Република българия министерство на околната среда и водите Регионална инспекция ПловдивДата03.04.2019
өлшемі26 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ........................ / ……...……………2012г.

До

Николинка В. Желязкова

с. Войсил, ул. „31-ва” № 7

Община „Марица”

Кметство с. Войсил

БД ИБР” гр. Пловдив


Относно: Уведомление с вх. № ОВОС-285/09.05.2012г. за инвестиционно предложение: ”Складово-производствена зона – птицеферма за 1000 кокошки носачки и 5000 пилета” в имот № 12019.24.4, с. Войсил, Община „Марица”

Уважаема Г-жо Желязкова,

В отговор на уведомлението Ви и извършената процедура по чл. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС/ и във връзка с чл. 40 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, Ви информираме за следното:


І. Вашето инвестиционно предложение попада в обхвата на приложение № 2 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и на основание чл. 93, ал. 1 от ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. За извършване на преценката е необходимо да внесете в „Едно гише” на РИОСВ Пловдив писмено искане с приложена към него подробно разработена информация в съответствие с Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС /в един екземпляр на хартиен и два екземпляра на цифров носител/, както и копия от уведомлението до Кметовете на Община Марица и с. Войсил и до засегнатото население. На основание чл. 93, ал. 4, т. 5 от ЗООС и във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, за издаване на решение за преценяване необходимостта от ОВОС е необходимо да представите информация за проявения обществен интерес към предложението /отговор от Кметовете на Общината и селото и други доказателствени материали за обществения интерес към предложението/.

ІІ. Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.2 ал. 1 т.1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на най-близката защитена зона „Оризища Цалапица” с код BG 0002086. За да се извърши оценката, моля да представите информация на хартиен и цифров носител, съобразена с изискванията на чл. 10 от Наредбата за ОС.

ІІІ. Съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ /ПМС № 136, ДВ 39 от 2011г./ за издаване на Решение по преценка необходимостта от ОВОС и Решение за оценка на съвместимост е нужно да внесете по банков път на РИОСВ гр. Пловдив / "УниКредит Булбанк АД, клон Пловдив, IBAN сметка ВG43UNC R70003119330825 BIC UNCRBGSF / сумата от 290 +280 или общо 570 лв.
С уважение: …………………………….

/инж. ВАЛЯ АТАНАСОВА/

Директор на Регионална инспекция

по околната среда и водите - Пловдив

4000, гр. Пловдив, бул. “Марица” №122, тел.,факс 032/628-994 в.101,

Зелен телефон, факс 032/643-245, e-mail: riosv_plovdiv@dir.bg; http://plovdiv.riosv.com
Каталог: ovos
ovos -> Қазақстан республикасы халықаралық Қайта жаңарту және даму банкі қаржыландыратын
ovos -> Овощной базар
ovos -> За преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложение
ovos -> Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”
ovos -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
ovos -> Директора на риосв
ovos -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
ovos -> Уведомлени е
ovos -> Информация за преценяване необходимостта от овос
ovos -> На основание чл. 25 от


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет