Решение № Пд-ос-008/2017 г за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействиежүктеу 53.04 Kb.
Дата02.05.2018
өлшемі53.04 Kb.
түріРешениеРепублика България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водитеПловдивР Е Ш Е Н И Е № Пд-ОС-008/2017 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл.31 ал.7 от Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ. бр.77/2002 г., изм. и доп.) и чл. 18 ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр.73/2007 г. изм. и доп.), във връзка с чл.6а, т.2 от същата и внесено уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. № ОВОС-276/05.04.2017 г.


Р Е Ш И Х

Съгласувам инвестиционно предложение - „Жилищно строителство“ което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0001031 „Родопи- Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици.

Местоположение: поземлен имот с №02974.10.154, с площ 1269 кв.м., съгласно КККР на землището на с. Бачково, общ. Асеновград, обл. Пловдив

Възложител: Златка Тодорова Атанасова
Характеристика на инвестиционното предложение:

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с №02974.10.154, с площ 1269 кв.м., съгласно КККР на землището на с. Бачково, общ. Асеновград, обл. Пловдив.

Инвестиционното предложение предвижда да се запази съществуваща сграда в УПИ І-10.93-жил. строителство, съответстващ на ПИ №02974.10.93 по КК на землище на с. Бачково, общ. Асеновград и да се разшири с нова жилищна сграда в поземлен имот с №02974.10.154, чрез реконструкция, преустройство и пристрояване на съществуващата сграда.

За осъществяване на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова инфраструктура.

Транспортният достъп е предвидено да се осъществява от улица в имот №02974.11.605, с. Бачково.

Електроснабдяването на обекта е предвидено да се реализира чрез свързване със съществуващата ел.мрежа на сградата в поземлен имот №02974.10.93.

Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура. Достъпът до обекта ще се осъществява чрез съществуващ път – с право на преминаване през общински имот – КИ 129912.17.12.

Водоснабдяване на обекта ще се извърши от водопроводната мрежа на с. Бачково.

Отпадъчните битово-фекални води ще се заустват във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично от оторизирана фирма и отпадъчните води ще се транспортират до ПСОВ на база сключен договор.

Инвестиционно предложение - „Жилищно строителство“ и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с промяна предназначението земята на поземлен имот с №02974.10.154, с площ 1269 кв.м., землище на с. Бачково, община Асеновград, във връзка с което се провежда процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитени зони BG 0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG 0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици, предвид разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл. 2, ал.1, т.2 от Наредбата по ОС.

Поземлен имот №02974.10.154, с площ 1269 кв.м., землище на с. Бачково, община Асеновград, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони BG 0001031 „Родопи Средни” и BG 0002073 „Добростан”.Защитена зона BG0002073 „Добростан” е включена в списъка на защитените зони за опазване на дивите птици. Защитената зона е обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 47/2010 г.).

Защитена зона BG0001031 „Родопи - Средни” е включена в списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приет с Решение на МС № 661/16.10.2007 г. (ДВ бр.85/2007 г.).

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл.12 ал.2 от Наредбата по ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG 0002073 „Добростан”, определен със заповедта за обявяването й.Съгласуването на ИП „Жилищно строителство“, в имот №02974.10.154, землище на с. Бачково, община Асеновград се основава на следните мотиви:

  1. Имот №02974.10.154 се намира в непосредствена близост до урбанизирана територия – регулационните граници на селото и на територията му липсва растителна покривка, елемент на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0001031 „Родопи - Средни” и BG0002073 „Добростан”.

  2. С реализацията на инвестиционното предложение не се засягат и няма вероятност да бъдат трайно увредени, унищожени или фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, тъй като такива не се засягат.

  3. Предвид местоположението на имота, характера и мащаба на инвестиционното предложение, не се предполага дълготрайно безпокойство на видовете, опазвани в защитените зони, което да доведе до изменения в структурата и популациите им.

  4. Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение не се очаква реализацията му да доведе до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете растения и животни, предмет на опазване в защитените зони и до намаляване на благоприятното им природозащитно състояние.

  5. Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект, което да доведе до загуба на местообитания на видове и влошаване на природозащитното им състояние, от реализацията на ИП, спрямо одобрените до момента други ИП, планове, програми и проекти в защитените зони.

  6. Предвид характера и мащаба на ИП, не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци в количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони.

Настоящото решение не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Реализацията на ИП се съгласува само за конкретното местоположение и заявените параметри. При всички случаи на промяна в данните на инвестиционното предложение, посочени в уведомлението или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новия възложител е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

На основание чл.31, ал.23 от Закона за биологичното разнообразие решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране на неизпълнение на изискванията и мерките, посочени в настоящото решение, виновните лица носят административно наказателна отговорност по чл. 128 б от ЗБР.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Пловдив, чрез РИОСВ – гр. Пловдив по реда на Административно процесуалния кодекс.

Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив
Дата: 02.05.2017 г.

Решение № Пд-ОС-008/2017 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Стр. отДостарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет