Құрастырушы: ф.ғ. к., доцент Кәріпжанова Гжүктеу 254.2 Kb.
Дата21.04.2019
өлшемі254.2 Kb.
түріБағдарламасы
Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Филология, журналистика және өнер факультеті

Қазақ филологиясы кафедрасы

050205 «Филология: қазақ филологиясы» мамандығының студенттеріне арналған «Шешендік өнер»

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

Павлодар
Пән бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

ФЖж¤ факультетініњ деканы


_________ Ж.Т.Сарбалаев

« ___» ___________2010 жылҚұрастырушы: ф.ғ.к., доцент Кәріпжанова Г.Т


Қазақ филологиясы кафедрасы

050117- «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының күндізгі бөлім студенттеріне арналған «Когнитивтік лингвистика»пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама 20 __ж. «___» _________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.
Кафедра отырысында ұсынылды 20_ж. «___»____________№_____ Хаттама

Кафедра меңгерушісі ______________ Жүсіпов Н.Қ. 2010__ж. «____» ________

(қолы) (аты-жөні)

_______Филология, журналистика және өнер факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 2010_ж. «_____»____________ №____ Хаттама


ОӘК төрағасы ___________ Жұманқұлова Е.Н. _______ 2010_ж. «_____»___________

(қолы) (аты-жөні)

КЕЛІСІЛДІ

Кафедра меңгерушісі ______________ Жүсіпов Н.Қ. 2010__ж. «____» ________

(қолы) (аты-жөні)1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

ф.ғ.к, доцент Кәріпжанова Гүлназ ТөкенқызыҚазақ филологиясы кафедрасы _____А1__ корпусында (мекен-жайы), 324 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 1255
2 Пән туралы мәліметтер

Когнитивтік лингвистика пәнін оқытудың негізгі мақсаты – қазақ тіл біліміндегі когнитивтік бағыттың қалыптасу, даму алғышарттарын ғылыми парадигмаларға, теориялық тұжырымдарға сүйене отырып меңгерту. Тіл мен таным байланысына негізделген мәселелердің әдіснамалық белгілерін, әлеуметтік, психологиялық және халықтық-мәдени негіздермен айқындалуын, когнитивтік лингвистиканың әлемдік деңгейдегі тәжірибесін, тілтанымдық мәселелерді зерделеп меңгерту аталмыш пәннің мақсаты болып табылады.

3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау түрлері

барлы-ғы

дәріс

практи-ка

зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СОӨЖБар-лығы

2

30

15

15

-

-

-

60

15

емтихан


4 Пәннің мақсаты және міндеттері

Пәнді оқыту мақсаты:

 • бүгінгі күнгі тілдік зерттеулердің бағыт-бағдарын анықтау;

 • тілді диалектика-динамикалық құбылыс ретінде қарастыру, оның қоршаған әлеммен әрі адамдық факторлармен сабақтастығын зерделеу;

 • қазақ лингвистикасындағы когнитивтік парадигманың даму тарихын саралау, «тіл тану» ұғымының қалыптасу негіздерін зерттеу;

 • когнитивтік зерттеулердің мақсат-міндетін айқындау;

 • жалпы тіл біліміндегі танымдық ұстанымдар тарихына, теориялық ұғымдар тізбегіне шолу жасау;

 • қазақ тіл біліміндегі когнитивтік теорияның дамуын, теорияның қалыптасуын, даму бағыттарын меңгерту;

 • тіл біліміндегі парадигма-теория-тұжырым арақатынасын меңгерту.

Пәннің міндеттері:

 • когнитивтік лингвистиканың зерттеу нысанын анықтау;

 • қазақ тіл біліміндегі когнитивтік бағыттың қалыптасуын, дамуын игерту;

 • сөз-өнері – таным өзегі:тіл және сөйлеу жайлы мағлұматты меңгерту;

 • когнитивтік лингвистиканың жалпы тіл білімінде зерттелуін таныстыру;

 • мәтінге концептуалдық талдау жасау жолдарын меңгерту.


5 Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар

Студенттер білуі тиіс:

 • когнитивтік лингвистиканың зерттеу нысанын;

 • қазақ тіл біліміндегі когнитивтік бағыттың қалыптасуын, дамуын;

 • сөз-өнері – таным өзегі:тіл және сөйлеу жайлы мағлұматты;

 • когнитивтік лингвистиканың жалпы тіл білімінде зерттелуін;

 • мәтінге концептуалдық талдау жасау жолдарын.

Студенттер істей білуі тиіс:

 • - ғылыми еңбектерді меңгеру;

 • өмірлік тәжірибені адамның танымдық қабылдауымен, тілдік қорымен, ойлау әрекетімен байланыстыру;

 • сөздердің мағынасын айыра алу, тура және ауыспалы мағынадағы қолданыстарға мысал келтіру арқылы дәлелдей алу;

6 Пререквизиттер

Пәнді толық меңгеріп шығу үшін төмендегідей талаптар қойылады: • дәріс уақытында берілген материалды толық меңгеру;

 • ОСӨЖ тапсырмаларын оқытушы белгілеген уақытта тапсырып отыру;

 • СӨЖ тапсырмалары бойынша ғылыми-практикалық жұмыстар жүргізу;

 • тиісті жаттығу жұмыстарын уақытында тапсырып отыру;

технологиялық картада көрсетілген бойынша ұпай жинау.

7 Постреквизиттер

- Қазіргі қазақ тілі

- Тіл біліміне кіріспе

- Жалпы тіл білімі

- Этнолингвистика

- Мәдениеттану8 Тақырыптық жоспар

1 -тақырып

Когнитивтік лингвистика – жеке ғылым саласы

Қазақ тіл біліміндегі когнитивтік теорияның дамуы

Когнитивтік лингвистиканың зерттеу нысаны, мақсат-міндеттері2-тақырып

Орыс тіл біліміндегі когнитивтік бағыт.

Тіл біліміндегі парадигма-теория-тұжырым арақатынасы

«Тіл тану» парадигмасының қалыптасуы.3-тақырып

Сөз өнері – таным өзегі: тіл және сөйлеу Жалпы тілдік фактілер – танымдық тәжірибе нәтижесі Тіл тарихы – таным сатысы4-тақырып

Тілтанымдық қағидалардың жалпы теориялық парадигмасы Тілдік интеграция мен дифференциация – танымдық даму нәтижесі5-тақырып

Тілдік дәстүр – дүниені тану құралы6-тақырып

Қазақ лингвистикасындағы тілтанымдық «этюдтер» парадигмасы

Тілдік норма – танымдық заңдылық

Тілдік қор – танымдық жады қызметінің нәтижесі

Тілдегі тәжіри мен таным бірлігі – лингвистикалық мәселе

7-тақырып

Қазақ тіл біліміндегі қазіргі когнитивтік парадигмалар8-тақырып

Тілтаным теориясының концептологиялық негізі9-тақырып

Когнитивтік лингвистиканың негізгі теориялық тұжырымдары10-тақырып

Қазақ тіл біліміндегі қазіргі когнитивтік парадигмалар11-тақырып

Тілтаным теориясының концептологиялық негізі12-тақырып

Семантика мен таным теорияларының байланысы13-тақырып

Тілтаным теориясының әлеуметтік негіздері14-тақырып

Тілтаным теориясының мәдени негіздері15-тақырып

Тілдік универсалий мен таным сабақтастығы

Когнитивтік ұғымдардың ерекшелігі
9 Пәннің қысқаша сипаттамасы (5-8 сөйлем)

«Когнитивтік лингвистика» пәні - студенттерге тілдік бірліктердің өзіндік ерекшеліктерінің қыр-сырын толық меңгертуге бағыт-бағдар беру, тіл білімінен, жалпы тіл білімінен алған тәжірибелері мен теориялық білімдерін жинақтайтын, нақтылайтын, практика жүзінде жетілдіре түсетін курс. Тіл біліміндегі тілдік ұғымдар мен категорияларды анық танып, концептуалдық талдай білуге үйретеді, тіл теориясын толығырақ тануға жетелейді.


10 Курстың компоненттері

Дәріс тақырыптары

1 -тақырып

Когнитивтік лингвистика – жеке ғылым саласы

Қазақ тіл біліміндегі когнитивтік теорияның дамуы

Когнитивтік лингвистиканың зерттеу нысаны, мақсат-міндеттері2-тақырып

Орыс тіл біліміндегі когнитивтік бағыт.

Тіл біліміндегі парадигма-теория-тұжырым арақатынасы

«Тіл тану» парадигмасының қалыптасуы.3-тақырып

Сөз өнері – таным өзегі: тіл және сөйлеу Жалпы тілдік фактілер – танымдық тәжірибе нәтижесі Тіл тарихы – таным сатысы4-тақырып

Тілтанымдық қағидалардың жалпы теориялық парадигмасы Тілдік интеграция мен дифференциация – танымдық даму нәтижесі5-тақырып

Тілдік дәстүр – дүниені тану құралы6-тақырып

Қазақ лингвистикасындағы тілтанымдық «этюдтер» парадигмасы

Тілдік норма – танымдық заңдылық

Тілдік қор – танымдық жады қызметінің нәтижесі

Тілдегі тәжіри мен таным бірлігі – лингвистикалық мәселе

7-тақырып

Қазақ тіл біліміндегі қазіргі когнитивтік парадигмалар8-тақырып

Тілтаным теориясының концептологиялық негізі9-тақырып

Когнитивтік лингвистиканың негізгі теориялық тұжырымдары10-тақырып

Қазақ тіл біліміндегі қазіргі когнитивтік парадигмалар11-тақырып

Тілтаным теориясының концептологиялық негізі12-тақырып

Семантика мен таным теорияларының байланысы13-тақырып

Тілтаным теориясының әлеуметтік негіздері14-тақырып

Тілтаным теориясының мәдени негіздері15-тақырып

Тілдік универсалий мен таным сабақтастығы

Когнитивтік ұғымдардың ерекшелігі

Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны

1 -тақырып

Когнитивтік лингвистика – жеке ғылым саласы

Қазақ тіл біліміндегі когнитивтік теорияның дамуы

Когнитивтік лингвистиканың зерттеу нысаны, мақсат-міндеттері2-тақырып

Орыс тіл біліміндегі когнитивтік бағыт.

Тіл біліміндегі парадигма-теория-тұжырым арақатынасы

«Тіл тану» парадигмасының қалыптасуы.3-тақырып

Сөз өнері – таным өзегі: тіл және сөйлеу Жалпы тілдік фактілер – танымдық тәжірибе нәтижесі Тіл тарихы – таным сатысы4-тақырып

Тілтанымдық қағидалардың жалпы теориялық парадигмасы Тілдік интеграция мен дифференциация – танымдық даму нәтижесі5-тақырып

Тілдік дәстүр – дүниені тану құралы6-тақырып

Қазақ лингвистикасындағы тілтанымдық «этюдтер» парадигмасы

Тілдік норма – танымдық заңдылық

Тілдік қор – танымдық жады қызметінің нәтижесі

Тілдегі тәжіри мен таным бірлігі – лингвистикалық мәселе

7-тақырып

Қазақ тіл біліміндегі қазіргі когнитивтік парадигмалар8-тақырып

Тілтаным теориясының концептологиялық негізі9-тақырып

Когнитивтік лингвистиканың негізгі теориялық тұжырымдары10-тақырып

Қазақ тіл біліміндегі қазіргі когнитивтік парадигмалар11-тақырып

Тілтаным теориясының концептологиялық негізі12-тақырып

Семантика мен таным теорияларының байланысы13-тақырып

Тілтаным теориясының әлеуметтік негіздері14-тақырып

Тілтаным теориясының мәдени негіздері15-тақырып

Тілдік универсалий мен таным сабақтастығы

Когнитивтік ұғымдардың ерекшелігі

ОӨЖ мазмұны
ОӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі

Фил (қ)-411

Дәріс сабақтарын өңдеу
Сабаққа қатысу

15 (1х15)

2

Үй тапсырмасын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

15 (1х15)

3

Қосымша материалдарға дайындық

Конспект

Коллоквиум

16

4

Семестрлік тапсырманы орындау

Конспект

Семестрлік тапсырманы қорғау

10

6

Бақылау шараларына дайындық4
Барлығы60Студенттерге өздігінен оқуға берілетін тақырыптар

1. Қаз дауысты Қазыбектің өмірбаянын жазу.

Ұсынылатын әдебиет: [10 ] 58-бет, [4 ] 46-бет

2. Төле бидің өмірбаянын жазу

Ұсынылатын әдебиет: [ 4]50-бет, [10 ] 60-бет,

3. Әйтеке бидің өмірбаянын жазу

Ұсынылатын әдебиет: [4 ] 55-бет,[2 ] 20-бет

4. Тайкелтір шешеннің өмірбаянын жазу

Ұсынылатын әдебиет: [4 ] 60-бет

5. Бөлтірік шешеннің өмірбаянын жазу

Ұсынылатын әдебиет: [2 ] 10-бет

6. Сырым Датұлының өмірбаянын жазу

Ұсынылатын әдебиет: [ 2] 15-бет
Қорытынды бақылау және ағымдағы үлгерім түрлері бойынша үлес салмағын бөлу

Р/С

Қорытынды бақылау түрі

Бақылау түрі

Үлес салмағы

1.

Емтихан

Емтихан

0,4

Жіберу рейтингісі

0,6

2.

Сынақ

Сынақ

0,4

Жіберу рейтингісі

0,6

3.

Курстық жұмыс (жоба)

Курстық жұмыс (Курстық жоба)

-

Жіберу рейтингісі

0,6


Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі


1 рейтинг (7семестр)

Барлық

балл


Апта

1

2

3

4

5

6

7

8

Аптадағы максим. сағат

10

11

10

11

10

11

11

26

100

Дәріс сабағына қатысу

СӨЖ түрі

ҮТ 1

ҮТ2

ҮТ3

ҮТ4

ҮТ5

ҮТ6

ҮТ7

ҮТ8

24

Бақылау формасы

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл

3

3

3

3

3

3

3

3

Үй тапсырмасын орындау

СӨЖ түрі

ҮТ 1

ҮТ2

ҮТ3

ҮТ4

ҮТ5

ҮТ6

ҮТ7


ҮТ 1

32

Бақылау формасы

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ


Қ

Макс. балл

4

4

4

4

4

4

4

4

Ќосымша материалдарға дайындық

СӨЖ түрі
ҚМ1

ҚМ3

ҚМ4
ҚМ5

ҚМ6
10

Бақылау формасы
К
К
К

К
Макс. балл
2

2

2
2

2
Семестрлік тапсырманы орындау

СӨЖ түрі

СТ
СТ
СТ


14

Бақылау формасы

Р1
Р2
Р3


Макс. балл

4
4
4


Межелік

бақылау


Тақ. №

20

Бақылау формасыМБ
Макс. балл


20
2 рейтинг (7 семестр)

Барлық

балл


Апта

9

10

11

12

13

14

15

Аптадағы максим. сағат

12

9

12

9

12

9

37

100

Дәріс сабағына қатысу

СӨЖ түрі

ҮТ 9

ҮТ10

ҮТ11

ҮТ12

ҮТ13

ҮТ14

ҮТ15


26

Бақылау формасы

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ


Макс. балл

3

3

3

3

3

3

3

Үй тапсырмасын орындау

СӨЖ түрі

ҮТ91

ҮТ10

ҮТ11

ҮТ12

ҮТ13

ҮТ14

ҮТ15


24

Бақылау формасы

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ


Макс. балл

4

3

4

3

4

3

3

Ќосымша материалдарға дайындық

СӨЖ түрі

ҚМ5

ҚМ6

ҚМ7

ҚМ8

ҚМ9

ҚМ10

ҚМ11

18

Бақылау формасы

К

К

К

К

К

К

К

Макс. балл

3

2

3

2

3

2

3

Семестрлік тапсырманы орындау

СӨЖ түрі

СМ4
СМ5
СМ6
СМ7

12

Бақылау формасы

Р
Р
Р
Р

Макс. балл

3
3
3
3

Межелік

бақылау


СӨЖ
МБ
20

Бақылау формасы


Макс. балл25


Шартты белгілер: ҮТ – үй тапсырмасы №, ,Қ –оқу үрдісіне қатысу, ҚМ –қосымша материал, К- конспект, СМ-семестрлік жұмыс, МБ – межелік бақылау №1.
11 Курстың саясаты

 • Дәріске, тәжірибелік сабаққа, ОСӨЖ-ге қатысу;

 • Сабаққа кешікпеу, сабақтан қалмау;

 • Тапсырмаларды уақытында орындау;

 • Оқу үрдісіне белсенді қатысу;

 • Берілген тапсырмаға жауапкершілікпен қарау.

12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі:


 1. Э.Оразалиева Танымдық қазақ тілі. Алматы, 2005.

 2. Жаманбаева Қ. Тіл қолданысының когнитивті негіздері, Алматы, 2003.

 3. Манкеева Ж. Қазақ тілін зерттеудің когнитивті негіздері // Тілтаным, 2001, №4.

 4. Маслова В.А. Когнитивная лингвистика . Минск, 2004.Қосымша:

 1. Лакофф Дж. Когнитивная семантика. // Язык и интеллект. М, 1995.

 2. Ченки А. Современные когнитивные подходы к семантике: сходства и различия в теориях и целях // Вопросы языкознания. 1996,№2, с 68-78.

 3. Ченки А. Семантика в когнитивной лингвистике // Фундаментальные направления современной американской лингвистики. М, 1997. с 340-369.

 4. Б.Ақбердиева Лексика-фразеологиялық жүйедегі мифтік-танымдық тұжырымдар. КДА, Алматы, 2002.

 5. Ә.Қайдар Қазақ тіл білімінің өзекті мәселелері.

 6. Е.Жанпейісов Этнокультурная лексика казахского языка. Алматы, 1989.

 7. Маслова В.А. Лингвокультурология. М, 2001.

 8. Б.Ақбердиева Лексика-фразеологиялық жүйедегі мифтік-танымдық тұжырымдар. КДА, Алматы, 2002.

 9. Ә.Қайдар Қазақ тіл білімінің өзекті мәселелері.

 10. Е.Жанпейісов Этнокультурная лексика казахского языка. Алматы, 1989.

 11. Маслова В.А. Лингвокультурология. М, 2001.

 12. Кубрякова Е.С. Семантика производного слова // Аспекты семантических исследований. М.,1980

 13. Резанова З.И. Функциональный аспект словообразования: Русское производное имя. Томск, 1996

 14. Кронгауз М.А. Семантика. М.,2001

 15. Кубрякова Е.С. Теория номинации и словообразование // Языковая номинация: Виды наименований. М., 1977

 16. Кубрякова Е.С. Семантика в когнитивной лингвистике (о концепте контейнера и формы его объективации) // Известия Академии наук. Серия литературы и языка. 1999

 17. Лангакер Р. Когнитивная грамматика. М.,1992

 18. Чейф У. Значение и структура языка. М.,1975

 1. Сыздық Р. Сөз құдіреті. Алматы, 1997.

 2. Жаманбаева Қ. Когнитивті лингвистика негіздері. 1998.

 3. Байтұрсынұлы А. Шығармалары. Алматы, 1989.147-190-бб.

 1. Қасым Б. Сөзжасам: Семантика. Уәждеме. Алматы, 2003.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет