Құрастырушы: аға оқытушы Құсманова Д. РДата10.03.2018
өлшемі141.69 Kb.
#20475
түріРабочая программа

Рабочая программа
СО ПГУ 7.18.2/06

Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Металлургия кафедрасы

050724 «Технологиялық машиналар мен жабдықтар»

мамандығының студенттері үшін
«Металл алуға арналған механикалық жабдықтар» пәні бойынша

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


Павлодар


Лист утверждения к рабочей программе дисциплины, разработанной на основании каталога элективных дисциплин по специальности
Ф СО ПГУ 7.18.1/08

БЕКІТЕМІН:

ОІ жөніндегі проректор

__________Пфейфер Н.Э.

«___»_________200_ ж.

Құрастырушы: аға оқытушы Құсманова Д. Р.
Металлургия кафедрасы
«Металл алуға арналған механикалық жабдықтар» пәні бойынша

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

050724 «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандығының студенттеріне арналған

Жұмыс бағдарламасы 050724 «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандығының жұмыс оқу бағдарламасы мен элективті пәндер каталогы негізінде құрастырылған және С. Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми кеңесінің отырысында бекітілген «__»_________200_ж., №__ хаттама
Кафедра отырысында ұсынылған «__» _____200_ ж., №_ хаттамма
Кафедра меңгерушісі_________ Сүйіндіков М.М.
Металлургия, машина жасау және көлік факультетінің оқу әдістемелік кеңесі қолдаған «__» _____200 ж., №__ хаттамма
ОӘК төрағасы __________ Ахметов Ж.Е.

КЕЛІСІЛГЕН:

ММЖжКФ деканы________ Тоқтағанов Т.Т.«__»______200_ ж.ЖжӘҚБ қолдаған

ЖжӘҚБ бастығы ________ Варакута А.А. «__»_______200_ж.1 Пәннің мақсаттары және міндеттері, оның оқу процесіндегі орны
1.2 Пәнді оқыту мақсаты

050724 «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандығындағы студенттерге өндірістік және зерттеулерді қолдатүсті металдар өндірісінде қолдану болып табылады.


1.3 Пәнді оқыту міндеттері

Болат балқыту және домна жабдықтары жөнінде алған, сонымен қатар түсті металлургияға қатысты жабдықтарды, жабдықтардың негізгі техника-экономикалық үнемді пайдалануды үйрету, тәлімгерлерге тәжірибелік әдеттемелер беру, жабдықтарды пайдалану кезінде қажетті есептерді дұрыс жүргізуді үйрету болып табылады.


1.4 Пәнді оқыту нәтижесінде студент білуі тиіс:

  • қара және түсті металдарды алуға қажетті жабдықтардың тағайындалуы мен құрылымын;

  • жобалау есептерінің негіздерін, кемшіліктері мен жетістіктерін;

  • жоғарыда аталған жабдықтардың даму бағыттары мен перспективаларын білуге тиісті.


1.5 Пәнді оқыту нәтижесінде студент істей білуі тиіс:

  • механикалық жабдықтардың жұмыс жағдайының ыңғайлы әдістерін таңдауды;

  • жабдықтардың негізгі параметрлеріне қажетті есептерді жүргізуді;

  • жобалау мен жетілдіруге қажетті мәселелерді шешуге дағдылау.


2 Пререквизиттер

Материалдар кедергісі, машиналар мен механизмдер теориясы, электротехника және өндірістік электрондар негізі, машинажасау экономикасы, материалтану.
Тематический план дисциплины
СО ПГУ 7.18.2/07

3 Пән мазмұны


ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

т/б

Тақырыптардың аты


Сағат саны

Дәріс

Тәж.

Зерт.

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Кіріспе

24

2

Домнада балқытуға керекті материалдарды

дайындауға қажетті машиналар4

2
8

3

Домна өндірісінің машиналары мен

агрегаттары4

2
8

4

Болат балқытудағы өңдеуге материалдарды

дайындауға қажетті машиналар мен агрегаттар2

3
8

5

Оттегі-конвертор цехының машиналары мен агрегаттары.

2

2
8

6

Электр болат балқыту цехтарының

машиналары мен агрегаттары4

2
8

7

Мартен цехтарының машиналары мен

агрегаттары28

8

Күйдіру пештері. Балқыту жабдықтары.

2

2
8

9

Құю құрылғылары.

2

2
8

10

Бөлшектеу, электролиздеу және сілтілеу

жабдықтары28

11

Газ тазалағыш және щаңсорғыш жабдықтар

26

12

Сирек металдар алатын механикалық жабдықтар. Күкірқышқылды цехтар жабдықтары

28

Барлығы 135

30

15
90


3.1 Дәріс сабақтарының мазмұны
1 Тақырып. Кіріспе

Халық шаруашылығындағы металлургияның орны. Қазақстанның қара және түсті металлургиясы. Қазақстан Республикасындағы металлургияның даму бағыттары.

Металл өндірісі көлеміндегі металлургия өнеркәсібінің үлес салмағы мен түрлері. Металлургия өндірісінлегі механикалық жабдықтардың түрлері. Технологиялық үрдістерінің дамуына байланысты жабдықтарға қойылатын талаптар мен жұмыс істеу жағдайлары.

2 Тақырып. Домнада балқытуға керекті материалдарды дайындауға қажетті машиналар

Агломерациялық зауыттардағы машиналардың құрылымы мен агрегаттары. Барабанды араластырғыштар мен шихтаны кесектегіштер. Барабанды араластырғыштар мен кесектегіштерді есептеу. Барабан берілісінің қуатын есептеу. Шұңғылды кесектегіштер. Агломерациялы машиналар. Агломерациялық машиналардың түрлері мен конструкциялары. Агломерациялық машиналардың шихталары мен төсеніш қоректендіргіштері.3 Тақырып. Домна өндірісінің машиналары мен агрегаттары

Домна көтергішіне шикізаттарды беруге арналған машиналар мен механизмдер. Домна пеші. Домна пешін қоректендіргіш терезесіне шикізат әперетін машина құрылысы. Скипті көтергіш. Көлбеу көпір. Скипті лебедка. Скипті көтергішті есептеу. Колошникті құрылымның машиналары мен механизмдері. Екіконусты қоректендіргіш құрылғы. Қабылдағыш шұңғыл және шихтаны бөлгіш. Құйма аулаларының құрылымы.4 Тақырып. Болат балқытудағы өңдеуге материалдарды дайындауға қажетті машиналар мен агрегаттар

Болат балқытудағы өңдеуге қара металлдарды қалдығын дайындауға қажетті машиналар мен агрегаттар. Қалдықтарды өңдедің әдістері жөнінде жалпы мағлұматтар. Миксерлі бөлу құрылғылары. Миксердің қажеттілігі. Миксерді бұру механизмі.5 Тақырып. Оттегі-конвертор цехының машиналары мен агрегаттары

Оттегілі конвертордың және тораптарының құрылымы. Қара және түсті металлургиядағы оттегілі конвертордың конструкциясы. Берілістер. Конверторды буру механизмі мен оны есептеу.6 Тақырып. Электр болат балқыту цехтарының машиналары мен агрегаттары

Электр пештері мен олардың құрылымы. Электр пешін еңкейту құрылғылары. Шатырды бұру механизмі, шатырды көтеру механизмінің электроқозғағыштарының қуатын есептеу. Электродтарды қозғау механизмі.7 Тақырып. Мартен цехтарының машиналары мен агрегаттары

Мартен пеші, оның тағайындалуы және құрылымы. Мартен пештерінің клапандарын ашу механизмдері. Қоректендіру машиналары. Хоботты тербеу механизмі. Машинаны қозғау механизмі. Механизмдерді есептеу.8 Тақырып. Күйдіру пештері. Балқыту жабдықтары

Күйдіру агрегаттары. Қайнап тұрған қабатта күйдіру. Пештің құрылымы мен конструкциясы және техникалық сипаттамалары. Балқыту жабдықтары. Жалпы мағлұматтар. Сұйық ваннадағы пештер. Кентермиялық пештер. Тағайындалуы. Конструкциясы және техникалық сипаттамалары. Сұйық металдарды домалату жабдықтары. Шойын тасымалдағыштар. Қож тасымалдағыштар. Винтті механизмі бар қож тасымалдағыштар. Қож тасымалдағыштың тұрақтылығы.9 Тақырып. Құю құрылғылары

Механикаландырылған металл құйғыштар және олардың түрлері. Ленталы құю машиналары. Олардың құрылымы және берілістерінің есептері. Тербелмелі құю машиналары. Мысты. Цинкті және қорғасынды тербелмелі машиналарда құю әдістері. Металды үздіксіз құю.10 Тақырып. Бөлшектеу, электролиздеу және сілтілеу жабдықтары

Қорғасындағы қайтарма пештер. Бөлшектеу котелдары. Мысты бөлшектеудегі отты анодты пеш. Анодты пештің бұрылу механизмін есептеу. Электролиздеу мен сілтілеуге қажетті жабдықтар. Электрлі бөлшектеу. Алюминий, цинк және никельді электролиздеу. Сілтілеу. Сораптар мен аппараттар. Аэросепараторлар.11 Тақырып. Газтазалағыш және щаңсорғыш жабдықтары

Металлургиядағы газды тазалау. Газ тазалаудың тиімділігі. Шаң камералары мен инерциялы шаңсорғыштар. Циклондар. Циклондардың негізгі өлшемдерін таңдау мен есептеу әдістері. Газды ылғалды тазалау. Скрубберлер. Құбырлар. Вентурлар. Жеңді сүзбелер. Сілку механизмін есептеу. Құрғақ және ылғалды электросүзгіштер.12 Тақырып. Сирек металдар алатын механикалық жабдықтар. Күкірқышқылды цехтар жабдықтары

Сирек металдар мен жартылайөткізгіштерді алуға қажетті машиналар. Жалпы мағлұматтар. Ректификацияға қажетті машиналар. Сутегімен қалыптастыру аппараттары. Аймақты балқытуға арналған жабдықтар. Күкірқышқылды цехтар жабдықтары. Шаю бөлімінің жабдықтары. Контакт бөлімінің жабдықтары. Контактылы аппараттар. Кептіру-абсорбциялау бөлімдері.


3.2 Тәжірибелік сабақтарының мазмұны
2 Тақырып. Домнада балқытуға керекті материалдарды дайындауға қажетті машиналар.

1 Тәжірибелік жұмыс. Барабанды араластырғыштар мен кесектегіштер. Барабанды араластырғыштың берілісінің қуатын есептеу. Агломерациялы конвейерлі машиналар.Түрлері, конструкциялары және берілістерінің есебі.

3 Тақырып. Домна өндірісінің машиналары мен агрегаттары.

2 Тәжірибелік жұмыс. Домнадағы скипті көтергіш. Скипті көтергішті есептеу, конструкциялары және техникалық сипаттамалары.

4 Тақырып. Болат балқытудағы өңдеуге материалдарды дайындауға қажетті машиналар мен агрегаттар.

3 Тәжірибелік жұмыс. Электропештердің конструкциясы мен механизмдері.Электропештің бұрылу механизмін есептеу. Электропештердің шатырының көтерілу және бұрылу механимінің қозғағышының қуатын анықтау.

5 Тақырып. Оттегі-конвертор цехының машиналары мен агрегаттары.

4 Тәжірибелік жұмыс. Миксер бөлімшесінің құрылымы. Стационарлы миксер құрылымы. Миксердің бұру механизмінің берілісін есептеу.

6 Тақырып. Электр болат балқыту цехтарының машиналары мен агрегаттары.

5 Тәжірибелік жұмыс. Электрдоғалы пештерді есептеу, конструкциялары және техникалық сипаттамалары.

8 Тақырып. Күйдіру пештері. Балқыту жабдықтары.

6 Тәжірибелік жұмыс. Күйдіру пештерін есептеу, конструкциялары және техникалық сипаттамалары.

9 Тақырып. Құю құрылғылары.

7 Тәжірибелік жұмыс. Құю құрылғыларын есептеу, конструкциялары және техникалық сипаттамалары.
3.3 СӨЖ мазмұныСӨЖ түрі

Есеп түрі


Бақылау түрі

Көлем, сағат

1

Дәріс сабақтарына енгізілмеген қосымша тақырыптарды қарастыру

Конспект

Есепті қорғау

26

2

Оқулықтар, оқу құралдары мен дәріс конспектілері бойынша өткен дәріс материалдарды қарастыру

Конспект

Есепті қорғау

26

3

Тәжирибелік жұмыстарын қорғауына дайындалу

Есеп

Есепті қорғау

30

4

Мәжілік бақылауына дайындалу

Ауызша сұрақ қою

РК1, РК2

8

БАРЛЫҒЫ

90


3.4 Өздік оқу үшін студенттерге ұсынылатын тақырыптар

1 Агломерациялық зауыттардағы машиналардың құрылымы мен агрегаттары.

Ұсынылатын әдебиет: [3], 67 – 110 бет.

2 Электр пештері мен олардың құрылымы.

Ұсынылатын әдебиет: [3], 36 – 60 бет.

3 Пештің құрылымы мен конструкциясы және техникалық сипаттамалары.

Ұсынылатын әдебиет: [3], 16 – 35 бет.


Выписка из рабочего учебного плана специальности
СО ПГУ 7.18.1/10


050724 «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» мамандығының жұмыс оқу жоспарнан үзінді

Пән аталуы «Металл алуға арналған механикалық жабдықтар»Оқу түрі

Бақылау түрі

Тәлімгерлердің жұмыс мөлшері, сағат

Курс және семестр бойынша сағаттардың бөлінуі

Барлығы

емт.

сынақ

КЖб

КЖ

ЕГЖ

б.ж.

жалпы

ауд

ТӨЖ

дәріс

тәж

зерт

СӨЖ

1.

Жалпы орта білім негізінде күндізгі

6
135

45

90

6 семестр

30

15
90


Әдебиет
Негізгі

1. Целиков А.И., Полухин П.И. и др. Машины и агрегаты металлургических заводов, М.: Металлургия, 1978 т.1, 415с., т.2, 328с.

2. Притыкин Д.П. Механическое оборудование заводов цветной металлургии, ч.1 и 2. М.: Металлургия, 1988, 392с.

3. Притыкин Д.П. Надежность, ремонт и монтаж металлургического оборудования, М.: Металлургия, 1986, 365 с.

4. Басов А.И. Механическое оборудование обогатительных фабрик заводов тяжелых цветных металлов. – М.: Металлургия, 1987, 578с.

5. Основы металлургии т.7 Технологическое оборудование предприятий цветной металлургии М.: Металлургия, 1975, 1008с.

6. Гребеник В.И. и др. Расчеты металлургических машин и механизмов. – Киев: Вища школа, 1988, 488с.

7. Кружков В.А. Металлургические подъемно-транспортные машины – М.: Металлургия, 1989, 464с.


Қосымша

8. Кохан Л.С., Навроцкий А.Г. Механическое оборудование цехов по производству цветных металлов – М.: Металлургия, 1985 –330с.

9. Ширенко Н.С. Механическое оборудование доменных цехов– М.: Металлургия, 1975.-478с.

10. Иванченко Ф.И., Павленко В.А. Механическое оборудование сталеплавильных цехов – М.: Металлургия, 1986-326с.11. Сапко А.И. Механическое и подъемно-транспортное оборудование электрометаллургических цехов –М.: Металлургия, 1978, 326с.

12. Аксенов П.Н. Оборудование литейных цехов – М.: Машиностроение, 1988, 386с.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Пәннің жұмыс Нысан
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет