Република българия министерство на околната среда и водитеДата01.03.2018
өлшемі49.76 Kb.
#19041

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС):
Във връзка с уведомление на “МИНГЕМАР” ЕООД, гр. Благоевград за инвестиционно предложение за “Добив на Варовици от находище „МИНГЕМАР“, което попaда в землището на с. Балван, общ. Велико Търново, в имоти с идентификатори 02364.30.22 и 02364.30.23, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Велико Търново е уведомила „възложителите“ за приложимата процедура.

На основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС копие от писмото е изпратено до община Велико Търново и кметство с. Балван и във връзка с това РИОСВ - Велико Търново уведомява за следното:
І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда добив на варовици от находище „МИНГЕМАР”. Минните дейности ще се концентрират в имоти с идентификатори 02364.30.22 и 02364.30.23 по КК и КР на с. Балван, общ. Велико Търново. Имотите са държавна частна собственост, с начин на трайно ползване „храсти“. Добивът и изземването ще се осъществи по открит кариерен способ, в обем от 40 000 м2/г.След извършено търсене и проучване са изчислени, доказани и утвърдени запаси от варовици както следва:


на блока

Категория на запасите

Площ

на

блока

м2

Дебелина на

откривка

м

Обем на

откривка
м3

Полезна

дебелина
м

Запаси

м3

Бл.1

“доказани” (111)

51743

0,30

15523

22,31

1154386

Бл.2

“вероятни” (122)

83209

0,30

24963

19,44

1617583

Общо “доказани” (111) + “вероятни” (122) запаси40486
2771969

Бл.3

„предварително установени ресурси” (332)

20024

0,30

6007

20,48

410092

Бл.4

„предварително установени ресурси” (332)

11512

0,30

3454

23,53

270877

Бл.5

„предварително установени ресурси” (332)

134952

-

-

5,00

672960

Общо „предварително установени ресурси” (332)9461
1353929

Находище за подземни богатства, варовици „МИНГЕМАР” обхваща площ от 166 488 м2. Общата концесионна площ е 231329 м2. Концесионният срок е 35 години.Разкриване на находището:

Отнемането на хумусна покривка, която е със средна дебелина 0,30 м ще се осъществява предварително с помощта на булдозер и ще се депонира на временно депо, ситуирано в рамките на концесионната площ.

Мобилната трошачно-сортировъчна инсталация (ТСИ) за първична преработка на добитата суровина ще се ситуира югоизточно от находището.

Технология на добивните работи:

Находището ще се разработва по открит способ, от горе надолу, на стъпала с височина 10 м и осигуряване на устойчивост на откосите с генерален ъгъл на борда 60 градуса.

Взривните работи ще се извършват по предварително съгласувани проекти от компетентните органи от лицензирани лица и дружества.

Транспортирането до Републиканската пътна мрежа ще се осъществява по съществуващите общински пътища.

При добива и разработката на находището не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура.

ИП предвижда разработване на кариера за варовик. Предвид, че концесионната площ е 231,329 дка ИП попада в обхвата на т. 2, буква „а” – „кариери, открити рудници и добив на торф (невключени в приложение № 1) на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).IІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1, от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 94/30.11.2012 г.).

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Концесионната площ не попада в границите на защитена зона от мрежата „Натура 2000“. Най-близката защитена зона е BG0000216 „Емен“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. бр. 107/2007 г), която се намира на 3,91 км.

Във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС не е необходимо извършване на проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 и 4 от Наредбата за ОС.

Въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ ще се произнесе на етап представяне на информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.


/отговорено от РИОСВ – Велико Търново на 17.11.2017 г./

г

р. Велико Търново 5002, ул. “Никола Габровски“ №68, п.к.11 Стр. от


Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784

e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.orgКаталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Қызылорда қаласы №140 қазақ орта мектебі Нұрманова Мереке Серікбайқызы Мектеп директорының ғылыми әдістемелік ісі жөніндегі орынбасары
2017 -> Жек дуадақтарды аулауды жүргізу туралы «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы»
2017 -> Бағдарламасы өтетін күні: 16 тамыз 2017 жыл Өтетін орны: Шымкент қаласы
2017 -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2017 -> Мемлекеттік мекеме
2017 -> Қосымша 2 Техникалық ерекшелігі Реанимациялық бригадаларға арналған жылжымалы жедел медициналық көмек комплексі
2017 -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі «Кәсіпқор» холдингі» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
2017 -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің Оңтүстік Қазақстан облыстық аумақтық инспекциясының
2017 -> Бос јкімшілік мемлекеттік лауазымдарєа орналасуєа конкурс туралы хабарландыру 17/07/2012г


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет