Регионална стратегия за развитие на човешките ресурси в общините Борово и Две могили, област Русежүктеу 1.42 Mb.
бет5/6
Дата16.09.2018
өлшемі1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6
Глава четвърта

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ И МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РАБОТНАТА СИЛА В РЕГИОНА БОРОВО - ДВЕ МОГИЛИ
1.Стратегически цели. Формулирането на стратегическите цели за развитие на човешките ресурси в региона Борово-Две могили от една страна отчита целите, заложени в Националната стратегическа рамка за програмния период 2007-2013 г. и другите релевантни стратегически и планови документи в областта на развитието на човешките ресурси. От друга страна, тази рамка е фокусирана върху специфичните проблеми и ограничения в тази област, идентифицирани от направения социално-икономически анализ на факторите, влияещи върху развитието на човешките ресурси в региона.

В този смисъл, основната стратегическа цел на Регионалната стратегия за развитие на човешките ресурси 2007-2013 г. за региона Борово-Две могили не би могла да бъде различна от формулираната в Националната стратегическа референтна рамка втора цел - развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция.

Тази цел ще мобилизира местните власти и общности към увеличаване на заетостта и производителността, качеството и конкурентоспособността на работната сила, повишаване на броя заети лица, намаляване на безработицата, подобряване на жизнения и здравословен стандарт и социално приобщаване на хората в неравностойно положение, малцинствата и уязвимите групи в региона Борово-Две могили. Те трябва да привличат инвестиции за образованието, професионалното обучение, ускоряване на внедряването на нови технологии, трябва да насърчават процесите на приспособимост на работната сила към потребностите на местната икономика и мобилността на работната сила в рамките на региона.

Резултатите от тази местна политика и нейните финансови инструменти /общински и държавен бюджет, средства от европейските структурни фондове/ трябва да се фокусират върху постигането общи целеви равнища на заетостта и безработицата до 2013 г., близки до планираните на национално ниво.За постигането на тази обща цел се определят и конкретни цели с акцент върху заетостта, свързани с преодоляването на специфичните ограничения и потребности за развитието на човешките ресурси в региона:

  • Развитие на капацитета на местните общности и инициативни групи за планиране и прилагане на местни стратегии, мерки, програми и проекти за устойчиво развитие на региона;

  • Повишаване качеството на човешкия капитал с акцент върху заетостта;

  • Социално включване и насърчаване на възможностите за заетост в селския район Борово-Две могили.


Приоритетни области на стратегическа намеса за постигане на планираните цели са: Структуриране и обучение на местни общности и инициативни групи в познания и умения за идентифициране на проблеми, формулиране и прилагане на стратегии, програми и проекти за устойчивото развитие на региона; Реформиране и развитие на структурата на професионалното образование и обучение в региона Борово-Две могили; Прилагане на принципа за непрекъснато обучение за повишаване адаптивността и конкурентноспособността на работната сила; Насърчаване на предприемачеството, вкл. младежкото и женското предприемачество; Подобряване на условията за достъп до образование и обучение на продължително безработни и други рискови групи на регионалния пазар на труда;

Мерките, ориентирани към изпълнението на конкретните цели и приоритетни области предвиждат:

По цел 1 Развитие на капацитета на местните общности и инициативни групи за планиране и прилагане на местни стратегии, мерки, програми и проекти за устойчиво развитие на региона. При изпълнението на мерките по тази цел следва да се търсят съгласуваните възможности, които предлагат следните стратегически документи и техните източници на финансиране: Оперативна програма „Административен капацитет” (Втора приоритетна ос Управление на човешките ресурси в държавната администрация и структурите на гражданското общество”) , Оперативна програма „Регионално развитие” (операциите по Четвърта приоритетна ос „Създаване на регионални и местни мрежи, сътрудничество и изграждане на капацитет), Национален стратегически план за развитие на селските райони (Трета ос „Укрепване на местното сътрудничество чрез развитие на капацитета на местните общности да създават и прилагат местни стратегии и мерки за развитие” и Четвърта ос - Подход ЛИДЕР). Структурни фондове: ЕСФ и Европейски фонд за регионално развитие.
Приоритетна област Структуриране и обучение на местни общности и инициативни групи в познания и умения за идентифициране на проблеми, формулиране и прилагане на стратегии, програми и проекти за устойчивото развитие на региона

Мярка 1. Създаване и укрепване на местни инициативни групи /МИГ/ в общините Борово и Две могили. Мярката се подкрепя от прилагането на подхода Лидер, който създава финансови възможности и овластява местните хора и общности да развиват своите селски райони. Местните инициативни групи включват представители на публичния, частния и гражданския сектор с цел създаване и прилагане на местни стратегии за развитие; осигуряване на иновативност и гъвкавост в планирането; мобилизиране на местната енергия и ресурси; работа в мрежа и международно сътрудничество. Те се създават и действат като изпълнител на част от Националната програма за развитие на селските райони на Министерството на земеделието и горите. Мярката е изключително благоприятна за целите на стратегията, тъй като МИГ се сформират на териториален принцип, предвиждащ включването на една или повече съседни селски общини с общ потенциал за развитие. От гледна точка на развитието на човешките ресурси е целесъобразно двете общини да сформират една МИГ. Тя ще обедини обществения потенциал на двете общини, ще се регистрира като неправителствена организация. Членовете й са представители на всички заинтересовани страни - местна власт, бизнес, неправителствени организации, професионални сдружения, земеделски производители - като представителите на властите в Управителния съвет на МИГ не надвишават 50%. Регионалната стратегия за развитие на човешките ресурси с акцент върху заетостта може да бъде първата стратегия, която ще се приеме и реализира от МИГ, която ще разработи план за нейната реализация. С тази стратегия и план може да се кандидатства за финансиране чрез Националната програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. и Оперативната програма за развитие на човешките ресурси. Дейностите по мярката включват: идентифицирането на ключовите местни общности и определянето на техни представители .

Мярка 2. Обучение на местните инициативни групи. Аналитичната част констатира определен дефицит в капацитета на публичния, частния и гражданския сектор на общините Борово и Две могили. Преодоляването на този дефицит може да се постигне единствено чрез осигуряване на непрекъснат процес на обучение в областта на стратегическото планиране и управлението на проекти. Финансирането на тази Мярка следва да се осигури чрез Ос 3 на Националния план за развитие на селските райони, за което са заделени 3,5% от бюджета на оста. Прилагането на тази мярка може да се осигури финансово и чрез други източници, в зависимост принадлежността на членовете на групите към трите основни компонента на МИГ. Финансирането на мярката е тясно свързано с Подхода Лидер, който е подкрепя следните дейности: Техническа помощ за проучване на селския район и териториална диагностика, свързана с конкретните идеи на населението за развитие на човешките ресурси; Информираност и обучение на местното население за насърчаване активното му участие в процеса на развитие; създаване на представително местно партньорство /МИГ/ за развитие; разработване на местни стратегии за развитие; Финансиране на проучване и подготовка за кандидатстване.

  • За представителите на администрацията / децентрализирани местни структури на централни органи на управление - МТСП, МОН, МЗГ/ и на структурите на гражданското общество: Повишаването на квалификацията на държавните служители и НПО-сектора е ангажимент на държавната политика. За програмния период 2007-2013 г. тя се основава на: диференциран подход в съответствие с конкретните нужди от обучение на всяка административна структура; разработени многогодишни планове за обучение; обвързване на ученето през целия живот с кариерното развитие. Интервенциите са в подкрепа на развитие уменията на човешките ресурси, особено чрез обучение в ефикасно финансово управление, управление на проекти, правила и политики на ЕС, чужди езици, компютърна грамотност и умения за водене на преговори. Идентифицираните в анализа значителни различия на областно и на общинско ниво ще бъдат компенсирани с подобряване на институционалния и техническия капацитет за подпомагане регионалното и местното инвестиционно планиране и програмиране, въз основа на партньорство между общините и областите. Такива дейности включват обмен на опит и добри практики, поддържане на контакти, осигуряване на техническа помощ, консултации. Ресорните министерства – МДААР, МРРБ, МТСП, МОН, МЗГ имат ангажимента по отношение развитието на човешките ресурси в публичния сектор, подходящ инструментариум предлага ОП „Административен капацитет”, свързан с нейната стратегическа цел - Създаване на ефективна и компетентна администрация, способна да разработва и прилага националните и европейските политики като отговаря на очакванията на гражданите и бизнеса и по-точно със специфичната цел „Подобряване управлението на човешките ресурси в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество”.

  • За представителите на органите за местно самоуправление - укрепването на капацитета на представителите на тази група също се извършва планово, като инициативата за обучението им се базира на принципа „отдолу-нагоре” и отгоре-надорлу” при потребностите от обучение. Основен ангажимент в това отношение имат ресорните министерства МРРБ, МЗГ, МДА, но също така и Националното сдружение на общините в България, Фондацията за развитие на местното самоуправление. Неотменим ангажимент на местните органи за самоуправление, обаче, е да прецизират и заявяват конкретните си потребности в областта на стратегическото планиране и управлението на проекти. В общинските бюджети следва да се осигурят средства за съфинансиране на мярката, като се отчитат потребностите. Подходящ инструментариум за увеличаване капацитета на органите за местно самоуправление чрез обучение предлага четвъртата ос на ОП „Регионално развитие”, ОП „Административен капацитет”, както и Националният стратегически план за развитие на селските райони (подхода ЛИДЕР). Разликата между ползването на двата инструментариума е, че инициативата е на общините, подпомагани от областните съвети за развитие (ОП „РР”), а в другия случай - на местните инициативни общности, в които също влизат и представители на местните органи за самоуправление (Подходът ЛИДЕР).

  • За представителите на частния сектор – частният сектор или местните бизнесобщности също следва да развиват своя потенциал по посока на участието си в планирането и прилагането на стратегии, планове и проекти за устойчиво развитие и в частност на човешките ресурси /мениждърски умения по управление на човешките ресурси и обучението на заетата работна сила/. Реализирането на фирмени стратегии, планове и проекти в тази област се насърчава от Програма ФАР и ЕСФ, защото те трябва да бъдат убедени, че включването им в местните стратегии за развитие на човешките ресурси е от полза както, за региона, в който оперират, така и в техен интерес.


По цел 2 Повишаване качеството на човешкия капитал с акцент върху заетостта. Прилагането на мерките за постигането на тази цел следва да се осигури, като се ползват предимно възможностите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (7-те приоритетни области); Националния стратегически план за развитие на селските райони /втора и трета подцел по Ос 3 (Подобряване качеството на живот в селските райони чрез подобряване достъпа до услуги и Създаване на възможности за заетост чрез развитие на неземеделски дейности, генериращи доходи на заетите в аграрния сектор и на населението като цяло), Стратегията по заетостта на България (действията по всички приоритетни области) и Националния план за действие по заетостта; Национална стратегия за продължаващото професионално обучение (дейностите по Приоритет 1 Усъвършенстване условията за достъп до продължаващо професионално обучение, Приоритет 2 Постигане на ефективност на взаимодействието между институциите, ангажирани с ПОО, Приоритет 3 Осигуряване на високо качество на ППО, Приоритет 4 повишаване на инвестициите в ППО), Стратегията за обучение на възрастни ( дейностите в нейния образователен и обучителен аспект). Структурни фондове: ЕСФ; ЕФРР

Приоритетна област Реформиране и развитие на структурата на професионалното образование и обучение в региона Борово-Две могили.

Мярка 1. Създаване на възможности за нова заетост в региона Борово-Две могили. Тази мярка е свързана с процеса на диверсификаиция на селските икономики и насърчаване разкриването на работни места в неземеделски дейности. Националната програма за развитие на селските райони предвижда финансирането на такава заетост с 31% от средствата по Ос 3. Мярката е адресирана както към заетите в аграрния сектор, така и към всички жители на селските райони. Размерът на заделените средства е адекватен на нуждите и ограниченията, както и на бавното усвояване на помощта за подобни дейности при прилагането на САПАРД и на други национални програми. Прилагането на мярката разчита и на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси, която фокусира интервенциите си върху устойчивостта в осигуряването на пълна и висококачествена заетост; намаляване броя на хората в риск от бедност; увеличаване участието на жени, младежи, по-възрастни работници, хора с увреждания и мигранти.

Мярка 2. Създаване на план за развитие на професионално-квалификационната система за образование и обучение в региона Борово-Две могили в съответствие с потребностите на местната икономика. Процесът на диверсификация на икономиките на селските райони налага бързо реформиране на съществуващата система за професионално образование и развитие на образователно-квалификационната мрежа. Следва да се има предвид, че Националният план за действие по заетостта 2007, например, подкрепя разработването на дългосрочни стратегии за развитие на професионалните училища с приоритети: мерки за превенция на отпадането; развитие на професионалното консултиране и ориентиране на учениците в зависимост от техните индивидуални възможности и желания за усвояване на професия; разширяване на формите за обучение на отпаднали от училище младежи - издирване, мотивиране и привличане в училище; привличане на работодателите за подпомагане на учениците, напускащи по финансови причини. От тази възможност местните инициативни групи в региона Борово-две могили биха могли да се възползват за реформата на единственото в региона средно професионално училище, които има нужда от това. Направената в аналитичната част оценка на ограниченията в този смисъл налага бързи действия в тази посока: вземане на решения от местните инициативни групи за прилагане на нови форми за професионално обучение, разкриване на паралелки за професионална подготовка по търсени професии в съществуващите училища /вкл. въвеждане на вечерна форма на обучение/; организиране на курсове за квалификационно обучение в съответствие с нуждите на опериращите на територията на региона Борово-Две могили фирми и заявените от тях интереси в областта на търсенето на квалифицирана работна сила; разнообразяване и осъвременяване на организационните форми на обучение. Националният план за действие по заетостта през 2007 г. ще подкрепи също развитието на системата за професионално ориентиране – изграждане на училищни кабинети и общински и регионални центрове по професионално ориентиране. В периода 2007-2009 г. ОП „Развитие на човешките ресурси ще подкрепи финансово проекти, фокусирани върху приоритета „Подобряване на качеството на образованието и обучението”.

Мярка 3. Ежегодно проучване на потребностите на местните бизнес общности от квалифицирана работна сила. Изпълнението на тази мярка е особено важно, за да приобщи работодателите към принципа на ученето през целия живот и да ги накара да осъзнаят отговорната си роля в процеса на непрекъснатото учене през целия живот. Участието им в направеното за целите на тази стратегия проучване на мнението им за квалификацията на работната сила в региона Борово-Две могили е добър знак, че те и за в бъдеще ще се включват в подобни изследвания, които обслужват техния осъзнат интерес. Това е първата крачка към поемането на още по-големи отговорности – на субект в реформата на професионалното образование и обучение в региона. Изпълнението на мярката предвижда като дейности провеждането на ежегодно проучване и анализ на потребностите от специализираните местни институции – филиалите на ДБТ, които ще представят резултатите на местните инициативни групи. Дейностите по мярка активно се подкрепят от Националния план за действие по заетостта 2007, който предвижда „за подобряване на качеството на образованието и обучението и постигане на съответствие с потребностите на пазара на труда да се осъществява регулярно проучване и прогнозиране на потребностите на работодателите от работна сила с определена квалификация”. През 2007 г. ще започне и подготовката за изграждане на Национална система за наблюдение на пазара на труда по отношение на определяне потребностите на работодателите от работна сила с необходимата квалификация с участието на заинтересованите институции и социалните партньори.

Мярка 4. Създаване на условия за развитие на предприемачество в региона Борово-Две могили с акцент върху диверсификацията на икономическите дейности. Тази мярка ще бъде подкрепена от средствата по Националната стратегическа референтна рамка, защото съвпада с един от приоритетите по цел 2 - Развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция. Подходът Лидер дава добри възможности за финансиране на мярката, тъй като тя влиза в подкрепяните от него дейности като: обучение и развитие на микро и малък бизнес, базиран на иновации, традиционни занаяти и местни услуги; преработка на селскостопански, горски и рибни продукти; екологични дейности, селски/екологичен туризъм. Подкрепата на Националната програма за развитие на селските райони ще осигури инвестиции за: Създаване на разнообразни възможности за заетост на земеделските производители извън земеделието; Помощ за първоначални инвестиции и консултантски услуги на микропредприятия, които предлагат услуги за местното население, насърчаване предприемчивостта на по-голяма част от населението особено на жените и младите хора; Развитие на възможностите за туризъм и отдих чрез създаване на информационни центрове и инфраструктура, осигуряваща достъп до природни обекти. Дейностите по тази мярка включват: популяризиране на съществуващите възможности сред потенциалните бенефициенти на тези възможности /някои категории безработни, жени, младежи/; организирането на обучение по предприемачество и осигуряването на структура, подкрепяща стартиращия бизнес: консултации, квалификационни, информационни, административни и финансови услуги. В този смисъл е добре чрез финансиране по подходящ проект да бъде създаден Център за насърчаване на предприемачеството.

Мярка 5. Насърчаване на женското и младежкото предприемачество. Специфичната демографска структура на населението от региона Борово-Две могили, характеризираща се с феминизация на населението, налага прилагането на специфични подходи и политики за обучение, квалификация и насърчаване на женското предприемачество. Същото се отнася и за младежите-жители на региона. От друга страна, Националната програма за развитие на селските райони предвижда по отношение на женската заетост създаване на нови работни места от Ос 3 и по-специално от мерките за диверсификация на икономическите дейности и мерките за насърчаване създаването на микропредприятия. Финансирането в размер на 30% от бюджета на Ос 3 ще финансира заетост извън земеделието И за двете включването на жените може да бъде от изключително значение (например при дейностите за селския туризъм). Поради това е важно да се даде адекватен приоритет на предприятията управлявани от жени.
Приоритетна област Прилагане на принципа за непрекъснато обучение за повишаване адаптивността и конкурентноспособността на работната сила

Мярка 1. Провеждане на кампании за разясняване на принципа за непрекъснатото обучение за повишаване адаптивността и конкурентноспособността на работната сила сред заинтересовани общности. Мярката е насочена към популяризиране прилагането на принципа за учене през целия живот, за да се осигури на работната сила необходимото квалификационно ниво за адекватно кариерно развитие. Тази мярка в еднаква степен е насочена към работодателите от региона и към работната сила /свободна и заета/. Основна роля в изпълнението на дейностите по мярката имат филиалите на ДБТ в региона. Без съмнение основна грижа за информараността на целевите групи на мярката има МТСП, което отчете за периода до 2006 г. слаба информираност на населението, което ограничава и включването му в процеса на непрекъснатото обучение.

Мярка 2. Насърчаване на местните работодатели за прилагане на принципа за непрекъснато обучение по отношение на фирмения персонал. Развитието на фирмения персонал се подкрепя финансово от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” чрез изпълнението на следните дейности през стратегическия период: активно прилагане на всички форми на учене през целия живот; повишаване управленската култура на мениджърите по човешките ресурси за разработване на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни стратегии за развитие на фирмения персонал; въвеждане на мерки за стимулиране само на работодателите, но и на заетите за професионално обучение и развитие, масово въвеждане на чуждоезиково и ИКТ-обучение. От друга страна, като отчитаме ниските резултати от анкетата на работодателите в региона Борово-Две могили по отношение грижата им към развитие на човешките ресурси във фирмата, очевидно е, че спрямо тях трябва да се приложат информационни кампании за предимствата да обучават персонала си, за възможностите за финансова подкрепа, която могат да получат за тази дейност. Националният план за действие по заетостта през 2007 г. ще насърчи вътрешнофирменото обучение, субсидиране на обучението на по-голям брой заети лица, осигуряване на възможности за по-гъвкаво работно време с цел съчетаване на професионалния и личния живот, консултиране на работодателите за възможностите, които предоставя законодателството за договаряне на условията за обучение, правата и задълженията на обучаваните. Следва да се има предвид, че в периода 2007-2009 г. ОП „Развитие на човешките ресурси ще финансира проекти, фокусирани върху приоритета „Повишаване на адаптивността и конкурентноспособността на заетите”. За тези нови възможности регионът трябва да има готовност.

Мярка 3. Насърчаване на земеделските производители /фермери, арендатори, работещи в сектора/ за участие в различни квалификационни форми на обучение. През периода очакванията са в аграрния сектор заетостта да продължи да намалява, поради общия тренд в България (а и в страните от ЕС) към непрекъснато намаляване и на населението в селските райони и на заетите в земеделието, и поради подобряването на механизацията в земеделските/горските стопанства, която също води до намаляване в броя на заетите. Националната програма за развитие на селските райони предвижда увеличаване на производителността на труда в аграрния сектор като резултат от ползването на по-продуктивни производствени активи / машини, помещения, друга инфраструктура/ и обучение за подобряване на управленските умения. Мерките, свързани с обучение , които Националната програма подкрепя по инвестиция в бъдещето, защото модернизирането на земеделието и горското стопанство ще подобри не само структурата на заетостта, но и въздействието им върху околната среда. Дейностите, свързани с обучение следва да насърчават създаването и развитието на ефективна мрежа от частни консултанти, способни да помогнат при подготовката на проектопредложенията на фермерите в региона Борово-Две могили; съществуващата професионална гимназия по селско стопанство трябва да се превърне в ресурсен източник на различни съвременни форми на обучение - кратки и средносрочни квалификационни курсове по земеделие, животновъдство и преприемачество в аграрния сектор.

Мярка 4. Осигуряване на равен достъп за образование и обучение на хора със специални нужди. Хората с увреждания са все още недостатъчно изследвана, но многочислена социална група в региона. Това важи за тези, в трудоспособна възраст и най--вече за младите хора. Проучването на техните характеристики и потребности от гледна точка на образованието, обучението и заетостта ще създаде основа за прилагане на адекватна политика за интеграция на общността. За насърчаване на заетостта сред безработните и неактивните лица от тази група ще допринесат инициативи, които предлагат „изнесени” и нетрадиционни услуги (трудови борси за директен контакт между работодателите и търсещите работа лица на местно равнище; финансирани проекти на социалните партньори и неправителствените организации за услуги по заетостта на хората със специални нужди. Изпълнението на тази мярка е се предшества от прилагането на Мярка 5 по цел 3 - Създаване и поддържане на база данни за хора с увреждания в трудоспособна възраст, с цел включването им в обучение и заетост .
По цел 3. Социално включване и насърчаване на възможностите за заетост в селския район Борово-Две могили. Прилагането на мерките за постигането на тази цел следва да се осигури, като се ползват предимно възможностите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (дейностите по Четвърти приоритет Подобряване условията за достъп до образование и обучение и Пети приоритет Социално включване и заетост чрез развитие на социална икономика); Националния стратегически план за развитие на селските райони /втора и трета подцел по Ос 3 (Подобряване качеството на живот в селските райони чрез подобряване достъпа до услуги и Създаване на възможности за заетост чрез развитие на неземеделски дейности, генериращи доходи на заетите в аграрния сектор и на населението като цяло), Стратегията по заетостта на България (действията по всички приоритетни области) и Националния план за действие по заетостта; Национална стратегия за продължаващото професионално обучение (дейностите по Приоритет 1 Усъвършенстване условията за достъп до продължаващо професионално обучение), Стратегията за обучение на възрастни ( дейностите по всички приоритетни области). Структурни фондове: ЕСФ; ЕФРР

Приоритетна област: Подобряване на условията за достъп до образование, обучение и заетост на продължително безработни и други рискови групи на регионалния пазар на труда

Мярка 1. Включване на неграмотни жители на региона в образователни програми за възрастни. Липсата на образование и ниското образователно-квалификационно ниво на преобладаващата част от продължително безработните /рискова група на регионалния пазар на труда/, вкл. на етническите малцинства, задълбочаващият се процес на ранно отпадане от системата на образованието на млади хора и липсата на популярност сред населението на обучението на възрастни и на европейския принцип за учене през целия живот, създават сериозна бариера пред прилагане на политиката за непрекъснато обучение. Спрямо населението в трудоспособна възраст следва да се приложат подходящи образователни програми, които да създадат подходящата основа за развитие на бъдещи професионални умения чрез обучение. В периода 2007-2009 г. ОП „Развитие на човешките ресурси” ще финансира проекти, фокусирани върху приоритета „Подобряване на условията за достъп до образование”.

Мярка 2. Създаване на специализирани програми и проекти за трудова интеграция чрез квалификационно обучение на рискови етнически общности. Анализът на проблемите в развитието на човешките ресурси в региона Борово-Две могили определят като една от областите за стратегическа намеса рисковите етнически общности /турска и ромска/. Изследването на техните специфични проблеми следва да предхожда прилагането на специфичен инструментариум за приобщаване чрез образование, обучение и заетост. Мярката се подкрепя по Приоритет ІV на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, който предвижда дейности за подобряване образователното равнище на групите в неравностойно положение чрез улесняване на достъпа им до образователни и квалификационни услуги; превенция на ранното отпадане от училище; повишаване качеството на образование на училищата в ромските квартали и обособени територии, населени с етнически малцинства; ограмотяване на възрастното население и мотивацията му за включване в заетост. В тези дейности се включва и разнообразяването на услугите за заетост на тези общности, съобразени с индивидуалните им потребности. Националният план за действие по заетостта предвижда през 2007 г. за безработните лица от ромската общност да се финансират проекти за насърчаване на трудовата реализация, съобразени със спецификата и потребностите на общността. Достъпът до заетост за ромската общност ще се подпомага чрез включване в обучение за ограмотяване и професионално обучение, осигуряване на субсидирана заетост и подпомагане на стартирането на собствен бизнес (вкл. по проекти на Програма ФАР).

Мярка 3. Стимулиране регистрацията и дейността на местни НПО, които работят в областта на социалната и трудова интеграция на рисковите групи на пазара на труда и малцинствени общности с проблеми в приобщаването. Независимо, че до момента външни НПО са проявявали активен интерес към проблемите в социално-икономическото развитие на региона и вероятно тази тенденция ще продължи, необходимо е да се насърчава създаването на местни НПО. Те ще укрепват местния капацитет за решаване на регионалните проблеми, защото местните жители най-добре познават тези проблеми и по--бързо могат да намерят пътищата за решаването им, ако имат подходящата информация и подготовка за усвояване на възможностите на европейската и националната структурна политика. Дейностите предвиждат насърчаване регистрацията на местни граждански организации, предоставяне на условия за развитие на дейността им /подходяща сграден фонд, улеснен достъп до административната статистика и информация/, увеличаване на капацитета им /информиране за отворени програми и проекти,включване в обучения по структурната политика/. По тази мярка може да се ползват възможностите на ОП „Административен капацитет” в частта й за развитие на гражданските организации;

Мярка 4. Създаване и поддържане на информационна база данни за социално чувствителни работодатели в региона, склонни да разкриват работни места за рискови групи на пазара на труда и за осигуряването на равен достъп до образование за хората със специални нужди. Работата за успешно приобщаване на групите в трудова и социална изолация изисква приобщаването на бизнес общностите. Добрите европейски практики в това отношение показват, че откриването и приобщаването на „работодатели-доброволци”, които са склонни да наемат и продължат квалификационното развитие на представители на тези групи, е възможност, която винаги води до добри резултати. Разбира се, това не са и не могат да бъдат масови практики, но те носят много силен обществен заряд, защото сочат един добър пример на неформално публично-частно партньорство, в което работодателят дава своя обществен принос. Още повече, че тук ще се ползва, предвиденото в Националната стратегическа референтна рамка прилагане на комплексен и същевременно индивидуален подход към възможностите за наемане на хора от уязвимите групи, съобразен със специфичните им потребности ще бъде насърчавано, чрез финансови стимули за подкрепа на работодателите. Дейности: Основна роля тук имат филиалите на ДБТ в региона, които следва да създадат и поддържат информационната база данни за социално-чувствителни работодатели, да огласяват активно и своевременно наличните стимулиращи мерки за работодатели; съвместно с Общинската служба за социално подпомагане да подготвят индивидуални планове на подходящи за включване в такива мерки безработни. От изключително значение е прецизният подбор на безработните, които ще бъдат предлагани на работодателите, защото ако това не е направено професионално, мярката може да бъде компрометирана.

Мярка 5. Създаване и поддържане на база данни за хора с увреждания в трудоспособна възраст, с цел включването им в обучение и заетост. В аналитичната част бе акцентирано върху два основни проблема, свързани със статуса на хората с увреждания в региона: тяхната многобройна численост и липсата на достатъчна информация за техните възможности за включване в трудова заетост и други интеграционни мерки. По тази причина прилаганата спрямо тях мярка , на първо място налага изпълнението на дейности, свързани с „паспортизацията” на тази група. Чрез тези дейности следва да се създаде и поддържа информационна база данни, която да дава в пълнота сведения за възможностите за трудова интеграция на отделните хора в трудоспособна възраст, попаднали в нея /образователно-квалификационно равнище и потребности, мотивация и желание за упражняване на труд и пр./, както и експертна оценка. На тази база следва да се подготвят индивидуални планове за хората, които имат възможности и желание за включване в обучение, заетост, старт в малкия бизнес.

Мярка 6. Популяризиране на добри практики в областта на социалната и трудова интеграция на рискови групи в региона Борово-Две могили. Тази мярка е свързана с останалите мерки, резултатите от които трябва да популяризира, както и с необходимостта местното население непрекъснато да бъде информирано за напредъка в изпълнението на стратегията, защото това допринася до поддържането на висока мотивация за участие на всички местни общности-целеви групи. От друга страна, популяризирането на информацията за добри практики в региона е насочена и към външни потребители - потенциални стратегически инвеститори от страната, други страни от ЕС и трети страни. Информацията, че в региона се прилага местна политика за развитие на човешките ресурси с фокус върху заетостта е добър знак за предприемачите, които знаят, че работната сила е основен фактор за повишаване конкурентноспособността на фирмите. Дейности: поддържане и актуализиране на сайта на община и на проекта по Програма АУПТ, свързан с разработването и прилагането на Регионалната стратегия за развитие на човешките ресурси; провеждане на регионални форуми, на които се канят за участие представители: на ключови министерства /МТСП, МЗГ, МРРБ/ и институции, на местни инициативни групи от други селски региони; НПО.

Финансирането на тази мярка ще се базира на възможностите на подхода Лидер и е свързано с дейности за сътрудничеството между националните селски мрежи в рамките на Европейската мрежа за селско развитие - да събират, анализират и разпространяват информация за добри практики, за разработки, срещи и семинари, създаване на експертна мрежа и транснационални инициативи за сътрудничество.

Мярка 7. Ползване опита на други европейски региони по линия на междурегионалното и международното сътрудничество в областта на социалната и трудовата интеграция Тази мярка се насърчава както от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” /приоритет 7/, така и от подкрепената от подхода Лидер мярка „сътрудничество между националните селски мрежи в рамките на Европейската мрежа за селско развитие”. България, като всяка от страните-членки на ЕС трябва да структурира своята национална мрежа на селските райони, която да обединява всички организации, работещи в тях. За това е предвидена финансова подкрепа както за създаване на работни структури на мрежата, също така и за организация на обмена на опит и ноу-хау, и техническа помощ за сътрудничество.

Каталог: download
download -> Педагогиканы ң жалп ы негіздер І
download -> Бағдарламасы «Білім берудегі инновациялар: бағдарлар мен үрдістер»
download -> Бақылау күндері: 3-28 қазан – жоо-ның үздік оқытушысы – 2016 байқауының факультетішілік кезеңін өткізу. 31 қазан
download -> Қазақстанның ежелгі тарихы
download -> Конкурсқа 23-31 шілдеге дейін; Студенттер қатарына 28 тамызға дейін
download -> Хайдаров есқайрат ерболатұлы XX ғасырдың басындағы қазақ ұлттық-демократиялық жастар қозғалысы: тарих және тағылым
download -> Баға ұсыныстарын сұрату тәсілі арқылы «ҚазАгроҚаржы» АҚ Атырау облысы бойынша филиалына арналған
download -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты АҚпараттық хат павлодар мемлекеттік педагогикалық институты
download -> Хабарландыру


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет