Регистер на податоци за брза географија државибет4/6
Дата14.03.2018
өлшемі0.73 Mb.
#20831
1   2   3   4   5   6

Радовишки села


Али Коч, Бучим, Воиславци, Дамјан, Инево, Калаузлија, Козбунар, Коџалија, Ораовица, Погулево, Прналија, Ралиш, Сулдурци, Супурге, Тополница (Радовишко), Шипковица (Радовишко), Штурово, Али Лобаси, Држани, Дурутлија, Каралобоси, Караџалар, Ќоселија, Сариѓол, Худаварлија, , Ново Село (Радовишко), Шаинташ, Калуѓерица, Папвница, Конче, Лубница, Скоруша, Загорци, Гарван, Габревци, Ракитец, Горни Липовик, Долни Липовик, Дедино, Негреновци, Горна Враштица, Долна Враштица, Долни Радеш, Подареш, Јаргулица, Покрајчево, Злеово, Смиланци,

Штипски села


Аргулица, Балатлија, Брест, Врсаково, Горачино, Доброшани, Долани, Драгоево, Едеклерци, Јамуларци, Калапетровци, Калаузлија, Карбинци, Козјак, Кошево, Криви Дол, Лакавица, Лесковица, Липов Дол, Љуботен, Никоман, Ново Село, Нов Караорман, Пенуш, Пиперово, Почивало, Припечани, Пухче, Радање, Руљак, Сарчиево, Селце, Скандалци, Софилари, Стар Караорман, Степанци, Суво Грло, Судик, Сушево, Танатарци, Таринци, Тестемелци, Топлик, Три Чешми, Хаџи-Реџепли
, Хаџи-Сејдели, Хаџи-Хамзали, Црешка, Црвулево, Чардаклија, Чифлик, Шашаварлија, Шопур, Вртешка, Кучица, Долни Балван, Горни Балван, Горно Трогерци, Долно Трогерци, Крупиште, Батање, Јунузлија, Прналија, Кепекчелија, Кучилат, Ебеплија, Мичак, Оџалија, Мал Габер, Голем Габер, Курфалија, Муратлија.

Овчеполски села


Алакинце, Амзабегово, Арбасанци, Богословец, Буриловци, Горно Ѓуганце, Долно Ѓуганце, Горно Црнилиште, Долно Црнилиште, Горобинци, Делицинци, Ерџелија, Кадрифаково, Кнежје, Крушица, Макреш, Малино, Мечкуевци, Мустафино, Немањица, Орел, Павлешенци, Патетино, Пеширово, Преод, Ранчинци, Сопот (Св.Николско), Стануловци, Стањевци, Строиманци, Трстеник (Св.Николско), Стара Мездра, Нова Мездра, Лозово, Дорфулија, Каратманово, Милино, Ќоселари, Сарамзалино, Аџиматово, Ѓуземелци, Кишино, Бекирлија, Аџибегово,

Винички села


Блатец, Истибања, Градец, Јакимово, Лески, Драгобраште, Лаки, Трсино, Трстија, Пекљани, Грљани, Липец, Виничка Кршла, Калиманци, село Крушево, Црн камен, Пехчево,

Кочански селаБели, Горно Градче, Долно Градче, Јастребник, Лешки, Нивичани, Пантелеј, Полаки, Припор, Тркање, Црвена Нива, Пашаџиково, Горни Подлог, Долни Подлог, Мојанци, Грдовци, Рајчани, Чешиново, Жиганци, Лепопелци, Соколарци, Врбица, Облешево, Ново Селани, Бурилчево, Кучичино, Теранци, Чифлик
, Спанчево, Бања, ,Уларци
Зрновци, Видовиште, Мородвис, Оризари, Вранинци, Безиково, Пресека, Речани, Костин Дол, Ново Село, Прибачево, Главовица, Небојани,

Делчевски и Беровски села


Будинарци, Владимирово, Двориште, Мачево, Митрашинци, Русиново, Смојмирово, Ратево, Негрево, Панчарево, Робово (Пехчевско), Умлена
, Црник, Чифлик (Пехчевско), Бигла, Ветрен, Вирче, Вратиславци, Габрово (Делчевско), Град (Делчевско село), Драмче, Ѕвегор, Илиово, Киселица, Косово Дабје, Нов Истевник, Стар Истевник, Очипала, Полето, Разловци, Селник, Стамер, Тработивиште, Турија, Чифлик (Делчевско), Дулица, Косевица, Костин Дол (Делчевско), Луковица, Моштица, Тодоровци, Цера, Саса,

Кратовски селаБлизанци, Вакуф, Горно Кратово, Димонце, Железница, Живалево, Кетеново, Коњух, Крилатица, Куклица, Куново (Кратовско), Мушково, Нежилово (Кратовско), Пендак, Приковци, Секулица, Страцин, Талашманце, Татомир, Тополовик, Трновац, Туралево, Филиповци, Шлегово, Шопско Рудари, Кнежево, Луково (Кратовско), Каврак, Емирица, Којково,

Пробиштипски села


Бучиште, Гајранци, Горни Стубол, Долни Стубол, Горно Барбарево, Долно Барбарево, Гризилевци, Гујновци, Добрево, Дренок, Зарепинци, Калниште, Куково, Кундино, Лезово, Марчино, Неокази, Пестршино, Петришино, Пишица, Плешанци, Пуздерци, Стрисовци, Стрмош, Трооло, Злетово, Лесново, Древено, Шталковица, Турско Рудари, Бунеш, Ратавица, Трипатанци, Јамиште, Зеленград,


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет