Решение №591/23. 09. 2015г (Прот.№58) 2015 година І общи положенияДата16.05.2019
өлшемі339.5 Kb.
#151961
түріРешение

П Р О Г Р А М А


ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ДРЯНОВО

ПРЕЗ 2015 ГОДИНА


Приета с Решение №519 по Протокол №53/16.02.2015г.

на Общински съвет – Дряново

Допълнена с Решение №554/11.05.2015г (Прот.№55);

Решение №591/23.09.2015г (Прот.№58)

2015 година

І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост е разработена на основание разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.3, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост на Община Дряново за периода 2012 – 2015 година.

Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост при нейното изпълнение и може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните условия и нормативната уредба.

Основният принцип при управлението и разпореждане с имоти, общинска собственост трябва да е съобразен с чл.11 ал.1 от Закона за общинската собственост, където законово са регламентирани принципите за нейното управление, а именно “в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин”.

Придобиването, управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти – собственост на общината се извършва под контрол на Общински съвет, съобразно разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет -Дряново.

Основният ангажимент на Община Дряново е да стопанисва и да се грижи за имотите общинска собственост, като добър стопанин, в предвид важната им функция за цялото население в Общината. Освен от собствени средства, залегнали в бюджета, нов момент в поддръжката и реконструкцията им е усвояването на средства от европейските фондове и други програми. Но за да може Община Дряново да участва в такъв вид програми, както и за изпълнение на капиталовата програма е важно тя да е финансово стабилна и обезпечена. Тук е важната роля на доброто управлението на общинска собственост, което носи приходи в общинския бюджет чрез събиране на наеми, приходи от продажби, право на строеж, такси и други.ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи за ПРОДАЖБА
1. УПИ V -8 от кв.2 – 2449 кв.м. Жилищна сграда /ветеринарна лечебница/ - 105,00 кв.м. – масивна – построена 1947 год. Стопанска сграда – 72,00 кв.м. – 1-ет. Паянтова, построена 1947 год. находяща се в с.Ганчовец, община Дряново, АОС №1229/17.02.2009 год.

Очаквана продажна цена :14 000 лева
2. ПИ с ИД.№14859.501.31- 113,00 кв.м. Сграда за търговия с ИД.№ 14859.501.31.1 – 113,00 кв.м. полумасивна, двуетажна, построена 1952 год. находящи се в с.Геша, община Дряново, АОС №1237 / 01.06.2009 год. – частна общинска собственост.

Очаквана продажна цена :15 000 лева
3. ПИ №056076 по плана на с.Гостилица – 400 кв.м. – земеделска земя

Очаквана продажна цена : 500,00 лева
4. ПИ с ид.23947.104.716 по КК на гр. Дряново – 107 кв.м.

Очаквана продажна цена : 600,00 лева
5. ПИ с ид.55703.502.13 в с.Пейна – 1700 кв.м.

Очаквана продажна цена : 3500,00 лева
6. ПИ №105043 по плана на с.Царева ливада – 1934 кв.м. – земеделска земя

Очаквана продажна цена : 2000,00 лева
7. ПИ №95053 по плана на с.Янтра – 400 кв.м. – земеделска земя

Очаквана продажна цена : 500,00 лева
8. ПИ №037011, №031019, №031020 по плана на с.Гостилица – 16,753 дка. – земеделска земя

Очаквана продажна цена : 10000,00 лева

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ДОГОВОРИТЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ, СКЛЮЧЕНИ С НАЕМАТЕЛИТЕ
1. Помещение с площ: 30,00 кв.м. част от Административна сграда, находяща се в с.Керека, ПИ с ид. 36751.501.109 по кадастралната карта на с.Керека от 2006 г., съгласно АОС № 301 /01.03.2000 год. и

помещение с площ : 25,60 кв.м. част от Читалище, находящо се в с.Денчевци, ПИ с ид. 20660.501.46 по кадастралната карта от 2005 г., съгласно АОС №336 / 15.06.2001 год.

Срок на договора : до 30.04.2015 год.2. Паркомясто №6 и паркомясто №7 с площ по 12 кв.м., част от паркинг на ул.”Шипка” /до галерията/.

Срок на договора : до 30.11.2015 год.


3. Общински площи за разполагане на рекламно информационни елементи, на следните места:


 • На първокласен път ГП-5, посока В.Търново – Габрово в УПИ LІІ – зеленина от кв.15 по плана на гр.Дряново;

 • На първокласен път ГП-5, посока Габрово – В.Търново в уличната регулация между о.т.489 и о.т.492 по плана на гр.Дряново.

Срок на договора до 31.10.2015 г.


 • Поземлен имот с ид.23947.501.1847 по кадастралната карта на гр. Дряново, съгласно АОС №2055/19.07.2012 год.

Срок на договора : до 31.10.2015 год.


 • На първокласен път ГП-5, посока Габрово - В.Търново в уличната регулация между о.т.497 и о.т.492 по плана на гр.Дряново.

 • На първокласен път ГП-5, посока В.Търново – Габрово, УПИ ІІ от кв.16 по регулационния план на гр.Дряново.

Срок на договора : свободени /без наемател/.
4. Общински помещения заети от партии и организации :


Срок на договора : свободени /без наемател/.


 • Две помещения находящи се в гр. Дряново, ул.”Никола Мушанов” №3.

Срок на договора : до 15.03.2015 год.

 • Приземен етаж на ”Ромунова къща” с площ 64,18 кв.м. находяща се в гр.Дряново, ул. ”Стефан Стамболов” №7

Срок на договора : до 21.09.2015 год.


5. Общински язовири :


 • Язовир находящ се в землището на с. Туркинча (местност Лъката) с площ: 31,084 дка., публична общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 73465.88.19 по КК на с.Туркинча (АОС № 209/18.02.1998 г.), започване на процедура за избор на оператор за възлагане на стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовира, чрез предоставянето му под наем.

 • Язовир находящ се в землището на с. Янтра с площ: 92,977 дка., публична общинска собственост - имот № 000053 находящ се в землището на с. Янтра (АОС № 210/18.02.1998 г.), започване на процедура за избор на оператор за възлагане на стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовира, чрез предоставянето му под наем.

 • (Доп.с Решение №554/11.05.2015г.) Язовир находящ се в землището на с.Гостилица с площ 50,929 дка., публична общинска собственост - имот №000827 находящ се в землището на с. Гостилица (АОС №211/18.02.1998г.), започване на процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовира, чрез предоставянето му под наем.

 • (Доп.с Решение №591/23.09.2015г.) Язовир находящ се в землището на гр. Дряново (местност „Кацата”) с площ: 8,351 дка., публична общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 23947.106.679 и поземлен имот с идентификатор 23947.102.680 по КККР на гр. Дряново (АОС №219/18.02.1998г.), откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовира, чрез предоставянето му под наем за срок от 10 /десет/ години.

 • (Доп.с Решение №591/23.09.2015г.) Язовир находящ се в землището на с. Скалско с площ: 47,148 дка., публична общинска собственост - имот №000008 находящ се в землището на с. Скалско (АОС №220/18.02.1998г.), откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовира, чрез предоставянето му под наем за срок от 10 /десет/ години.


6. Общински площи заети от собствени павилиони на юридически и физически лица със срок на Разрешителните за поставяне до 31.12.2015 год.:


6.1.ОБЩИНСКА ПЛОЩ - ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР
Местонахождение на имота

Наемател

/юридически и физически лица/

1

Паркинга на Дряновския манастир /АОС №390/ 01.02.2002 год.

ЕТ „Йони – Даниела Ганчева”

2

Паркинга на Дряновския манастир /АОС №390/ 01.02.2002 год.

СД „Стил Мод Мечта – Йоцова – Сие”

3

Паркинга на Дряновския манастир /АОС №390/ 01.02.2002 год.

СД „Стил Мод Мечта – Йоцова – Сие”

4

Паркинга на Дряновския манастир /АОС №390/ 01.02.2002 год.

„Павел 97” ЕООД

5

Паркинга на Дряновския манастир /АОС №390/ 01.02.2002 год.

Христо Гатев Гатев

6

Паркинга на Дряновския манастир /АОС №390/ 01.02.2002 год.

ЕТ „Лира – Любомир Андреев”

7

Паркинга на Дряновския манастир /АОС №390/ 01.02.2002 год.

ЕТ „Стеф – Веселина Острева”

8

Паркинга на Дряновския манастир /АОС №390/ 01.02.2002 год.

ЕТ „Стеф – Веселина Острева”

9

Паркинга на Дряновския манастир /АОС №390/ 01.02.2002 год.


ЕТ „Фурсам – Рени Ганчева”

6.2.ОБЩИНСКИ ПЛОЩИ /ПАВИЛИОНИ/
Местонахождение на имота

Наемател

/юридически и физически лица/

1

гр.Дряново, ул.”Ст.Караджа” №2

/ УПИ ІІ от кв.85/„Моникато” ООД

2

гр.Дряново, ул.”Шипка” №73

/ УПИ ХІ от кв.55 /Ивелин Христов Дечев

3

гр.Дряново, ж.к.”Априлци”

/УПИ І от кв.104 /Симеона Георгиева Борисова


4

гр.Дряново, ж.к.”Априлци”

/УПИ І от кв.104 /Симеона Георгиева Борисова


5

гр.Дряново, ж.к.”Априлци”

/УПИ І от кв.104 /Симеона Георгиева Борисова

6

гр.Дряново, ул. ”Шипка” №138

/УПИ ІІІ от кв.76/ДП „Български спортен тотализатор”

7

гр.Дряново, ул.”арх.Ал.Рашенов” №32 / ПИ 1961 от кв.39 /

ЕТ „Янина – Ясен Калинов”

8

гр.Дряново, ул.”Стефан Стамболов” №35 / УПИ V от кв.85 /

„Поли –ЕМ -13” ЕООД

9

гр.Дряново, площад „Заря” ЕООД

/парцел І от кв.123/Стефан Петров Чипев

10

гр.Дряново, ул.”Стефан Стамболов” №42 /УПИ ІІ от кв.78 /

ЕТ „Манев – Димитър Манев”

11

гр.Дряново, ул.”Стефан Стамболов” №46 /УПИ ІІ от кв.78 /

„Ивиком” ЕООД

12

гр.Дряново, ул.”Шипка”

/улична регулация с о.т.352 и 344/ЕТ „Рода – С – Даниела Куцилева – Илия Куцилев”

13

гр.Дряново, ул.”Стефан Стамболов” №42 /УПИ ІІ от кв.78 /

Емил Димитров Константинов

14


гр.Дряново, ул.”Пенчо Черковски” /УПИ ХVІІ от кв.95/

„Антик –ТМ” ЕООД


7. Отдаване под наем на жилищни имоти, съгласно Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища и Наредба за определянето на наемни цени на общински жилища, приети от Общински съвет – Дряново :
Местонахождение на имота

Наемател

Срок на договора

1

ул.”Гурко” №15


Горчо Георгиев Тодоров

24.06.2015 г.

2

ж.к."Априлци" бл.З вх.Б ет.1 ап.З

Анка Стефанова Савинова

30.06.2015 г.

3

ул."Поп Харитон" №5

Йордана Кирова Филипова

30.06.2015 г.

4

ул. "Ген.Н.Столетов" №26 ет.I

Василка Петрова Иванова

30.06.2015 г.

5

ул. "Ген.Н.Столетов" №26 ет.II

Тодор Нинев

Танев


30.06.2015 г.

6

ул.”Гурко” №15

Христо Киров

Христов


30.06.2015 г.

7

ул."Шипка" №65 ет.II

Надежда Радкова Сиракова

30.06.2015 г.

8

ул."Шипка" №125 вх.А ет.1 ап.2

Ренета Стефанова Иринчева

10.09.2015 г.

9

ж.к."Априлци" бл.4 вх.Б ет.5 ап. 14

Йорданка Георгиева Банова

31.12.2015 г.


8. Ползване на дървесина от горски територии собственост на община Дряново

За 2015 год. от ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост се очакват приходи около 35 000,00 лева с ДДС.ІV. ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ /съгласно Решение №472 от Протокол №48/24.07.2014 год./
1. Обект „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събраните био-отпадъци от община Дряново“.
2. Обект „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци в местност „Градище“ в землището на гр.Дряново.

2.1. За обекта ще бъде изработен частичен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване“ с цел промяна предназначението на земята, необходима за строителството на обекта и ще се обособи нов имот с площ 34,720 дка и начин на трайно ползване „терен за обекти и съоръжения на техническата инфраструктура“. Новият имот ще включва площи от следните имоти: • 2,900 дка от ПИ 23947.123.27 по КК на землището на гр. Дряново – общински имот (публична общинска собственост) – пасище,

 • 10,430 дка от ПИ 23947.123.28 по КК на землището на гр. Дряново – общински имот (публична общинска собственост) – пасище,

 • 4,700 дка от ПИ 23947.123.39 по КК на землището на гр. Дряново – общински имот (публична общинска собственост) – пасище,

 • 2,990 дка от ПИ 23947.123. 826 по КК на землището на гр. Дряново – общински имот (частна общинска собственост) – сметище и

 • 13,700 дка от ПИ 23947.204.13 по КК на землището на гр. Дряново – държавна собственост - друг вид дървопроизводителна гора.


V. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост
по ред

Вид дейност

Прогнозен резултат в лева

очаквани приходи
А. От управление на имоти-общинска собственост
1.

Отдаване под наем на имоти, концесии и земеделски земи

125000

2.

Приходи от такси, свързани с управление на общински имоти

/пазар, панаир и паркинг на Др.манастир/40000

3.

Ползване на дървесина

35000
Всичко от управление на имоти-общинска собственост

200000
Б. От разпореждане с имоти-общинска собственост
1.

Продажба на имоти-общинска собственост

46100
Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост

46100
Всичко приходи

246100

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

1.

За технически дейности (геодезически заснемания, кадастрални карти, изготвяне и процедиране на ПУП и др.)

5000

2.

За оценки

5000

3.

За обявления

1000

4.

За премахване на сгради

10000

5.

Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци

8000

6.

За ремонт на сгради общинска собственост и капиталови разходи

46100
Всичко разходи

75100

VІ. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 2014 ГОД.
ПРЕЗ 2014 ГОД.

по Раздел ІІ ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА

А. Обекти заложени в Програмата за 2014 год.

1. УПИ V -8 от кв.2 – 2449 кв.м. Жилищна сграда /ветеринарна лечебница/ - 105,00 кв.м. – масивна – построена 1947 год. Стопанска сграда – 72,00 кв.м. – 1-ет. Паянтова, построена 1947 год. находяща се в с.Ганчовец, община Дряново, АОС №1229/17.02.2009 год. - не е проявен интерес за закупуване на имота.


2. ПИ с ИД.№14859.501.31- 113,00 кв.м. Сграда за търговия с ИД.№ 14859.501.31.1 – 113,00 кв.м. полумасивна, двуетажна, построена 1952 год. находящи се в с.Геша, община Дряново, АОС №1237 / 01.06.2009 год. – частна общинска собственост - не е проявен интерес за закупуване на имота.
3. ПИ №056016 по КВС на с.Царева ливада – проведен процедура за закупуване, не се яви купувач.
Б. Обекти допълнени в Програмата за 2014 год. и продадени

 1. Три броя шевни машини на стойност 2827,20 лева с ДДС на Красимир Пашов от гр.Габрово;

 2. Два броя шевни машини на стойност 1202,40 лева с ДДС на „Елина фешън” от гр.Дряново;

 3. ПИ с ид.23947.68.15 по КККР на гр.Дряново за стойност 332,00 на Георги Начев от гр.Дряново;


Общата сума от извършените продажби на общински имоти през 2014 год. е 4361,60 лева с ДДС.
По Раздел ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ДОГОВОРИТЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ, СКЛЮЧЕНИ С НАЕМАТЕЛИТЕ
1. Смесен магазин – 36,00 кв.м. част от Административна сграда с. Големи Българени, АОС №153/15.12.1997 год. – публична общинска собственост – помещението е свободно, не е проявен интерес за наемането му.

2. Три помещения: Помещение №1 – 100,00 кв.м., Помещение №2 – 13,60 кв.м. и Помещение №3 - 12,92 кв.м. с обща площ 126,52 кв.м., находящи се в подземен етаж /бившето барче/ на Поликлиника, представляваща сграда с ид. 23947.501.129.1 по КККР на гр. Дряново – проведен конкурс, сключен договор – договорът е прекратен.
3. Общински площ за разполагане на рекламно информационни елементи, на следните места:


 • На първокласен път ГП-5, посока В.Търново – Габрово в УПИ LІІ – зеленина от кв.15 по плана на гр. Дряново;

 • На първокласен път ГП-5, посока Габрово – В.Търново в уличната регулация между о.т.489 и о.т.492 по плана на гр.Дряново.

Сключен анекс за продължаване срока на договора.


 • На първокласен път ГП-5, посока В.Търново – Габрово в уличната регулация между о.т.497 и о.т.492 по плана на гр.Дряново.

Срок на договора : свободен /без наемател/.
4. Общински помещения заети от партии и организации :


 • Помещение - частна общинска собственост, находящо се в гр.Дряново, ул.”Шипка” №169 – сключен договор с политическа партия.

 • Помещение - частна общинска собственост, находящо се в гр.Дряново, ул.”Шипка” №169 (свободно);5. Общински язовири :


 • Язовир (Заводски язовир), публична общинска собственост - имот с пл. № 000316 – 34,599 дка. (АПОС №206/18.02.1998 г.) находящ се в землището на с. Ганчовец и поземлен имот с идентификатор 23947.266.267 – 9,522 дка. (АПОС №314/21.03.2000 г.) находящ се в землището на гр. Дряново, - сключен договор за концесия.


6. Общински площи заети от собствени павилиони на юридически и физически лица със срок на Разрешителните за поставяне до 31.12.2014 год. – след изтичане на разрешителните за всички преместваеми обекти /павилиони – 23 броя/ са сключени нови Разрешителни със срок за поставяне до 31.12.2015 год.
7. Отдаване под наем на жилищни имоти – за всички наематели отговарящи на условията за настаняване в общински жилища и плащащи редовно определеният им наем, изтичащите договори през 2014 год. са подновени.
8. Договори сключени през 2014 год. за земеделски земи от общинския поземлен фонд

 • Договор за аренда за срок от 25 год. на земеделска земя от ОПФ в размер на 18,383 дка. в землищата на с.Радовци за отглеждане на овощни насаждения;

 • за ползване на общински мери и пасища от земеделски производители и животновъди – има сключен един договор за наем през 2014 год. за 245,865 дка.


9. Ползване на дървесина от горски територии собственост на община Дряново - проведена процедура /търг с явно надаване / за продажба на стояща дървесина - 29415,00 лева без ДДС.
За 2014 година приходите от отдадените под наем общински имоти, концесия и земеделски земи са в размер на 122431,01 лева с ДДС.

VІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Дряново през 2015 година се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост на община Дряново за периода 2012 – 2015 г.По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.
Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет