Решение № г гр. Средец в името на народажүктеу 37.43 Kb.
Дата09.08.2018
өлшемі37.43 Kb.
түріРешение

Р Е Ш Е Н И Е
№ …… 19.08.2013 г. гр. Средец

В ИМЕТО НА НАРОДАРайонен съд – Средец, гражданска колегия,

в открито съдебно заседание на 15.08.2013 година,

в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ДОНЕВА

Секретар К Л

Като разгледа докладваното от съдия Кр. Донева

гражданско дело № 256 по описа за 2013 г.,

за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е делбено, в първа фаза – по допускане на делбата.

Ищците З Г Д и С Г Р желаят да се допусне делба между тях и ответника И К К по отношение на масивна жилищна сграда – източен близнак, на един етаж, със застроена площ от 72 кв. м., построена в УПИ -1247 с площ от 530 кв. м., в кв. 98 по плана на гр. , ведно със съответните ид. ч. от дворното място, при следните квоти: по 104/216 ид. ч. от сградата-близнак за всяка от ищците и 8/216 ид. ч. за ответника. В с. з. исковата претенция се поддържа от процесуалния представител на ищците.

В писмен отговор ответникът заявява, че не се възприема като съсобственик в процесния имот и по никакъв начин не е имал претенции, а смята, че ищците са придобили въпросните 8/216 ид. ч. от сградата по силата на давностно владение от 1997 г. /в т. ч. от родителите им и от самите тях/. При условията на алтернативност ответникът желае прекратяване на съсобствеността в случай, че се установи такава. В с. з. процесуалният му представител уточнява и поддържа недвусмислено, че ответникът е собственик на съответните идеални части от сградата-близнак по наследство и моли съдът да постанови решение, с което да допусне делба.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

Видно от представените Удостоверения за наследници №№ 571, 572, 573 и 574/23.04.2013 г. на Община Средец, съпрузите И Г Р , починал на 26.09.1982 г. и А К Р , починала на 31.08.1981 г., са оставили за свои наследници: 1. В И Д – преживял съпруг на починалата на 29.06.1996 г. тяхна дъщеря Ж И Д и К В Я – внучка; 2. ответника И К К и С К К – внуци; 3. ищците С Г Р и З Г Д – техни внучки и дъщери на починалия на 03.02.2002 г. техен син Г И Г и съпругата му М И Г , починала на 05.11.2012 г.

Приживе бащата на ищците Г И Г е придобил по давност следния недвижим имот: 300/635 ид. ч. от тогавашен парцел 2, кв. 34 по плана на с. Грудово и 56 кв. м. от лявата къща-близнак, построена в този парцел, цялата с площ 72 кв. м., без една южна стая от тази лява половина на къщата-близнак, която останала собственост на родителите на Г – И Г Р и А К Р . Придобивното основание се установява от представен констативен нотариален акт № 76, том І, дело № г.

С дарение, обективирано в Нотариален акт № 132, том ІV, дело № г., И Г Р и А К Р са прехвърлили на дъщерите си – двете ищци, собствеността върху така придобития имот – по ½ ид. ч. за всяка от тях от 300 ид. ч. от тогавашен парцел VІ-1247, кв. 98 по плана на гр , целия парцел с площ 530 кв. м., ведно с 61,3 кв. м. от лявата половина от масивна жилищна сграда-близнак в парцела, без посочената в първия нотариален акт южна стая. Последната е останала в съсобственост по наследство от И Г Р и А К Р на: В И Д , К В Я , С К К и ответника И К К при квоти по 8/216 ид. ч. за всеки от тях. Така изброените наследници с изключение на ответника прехвърлили собствеността върху посочените ид. ч. от сградата на двете ищци – по ½ ид. ч. за всяка една от тях. Сделката е обективирана в Нотариален акт № , том , рег. № , дело № г.

Видно от Скица № 488/31.05.2013 г. на Община Средец, целият имот към настоящия момент представлява УПИ , кв. , образуван от имот 501.1247 по регулационен план на гр. Средец, ЕКАТТЕ: , одобрен със Заповед № РД-09-166/ 24.09.1986 г., с площ 525 кв. м., с граници: УПИ VІІ, УПИ V, улица, улица, с построена в него масивна жилищна сграда, от която предмет на делбата е лявата източна част-близнак на един етаж, ведно със съответните ид. ч. от УПИ. Видно от Нотариален акт № , том ІІІ, рег. № 1295, дело № г. имотът е с административен адрес гр.

При така установената по делото фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

Предявеният иск е с правно основание чл. 34 от ЗС. Съдът го намира за основателен.

Налице са доказателства от една страна за правоприемство на ищците по отношение на по 104/216 ид. ч. за всяка от тях от делбената източна къща-близнак, цялата с площ 72 кв. м., в резултат на сделки – дарение и покупко-продажба. От друга страна са налице доказателства, че ответникът притежава по наследство останалите 8/216 ид. ч. от тези 72 кв. м. От доказателствата се установяват степените на родство между този съделител и първоначалните приобретатели на имота, съобразно които се определя неговата квота.

Горното обуславя у съда извод, че между съделителите е налице подлежаща на прекратяване с делба имуществена общност по отношение на процесната източна жилищна сграда-близнак, ведно със съответните ид. ч. от дворното място, поради което претенцията за допускането на имота до делба следва да се уважи при горепосочените квоти.

Така мотивиран, съдът
Р Е Ш И :
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между З Г Д , с ЕГН , от гр. , С Г Р , с ЕГН , от гр. и И К К , с ЕГН , от гр. , по отношение на следния недвижим имот: масивна жилищна сграда – източен близнак, на един етаж, със застроена площ от 72 кв. м., с административен адрес гр. , построена в дворно място, представляващо УПИ , кв , образувано от имот 501.1247 по регулационен план на гр. Средец, ЕКАТТЕ: , одобрен със Заповед № РД-09-166/ 24.09.1986 г., с площ 525 кв. м., с граници: УПИ , УПИ , улица, улица, ведно със съответните идеални части от дворното място, ПРИ КВОТИ – 104/216 ид. ч. за З Г Д , 104/216 ид. ч. за С Г Р и 8/216 ид. ч. за И К К .

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – Бургас в 2-седмичен срок от връчването му на страните.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет