Решение за преценка на необходимостта от екологична оценка за проект зажүктеу 182.21 Kb.
Дата03.04.2019
өлшемі182.21 Kb.
түріРешение

Приложение № 4

към. чл. 8а, ал.1 от

Наредбата за ЕО

ДО

ДИРЕКТОРА НАРИОСВ, гр. Пловдив
На Ваш изх . № ОВОС-234/17.03.2017г.

И С К А Н Е

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
от „ЛАЙФ” ЕООД, ЕИК 115680916,с.Труд“, ул. „Марица“ № 2В,

с управител: Георги Спасов Добрев


Уважаеми Доцент Шилев,
Mоля, да ни бъде издадено Решение за преценка на необходимостта от екологична оценка за проект за:

ПУП-ПРЗ с цел: „Производствено- складова дейност и обществено и делово обслужване“ - Складова база и магазин за промишлени стоки (нови авточасти, козметика за тях) и офис в ПИ № 11845.10.29, НТП Нива с площ 4249 кв.м.; ПИ № 11845.10.30, НТП Нива с площ 4250 кв.м.; ПИ № 11845.10.31, НТП Нива с площ 4250 кв.м.; ПИ № 11845.10.32, НТП Нива с площ 4249 кв.м., с. Войводиново, община „Марица“


Във връзка с това предоставям следната информация, изискваща се по чл.8а от Наредба за условията, реда и методите за извършване на ЕО на планове и програми - ПМС №139/ДВ бр57 / 2004 г.
1. Информация за възложителя на плана/ програмата (орган или оправомощено по закон трето лице)

„ЛАЙФ” ЕООД, с.Труд“, ул. „Марица“ № 2В, с управител: Георги Спасов Добрев

Тел. за контакти: тел. 0887-705-495


2. Обща информация за предложения план/програма

а) Основание за изготвяне на плана/програмата – нормативен или административен акт

Решение № 57, взето с протокол № 3/21.02.2017г. на Общински съвет „Марица“, определящо преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните структурни части на териториите, обхванати от плана. Със същото решение е одобрено плановото задание за проекта.

Исканото изготвяне на ПУП-ПРЗ е по реда на чл.108, ал.5 и чл.110, ал. 1 от ЗУТ за отреждане на нов УПИ за Производствено- складова дейност и обществено и делово обслужване“ - Складова база и магазин за промишлени стоки (нови авточасти, козметика за тях) и офис в ПИ № 11845.10.29, НТП Нива с площ 4249 кв.м.; ПИ № 11845.10.30, НТП Нива с площ 4250 кв.м.; ПИ № 11845.10.31, НТП Нива с площ 4250 кв.м.; ПИ № 11845.10.32, НТП Нива с площ 4249 кв.м., с. Войводиново, община „Марица“.

Цел на плана е след инвестиционното проектиране да се изгради база с офиси, магазини и складове за промишлени стоки. Застроената площ на основната сграда ще е около 1000 кв.м. Ще се складират и продават основно нови авточасти, автокозметика и др. консумативи за автомобили. Не се предвижда складиране на препарати за растителна защита или опасни химикали, включени в приложение 3 на Закона за опазване на околната среда.

Отоплението ще става чрез електрическа климатична инсталация. Водоснабдяване на бъдещия обект ще става от наличен водопровод, съгласно одобрен от „ВиК“, ЕООД проект.

Електроснабдяването на обекта ще се осъществи от наличната в близост електроразпределителна мрежа, съгласно писмо на „ЕВН България“ ЕООД.

Предвижда се заустването на отпадните битово-фекални води да става във водоплътна яма с последващо извозване към ПСОВ, съгласно одобрен ВиК проект. Не се очаква формиране на друг вид отпадъчни води при реализацията и експлоатацията на бъдещият обект.
б) Период на действие и етапи на изпълнение

Разработеният проект за нов УПИ за Производствено- складова дейност и обществено и делово обслужване“ - Складова база и магазин за промишлени стоки (нови авточасти, козметика за тях) и офис влиза в сила от датата на одобряването му. За реализирането му е необходимо преминаване през следните етапи на изпълнение:
 • Разрешение от Кмета на Общината за изработване на проект за изменение на плана въз основа на постъпило искане.

 • Преценка необходимостта от извършване на Екологична оценка от Директора на РИОСВ-Пловдив;

 • Приемане на плана от общинския експертен съвет и одобряването му от Кмета на общината;

 • Провеждане на процедура за промяна функцията на имотите, обособени в съответната структурната единица;


в) Териториален обхват

ПИ № 11845.10.29, НТП Нива с площ 4249 кв.м.; ПИ № 11845.10.30, НТП Нива с площ 4250 кв.м.; ПИ № 11845.10.31, НТП Нива с площ 4250 кв.м.; ПИ № 11845.10.32, НТП Нива с площ 4249 кв.м., с. Войводиново, община „Марица“


г) Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/

Имотите в обхвата на проекта не попадат в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии и в защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Най-близката защитена зона от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ е


„Рибарници Пловдив“

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТА

2.1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА НА ОБЕКТА

ГЕОГРАФСКА ДЪЛЖИНА ГЕОГРАФСКА ШИРИНА

E 24 ◦ 11 ' 30 " N 42 ◦ 11 ' 13 "

2.2. ПЛОЩ (дка) 2.3. ДЪЛЖИНА НА ОБЕКТА (км)

1,457.60

2.4. НАДМОРСКА ВИСОЧИНА (м)

МИНИМАЛНА МАКСИМАЛНА СРЕДНА

163 168 165

2.5. АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН

КОД ПО NUTS ИМЕ НА РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ/ ОБЛАСТ % ПОКРИТИЕ

BG05 Южен Централен

BG051 Пловдив 100

ОБЩО: 100

2.6. БИОГЕОГРАФСКИ РАЙОНАЛПИЙСКИ ◘ КОНТИНЕНТАЛЕН
Характеристики на Обекта

Обрасли с блатна растителност рибарници, разположени северно от гр. Пловдив. Общият вид на рибарниците се определя от обрасли с хидрофитна растителност басейни. Преобладават роголистникът /Cerathophilum sp./, плаващият ръждавец /Potamogeton natans/, дяволският орех /Trapa natans/, щитолистната какичка /Nymphoides peltata/ и др. Бреговете на басейните са обрасли с папур (Typha angustifolia, Typha latifolia, Typha laxmanii), тръстика /Phragmites australis/, ежова главичка /Sparganium ramosum/, острица /Carex sp./, шавар /Juncus sp./ и единични върби /Salix sp./. Тръстиката и папурът образуват на места острови сред басейните. По дигите има ивици от овощни дървета и тополи.


КАЧЕСТВО И ЗНАЧИМОСТ

На територията на рибарници Пловдив са установени 87 вида птици, от които 33 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 34 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 3 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 7 вида, в SPEC3 - 24 вида. Рибарниците са място от световно значение за малкия корморан /Phalacrocorax pygmeus/ по време на зимуване и миграция, както и за голямата бяла чапла /Egretta alba/ през зимата. По време на миграция тук може да се наблюдава и белооката потапница /Aythya nyroca/ и голямата бекасина /Gallinago media/. Рибарниците са едно от най-значимите места за почивка по време на миграция за средната бекасина /Gallinago gallinago/, сивия жерав /Grus grus/, блатната сова /Asio flammeus/ и зеленоногата водна кокошка /Gallinula chloropus/.


УЯЗВИМОСТ

Рибарници Пловдив са разположени в промишлената зона на град Пловдив – вторият по големина град в България. Те са подложени на силен антропогенен натиск от продължаващата урбанизация на района, както и от интензивните човешки дейности. Най-голяма заплаха за местообитанията на влажната зона са пресушаването на рибовъдните басейни, поради спиране работата на рибарниците и високата цена на водата.

Пресъхналите басейни не могат да се ползват от гнездящите и мигриращите видове птици. Изсичането на дървесната и храстовата растителност и залесяването с неприсъщи за района видове, както и опожаряването на кайбрежната водлюбива растителбност влошава местообитанията, които са важни за малкия корморан и за други видове привързани към тях. Поради лесния достъп до територията се наблюдава висока степен на безпокойство на птиците от незаконен отстрел на защитени видове, риболов с мрежи, спортен риболов, умишлено безпокойство на рибоядни птици и движение на моторни превозни средстваНегативно въздействие върху орнитофауната в района оказват и скитащите кучета и котки, които унищожават гнездата, яйцата и малките на наземно гнездящите птици.
Смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на инвестиционното предложение върху защитената зона
Ще се изгради база с отделни подобекти, отговарящи на съвременните изисквания за строежи от този род. Ще се използват съвременни методи за топлоизолация и енергообезпечаване. Не се очаква някой от факторите на околната среда да достига критични значения, с които би могъл да повлияе върху околната среда и човешкото здраве. Във връзка с горе изложеното, очакваното въздействие от реализацията на инвестиционното намерение, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията върху защитената зона може да се оцени като незначително и се очаква да бъде:

• Локално по обхват площ и в незначителна степен в граничните и територии от шумовото натоварване, най – вече по време на строителството;

• Незначително по степен на въздействие. Временно по честота от шума, само по време на строителството и експлоатацията;

• Частично обратимо без кумулативен ефект;

• Не се очаква да настъпи фрагментиране на защитената зона, на местообитания в нея или на популации на растителни и животниски видове. Предвидения процент на озеленяване ще осигури подобряване и поддържане на установената естествена среда.

д) Основни цели на плана/програмата


 • Главната цел на проекта за ПУП-ПРЗ е да създаде устройствени условия за устойчиво развитие на територията и реализиране на инвестиционното намерение на инвеститора - Складова база и магазин за промишлени стоки (нови авточасти, козметика за тях) и офис.

 • Осигуряване реализацията на външни инвестиции, значими за социално-икономическото развитие на общината.

Цел на плана е след инвестиционното проектиране да се изгради база с офиси и складове за промишлени стоки. Ще бъдат стриктно спазвани устройствените показатели за структурната единица, като при инвестиционното проектиране ще залегнат изискуемите показатели за озеленяване, етажност, Кинт. и др.

Не се предвижда складиране на препарати за растителна защита или опасни химикали, включени в приложение 3 на Закона за опазване на околната среда. Отоплението ще става чрез електрическа климатична инсталация. Водоснабдяване на бъдещия обект – от наличен водопровод, съгласно указания на на „ВиК“, ЕООД.

Електроснабдяването на обекта ще се осъществи от налична елмрежа на „ЕВН България“ ЕООД.

Предвижда се заустването на отпадните битово-фекални води да става във водоплътна яма с последващо извозване към ПСОВ по ВиК проект. Не се очаква формиране на друг вид отпадъчни води при реализацията и експлоатацията на бъдещият обект.

Комплексното пространствено развитие на територията извежда необходимостта от устойчиви устройствени решения, които да дадат планова основа за инвестиционни инициативи, като предлаганото от възложителите.
е) Финансиране на плана
Проектът за ПУП-ПРЗ се финансира от инвеститора.
ж) Срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на обществеността
Етапите на изготвяне на плана са описани по-горе. Изработения проект за ПУП- ПРЗ се обявява от общината на заинтересованите лица по реда на ЗУТ преди одобряването му.

3. Орган, отговорен за прилагането на плана/програмата

Възложителят и Община Марица.

4. Орган, отговорен за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата

Община Марица, след съгласуване с РИОСВ Пловдив.

ПРИЛОЖЕНИЕ
I. Информация по чл. 8а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми:

1.Характеристика на плана относно:а) Инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия;

С настоящето се аргументира вида на устройственото планиране, а именно изработване на ПУП-ПРЗ за гореописаната територия – имоти в община Марица по отношение на територия, собственост на Възложителите, като основанията са в съответствие с изискванията на чл. 134, ал.1 и ал.3, чл.136, във връзка с чл.124 и чл.125 от ЗУТ.


б) Място на предлагания план/програма в цялостния процес или йеархия на планиране, степен на подробност на предвижданията

На основание чл.126, ал.5 от ЗУТ проектът за ПУП-ПРЗ за ПИ № 11845.10.29, НТП Нива с площ 4249 кв.м.; ПИ № 11845.10.30, НТП Нива с площ 4250 кв.м.; ПИ № 11845.10.31, НТП Нива с площ 4250 кв.м.; ПИ № 11845.10.32, НТП Нива с площ 4249 кв.м., с. Войводиново, община „Марица“ ще се изработи ЕДНОФАЗНО. Разработването му е в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и разрешение за проектиране, по реда на ЗУТ.в) значение на плана/програмата за интегрирането на екологичните съображения особено с оглед насърчаване на устойчивото развитие

В резултат на съществени промени в икономическите условия, пазарът на недвижимите имоти и инвестиционната активност настъпва естествен процес на индустриализация и преструктуриране на територията. Налице е необходимост от производствени функции за територията.

Комплексното пространствено развитие на територията извежда необходимостта от устойчиви устройствени решения, които да дадат планова основа за инвестиционни инициативи.
г) екологични проблеми от значение за плана/програмата

Предвид местоположението на указаните имоти, на територията предмет на устройствения план не се очакват значими екологични проблеми. При спазване на изискванията на екологичното законодателство и условията в издадените разрешителни не се очаква реализирането предвижданията на плана да доведат до допълнително замърсяване или дискомфорт на компонентите на околната среда.


д) значение на плана/програмата за изпълнението на общностното законодателство в областта на околната среда

Концепцията предлага модел на урбанистично развитие с консервативен характер, който подкрепя сегашните тенденции на развитие. Следването на процеса на естествена урбанизация е по-добрия начин на овладяване на тези територии, при условие, че се разработят правила за допустимост за застрояване към плана. Реализирането на предвижданията на ПУП-ПРЗ ще се извърши в съответствие със законодателството в областта на околната среда.


 1. Обосновка за конкретната необходимост от плана/програмата

Анализът на устройствените условия и урбанистични тенденции извежда ново виждане за функционалното използване на тази част от землището на с. Войводиново - ПИ № 11845.10.29, НТП Нива с площ 4249 кв.м.; ПИ № 11845.10.30, НТП Нива с площ 4250 кв.м.; ПИ № 11845.10.31, НТП Нива с площ 4250 кв.м.; ПИ № 11845.10.32, НТП Нива с площ 4249 кв.м.,


Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план/програма

Съгласно чл.103, ал.4 от ЗУТ “Всеки устройствен план се съобразява с предвижданията на устройствените схеми и планове от по-горна степен, ако има такива и представлява по отношение на тях по-пълна, по-подробна и конкретна разработка”.

След провеждане на необходимите процедури по ЗУТ и Закона за опазване на околната среда ще бъде изградена база – офиси и складове за промишлени стоки.


 1. Характеристики на засегнатата територия и очакваните въздействия върху околната среда

а) вероятност, продължителност, честота, обратимост и кумулативни въздействия

Продължителността на въздействие върху компонентите на околната среда се очаква да бъде най-силно изразено на етапа на строителните дейности. Очакваното въздействие ще е обратимо с продължителност само при изграждане на обектите. При експлоатацията не се очакват негативни въздействия при спазване изискванията на екологичното законодателство.

Не се очакват кумулативни въздействия от реализацията на предлагания ПУП-ПРЗ. Не се очаква отрицателно въздействие на обекта върху компонентите на околната среда. При спазване на изискванията за безопасност при строителството и експлоатацията на обекта не следва да се очакват аварийни ситуации.

Временно, краткотрайно, локално с възможност за пълно възстановяване с приключване на строителните работи – по време на строителството.

Постоянно, предимно в рамките на работния ден по време на експлоатацията.

Общо въздействието е незначително и няма да окаже съществено влияние върху околната среда.

Териториалният обхват на въздействие на бъдещия обект е локален. Не се очаква утежняване на екологичната обстановка в района на обекта.

б) потенциални трасгранични въздействия

Предвид местоположението на територията, предмет на изменението на ОУП и характера на предлаганата дейност в обектите в устройствената зона, не се очакват трансгранични въздействия.


в) потенциален ефект и риск за здравето на хората или околната среда, вкл. вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на последствията

Реализацията на обектите в устройствената зона, предмет на плана за ПУП-ПРЗ няма вероятност да доведе до риск за здравето на хората или околната среда.


г) очаквани неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и последствията от възникване голяма авария от съществуващи или нови предприятия, съгласувани по реда на ЗООС, за случаите по чл.104, ал.3 т.3 от ЗООС

В разглежданата територия не са налични предприятия, определени като такива с висок или нисък рисков потенциал. Предвид характера на дейността, която се предвижда да се развива в обектите, предмет на новата структурна единица и мащаба им, не се очакват възникване на големи аварии, както от съществуващите в района, така и от предстоящите за изграждане обекти.


д) ценност и уязвимост на засегната територия

Засегната от плана за ПУП-ПРЗ територия не представлява територия с висока консервационна стойност, както от природен, така и от културно-исторически аспект.

е) въздействие върху райони или ландшафти, които има признат национален, общностен или международен статут на защита

Засегната от плана територия представлява фактически урбанизирана територия и няма статут на защитена по смисъла на националното, европейско или международно законодателство. Не се засягат територии от Националната екологична мрежа – част от общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Водоснабдяване на бъдещия обект – от наличен водопровод, съгласно указания на „ВиК“ ЕООД.

Електроснабдяването на обекта ще се осъществи от елмрежа в района, експлоатирана от „ЕВН България“ ЕООД.

Заустването на отпадните битово фекални води ще е във водоплътна яма с последващо извозване към ПСОВ по ВиК проект.

ОЧАКВАНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:


 • АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ

Характерът на дейностите, предвидени в разширението на структурната единица, предмет на изменение на ОУП не предполага отделяне на вещества, водещи да изменение качеството на атмосферния въздух. Изграждането на бъдещия обект няма да промени фоновите съдържания на прах и вредни вещества в атмосферния въздух на района. Много слабо въздействие върху този компонент, свързано с евентуално запрашаване на въздуха се очаква само по време на строителството, но то ще бъде краткотрайно и временно и в рамките на допустимите норми. За предотвратяване на негативното влияние върху повишаване нивото на прах в атмосферния въздух по време на строителството ще се предвиди:

 • При необходимост - своевременно и регулярно оросяване на площадката по време на строителството, през сухите и топли периоди.

 • Ограничаване на прахоотделянето при строителните работи, при транспортиране на материала и санитарно хигиенните изисквания за безопасна работа.

Очаква се по време на строителството да се повиши слабо шумувото въздействие от работещата техника през деня, но то ще бъде временно и краткотрайно.

По време на експлоатацията въздействие върху компонента атмосферен въздух ще се очаква единствено от влизащи и излизащи превозни средства. Въздействието ще е целодневно.

При спазване на изискванията за ОВ инсталацията състоянието на въздуха в района, както и в работната зона ще бъде в допустимите санитарни норми т.е.

Обектът не следва да оказва негативно въздействие върху околната среда по компонент въздух.

Въздействието от експлоатацията на обекта върху качествата на атмосферния въздух и приземния атмосферен слой ще е незначително.


 • ВОДИ

Характерът на дейността от реализацията на плана не води до замърсяване на подземните води, както и до промяна на техния режим. Не се очаква отрицателно въздействие върху режима на подземните води и общото състояние на водните екосистеми вследствие строителството и експлоатацията на обектите. Водоснабдяването ще се извършва от съществуващата ВиК мрежа. Заустване на отпадните води води ще става във водоплътна яма с последващо извозване към най-близката ПСОВ.

 • ПОЧВА И ЗЕМНИ НЕДРА

Не се очаква дейността на обекта да окаже отрицателно въздействие върху качествата на почвата и земните недра. За предотвратяване на евентуалното негативно влияние ще се предвиди изготвяне на проект за рекултивация и проект за оползотворяване на хумусния пласт, съгласно изискванията на Закона за почвите.

 • ЛАНДШАФТ

За предотвратяване нарушаването на ландшафта на района се предвижда:

 • Почистване на целия район от натрупаните по време на строителството отпадъци и недопускане замърсяване с такива при експлоатацията на обектите;

 • Изготвяне на проект за озеленяване, като озеленяването ще бъде извършено с подходящи местни дървесни и храстови видове.

При реализацията на изменението на ОУП не се засяга компонента минерално разнообразие. Имотите не попадат в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии и в защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие. На територията, предмет на устройване не са установени находища на защитени растителни видове и местообитания на защитени животински видове. В нея липсват природни местообитания от приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

 • ОТПАДЪЦИ, КОИТО СЕ ОЧАКВА ДА СЕ ГЕНЕРИРАТ

От бъдещият обект се очаква образуването на:

1. Строителни отпадъци – неопасни, които ще се събират на отделена за целта площадка и ще се извозят на регионалното депо за строителни отпадъци. Ще се изготви проект за управление на строителните отпадъци на етап инвестиционнно проектиране.

2. Земни маси от изкопни работи – неопасни. Ще се използуват основно за оформяне на вертикалната инфраструктура и обратна засипка.

3. При експлотация обектите ще се формират основно битови отпадъци, които ще се събират и извозват от сметосъбиращата фирма, която обслужва района.

Реализацията на плана не предвижда дейности, които да замърсяват или да доведат до дискомфорт на компонентите на околната среда.

Във връзка с горе описаното може да се направи заключението, че реализацията на горе цитирания план няма да окаже отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и да доведе до замърсяването или дискомфорта им.


 1. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и съседните й територии, таблици, схеми, снимки и други – по преценка на възложителя

Към документацията е приложен картен материал на територията, предмет на плана за ПУП-ПРЗ.
 1. Нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане на плана или програмата, в т. ч. предложение за мерки за наблюдение и контрол по отношение на околна среда и човешко здраве

При реализация на дейностите, предвидени с ПУП-ПРЗ ще бъдат спазени всички законови изисквания с цел свеждане до минимум вероятните негативни въздействия върху компонентите на околната среда, а именно: • Ще бъдат изпълнени изискванията на Закона за управление на отпадъците;

 • По време на строително-монтажните дейности, строителните отпадъци ще се събират на определена площадка и своевременно да се извозват;

 • Ще се осигури необходимото озеленяване на незастроената част от територията;

При спазване на законоустановените изисквания и мерки не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. За недопускане и предотвратяване на евентуални негативни въздействия при строителството и експлоатацията се предвиждат следните мерки:

 • При извършване на земни работи ще се поддържа необходимата влажност на земната основа чрез оросяване за намаляване на емисиите от прах, особено при ветрови условия;

 • Ще се поддържа необходимата влажност на временните пътища и депа за земни маси;

 • Строителните отпадъци и земни маси ще се депонират само на регламентирани депа, съгласувани с местните власти и своевременно да се извозват;

 • Всички дейности с формираните в бъдеще отпадъци, не притежаващи и притежаващи опасни свойства ще се извършват в съответствие със Закон за управление на отпадъците;

 • Строителната механизация ще се поддържа в техническа изправност и ще бъде оборудвана с необходимите технически средства за редуциране на емисиите от изгорели газове и шум;

 • Ще се изготви проект за оползотворяване на хумуса;

 • Ще се осигури необходимото озеленяване, оформяне на тревни площи, залесяване с подходящи дървесни и храстови видове.

Дата……………2017г. Възложител:…………..

Г.Добрев

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет