Регионална стратегия за развитие на човешките ресурси в общините Борово и Две могили, област Русе


Анализът на данните на регистрираната безработицата очертава следната картина за периода 2001 – 2006 гжүктеу 1.42 Mb.
бет2/6
Дата16.09.2018
өлшемі1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6
Анализът на данните на регистрираната безработицата очертава следната картина за периода 2001 – 2006 г.:
Динамика на равнището на безработица в област Русе

/%/

към края на:

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

Изменение 2001/2006

Област Русе

ñ19,8

17,7

15,0

12,6

10,5

ò9,0

-10,8

За страната

17,3

16,3

13,5

12,2

10,7

9,1

-8,2

Източник на данни: Административната статистика на Агенцията по заетостта.

Равнището на безработица е изчислено на база икономически активно население.

ñ - максимална стойност

ò - минимална стойност

Динамиката на регистрираната безработица в област Русе по общини в абсолютно и процентно изражение дава следната информация за общините Борово и Две могили в сравнителен план с останалите общини на областта: /брой лица/ 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Борово

1177

925

850

724

607

486

Бяла

2133

1805

1646

1379

1098

1071

Две Могили

1779

1388

1411

1235

1023

943

Ценово

1318

1149

1122

801

551

584

Ветово

3738

3453

3022

2716

2598

2305

Община Русе

12659

9989

7582

6032

4795

3859

Иваново

1036

973

840

824

682

623

Сливо поле

2101

1832

1644

1485

1304

1076

Общо за област Русе

25941

21514

18117

15196

12658

10947Динамика на равнището на безработица в област Русе по общини

/%/

По общини

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005г.

2006г.

Изменение 2001-2006

Борово

35,1

35,6

32,6

27,8

23,3

18,7

-16,4

Бяла

25,2

23,4

21,4

17,9

14,3

13,9

-11,3

Две могили

33,8

27,0

27,4

24,0

19,9

18,3

-15,5

Ценово

34,9

39,5

38,5

27,6

18,9

20,1

-14,8

Вятово

41,6

43,6

42,8

38,5

36,8

32,7

-8,9

Иваново

21,4

23,6

20,5

17,8

14,7

13,4

-8,0

Сливо поле

34,3

35,2

31,6

28,3

24,8

20,5

-13,8


Източник на данни: Административната статистика на Агенцията по заетостта.

Равнището на безработица е изчислено на база икономически активно население.

ñ - максимална стойност

ò - минимална стойност

Изводите, които могат да се направят от данните и динамиката на безработицата през периода 2001 – 2006 г., са следните: И в двете общини безработницата, както в началото, така и в края на периода, продължава да бъде негативен фактор, определящ параметрите на пазара на труда. През изследвания период абсолютният брой на безработните е намалял и в двете общини над 2 пъти. И за двете общини през периода е характерна изразителна тенденция на снижаване на абсолютния брой и равнището на общата безработица. В този смисъл и в двете общини тази положителна тенденция е най-отчетливо изразена, в сравнение с останалите селски общини на областта. В края на периода и двете общини са подобрили позициите си на областния пазар на труда - те заемат ІV-то / Борово / и V-то място / Две могили / сред селските общини на областта по равнище на безработица, докато в началото на периода, са били сред «водещите» по равнище на безработица.

Що се отнася до структурата на безработицата, измененията през периода 2001 – 2006 г. имат следното изражение:


Изменение в структурата на регистрираната безработица в общините Борово и Две могили по години /към 31.12.2001-2006 г./

община Борово, област Русе

/брой лица/показатели


2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

1.Регистрирани безработни

1177

925

850

724

607

486

От тях: жени

541

483

415

355

292

270

в отн.дял %

46.0

52.2

48.8

49.0

48.1

55.5

1.1. Проф. структура-с работническа професия

252

205

189

143

130

86

-специалисти

53

54

39

39

27

21

- без специалност и професия:

872

666

622

542

450

379

-в отн.дял %

74.1

72.0

73.2

74.9

74.1

78.0

1.2. Образов. структура- висше

7

8

5

5

2

6

- средно

266

229

214

166

159

103

- основно, начално и по-ниско

904

688

631

553

446

377

-в отн.дял %

76.8

74.4

74.2

76.4

73.5

77.6

1.3.Възрастова структура- до 24 г.

166

137

123

86

68

44

- от 25 до 29 г.

138

98

79

69

51

31

- от 30 до 44 г.

402

309

256

208

181

124

- от 45 до 49 г.

166

128

119

105

89

64

- над 50 г.:

305

253

273

256

218

223

-в отн.дял %

25.9

27.3

32.1

35.4

35.9

45.9

1.4. Продължително безработни /регистрирани над 1 година/

635

457

481

438

403

323

- в отн. дял %

53.9

49.4

56.6

60.5

66.4

66.5

От тях: жени

346

250

289

255

214

192

-в отн.дял %

54.5

63.5

60.1

58.2

53.1

59.4

От тях:младежи до 29 г.

148

85

106

58

67

33

-в отн.дял %

23.3

18.6

22.0

13.2

16.6

10.2


община Две могили, област Русе

/брой лица/показатели


2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

1.Регистрирани безработни

1779

1388

1411

1235

1023

943

От тях: жени

808

655

658

581

509

485

в отн.дял %

45.4

47.2

46.6

47.0

49.7

51.4

1.1. Проф. структура-с работническа професия

570

415

396

299

228

222

-специалисти

112

103

111

88

89

61

- без специалност и професия:

1097

870

904

848

706

660

-в отн.дял %

61.7

62.7

64.1

68.7

69.0

70.0

1.2. Образов. структура- висше

22

25

26

17

14

15

- средно

613

466

451

353

294

262

- основно, начално и по-ниско

1144

897

934

865

715

666

-в отн.дял %

64.3

64.6

66.2

70.0

69.9

70.6

1.3.Възрастова структура- до 24 г.

250

217

193

150

117

101

- от 25 до 29 г.

231

154

147

124

76

60

- от 30 до 44 г.

649

475

480

431

337

276

- от 45 до 49 г.

270

204

207

169

125

122

- над 50 г.:

379

338

384

361

368

384

-в отн.дял %

21.3

24.3

27.2

29.2

36.0

40.7

1.4. Продължително безработни /регистрирани над 1 година/

903

685

743

800

651

629

- в отн. дял %

50.8

49.3

52.7

64.8

63.6

66.7

От тях: жени

462

369

412

402

354

329

-в отн.дял %

51.2

53.9

55.4

50.2

54.4

52.3

От тях:младежи до 29 г.

209

152

153

106

88

79

-в отн.дял %

23.1

22.2

20.6

13.2

13.5

12.6

Прегледът на данните за структурата на безработицата в двете общини и тяхната динамика през периода дават възможност да се направят следните обобщения: По признак „пол” структурата на регистрираните безработни показва чувствително увеличение на относителния дял на безработните жени в общата съвкупност на регистрираните безработни и в двете общини, като в Борово към края на периода той е 55,6 /при 46,0% в началото на периода/, а в Две могили е 51,4% /при 45,4% в началото на периода /. Тази тенденция е устойчива и характеризира местните пазари на труда. По отношение на квалификационната структура на регистрираната безработица - трайно намалява абсолютният брой и относителният дял на безработните със специалност и квалификация, за сметка на безработните без. Към края на периода за община Борово те представляват 78,0% /при 74,1% в началото на периода/, за община Две могили те са 70% /при 61,7% в началото/. За община Две могили трендът е по-динамичен. Що се отнася до образователната структура на безработицата, в община Борово е устойчиво нисък е делът на безработицата сред висшистите, безработните със средно образование са намалели около два пъти, а групата на безработните без образование бележи слабо увеличение, но нейният дял си остава тревожно висок – 77,6%. За Две могили през периода се отчита чувствително намаление на безработните и в трите групи по равнище на образование, но и тук делът на безработните без образование остава висок в края на периода – 70,6%. Прегледът на измененията в структурата по възрастов признак показват, че във всички възрастови групи без тази на хората над 50 г. безработните намаляват и в двете общини. Съответно, рискова по този признак е групата на безработните над 50 г., като в община Борово те представляват 45,9% от общата съвкупност /при 25,9% в началото на периода/, а в община Две могили - 40,7% /при 21,3% в началото на периода/. Увеличението на относителните дялове и за двете общини е около два пъти, но абсолютният брой на безработните от тази група в община Борово намалява, а в община Две могили се увеличава. По престой на пазара на труда рискова група са регистрираните над 1 г. безработни. Независимо от намалението на абсолютните стойности, с които се измерва тази група, расте нейният дял в общата съвкупност и в двете общини. Към края на периода за община Борово той е 66,5% /при 53,9% в началото на периода/, а в община Две могили – 66,7%/при 50,8% в началото на периода/. Следва да се отбележи като устойчива тенденция и за двете общини това, че в общата съвкупност на тази група относителният дял на жените се увеличава, а този, на младежите до 29 г. възраст, намалява.

Каталог: download
download -> Педагогиканы ң жалп ы негіздер І
download -> Бағдарламасы «Білім берудегі инновациялар: бағдарлар мен үрдістер»
download -> Бақылау күндері: 3-28 қазан – жоо-ның үздік оқытушысы – 2016 байқауының факультетішілік кезеңін өткізу. 31 қазан
download -> Қазақстанның ежелгі тарихы
download -> Конкурсқа 23-31 шілдеге дейін; Студенттер қатарына 28 тамызға дейін
download -> Хайдаров есқайрат ерболатұлы XX ғасырдың басындағы қазақ ұлттық-демократиялық жастар қозғалысы: тарих және тағылым
download -> Баға ұсыныстарын сұрату тәсілі арқылы «ҚазАгроҚаржы» АҚ Атырау облысы бойынша филиалына арналған
download -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты АҚпараттық хат павлодар мемлекеттік педагогикалық институты
download -> Хабарландыру


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет