Република СрбијаДата14.03.2018
өлшемі166.82 Kb.
#21054
түріЗакон

Република Србија

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

''ГОРЊА ТОПОНИЦА''

Број: 03-I/4-295

Дана 12.04.2017. године.

Горња Топоница, Ниш

На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и бр.68/2015), Извештаја о стручној оцени понуда бр. 03-I/4-294 од 12.04.2017.године, као и овлашћења из чл. 23. Статута Специјалне болнице за психијатријске болести ''Горња Топоница'' у Горњој Топоници, Ниш, в.д. директора Болнице доносиО Д Л У К У

о закључењу оквирног споразума
У отвореном поступку јавне набавке радова - Молерско фарбарски радови на одељењима Болнице, редни број јавне набавке 11/2017, ДОДЕЉУЈЕ СЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ понуђачу " Гранд доо Ниш, Лесковачка 3, Ниш, матични број 17254600, ПИБ 100502700, број понуде 03-I/4-168 од 13.03.2017.године.
О б р а з л о ж е њ е
На основу Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке бр. 03-I/4-86 од 09.02.2017. године као и Решења о образовању Комисије за јавну набавку бр. 03-I/4-87 од 09.02.2017. године, покренут је поступак јавне набавке Молерско фарбарски радови на одељењима Болнице, редни број јавне набавке 11/2017, за потребе Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници.
Јавна набавка није обликована у партије.

Укупна процењена вредност набавке износи: 1.150.000,00 динара без ПДВ-а.

Назив и ознака из општег речника набавки: 45400000 - Завршни грађевински радови.

Средства су опредељена у Финансијском плану Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, за 2017. годину 02-76/2 од 06.01.2017. године и бр. 02-1306/1 од 27.02.2017. године и Плану јавних набавки за 2017. годину бр.02-77/1 од 06.01.2017. године и бр. 02-1306/1 од 27.02.2017. године, на позицији Радови 4, конто 424100.


Наручилац планира да са изабраним понуђачем закључи оквирни споразум.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 09.02.2017. године.

Благовремено, тј. до дана 13.03.2017. године до 10,00 часова, примљене су понуде следећих понуђача, и то:
Р.бр.

Број под којим је понуда заведена

Назив или шифра понуђача

Датум пријема

Сат

1.

03-I/4-141 од 09.03.2017.

Југоградња, доо, Бојник

09.03.2017.
2.

03-I/4-144 од 09.03.2017.

Домино дизајн градња, доо, Ниш

09.03.2017.
3.

03-I/4-148 од 10.03.2017.

"Italia Nuova" доо, Смедерево

10.03.2017.
4.

03-I/4-164 од 10.03.2017.

Пионир, ГЗЗ, Власотинце

10.03.2017.
5.

03-I/4-166 од 13.03.2017.

Агроградња Компани, доо, Ниш

13.03.2017.

08.00

6.

03-I/4-167 од 13.03.2017.

Црна трава ад, Лесковац

13.03.2017.

09.10

7.

03-I/4-168 од 13.03.2017.

Гранд доо Ниш

13.03.2017.

09.25

8.

03-I/4-169 од 13.03.2017.

Дуга стил, ПР, Ниш

13.03.2017.

09.30

9.

03-I/4-170 од 13.03.2017.

СЗР Живорад Милосављевић, Црна Трава

13.03.2017.

09.40

10.

03-I/4-171 од 13.03.2017.

Тончев градња, Сурдулица

13.03.2017.

09.45

11.

03-I/4-172 од 13.03.2017.

Балкан ОЗЗ, Црна Трава

13.03.2017.

09.45

12.

03-I/4-173 од 13.03.2017.

ЗФ Градња, Сокобања

13.03.2017.

09.50

13.

03-I/4-174 од 13.03.2017.

Artifex gradnja, Ниш

13.03.2017.

09.55

Неблаговремених понуда није било.Сви понуђачи наступају самостално.
Комисија за јавну набавку, у саставу Ненад Минчић, Начелник Техничке службе, Ивица Павловић, гл. медицински техничар Болнице и Ана Ђелић Здравковић, службеник за јавне набавке, спровела је поступак отварање понуда одмах након истека рока за подношење понуда и о томе сачинила Записник о отварању понуда бр. 03-I/4-175 од 13.03.2017. године.
ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА:


 1. Југоградња доо, Бојник, Ул.Трг Слободе 12/1, Бојник, матични број 17275470, ПИБ 100371336, број понуде 03-I/4-141 од 09.03.2017.године, понуду подноси самостално
Понуђена цена без ПДВ-а


Рок важења понуде

Рок плаћања

Гарантни рок за радове

Рок за отклањање недостатака

1.815,00 динара без ПДВ-а

30 дана

30 дана

24 месеца

7 дана
 1. Домино Дизајн градња, доо, Ниш, Миладина Поповића 41, Ниш, матични број 21052698, ПИБ 108712002, број понуде 03-I/4-144 од 09.03.2017.године, понуду подноси самостално
Понуђена цена без ПДВ-а


Рок важења понуде

Рок плаћања

Гарантни рок за радове

Рок за отклањање недостатака

710.750,00 динара без ПДВ-а (864,50 динара без ПДВ-а)

30 дана

45 дана

24 месеца

3 радна дана

Напомена: Понуђач је доставио понуду са ценом у укупној вредности, а не у складу са захтевом Наручиоца који је захтевао да искаже збир јединичних цена. Такође у обрасцу понуде није наведена цена за ставку 8. (Чишћење просторија након извршених радова). Цена у загради је цена коју је Комисија добила сабирањем јединичних цена у фази стручне оцене понуда.


 1. Italia Nuova, Смедерево, Ул Ђуре Даничића 37, матични број 20656166, ПИБ 106669563, број понуде 03-I/4-148 од 10.03.2017.године, понуду подноси самостално

Понуђена цена без ПДВ-а


Рок важења понуде

Рок плаћања

Гарантни рок за радове

Рок за отклањање недостатака

740,00 динара без ПДВ-а

30 дана

45 дана

24 месеца

7 дана
 1. Пионир, ГЗЗ, Власотинце, Синише Јанића 2, матични број 07301898, ПИБ 100921280, број понуде 03-I/4-164 од 10.03.2017.године, понуду подноси самостално
Понуђена цена без ПДВ-а


Рок важења понуде

Рок плаћања

Гарантни рок за радове

Рок за отклањање недостатака

1.445,00 динара без ПДВ-а

30 дана

45 дана

24 месеца

5 дана
 1. Агроградња Компани, доо, Ниш, Ул. Криве ливаде 15, Ниш, матични број 17276565, ПИБ 100184892 број понуде 03-I/4-166 од 13.03.2017.године, понуду подноси самостално
Понуђена цена без ПДВ-а


Рок важења понуде

Рок плаћања

Гарантни рок за радове

Рок за отклањање недостатака

975,00 динара без ПДВ-а

60 дана

45 дана

24 месеца

7 дана
 1. Црна Трава ад, Лесковац, Пана Ђукића 18, Лесковац, матични број 07105487, ПИБ 100326743, број понуде 03-I/4-167 од 13.03.2017.године, понуду подноси самостално
Понуђена цена без ПДВ-а


Рок важења понуде

Рок плаћања

Гарантни рок за радове

Рок за отклањање недостатака

1.390,00 динара без ПДВ-а

30 дана

30 дана

24 месеца

7 дана
 1. Гранд доо Ниш, Лесковачка 3, Ниш, матични број 17254600, ПИБ 100502700, број понуде 03-I/4-168 од 13.03.2017.године, понуду подноси самостално

Понуђена цена без ПДВ-а


Рок важења понуде

Рок плаћања

Гарантни рок за радове

Рок за отклањање недостатака

315,00 динара без ПДВ-а

45 дана

30 дана

24 месеца

7 дана

8. Дуга стил, ПР, Ниш, Драгољуба Станковића 9, Ниш, матични број 52084016, ПИБ 101524561, број понуде 03-I/4-169 од 13.03.2017.године, понуду подноси самостално
Понуђена цена без ПДВ-а


Рок важења понуде

Рок плаћања

Гарантни рок за радове

Рок за отклањање недостатака

770,00 динара без ПДВ-а

30 дана

30-45 дана

24 месеца

7 дана

Напомена: Понуђач у обрасцу понуде није навео јединичне цене са ПДВ-ом, али је навео збирну цену са и без ПДВ-а.
9. СЗР Живорад Милосављевић, Црна Трава, Банковци, матични број 50272052, ПИБ 101065174, број понуде 03-I/4-170 од 13.03.2017.године, понуду подноси самостално


Понуђена цена без ПДВ-а


Рок важења понуде

Рок плаћања

Гарантни рок за радове

Рок за отклањање недостатака

1.523,00 динара без ПДВ-а

45 дана

45 дана

24 месеца

2 дана

10. Тончев градња, 5. Септембар 5, Сурдулица, матични број 17423851, ПИБ 100951226, број понуде 03-I/4-171 од 13.03.2017.године, понуду подноси самостално
Понуђена цена без ПДВ-а


Рок важења понуде

Рок плаћања

Гарантни рок за радове

Рок за отклањање недостатака

21.650,00 динара без ПДВ-а

30 дана

30 дана

24 месеца

7 дана

Напомена: Понуђач је уместо цене за ставку 8 (Чишћење просторија након извршених радова), по јединици мере (м2), дао цену за укупно чишћење целе површине, и сабрао са осталим јединичним мерама.
11. ОЗЗ Балкан, Црна Трава, Ул. Милентија Поповића 18, матични број 07648952, ПИБ 101065295, број понуде 03-I/4-172 од 13.03.2017.године, понуду подноси самостално


Понуђена цена без ПДВ-а

Рок важења понуде

Рок плаћања

Гарантни рок за радове

Рок за отклањање недостатака

1.175,00 динара без ПДВ-а

30 дана

30 дана

24 месеца

7 дана

12. ЗФ Градња, Соко Бања, Спортска бр. 14, матични број 62930136, ПИБ 107705289, број понуде 03-I/4-173 од 13.03.2017.године, понуду подноси самостално
Понуђена цена без ПДВ-а


Рок важења понуде

Рок плаћања

Гарантни рок за радове

Рок за отклањање недостатака

960,00 динара без ПДВ-а

(999.500 динара без ПДВ-а)30 дана

30 дана

24 месеца

5 дана

Напомена: Понуђач је дао јединичне цене у обрасцу понуде, али је као укупну цену навео цену која је добијена множењем јединичне цене са оквирним количинама. Комисија је на лицу места на отварању понуда сабрала јединичне цене и обе цене унела у записник о отварању понуда.
13. Artifex gradnja, Милан Милев, ПР, Брзи брод, Саве Ковачевића 14, матични број 63521302, ПИБ 108537398, број понуде 03-I/4-174 од 13.03.2017.године, понуду подноси самостално


Понуђена цена без ПДВ-а


Рок важења понуде

Рок плаћања

Гарантни рок за радове

Рок за отклањање недостатака

1.394,00 динара без ПДВ-а

30 дана

30 дана

24 месеца

5 дана


СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА:
Након поновног прегледа свих благовремено приспелих понуда, Комисија је размотрила приговор на Записник понуђача Домино Дизајн Градња, доо, Ниш, редни број понуде 03-I/4-144 од 09.03.2017.године, који је у свом приговору навео да Комисија на отварању понуда није на исти начин третирала његову понуду у којој је дао збирну цену за предметну набавку, а Комисија је требало да сабере јединичне цене на отварању понуда, као што је то учињено код понуђача ЗФ Градња, Соко Бања, број понуде 03-I/4-173 од 13.03.2017.године. Комисија у стручној оцени понуда прихвата приговор понуђача Домино Дизајн градња и сабира јединичне цене које у коначном збиру износе 864,50 динара, што је унето у Извештај о стручној оцени понуда. У поменутом приговору понуђач Домино Дизајн Градња даље наводи да цену за чишћење није унео у образац понуде јер је став понуђача да је он у обавези да очисти просторије након изведених радова. Комисија прихвата овај став понуђача и у даљем разматрању његову понуду третира као прихватљиву.
Након што је Комисија за јавне набавке утврдила да је понуда понуђача "Гранд" доо, Ниш, редни број понуде 03-I/4-168 од 13.03.2017.године неуобичајено ниска, упућен је захтев понуђачу да образложи цене за сваку појединачну ставку у обрасцу понуде (обијање малтера, санација зида, и остало, дакле укупно 9 ставки) за које је Наручилац тражио цену по метру или метру квадратном, а које су у понуди овог понуђача су оне знатно јефтиније од цена свих осталих понуђача. Такође, Наручилац је у захтеву за образложење неуобичајено ниске цене захтевао од понуђече "Гранд" доо Ниш да се сагласи и о исправци укупне цене дате у понуди, у смислу члана 93. ст.4. Закона о јавним набавкама, с обзиром на то да је у понуди дао укупну цену од 315,00 динара, а сабирањем појединачних ставки из понуде добија се збир од 305,00 динара. Понуђач је у року који је Наручилац одредио доставио допис бр. 03-I/4-245 од 29.03.2017.године којим наводи и појашњава следеће:

 • Пошто се у овој јавној набавци ради само о извођењу радовабез утрошка било ког материјала, укупна цена не може се подвести под неуобичајену цену. Нпр ради се једна просторија 5x10m2=50m2 x 4 = 200m2, глетовање 80 динара, фарбање у два слоја 90 динара = 170 динара x 200 m2 = 34000 динара за руке. Обијање малтера, делимична санација зида, скидање постојећих наслага старе фарбе и обрада шпалетни Понуђач подводи под припремне радове, а они се не изводе у већим количинама. Чишћење просторија након извршених радова се подразумева и обавеза је извођача радова да преда просторије Наручиоцу очишћене, тако да је цена од 5,00 динара по м2 за чишћење дата само ради комплетне понуде.

 • Посебно повољни услови су што Понуђач располаже веома стручним, вредним и мотивисаним кадровима за извођење радова. Такође, Понуђач има и организовани превоз радника.

 • Понуђач је сагласан да се изврши исправка рачунске грешке тако што ће укупна цена односно укупни збир јединичних цена који је у понуди грешком наведен као 315,00 динара, бити замењен исправном ценом од 305,00 динара.

 • Понуђач на крају појашњења гарантује да ће у свему испоштовати све захтеве Наручиоца за извођење радова за набавку 11/2017 - Молерско фарбарски радови.

Комисија прихвата ово појашњење Понуђача поводом неуобичајено ниске цене, и рангира прихватљиве понуде на следећи начин:


РАНГИРАЊЕ ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА:


Редни

број


Подаци о понуђачу

1.

Гранд доо Ниш, Лесковачка 3, Ниш, матични број 17254600, ПИБ 100502700, број понуде 03-I/4-168 од 13.03.2017.године


2.

Italia Nuova, Смедерево, Ул Ђуре Даничића 37, матични број 20656166, ПИБ 106669563, број понуде 03-I/4-148 од 10.03.2017.године


3.

Дуга стил, ПР, Ниш, Драгољуба Станковића 9, Ниш, матични број 52084016, ПИБ 101524561, број понуде 03-I/4-169 од 13.03.2017.године


4.

Домино Дизајн градња, доо, Ниш, Миладина Поповића 41, Ниш, матични број 21052698, ПИБ 108712002, број понуде 03-I/4-144 од 09.03.2017.године


5.

ЗФ Градња, Соко Бања, Спортска бр. 14, матични број 62930136, ПИБ 107705289, број понуде 03-I/4-173 од 13.03.2017.године


6.

Агроградња Компани, доо, Ниш, Ул. Криве ливаде 15, Ниш, матични број 17276565, ПИБ 100184892 број понуде 03-I/4-166 од 13.03.2017.године


7.

ОЗЗ Балкан, Црна Трава, Ул. Милентија Поповића 18, матични број 07648952, ПИБ 101065295, број понуде 03-I/4-172 од 13.03.2017.године


8.

Црна Трава ад, Лесковац, Пана Ђукића 18, Лесковац, матични број 07105487, ПИБ 100326743, број понуде 03-I/4-167 од 13.03.2017.године


9.

Artifex gradnja, Милан Милев, ПР, Брзи брод, Саве Ковачевића 14, матични број 63521302, ПИБ 108537398, број понуде 03-I/4-174 од 13.03.2017.године


10.

Пионир, ГЗЗ, Власотинце, Синише Јанића 2, матични број 07301898, ПИБ 100921280, број понуде 03-I/4-164 од 10.03.2017.године


11.

СЗР Живорад Милосављевић, Црна Трава, Банковци, матични број 50272052, ПИБ 101065174, број понуде 03-I/4-170 од 13.03.2017.године


12.

Југоградња доо, Бојник, Ул.Трг Слободе 12/1, Бојник, матични број 17275470, ПИБ 100371336, број понуде 03-I/4-141 од 09.03.2017.године

13.

Тончев градња, 5. Септембар 5, Сурдулица, матични број 17423851, ПИБ 100951226, број понуде 03-I/4-171 од 13.03.2017.године
ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ И ПРЕДЛОГ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
По извршеном прегледу и оцени благовремених понуда, применом критеријума "најнижа понуђена цена", Комисија за јавну набавку даје предлог да се Оквирни споразум о јавној набавци Молерско фарбарских радова на одељењима Болнице, редни број јавне набавке 11/2017, додели понуђачу Гранд доо Ниш, Лесковачка 3, Ниш, матични број 17254600, ПИБ 100502700, број понуде 03-I/4-168 од 13.03.2017.године.
На основу наведеног, в.д. директора Болнице прихватио је предлог Комисије, те је на основу законског овлашћења донео одлуку као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања ове одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу а копија захтева се доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе прописане чланом 151.ЗЈН. Уз захтев доставити доказ о уплати таксе.

Ову одлуку у року од три дана објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Болнице.


Израдила: Ана Ђелић Здравковић

Контролисала: Марија Богићевић Станкулић

В.Д. ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

___________________________др Милан Станојковић
Каталог: attachments -> article
article -> ҚазақТҰтынуодағЫ
article -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру»
article -> Аудит пәнінен курстық ЖҰмыс жазу жөнінде әдістемелік нұСҚаулар, тақырыптар
article -> Капиталдыњ ауыспалы айналымы мен айналысы
article -> Кафедра Правового регулирования экономических отношений
article -> Қазтұтынуодағы
article -> Конспект урока биологии по теме: «Биотические связи в сообществе»
article -> ҚазтұтынуодағЫ
article -> Ќазтўтынуодаєы
article -> 1. Оқу-танысу практикасының мақсаты мен міндеттері


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет