Рабочая учебная программа Мамандығы: 5В050600 Экономика Өскемен Усть-Каменогорск 2014 Жұмыстық бағдарлама «Кәсiпорын экономикасы»жүктеу 165.59 Kb.
Дата25.04.2019
өлшемі165.59 Kb.
түріРабочая учебная программа
Д. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01


Сапалы менеджмент жүйесі

Пәннің оқу-жұмыс бағдарламасы


бет 8 ден
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан

Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ им. Серикбаева

ШЌМТУ

«БЕКІТЕМІН»
«Экономика және менеджмент»

факультетінің деканы


_________Е. Варавин

«____»_______2014

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕРДІ ТАЛДАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ
Жұмыс оқу бағдарламасы
АНАЛИЗ ДАННЫХ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ

Рабочая учебная программа

Мамандығы: 5В050600 - Экономика

Өскемен


Усть-Каменогорск

2014


Жұмыстық бағдарлама «Кәсiпорын экономикасы» кафедрасында 5В050600 - Экономика

мамандығының - студенттеріне арналған ҚР 03.08.351 МЖБС негізінде орындалды


Жұмыстық бағдарлама «Кәсіпорын экономикасы» кафедрасының отырысында талқыланды.

Кафедра меңгерушісі Н. Краузе


Хаттама №_____ «_____»___________________ 2014

Экономика және менеджмент факультетінің әдістемелік кеңесінде құпталды.


Хаттама №_____ «_____»_________________2014

Әдістемелік комиссия төрағасы Р. Дронсейка


Құрастырған

аға оқытушы Е. Сағынғанов

Норма бақылаушы Т. Тютюнькова


1 ПӘННІҢ ЕҢБЕК СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ
семестр

Кредит саны

Оқу түрі

СӨЖ сағат саны

Жалпы сағат саны

Бақылау түрі

Жанаспалы сағат саны

Дәріс

Семинар. (тәжір.)

оқу

Зертханал оқу

СОӨЖ

Барлық сағат саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Күндізгі оқу бөлімі

6

2

15
15

15

45

45

90

емтихан

Сырттай оқу түрі

3

2

5
5

10

20

70

90

емтихан

2. ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ
2.1 Пәннің сипаттамасы

Экономикадағы негізгі көріністер, бақылаулар статистикалық көрсеткіштерден құралып сипатталады, ал бұл экономика ғылымындағы статистикалық және эконометрикалық әдістердің практикалық маңыздылығын жоғарылатады.Бұл курстың негізі - көрсеткіштерді сандық талдау,ал ол статистикалық, эконометриялық әдістерді қажет етеді. Басқару органдары мен шаруашылық субъектілері арасындағы қатынастар мен экономиканы функционалдау негізінің толықтай өзгеруі экономикада ағымды периодтың жаңа сандық және сапалық бағасын қажет етті. осыған байланысты ары қарай оқыту және жобалау макроэкономикалық процестер анализінің әдістері мен модельдерін қажет етті. Ресурсты пайдалануға салааралық баға мен төлемдерді жинақтаудың әдістемелік негізін құру, сонымен қатар экономикалық өсім ғана емес, экономикалық дамуға жету мақсатымен макроэкономикалық және сала параметрлеріне әсер етудің басқа әдістерін құру. Бұл экономиканы диагностикалаудың кешенді әдістерінің бар болуы мен салалық приоритеттердің даму тиімділігі анализінің арнайы программасының қажеттілігімен сипатталады. Макроэкономикалық теория формальдануға негізделген, яғни негізгі айнымалылар мен байланыстарды функционалды түрде көрсетуге болады, демек математикалық аппарат қолдануға болады. Математиканың келесі бөлімдері қолданылады: дифференциалды және интегралды есептеулер, сызықты және сызықты емес программалау. Математиканың кейбір бөлімдері микроэкономика үшін арнайы құрастырылған, математикада – математикалық экономиканы ерекшелейді. Экономикалық статистика әрдайым экономикалық айнымалыларға байқаулар жүргізеді. Бұл статистикалық мәліметтермен сандық әдістер және теориялық нұсқауларды тексеру үшін мүмкіндік береді.


2.2 Пәнді оқытудың мақсаты және міндеттері

Пәнді оқыту мақсаттары. Экономикалық үрдістердің статистикалық мәліметтерін талдау және болжау әдістері экономикалық теорияның күнделікті өмірдегі негізгі даму бағытын құрайды. Бұл курстың негізгі мақсаты экономист-студенттерге бүгінгі таңдагы микро-макроэкономика деңгейіндегі шешім қабылдау және әлеуметтік экономикалық дамуды болжау үшін экономикалық көрсеткіштерді талдаудың негізгі әдістерін көрсету

Пәнді оқыту міндеттері. Пәнді оқыту барысында студенттер экономикадағы мәліметтерді талдау принциптерін жете түсіну, экономикалық көрсеткіштерді болжаудың негізгі тәсілдерін, олардың статистикалық мәліметтердің заңдылықтарына байланысты модельдерін тұрғызу және болжаудың сенімділік интервалдарын анықтау арқылы болжам дәлдігін негіздеу әдістерін білуге үйрету.

Сонымен қатар экономикалық көрсеткіштердің сандық және сандық емес мөлшерлік талдаудың негізгі әдістерін игереді, атап айтсақ, баяндаушы статистика әдістері және жобалық бағалау, корреляциялық, дисперсиялық, факторлық, кластерлік, дискриминанттық талдаулар, экономикалық көрсеткіштерді жобалаудың негізгі жолдарын арнаулы қолданбалы компьютерлік бағдарламаларды қолдану арқылы үйренеді.


2.3 Пәнді оқудың нәтижелері

"Экономикалық деректерді талдау және болжау" курсын оқып білу нәтижесінде студент келесі қағидаларды меңгеріп, арнаулы дағдыларды игеруі кажет:- экономикалық көрсеткіштердің сандық және сандық емес мөлшерлік талдаудың негізгі әдістерін игеру; жобалық бағалау, корреляциялық, дисперсиялық, факторлық, кластерлік, дискриминанттық талдаулар жасау;

- нарык экономикасы жагдайында кәсіпорын шаруашылық субъектi ретінде іс-жүзінде қолданатын математикалық программалау модельдері мен ақпараттық жүйелерде пайдаланылатын заманауи программалық өнімдерді қолдана білу;

- экономикалық-математикалық үлгілеу тәсілдерін басқарушы шешім қабылдау барысында қолданып, шешім қабылдайтын маман шектелген ресурстарды (ақша, жұмысшылар, құрал-жабдық, уақыт және т.с.с) қойылған мақсатты оптимизациялау үшін оларды пайдаланудың әртүрлі бағыттары арасында таңдай білу.
2.4 Пререквизиттері

Пререквизиттері (алдын-ала міндетті курстары): математика, экономикалық теория негіздері, кәсіпорын экономикасы.


2.5 Постреквизиттері
Постреквизиттері: дипломдық жұмыс, бизнес жоспарлау, экономикалық және қаржылық талдау, технология және өндірісті ұйымдастыру пәндері.

3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ3.1 Оқу жұмысының жоспары


Тақырып атауы, оның мазмұны

Еңбек

сыйымдылығы, сағ.1

2

3
Күндізгі оқу түрі

Сырттай оқу түрі
Дәріс сабақтары
1 Тақырып. Математикалық модельдеу және экономикалықтеорияның дамуы.Экономикалық ғылым тілінде әсер ету. Экомикалық теория ақиқаттылығының критерийі. Экономикада статистикалық мәліметтерді өлшеу және талдау ерекшеліктері.


11

2

3
2 Тақырып. Экономикалық ақпаратты өңдеу және талдау әдістері. Экономикалық және статистикалық ақпаратты өңдеу. Талдау құралдары.Талдау түрлері. Талдаудың негізгі программалық пакеттері


13 Тақырып. Электронды кестелер деректерін талдау. Деректер базасы фильтрациясын пайдалану көмегімен бизнес-талдау.Деректерді сұрыптау.Тізімнен деректерді сұрыптау (таңдау).Автофильтрді пайдалану арқылы деректерді фильтрлеу.Кеңейтілген фильтрді пайдалану арқылы деректерді фильтрлеу.Жалпы және аралық қорытындыларды автоматты түрде есептеу


1

1
4 Тақырып. Подстановкалар кестесі. Бір параметрі бар подстановкалар кестесі.Қосымша формулалары бар подстановкалар кестесі.Екі параметрі бар подстановкалар кестесі

15 Тақырып. Сценарийлер диспетчерін пайдаланудың ақпараттық технологиясы1

1
6 Тақырып. Құрама кесте (сводные таблицы) көмегімен деректерді талдау және жалпылау

17 Тақырып. . Сызықты емес бағалау. Жалпы міндеті. Сызықты және сызықты емес бағалау.Сызықты емес модельдердің негізгі типтері.Сызықты емес бағалау әдістері.Модель жарамдылығын бағалау


18 Тақырып. Статистикалық деректерді талдау. SPSS талдау пакеті.Сипаттау статистикасы1

1
9 Тақырып. Дискриминантты анализді пайдаланудың ақпараттық технологиясы. Дисперсиялық анализ. Көпөлшемді айнымалылар. Қадам бойынша дискриминантты анализ. Екі топқа арналған дискриминация функциясының интерпретациясы.Бірнеше топқа арналған дискриминантты функциялар. Дискриминантты функциялар маңыздылығы.


110 Тақырып. Статистикалық функцияларды қолдану мен болжаудың ақпараттық технологиясы


111 Тақырып. Компоненттік және кластерлік талдау

1

1
12 Тақырып. Уақыт қатарларын құрастыру негізінде экономикалық болжау. Уақыт қатарларын талдау

113 Тақырып. Кластерлік талдау

114 Тақырып.Ақпарат жинақтаудың эксперттік тәсілдері

115 Тақырып. Имитациялық үлгілеу

1

1
Зертханалык сабақтар
1 Тақырып. Мәліметтерді жинастыру. Кездейсоқ шаманың үлестірімдік заңының гипотезасын тексеру. Параметрлерді статистикалық бағалау. Корреляциялық талдау. Экономикалық көрсеткіштерді болжауға көптік сызықтық регрессияны пайдалану.

11

2

3
2 Тақырып. Экономикалық ақпаратты өңдеу және талдау әдістері. Экономикалық және статистикалық ақпаратты өңдеу. Талдау құралдары.Талдау түрлері.

13 Тақырып. Электронды кестелер деректерін талдау. Деректер базасы фильтрациясын пайдалану көмегімен бизнес-талдау.Деректерді сұрыптау.Тізімнен деректерді сұрыптау (таңдау).Автофильтрді пайдалану арқылы деректерді фильтрлеу. Кеңейтілген фильтрді пайдалану арқылы деректерді фильтрлеу.

14 Тақырып. Подстановкалар кестесі. Бір параметрі бар подстановкалар кестесі.Қосымша формулалары бар подстановкалар кестесі.Екі параметрі бар подстановкалар кестесі

15 Тақырып. Сценарийлер диспетчерін пайдаланудың ақпараттық технологиясы1

1
6 Тақырып. Құрама кесте көмегімен деректерді талдау және жалпылау

17 Тақырып. Уақыт қатарының компоненттері. Трендіні айқындау. Маусымдық және циклдік тербелістер. Уақыт қатарын өндеу. Үлестірілген лагты динамикалық қатар.


18 Тақырып. Статистикалық деректерді талдау. SPSS талдау пакеті.Сипаттау статистикасы1

1
9 Тақырып. Дискриминантты анализді пайдаланудың ақпараттық технологиясы.

Дисперсиялық анализ. Көпөлшемді айнымалылар. Қадам бойынша дискриминантты анализ.Екі топқа арналған дискриминация функциясының интерпретациясы.Бірнеше топқа арналған дискриминантты функциялар. Дискриминантты функциялар маңыздылығы.
1

1
10 Тақырып. Статистикалық функцияларды қолдану мен болжаудың ақпараттық технологиясы


111 Тақырып. Компоненттік және кластерлік талдау

1

1
12 Тақырып. Уақыт қатарларын құрастыру негізінде экономикалық болжау. Уақыт қатарларын талдау

113 Тақырып. Уақыт қатарының модельдерімен болжам жасау. Болжамның сенімділік интервалы. Қаржы рыногіндегі волатилділік пен табыстылықты көру. Әлеметтік-экономикалық үрдістерді болжау


114 Тақырып.Ақпарат жинақтаудың эксперттік тәсілдері. Имитациялық үлгілеу

1

1
15 Тақырып. Болжамның адаптивті және мультипликативті әдістері. Экспоненциалдық өндеу. Авторегрессиялық модель. Жылжымалы орта әдісі. Жылжымалы орта мәндерінің авторегрессиялық моделінің идентификациясы. Уақыт қатарының модельдерімен болжам жасау. Әлеметтік-экономикалық үрдістерді болжау.

1


1Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы
1 Тақырып. Экономикадағы мәліметтерді жинастыру. Кездейсоқ шаманың үлестірімдік заңының гепотезасын тексеру. Параметрлерді статистикалық бағалау. Сенімділік аймығы. Корреляциялық талдау. Экономикалық көрсеткіштерді болжауға көптік сызықтық регрессияны пайдалану. Тәуелді айнымаланың сенімділік интервалы.

1

1
2 Тақырып. Уақыт қатарының компоненттері. Трендті айқындау. Маусымдық және циклдік тербелістер. Уақыт қатарын өндеу. Стационарды уақыт қатары. Стационарлықты тестілеу. Коинтеграция.

13 Тақырып. Электронды кестелер деректерін талдау. Деректер базасы фильтрациясын пайдалану көмегімен бизнес-талдау. Деректерді сұрыптау.Тізімнен деректерді сұрыптау (таңдау)..Кеңейтілген фильтрді пайдалану арқылы деректерді фильтрлеу.Жалпы және аралық қорытындыларды есептеу


1

1
4 Тақырып. Подстановкалар кестесі. Бір параметрі бар подстановкалар кестесі.Қосымша формулалары бар подстановкалар кестесі.Екі параметрі бар подстановкалар кестесі

15 Тақырып. Сценарийлер диспетчерін пайдаланудың ақпараттық технологиясы1

1
6 Тақырып. Құрама кесте (сводные таблицы) көмегімен деректерді талдау және жалпылау

1

1
7 Тақырып. . Сызықты емес бағалау

Жалпы міндеті.Сызықты және сызықты емес бағалау.Сызықты емес модельдердің негізгі типтері.Сызықты емес бағалау әдістері.Модель жарамдылығын бағалау


1

1
8 Тақырып. Статистикалық деректерді талдау. SPSS талдау пакеті.Сипаттау статистикасы1

1
9 Тақырып. Дискриминантты анализді пайдаланудың ақпараттық технологиясы. Негізгі мақсаты. Дисперсиялық анализ. Көпөлшемді айнымалылар. Қадам бойынша дискриминантты анализ.Екі топқа арналған дискриминация функциясының интерпретациясы.Бірнеше топқа арналған дискриминантты функциялар. Дискриминантты функциялар маңыздылығы.


1

1
10 Тақырып. Статистикалық функцияларды қолдану мен болжаудың ақпараттық технологиясы


111 Тақырып. Компоненттік және кластерлік талдау

112 Тақырып. Уақыт қатарларын құрастыру негізінде экономикалық болжау. Уақыт қатарларын талдау

1

1
13 Тақырып. Кластерлік талдау

114 Тақырып.Ақпарат жинақтаудың эксперттік тәсілдері
1
15 Тақырып. Имитациялық үлгілеу

1

1

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


Негізгі әдебиеттер:

1. Эконометрика / Под ред. Елисеевой И.И. – М.: Финансы и статистика, 2005.

2. Многомерный статистический анализ в экономике / Под ред. Тамашевича В.Н.- М.: ЮНИТИ, 1999.

3. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы. – М.: Финансы и статистика, 2003.

4. Алексахин С.В. и др. Прикладной статистический анализ. – М.: ПРИОР, 2001.

5. Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования. – М.. ЮНИТИ, 2003.

6. Мухамедиев Б.М. Эконометрика и эконометрическое прогнозирование. – Алматы..Қазақ университеті, 2007, 250 б.
Қосымша әдебиеттер

7. Сигел Э. Практическая бизнес-статистика.- Москва - Санкт-Петербург – Киев: Вильямс, 2002.

8. Васильев В.И. и др. Статистический анализ объектов произвольной природы. Введение в статистику качества. – М.: ИКАР, 2004.

9. Экономико-статистический анализ./ Под ред. Ильенковой С.Д.. – М.: ЮНИТИ, 2002.

10. Парсаданов Г.А. Прогнозирование и планирование социально-экономической системы страны. – М.. ЮНИТИ, 2001.

11. Лугачев М.И., Ляпунцов Ю.П. Методы социально-экономического прогнозирования. – М.. ТЕИС, 1999.12. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. – М.. ИНФРА, 1999.


Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> Автомобиль жүргізушілерін дайындаудың
MethodBook -> Ќазаќстан Республикасыныњ
MethodBook -> Механизмдармен ќўрылымы,классификациясы
MethodBook -> Жапарова А. Т элекртмен жабдықтау абж
MethodBook -> СызықТЫҚ Өлшеулер
MethodBook -> Өндірістің техникалық дайындығын меңгеру өндірістің техникалық дайындығының бірыңғай жүйесінің 5
MethodBook -> Жылу техникасы
MethodBook -> 1 зертханалыќ ЖЎмыс тапсырмаларыныѕ таќырыптары
MethodBook -> Қазақстан Республикасының


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет