Решение № Пд-ос-032/2015 г за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействиежүктеу 48.26 Kb.
Дата12.06.2018
өлшемі48.26 Kb.
түріРешениеРепублика България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водитеПловдивР Е Ш Е Н И Е

Пд-ОС-032/2015 г.за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл.31 ал.7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) (обн. ДВ. бр.77/2002 г., посл. изм. ДВ. бр.66/2013г.) и чл.18 ал.1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ. бр.73/2007 г., посл. изм. бр.94/2012 г./, (Наредбата за ОС) във връзка с постъпило в РИОСВ-Пловдив уведомление с вх.№ ОВОС-1244/26.10.2015 г.


РЕШИХ
Съгласувам инвестиционно предложение – «Отглеждане на 120 бр. животни (говеда) по екстензивен метод, изграждане на лек навес за допълнителна захранка през зимата» в имот № 041041, землище на с. Беловица, общ. Хисар, обл. Пловдив, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0002010 „Язовир Пясъчник”

местоположение – имот № 041041, землище на с. Беловица, общ. Хисар, обл. Пловдив

възложител – Димитър Пенчев Ташев

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда екстензивно отглеждане на 120 бр. говеда – порода „сиво искърско говедо“, пасищно, целогодишна свободна паша по системата „крава-теле“. След достигане на предвиденото тегло, животните ще се откарват в лицензирана кланница. Целогодишната свободна паша на животните ще се осъществява в землището на с. Беловица на площ общо 378,52 дка, в т.ч. 186,52 дка собствени и 192 дка наети земи – пасища, мери.

Инвестиционното предложение предвижда и изграждане на лек навес за допълнителна захранка на животните през зимния период. Същият ще се изгради в имот № 041041, землище на с. Беловица, общ. Хисар. Съгласно КВС за землището на с. Беловица, имотът е с начин на трайно ползване „пасище, мера“, площ 8,024 дка и собственост на възложителя.

Не се предвижда изграждане на масивни обори и др. съоръжения.

Захранването с вода ще се осигури от водопроводната мрежа на населеното място, като за поене на животните ще се разположат водопойни корита на подходящи места в имота.

Процедурата по оценка за съвместимост на инвестиционното предложение се извършва на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба за ОС.

Имот № 041041, землище на с. Беловица, общ. Хисар, обл. Пловдив, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение попада в границите на защитена зона, част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, а именно: защитена зона BG0002010 „Язовир Пясъчник” за опазване на дивите птици. Защитената зона е обявена със Заповед № РД-574/08.09.2008 г. (ДВ бр.85/2008) на Министъра на околната среда и водите.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл.12 ал.2 от Наредбата по ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването й.

Имот № 041041, землище на с. Беловица, общ. Хисар, обл. Пловдив, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и за инвестиционното предложение не се прилагат изискванията на чл. 12 ал.4 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Не са налични и основания намерението на вносителя да се счита за разширение или изменение на инвестиционно предложение по смисъла на чл.93, ал.1 т.2 от ЗООС, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда, поради което не подлежи на регламентираните с глава шеста, раздел трети от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда и екологична оценка.

Компетентен орган за издаване на настоящето решение е директора на РИОСВ – Пловдив, съгласно чл.6а т.2 от Наредбата по ОС.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона се основава на следните мотиви:
  1. С реализацията на инвестиционното предложение не се засягат местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0002010 „Язовир Пясъчник”.

  2. С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква фрагментация на защитената зона и на местообитания на видове, предмет на опазване.

  3. Предвид местоположението и мащаба на инвестиционното предложение, не се очаква реализацията му да доведе до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятното им природозащитно състояние.

  4. Поради характера на инвестиционното предложение, не се очаква дълготрайно и значително по степен безпокойство, което да доведе до трайно и необратимо прогонване на видовете, предмет на опазване в защитената зона, както и до изменение в структурата и числеността на популациите им.

  5. Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект, което да доведе до загуба на местообитания на видове и влошаване на природозащитния им състояние, от реализацията на ИП, спрямо одобрените до момента други ИП, планове, програми и проекти в защитената зона.

  6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци в количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона.


Настоящото решение не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба. При всички случаи на промяна в данните на инвестиционното предложение, посочени в уведомлението или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новия възложител е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

При констатиране на неизпълнение на изискванията и мерките, посочени в настоящото решение, виновните лица носят административно наказателна отговорност по чл. 128 б от ЗБР.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Пловдив, чрез РИОСВ – гр. Пловдив по реда на Административно процесуалния кодекс.

Доц. Стефан Шилев (п)

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Дата: 12.11.2015 г.


Решение № Пд-ОС-032/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Стр. от 2Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет