Решение №1220 София, 23. 12. 2008 год. Комисията за защита на конкуренцията в състав: председател: Петко Николовжүктеу 105.91 Kb.
Дата02.04.2019
өлшемі105.91 Kb.
түріРешение

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ЗАщИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Р Е Ш Е Н И Е
1220

София, 23. 12. 2008 год.
Комисията за защита на конкуренцията в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Петко Николов


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Реджеб Мустафа


ЧЛЕНОВЕ:

Весела Антонова

Елена Стоименова

Мария Попова

Румяна Карлова
при участието на секретар – протоколиста Йорданка Узунова, разгледа в закрито заседание, проведено на 23.12.2008 г., преписка № КЗК–699/2008 г., докладвана от члена на Комисията г-жа Елена Стоименова.
В Комисията за защита на конкуренцията е образувано производство по преписка № КЗК-699/06.11.2008г. по жалба вх. № 2355-В/31.10.2008г. от “Екострой” ООД - гр. Своге срещу Решение № 1024/15.10.2008г. на Кмета на Община Своге за прекратяване на процедура по възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Подмяна захранващ водопровод с. Владо Тричков” открита с Решение № 451/12.05.2008г. на възложителя.
СЪЩНОСТ НА ЖАЛБАТА НА “ЕКОСТРОЙ” ООД
Жалбоподателят счита Решение № 1024/15.10.2008 г. на Кмета на Община Своге за незаконосъобразно предвид следните основания:

С Решение № КЗК 779/16.09.2008г. по преписка № КЗК-404/16.07.2008 г. Комисията за защита на конкуренцията е отменила Решение № 589/27.06.2008 г. на Кмета на Община Своге за прекратяване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Подмяна захранващ водопровод с. Владо Тричков” открита с Решение № 451/12.05.2008г. на възложителя и е върнала процедурата на етап разглеждане оценка и класиране на офертите при спазване на мотивите изложени в решението. От така постановеното Решение № 1024/15.10.2008 г. на Кмета на Община Своге е видно, че същият не е спазил нито едно от задължителните разпореждания и указания на Комисията за защита на конкуренцията визирани в Решение КЗК № 779/16.09.2008г. по преписка № КЗК-404/16.07.2008 г. Вместо да върне процедурата на етап разглеждане, оценка и класиране на офертите при спазване на мотивите на Комисията, Кмета на Община Своге отново прекратява незаконосъобразно процедурата по възлагане на процесната поръчка. Последният не се е съобразил и с нито един от изложените в Решение КЗК № 779/16.09.2008г. правни изводи на Комисията за защита на конкуренцията. По този начин отново не става ясно как и въз основа на какви данни, съдържащи се в офертите на участниците в процедурата по възлагане членовете на комисията са достигнали до извода, че са налице неточности в описанието на видовете СМР и установеното нарушение не може да бъде отстранено, без това да промени условията при които е обявена процедурата.

Предвид изложеното, на основание чл. 122г., ал. 1, т. 2 от ЗОП, жалбоподателят моли КЗК да постанови решение, с което да отмени Решение № 1024/15.10.2008 г. на Кмета на Община Своге и присъди на дружеството направените в настоящето производство разноски.

СТАНОВИЩЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА СВОГЕ
В становището си възложителят приема за неоснователно твърдението на жалбоподателя, че не е спазил разпорежданията на КЗК визирани в Решение № КЗК 779/16.09.2008г. Именно в изпълнение на последното, възложителят се е съобразил с правните изводи на Комисията и е издал Заповед № 987/07.10.2008 г., оценъчната комисия да продължи процедурата на етап разглеждане, оценка и класиране на офертите.

Възложителят посочва, че е открил процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет след целево финансиране на обекта от Министерство на финансите. Към момента на разглеждане на офертите средствата са пренасочени за други два неотложни за изпълнение обекта. В конкретния случай при повторното разглеждане на офертите на участниците, извършено в изпълнение на Заповед № 987/07.10.2008 г., комисията е установила, че на основание постъпило писмо от Министерство на финансите са налице обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 5 от НВМОП и е предложила на възложителя да прекрати процедурата.

Прекратяването на процедурата поради невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди е единственият начин възложителят да доведе процедурата до законосъобразното й приключване. Нормата на чл. 120, ал. 1 от ЗОП предвижда, възможност за обжалване на решенията, действията или бездействията на възложителя, относно неговата законосъобразност, т.е. решението да е взето в нарушение на закона. Основанието за прекратяване на процедурата е преглед за целесъобразност, което е от компетенциите и правомощията на възложителя.

Относно твърдението на “Екострой” ООД за липса на мотиви в обжалваното решение, възложителят посочва, че Решение № 1024/15.10.2008г. съдържа всички изискуеми по НВМОП реквизити и следователно е мотивирано и законосъобразно. Дори да се приеме, че решението не е достатъчно мотивирано, това не го прави незаконосъобразно, тъй като то не съставлява съществено нарушение на закона, в този смисъл е и трайната съдебна практика – т.р. № 16/31.03.1975г. на ОСГК на ВС (мотивите към административния акт могат да бъдат изложени и отделно от самия акт и да се съдържат в друг документ, съставен с оглед предстоящето издаване на акта). В случая оспореното Решение № 1024/15.10.2008г. изрично препраща към протокола на комисията, в който са приети мотивите от доклада на Маруся Цветкова – ст. специалист счетоводител и член на комисията за липса на финансиране.


ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

Идентификация на страните:А. “ЕКОСТРОЙ” ООД, гр. Сливен – жалбоподател, е вписано в Регистъра за търговските дружества при СОС по ф.д. № 335/2000 г. със седалище и адрес на управление: гр. Своге, бул. “Искър” № 19Б. Дружеството се представлява и управлява от Кирил Радков Трифонов.
Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ– възложител по чл. 7, т. 1 и 3 от ЗОП, с адрес гр. Своге , ул. “Александър Стамболийски” № 7. Съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), е орган на изпълнителната власт в Община Своге. Кмет на Община Своге е Емил Цветанов Атанасов.
1. С Решение № 451/12.05.2008г. на Кмета на Община Своге е открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка /открит конкурс/, с предмет: „Подмяна захранващ водопровод с. Владо Тричков”. С решението са одобрени обявлението за обществената поръчка и документацията за участие.

2. С Решение № 589/27.06.2008г. възложителят прекратява процедурата по възлагане на горепосочената обществена поръчка на основание чл. 24, ал. 1, т. 6 от НВМОП.

3. Жалбата на “Екострой” ООД срещу Решение № 589/27.06.2008г. е подадена пред КЗК на 11.07.2008г.

Във връзка с подадената жалба от “Екострой” ООД е образувано производство по преписка № КЗК – 404/16.07.2008 г.

4. С Решение № КЗК 779/16.09.2008 г. Комисията отменя Решение № 589/27.06.2008г. на Кмета на Община Своге за прекратяване на процедурата по възлагане на горепосочената обществена поръчка и връща процедурата на етап разглеждане, оценка и класиране на офертите при спазване на мотивите, изложени в настоящето решение.

5. Със Заповед № 987/07.10.2008г. на Кмета на Община Своге във връзка с Решение № КЗК 779/16.09.2008 г. на Комисията за защита на конкуренцията е назначена комисия, която да разгледа, оцени и класира подадените оферти. Същата следва да приключи работата си на 17.10.2008 г.

Назначената комисия е в състав от 5 члена. Двама от нейните членове са:

Инж. Юлиян Асенов – старши експерт БС

Маруся Цветкова – старши експерт счетоводител

6. Работата на комисията е обективирана в Протокол от 14.10.2008 г.

6.1. Към протокола от работата на комисията е представен доклад от 05.09.2008 г. на неин член Инж. Юлиян Асенов – старши експерт БС, в който се посочва, че обекта на поръчката е труден за изпълнение и това води до оскъпяването му и предлага да се извърши спешен ремонт като се подменят захранващите водопроводи за кв. Клисура и резервоар Център. Същия предлага да се поиска допълнително целево финансиране от МФ за двата обекта.

6.2. Към протокола от работата на комисията е представен доклад от 10.11.2008 г. (комисията е приключила своята работа на 14.10.2008 г.) на неин член Маруся Цветкова – старши експерт счетоводител , в който се посочва, че целеви средства на финансиране на обекта на поръчката не са налични.

6.3. Въз основа на резултатите от протокола, комисията предлага на възложителя да прекрати процедурата по възлагане на процесната поръчка, тъй като към момента не са налични средства за финансирането й.

7. С писмо изходящ № 04-19-82/10.09.2008 г. Кмета на Община Своге моли Министерство на финансите отпуснатите 132 000 лв. за изпълнение на поръчката с предмет „Подмяна захранващ водопровод с. Владо Тричков” да бъдат използвани за обект: Подмяна захранващ водопровод за кв. Клисура – 70 000 лв. и за обект Подмяна захранващ водопровод към резервоар Център – 62 000 лв., с които ще се подменят водопроводи в най-проблемни участъци.

7.1. Справка в електронната страница на АОП, показва, че към настоящия момент няма открита процедура с предмет: „Подмяна захранващ водопровод за кв. Клисура и за обект Подмяна захранващ водопровод към резервоар Център– с. Владо Тричков”.

8. С писмо изходящ № 08-00-1318/02.10.2008 г. към № 04-19-82/10.09.2008 г. Министъра на финансите посочва, че не възразява средствата за обект „Подмяна захранващ водопровод с. Владо Тричков” да бъдат използвани за обект „Подмяна захранващ водопровод за кв. Клисура и за обект Подмяна захранващ водопровод към резервоар Център – с. Владо Тричков”.

9. С Решение № 1024/15.10.2008 г. възложителят прекратява процедурата по възлагане на горепосочената обществена поръчка на основание чл. 24, ал. 1, т. 5 от НВМОП – невъзможност за финансиране. Като мотив възложителят е посочил Писмо № 08-00-1318/02.10.2008 г. към № 04-19-82 на Министерство на финансите.

10. С писмо с изх. № 26-00-345/16.10.2008 г. Кмета на Община Своге уведомява “Екострой” ООД за така изготвеното решение за прекратяване, което приложено му изпраща. Писмото е получено от жалбоподателя на 20.10.2008 г., видно от приложената към документацията обратна разписка.

11. Жалбата на “Екострой” ООД срещу Решение № 1024/15.10.2008 г. е входирана в КЗК на 31.10.2008г.
ПРАВНИ ИЗВОДИ
Жалбата на “Екострой” ООД е подадена пред КЗК на 30.10.2008г. (видно от пощенското клеймо на плика) в законоустановения 10-дневен срок по чл. 120, ал. 2 от ЗОП от съобщаването на обжалваното решение на 20.10.2008г. поради което същата е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е основателна.


Основателно е твърдението на жалбоподателя, че Кмета на Община Своге не е спазил задължителните разпореждания и указания на Комисията за защита на конкуренцията и не е върнал процедурата на етап разглеждане, оценка и класиране на офертите. Видно от представените в производството пред КЗК доказателства, в изпълнение на Решение № КЗК 779/16.09.2008 г., Кмета на Община Своге е назначил комисия със Заповед № 987/07.10.2008г. която да разгледа, оцени и класира подадените оферти. Работата на комисията е обективирана в Протокол от 14.10.2008 г., като видно от т. 6.1., т. 6.2. и т 6.3. от фактическата обстановка, същата не е пристъпила към етап разглеждане, оценка и класиране на офертите, а отново е предложила на възложителя да прекрати процедурата. Същата е прекратена с Решение № 1024/15.10.2008 г. на възложителя на основание чл. 24, ал. 1, т. 5 от НВМОП – невъзможност за финансиране. Следователно КЗК приема, че не са спазени указанията на Комисията изложени в Решение № КЗК 779/16.09.2008 г., а именно да се разгледат, оценят и класират подадените от участниците в процедурата оферти.

Твърдението на жалбоподателя, че в Решение № 1024/15.10.2008 г. на възложителя вместо мотиви се посочва писмо на Министерство на финансите, както и това, че не са изложени каквито и да било фактически констатации, сочещи опорочаване на процедурата и водещи до прекратяването й, КЗК счита за основателно. След извършения фактически и правен анализ на представените в хода на производството пред КЗК доказателства се установи:

Решение № 1024/15.10.2008 г. на възложителя е издадено на правно основание чл. 24, ал. 1, т. 5 от НВМОП, невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката, а като фактическо основание е цитирано Писмо № 08-00-1318/02.10.2008 г. към № 04-19-82/10.09.2008 г. на Министерство на финансите (т. 8 от фактическата обстановка). Последното е представено в отговор на Писмо № 04-19-82/10.09.2008 г. на Кмета на Община Своге, с което той моли Министерство на финансите отпуснатите 132 000 лв. за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Подмяна захранващ водопровод с. Владо Тричков” да бъдат използвани за обект: Подмяна захранващ водопровод за кв. Клисура – 70 000 лв. и за обект Подмяна захранващ водопровод към резервоар Център – 62 000 лв., с които ще се подменят водопроводи в най-проблемни участъци. Въз основа на горецитираното писмо на Министерство на финансите, КЗК приема, че Община Своге е разполагала с финансов ресурс за изпълнение на малка обществена поръчка с предмет „Подмяна захранващ водопровод с. Владо Тричков”. Тъй като той се явява недостатъчен за изпълнение на цялата поръчка, то няма пречка средствата да се използват за най-проблемните участъци от захранващия водопровод а именно кв. Клисура и резервоар Център, които са в землищните граници на с. Владо Тричков и за което е открита и самата процедура за възлагане на обществената поръчка.

Видно от протокола от работата на комисията от 14.10.2008 г. същата се е позовала на два доклада на нейни членове – посочени в т. 6.1. и т. 6.2. от фактическата обстановка. От доклада на Маруся Цветкова – старши експерт счетоводител издаден на 10.11.2008г. се установява, че целеви средства за финансиране обекта на поръчката не са налични. КЗК следва да отбележи, че доклада е издаден 27 дни след приключване на работата на комисията и подписването на протокола – 14.10.2008 г., следователно той не е меродавен, и не следва да се вземе в предвид в настоящето производство, още повече, че видно от фактите са налице финансови средства за изпълнение на част от поръчката.

След като кв. Клисура и резервоар Център са част от с. Владо Тричков, за което е открита процедурата по възлагане на обществената поръчка, както и видно от разменената кореспонденция са налице финансови средства за изпълнението й, незаконосъобразно се явява прекратяването на процедурата от страна на възложителя. Водена от изложеното, КЗК установи, че не е налице хипотезата на чл. 24, ал. 1, т. 5 от ЗОП и възложителят незаконосъобразно се е позовал на нея и е издал Решение № 1024/15.10.2008 г. за прекратяване на процедура по възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Подмяна захранващ водопровод с. Владо Тричков”. Цитираното писмо № 08-00-1318/02.10.2008 г. към № 04-19-82/10.09.2008 г. на Министерство на финансите, е достатъчно доказателство, че са налице финансови средства за подмяна захранващ водопровод за кв. Клисура и резервоар Център на с. Владо Тричков.

По отношение искането на “Екострой” ООД да се присъдят направените разноски, Комисията счита, че в закона не е предвидена възможност КЗК да се произнася по този въпрос и искането следва да бъде оставено без разглеждане1.


С оглед на гореизложеното и на основание чл. 122г., ал.1, т.2 от ЗОП Комисията за защита на конкуренцията взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

1. ОТМЕНЯ Решение № 1024/15.10.2008г. на Кмета на Община Своге за прекратяване на процедура по възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Подмяна захранващ водопровод с. Владо Тричков”.
2. ВРЪЩА процедурата на етап разглеждане, оценка и класиране на офертите при спазване на мотивите, изложени в настоящето решение.
3. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ИСКАНЕТО на “Екострой” ООД, гр. Своге, за присъждане на разноски.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
...................................

Петко НиколовЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
.......................................

Реджеб Мустафа
ЧЛЕНОВЕ:
.............................

Весела Антонова


...........................

Елена Стоименова


...........................

Мария Попова


............................

Румяна Карлова
1 Решение № 8276/07.07.2008 г. на ВАС IV отд. срещу Решение № 1158/27.12.2007 г. на КЗК.


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет