Решение № гр. Пирдоп, 14. 10. 2016 година виметонанарод ажүктеу 79.21 Kb.
Дата03.04.2019
өлшемі79.21 Kb.
түріРешение

Р Е Ш Е Н И Е


гр.Пирдоп, 14.10.2016 година


В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Районен съд-гр.Пирдоп, първи състав, в публичното заседание на двадесети септември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

Председател: Симеон Гюров

при участието на съдебния секретар М.Н., като разгледа докладваното от съдия Гюров А.Н.Д. № 125 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на И.Б.М. с ЕГН:**********, с адрес: ***, против Наказателно постановление №НП-Ф-ІІ-13/05.02.2016г. на Директор на ОДБХ-София област, с което на основание чл.48, ал.1 от Закона за храните(ЗХ) на жалбоподателя са наложени административни наказания „Глоба“ в размер на 500,00лв. за нарушение на чл.54, ал.2, т.1 от Наредба № 5 за хигиената на храните (обн. ДВ бр. 55 от 7.07.2006 г., в сила от 1.09.2006 г., отм.ДВ бр. 10 от 05.02.2016 г., в сила от 05.02.2016 г.).

В съдебно заседание, процесуалният представител на жалбоподателя, поддържа жалбата, изразява становище в подкрепа на същата, моли наказателното постановление да бъде отменено изцяло като незаконосъобразно.

Въззиваемата страна, чрез процесуалния си представител, изразява становище в подкрепа на наказателното постановление като правилно и законосъобразно, оспорва жалбата.

Районна прокуратура гр. Пирдоп не взима становище по жалбата.


Районен съд-гр.Пирдоп, като взе предвид доводите на страните, прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, като провери служебно атакуваното Наказателно постановление, намира за установено следното от фактическа страна:

На 08.08.2015 г., при извършена от свидетеля Л.Д. -инспектор в отдел „Контрол по храни” при ОДБХ-София област в присъствието на свидетеля Ж.Н., проверка в търговски обект - обект скара-бира, находящ се в гр. Копривщица, м-ст Войводенец, до трафопоста, е констатирано, че в обекта лицето И.Б.М., влиза в контакт с храни и борави с технологично оборудване и инвентар, като не съхранява в обекта и не представя за проверка поисканата му от контролните органи лична здравна книжка с нанесени резултати от извършени медицински прегледи, за което е изготвен доклад от извършена инспекция в обект за производство и търговия с храни.

На 08.08.2015 е съставен АУАН № 0002806/08.08.2015, връчен на жалбоподателя, който е отразил, че има възражения, като заявява че има здравна книжка на работно му място в гр.София. В обстоятелствената част на АУАН актосъставителя Д. описал установеното при проверката, като е посочено, че на 08.08.2015 г. в скара-бира в гр. Копривщица, м.Войводенец, до трафопоста, се установило, че лицето влиза в контакт с храни и борави с технологично оборудване и инвентар, като не съхранява в обекта и не представя за проверка поисканата му от контролните органи лична здравна книжка с нанесени резултати от извършени медицински прегледи, като на описаното нарушение била дадена правна квалификация по чл.54, ал.2, т.1 от Наредба №5 за хигиената на храните. Така съставеният акт за установяване на административно нарушение бил надлежно предявен и връчен на жалбоподателя, който не е направил възражения, а е дал обяснения за причината да не представя личната си здравна книжка.

Впоследствие, на 05.02.2016г. било издадено НП, в което е отразено, че на 08.08.2015 г. е извършена проверка от инспектор в отдел "Контрол по храни" при ОДБХ-София област в търговски обект - обект скара-бира, находящ се в гр. Копривщица, м-ст Войводенец. В НП се сочи, че при проверката е констатирано, че в обекта лицето И.Б.М., влиза в контакт с храни и борави с технологично оборудване, като не съхранява в обекта и не представя при поискване лична здравна книжка с нанесени резултати от извършени медицински прегледи и изследвания. Според разпоредбата на чл.54, ал.2, т.1 от Наредба № 5 за хигиената на храните, Обн., ДВ, бр. 55 от 07.07.2006 г, лицата, които работят с храни или при изпълнение на служебните си задължения влизат в контакт с храни, или боравят с технологичното оборудване, са длъжни да съхраняват в обекта личните си здравни книжки по чл. 9 на Наредба № 53 с нанесените резултати от извършените медицински прегледи и да ги представят за проверка при поискване от контролните органи. В НП се сочи, че въз основа на горната фактическа обстановка и след обективна и пълна проверка на обстоятелствата и събраните доказателства е видно, че на 08.08.2015 г., в обект скара-бира, находящ се в гр. Копривщица, м-ст Войводенец, И.Б.М. с ЕГН:********** виновно е нарушила разпоредбата на чл.54, ал.2, т. 1 от Наредба № 5 за хигиената на храните, Обн., ДВ, бр. 55 от 07.07.2006 г. В НП се сочи, че няма основание за прилагането на чл. 28 и чл. 29 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), предвид което и на основание чл. 53, ал. 1 от ЗАНН и чл. 48, ал. 1 от ЗХ, с оглед дадени правомощия по чл. 49, ал. 2 от ЗХ, на жалбоподателя е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 500,00лв. за нарушение на чл.54, ал.2, т.1 от Наредба № 5 за хигиената на храните.

От разпита на свидетеля Д. се установява, че е съставил АУАН и поддържа отразените в него констатации и в доклада за проверка. Това били временни обекти, които били разположени на полеви условия в ливадите. Обектът бил скара-бира, имало един барплот и каравана. Може би е имало само един касов апарат. Зад работното гише имало много лица, не можело да се прецени дали жалбоподателя е боравил само с пари, както им заявил или и с храни. По време на проверката всички лица зад гишето имали контакт с храните. По тази причина бил съставен АУАН. Това, че жалбоподателя била само касиер, трудно можело да се разграничи. Жалбоподателката не представила здравна книжка, написала в акта, че има здравна книжка, която била при работодателя. Отзад имало каравана, в която се събличали. Работниците били доста и всеки работел нещо. Свидетелят твърди, че видял жалбоподателката зад бара. Отговорникът на обекта бил там.

От разпита на свидетеля Н. се установява, че е свидетел при установяване на нарушението, съставянето на акта и при връчването му. Когато се съставил акта жалбоподателя не представил здравна книжка. Възражението й било, че тя е касиер маркировач. Тя работела в обект, на касата. По нормативна уредба всички работещи в обекта трябвало да имат здравни книжки. Мисли, че имало само една каса, не е сигурна. Обектът бил скара-бира.

Горната фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени доказателства: Наказателно постановление № НП-Ф-ІІ-13/05.02.2016 г. - оригинал; Обратна разписка за връчване на наказателното постановление; Акт за установяване на административно нарушение №0002806/08.08.2015 г.; Доклад от извършена проверка от 08.08.2015 г.; Заповед № ОСПД-149/03.06.2015 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за назначаване на административнонаказващия орган - Директора на ОДБХ -София област. Заповед № ОСПД - 4 / 02.02.2015 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за преназначаване на свидетеля – Ж.С.Н., на длъжност „старши инспектор” в отдел „КХ” при ОДБХ - Софийска област; Заповед № ОСН-95/24.11.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ за назначаване на актосъставителя – Л.Л.Д., на длъжност „инспектор” в отдел „КХ” при ОДБХ - Софийска област, и гласни доказателства: показанията на св.Ж.Н. и св.Л.Д..
За да се произнесе по жалбата, съдът преди всичко взе предвид следното:

Въз основа на така възприетата фактическа обстановка, съдът от правна страна установява следните изводи:По допустимостта на жалбата, съдът намира, че същата е допустима, тъй като е подадена в срока по чл. 59 и сл. от ЗАНН срещу наказателно постановление, което подлежи на обжалване. Наказателното постановление е връчено на жалбоподателя на 20.02.2016 г., видно от приложена обратна разписка и е обжалвано на 26.02.2016 г., видно от вх.рег.№1128 от същата дата на въззиваемата страна .

В обжалваното НП е посочено, че при извършена проверка на 07.08.2015 г. от инспектор в отдел „Контрол по храни” при ОДБХ-София област в търговски обект - обект скара-бира, находящ се в гр. Копривщица, стадиона, е констатирано, че в обекта лицето И.Б.М., влиза в контакт с храни и борави с технологично оборудване, като не съхранява в обекта и не представя при поискване лична здравна книжка с нанесени резултати от извършени медицински прегледи и изследвания, с което виновно е нарушило разпоредбата на чл.54, ал.2, т.1 от Наредба № 5 за хигиената на храните, Обн., ДВ, бр. 55 от 07.07.2006 г. и няма основание за прилагането на чл. 28 и чл. 29 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), предвид което и на основание чл. 53, ал. 1 от ЗАНН и чл. 48, ал. 1 от ЗХ, с оглед дадени правомощия по чл. 49, ал. 2 от ЗХ, Директора на Областна дирекция по безопасност на храните - Софийска област (ОДБХ - Софийска област) е наложил на жалбоподателя, административно наказание „глоба” в размер на 500 (петстотин) лева. В АУАН е посочено, че лицето влиза в контакт с храни и борави с технологично оборудване и инвентар, като не съхранява в обекта и не представя за проверка поисканата му от контролните органи лична здравна книжка с нанесени резултати от извършени медицински прегледи, като на описаното нарушение била дадена правна квалификация по чл.54, ал.2, т.1 от Наредба №5. Налице е несъответствие в словесното описание на извършеното според АНО нарушение, което препятства възможността на одминистративнопривлеченото лице да организира защитата си, още повече, че на деня на издаване на НП, Наредба № 5 за хигиената на храните, обн. ДВ бр. 55 от 7.07.2006 г., в сила от 1.09.2006 г. е отменена с ДВ бр. 10 от 05.02.2016 г., в сила от 05.02.2016 г., като на същата дата-05.02.2016 г. е влязла в сила нова Наредба №1/26.01.2016 г. за хигиената на храните. На следващо място следва да се отбележи, че съобразно пар.1 от ДР на Наредба 15 от 27.06.2006г. (обн. ДВ бр. 55 от 7.07.2006 г., в сила от 1.09.2006 г., отм.ДВ бр. 10 от 05.02.2016 г., в сила от 05.02.2016 г.) „работещи” са всички лица, които работят по трудови или граждански договори в обектите по чл. 1, ал. 1. По делото липсват достатъчно доказателства, от които да се направи извод, че жалбоподателя работи в обекта на основание трудов или граждански договор, по делото е представен списък за раздадено работно облекло на персонала, в кояйто фигурира името на И.М. и длъжността „касиер”, като същия е утвърден с печат на „АНИМА 1”ООД София, чиято съпричастност към воденото административнонаказателно производство не беше установена от административнонаказващия орган, единствено в доклада е посочено, че се извършва проверка на фирма със същото име, като не е посочен ЕИК и представителство, и проверка в този смисъл не е извършвана от актосъставителя, т.е. нарушението не е доказано по несъмнен начин, като в НП е посочено, че жалбоподателя е лице, което работи с храни или при изпълнение на служебните си задължения влиза в контакт с храни или борави с технологично оборудване. Съответно, след като не е установено, каква длъжност е изпълнявал жалбоподателя, не може да се приеме и че същия влиза в контакт с храни, каквато е предпоставката за приложение на чл. 54, ал. 1 от Наредба № 5 за хигиената на храните. Съобразно заявеното от жалбоподателя, че е касиер-маркировач, е следвало АНО да приложи предложение І, или ІІ на чл. 54, ал. 1 от Наредба № 5 – „Влиза в контакт с храни”, или „борави с технологичното оборудване”, но същото е посочено с кумулативното изписване на цялата норма при фактическо описание на нарушението, където се сочи, че лицето влиза в контакт с напитки и борави с технологично оборудване, а в АУАН е допълнено и „инвентар”. С ДВ бр.10/05.02.2016 г. е отменена Наредба № 5/2006 г. за хигиената на храните и е обнародвана Наредба № 1/26.01.2016 г. за хигиената на храните, в сила от 05.02.2016 г., като настоящия въззивен състав намира, че следва да намери приложение нормата на чл. 3, ал.2 от ЗАНН.

Предвид изложеното, съдът намери, че наказателното постановление следва да бъде отменено като незаконосъобразно.


Мотивиран от изложеното, Районен съд-гр.Пирдоп, първи състав
Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №НП-Ф-ІІ-13/05.02.2016г. на Директор на ОДБХ-София област, с което на И.Б.М. с ЕГН:**********, с адрес: ***, на основание чл.48, ал.1 от Закона за храните(ЗХ) е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 500,00 лв. за нарушение на чл.54, ал.2, т.1 от Наредба № 5 за хигиената на храните (обн. ДВ бр. 55 от 7.07.2006 г., в сила от 1.09.2006 г., отм.ДВ бр. 10 от 05.02.2016 г., в сила от 05.02.2016г.).
Решението може да бъде обжалвано в четиринадесетдневен срок от съобщението за изготвянето му пред Aдминистративен Съд – София област.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет