Република Мakедонијажүктеу 24.41 Kb.
Дата09.05.2019
өлшемі24.41 Kb.
түріРешение

Република МакедонијаН О Т А Р

________________

ул."_____________ " број ___

___________ УПДР.бр._________

Нотар _______________ за подрачјето на Основен суд _____________, постапувајќи по Предлогот за донесување на решение со кое се дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа на Доверителот _______________, ЕМБС ______, ЕДБ __________, со седиште во ________, ул. ________, застапуван од полномошник адвокат ____________ против должниците ____________, со МБ _____________, со живеалиште во ____________ и _______________, со МБ ____________, со живеалиште во __________ за наплата на долг во износ од __________ денари, постапувајќи по службена должност, на ден ________ година го донесе следното,


Р Е Ш Е Н И Е
I.Решението УПДР бр. ______ од _____ година, во делот со кој се дозволува предложеното извршување врз основа на веродостојна исправа, спрема должникот __________ од __________ и истиот се задолжува да плати на Доверителот ____________, пристигнатото побарување и тоа: износ од _____________ денари, со законска казнена камата во висина на референтна стапка на НБРМ што за секое полугодие важела на последниот ден на полугодието што му предходело на тековното полугодие зголемена за осум процентни поени, сметано од ___________ година до конечна исплата и трошоци на постапката, СЕ УКИНУВА.

II.Предлогот за донесување на решение во делот со кој се дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа поднесен од доверителот ___________, против должникот _____________, со живеалиште во ____________, СЕ ОТФРЛА КАКО НЕДОЗВОЛЕН.

III.Се задолжува доверителот да му плати на нотарот трошоци во износ од 625,оо денари од кои: на име нотарска награда во износ од 500,оо денари и материјални трошоци за достава во износ од 125,оо денари во рок од 8 (осум) дена по приемот на решението.
О б р а з л о ж е н и е

Постапувајќи по предлогот за донесување на решение со кое се дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа, на доверителот _______________, застапуван од полномошник адвокат ____________ против должниците _____________, со живеалиште во ______________ и _______________, со живеалиште во ______________ за наплата на долг во износ од ________ денари, Нотарот на ден ________донесе решение за дозвола за извршување врз основа на веродостојна исправа УПДР бр.________

Во текот на доставата на решението до должниците преку овластена доставна служба, на Нотарот му е вратена доставница со констатација дека лицето __________ е починато, кое е потврдено и од страна на Министерство за внатрешни работи на РМ со писмено рег бр.__________ од _______ година (или врз основа на извод од матична книга на умрени), при што Нотарот утврди дека еден од должниците против кое е дозволено извршувањето починал на ден__________, па затоа не постоеле процесни претпоставки за дозволување на извршување против должникот ____________кој починал пред поднесување на предлогот.

Поради горенаведеното, нотарот одлучи како во изреката на решението, во согласност со член 10 од Законот за извршување, а во врска со членот 70 став (1) и 74 од Законот за парничната постапка.


Во однос на наградата и трошоците се одлучи во смисла на член 16-е) од Законот за извршување и член 27 и 31 од Нотарската тарифа и се задолжи доверителот да плати износ од 625,00 денари на име награда и трошоци во постапката.
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 (осум) дена од приемот, преку овој нотар до Основен суд _____________.

Во _________ на ден _______ Н о т а р

________________
Каталог: images
images -> Конверттерді ашу хаттамасы
images -> Конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттама Б. Аманшин атындағы қазақ орта мектебі
images -> Педагогиканы ң жалп ы негіздер І
images -> Әуе кемелерінің халықаралық ұшуын қамтамасыз етуге арналған әуежайларды ашу және жабу қағидасын бекіту туралы
images -> Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы
images -> Бағдарламасы 11. 09. 2017-17. 09. 2017 ДҮйсенбі, 11 қыркүйек 7: 00 ҚР Әнұраны 7: 00 "Ауырмайтын жол ізде"


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет