Распределение тем и учебных часовбет9/10
Дата12.09.2017
өлшемі1.84 Mb.
#727
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Әдебиеттер тізімі:
а) негізгі:

  1. В.П. Леонтьев. Новейшая энциклопедия персонального компьютера. ОЛМА-ПРЕСС. Москва 2004 г. стр.733

  2. Энди Ратбон. Модернизация и ремонт ПК. Диалектика Москва-Санкт-Петербрг-Киев 2003 г., стр. 370

  3. Вычислительная техника и её применение. Аппаратный состав ЭВМ. Издательство «Знание», Москва 1988 г.

  4. С.В. Симонович «Информатика - базовый курс», Санкт-Петербург «Пресс», 2004 г.

  5. П.Нортон "Архитектура персональных компьютеров фирмы IBM.

  6. С.Симонович, Г.Евсеев, А.Алексеев. Специальная информатика, учебное пособие. Москва 2002 г.

  7. В.А.Урнов, Д.Ю.Климов Преподавание информатики в компьютерном классе М.1990 г.

б) қосымша

  1. В.Макаров «Информатика-практика по технологии работы на компьютере», Москва 1998 г.

  2. Комягин В.Б., Кобюцинский А.О. «Современный самоучитель работы на компьютере», Москва 1997 г.

10. Н.Ермеков, М.Ермеков, С.Ноғайбаланова. Информатика. Алматы «Жазушы», 316 б.

11. Л.Омельченко, А.Федоров. Самоучитель Microsoft Windows XP. Санкт-Петербург, «БХВ-Петербург», 2003, 556 стр.

12. М.К.Байжұманов, Л.Қ.Жапсарбаева. Информатика.Астана-2004, 230 бет.

Е.Қ.Балапанов, Б.Б.Бөрібаев, А.Б.Дәулетқулов. Жаңа информациялық технологиялар: Информатикадан 30 сабақ. Алматы, ЖТИ, 2004, 409 б.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

«Сырдария» университеті

“ Математика және экономика ” факультеті


«Бағдарламалық қамтамасыз ету» кафедрасы

«Дербес компютер құрылымы» пәнінен

050602 «Информатика» мамандығы студенттері үшін.

Бақылау түрлері:

А) Бақылау сұрақтары

Б) Тестілік сауалнамалар

Жетысай 2008ж.
13. Пән бойынша бақылау сұраулары.
Бақылау сұрақтары

I. Осы күнгі компьютерлер негізгі типтары тақырыбынан 1. Қандай негізгі платформалар бар?

 2. Компьютерлер қайсы түрлері бар?

 3. Қайсы түрдегі компьютерлер жиі қолданылады?

II. ДК құрылымы тақырыбынан

 1. Жүйелі блок неден құрастырылған?

 2. Жүйелі блок алдынғы және артқы панелдерінде не жайласқан?

 3. Қандай құрылғылар жүйелі блокқа қоаслыда?

III. Ішкі құрылғылар тақырыбынан

 1. Процессор нені орындайды?

 2. Қандай қасиеттерге процессор ие?

 3. Жүйелі платаның функциялары?

 4. Жүйелік платада чипсеттер қандай роль ойнайды?

 5. Жедел жад не қызмет етеді?

IV. Ішкі құрылғылар тақырыбынан

 1. Дыбыс картасы қандай істейді?

 2. Қатты диск қандай істейді?

 3. Қатты диск қандай параметрлерге ие?

 4. Қатты диск қандай орнатылады?

V. Оптикалық дискжетектер тақырыбынан

 1. Қандай дискжетектер лазерлы деп аталады?

 2. CD-дисктер және дискжетектер параметрлері?

 3. DVD-дисктер және дискжетектер қандай істейді?

 4. DVD-дисктердің және дискжетектердің CD лерден ерекшілігі?

VI. Тысқы құрылғылар тақырыбынан

 1. Қандай сыртқы құрылғылар бар?

 2. Монитор не?

 3. Монитор қандай параметрлерге ие?

 4. Мониторлардың қандай түрлері бар?

VII. Тысқы құрылғылар тақырыбынан

 1. Принтер не қызмет етеді?

 2. Принтерлердің қандай түрлері бар?

 3. Принтерлердің қандай параметрлері бар?

 4. Лазерлық принтерлердің сиялы принтерлерден үстемділігі?

 5. Модем неге керек және қандай істейді?

 6. Модемдердің қандай түрлері бар және қандай параметрлерге ие?

 7. Сканер неге қызмет етеді және қалай істейді?

 8. Қандай сканерлер түрлері бар.?

Пән бойынша тестілік сұраулар.

 1. Жуйелі блок мыналардан турады?

А) информацияны енгізу курылгылары;

Информацияны шыгару курылгылары;

Информацияны жинактауыштар

В) Микропроцессор;

Туракты есте сактаушы курылгы;

Винтелятор (суыткыш);

С) Аналык плата;

Микропроцессор;

информацияны енгізу курылгылары;

D) Микропроцессор;

Оперативті есте сактаушы курылгы немесе жедел жад;

Туракты есте сактаушы курылгы коректену блогы мен малімет енгізу- шыгару птортары;

E) Винтелятор (суыткыш);

Микропроцессор;

Оперативті есте сактаушы курылгы немесе жедел жад;

Туракты есте сактаушы курылгы;

2. Жедел жад дегеніміз не?

А) Жуйелі блоктын ішкі болігі

В) Жедел жад дегеніміз- маламетті туракты есте сактау курылгысы

С) Жедел жад дегеніміз- компьютердін сырткы курылгысы

D) Жедел жад- микро схемалар жиынтыгы

E) Жедел жад дегеніміз- информацияны уакытша сактау курылгысы

3. Бурынгы модель IBM PC XT компьютерлерінін жедел жадысынын колемі канша болган?

А) 1,44 Мб

В) 720 Кб

С) 640 Кб

D) 32 Мб

E)16 Мб


4. Компьютердін туракты жадысы деген не?

А) Туракты жады - озгертілмейтін информацияны сактайды.

В) Туракты жады – 31,68,Кб пен олшенеді.

С) Туракты жады – мундагы малімет ЭЕМ сондірідгенде ізсіз жогалады.

D) Туракты жады – ROM компьютердін ішкі жадысын курайды.

E) Туракты жады – RAM компьютердін ішкі жадысын курайды.

5. Жедел жады нелерден турады?

А) Жедел жады – маліметтерден турады.

В) Арнайы прогмамалар енгізілген курылгы.

С) Жедел жад миросхемалардан жинакталган.

D) Арнайы косымша жадыдан турады.

E) Жедел жад олшем бірлігі 512 мбайт олшем бірліктен турады.

6. Жедел жад типтері?

А)CD ROM, CD RAM;

В)DDR,CDROM, RAMBUC DRAM.

С) DDR,CDROM,

D) CD RAM;

E) DDR,CDRAM, RAMBUC DRAM.

7. КЭШ жады (Cash) дегеніміз не?

А) Косымшва жад.

В)Жылдамдыгы оте баяу жумыс істейтін жад.

С) операциялык жуйенін алгашкы жуктемесі.

D)Аналык тактамен тыгыз байланысты жумыс істейді.

E)Оте жылдам істейтін поцессордын шагын колемді жадысы.

8. Косымша жадты пайдалану ушін арнаулы програлемалар ... жасалынады?

А) Intel фирмасынын микросхемалары.

В) Косымша программалар жадтар жасалынады.

С) арнаулы программалар драйверлер жасалынады

D) 640 Кб –ка ие колданбалы программалар жасалады.

E) Барлыгы дурыс.

9. Жедел жад пен процессордын жумысын жылдамдату ушін аралык данекер жады ретінде ... пайдаланылады?

А) Драйверлер

В) КЕШ жады

С) CD ROM

D) LPT1-LPT3 порттары

E)RAMBUS DRAM

10. Порттар не ушін керек?

А) Байланысты компьютердін баска курылымдарымен орнату ушін.

В) Компьютердін баска курылымдарымен байланысты узу ушін

С) компьютердін негізгі курылгысы болгандыктан керек

D) Маліметті толыгымен озіне сактайды

E) Дурыс жауабы жок

11. Порттар калай болінеді?

А) CD ROM

В) LPT1-LPT3 порттары

С) Енгізу – шыгару порттары СОМ1-СОМ3 болып болінеді

D) Енгізу – шыгару порттары жане тізбекті ену портары

E) Енгізу – шыгару порттары жане жалпы максаттагы порттар болып болінеді

12. Жалпы максаттагы потттар калай жуктелінеді?

А) Енгізу – шыгару порттары СОМ1-СОМ3 болып болінеді

В) LPT1-LPT3 порттары

С) Маліметті толыгымен озіне сактайды

D) Паралель LPT1-LPT3 порты жане СОМ1-СОМ3 тізбекті порттар

E) Дурыс жауабы жок

13. Жедел жадтын олшем бірлігі ретінде ... колданылады?

А) Байт


В) Бит

С) Мбит


D) Мбайт

E) 1000Мб

14. DDR,CDROM,RAMBUS DRAM:

А) КЭШ жады

В) жедел жад типтері

С) Драйверлер

D) Мбит

E) Енгізу – шыгару порттары СОМ1-СОМ3 болып болінеді15. 640 Кб олшем бірлікке ие компьютерлер жедел жедысы бул?

А) Паралель LPT1-LPT3 порты жане СОМ1-СОМ3 тізбекті порттар

В) Драйверлер

С) IBM PC AT компьютерлерінін жедел жадысы

D) IBM PC ХT компьютерлерінін жедел жадысы

E) КЭШ жады

16. Компьютердін баска курылымдарымен байланысты орнату ушін ... кажет?

А) Драйвер

В) Кэш жад

С) Жедел жад

D) Кабелдер

E) Порттар

17.Компьютерлік ананын бірнеше курылгыларынын логикалык канша топтары бар?

А) 3


В) 2

С) 6


Д) 5

Е) 4


18. Ток козі разъемдері Кулер жане жуйелік блок Индикаторлары аркылы косылатын микросхема.

A) Чипсет

B) VIA Intel

C) AMD


D) BIOS

E) SIS


19. Арбір чипсеттегі арбір екі копірдін бірі бул арнайы Чип микросхема. Бул канша копір, канша чипта орналасуы мумкін?

А) 3 копір, 1 чип

В) 5 копір, 2 чип

С) 2 копір, 3 чип

Д) 4 копір, 1 чип

Е) 2 копір, 1 чип

20. Pentium-4 процессоры ушін жасалган чипсеттер кандай жадтарга арналган?

А) RDRAM

В) CROM

С) DDR CDROMД) CDROM

Е) CDRW


21. Копірлердін неше турі бар?

А) 3


В) 4

С) 2


Д) 5

Е) 1


22. Оте жаксы жасалынып шыккан чипсеттердін турі.

А) AMD 76

В) nForce-2 жане nForce-3

С) VIA


Д) Intel

Е) SIS-655

23. Pentium-4 жуйелері ушін ен жылдаь жане сатті болган чипсеттердін турі.

А) AMD


В) Intel

С) VIA


Д) SIS-655

Е) Дурыс жауабы жок

24. Процессорды, жедел жадты жане AGP бейнешинаны тутастыратын копір.

А) Солтустік копір

В) N Vidia

С) Онтустік копір

Д) VIA Intel

Е) Дурыс жауабы жок

25. UZB-2 жана шина спецификациясы деректер таралу жылдамдыгын секунтына канша МБит-ке дейін жеткізді?

А) 220 мбит/сек

В) 500 мбит/сек

С) 480 мбит/сек

Д) 420 мбит/сек

Е) 360 мбит/сек

26. Косымша тыскы немесе ішкі курылгыларды баскаратын арнайы курылгылар.

А) Контралёр

В) Копір

С) Чипсет

Д) Жуйелік блок

Е) Дурыс жауабы жок. 1. 1990 ж CREATIVE фирмасы дыбысты жасау ушін кандай жуйелерді усынды

А) 2 калонкалы.

В) 4 калонкалы.

С) 6 калонкалы.

Д) 3 калонкалы.

Е) 5 калонкалы.


 1. Audio CD дыбыс параметрлеріне сай келетіндер.

А) 44 ГГерц.

В) 46 ГГерц.

С) 48 ГГерц.

Д) 47 ГГерц.

Е) 43 ГГерц.


 1. DVD дискідегі цифрлану жиілігі.

А) 48 жане 98 ГГерц.

В) 47 жане 98 ГГерц.

С) 48 жане 97 ГГерц.

Д) 42 жане 47 ГГерц.

Е) 48 жане 92 ГГерц.


 1. Клод Шеннон Постулад дыбыстын дискретизациясы неше есе max жиілігінен жогары болуы керек.

А) 3 есе.

В) 2 есе .

С) 4 есе.

Д) 5 есе.

Е) 8 есе.


 1. “Атиг жане Макинтош” компьютерлерінде дыбыс кай жылдары пайда болган.

А) 90 жылдар.

В) 70 жылдар.

С) 80 жылдар.

Д) 60 жылдар.

Е) 50 жылдар.


 1. 2002 жылы аренага канша дыбыс калонкалар шыгарылды.

А) жеті.

В) сегіз.

С) тогыз.

Д) алты.


Е) бес.

 1. Акыргы карталар моделінін жазу кезіндрегі цифрлау жиілігі канша ГГерц тен аспауы керек ?

А) 96 ГГерц.

В) 98 ГГерц.

С) 92 ГГерц.

Д) 99 ГГерц.

Е) 97 ГГерц.


 1. “IBM PC” сай келетін компьютердегі дыбыс кай жылы енгізілді.

А) 1989.

В) 1990.

С) 1992.

Д) 1987.


Е) 1988.
35. Транзисторлардан жасалган милиондаган логикалык элементтерден курастырылган бас есептеу курылгысы.

А) Процессор

Б) Сопроцессор

С) Бірінші денгейлі кэш жад

Д) Екінші дегейлі кэш жад
36. “Кошетін нуктемен ” амалдар орындайтын арнайы блок. Оте анык жане курделі есептерді орындау жане біркатар графикалармен жумыс орындаганда колданады.

А) 1-ші денгейлі кэш жад

Б) 2-ші денгейлі кэш жад

С) Процессор

Д) Сопроцессор
37. Бірнеше килобайт колемдегі оте тез жад, аралык натижелерді сактау ушін колданады.

А) Процессор

Б) 1-ші денгейлі кэш жад

С) 2-ші денгейлі кэш жад

Д) Сопроцессор
38. Бул жад жылдамдыгы томендеу, бірак онын колемі ушін 128 килобайттан 2МБ –ка дейін.

А) Сопроцессор

Б) 1-ші денгейлі кэш жад

С) 2-ші денгейлі кэш жад

Д) Процессор
39. 1999 ж. Процессорлар базарында АМД фирмасы канша проценттен аспады.

А) 25 %


Б) 20 %

С) 30 %


Д) 34 %

40. Бір жиілікке ие екі процессор кандай жылдамдыкпен жумыс істейді?

А) Турлі

Б) Бірдей

С) Уксас

Д) Екі турлі


41. Intel коорпорациясынын 27 жылдык тарихында процессорлардын канша урпагы бар?

А) 10


Б) 9

С) 8


Д) 7
42. Барлык курылгыларды процессорларды жедел жадты, бйене картаны, жуйелі платага косатын арнайы информациялык магистраль.

А) Процессор разрядтылыгы

Б) Кэш жадтын колемі

С) Тактылык жиілік

Д) Шина жиілігі
43. Кэш жад процессорда нешеге болінеді?

А) 2


Б) 3

С) 4


Д) 5
44. Процессор жумыс жылдамдыгын белгілейтін ен манызды корсеткіш.

А) Тактылык жиілік

Б )Шина жиілігі

С) Процессор разрядтылыгы

Д) Модификация
45. Компьютерлерді ажырататын белгі –бул?

А) Форма

Б) Дисплей

С) Платформа

Д) Жуйелі блок
46. Казіргі кезде дербес жане уй компьютерлерге кандай бірлесетін типтер курайды ?

А) IBM PC

Б) Apple

С) Microsoft

Д) IBM
47. Нешінші жылдары Macintosh сериясындагы компьютерлер жер жузінде ен кен таралган дербес компьютер болган.

А) 80-ші

Б) 90-шы

С) 70-ші

Д) 50-ші
48. Кандай компания “жабык ” архитектурасын колдаган –жабдыктар бар неше шектелген ондірістерде жасалган

А) IBM PC

Б) Apple

С) Microsoft

Д) IBM
49. Жуйелі блоктын бетіне кандай екі бас кнопкалар орнатылган?

А) Power, Reset

Б) CD-ROM, DVD

С) Turbo, идентификатор

Д) Enter, ESC
50. Жуйелі блокка косымша тыскы кандай курылгылар косылады?

А) Монитор, сканер, модем, принтер т.б.

Б) Жуйелі блок, тышкан, клавиатура

С) Аналык такта, шина

Д) Жедел жад, туракты жад.
51. Нешінші жылдан бастап компьютерлер USB –универсал разьемдарымен шыгарылады?

А) 2000 ж

Б) 1999 ж

С) 1997 ж

Д) 1998 ж
52. Маустар мен клавиатуралар осы кундері канша вариантты етіп шыгарылып жатыр?

А) Торт


Б) Бес

С) Уш


Д) Екі
53. Канша аякты разьем ойын порты джойстикті косуга арналган?

А) 20


Б) 16

С) 17


Д) 22
54. Кішке дискжетек канша МБ колемді магниттік иілгіш –дисктермен жумыс істеу ушін арналган?

А) 1,42 МБ

Б) 1,43 МБ

С) 1,45 МБ

Д) 1,44 МБ

55. Винчестрлер неше блоктан курастырылган:

А) 4

Б)5


В)3

С)2


56. Уакыт откен сон катты диск колемдері калаи озгереді .

А.колемі бірнеше мын рет асып кетіп онын курылыс принциптері озгереді

Б.колемі бірнеше мын рет асып кетіп ,бірак онын курылыс принциптері озгермеді

В.колемі бірнеше жуз рет асып кетті,бірак онын курылысы принциптері озгермеді

С.колемі бірнеше жуз рет асып кетті,онын курылысы принциптері озгерді.

57. Информация дисклер физикалык страктурасына баиланысты.

А. Магнитталган беттерге жазылмаиды.

Б. Магнитталган беттерге жазылады.

В. Магнитталмаган беттерге жазылады .

С. Магнитто

58. Бір бірімен саи келеттін вертикал бойлап жолдардын жиынын

не деп атаймыз.

А. Винчестр

Б. Микро схема.

В. КЭШ –жад

С. Цилендр

59. Ушінші блок ішіне салынган микро схемасы не болып табылады.

А. Микро схема.

Б. Кэш-жад.

В. Винчестр.

С. Целиндр.

60. Кай жылдардагы винчестрлар бірнеше он килобаит колемге ие болган еді.

А. 80-ші.

Б. 60-шы.

В. 70-ші.

С. 90-ші.

61. Ен сирек колданатын терин ол:

A) UDMA


B) ATAPI

C) ATA (AT Attashment)

D) ATA/IDE

62.Стандарт интерфейсіті катты дисклерді белгілеу ушін бірнеше аббревиатуралары колданылады олар:

A) CD-ROM, IDE, ATALIDE

B) UDMA, ATA, DVD

C) DMA, PIO

D) IDE, UDMA, ATA, PIO

63. Бір желілікке ие екі процессор кандай жылдамдыкпе жумыс істейді ?

A) турлі

B) бірдей

C) екі турлі

D) уксас

64. Канша аякты разьем ойын жестигін косуга арналган?

A) 20

B) 17


C) 22

D) 16


65. DMA (UDMA) аббревиатурасынын толык магнасы.

A) Direct Memory Access

B) DMA

C) дурыс жауабы жокD) Direct Memory ATAPI

66. CD-ROM немесе DVD дискеттегі жиі кай терминді колданылады.

A) ATAPI (AT Attachment Pocket Interface)

B) CD-ROM

C) DVD

D) Дурыс жауабы жок67. ATA / IDE разьемына канша жинагыш косылады ?

A) екі


B) торт

C) бес


D) алты

68. Атин жане макинтош компьютері нешіншы жылы пайда болды?

А) 50 жылдын басында

Б) 80 жылдын ортасында

В)70 жылдын ортасында

Г)60 жылдын басында

69. Сипырлы дыбысты немен салыстыруга болады?

А) колмен салуга болады

Б) суретпен салуга болады

В)компьютермен салуга болады

Г)колымен салуга болады

70.Нешінші жылы GREATIVE фирмасы тола багалы дыбысты жасау ушін жана торт калонкалы жуйені усынды

А)1993жылы

Б)1991жылы

В)1999жылы

Г)1997жылы

71.Нешінші жылдарына дейін кобнесе дыбыс карталары дыбысты жасау жане шыгаруда 44ГГерц жилікке жане 16 бит разриятка ие еді.

А) 1990жылы

Б)1991жылы

В)1999жылы

Г)1997жылы

72. Шынында акыргы карталар моделінін жазу кезіндегі цифрлеу жилігі неше ГГерцтен аспау керек.

А) 93ГГерц

Б) 96ГГерц

В) 97ГГерц

Г) 95ГГерц

73. Дыбысты сапалы тарату ушін онын ципірленгендігі дискрезатсиясы екі есе оргинал дыбыстын максимал жилігінен кандай болуы керек.

А)Томен


Б)Жогары

В)орташа

Г) от еаз

74. Нешінші гасырдын ортасында Клод Шеннон Постулод айткан еді. Дыбысты сапалы тарату ушін онын ципірленгендігі дискретизатциясы екі есе оргинал дыбыстын максимал жилігінен жогары болу керек.

А) XX гасырдын ортасында

Б) XIII гасырдын басында

В) XV гасырдын айагында

Г)XVII гасырдын басында

75. Нешінші жылы”IBM PC”сай келетін компьтерлерді дыбыс енгізіледі.

А) 1989жылы

Б) 1981жылы

В)1985жылы

Г)1985жылы

76. дыбыс картасынын кандай дыбысты шыгару принціпіне уксас.

А)Клайвш

Б) Макинтош

В)Компьютер

Г)Клайвш

77. 1999жылы GREATIVE фирмасы тола багалы дыбысты жасау ушін неше калонкалы жуйені усынды.

А) 3 калонкалы

Б) 2 калонкалы

В) 6 калонкалы

Г) 4 калонкалы

78.Казіргі кездегі венчестрлер жылдамдыгы кандай?

А) томен
В) жогары
Б) оте жогары
С) барлыгы дурыс.

79. катты дискінін колемі 1мб канша кб деп саналады?

А) 1500кб
В) 2000 кб
Б) 1000 кб
С) 2400

80. 1 Гбайтта неше Мбайт деп кабылданады?

А) 1000 Мбайт
В) 2000 Мбайт
Б) 2400 Мбайт
С) 500 Мбайт

81. НДМА/66 спецификациясына сай винчестрлер неше жылдамдыкты камтамасыз етеді деп есептейді?

А) 67мб/с
В) 66 мб/с
Б) 80 мб/с
С) 76 мб/с

82. Ал ИДМА/100 мен ИДМА/133А осы кунгі спецификациялары шыгарушылар созіне караганда канша жылдамдыкка ие?

А) 100 жане 133 мб/с
В) 100 жане 200 мб/с
Б) 100 жане 300 мб/с
С) 100 жане 133 мб/с

83. Орта жету уакыты немен олшенеді?

А) сикундпен
В) минисикундпен
Б) ниносикундпен
С) сагатпен

84. Дискідегі орта корсеткіш канша мс

А) 10-9 мс
В) 7-9 мс
Б) 8-7 мс
С) 10-10

85. КЭШ жад -

А) Компютер жиі колданылатындеректерді жайластыру ушін кандай колемі улкен болмаган «буферлік жад»
В) Компютерлік жад
Б) винчестер
С) аналык плата

86. кандай компания 2002 жылы КЭШ жады 8-Мб жеткізмеген винчестрлер шыга бастады?

А) Windows
В) Western Dijital
Б) Letcsoft
С) Intel

87. Казіргі кездегі канша айналу жылдамдыгына ие винчестрді сатып алу магынасыз

А) 2400 айн/мин
В) 3500 айн/мин
Б) 540 айн/мин
С) 6000 айн/мин

88 Транзисторлардан жасалган милиондаган логикалык элементтерден курастырылган бас есептеу курылгысы.

А) Процессор

Б) Сопроцессор

С) Бірінші денгейлі кэш жад

Д) Екінші дегейлі кэш жад


89 “Кошетін нуктемен ” амалдар орындайтын арнайы блок. Оте анык жане курделі есептерді орындау жане біркатар графикалармен жумыс орындаганда колданады.

А) 1-ші денгейлі кэш жад

Б) 2-ші денгейлі кэш жад

С) Процессор

Д) Сопроцессор
90 Бірнеше килобайт колемдегі оте тез жад, аралык натижелерді сактау ушін колданады.

А) Процессор

Б) 1-ші денгейлі кэш жад

С) 2-ші денгейлі кэш жад

Д) Сопроцессор
91Бул жад жылдамдыгы томендеу, бірак онын колемі ушін 128 килобайттан 2МБ –ка дейін.

А) Сопроцессор

Б) 1-ші денгейлі кэш жад

С) 2-ші денгейлі кэш жад

Д) Процессор
92 1999 ж. Процессорлар базарында АМД фирмасы канша проценттен аспады.

А) 25 %


Б) 20 %

С) 30 %


Д) 34 %

93 Бір жиілікке ие екі процессор кандай жылдамдыкпен жумыс істейді?

А) Турлі

Б) Бірдей

С) Уксас

Д) Екі турлі


94 Intel коорпорациясынын 27 жылдык тарихында процессорлардын канша урпагы бар?

А) 10


Б) 9

С) 8


Д) 7
95 Барлык курылгыларды процессорларды жедел жадты, бйене картаны, жуйелі платага косатын арнайы информациялык магистраль.

А) Процессор разрядтылыгы

Б) Кэш жадтын колемі

С) Тактылык жиілік

Д) Шина жиілігі
96 Кэш жад процессорда нешеге болінеді?

А) 2


Б) 3

С) 4


Д) 5
97 Процессор жумыс жылдамдыгын белгілейтін ен манызды корсеткіш.

А) Тактылык жиілік

Б )Шина жиілігі

С) Процессор разрядтылыгы

Д) Модификация
98 Компьютерлерді ажырататын белгі –бул?

А) Форма

Б) Дисплей

С) Платформа

Д) Жуйелі блок
99 Казіргі кезде дербес жане уй компьютерлерге кандай бірлесетін типтер курайды ?

А) IBM PC

Б) Apple

С) Microsoft

Д) IBM
100 Нешінші жылдары Macintosh сериясындагы компьютерлер жер жузінде ен кен таралган дербес компьютер болган.

А) 80-ші

Б) 90-шы

С) 70-ші

Д) 50-ші
101 Кандай компания “жабык ” архитектурасын колдаган –жабдыктар бар неше шектелген ондірістерде жасалган

А) IBM PC

Б) Apple

С) Microsoft

Д) IBM
102 Жуйелі блоктын бетіне кандай екі бас кнопкалар орнатылган?

А) Power, Reset

Б) CD-ROM, DVD

С) Turbo, идентификатор

Д) Enter, ESC
103 Жуйелі блокка косымша тыскы кандай курылгылар косылады?

А) Монитор, сканер, модем, принтер т.б.

Б) Жуйелі блок, тышкан, клавиатура

С) Аналык такта, шина

Д) Жедел жад, туракты жад.
104 Нешінші жылдан бастап компьютерлер USB –универсал разьемдарымен шыгарылады?

А) 2000 ж

Б) 1999 ж

С) 1997 ж

Д) 1998 ж
105 Маустар мен клавиатуралар осы кундері канша вариантты етіп шыгарылып жатыр?

А) Торт


Б) Бес

С) Уш


Д) Екі
106 Канша аякты разьем ойын порты джойстикті косуга арналган?

А) 20


Б) 16

С) 17


Д) 22

107. Клод Шеннон Постулад дыбыстын дискретизациясы неше есе max жиілігінен жогары болуы керек.

А) 3 есе.

В) 2 есе .

С) 4 есе.

Д) 5 есе.

Е) 8 есе.

108 .“Атиг жане Макинтош” компьютерлерінде дыбыс кай жылдары пайда болган.

А) 90 жылдар.

В) 70 жылдар.

С) 80 жылдар.

Д) 60 жылдар.

Е) 50 жылдар.

109. 2002 жылы аренага канша дыбыс калонкалар шыгарылды.

А) жеті.

В) сегіз.

С) тогыз.

Д) алты.


Е) бес.

110.Акыргы карталар моделінін жазу кезіндрегі цифрлау жиілігі канша ГГерц тен аспауы керек ?

А) 96 ГГерц.

В) 98 ГГерц.

С) 92 ГГерц.

Д) 99 ГГерц.

Е) 97 ГГерц.

111“IBM PC” сай келетін компьютердегі дыбыс кай жылы енгізілді.

А) 1989.

В) 1990.

С) 1992.

Д) 1987.


Е) 1988.

112. Бірінші дербес компьютерді жасаған фирманы көрсетің.

а) Aple

б) Microsoftв) IBM

г) Amiga


д) Macintosh

113. IBM фирмасының дербес компьютерді жасауда ең үлкен табысын көрсетің.

а) компьютердің негізгі кұрылымдарына бірінғай стандартты енгізуінде

б) компьютердің жылдам істеуінде

в) басқа платформалармен сай келуінде

г) қатты дискілердің үлкен көлемінде

д) жасаушыларға төмен бағалар

114. Apple платформасында істейтін компьютердің негізгі артықшылығы.

а) дыбыспен жұмыс

б) графикамен жұмыс

в) Интернетте жұмыс

г) графикалық операциялық жүйелермен жұмыс

д) локал желіде жұмыс

115. 1985 жылы ельге Amiga 1000 атақты моделін үсынған компанияны көрсетің

а) Intel

б) Microsoft

в) Commodore

г) Aple (Mac)

д) Amiga

116. Басында Amiga платформасында жасалған компьютерлер ... арналған еді.

а) профессионалдарға

б) офиснтық жұмысшыларына

в) желілік жұмысшыларына

г) уйдегі пайдаланушыларына

д) администраторлерге

117. Amiga компьютерлерін шығыратын фирманың банкрот болған жылын көрсетің.

а) 1995

б) 1996


в) 1997

г) 1990


д) 1994

118. Eyetech компаниясы шығаратын AmigaOne компьютерлерінде қолданатын процессор атын көрсетің.

а) Intel Pentium IV

б) Intel Celeron

в) AMD Duron

г) Cyrix

д) PowerPC

119. Осы кундері кең таралған компьютер түрін көрсетің

а) Notebook

б) Desktop

в) TabletPC

г) Tauer

д) Server

120. Уй компьютерлерін басқаларынан ажыратып түратын сапасын көрсетің.

а) сенімділік

б) жылдамдық

в) мультимедиялық

г) экономиялық

д) пайдалануға қолайлық

121. Жұмыс стансаларының пайдалану облыстарын көрсетің.

а) уйде

б) мекемелерде, фирмаларда, организациялардав) мектептерде

г) жоғары оқу жұрттарында

д) барлық жерлерде

122. Тар мәселелер тобын орындау ... тиісті.

а) уй компьютерлеріне

б) ноутбуктерге

в) жұмыс стансаларына

г) стөлдік шағармашылықтарына

д) планшеттық компьютерлеріне

123. Үлкен монитор, сапалы және профессионал бейнекарта, құатты лазерлық принтер және сканер ге ие қымбат және құатты жүйе ... тиісті.

а) уй компьютерлеріне

б) ноутбуктерге

в) жұмыс стансаларына

г) стөлдік шағармашылықтарына

д) планшеттық компьютерлеріне

124. Компьютерлер-басқарушылар сөзі ... тиісті.

а) уй компьютерлеріне

б) ноутбуктерге

в) жұмыс стансаларына

г) серверлерге

д) планшеттық компьютерлеріне

125. Интернет түйінін және локал желіні күзетіп түру ... тиісті.

а) ноутбукке

б) жұмыс стансасына

в) серверге

г) администраторға

д) планшеттық

126. Сервердің басқа компьютерлерден ерекшілігі ... болады.

а) бейненің сапалығы

б) монитордың болмауы

в) принтердің болмауы

г) желі картасының болуы

д) Интернет желісінің бар болуы

127. (LCD PC) Столдіқ мини-компьютерлердің уй компьютерлерінен ерекшілігі.

а) суйық кристалды монитор, кішкене корпус

б) ЭЛТ монитор, бағасы

в) жұмыс жылдамдағы

г) жад көлемі

д) кіші корпус, мультимедианың бар болуы

128. Уй компьютерлерінің басқа компьютерлерінен ерекшілігі.

а) есептерді жылдам шешуі

б) желі картасының бар болуы

в) мультимедиялықтығы

г) пайдалануға ыңғайлығы

д) эффективтығы

129. Жұмыс стансалары ... жұмыс орындауға арналған.

а) графикалық программалармен

б) желілік программалармен

в) текстермен және электрондық кестелермен

г) медиафайлдармен

д) ойындармен

130. Стөл устіндегі шығармашылықтар ... қағазға немесе электрондық түрде шығарылатын құжаттарды дайындауға арналған

а) әммебап информацияны

б) графикалық пакеттерді

в) мультимедиялық программаларды

г) серверлерді басқаратын программаларды

д) желілік қолданбаларды

131. Планшеттық компьютерлар (Tablet PC) басқа түрдегі компьютерлерден ... ерекшеленеді

а) жылдамдығымен

б) миниатюрлігімен

в) пайдалануға ыңғайлығымен

г) пайдалануға қарапайымдығымен

д) арзан болуымен

132. Дербес компьютердің негізгі құрылғылары жайласқан сайманды көрсетің.

а) Монитор

б) Принтер

в) Сканер

г) Аналық плата

д) Жүйелі блок

133. Жүйелі блок бет жағында компьютерді іске қосатын кнопкасын көрсетің.

а) Reset

б) Pover

в) Power

г) Restart

д) Turbo

134. Компьютерді қайтадан іске қосатын кнопкасын көрсетің.

а) Reset

б) Pover

в) Power

г) Restart

д) Turbo

135. Процессор жұмысын жылдамдататын кнопканы көрсетің.

а) Reset

б) Pover

в) Power

г) Restart

д) Turbo

136. Жанып түрған лампочка көрінісіндегі индикатордың қызметін және оның түсін көрсетің.

а) компьютер қосылғанын көрсеттетін, қызыл

б) компьютер қосылғанын көрсеттетін, жасыл

в) қатты диск істеп түрғанын көрсеттетін, жасыл

г) қатты диск істеп түрғанын көрсеттетін, қызыл

д) мұндай индикатор жоқ

137. Дисктер тобы көрінісіндегі индикатордың қызметін және түсін көрсетің.

а) компьютер қосылғанын көрсеттетін, қызыл

б) компьютер қосылғанын көрсеттетін, жасыл

в) қатты диск істеп түрғанын көрсеттетін, жасыл

г) қатты диск істеп түрғанын көрсеттетін, қызыл

д) мұндай индикатор жоқ

138. Шығарылатын лотокка ие дискжетек ... деп аталады.

а) 1,44 Мб көлемді дисктер дискжетегі

б) CD-ROM дискжетегі

в) DVD дискжетегі

г) CD-ROM немесе DVD дискжетегі

д) ZIP дискжетегі

139. Жүйелі блок артында жайласқан 25 инеге ие және екі 25 және 9 инелік порттар атауларын көрсетің.

а) LPT, USB, COM

б) LTP, COM1, COM2

в) LPT, COM1, COM2

г) LTP, USB, IEEE 1394

д) LTP, USB, PS/2

140. Клавиатураны және тышқанды қосатын порттарды көрсетің.

а) LPT

б) USB


в) PS/2

г) IEEE 1394

д) COM

141. Қайсы жылдан бастап жүйелі блок USB портымен шығарыла бастады?а) 1998

б) 1999


в) 2000

г) 2001


д) 2002

142. Процессор такттық жиілігі өлшенетін бірлікті көрсетің.

а) Мб

б) Кб


в) ГГц

г) Мб/с


д) Гб

143. Бейне карта откізу қабилетін өлшенетін бірлігін көрсетің.

а) Мб

б) Кб/c


в) ГГц

г) Мб/с


д) Гб/c

144. 1833-1834 жылдары «аналититикалық машинені» ойлап шығарған ағылшын математигі ...

а) Ада Лавлейс

б) Чарльз Бэббидж

в) Тэд Хофф

г) Блез Паскаль

д) Билл Гейтс

145. Хронологикалық тәртібте процессорлер дамуын көрсетің.

а) Механикалық ком­пьютерлер – Релелер – Электрондық лампалар – Транзисторлер –Интегралдық схемалар

б) Механикалық ком­пьютерлер – Электрондық лампалар – Релелер –

в) Механикалық ком­пьютерлер –Электрондық лампалар – Транзисторлер –Интегралдық схемалар

г) Механикалық ком­пьютерлер – Реле –Транзисторлер –Интегралдық схемалар

д) Механикалық ком­пьютерлер – Реле – Электрондық лампалар –Интегралдық схемалар

146. Intel 4004 микропроцессоры жасалған жылын және өнертапқышты көрсетің.

а) Ада Лавлейс, 1969

б) Чарльз Бэббидж, 1969

в) Чарльз Бэббидж, 1971

г) Блез Паскаль, 1971

д) Тэд Хофф, 1971

147. Осы күнгі процессорлер кремний кристалында жайластырылған ... деп аталушы ерекше элементтерден құрастырылған.

а) регистрлер

б) триггерлер

в) транзисторлар

г) микросхемалар

д) диодтар

148. Процессор құрамына енген негізгі бөлектерін көрсетің.

а) алдынғы процессор, сопроцессор, 1-ші деңгейдегі кэш-жад, 2-ші денгейдегі кэш-жад, 3-ші деңгейдегі кэш-жад

б) процессор, сопроцессор, 1-ші деңгейдегі кэш-жад, 2-ші денгейдегі кэш-жад

в) сопроцессор, 1-ші деңгейдегі кэш-жад, 2-ші денгейдегі кэш-жад

г) сопроцессор, 1-ші деңгейдегі кэш-жад, 2-ші денгейдегі кэш-жад, радиатор, кулер

д) процессор, сопроцессор, 1-ші деңгейдегі кэш-жад, 2-ші денгейдегі кэш-жад, кулер

149. Intel корпорациясының процессорлерді шағарудағы негізгі конкурентін көрсетің.

а) Cyrix

б) Celeron

в) AMD

г) Award


д) Xeon

150. Intel корпорациясының шығарған процессорлер әулеттерін көрсетің.

а) 8088, 286, 386, 486, 586, Pentium, Pentium II, Pentium III, Pentium 4

б) 8088, 286, 386, 486, Pentium, Pentium II, Pentium III, Pentium 4

в) 8807, 286, 386, 486, Pentium, Pentium II, Pentium III, Pentium 4

г) 8085, 286, 386, 486, Pentium, Pentium II, Pentium III, Pentium 4

д) 8086, 286, 386, 486, Pentium, Pentium II, Pentium III, Pentium 4

151. Intel корпорациясы шығарған процессорлер негізгі модификацияларын көрсетің.

а) Xeon, Pentium, Athlon

б) Xeon, Athlon, Duron

в) Xeon, Pentium 4, Celeron

г) AMD, Celeron, Pentium

д) Pentium II, Pentium III, Pentium IV

152. Есептеу жүйенің центры ... болады.

а) жүйелі шина

б) процессор

в) аналық плата

г) винчестер

д) монитор

153. Процессор ... командаларын орындайды.

а) компьютерді жүктейтін

б) программалардың

в) тармақталу

г) циклдық

д) қосу

154. Жүйелі блок ... ие.а) локал желіге жетуге

б) глобал желіге жетуге

в) кеңейту блоктарына

г) орнатылған жад дискісіне

д) мониторға

155. Жедел жад ... жад болады

а) түрақты

б) уақтынша

в) виртуал

г) опетаривтық есте сақтайтын

д) оперативтық

156. Желі картасы ...

а) Интернетке жол ашады

б) локал желіге жол ашады

в) маңызды информацияға ие

г) турақты жадқа ие

д) жүйелі блоктан тыста жайласады

157. Процессор функциясы ... ды орындау.

а) информацияны сақтау

б) барлық құрылғыларды түтастыру

в) желіге жетуді ашу

г) деректерді өңдеу

д) информацияны жинау

158. Аналық платаның функциясы ... ды орындау.

а) информацияны сақтау

б) барлық құрылғыларды түтастыру

в) желіге жетуді ашу

г) деректерді өңдеу

д) информацияны

159. Ток қөзінің функциясы ... ды орындау

а) информацияны сақтау

б) барлық құрылғыларды түтастыру

в) энергияны тарату

г) деректерді өңдеу

д) информацияны

160. Компьютерде ТТК-ның функциясы ... ды орындау.

а) информацияны сақтау

б) барлық құрылғыларды түтастыру

в) энергияны уақтынша сақтау

г) деректерді өңдеу

д) информацияны

161. Принтер функциясы ... ды орындау.

а) информацияны сақтау

б) информацияны қағазға шығару

в) желіге жетуді ашу

г) деректерді өңдеу

д) информацияны

162. Компьютердегі CD-ROM функциясы ... ды орындау

а) информацияны сақтау

б) информацияны қорғау

в) информацияны дискіге жазу

г) деректерді өңдеу

д) информацияны

163. Компьютердегі CD-RW функциясы ... ды орындау.

а) информацияны сақтау

б) информацияны қорғау

в) информацияны дискіге жазу

г) деректерді өңдеу

д) информацияны

164. Компьютердегі floppy-дискжетек функциясы ... ды орындау.

а) информацияны сақтау

б) информацияны қорғау

в) информацияны дискіге жазу

г) деректерді өңдеу

д) информацияны дискіден оқу және жазу

165. FLOPPY терминының мағынасы:

а) винчестер

б) қатты дисктердің дискжетегі

в) иілгіш дисктерінің дискжетегі

г) лазерлық дисктерінің дискжетегі

д) жедел жад

166. ROM терминының мағынасы:

а) винчестер

б) қатты дисктердің дискжетегі

в) иілгіш дисктерінің дискжетегі

г) лазерлық дисктерінің дискжетегі

д) жедел жад

167. RАM терминының мағынасы:

а) винчестер

б) қатты дисктердің дискжетегі

в) иілгіш дисктерінің дискжетегі

г) лазерлық дисктерінің дискжетегі

д) жедел жад

168. Floppy-дискетының көлемі

а) 100 кб

б) 144 мб

в) 14,4 мб

г) 1,44 мб

д) 1,45 мб

169. Қатты дисктердің сиымдылығы ... өлшенеді.

а) килобайттарда

б) мегабайттарда

в) гигабайтатарда

г) терабайттарда

д) килограммдарда

170. Компьютерді ток көзіне қосқанда ток ... жеткізіледі.

а) винчестерге

б) мониторға

в) аналық платаға

г) желі фильтрына

д) процессорге

171. Компьютерді ток көзіне қосқанда алдын ала ... индикатор жағылады.

а) қызыл

б) жасыл

в) көк

г) сарық


д) ауарең
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет