тарыныЈ ›атынасын Клеман – Дезорм Щдісімен аны›тау [1-8, 15]5 апта10 апта4ЗЖ№31,3231. Электростатикалы› йрісті зерттеу 32. Уитстон кйпірі ар›ылы кедергіні аны›тау [5,6,7,12,

13, 16]5 апта15 апта5МБ15-апта12. КурстыЈ саясаты

О›у пЩні толы› йтілген матриалдарды ›амтитын емтиханмен ›орытындылады. Оба“дарламада кйрсетілген барлы› тапсырмаларды орындау емтихан“а жіберілудіЈ басты талабы болып саналады.

Шр тапсырма 0-100 баллмен ба“аланады.

Жіберу рейтингі а“ымды саба›тарда орындал“ан тапсырмалардыЈ орташа арифметикасынан шы“арылады.

Кешіктіріліп орындал“ан тапсырмалар тапсыру мерзіміне байланысты автоматты тЇрде тймендетілетін болады. Студент СиЖ тапсырудыЈ кЇнтізбелік графигіне сЩйкес орындау керек. Егер студент тапсырманы 1 аптаа кешіктіріп тапсыратын болса, ол осы тапсырмаа берілген баллдыЈ тйрттен бір бйлігін жоалтады, егер бір аптадан кйп уаыта кешіксе баллдыЈ теЈ жартысын жоалтады (м±ндай ы›палшаралар дЩлелді себеп жо› студенттерге арнал“ан).

љорытнды ба“а салма›ты› Їлесі ЖР Їшін 0,6-дан кем, ал љБ Їшін 0,4-тен кем болмау ›ажет.

ПЩн бойынша ›орытынды рейтинг 1 кестеге сЩйкес санды›, Щріптік жЩне дЩстЇрлік ба“а“а айналдырылып, «СтуденттердіЈ о›у жетістіктерініЈ журналы» мен «Рейтинг пара“ына» енгізіледі. Кесте 1

Балл тЇріндегі ›орытынды ба“алау (И)БалдардыЈ санды› белгілері (Ц)Шріптік жЇйеде ба“алауДЩстЇрлік жЇйеде ба“алауЕмтихан 95 - 1004Aите жа›сы90 - 943,67A-85 - 893,33B+Жа›сы80 - 843,0B75 - 792,67B-70 - 742,33C+љана“аттанарлы›65 – 692,0C60 – 641,67C-55 – 591,33D+50 – 541,0D0 - 490Fљана“аттанарлы›сыз13.Шдебиет тізімі


 1. Абдулла Ж . Физика курсыныЈ дЩрістері: О›у ›±ралы. Алматы: ДЩуір, 2012. 528 б.

 2. Абдуллаев Ж. Механика“а кіріспе. Алматы: Мектеп, 1988

 3. Бектыбаев Ш.Б., Рахимов љ., т.б. Жалпы физика курсы (Механика жЩне молекулалы› физика бйлімі): О›у ›±ралы. љара“анды: КарМТУ. 2008.85 6.

 4. љадыров Н., љойшыбаев Н. Механика, молекулалы› физика. Алматы: љаза› университеті, 2001.

 5. Яворский Б.М., Пинский А.А. Основы физики: Учебн. пособ.: В 2 т. М.: Наука, 1981.

 6. Трофимова Т.И. Курс физики. Учебн. пособие для вузов. М.: Академия, 2004.

 7. љожанов Т.С., Рысменде С.С. Физика курсы: 2 т. Алматы, 2001.

 8. Савельев И.В. Жалпы физика курсы. 1,2 том. Алматы: Мектеп, 2004.

 9. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике. – М. : Высшая школа, 1981. – 496 с

 10. Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсы бойынша есептер жина“ы. Алматы, 1997.

 11. Абдулла . Физика курсы: О›у ›±ралы. Алматы: Білім, 2004. 349 б.

 12. Бектыбаев Ш.Б., Рахимов љ., т.б. Жалпы физика курсы (Механика жЩне молекулалы› физика бйлімі): О›у ›±ралы. љара“анды: КарМТУ. 2008.85б

 13. љожанов Т.С., Рысменде С.С. Физика курсы: 2 т. Алматы, 2001

 14. Маралбаева М.Б., Досумбеков К.Р., Ботаева А.С.Искакова А.Б. Механика: зертханалы› ж±мыстарды орындау“а методикалы› н±с›аулар.. – Павлодар, 2006. – 32 б.

 15. Биболов Ш. љ., Ботаева А. С., Билялова А. Б. Молекулалы› физика: зертханалы› ж±мыстарды орындау“а Щдістемелік н±с›аулар. Б. 2. Павлодар: Кереку, 2010. – 37 б.

 16. Маралбаева М.Б., Досумбеков К.Р., Искакова А.Б. Электр: зертханалы› ж±мыстарды орындау“а методикалы› н±с›аулар. Б. 3. – Павлодар, 2006. – 32 б.

Syllabus-пен танысу пара“ыНысан

Ф СО ПМУ 7.18.4/21
 • SYLLABUS-ты алу жЩне танысу пара“ы

  љ±жатпен танысу т±л“аныЈ Т.Ш.А.Топљ±жатпен танысу уа›ытыљолы
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Пәннің жұмыс Нысан
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет