Република българия министерство на околната среда и водитежүктеу 107.36 Kb.
Дата18.08.2018
өлшемі107.36 Kb.
түріДоклад

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околна среда и водите - ПловдивДОКЛАД

за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №514-Н0/2015г., издадено на ЕТ “ДАП-91-Деян Павлов”, гр.Пловдив, площадка с.Богданица, община Садово, област Пловдив

В периода от 06.04.2016г. до 08.04.2016г., във връзка с прилагането на разпоредбите на чл.120 ал.5 и чл.148 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ бр.91/2002г., изм. и доп. бр.101/2015г. ), Заповед № РД-61/31.03.2016г. на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ “План за контролната дейност на инспекцията за 2016г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция Източнобеломорски район-Пловдив извършиха контрол по документи и на място по изпълнение на поставените условия и заложените срокове в Комплексно разрешително №514-Н0/2015г., издадено на ЕТ “ДАП-91-Деян Павлов”, гр.Пловдив, площадка с.Богданица, община Садово, област Пловдив.I.Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване изискванията на поставените условията и сроковете в Комплексно разрешително №514-Н0/2015г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.II.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

Комплексно разрешително №514-Н0/2015г. е влязло в сила на 11.09.2015г.

Във връзка с чл.154 “а” от ЗООС през януари 2016г. е извършена “Оценка на риска за околната среда от дейността на ЕТ “ДАП-91-Деян Павлов”, гр.Пловдив, площадка с.Богданица, община Садово, област Пловдив с издадено Комплексно разрешително №514-Н0/2015г. Окончателното определяне на риска на обекта е “НИСЪК”.

Поради тези причини проверките ще се извършват на три години и инсталацията е включена в “План за контролната дейност на инспекцията за 2016г.”

Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 11.09.2015г. до 08.04.2016г.

ІІ.1.Инсталациите, които са проверени са както следва:

Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.6 „а“ от Приложение 4 към ЗООС – Инсталации за интензивно отглеждане на птици или свине с над 40 000 места за птици:

1.Инсталация за интензивно отглеждане на птици – птицеферма за подрастващи и кокошки носачки, включваща:


 • 5 бр. сгради за кокошки носачки;

 • 1 сграда за подрастващи кокошки

Инсталация, която не попада в обхвата на Приложение 4 към ЗООС:

1.Производство на замразен яйчен меланж.
ІІ.2.Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 11.09.2015г. до 08.04.2016г.във връзка със следните условия:


 • Условие №2. Инсталации, обхванати от това разрешително;

 • Условие №3. Обхват;

 • Условие №4. Капацитет на инсталациите;

 • Условие №5. Управление на околната среда;

 • Условие №6. Тълкуване;

 • Условие №7. Уведомяване;

 • Условие №8. Използване на ресурси;

 • Условие №9. Емисии в атмосферата;

 • Условие №10. Емисии в отпадъчните води;

 • Условие №11. Управление на отпадъците;

 • Условие №12. Шум;

 • Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

 • Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети;

 • Условие №15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други);

 • Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешително-Не са констатирани несъответствия.

От проверка на място, извършена на 06.04.2016г. на площадката са изградени 3 бр. халета: хале №1 за кокошки носачки, хале №2 за кокошки носачки, хале №6 за подрастващи кокошки. Представени са Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи.Условие №3.Обхват-Не са констатирани несъответствия. Изготвени са и са представени всички планове и програми, изискани с конкретни условия на комплексното разрешително. Не са извършвани промени в работата на инсталацията и границите на производствената площадка.

Условие №4.Капацитет на инсталациите-Не е констатирано превишение на капацитета на инсталациите, разрешен с Условие 4.1 на комплексното разрешително. Докладвано е в ГДОС за 2015г. годишното производство на инсталацията.

Условие №5.Управление на околната среда - Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС):

-Изготвени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

-Инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително;

-Инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешително;

-Инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия;

-Инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по Условие 2., произтичащи от нови нормативни актове, и да уведомява ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби;

За периода от 11.09.2015г. до 08.04.2016г. са представени записи изискани с условията на комплексното разрешително.

Условие №6.Тълкуване

За проверявания период не са констатирани несъответствия.Условие №7.Уведомяване

За проверявания период не са констатирани аварийни или други замърсявания, не е съществувала непосредствена заплаха от екологични щети, не са причинени екологични щети. Не е планирана промяна в работата на инсталациите по Условие №2.Условие №8.Използване на ресурси

Условие 8.1.Използване на вода

На производствената площадката е изграден един брой тръбен сондажен кладенец.

Представено е Разрешително за водовземане, издадено от Басейнова дирекция Източнобеломорски район-Пловдив. За проверявания период не са констатирани превишения на изразходваните количества вода за производствени нужди.

Прилага се:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на нипелна инсталация за поене на птиците, която е основен консуматор на вода за производствени нужди. Представени са ежемесечни записи от извършени проверки и протоколи с оценка на съответствието, последен от 30.03.2016г.;

-Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Представени са записи от извършени проверки и протоколи с оценка на съответствието (веднъж на шестмесечие), последен от 31.12.2015г.;

Отчитането на изразходваните количества вода за производствени нужди се извършва чрез измервателни устройства, монтирани към всяко хале на площадката. Прилага се:

-Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди.

-Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с условията на разрешителното.

Представени са ежемесечни записи за количествата изразходвана вода с оценка на съответствието, последен от 31.03.2016г.

Не са констатирани превишения на разрешените количества изразходвана вода за производствени нужди с тези определени с условията на комплексното разрешително.

Условие 8.2.Енергия

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на вентилационна система, поилни и хранилни инсталации и системи за събиране на яйца, основни консуматори на електроенергия в Инсталация за интензивно отглеждане на птици;

-Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди;

-Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електроенергия с определените такива в условията на комплексното разрешително, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им;

Представени са ежемесечни записи за изразходваните количества електроенергия.

Не са констатирани превишения на изразходваните количества електроенергия в Инсталация за интензивно отглеждане на птици с тези определени с условията на комплексното разрешително.

Условие 8.3. Суровини, спомагателни материали и горива

Представени са:

-Информационни листове за безопасност;

-Записи от извършени проверки и протоколи с оценка на съответствието;

-Не са констатирани несъответствия.

Условие №9.Емисии в атмосферата

Условие 9.1.Емисии от точкови източници-Не са констатирани несъответствия.

Условие 9.2.Неорганизирани емисии

Прилагат се:

-Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им;

-Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Представени са:

-График за почистване на площадката;

-Ежемесечни записи от извършени проверки и протоколи с оценка на съответствието.

Не са констатирани несъответствия.Условие 9.3. Интензивно миришещи вещества

Операторът прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/ намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества.

Представени са ежемесечни записи и протоколи с оценка на съответствието. Не са констатирани несъответствия и няма постъпвали оплаквания за миризми.

Условие №10.Емисии на отпадъчни води

За проверявания период -не е извършвано изпомпване и извозване на отпадъчни води от водоплътните изгребни ями. Представени са сключени Договори.

Прилагат се:

-Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на отвеждащата до водоплътните изгребни ями канализационна мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване;

-Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на водоплътните изгребни ями, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване;

Представени са запис и протокол от извършена проверка (веднъж на шестмесечие), не са установени течове.


Условие №11.Управление на отпадъците
Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране - За проверявания период на територията на площадката не са приемани отпадъци за третиране.
Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъци

За периода от 11.09.2015г. до 08.04.2016г. не е извършвано предварително съхраняване на отпадъци с кодове и наименования, разрешени с условието на комплексното разрешително.

Изготвена е инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Не са констатирани несъответствия.Условие 11.4.Транспортиране на отпадъците

За проверявания период на площадката не са образувани и предавани за транспортиране отпадъци (извън територията на площадката).Условие 11.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци

За проверявания период на площадката не са образувани и предавани за оползотворяване отпадъци.Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

За проверявания период на площадката не са образувани и предавани за обезвреждане отпадъци.Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците

За проверявания период на площадката не са образувани отпадъци.

Изготвени са инструкция за измерване или изчисляване на количествата образувани отпадъци и инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното.

Условие 11.8.Анализи на отпадъците

На производствената площадката не са класифицирани отпадъци с огледални кодове.Условие 11.9.Документиране и докладване

За проверявания период на площадката не са образувани отпадъци. Внесен в ИАОС, гр.София Годишен отчет за образуваните отпадъци за 2015г.Условие №12.Шум

Прилагат се:

-Инструкция за наблюдение не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години, на общата звукова мощност на площадката, еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката, еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие;

-Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

За проверявания период е представен протокол от изпитване от 2016г. и запис с оценка на съответствието. Не са констатирани несъответствия. Следващото измерване е 2018г., съгласно инструкцията по Условие №12.

Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1. Опазване на почвата от увреждане

Прилагат се:

-Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

-Инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката, установяване на причините и отстраняване на течовете.

За проверявания период не са възниквали течове. Представени са записи от извършени проверки и протоколи с оценка на съответствието.

За периода от 11.09.2015г. до 08.04.2016г. са представени:

-План за собствен мониторинг на почвите, съобразен с условията на настоящото разрешително и съгласуван от РИОСВ-Пловдив;

-Протокол от изпитване от 2016г.-базово състояние на почвите.

Условие 13.2. Опазване на подземните води от замърсяване

За периода от 11.09.2015г. до 08.04.2016г. са представени:

-План за собствен мониторинг на подземните води, съобразен с условията на настоящото разрешително и съгласуван от БДИБР-Пловдив;

-Протокол от изпитване от септември 2015г.Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

Прилага се инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

Представени са:

-Заповед за изграждане на щаб при бедствия, аварии и катастрофи;

-Авариен план от септември 2015г.

За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации.Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

Докладвано е в ГДОС за 2015г. - не са установени извънредни емисии при анормални режими на работа на инсталацията по Условие 2.Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

За проверявания период не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях.


Констатациите от извършената проверка са, че операторът ЕТ “ДАП-91-Деян Павлов”, гр.Пловдив изпълнява поставените условия и заложените срокове в издаденото му комплексно разрешително №51-Н0/2015г.

Утвърдил:
Доц. СТЕФАН ШИЛЕВ

Директор на РИОСВ-Пловдив

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет