Решение № Пд-ос-016/2017 г за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействиежүктеу 50.16 Kb.
Дата16.04.2019
өлшемі50.16 Kb.
түріРешениеРепублика България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водитеПловдивР Е Ш Е Н И Е № Пд-ОС-016/2017 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл.31 ал.7 от Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ. бр.77/2002 г., изм. и доп.) и чл. 18 ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр.73/2007 г. изм. и доп.), във връзка с чл.6а, т.2 от същата, внесено уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. № ОВОС-73/28.03.2017 г. и допълнителна информация с вх. № ОВОС-73/31.05.2017 г.


Р Е Ш И Х
Съгласувам инвестиционно предложение - “Жилищно строителство“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001031 „Родопи- Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
Местоположение: Поземлен имот №16955.28.401, местност „Св. Дух“ по КК на землище с. Горнослав, общ. Асеновград, обл. Пловдив
Възложител: Василка Стефанова Паунова,

Характеристика на инвестиционното предложение:

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на една еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот №16955.28.401, местност „Св. Дух“ по КК на землище с. Горнослав, общ. Асеновград, обл. Пловдив. Имотът е с трайно предназначение на територията “земеделска” и начин на трайно ползване – “нива”. Същият е с площ 1260 кв., от които само 250 кв.м. попадат в границите на зона BG0001031 „Родопи- Средни”.

Инвестиционното предложение предвижда нискоетажно застрояване, като сградата ще бъде със застроена площ около 80-100 кв.м.

Електроснабдяването на обекта е предвидено да се осъществи чрез присъединяване към електроразпределителната мрежа на ЕВН.

Водоснабдяването на жилищната сграда е предвидено да се извърши от собствен водоизточник – сондажен кладенец.

Отпадъчните води с битово-фекален характер ще се заустват във водоплътна изгребна яма, която следва да се почиства периодично от лицензирана фирма на база сключен договор.

Съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, с писмо изх. № КД-04-171/11.07.2017 г. (копие от което прилагаме) Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ уведомява, че инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерки за постигане на добро състояние на водите.

Инвестиционно предложение - “Жилищно строителство“ и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с промяна предназначението на земята на поземлен имот №16955.28.401, местност „Св. Дух“ по КК на землище с. Горнослав, общ. Асеновград, във връзка с което се провежда процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитени зони BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици, предвид разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл. 2, ал.1, т.2 от Наредбата по ОС.

Поземлен имот №16955.28.401, с площ 1260 кв.м., местност „Св. Дух“ по КК на землище с. Горнослав, общ. Асеновград, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, но част от имота с площ 250 кв.м. попада в границите на защитена зона BG0001031 „Родопи-Средни”.

Защитена зона BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е приета от МС с Решение №661/16.10.2007 г. (ДВ бр.85/2007 г.), изменена и допълнена от МС с Решение №881/16.11.2010 г. (ДВ бр.96/2010 г.).

Съгласуването на ИП “Жилищно строителство“ в поземлен имот №16955.28.401, местност „Св. Дух“ по КК на землище с. Горнослав, се основава на следните мотиви:

  1. Имот №16955.28.401 е с начин на трайно ползване „нива“ и на територията му липсва растителна покривка, елемент на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001031 „Родопи - Средни”.

  2. От общата площ на имота, в границите на защитената зона попадат 250 кв.м. и с реализацията на инвестиционното предложение не се засягат и няма вероятност да бъдат трайно увредени, унищожени или фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона, тъй като такива не се засягат.

  3. Предвид местоположението на имота, характера и мащаба на инвестиционното предложение, не се предполага дълготрайно безпокойство на видовете, опазвани в защитената зона, което да доведе до изменения в структурата и популациите им.

  4. Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение не се очаква реализацията му да доведе до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете растения и животни, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятното им природозащитно състояние.

  5. Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект, което да доведе до загуба на местообитания на видове и влошаване на природозащитното им състояние, от реализацията на ИП, спрямо одобрените до момента други ИП, планове, програми и проекти в защитената зона.

  6. Предвид характера и мащаба на ИП, не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци в количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитената зона.

Настоящото решение не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Реализацията на ИП се съгласува само за конкретното местоположение и заявените параметри. При всички случаи на промяна в данните на инвестиционното предложение, посочени в уведомлението или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новия възложител е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

На основание чл.31, ал.23 от Закона за биологичното разнообразие решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране на неизпълнение на изискванията и мерките, посочени в настоящото решение, виновните лица носят административно наказателна отговорност по чл. 128 б от ЗБР.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Пловдив, чрез РИОСВ – гр. Пловдив по реда на Административно процесуалния кодекс.
Димитър Димитров (п)

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-495/07.09.2016 г.на Министъра на околната среда и водите
Дата: 04.08.2017Решение № Пд-ОС-016/2017 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Стр. отДостарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет