Решение №233/07. 02. 2005 г на Обс-костинброд, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 04. 07. 2008 година, приеДата22.05.2018
өлшемі200 Kb.
#29443
түріРешение
О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с Решение № 233/07.02.2005 г. на ОбС-Костинброд, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 04.07.2008 година, прие
Р Е Ш Е Н И Е № 146

1. Допълва и актуализира списъка на общинските обекти за приватизация /списък 2, на основание чл.3, ал.1, изречение второ/ с обект: Сграда – бивше училище със ЗП = 310.00 кв.м., на един етаж с прилежащия терен – УПИ VІІ – „За социални дейности”, с площ 3850.00 кв.м. от квартал 11 по плана на с.Чибаовци, Община Костинброд;

2. Възлага на Кмета на общината да изготви правен анализ и оценка;
3. Приватизацията да се извърши чрез конкурс на един етап, чийто условия да се предложат от кмета на общината и да се обсъдят и приемат от Общинския съвет на следващо заседание;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Зоя Йорданова/

Стр.1 от 1


О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.28, ал.2 от наредбата на Общинския съвет за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Костинброд, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 04.07.2008 година, прие


Р Е Ш Е Н И Е № 147

Определя начални тръжни цени за продажба, чрез търг с тайно наддаване, на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. УПИ V11-138 с площ 800,00 кв.м. от квартал 4 по плана на вилна зона „Бистрица” – с.Безден, Община Костинброд, актуван с акт за частна общинска собственост № 285/18.06.2001 год. на Кмета на община Костинброд, в размер на 17 600.00 лева;

2. УПИ 1Х-140 с площ 954,00 кв.м. от квартал 4 по плана на вилна зона „Бистрица” – с.Безден, Община Костинброд, актуван с акт за частна общинска собственост № 541/10.01.2002 год. на Кмета на община Костинброд, в размер на 21 000,00 лева;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Зоя Йорданова/

Стр.1 от 1


О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.26, чл.27 и чл.28 от Наредбата на Общинския съвет за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Костинброд, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 04.07.2008 година, приеР Е Ш Е Н И Е № 148

1. Дава съгласие за продажба, чрез търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на Община Костинброд и определя начални тръжни цени, както следва:


1. Поземлен /новообразуван/ имот № 34, кадастрален район 81 по плана на новообразуваните имоти на местност „Кърна орница”, с площ 1005,00 кв.м., землище на с.Дреново, код по ЕКАТТЕ 23707, Община Костинброд, одобрен със Заповед № ОА-376/19.08.2005 г. на Областния управител на Софийска област, актуван с акт за частна общинска собственост № 273/23.11.2007 г. на Кмета на община Костинброд, при начална тръжна цена 8 100,00 лева;
2. Поземлен /новообразуван/ имот № 129, кадастрален район 101 по плана на новообразуваните имоти на местност „Краище”, с площ 746,00 кв.м., землище на с.Чибаовци, код по ЕКАТТЕ 81356, Община Костинброд, одобрен със Заповед № ОА-52/25.02.2005 г. на Областния управител на Софийска област, актуван с акт за частна общинска собственост № 272/23.11.2007 г. на Кмета на община Костинброд, при начална тръжна цена – 6 750,00 лева;
3. Поземлен /новообразуван/ № 309/27.02.2008 г. на Кмета на община Костинброд, при начална тръжна цена 9 650.00 лева;
4. Поземлен /новообразуван/ имот № 21, кадастрален район 149 по плана на новообразуваните имоти на местност „Пояке”, с площ 977,00 кв.м., землище на с.Градец, код имот № 3, кадастрален район 207 по плана на новообразуваните имоти на местност „Ливаге”, с площ 804,00 кв.м., землище на с.Градец, код по ЕКАТТЕ 17449, Община Костинброд, одобрен със Заповед № ОА-324/29.08.2005 г. на Областния управител на Софийска област по ЕКАТТЕ 17449, Община Костинброд, одобрен със Заповед № ОА-447/30.11.2005 г. на Областния управител на Софийска област, актуван с акт за частна общинска собственост № 304/11.02.2008 год. на Кмета на община Костинброд, при начална тръжна цена 11 750.00 лева;
Стр.1 от 2

5. Поземлен /новообразуван/ имот № 77, кадастрален район 534 по плана на новообразуваните имоти на местност „Под овчарника”, с площ 823,00 кв.м., землище на с.Богьовци, код по ЕКАТТЕ 04813, Община Костинброд, одобрен със заповед № ОА-377/19.08.2004 г. на Областния управител на Софийска област, актуван с акт за частна общинска собственост № 308/27.02.2008 год. на Кмета на община Костинброд, при начална тъжна цена 8 250.00 лева;


6. Поземлен /новообразуван/ имот № 40, кадастрален район 80 по плана на новообразуваните имоти на местност „Под овчарника”, с площ 655,36 к.м., землище на с.Безден, код по ЕКАТТЕ 03191, Община Костинброд, одобрен със заповед № ОА-377/19.08.2004 г. на Областния управител на Софийска област, актуван с акт за частна общинска собственост № 136/31.07.2007 г. на Кмета на община Костинброд, при начална тръжна цена 7 900,00 лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Зоя Йорданова/

Стр.2 от 2


О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и във връзка с ПМС № 122/02.06.2008 год., Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 04.07.2008 година, прие
Р Е Ш Е Н И Е № 149

Общински съвет Костинброд определя размера на индивидуалните трудови възнаграждения на кмет на община Костинброд и кметове на кметства, считано от 01.01.2008 год., както следва:

- Кмет на община - 1147.00 лв.;

- Кмет на кметство с.Петърч - 584,00 лв.;

- Кмет на кметство с.Драговищица - 579,00 лв.;

- Кмет на кметство с.Голяновци - 421,00 лв.;

- Кмет на кметство с.Градец - 388,00 лв.;

- Кмет на кметство с.Опицвет - 388,00 лв.;

- Кмет на кметство с.Чибаовци - 388.00 лв.;

- Кмет на кметство с.Безден - 388,00 лв.;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Зоя Йорданова/
Стр.1 от 1

О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.31 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 04.07.2008 година, приеР Е Ш Е Н И Е № 150

1. Дава съгласие да бъде извършена замяна между недвижим имот – собственост на наследници на Атанас Христов Златков – Атанас Георгиев Владимиров, представляващ:

поземлен имот № 036019, целият с площ 4 440,00 кв.м., находящ се в землището на с.Богьовци, м.”Баташин дол”, Община Костинброд, с начин на трайно ползване – нива, десета категория на земята при неполивни условия
с имоти – частна общинска собственост на Община Костинброд, а именно:

- поземлен имот № 77.58, целият от 791.10 кв.м. по плана на новообразуваните имоти за м.”Могилата”, землище на с.Безден, община Костинброд, актуван с АЧОС № 217/16.08.2007 г.;

- поземлен имот № 77.59, целият от 1657.75 кв.м., по плана на новообразуваните имоти за м.”Могилата”, землище на с.Безден, община Костинброд е актуван с АЧОС № 218/16.08.2007 г.;

- поземлен имот № 77.60, целият от 742.67 кв.м., по плана на новообразуваните имоти за м.”Могилата”, землище на с.Безден, община Костинброд, актуван с АЧОС № 219/16.08.2007 г.;

- поземлен имот № 2, целият с площ 250.00 кв.м. по кадастралния план на м.”Белидие хан”, с.Градец, община Костинброд, одобрен със заповед № 506/10.04.2008 г. на Кмета на община Костинброд, заедно с построената в същия едноетажна сграда със застроена площ от 55.60 кв.м., актуван с АЧОС № 338/12.05.2008 г.

2. Приема цените за замяната на двата имота да бъдат пазарните такива, определени от независим експерт – оценител, както следва:


Пазарната цена на поземлен имот № 036019, собственост на наследници на Атанас Христов Златков – Атанас Георгиев Владимиров, целият от 4440.00 кв.м., находящ се в землището на с.Богьовци, м.”Баташин дол”, община Костинброд, с начин на трайно ползване – нива, десета категория на земята при неполивни условия е: 55 945.00 /петдесет и пет хиляди деветстотин четиридесет и пет/лева;

Стр.1 от 2


Пазарните цени на недвижимите имоти, собственост на Община Костинброд са:

- поземлен имот № 77.58, целият от 791.10 кв.м., по плана на новообразуваните имоти за м.”Могилата”, землище на с.Безден, община Костинброд е: 12 660.00 лв./дванадесет хиляди шестотин и шестдесет лева/, или 16.00 лв./кв.м.;

- поземлен имот № 77.59, целият от 1657.75 кв.м., по плана на новообразуваните имоти за м.”Могилата”, землище на с.Безден, община Костинброд е: 26 550.00 /двадесет и шест хиляди петстотин и петдесет лева/, или 16.00 лв./кв.м.;

- поземлен имот № 77.60 целият от 742.67 кв.м., по плана на новообразуваните имоти за м.”Могилата”, землище на с.Безден, община Костинброд е: 11.890.00 лв./единадесет хиляди осемстотин и деветдесет лева/, или 16.00 лв./кв.м.;

- поземлен имот № 2 по кадастралния план на м.”Белидие хан”, с.Градец, община Костинброд, одобрен със заповед № 506/10.04.2008 г. на Кмета на община Костинброд, заедно с построената в същия едноетажна сграда със застроена площ от 55.60 кв.м. е в размер на 4 335.00 /четири хиляди триста тридесет и пет/ лева;

Обща пазарна стойност на описаните по-горе имоти – частна общинска собственост на община Костинброд, с цел извършване на замяна с мот, собственост на наследниците на Атанас Христов Златков – Атанас Георгиев Владимиров: 55 435.00 лева.

3. Община Костинброд следва да заплати на наследници на Атанас Христов Златков – Атанас Георгиев Владимиров сума в размер на 510.00 лева;

4. Дължащите се местна такса и режийни разноски върху по-високата заменяема цена, да се заплатят от Атанас Георгиев Владимиров.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Зоя Йорданова/

Стр.2 от 2


О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.28, ал.2 от Наредбата на Общинския съвет за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Костинброд, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 04.07.2008 година, приеР Е Ш Е Н И Е № 151
1. Определя начални тръжни цени за продажба, чрез търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на Община Костинброд и попадащи под разпоредбите на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както следва:
№ Населено Площ АЧОС Начална

по ПИ Местност място кв.м. тръжна

ред цена

1 077078 Могилата с.Безден 761.42 50/07.08.2006г. 11 430.00

2. 131013 Червена ябълка с.Царичина 1012.12 116/05.07.2007г. 7 085.00

3. 077041 Могилата с.Безден 1684.27 214/16.08.2007г. 25 270.00

4. 077038 Могилата с.Безден 1147.03 212/16.08.2007г. 17 205.00

5. 206051 Градище с.Градец 649.00 318/20.03.2008г. 5 200.00

6. 101266 Краище с.Чибаовци 2624.00 313/13.03.2008г. 21 000.00

7. 206058 Градище с.Градец 797.00 324/07.04.2008г. 11 158.00

8. 206063 Градище с.Градец 735.00 333/23.04.2008г. 10 290.00

9. 207 016 Ливаге с.Градец 695.00 330/22.04.2008г. 9 730.00

10. 207012 Ливаге с.Градец 762.00 328/22.04.2008г. 10 668.00

11. 207010 Ливаге с.Градец 782.00 327/22.04.2008г. 10 948.00

12. 207013 Ливаге с.Градец 771.00 329/22.04.2008г. 10 794.00

13. 207065 Ливаге с.Градец 941.00 271/22.11.2007г. 13 174.00

14. 147068 Паликарци с.Царичина 1300.62 335/23.04.2008г. 15 608.00

15. 208099 Грънците с.Градец 1156.00 334/23.04.2008г. 16 184.00

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Зоя Йорданова/

Стр.1 от 1


О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.4 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения и за рекламната дейност на територията на община Костинброд, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 04.07.2008 година, приеР Е Ш Е Н И Е № 152

1. Приема схема за поставяне на преместваем обект – магазин за продажба на плодове и зеленчуци в общински терен, кв.150 гр.Костинброд между ул.”Ломско шосе” и ул.”Славянска”, съгласно посочената скица от 29.04.2008 год., заверена от гл.арх.Д.Власарев, с размери: 6,50 м ширина и 8 м дължина или с площ 52 кв.м..

2. Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите действия по предоставяне на терена – общинска собственост за поставяне на преместваемото съоръжение, чрез конкурс, за срок от 5 години, съгласно чл.7 и сл. от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения и за рекламна дейност на територията на община Костинброд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Зоя Йорданова/

Стр.1 от 1


О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ


На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 04.07.2008 година, приеР Е Ш Е Н И Е № 153

Дава съгласие да се приеме проект за ИПР /изменение на план за регулация/ за отпадане на улична регулация от о.т. 690 до о.т. 695 и от о.т. 695 до о.т. 696 по плана на гр.Костинброд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Зоя Йорданова/

Стр.1 от 1

О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ


На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.127, ал.9 и чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 04.07.2008 година, прие
Р Е Ш Е Н И Е № 154

Дава съгласие за промяна предназначението на имоти с №№ 81, 82, 83, 84 и 85, масив 404 по плана на гр.Костинброд, за ниско жилищно застрояване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Зоя Йорданова/

Стр.1 от 1


О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ


На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и съгласно чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 04.07.2008 година, прие

Р Е Ш Е Н И Е № 155

Дава съгласие да се измени ПР на кв.193 по плана на гр.Костинброд за промяна на улична регулация по имотните граници, като новата регулация да се обвърже с о.т. 562.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Зоя Йорданова/

Стр.1 от 1


О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ


На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.127, ал.9 от ЗУТ, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 04.07.2008 година, прие


Р Е Ш Е Н И Е № 156

Дава съгласие за промяна предназначението на имот 029011 за бензиностанция, газостанция, автомивка, администрация по плана на град Костинброд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Зоя Йорданова/

Стр.1 от 1


О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 04.07.2008 година, прие


Р Е Ш Е Н И Е № 157

Отлага разглеждането на Докладна записка № 93-00-106/12.06.2008 год., относно: Изменение на ПР на кв.173 по плана на гр.Костинброд за изменение на улична регулация между о.т. 484, за следващо свое заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Зоя Йорданова/

Стр.1 от 1


О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 04.07.2008 година, приеР Е Ш Е Н И Е № 158

Дава съгласие да се приеме проект за ПР /план за регулация/ за нова улична регулация за квартали от кв.240 до кв.255 по плана на гр.Костинброд при условие на чл.128, ал.2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Зоя Йорданова/

Стр.1 от 1


О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.127, ал.9 от ЗУТ, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 04.07.2008 година, приеР Е Ш Е Н И Е № 159

Дава съгласие за промяна предназначението на имот 507010 по плана на гр.Костинброд за ниско жилищно застрояване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Зоя Йорданова/

Стр.1 от 1


О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ


На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.127, ал.9 от ЗУТ, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 04.07.2008 година, прие

Р Е Ш Е Н И Е № 160

Дава съгласие за промяна предназначението на имоти с №№ 54, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 90, 91, 92, 93, 96 в масив 028 по плана на гр.Костинброд, предимно за производствено застрояване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Зоя Йорданова/

Стр.1 от 1


О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.56, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 04.07.2008 година, приеР Е Ш Е Н И Е № 161

Не дава съгласие за поставяне на павилион за цветя пред Поликлиника гр.Костинброд УПИ 1 „За Поликлиника” кв.132 „а” по плана на гр.Костинброд, между стълбите и другите съществуващи павилиони.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Зоя Йорданова/

Стр.1 от 1О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ


На основание чл.21, ал.1, т.18 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 04.07.2008 година, прие

Р Е Ш Е Н И Е № 162

Дава съгласие улица с о.к. 101 „а” – 101 „б” – 100 „б” – 100 „в” – 100 „г” – в гр.Костинброд да се именува с името „ВЪРБИЦА”.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Зоя Йорданова/

Стр.1 от 1


О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 04.07.2008 година, приеР Е Ш Е Н И Е № 163

Приема „Отчет за дейността на РПУ – Костинброд”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Зоя Йорданова/

Стр.1 от 1
О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ


На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 04.07.2008 година, приеР Е Ш Е Н И Е № 164

1. Дава съгласие ОбА-Костинброд да кандидатства по програма „ФАР” „Хора за хора и интегрирана грантова схема за устойчиво развитие”, България – Сърбия;


2. Дава съгласие да се извършат предвидените по проект СРР за читалище „Заря”, гр.Костинброд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Зоя Йорданова/

Стр.1 от 1


О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

На основание чл.1, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Костинброд, на свое заседание, проведено на 04.07.2008 година, приеР Е Ш Е Н И Е № 165

Общински съвет Костинброд изменя т.1 от предходно Решение № 499/28.07.2006 година на ОбС-Костинброд, както следва: да бъде нанесена в действащия план възстановената част от имот пл.№ 1940, кв.97 а по стария план на град Костинброд, така както е отразено на изготвената от тройна съдебно-техническа експертиза по адм.дело № 94/2004 година на Софийския окръжен съд, Административно отделение скица, представляваща неразделна част от решението по делото и да се предприемат необходимите правни и фактически действия, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията за частично изменение на ПУП, като:

- от УПИ 1Х-2765 „За озеленяване и БКС” от кв.101 по действащия план на град Костинброд, община Костинброд се образуват три нови УПИ – първият с площ от 250 кв.м., с отреждане „За комплексно обществено обслужване” лице на улица с о.т. 412-414а, който да стане изключителна собственост на наследниците на НИКОЛА ДИМОВ ИВАНОВ, бивш жител на град Костинброд, вторият – общински, с отреждане „Комплексно обществено обслужване”, с площ съобразно правото на строеж за масивна едноетажна сграда със ЗП 251 кв.м., включена в капитала на приватизационното общинско дружество „БКД-Костинброд”ЕООД, съгласно Решение № 14/22.12.1999 година на Общински съвет Костинброд и третият – общински да бъде с отреждане „За комплексно обществено обслужване” и с площ остатъка от УПИ 1Х-2765 „За озеленяване и БКС” от кв.101.

- собственикът на УПИ V111-3716 „За търговска хи обслужваща дейност” от кв.101 по действащия план на град Костинброд, община Костинброд, получи в собственост частта от възстановената част от имот пл.№ 1940, кв.97 а по стария план на град Костинброд, попадаща в УПИ V111-3716 „За търговска и обслужваща дейност” от кв.101 без да дължи заплащане стойността на тази част.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Зоя Йорданова/

Стр.1 от 1


О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 04.07.2008 година, прие
Р Е Ш Е Н И Е № 166

Общински съвет Костинброд приема:
  1. Отчет на инвестиционната програма за 2007 год. от „БКС-Хр.Нанев” ЕООД;

  2. Годишен отчет за депониране на отпадъци за 2007 год. от „БКС-Хр.Нанев” ЕООД;

  3. Годишен отчет за събиране, транспортиране и временно съхраняване на битови и/или строителни отпадъци за 2007 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Зоя Йорданова/

Стр.1 от 1


О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от ЗМСМА, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 04.07.2008 година, приеР Е Ш Е Н И Е № 167

1. Дава съгласие да се апортира в капитала на „КОСТИНБРОД ЕНЕРДЖИ”АД, регистрирано по ф.д. № 1056/2006 г. на Софийския окръжен съд, Фирмено отделение, със седалище и адрес на управление град Костинброд, ул.”Охрид” № 1, следния недвижим имот – частна общинска собственост, а именно:ПИ № 000274 /двеста седемдесет и четири/, находящ се в землището на с.Богьовци, община Костинброд, местност „Баташин дол”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 341/10.06.2008 година, с площ 31,493 дка /тридесет и едно цяло и четиристотин и деветдесет и три хилядни декара/, при граници и съседи: п.имот № 000269-пасище, мера на н-ци на Владимир Белчев Малинов, п.имот № 000218-пасище, мера на н-ци на Владимир Белчев Малинов, п.имот № 000218-пасище, мера на н-ци на Владимир Ангелов Радев, п.имот № 036019-нива на н-ци на Атанас Христов Златков, п.имот № 000195-сметище на община Костинброд и п.имот № 000278изоставена ливада на община Костинброд, като имотът се оцени от 3 независими вещи лица, съобразно разпоредбите на чл.72 от Търговския закон;

2. Дава съгласие да се увеличи капитала на „КОСТИНБРОД ЕНЕРДЖИ”АД чрез издаване на нови акции, като увеличението бъде в размер 10 /десет/ пъти оценката на гореописания имот, като община Костинброд запише акции на стойност равна на оценката на имота, а „КОСТИНБРОД ЕНЕРДЖИ ПАРТНЕРС” ЕООД – разликата до пълния размер на увеличението;

3. Упълномощава Кмета на общината да гласува за приемане на решенията от Общото събрание на акционерите в „КОСТИНБРОД ЕНЕРДЖИ” АД във връзка горните решения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Зоя Йорданова/

Стр.1 от 1О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с Решение № 31 от 17.04.2003 год., Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 04.07.2008 година, прие
Р Е Ш Е Н И Е № 168

Приема протоколи и отчетите за извършени проверки на концесионни обекти във връзка с изпълнение на клаузи от концесионните договори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Зоя Йорданова/

Стр.1 от 1О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с Решение № 399/25.11.2005 година на ОбС-Костинброд, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 04.07.2008 година, прие

Р Е Ш Е Н И Е № 169

Отпуска годишна стипендия на Стефан Александров Георгиев, с ЕГН – 9403136408, ученик в СОУ „Д-р Петър Берон” – гр.Костинброд за постигнати успехи в Национална средношколска олимпиада по техническо чертане и в Междуобластен турнир по конен спорт, в размер на 50.00 /петдесет/ лева, считано до края на календарната година.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Зоя Йорданова/

Стр.1 от 1
Каталог: wp-content -> uploads -> file -> reshenia
reshenia -> Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, както следва: в точка Продажба по реда на чл. 35 от зос чрез публичен търг или публично оповестен конкурс
file -> Қазақтың ұлттық ойыны – «Тәуекел» Бауржанов Азамат Бауржанулы «Рыков атындағы орта мектебі»
file -> Учебное пособие для самостоятельной работы иностранных студентов международного факультета по специальности 12020101
file -> Повишаване на обществената информираност за новото Рамсарско място в България „Карстов комплекс Драгоманско блато”
reshenia -> Решение Общински съвет Костинброд дава съгласие
reshenia -> Васил Гълъбов Михайлов Председател на Общински съвет Костинброд: уважаеми колеги, общинско ръководство, граждани, Откривам третото редовно заседание
reshenia -> Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, както следва: в точка Продажба по реда на чл. 35 от зос чрез публичен търг или публично оповестен конкурс се добавят следните имоти
reshenia -> Софийска област
reshenia -> Васил Гълъбов Михайлов Председател на Общински съвет Костинброд: уважаеми колеги, общинско ръководство, граждани, Добър ден на всички, откривам четиридесет и петото редовно заседание


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет