Распоряжениебет5/6
Дата09.09.2017
өлшемі0.89 Mb.
#287
1   2   3   4   5   6

8.27. Мемлекеттік емтиханды тапсыру және диплом жұмысын (жобасын) қорғау нәтижелері МАК мәжілісінің хаттамаларына қол қойғаннан кейін күнде хабарлайды.

8.28. МАК барлық мәжілістері хаттамамен ресімделеді.

8.28.1. Хаттамаға мемлекеттік емтиханда және диплом жұмысында (жобасында) анықталған білім бағалары енгізіледі, сондай-ақ берілген сұрақтар және МАК мүшелерінің пікірлері жазылады. Егер МАК бір мүшесінің пікірі комиссиясының қалған мүшелерінің пікірлерімен сәйкес келмесе, ол хаттамада жеке пікірін жазады және қол қояды.

8.28.2. Хаттамада академиялық бакалавр дәрежесін және/немесе біліктілігін беру, сонымен қатар, білімін тәмамдаған студентке дипломның (үздік немесе үздік емес) берілуі көрсетіледі.

8.29. Диплом жұмысын (жобасын) қорғау бағалары, сондай-ақ, академиялық дәрежені беру немесе біліктілікті беру және мемлекеттік үлгідегі (үздік, үздік емес) диплом беру туралы шешімдер МАК жабық мәжілісінде қатысқан комиссия мүшелерінің басым ашық дауыс беруімен қабылданады. Дауыстардың саны тең болған кезде Комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

8.30. Студент орынды себеп бойынша қорытынды аттестацияға келмеген жағдайда МАК төрағасының атына өтініш жазады, орынды себебін дәлелдейтін құжат ұсынады, оның рұқсат етуі бойынша МАК мәжілісінің басқа күні емтихан тапсырады немесе диплом жұмысын қорғайды.

8.31. Студент қорытынды аттестация нәтижелерімен келіспеген жағдайда аттестация болған күннен кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей апелляция береді.

8.32. Апелляцияны өткізу үшін Ректор бұйрығымен біліктілігі мамандықтардың бейініне сәйкес келетін тәжірибелі оқытушылар санынан апелляциялық комиссия құрылады.

8.33. Апелляция қанағаттандырылған жағдайда МАК мәжілісінің хаттамасы ресімделеді. Бұл жағдайда бірінші хаттама нәтижелері «Баға №_______хаттамамен ___________бетте____» деген жазумен жойылады және МАК барлық мүшелері қол қояды.

8.34. Қанағаттанарлықсыз баға алғаннан кейін денсаулығы туралы МАК-қа ұсынылған құжаттар қарастырылмайды.

8.35. Жақсы бағаға көтеру мақсатында мемлекеттік емтиханды қайта тапсыру және диплом жұмысын (жобасын) қорғауға жол берілмейді.

8.36. «Қанағаттанарлықсыз» баға алған тұлғалардың мемлекеттік емтихандарды қайта тапсыруға және/немесе диплом жұмысын қайта қорғауға қорытынды аттестацияның берілген мерзімінде рұқсат етілмейді.

8.37. Егер диплом жұмысы (жобасы) қанағаттанарлықсыз деп танылса, МАК осы жұмысты қайта өңдеп немесе жаңа тақырыпты әзірлеп қайта ұсыну мүмкіндігін бекітеді. МАК-тың бұл шешімі мәжіліс хаттамасына жазылады.

8.38. Қорытынды аттестацияны тапсыра алмаған тұлға ЖОО басшысына бір жыл бұрын, келесі оқу жылының қорытынды аттестациясы басталғанға дейін екі аптадан кешіктірмей қорытынды аттестацияны қайта тапсыруға рұқсат ету туралы өтініш жазады.

8.39. Қорытынды аттестацияны қайта тапсыруға рұқсат ету білім беру ұйымының басшымен ресімделеді.

8.40. Қорытынды аттестацияны қайта тапсыру алдыңғы қорытынды аттестацияда қанағаттанарлықсыз баға алған түрлері бойынша ғана жүргізіледі.

8.41. Мемлекеттік емтихандар қатарына енгізілген пәндер тізімі осы емтихандарды тапсыра алмаған тұлғалар үшін теориялық курста білім алған жылы бойынша әрекет ететін оқу жоспарымен анықталады.

8.42. Қорытынды аттестация бойынша қанағаттанарлықсыз баға алған студенттер ЖОО-нан ЖОО басшысының бұйрығымен шығарылады және жоғары білімі аяқталмаған деген анықтама беріледі.

8.43. Қорытынды аттестациядан өткен және жоғары білімнің кәсіптік оқу бағдарламасына сәйкес меңгеруін растайтын студенттерге МАК шешімімен «бакалавр» академиялық дәрежесі ұсынылады немесе тиісті мамандық бойынша біліктілік беріледі, қосымшасы бар мемлекеттік үлгідегі диплом беріледі.8.44. Дипломға қосымша студенттің (білім алушының) жеке оқу жоспарына сәйкес мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары білім беру стандартында және оқу-жұмыс жоспарында қарастырылған көлемдегі барлық пәндер бойынша алынған бағалары, тапсырылған курстық жұмыстар (жобалар), практика түрлері мен қорытынды аттестация нәтижелері туралы анықтамалар негізінде толтырылады.

Дипломға қосымшада әрбір оқу пәні бойынша білімді бағалаудың балл-рейтингтік жүйесі бойынша кредитте және академиялық сағатта оның көлемін көрсете отырып соңғы бағалар қойылады.

9. Жоғары білімнен кейін білім алушылардың аралық аттестациясын, сабақ үлгерімін ағымдық бақылауды өткізу тәртібі

9.1. Магистратура және докторантурада білім алушылардың оқу жетістіктерін тексеру Университет анықтайтын бақылау мен аттестацияның әртүрлі түрлерімен жүзеге асырылады.

9.2. Магистратура және докторантурада білім алушылардың сабақ үлгерімін ағымдық бақылау ЖОО студенттеріне ұқсас ретте жүзеге асырылады.

9.3. Магистранттар және докторанттардың аралық аттестация емтихандар және дифференциалды сынақтар түрінде оқу-жұмыс жоспарына, академиялық күнтізбеге, кәсіптік оқу бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылады.

9.4. Аралық аттестация мерзімділігі және ұзақтығы мамандықтардың оқу-жұмыс жоспарына және академиялық күнтізбеге сәйкес анықталады.

9.5. Емтихандар аралық аттестация мерзімінде кестеге сәйкес тапсырылады.

9.6. Емтихандар кестесін оқу-әдістемелік ісі жөніндегі проректор бекітеді және емтихан сессиясы басталғанға дейін екі апта бұрын білім алушылар мен оқытушыларға хабарланады.

9.7. Емтиханға рұқсат беру сабақ үлгерімін ағымдық бақылауды бағалау негізінде жүзеге асырылады, соның нәтижесі бойынша нақты пәндер бойынша рұқсат ету рейтингісі анықталады.

9.8. Аталған пән бойынша рейтингте жақсы баға ала алмаған білім алушылар қорытынды бақылауға (емтиханға) жіберілмейді.

Курс жұмысын (жобасын) тапсыра алмаған білім алушы тиісті пәндер бойынша емтиханға жіберілмейді.

9.9. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бастығы жеке жағдайда (ауырғаны, отбасы жағдайына, объективті себептер бойынша) жеке график бойынша білім алушыға емтихан тапсыруға рұқсат етеді.

Жеке график бойынша емтихандар тапсыру жоғары білімнен кейінгі бөлім бастығына ауырғаны туралы, баланың тууы туралы, жақын адамдарының қайтыс болуы туралы, қызметтік немесе оқу іссапарына байланысты анықтама ұсынылған жағдайда рұқсат етіледі.

9.10. Емтихан сессиясы кезеңінде (аралық аттестация) Ректор бұйрығымен біліктілігі апелляциялаушы пән бейінен сәйкес келетін оқытушылардан апелляция комиссиясы құрылады.

9.11. Емтихандар жазбаша, ауызша, тест немесе құрама түрде өткізіледі.

Емтиханның тестілеу түрі кезінде олардың бейіндігі мен жақындық принциптерін сақтай отырып екі және одан артық пәндер бойынша кешенді емтиханды белгілеуге рұқсат етіледі.

9.12. Оқу пәндері бойынша аралық аттестацияны өткізу кезінде емтиханда алынған баға және академиялық кезең ішінде сабақ үлгерімін ағымдық бағалаудың орташа балы (рұқсат ету рейтингісінің бағасы) есептеледі.

9.13. Білім алушыға әрбір пән бойынша емтихан біткеннен соң ЖОО студенттері сияқты қорытынды баға қойылады.

9.14. Емтихан ведомостісі Тіркеу бөліміне беріледі, ол бөлім оқудың барлық мерзімі ішінде барлық білім алушыларға бөлінетін кредиттер санын есепке алу және жинақталуымен айналысады.

Тіркеу бөлімі соңғы емтихан ведомостісін жоғары оқу орнынан кейінгі білім бөліміне береді. Әрбір оқу пәндерінің емтихан ведомостілері негізінде аралық аттестация бойынша жиынтық ведомость жүргізіледі.9.15. Білім алушылар барлық емтихандарды жеке оқу-жұмыс жоспарына және пәндердің бекітілген бағдарламалары бойынша қатаң сәйкестікте тапсыру керек.

9.16. Білім алушылар оқудың қосымша түрлері бойынша пәндерден емтихан тапсыра алады, тапсырған нәтижелері емтихан ведомостісіне және білім алушының жеке ведомостісіне енгізіледі.

9.17. Білім алушы емтиханды «қанағаттанарлықсыз» деген бағаны жақсы баға алу мақсатында қайта тапсыру үшін ақылы негізде аталған пән бойынша оқу-жұмыс жоспарында қарастырылған барлық сабақ түрлеріне қатысады, рұқсат алады және қорытынды бақылауды тапсырады.

9.18. Қорытынды бақылау бойынша жақсы бағаға қайта тапсыру осы академиялық кезеңде рұқсат етілмейді.

Қорытынды бақылау бойынша жақсы бағаға қайта тапсыру осы Өкімнің 9.17. тармағына сәйкес анықталады.9.19. Қорытынды бақылау нәтижелерімен келіспеген білім алушылар емтихан өткен күннен кейін келесі күні апелляцияға беруге құқығы бар.

9.20. Егер білім алушылар толық көлемде оу бағдарламасын орындап, емтиханға келмесе, емтихан ведомостісінде оның аты-жөніне қарсы «келмеді» деген белгі жасалады.

Орынды себептері болған жағдайда (сырқаттануы, отбасылық және қызметтік жағдайлар) жоғары оқу орнынан кейінгі білім басшысының өкімімен емтихан тапсырудың жеке графигі белгіленеді. Емтиханға келмеудің орынсыз себептері кезінде «қанағаттанарлықсыз» деген бағаға теңестіріледі, ол емтиханды тапсыру Осы өкімнің 9.17 тармағына сәйкес жүзеге асырылады.

9.21. Транскрипте студенттің барлық қорытынды бағалары және емтиханды қайта тапсырудың оң нәтижесі жазылады.

9.22. Оқу жылы аяқталған соң емтихан сессиясының қорытындысы негізінде Ректор бұйрығымен жоғары білімнен кейін білім алушыны курстан курсқа ауыстыру жүзеге асырылады. Осы мақсатта ауысу балы анықталады.

9.23. Емтихан нәтижелері және емтихан сессиясы (аралық аттестация) аяқталғаннан кейін оқу процесін жақсарту бойынша ұсыныстар кафедралар, директораттар және ЖОО Ғылыми Кеңесінің мәжілістерінде талқылауға енгізіледі.

9.24. Университеттен шығарылған тұлғаларға жоғары білімді аяқтамағаны туралы анықтама беріледі.

аттестация магистрантов и докторантов осуществляется в соответствии с рабочим учебным

10. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім алушыларды қорытынды аттестаттау тәртібі

10.1. ЖОО білім алушыларды қорытынды аттестаттау академиялық күнтізбеде және мамандықтардың оқу-жұмыс жоспарында қарастырған мерзімде кешенді емтихан тапсыру және магистрлік (докторлық) диссертацияларды қорғау түрінде өткізіледі.

10.2. Қорытынды аттестацияға оқу-жұмыс жоспарын және оқу жұмыс бағдарламасының талаптарына сәйкес білім процесін аяқтаған білім алушылар жіберіледі.

10.3. Бітіруші курста білім алушы жеке оқу жұмыс жоспарын және оқу жұмыс бағдарламасының талаптарын орындамаған жағдайда жазғы семестрден өтпестен қайталап оқу курсына қалдырылады.

10.4. Білім алушылардан кешенді емтихан қабылдау және магистрлік диссертацияларды қарастыру үшін Университет Мемлекеттік аттестаттау комиссиясын құрады (МАК).

10.5. Университет МАК Төрағасының кандидатурасын 1 қарашаға дейін білім беру саласындағы уәкілетті органға ұсынады:

- магистратура мамандықтары бойынша – осы ұйымда жұмыс істемейтін, бітіретін мамандардың бейіндерімен сәйкес келетін ғылымдар докторы немесе кандидаты ғылыми атағымен немесе PhD/бейін бойынша доктор академиялық дәрежесімен;

- докторантура мамандықтары бойынша - осы ұйымда жұмыс істемейтін, бітіретін мамандардың бейіндерімен сәйкес келетін ғылымдар докторы немесе кандидаты ғылыми атағымен немесе PhD/бейін бойынша доктор академиялық дәрежесімен;

10.6. МАК құрамына оның мүшелері құқығында келесі мүшелер кіреді:

- магистратура мамандықтары бойынша – бітіретін мамандардың бейіндерімен сәйкес келетін ғылыми атағы бар тұлғалар немесе ғылыми дәрежесі немесе академиялық дәрежесі бар тұлғалар (бейінді магистратура үшін МАК құрамына бітіретін мамандардың сәйкес келетін бейіндері бар тұлғалар және жоғары білікті мамандар енуі мүмкін);

- докторантура мамандықтары бойынша бітіретін мамандардың сәйкес келетін ғылыми атағы немесе ғылыми дәрежесі және академиялық дәрежесі тұлғалар.10.7. МАК-тың сандық құрамын Университет анықтайды және Ректор бұйрығымен 31 желтоқсаннан кешіктірілмей бекітіледі және сол күнтізбелік жыл ішінде жарамды.

10.8. Магистранттар мен докторанттарды қорытынды аттестацияға жіберу Ректор бұйрығымен ресімделеді және қорытынды аттестаттау басталғанға дейін екі аптадан кешіктірмей бекітіледі, МАК-қа ұсынылады.

10.9. Мамандықтар бойынша кешенді емтиханға магистратура мен докторантураның кәсіптік оқу бағдарламасының негізгі және бейінді пәндер циклінің міндетті компонентінің пәндері енеді.

10.10. Кешенді емтихан мынадай түрде жүргізіледі: бекітілген бағдарлама көлемінде ауызша, жазбаша, тестілеу.

10.11. Кешенді емтихан бағдарламасы, оны өткізу түрі және тапсырмалар құрамы аталған кешенді емтиханға енгізілген пәндер оқу бағдарламасы негізінде Университет кафедраларында әзірленеді.

10.12. Кафедра тест тапсырмаларын, олардың түрлері (ашық, жабық, құрама тестілер) және тестілеу өткізу технологияларын әзірлейді. Тестілеу кезінде тест тапсырмаларының жалпы саны емтихан бағдарламасына енетін әр пән бойынша кредиттердің жиынтық санына көбейтілген жүзден кем болмауы қажет

10.13. Кешенді емтихан қабылданады:

- магистрлік диссертацияны қорғауға дейін 1 ай ішінде кешіктірмей;

- докторлық диссертацияны қорғауға дейін 3 ай ішінде кешіктірмей.

10.14. Кешенді емтихан нәтижелері магистратура және докторантурада әрбір білім алушыға жеке толтырылатын хаттамамен ресімделеді.

МАК отырысының хаттамасын бітіруші кафедраның оқу-көмекші персоналдарының ішінен МАК құрамына бекітілген хатшы жүргізеді.10.15. Тестілеу түрінде кешенді емтиханды өткізу кезінде жеке хаттаманы ресімдеу негізі емтихан ведомостісі болып табылады.

10.16. Жақсы бағаға көтеру мақсатында кешенді емтиханды қайта тапсыруға жол берілмейді.

10.17. Білім алушы кешенді емтихан нәтижелерімен келіспеген жағдайда емтихан болған күннен кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей апелляция береді.

10.18. Апелляцияны өткізу үшін Ректор бұйрығымен біліктілігі мамандықтардың бейініне сәйкес келетін тәжірибелі оқытушылар санынан апелляциялық комиссия құрылады.

10.19. Апелляцияны қанағаттандыру жағдайында МАК мәжілісінің хаттамасы қайта ресімделеді. Бұл жағдайда бірінші хаттама нәтижелері «Баға №_______хаттамамен ___________бетте____» деген жазумен жойылады және қатысқан МАК барлық мүшелері қол қояды.

10.20. Кешенді емтихан бойынша «қанағаттанарлықсыз» баға алған білім алушылар білім немесе ғылым ұйымы басшысының бұйрығымен, білімін аяқталмаған азаматтарға берілетін анықтама беріле отырып, ЖОО-дан немесе ғылыми ұйымнан шығарылады.

10.21. «Қанағаттанарлықсыз» баға алған тұлғаларға кешенді емтихандарды қайта тапсыруға магистратурада немесе докторантурада қорытынды аттестация кезеңінде рұқсат етілмейді.

10.22. Кешенді емтихан тапсырған магистрант немесе докторант диссертациялық жұмысты қорғауға жіберіледі. Диссертацияны қорғауға рұқсат ету ректордың бұйрығымен ресімделеді.

10.23. Авторға және иемдену көзіне сілтеме жасамай-ақ иемдену тақырыбына диссертациялық жұмысты тексеру (диссертацияның көшіріп жазылғандығын тексеру) магистратура және докторантурада жоғары оқу орнынан кейінгі мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартымен жүзеге асырылады.

10.24. Тексеруден кейін Ережелердің 200 пунктіні сәйкес докторанттардың диссертациялық жұмыстары сараптамадан өтеді. Осы мақсатта диссертациялық кеңес әр диссертациялық жұмыс бойынша сарапшы комиссияны тағайындайды.

10.25. Диссертациялық жұмысты қорғау диссертациялық кеңес отырысында жүзеге асырылады.

Диссертациялық кеңестер магистратураның немесе докторантураның PhD әр мамандығы бойынша жасалады.10.26. Университет білім беру және ғылым саласындағы өкілетті органға 1 желтоқсаннан кеш емес мерзім ішінде магистерлік диссертацияларды қорғау бойынша Диссертациялық кеңес төрағасының кандидатурасын ұсынады.

10.27. Төраға орынбасары, ғылыми хатшы және мүшелері көрсетілген магистерлік диссертацияларды қорғау бойынша диссертациялық кеңес құрамы ректордың бұйрығымен бекітіледі және күнтізбелік жыл бойы әрекет етеді.

10.28. Магистерлік диссертацияларды қорғау бойынша диссертациялық кеңес құрамына ғылым докторы және кандидаты дәрежесі бар, сәйкес мамандық бойынша PhD доктордың немесе магистрдің академиялық дәрежесі бар тұлғалар кіреді. Бұл ретте үштен кем емес кеңес мүшесінің шифрлары қорғалатын диссертация профиліне сәйкес келетін ғылым докторы мен кандидатының ғылыми дәрежесі болады.

10.29. Магистерлік диссертацияларды қорғау бойынша диссертациялық кеңес құрамы бес адамнан кем болмауы керек.

10.30. Магистрлік диссертацияны қорғау жүзеге асырылады:

- ғылыми жетекшінің оң пікірі;

- диссертация тақырыбы бойынша ғылыми басылымдарда саны біреуден кем емес жарияланым немесе халықаралық немесе республикалық ғылыми конференцияларда баяндама жасау;

- диссертацияның жария қорғалуына ұсыныстар туралы сарапшы комиссияның жазбаша қорытындысы;

- қорғауға деген ұсыныстар туралы шығарушы кафедраның шешімі (кафедра мәжілісінің хаттамасынан үзінді);

- бір оппоненттің пікірі, оның біліктілігі (ғылыми немесе академиялық дәрежесі) қорғалатын жұмысқа сай келуі тиіс, онда диссертацияға жан-жақты сипаттама және бағалар («өте жақсы», «жақсы», «қанағаттанарлық», «қанағаттанарлықсыз») көрсетілген дәлелді қорытынды және тиісті мамандықтар бойынша магистрдің академиялық дәрежесін беру мүмкіндіктері туралы дәлелді қорытынды беріледі.Егер ғылыми жетекші және/немесе шығарушы кафедра «қорғауға жіберілмейді» немесе «қорғауға ұсынылмайды» деген теріс қорытынды берсе, магистрант магистрлік диссертациясын қорғай алмайды.

10.31. Сарапшы комиссия құрамына ұсынылған зерттеулер пәні мен объектісі саласынан хабары бар екіден кем емес маман кіреді.

10.32. Сарапшы комиссия құрамы диссертация қорғағанға дейін бір айдан кеш болмайтындай ректор бұйрығымен бекітіледі.

Сарапшы комиссия құрамына ғылыми жетекші немес кеңесші болған тұлға кіре алмайды.

10.33. Магистрлік диссертацияны қорғау нәтижесі әр магистрантқа жеке хаттамамен рәсімделеді.

10.34. Қорытынды аттестациядан өткен және магистратураның сәйкес кәсіптік оқу бағдарламасын меңгергенін растаған, магистрлік диссертацияны көпшілік алдында қорғаған білім алушыларға магистрлік диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің шешімімен тиісті мамандықтар бойынша «магистр» академиялық дәрежесі ұсынылады және қосымшасы бар мемлекеттік үлгідегі диплом магистрлік диссертацияны қорғаған күннен бастап отыз күн мерзімде беріледі.

Диссертациялық кеңестің шешімі хаттамамен рәсімделеді.

10.35. Магистранттарды қорытынды аттестаттау біткеннен кейін МАК және магистрлік диссертацияны қорғау жөніндегі диссертациялық кеңес Төрағалары магистранттарды қорытынды аттестаттау нәтижелері туралы бірыңғай есеп береді және екі апта мерзім ішінде есепті ректорға ұсынады.

10.36. Магистранттарды қорытынды аттестаттау туралы есепке МАК төрағасы және магистерлік диссертацияларды қорғау бойынша диссертациялық кеңес төрағасы қол қояды және Ғылыми Кеңес отырысында талқыланады және бекітіледі.

10.37. Университет магистранттарды қорытынды аттестаттау аяқталғаннан кейін бір ай мерзім ішінде магистранттарды қорытынды аттестаттау нәтижелері туралы есепті білім беру саласындағы өкілетті органға ұсынады.

10.38. МАК төрағасының есебіне тегі, аты, әкесінің аты, мамандығы және берілген диплом нөмірі көрсетілген, ректор қол қойған магистратура бағдарламасын аяқтаған студенттер тізімі тіркеледі.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> № исх: 1399 от: 30. 11. 2011 Қазақстан Республикасы
2012 -> «Дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
2012 -> № қаулысымен
2012 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2012 -> Универсиадалардың жүлдегерлерiн және оларға қатысушыларды және Қазақстан Республикасының ұлттық құрама командаларының мүшелерiн халықаралық жарыстардағы жоғары нәтижелерi үшiн көтермелеу мөлшерлерiн бекiту туралы
2012 -> Стратегиялыќ жјне баєдарламалыќ
2012 -> Кредо қОҒамдық бірлестігі
2012 -> Е. Г. Огольцова мұстафа шоқай


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет