Рахимбердина Анаргуль Турысбековна 2016 жжүктеу 295.98 Kb.
Дата07.09.2018
өлшемі295.98 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Семей каласының ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
СМЖ 3 дәрежелі құжаты

Силлабус

Силлабус


042-17-5-2.18-33.65-2016


«Физика» пәнінің оқу бағдарламасы (силлабус)

№ 1 басылым

09.06.2016 жыл.ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ (СИЛЛАБУС)

Пәннің атауы: «Физика»

Кредит саны: 4

Мамандық шифры: 5В071200 «Машина жасау»

Факультет: жаратылыстану-математика

Кафедра: физика

Семей 2016

1 ӘЗІРЛЕНГЕН

Құрастырушы

аға оқытушы

Рахимбердина Анаргуль Турысбековна __________________ 2016 ж.


2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 «Физика» кафедрасының отырысында

Хаттама № 11, 09. 06. 2016 ж.
Кафедра меңгерушісі, п.ғ.д., профессор Маусымбаев С.С. _________
2.2. Жаратылыстану-математика факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында

Хаттама № 5, 08.06.2016 ж.


Төрайымы Абдишева З.В. ___________________
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу-әдістемелік Кеңесінде мақұлданды және баспаға ұсынылды


Хаттама № 6, 09.06.2016 ж.
ОӘК төрағасы, оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректоры
Г.К. Искакова __________________
АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

МАЗМҰНЫ


  1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

  2. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

  3. КУРС САЯСАТЫ

  4. БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

  5. ӘДЕБИЕТТЕР ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР


1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Оқытушы және пән туралы мәліметтер

Оқытушының аты-жөні, тегі Рахимбердина Анаргуль Турысбековна

Лауазымы: аға оқытушы

Факультет, кафедра жаратылыстану-математика, физика

Байланыс ақпараты- тел: 77-33-58, e.mail Anargul9161@mail.ru.

№ 3 оқу ғимараты, 304 кабинет.


1.2 Пәннің қысқаша мазмұны

Механика. Кинематика. Материалық нүктенің және қатты дененің динамикасы. Сақталу заңдары. Арнайы салыстырмалылық теориясының элементтері. Тұтас орталар механикасының элементтері. Тербелістер мен толқындар. Молекулалық физика және термодинамика. Статистикалық физика және термодинамика. Статистикалық үлестірілу. Термодинамика негіздері. Тасымалдау құбылыстары. Реал газдар. Электростатика. Тұрақты электр тоғы. Магнит өрісі. Заттардың магнит өрісі. Электромагниттік индукция құбылысы. Максвелл теңдеулері. Электромагниттік тербелістер.

Оптика. Сәулелік (геометриялық) оптика туралы түсінік. Жарық толқындарының қасиеттері. Толқындар дифракциясы. Заттардағы электромагниттік толқындар. Кванттық физика. Жылулық сәулелену. Кванттық теорияның негізгі идеяларын эксперименттік негіздеу. Корпускулалы-толқындық екіжақтылық. Шредингердің уақыттық және тұрақты теңдеулері. Кванттық теориядағы сутектің атомы және молекуласы. Кванттық электроника элементтері. Кванттық статистика элементтері. Конденсацияланған күй. Атом ядросы және элементар бөлшектер.


  • «Физика» пәні теориялық дайындық және техника мен технология саласында 5В071200 «Машина жасау» мамандығы бойынша оқитын бакалаврлардың базалық пәндердің міндетті компоненті болып табылады.

1.3. Пәнді оқып-білудің мақсаты

- Физика курсы инженерлердің теориялық дайындығынның негізін қалайды. Білім алушылардың қазіргі заманғы физиканың дүниетанымдық көзқарастарын және кең теориялық дайындық негізін қалыптастыру;

- болашақ инженерлер үшін ғылыми-техникалық ақпарат ағынын дұрыс пайдалану үшін және жаңа физикалық принциптерді өз мамандықтары бойынша дұрыс пайдалану;

- мамандыққа қажетті білімін қалыптастыру және жаңа заманғы физиканың физикалық құбылыстары мен заңдарын меңгеру.1.4. Пәнді оқып-білудің міндеті

- практикалық іскерліктер мен дағдыларын қалыптастыру;

- қарастыратын негізгі құбылыстар жайлы білімді, олардың өту ерекшеліктерін, негізгі ұғымдарды, физикалық шамаларды, олардың математикалық жазылуларын, өлшем бірліктерін;

- тәжірибелік әдістердің негіздерін және өлшеу нәтижелерін өңдеу туралы мағлұматтар алулары керек.1.5 Оқып-білудің нәтижелері:

Пәнді оқып-білудің нәтижесінде студент білуі керек:

- міндеттер қоюда және заңдар мен құбылыстарды физикалық түсіндіре білуі тиіс.

Білу:

-әр түрлі физикалық ұғымдар, құбылыстар, заңдар мен теориялардың техникалық және технологиялық есептер шығаруға қолданылу шекаралары туралы түсінігі;

-классикалық және қазіргі физиканың негізгі заңдарын және физикалық құбылыстарды;

-Физикалық зерттеу әдістерін.Орындай алуы:

-құбылыстың физикалық механизмін аша білуі, белгілі бір нақты процестерде параметрлердің өзгерісіне талдау жасай білуі;

-статистикалық әдісті қолдана білуі;

-құралдармен және жүйелердің негізгі параметрлерін өлшеу әдістерімен

жұмыс істей білуі;

Дағдысының болуы:

-қазіргі физикалық құбылыстарды және заңдарды практикалық қызметте пайдалану және физикалық эксперимент нәтижелерін түсіндіріп беру ептілігі;

-физиканың нақты есептерін шығаруда;

-физикалық эксперимент жүргізуде және алынған нәтижелерін бағалауда практикалық дағдылары болуы тиіс;1.6 Курстың пререквизиті:

1.6.1. Математика1.7 Курстың постреквизиті:

1.7.1. Конструкциялық материалдар мен термөңдеу

1.7.2. Машина бөлшектері мен конструкциялау негіздері1.8 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

1 кесте


Курс


Семестр

Кредит

Дәріс

(сағ)


СТС (сағ)

ЗЖ, сағ.

БӨЖ

Барлығы (сағ)

Қорытынды бақылау формасы

1


2

4

15

30

15

120

180

Емтихан

2. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ
Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі 2 кестеде келтірілген

Кесте 2
Модуль. Тақырып

Сағаттар саны
Дәріс

ПС

ЗС

БӨЖ

әдебиет

1

2

3

4

5

6

7

Модуль № 1 «Механика. Молекулалық физика»

1.

Дәріс № 1. Кіріспе. Физика материя қозғалысының қарапайым түрлері және оларға сәйкес келетін табиғаттың аса ортақ заңдары туралы ғылым екендігі. Кинематика. Механикалық қозғалыс материя қозғалысының қарапайым түрі екендігі. Кеңістік пен уақыт. Санақ жүйесі. Материялық нүкте түсінігі. Материялық нүкте қозғалысын кинематикалық сипаттау. Қозғалыс заңы. Траектория теңдеуі. Жылдамдық пен үдеу радиус-вектордың уақыт бойынша туындысы екендігі. Қисық сызықты қозғалыстағы кезіндегі жылдамдық пен үдеу. Бұрыштық жыл-дамдық пен бұрыштық үдеу. Материялық нүкте мен қатты дененің динамикасы. Ньютон заңдары. Масса. Күш. Механи-кадағы күштер түрлері. Гравитациялық күштер. Бүкіл әлемдік тартылыс күші. Серпімділік күштері. Гук заңы. Үйкеліс күштері. Инерциялық санақ жүйелері. Салыстырмалылықтың механикалық принципі. Галилей түрлендірулері. Абсо-лют қатты дене ұғымы. Қатты дененің күш моменті және инерция моменті. Қатты дененің қозғалмайтын оське қатысты айналмалы қозғалысының динамикасының теңдеуі. Штейнер теоремасы.

Практикалық сабақ №1 Материялық нүкте кинематикасы, динамикасы.

Зертханалық сабақ № 1 Қателіктер теориясына кіріспе

1

2

1

4

5.1.1;

5.1.2;


5.1.4;

5.1.16


2.

Дәріс № 2 Сақталу заңдары. Сақталу заңдары кеңістік пен уақыттың симметриясының салдары екендігі. Мате-риялық нүктелер жүйесі. Сыртқы және ішкі күштер. Механикалық жүйенің массалар центрі (инерция центрі) және оның қозғалу заңы. Импульстің сақталу заңы табиғаттың іргелі заңы екендігі. Энергия - қозғалыстар мен өзара әрекеттесудің әр түрлерінің әмбебап өлшемі екендігі. Күш жұмысы және оның қисық сызықты интеграл арқылы өрнектеу. Қуат. Механикалық жүйенің кинетикалық энергиясы және оның жүйеге түсірілген ішкі және сыртқы күштердің жұмысымен байланысы. Сыртқы күш өрісіндегі материялық нүктенің потенциа-лық энергиясы және оның материялық нүктеге әсер етуші күшпен байланысы. Механикада энергияның сақталу заңы. Импульс моменті. Реактивті қозғалыс. Импульс моментінің сақталу заңы. Гироскопиялық эффект.

Практикалық сабақ № 2 Сақталу заңдары.

Зертханалық сабақ № 2 Айналмалы қозғалыс заңдарын зерттеу

1

2

2

4

5.1.1;

5.1.2;


5.1.4;

5.1.16


3.

Дәріс № 3 Арнайы салыстырмалылық теориясының элементтері. Эйнштейн постулаттары. Лоренц түрлендірулері. Түрлендірулер инварианттары. Жылдамдықтарды қосудың релятивистік заңы. Импульс пен энергияны релятивистік түрлендіру.

Тұтас орталар механикасының элементтері. Тұтас орта ұғымы. Сұйықтықтар мен газдардың жалпы қасиеттері. Идеал және тұтқыр сұйық. Бернулли теңдеуі. Сұйықтықтықтардың ламинарлық және турбуленттік ағыны. Стокс формуласы. Пуазейль формуласы.Практикалық сабақ № 3 Арнайы салыстырмалылық теориясының элементтері. Тұтас орталар механикасының элементтері.

Зертханалық сабақ № 3 Тұтас дискінің инерция моментін анықтау

1

2

1

4

5.1.1

5.1.2


4.

Дәріс № 4 Тербелістер мен толқындар. Гармониялық тербелістердің жалпы сипаттамалары. Серіппедегі жүк тербе-лістері. Математикалық маятник. Физи-калық маятник. Тербелістерді қосу. Векторлық диаграмма. Өшу коэффициенті. Өшудің логарифмдік декременті. Синусоидалық күштің әсерінен болатын еріксіз тербелістер. Еріксіз тербелістер амплитудасы мен фазасы. Резонанс. Автотербелістер. Толқындық процестер. Толқындық қозғалыстың негізгі сипаттамалары. Толқын теңдеуі. Жазық толқын. Қума және тұрғын толқындар. Фазалық жылдамдық. Допплер эффектісі.

Практикалық сабақ № 4 Тербелістер мен толқындар.

Зертханалық сабақ № 4 Тербелмелі қозғалыс заңдарын зерттеу

1

2

2

4

5.1.1,

5.1.5


5.

Дәріс № 5 Статистикалық физика және термодинамика. Молекула-кинетикалық теория негіздері. Температураның молекула-кинетикалық мағынасы. Идеал газ молекулаларының орташа кинетикалық энергиясы.Термодинамикалық параметрлер. Газ заңдары. Идеал газ күйінің теңдеуі. Статистикалық үлестірулер. Ықтималдылық және флуктуациялар. Максвелл үлестірілуі. Бөлшектердің жылулық қозғалысының жылдамдығы. Сыртқы потенциалдық өрістегі бөлшектер үшін Больцман үлестірілуі. Еркіндік дәрежелерінің саны. Энергияны еркіндік дәрежелері бойынша үлестіру. Идеал газдың ішкі энергиясы.

Практикалық сабақ № 5 Газ заңдары. Максвелл үлестірілуі.

Зертханалық сабақ № 5 Клеман-Дезорма әдісі көмегімен ауаның меншікті жылу сиымдылықтарының қатынасын анықтау

1

2

2

4

5.1.1,

5.1.5


6.

Дәріс № 6 Термодинамика негіздері. Термодинамиканың бірінші бастамасы. Изопроцестер. Қайтымды және қайтымсыз жылулық процестер. Карно циклі және оның ПӘК-і. Карно теоремасы. Келтірілген жылу. Энтропия. Термодинамиканың екінші бастамасы және оның физикалық мағынасы. Тасымалдау құбылыстары. Тасымалдау құбылыстарының жалпы сипаттамасы. Соқтығысулардың орташа саны және еркін жүру жолының орташа ұзындығы. Релаксация уақыты. Тасымалдау құбылыстарының: жылуөткізгіштіктің, тұтқыр үйкелістің, диффузияның молекула-кинетикалық теориясы. Нақты газдар. Молекулалардың әсерлік диаметрі. Молекула аралық өзара әрекеттесу күштері. Ван-дер-Ваальс теңдеуі. Ван-дер-Ваальс изотермалары. Бірінші және екінші текті фазалық ауысулар. Клапейрон-Клаузиус теңдеуі, Кризистік нүкте. Үштік нүкте.

Практикалық сабақ № 6 Термодинамика негіздері. Тасымалдау құбылыстары. Нақты газдар.

1

2
4

5.1.1

Модуль № 2 «Электр және магнетизм»

7.

Дәріс № 7 Электростатика. Электр зарядтарының өзара әсерлесуі. Электр зарядтарының сақталу заңы. Электр өрісі. Электр өрісінің кернеулігі. Дербестік ұстанымы. Электрлік диполь. Вектор ағыны. Гаусс теоремасы. Электр өрісінің кернеуліктерін есептеу үшін Гаусс теоремасын қолдану. Электр өрісінің жұмысы. Электр өрісінің айналмалылығы. Потенциал. Потенциалдың электростатикалық өрістің кернеулігімен байланысы.

Электростатикалық өрістегі өткізгіштер. Өткізгіштегі және өткізгіш бетіне жақын жердегі электр өрісі. Электрлік ығысу. Екі орта шекарасындағы шекаралық шарттар. Электр зарядтарының өзара әрекеттесі энергиясы. Зарядталған конденсатордың және өткізгіштер жүйесінің энергиясы. Электростатикалық өрістің энергиясы. Электростатикалық өріс энергиясының көлемдік тығыздығы. Тұрақты электр тогы. Электр тогының пайда болуының шарттары және оның жалпы сипаттамалары. Металдардың электр өткізгіштігінің классикалық электрондық теориясы. Дифференциалдық түрдегі Ом және Джоуль-Ленц заңдары. Бөгде күштер. Гальвани элементінің ЭҚК-і. Гальвани элементі бар тізбек бөлігі үшін жалпыланған Ом заңы. Кирхгоф ережелері.Практикалық сабақ № 7 Кулон заңы. Гаусс теоремасы. Тұрақты ток.

Зертханалық сабақ № 6 Электростатикалық өрісті зерттеу

1

2

1

4

5.1.1;

5.1.2;


5.1.4;

5.1.16


8.

Дәріс № 8 Магниттік өріс. Магнит индукция векторы. Суперпозиция принципі. Био-Савар-Лаплас заңы. Қарапайым жүйелердің магнит өрістерін есептеу. Лоренц күші. Магниттік өрістегі зарядталған бөлшектердің қозғалысы. Холл эффектісі. Ампер күші. Магниттік өрістегі тгы бар орам. Рамкаға әсер етуші күштер моменті. Магниттік ағын. Магниттік өріске арналған Гаусс теоремасы. Тогы бар өткізгіштің магниттік өрісте орын ауыстыруы кезіндегі жұмысы. Заттағы магнит өрісі. Магнетиктер. Магнетиктердің түрлері. Диамагнетиктер. Парамагнетиктер. Заттағы магнит өрісі үшін толық ток заңы. Магнетистатистиканың негізгі теоремалары- магнит өрісі қасиеттерінің бейнесі. В және Н векторлары үшін шекаралық шарттар. Электромагниттік индукция құбылысы. Электромагниттік индукцияның негізгі заңы. Ленц ережесі. Өзара және өздік индукция құбылысы. Ұзын соленоидтың индуктивтілігі. Өзара индукция коэффициенті. Токтың магниттік энергиясы. Магниттік өріс энергиясының тығыздығы.

Максвелл теңдеулері. Электромагниттік индукция құбылысына Фарадей және Максвелл түсіндірмесі. Ығысу тогы. Максвелл теңдеулер жүйесі. Электр және магнит өрістерінің салыстырмалылығы. Векторлық және скаляр потенциалдар. Толқындық теңдеу. Электромагниттік тербелістер. Тербелмелі контур. Еркін және еріксіз электромагниттік тербелістер. Айнымалы электр тогы. Айнымалы ток үшін Ом заңы. Кернеулер мен токтар резонансы.Практикалық сабақ № 8 Магнит өрісі. Электромагниттік индукция.

Зертханалық сабақ № 7 Жердің магнит өрісі кернеулігінің горизонталь құраушысын анықтау

1

2

1

4

5.1.1;

5.1.2;


5.1.16

Модуль № 3 «Электромагниттік толқындар. Оптика. Кванттық физика»

9.

Дәріс № 9 Электромагниттік өріске арналған толқындық теңдеу. Электро-магниттік толқындардың қасиеттері. Умов-Пойтинг векторы. Сәулелік (геометриялық) оптика туралы ұғым. Шағылысу және сыну заңдары. Фотометрия. Жарық толқын-дарының қасиеттері. Толқын пакеті. Топтық жылдамдық. Жарық толқындарының интерференциясы.

Практикалық сабақ № 9 Геометриялық оптика. Жарық толқындарының интерференциясы.

Зертханалық сабақ № 8 Френель бипризмасы көмегімен жарықтың толқын ұзындығын анықтау

1

2

2

4

5.1.1;

5.1.2;


5.1.4;

5.1.16


10.

Дәріс № 10 Толқындар дифракциясы. Гюйгенс-Френель принципі. Френель аймақтар әдісі. Френель дифракциясы. Фраунгофер дифракциясы. Бір саңылаудағы және көп саңылаудағы дифракция. Спектрлік ыдырау. Голография.

Практикалық сабақ № 10 Жарық дифракциясы, поляризациясы.

Зертханалық сабақ № 9 Дифракциялық тор көмегімен жарықтың толқын ұзындығын анықтау.

1

2

1

4
11.

Дәріс № 11 Заттағы электромагниттік толқындар. Заттағы жарықтың таралуы. Жарық дисперсиясы. Жарықтың жұтылуы. Жарықтың полярлануы. Полярланған жарықты алу тәсілдері.

Практикалық сабақ № 11 Жарықтың дисперсиясы, поляризациясы.

1

2

1

4

5.1.1;

5.1.2;


5.1.4;

5.1.16


12.

Дәріс № 12 Жылулық сәуле шығару. Абсолют қара дененің сәуле шығару мәселелері. Кванттық гипотеза және Планк формуласы. Фотондар. Жарық кванттарының энергиясы және импульсі.

Кванттық теорияның негізгі идеяларын эксперименттік негіздеу. Франк және Герц тәжірибелері. Фотоэффект. Комптон эффектісі. Атомдардың сызықтық спектрлері. Бор постулаттары. Сәйкестік принципі.Практикалық сабақ № 12 Жылулық сәуле шығару. Фотоэффект. Комптон эффектісі.

Зертханалық сабақ № 10 Сутегі спектрін зерттеу. Ридберг тұрақтысын анықтау.

1

2

1

4

5.1.1;

5.1.2;


5.1.16

13.

Дәріс № 13 Корпускулалы-толқындық екі жақтылық. Де-Бройль гипотезасы. Микробөлшектердің толқындық қасиеттері және анықталмағандық қатынасы.

Шредингердің уақыттық және тұрақты теңдеулері. Толқындық функцияның статистикалық мағынасы. Бір өлшемді тік бұрышты шұңқырдағы бөлшек.

Кванттық теориядағы сутектің атомы және молекуласы. Сутегі атомы үшін Шредиенгер теңдеуі. Сутегіне ұқсас атомдар. Энергиялық деңгейлер. Деңгейлердің ені. Кванттық сандар. Паули принципі. Сутегі молекуласы

Практикалық сабақ № 13 Де-Бройль гипотезасы. Кванттық теориядағы сутектің атомы және молекуласы.


1

2
4

5.1.1;

5.1.2;


5.1.4;

5.1.16


14.

Дәріс № 14 Кванттық электроника элементтері. Тосын және еріксіз сәуле шығару. Лазерлер. Кванттық статистика элементтері. Фазалық кеңістік. Элементар ұяшық. Бозе-Эйнштейннің және Ферми-Дирактың кванттық статистикалары туралы ұғым. Конденсацияланған күй. Кристалл тордың жылу сиымдылығы. Фонондық газ. Металдардың электр өткізгіштігі. Ферми деңгейі. Аймақтық теориядағы металдар, диэлектриктер және жартылай өткізгіштер. Кемтікті өткізгіш ұғымы. Меншікті және қоспалық өткізгіштер.

Практикалық сабақ № 14 Кванттық статистика элементтері. Металдардың электр өткізгіштігі.

Зертханалық сабақ № 11 Газдық лазер көмегімен жарықтың толқын ұзындығын анықтау.


1

2

1

4

5.1.1;

5.1.2;


5.1.4;

5.1.16


15.

Дәріс № 15 Атом ядросы және элементар бөлшектер. Атом ядросы. Атом ядролары-ның құрылысы. Ядролық күштер. Альфа-, бета- және гамма-сәулеленулері және олардың затпен өзара әрекеттесуі.

Ядролық реакциялар. Атом ядроларының радиоактивті түрленуі. Ядролық бөліну реакциялары. Бөлінудің тізбекті реакциясы. Ядролық реактор. Синтез реакциясы.Практикалық сабақ № 15 Атом ядросы. Ядролық реакциялар.

1

2
4

5.1.1;

5.1.2;


5.1.16
БАРЛЫҒЫ:

15

30

15

60

2.1. 1-2 аралық бақылау тапсырмалары

1 аралық білімді бақылау тапсырмалары мен сұрақтары

1. Материялық нүкте және қатты дене кинематикасы.

2. Материалық нүктенің және қатты дененің динамикасы.

3. Сақталу заңдары.

4. Арнайы салыстырмалылық теориясының элементтері.

5. Тұтас орталар механикасының элементтері.

6. Тербелістер мен толқындар.

7. Молекула-кинетикалық теория негіздері.

8.Статистикалық үлестірілулер.

9. Тасымалдау құбылыстары

10.Термодинамика негіздері.

11.Реал газдар.

12.Электростатика.

13. Тұрақты электр тоғы.

14. Магнит өрісі. Заттардың магнит өрісі.

15. Электромагниттік индукция құбылысы. Максвелл теңдеулері.

16. Электромагниттік тербелістер. Айнымалы электр тогы.


2 аралық білімді бақылау тапсырмалары мен сұрақтары

1. Электромагниттік толқындар.

2. Жарықтың интерференциясы.

3. Жарықтың дифракциясы.

4. Жарықтың дисперсиясы.

5. Жарықтың поляризациясы.

6. жарықтың жұтылуы және шашырауы.

7. Жылулық сәуле шығару.

8. Планк гипотезасы.

9. Кванттық электроника негіздері.

10. Кванттық статистика элементтері.

11. Атомдық физика.

12. Атом ядросы және ядроның байланыс энергиясы.

13. Радиоактивтілік.

14. Ядролық реакциялар.

15. Элементар бөлшектер.

3 курс САЯСАТЫ


Сабаққа қатысу қатаң түрде, міндетті болып табылады. Егер қандай да бір себеппен студент сабаққа қатыса алмаған жағдайда, барлық меңгерілмеген материалға жауапты.

Бақылау тапсырмалары орындалуға міндетті және уақытылы тапсырылуы тиіс. Кешіктіріліп орындалған жұмыс автоматты түрде төмен бағаланады.

Аралық аттестациясының қорытындысы студенттің сабаққа қатысуы, белгіленген мерзімде өздік жұмыстарын орындауы, сабақ барысындағы ауызша немесе жазбаша жауаптары, сонымен қатар аралық бақылау нәтижесі ескере отырып қойылады.

Аралық аттестация қорытындысы студенттің сабаққа қатысу, өзіндік жұмысты уақытылы орындауына, сабақ кезіндегі ауызша және жазбаша түрдегі жауабына және аталған аралық бақылаудың нәтижесіне байланысты шығарылады.

Егер студент белгіленген мерзімде сәйкес келетін мекеменің растайтын құжатымен денсаулық жағдайына немесе басқа да дәлелді себептермен сабақ босатып, аралық бақылауды тапсыра алмаған жағдайда, студент аралық бақылауды индивидуалды түрде тапсыруға құқылы.

Кез-келген көшіру немесе плагиат (дайын тапсырмаларды көшіру, қолдану және басқа студенттің тапсырманы орындауы) жазасы аудиториядан шығару немесе бағасын «қанағаттанарлықсыз» деп тану түрінде болады.

Сабақ жүру барысында ұялы телефондар өшіріледі.

4. БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

Кесте 3


Апта №

Зертханалық, практикалық, семинар сабақтарының, БӨЖ тақырыптары

Білімді бақылау түрі

Барлық балл


1

2

3

4

1-7

1-7 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу


Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

Зертханалық, практикалық сабақтар, БӨЖ

1

Практикалық сабақ №1 Материялық нүкте кинематикасы, динамикасы.

Зертханалық сабақ № 1 Қателіктер теориясына кіріспе

Зертханалық сабақ № 2 Айналмалы қозғалыс заңдарын зерттеу
2

Практикалық сабақ № 2 Сақталу заңдары.

Зертханалық сабақ № 3 Тұтас дискінің инерция моментін анықтау

3

Практикалық сабақ № 3 Арнайы салыстырмалылық теориясының элементтері. Тұтас орталар механикасының элементтері.4

Практикалық сабақ № 4 Тербелістер мен толқындар.

Зертханалық сабақ № 4 Тербелмелі қозғалыс заңдарын зерттеуБақылау жұмысы
1-3 зертханалық жұмыстарды тапсыру

30

30


5

Практикалық сабақ № 5 Газ заңдары. Максвелл үлестірілуі.6

Практикалық сабақ № 6 Термодинамика негіздері. Тасымалдау құбылыстары. Нақты газдар.

Зертханалық сабақ № 5 Клеман-Дезорма әдісі көмегімен ауаның меншікті жылу сиымдылықтарының қатынасын анықтау

БӨЖ № 1

1. Айналмалы қозғалыстың кинематикасының элементтері.

2. Инерциялық емес санақ жүйелері.

3. Консервативті және консервативті емес күштер. Орталық күш өрісіндегі қозғалыс.

4. Серпімді кернеулер. Серпімді деформацияланған дененің энергиясы.

5. Дыбыс. Ультрадыбыс.

6. Тепе-теңдік күй және процестер, оларды термодинамикалық диаграммаларда кескіндеу.

7. Идеал газдың жылу сыйымдылығының молекула-кинетикалық теориясы және оның шектелуі.

8. Термодинамиканың екінші бастаманың статистикалық түсіндіріру.

8. Тасымалдау коэффициенттері.

10. Мета тұтақты күйлер.

11. Диэлектриктердің түрлері.

12. Газдағы электр тогы және плазмадағы электр тогы.

13. Ферромагнетиктер. Магнит тұзағы.

14. Электромагниттік қозудың таралу жылдамдығы.

15. РезонансБақылау жұмысы

4-5 зертханалық жұмыстарды тапсыру

Конспект құрастыру


20

20

907

Практикалық сабақ № 7 Кулон заңы. Гаусс теоремасы. Тұрақты ток.

Зертханалық сабақ № 6 Электростатикалық өрісті зерттеу

Тест тапсырмалары

80

1-7 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша балл қорытындысы
8-15

8-15 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу

Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

Зертханалық, практикалық сабақтар, БӨЖ

8

Практикалық сабақ № 8 Магнит өрісі. Электромагниттік индукция.

Зертханалық сабақ №7 Жердің магнит өрісі кернеулігінің горизонталь құраушысын анықтау

9

Практикалық сабақ № 9 Геометриялық оптика. Жарық толқындарының интерференциясы.

Зертханалық сабақ №8 Френель бипризмасы көмегімен жарықтың толқын ұзындығын анықтау

10

Практикалық сабақ № 10 Жарық дифракциясы, поляризациясы.

Зертханалық сабақ №9 Дифракциялық тор көмегімен жарықтың толқын ұзындығын анықтау.11

Практикалық сабақ № 11 Жарықтың дисперсиясы, поляризациясы.

Бақылау жұмысы

6-9 зертханалық жұмыстарды тапсыру30

30


12

Практикалық сабақ № 12 Жылулық сәуле шығару. Фотоэффект. Комптон эффектісі.13

Практикалық сабақ № 13 Де-Бройль гипотезасы. Кванттық теориядағы сутектің атомы және молекуласы.

Зертханалық сабақ № 10 Сутегі спектрін зерттеу. Ридберг тұрақтысын анықтау.

14

Практикалық сабақ № 14 Кванттық статистика элементтері. Металдардың электр өткізгіштігі.

Зертханалық сабақ № 11 Газдық лазер көмегімен жарықтың толқын ұзындығын анықтау.БӨЖ № 2

1.Қарапайым оптикалық құралдар.

2. Толық шағылысу құбылысы.

3. Интерферометрлер.

4. Спектрлік ыдырау.

5. Полярланған жарықты алу тәсілдері.

6.Фотондар.

7. Сәйкестік принципі.

8. Анықталмағандық қатынастар.

9. Бөлшектің потенциалық тосқауыл арқылы өтуі.

10. Сутегі молекуласы.

11.Лазерлер

12. Кванттық статистиканың элементтері

13. Фонондық газ..

14 Синтез реакциясы.

15. Энергия көздерінің мәселелері.Бақылау жұмысы
10-11 зертханалық жұмыстарды тапсыру
Конспект құрастыру


20

20

9015

Практикалық сабақ № 15 Атом ядросы. Ядролық реакциялар.

Тест тапсырмалары

80


8-15 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша балл қорытындысы

30+270=300

Емтиханның қорытынды баллы
400

Академиялық кезең үшін қорытынды балл
1000


Білімді бағалаудың көпбалды әріптік жүйесі

Кесте 4


Әріптік жүйе бойынша бағалау

Балдардың сандық эквиваленті

Пайыздық мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4,0

95-100

өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

жақсы

B

3,00

80-84

B-

2,.67

75-79

C+

2,33

70-74

қанағаттанарлық

C

2,00

65-69

C-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,00

50-54

F

0,00

0-49

Қанағаттарарлық емес5. ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР

5.1 Негізгі әдебиеттер

5.1.1 Трофимова Т.И. Курс физики. М, Высшая школа, 1981-1999 г.

5.1.2 Савельев И.В. Жалпы физика курсы I, II. Алматы Мектеп 77ж.(аударма)

5.1.3 Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики, М, Высшая школа, 1989 г.

5.1.4 Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсының есептер жинағы Алматы, Мектеп, 1974 ж.

5.1.5 Абдуллаев Ж. Жалпы физика курсы,Алматы «Білім»і, 1994 ж..

5.1.6 Жумагулов А.Ж., Естекбаев М.Қ., Тұрысбекова Б.Ш., Паримбеков З.А. Физика лабораториялық практикум. Семей,1 995 ж.

5.1.7 Сивухин Д.В. Общий курс физики. М, Наука, 1977-1986 г.

5.1.8. Естекбаев М.Қ., Жумагулов А.Ж. Механика. Методикалық нұсқау, Семей 1990 ж.

5.1.9. Естекбаев М.Қ., Жумагулов А.Ж. Методическое разработка по молекулярной физике, Семей 1991

5.1.1.0. Естекбаев М.Қ., Жумагулов А.Ж., Турысбекова Б.Ш. Электромагнетизм, Семей 1991 ж.

5.1.11 Естекбаев М.Қ., Жумагулов А.Ж. Тербелістер мен толқындар, Семей 19915.1.12.Мұқышева М.К., Паримбеков З.А., Тұрысбекова Б.Ш. Физика курсы 1-бөлім, Физика курсы, 2-бөлім Оқу құралы: Семей 2010ж.

5.1.13. Паримбеков З.А., Рахимбердина А.Т., Тұрысбекова Б.Ш. Физика курсынан зертханалық практикум: Оқу-әдістемелік құрал, 2012 ж.


5.2. Қосымша әдебиеттер

5.2.1. Дж. Орир Физика в 2-х томах ., Москва, Мир, 1981 г.

5.2.2. Берклеевский курс физики 1-6 томы, Москва, Наука, 1971 – 1978.

5.2.3Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачи по физики. М. Высшая школа, 1988 г.

5.2.4.Белешина А.М. Учебное пособие для самостоятельного обучения решения

задач по физики в вузе, Воронеж, ВГУ, 1968 г.

5.2.5Физический практикум под редакцией Ивероновой В.И.М,Наука, 1968 г.

5.2.6. Беликов Б.С. Решение задач по физики, М, Высшая школа, 1986 г.5.3 Интернет-ресурстар

5.3.1. Толық курсы жалпы физика курсы http://www.ph4s.ru.


5.3.2. http://www.toehelp.ru Сайт құрамында қажетті әдебиеттерді (Кітаптар) және т. б.
5.3.3. Еркін энциклопедиясы Уикипедия, қазақша ашық энциклопедия http://ru.wikipedia.
5.3.4. Электронды кітапхана жүйесі "Университеттік кітапхана - электрон коталог" www.semgu.kz.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан республикасы
umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет