Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложениеДата14.03.2018
өлшемі356.26 Kb.
#20749
түріРешение

Приложение № 6

към чл. 6, ал. 1

Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г.,

в сила от 12.02.2016 г.НА ВАШ ИЗХ. № ПД-1065/-(1) 10-05-2016

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВИ С К А Н Е

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)от „ПРОЕКТ 2011” ЕООД

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице)Гр. Бургас, ЖК. „ЛАЗУР“, БЛ.153, ВХ.А, ЕТ.6, АП.6; ЕИК:201519847

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

……………………………………………………………………………………………………………………….

Пълен пощенски адрес: „ПРОЕКТ 2011” ЕООД

Телефон, факс и ел. поща (е-mail):0896601471

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: ……………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

Лице за контакти: 0896601471-Арх. Ирина Великова

УВАЖАЕМA Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение : „Изграждане на осем жилищни сгради в ПИ 021066 и ПИ 021067, кв.21, местност „До село“ землище кв. Банево, община Бургас.”Инвестиционното предложение е ново за бъдещо жилищно строителство на осем жилищни сгради с РЗПна всяка от тях от 100кв.м. до 250кв.м. в ПИ 021066 и ПИ 021067, кв.21, местност „До село“ землище кв. Банево, община Бургас.

Общата площ на двата ПИ е 8.084кв.м.

Предвиждането е с ПУП-ПРЗ да се обособят 8 УПИ за имота в устройствена зона 1/Жм с отреждане за жилищно строителство в съответствие с правилата за прилагане на ОУП с предвиден режим на застрояване при спазване на изискванията на Наредба №7 за ПНУОВТУЗ и показатели по ОУП както следва: Н-до 10,0м(3 ет.), Пзастр.-до 40%, Кинт.-1.5 Озел.-мин 40%.

В ПИ 021066:

Площ на новия УПИ І-66-893кв.м.

Площ на новия УПИ ІІ-66-890кв.м.

Площ на новия УПИ ІІІ-66-895кв.м.

Площ на новия УПИ ІV-66-887кв.м.

В ПИ 021067:

Площ на новия УПИ І-67-783кв.м.

Площ на новия УПИ ІІ-67-985кв.м.

Площ на новия УПИ ІІІ-67-916кв.м.

Площ на новия УПИ ІV-67-1036кв.м.
Предвидените дейности попадат в обхвата на т.10, буква „б” от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС. Съгласно чл.81, ал.1, т.2 инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда(ОВОС).

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на инвестиционно предложение съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС).

Прилагам:

1. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от наредбата – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

2. Документи, доказващи осигуряване от възложителя на обществен достъп до информацията по приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от наредбата и предоставяне на копие на хартиен и на електронен носител на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от наредбата.

3. Информация относно обществения интерес, ако такъв е бил проявен по реда на чл. 6, ал. 9 от наредбата, в т.ч. получени писмени становища от заинтересувани лица, жалби, възражения или предложения, протоколи от проведени срещи и др. от осигурения от възложителя обществен достъп до информацията по приложение № 2 към чл. 6.

4. Оценка по чл. 99а ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС) – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

5. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 ЗООС) –

един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

6. Документ за платена такса.

Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Дата: ...............................................

Възложител:……………………………

(подпис, длъжност)Информация по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от наредбата за преценяване на необходимостта от ОВОС

от „ПРОЕКТ 2011” ЕООД

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице)Гр. Бургас, ЖК. „ЛАЗУР“, БЛ.153, ВХ.А, ЕТ.6, АП.6; ЕИК:201519847

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: „ПРОЕКТ 2011” ЕООД

Телефон, факс и ел. поща (е-mail):0896601471

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител

Лице за контакти: 0896601471-Арх. Ирина ВеликоваII. Характеристики на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението.

Инвестиционното предложение е ново за бъдещо жилищно строителство на осем жилищни сгради с РЗП на всяка от тях от 100кв.м. до 250кв.м. в ПИ 021066 и ПИ 021067, кв.21, местност „До село“ землище кв. Банево, община Бургас.

Общата площ на двата ПИ е 8.084кв.м.

Предвиждането е с ПУП-ПРЗ да се обособят 8 УПИ за имота в устройствена зона 1/Жм с отреждане за жилищно строителство в съответствие с правилата за прилагане на ОУП с предвиден режим на застрояване при спазване на изискванията на Наредба №7 за ПНУОВТУЗ и показатели по ОУП както следва: Н-до 10,0м(3 ет.), Пзастр.-до 40%, Кинт.-1.5 Озел.-мин 40%.В ПИ 021066:

Площ на новия УПИ І-66-893кв.м.

Площ на новия УПИ ІІ-66-890кв.м.

Площ на новия УПИ ІІІ-66-895кв.м.

Площ на новия УПИ ІV-66-887кв.м.

В ПИ 021067:

Площ на новия УПИ І-67-783кв.м.

Площ на новия УПИ ІІ-67-985кв.м.

Площ на новия УПИ ІІІ-67-916кв.м.

Площ на новия УПИ ІV-67-1036кв.м.

Предвидените дейности попадат в обхвата на т.10, буква „б” от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС. Съгласно чл.81, ал.1, т.2 инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда(ОВОС).2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Възложителят на инвестиционното предложение, който е и собственик на двата поземлени имоти ПИ 021066 и ПИ 021067, местност „До село”, землище с. Банево, община гр. Бургас, обл. Бургас е избрал варианта за урегулиране на двата ПИ в УПИ и изграждане на осем жилищни сгради по 4 във всеки от имотите с РЗП на всяка от тях от 100кв.м. до 250кв.м. за общо до 32 обитатели с цел по този начин да стопанисва възможно най-добре на собствеността си, и съгласно в съответствие с правилата за прилагане на ОУП на община Бургас, което е най-важното доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение попада в район, в близост до Бургас, морето и много природни дадености-наличие на минерални бани.

3. (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други предложения.

Проверени са публичните регистри на сайта на РИОСВ-Бургас.

Намерените инвестиционни предложения за землището на кв. Банево са:


5//2016

“Изграждане на една жилищна сграда за сезонно ползване в ПИ № 065031, землище кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас“ с възложители: Костадин Димитров Цоцомански и Таня Костадинова Цоцоманска
4

Изграждане на вилно строителство

Милка Христова

Бургас

Банево

37035

235

Изграждане на вилно селище

Нов Кипър ООД 102691140

Бургас

Банево

037044

915

Вилни сгради

Васил Вълков Танев

Бургас

Банево

039063, 039064, 039068

1233

Изграждане на вилни сгради

Нов Кипър ООД 102691140

Бургас

Банево

037053

1279

Изграждане на вилни сгради

Михаил Танев

Бургас

Банево

063021, 063023
Изграждане на една жилищна сграда ПИ №041027, местност „Лозята”

Мая Стоянова

Кисьова


Бургас

Банево

041027

Всички те са свързани с жилищно строителство.

Също така, видно от номерата на имотите те попадат в различни местности на землището на кв. Банево- не се очаква да има поява на кумулативни въздействия от осъществяване на новото инвестиционно предложение в района и извън него на двата ПИ № 021066 и 021067, обект на оценка.

Очакванията са за незначителни промени след реализирането на инвестиционното предложение, без отклонения от съществуващите въздействия върху компонентите на околната среда в района.


4. Подробна информация за разгледани алтернативи.

Инвестиционното предложение е резултат от всички възможни алтернативи и резултат на изготвено и приложено Задание на инвеститора.

При нулева алтернатива, двата имота ще останат в сегашното си състояние. Т.е. собственикът им не е в състояние да ги опазва, обработва и контролира състоянието им.

Алтернативи по отношение местоположението на инвестиционното предложение са неприложими, тъй като собственикът на двата имота не притежава други имоти в района.

Имотите попада в земеделска територия с устройствен режим с единствена алтернатива за допустима промяна на предназначението при допустими показатели на застрояване в съответствие с правилата за прилагане на ОУП с предвиден режим на застрояване при спазване на изискванията на Наредба №7 за ПНУОВТУЗ и показатели по ОУП както следва: Н-до 10,0м(3 ет.), Пзастр.-до 40%, Кинт.-1.8 Озел.-мин 40%.

Двата имота ПИ № 021066 и 021067, обект на оценка, местност „До село” ,земл. Банево, общ.Бургас, обл. Бургас нямат наложено административно ограничение на ползване.


5.Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

Основни факти за кв.(село) Банево:Регион: Югоизточен планов регион на България
Област: област Бургас
Община: община Бургас
Геогр. ширина: 42.6329994
Геогр. дължина: 27.3999996
Надморска височина: от 50 до 99
Разстояние по въздух до столицата София: 333.881km
Площ землище: 23.933km2
Население: 1791 човека (01/01/2007)
Квартал Банево, община Бургас се намира на 1,5 км. от Бургаските минерални бани, на близо 3 км от центъра на Ветрен и около 17 км от центъра на Бургас.

Основните дейности в района са селскостопанските- отглеждане предимно на зърнени култури, чрез интензивен тип земеделие, но поради наличието на минерална вода от дълбока древност околностите на селото са свързани с балнеологията и балнеолечението, а напоследък се забелязват и тенденции към СПА туризма.

Двата имота ПИ № 021066 и 021067, обект на оценка са с достатъчна площ за обособяване на площи за временни дейности в границите на имота.
6. (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Съгласно предвижданията на инвестиционното предложение на основание действащ ОУП на землището на Банево, община Бургас, от земеделска земя-трета категория нива, се определя устройствена зона 1/Жм с отреждане за жилищно строителство в съответствие с правилата за прилагане на ОУП с предвиден режим на застрояване при спазване на изискванията на Наредба №7 за ПНУОВТУЗ и показатели по ОУП както следва: Н-до 10,0м(3 ет.), Пзастр.-до 40%, Кинт.-1.8 Озел.-мин 40%.

Предвижда се паркиране в УПИ съгласно чл.43 от ЗУТ.

Транспортният достъп до имотите е решен чрез предвидената в ОУП улична регулация.

Предвидените за изграждане осем жилищни сгради с РЗП от 100кв.м. и 250кв.м. ще се ползват за жилищни нужди за общо 32 обитатели.

Външните ВиК връзки(Част:ВиК) ще се осъществят с включване във водопроводната и канализационната система на кв. Банево.

За квартали Ветрен и Банево е изготвен проект за водоснабдяване и канализация по европейска програма и в момента ВиК-проводите се изграждат и са пред завършване и въвеждане в експлоатация.

Местност „До село” е водоснабдена и канализирана.

Вода с питейни качества ще се осигури от съществуващата водопроводна мрежа.

Предвижда се отпадните битово фекални води да се поемат от канализационната система в кв. Банево.

Част:Електро предвижда обекта да се свърже към съществуващата въздушна мрежа ниско напрежение извод 3 на ТП „Банево 3”, извод СрК”Водопровода” п/ст „Хоризонт”.

Предвижда се на границата на всяко УПИ да се монтира ел. табло Т мерене. От него радиално да се захрани главното ел. табло в УПИ. Типът и сечението на захранващия кабел ще бъде определен в следващата фаза на проектиране.

Инвестиционното предложение не предвижда дейности и съоръжения, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Транспортният достъп до имотите ще се реши чрез предвидената в ОУП на община Бургас улична регулация.


8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Програмата за дейностите по време на строителството ще бъде изготвена на етап в работното проектиране.

Ще се премине към работно проектиране и съгласуване на проектите със съгласувателните органи.

Получаване на разрешително за строеж.

Строителство: То ще се изпълни от лицензирана строителна организация съгласно разработен и приет строителен график.

Най-напред ще бъде прекарана подземната инженерна инфраструктура, след което ще последват изкопните работи за основите на сградите. Грубите строителни дейности ще приключат до 60 дни от започване на строителството, след което ще последват довършителните дейности. След приключване на строителството ще се пристъпи към почистване на терена от строителни отпадъци, благоустрояване и озеленяването на зелените площи.

Общият ПУП-ПРЗ ще се изготви в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба 8 за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и със съдържание:

Геодезическа снимка;

Трасировъчен чертеж

Идейна вертикална планировка

План за регулация

План за застрояване

План за озеленяване

Обяснителна записка.

Ще се изготви ПОИС, План за управление на отпадъците, Количествена сметка, График за строителството.

Инвестиционното предложение предвижда осемте жилищни сгради да се експлоатират като жилищни при създадени най-добри условия за живеене и почивка. Не се предвижда тяхното закриване и разрушаване-те са с безсрочен срок на експлоатация.


9. Предлагани методи за строителство.

Строителството ще се възложи на лицензирана строителна фирма при спазване на всички изисквания по време на строителния процес и правоспособност в строителството.

Преди започване на СМР възложителят е отговорен за изготвянето на ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ по чл. 11, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Изработването на всеки план за управление на строителните отпадъци винаги е съобразен с изискванията на общата европейска рамка, транспонирана към българското законодателство, която включва:

1.Закон за управление на отпадъците, 2012 г.;

2.Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС №277 от 5.11.2012г., Обн. ДВ бр. 89 от 13 ноември 2012г.

3.Закон за устройство на територията(ЗУТ).

Освен това:

1.Лицата, извършващи строителство, премахване, както и дейности по оползотворяване и обезвреждане на СО, водят отчетни книги съгласно изискванията на наредбата по чл.48, ал. 1 ЗУО.

2. Възложителите на СМР водят транспортен дневник съгласно изискванията но Приложение №6 на Наредбата за СО.

Изискването за водене на транспортен дневник на СО и отчет за изпълнение на ПУСО(приложение форми) е задължение при генериране на строителни отпадъци, които от строителната площадка ще се предадат на лица имащи разрешение за дейности с отпадъци или ще се извозят по направление дадено от Общината за депониране или рециклиране на площадка на РДНО-Полски извор.

Строителството ще се извършва по предварително разработен строителен график.

Строителството ще се изпълнява в съответствие със Закона за устройство на територията и заповедта на областния управител за осъществяването на строителните дейности в курортните зони.

Строителството ще се извършва съгласно поставените условия в издаденото Разрешение за строеж.

Строителството ще се извършва без струпване на строителна техника на обекта, а за всяка операция ще се осигурява необходимата такава.

Няма да се допуска работа на двигателите на строителните машини на празен ход.

Предлага се монолитно нискоетажно строителство до 10м. на всяка сграда.

От Областно пътно управление ще се получат указания за комуникационно-транстортния план на пътна връзка за имота.

По време на експлоатацията на обекта захранването му с ел. енергия и вода ще се осъществяват на база изготвени и приети от експлоатационните дружества Ел.схема и “ВиК” схема.

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

Инвестиционното предложение ще се осъществи в имот с обща площ 8.084кв.м. след променено предназначение на земеделската земя за неземеделски нужди. От нея само 40% ще се усвоят за строителство, като природният ресурс-хумус в процеса на изкопните работи ще се съхранява временно на площадка в границите на имота и в последствие ще се използва за нуждите на озеленяването на 40% от площта на имота. По време на СМР ще се използват чакъл, пясък и др. инертни материали за бетона, дървен материал за кофражи и конструктивни елементи, вода. Строителството не предвижда директен добив на природни ресурси. По време на експлоатацията за живущите ще се осигури питейна вода от водопроводната мрежа на кв. Банево. Ще се монтират слънчеви батерии за подгряване на вода. Ще се използва ел . енергия за домакински нужди чрез енергоспестяващи прибори.11. Отпадъци, които се очаква да се генерират -видове, количества и начин на третиране.

Образуваните по време на СМР строителни отпадъци от бетон, тухли и дървесен материал ще се ползват както показва практиката на площадката на строежа за довършителни работи.

При осъществяване на изкопните и строителните дейности за изграждане на обекта се очаква да се формират временно смесени строителни отпадъци от земни маси, почви, камъни и др.- код 17 05 04, 17 05 06, както и:17 01 01-бетон, 17 01 02-тухли, 17 01 03- керемиди, керамични изделия, фаянсови плочки, 17 01 07-смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, различни от упоменатите в 17 00 06, 17 02 01- дървесен материал, 17 02 02-стъкло и др.

Наличните технологии в съвременното строителство са свързани с генериране на незначителни строителни отпадъци:

Бетон 17 01 01 –той ще се доставя с бетон помпа съобразно необходимите количества и веднага ще се влага в процеса. Минималните количества отпаднали от стрелата на строителната площадка ще се влагат отново при довършителни работи на обекта.

Желязо и стомана 17 04 05 -доставя се предварително подготвена арматура в арматурен двор по спецификация.Това което ще се отстрани при полагане на арматурата ще се използва отново при СМР на обекта.

Тухли-СО е образуван от фири при рязане и зидане . Парчетата отново ще се използват при запълване на градежа и оформяне на ъгли.

Дървесен материал 17 02 01-количествата са минимални и икономически не е изгодно да се предават за повторна употреба . Ще се ползва на площадката при кофражни и крепежни работи и при довършителните дейности.

Горните строителни отпадъци са неопасни и попадат в Приложение №1 към Наредбата за СО.

Излишните земни маси, които по данни от КС в обем допълнително изчислен ще бъдат извозени на депо по направление дадено от община Бургас.

Ще се формират минимални количества и отпадъци от довършителните работи-фаянс, теракот, опаковки-но всички те ще се третират съобразно информационните листи за безопасност.

При експлоатацията на сградите ще се формират битови отпадъци-код 20 03 01 и такива с характер на битови, които ще се събират разделно.

Събирането, временното съхранение и извозването на отпадъците ще се осъществява съобразно управлението на отпадъците, което се осъществява в населеното място-кв. Банево, Община Бургас. Честотата на извозване на отпадъците е 4 пъти /месечно. Събирането на отпадъците става в съдове 0,11 м3 /кофа Мева/(сайта на община Бургас).

Формираните отпадъци ще се извозват на Регионално депо Полски извор-запад.12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

Инвестиционното предложение не е свързано с отрицателни въздействия върху факторите и компонентите на околната среда, то представлява жилищно строителство .

      Предвижданото озеленяване на 40% от общия имот, ще осигури благоприятна околна среда за и същевременно ще изолира обекта от външната среда.

Предвижда се сградите да бъдат шумоизолирани и отговарящи на изискванията за енергийна ефективност.

Формираните битово-фекални отпадъчни води ще постъпват в канализационната система на кв. Банево, тъй като районът ще е канализиран.

Не се предвижда използване на твърдо и течно гориво, а алтернативно-ел. енергия и слънчева енергия.

Генерираните битови отпадъци ще се събират в съдове 0,11 м3 /кофа Мева/.

По време на проектирането:

В отделните части на проекта ще се заложат проектни решения, отговарящи на европейските норми и стандарти и съобразени с изискванията за строителство в зона за вилно строителство.

Ще се изготви План за безопасност и здраве, с който ще се предвидят в границите на имота местата на временно складиране на хумуса и строителни материали необходими за всяка работна смяна.

Ще се изготви План за управление на строителните отпадъци.По време на строителството:

Строителството ще се извършва без струпване на строителна техника на обекта, а за всяка операция ще се осигурява необходимата такава.

Няма да се допуска работа на двигателите на строителните машини на празен ход по време на строителството.

Спазване изискванията на чл.70 от Наредба №1/2005 г. за ограничаване на праховите емисии при товарене / разтоварване, транспортиране и складиране на земни маси и строителни материали;

Оросяване на строителната площадка при сухо и ветровито време;

Своевременно извозване с покрити каруцерии на излишните земни маси и строителните отпадъци по маршрут, съгласуван с Община Бургас.


По време на експлоатацията на обекта:

Забранява се унищожаване на дървесна и храстова растителност в околността, убиване на животински видове и замърсяване на околните терени с отпадъци и територията.

В случай, че се забележи бедстваща птица, или друг животински вид, веднага да се информират контролните органи и ветеринарните служби за спешни мерки.

Инвестиционното предложение предвижда използване на енергоспестяващи и водоспестяващи прибори; озононеразрушаващи домакински прибори, ел. енергия за битови нужди и слънчеви батерии за затопляне на вода. Не се предвижда изграждане на басейн. Не се предвиждат замърсяващи дейности.


13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

Инвестиционното предложение не предвижда добив на строителни материали.

Предвижда се проектиране на нов водопровод и канализация –отклонения до имота и вътре площадкови връзки със сградите, съгласуване с оператора на проекта, подписване на предварителен договор с оператора.

Не се предвижда добив на енергия. Ел. захранването на УПИ ще стане съгласно становище на EVN, район Бургас.14. Необходимост от други разрешителни,свързани с обекта

Съгласно изложеното по-нагоре, за инвестиционното предложение се изискват разрешителни от ВиК ЕАД, гр. Бургас за водоснабдяване на имота, от ЕВН България ЕРП АД-КЕЦ Бургас-Юг, относно външното ел. захранване на страна НН и изискванията си за мерене на ел енергия, получаване Разрешение за строеж от ТСУ-Бургас, направление на отпадъци и излишни земни маси –от Община Бургас.

За местоположение ПУП-ПРЗ ще се съгласува с РЗИ-Бургас.
15. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Инвестиционното предложение „Изграждане на осем жилищни сгради в ПИ 021066 и ПИ 021067, кв.21, местност „До село“ землище кв. Банево, община Бургас” не предвижда и няма да води до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Въздействието му е незначително върху компонентите и факторите на околната среда.По компонент въздух:

-очаква се минимално, епизодично, временно замърсяване на въздуха с прахови частици по време на изкопните работи за основите на сградата. Това замърсяване се отчита като необходимо и задължително при строителните работи.

-влиянието на строителните машини по отношение на излъчваните от тях емисии по време на работа ще бъде краткотрайно и минимално;

-не се допуска работа на празен ход на строителните машини;

-строителните отпадъци ще се извозват своевременно със закрити каруцерии по направление дадено от Община Бургас.

По компонент води:

- предвижда се водоползване за битови нужди на вода от водопроводната мрежа на кв. Банево, след провеждане на съответната законова процедура и разрешителен режим с ВиК ЕАД-Бургас.

-не се предвижда изпускане на замърсени води в повърхностни и подземни водни тела;

Формираните битово-фекални води с максимална концентрация:БПК5 -220мг О2/л, НВ-265 мг/л, общ азот-44мг/л, общ фосфор-9,9 мг/л. ще се изпращат в изградена канализация на квартала.По компонент почви:

-не се очаква замърсяване на почвите с битови и строителни отпадъци- битовите отпадъци по време на експлоатацията на сградата ще бъдат в минимални количества и ще се събират разделно в контейнери и ще се извозват по направление съгласно схемата приета от община Бургас и периодичността на извозване за населеното място;

-строителните отпадъци ще се извозват своевременно, без да се складират на временно депо в района на строежа или извън границите на имота;

Релеф:

-не се предвижда добив на инертни материали и следователно не се очаква изменение на формите на релефа в района и в имота;

-не се предвижда натрупване на отпадъци и запръстяването им в района на имота и извън него в съседни имоти и създаване на депо.

Растителен и животински свят:

-не се предвижда загуби на горски площи- двата поземлени имоти представляват нива, Девета категория;

-не се предвижда по време на строителството запрашаване на растителност и намаляване на интензивността на жизнените процеси на растителността в района;

-не се предвижда изменение на видовия състав на растителността и животинския свят.

С инвестиционното предложение се цели и са осигурени необходимите проектни решения за да се запазят благоприятните условия за живот .

-ще се проведе разяснителна работа сред строителите тъй като инвестиционното предложение попада в територия в близост до границата на ЗЗ „Айтоска планина” с код BG0000151 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна от екологична мрежа НАТУРА 2000 по смисъла на ЗБР.

-ще се контролира непрекъснато да не се компроментира територията на защитената зона и съседните имоти-ниви.

Въз основа на горното, се прави извода, че предлаганото инвестиционно предложение няма да оказва негативно въздействие на компонентите на околната среда и при условията на предмета и целите на защитената зона.

С инвестиционното предложение не се засягат чувствителни, уязвими зони, не попада в границите на защитени територии, санитарно-охранителни зони и др. Не се предвиждат дейности, при които се отделят значителни емисии на замърсители в околната среда.

При изпълнение на горните условия няма да се въздейства негативно върху целите и задачите на близко разположената защитена зона.


16. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп., бр. 12 от 2016 г.,в сила от 12.02.2016 г.)Риск от аварии и инциденти.

Риск е вероятността за настъпване на вреда при конкретни условия на излагане и тежестта на вредата.

По време на строителството:

Рисковете от инциденти ще се избегнат чрез изпълняване изискванията на Наредба №2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Така ще се избегне и риска за околната среда.

За обекта строителя ще разработи вътрешни инструкции и документи на базата на Ръководствата за изпълнение на СМР и кодексите за добра строителна практика, целяща максимално запазване на околния ландшафт.

За обекта ще се разработи и спазва План за безопасност и здраве.

Всеки строител ще преминава през периодични и ежедневни инструктажи. Ще му бъдат осигурени лични предпазни мерки и колективни предпазни мерки.

Рискове от аварии по време на експлоатация на обекта това са:

-при възникване на пожар;

-при авария в ел инсталация;

-при наводнение;

-при бури, снегонавявания, земетресение;

- при авария по водопроводната мрежа и канализацията.

Рисковете стават достояние на населението чрез средствата за масово уведомяване.

За всички обекти от този тип се изисква прилагането на Националния план за действие по околна среда-здраве на МОСВ и МЗ.

Изисква се изпълнението на препоръките на трите Директиви:

-Директива 93/30/ЕС за определяне пределно допустимите стойности за защита на човешкото здраве;

-Директива 96/62/ЕО за качеството на околния въздух;

- Директива 2002/49/ЕО в областта на шума,

Изпълнението им предотвратява появата на инциденти.III. Местоположение на инвестиционното предложение

1. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти,подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони-Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка на съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно чл.31, ал.4 във връзка с чл.31ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

Инвестиционното предложение не засяга елементи от Националната екологична мрежа - защитени територии и буферни зони около защитени територии , санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

-Възложителят „ПРОЕКТ 2011” ЕООД- юридическо лице е собственик и е ползувател на земеделската земя – две ниви, девета категория. Приспособяването на площадката на обекта на инвестиционното предложение ще се осъществи на база разработени проекти по отделните части.

-Върху двата имота, местност „До село ” (ниви), землище кв. Банево, община Бургас няма ограничения.

-Възложителят не планира в бъдеще промяна на предвижданията на инвестиционното предложение.3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Инвестиционното предложение се предвижда да се осъществи в ПИ

№021066 и ПИ №021067, местност „До село”, землище кв. Банево, община Бургас.

Двата ПИ по кадастрална скица представляват Земеделска ниска категория територия с начин на трайно ползване: Ниви.

Необходимите площи за временни дейности по време на строителството ще бъдат осигурени в границите на имота..

Планът предвижда след промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди да се изградят осем жилищни сгради. Достъпът до имота ще се осъществи от съществуваща улица. За УПИ ще се укаже начин на застрояване чрез ограничителни линии, като конкретно ситуационното решение ще се докаже с технически инвестиционен проект при съобразяване с показателите на застрояване за всяко от осемте УПИ: Н-до 10,0м(3 ет.), Пзастр.-до 40%, Кинт.-1.8 Озел.-мин 40%.


4. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

С писмо изх. № ПД-1065/-(1)10-06-2016 РИОСВ-Бургас уведомява възложителят след направена справка , че ПИ №041027, м. „Лозята”, землище кв.Банево, община Бургас не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, и в границите на защитена зона BG0000151”Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна от Екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, приета с Решение №122/02.03.2007г., ДВ, бр.21/2007г. Инвестиционното предложение обаче попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(Наредбата за ОС, обн. ДВ бр.73 от 11.09.2007г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на горе цитираната защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от закона за биологичното разнообразие. Процедурата е неразделна част от искането за преценка ОВОС за инвестиционното предложение.

4а. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративнатаспособност на природните ресурси.

Качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района на Община Бургас и кв. Банево се оценява като добро.

Землището на кв. Банево не е обременено със значителни замърсители на компонентите на околната среда, както и с наличие на обекти на шум, вибрации и лъчения. Липсват обекти с промишлени дейности.

Районът разполага с природни дадености, които подлежат на опазване по ЗЗП и ЗБР. В близост е до минералните бани-с. Ветрен.

Инвестиционното предложение предвижда богато озеленяване мин. 4 0% от площта на имота, което също спомага за подобряване качеството и регенеративната способност на природните ресурси в местност „До село”, землище кв. Банево.

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Инвестиционното предложение е резултат от всички възможни алтернативи и резултат на изготвено Задание на възложителя.

При нулева алтернатива, имотът ще остане в сегашното си състояние. Т.е. собственикът му не е в състояние да го опазва обработва и контролира състоянието му.

Алтернативи по отношение местоположението на инвестиционното предложение са неприложими, тъй като собственикът на двата имота не притежава други имоти в района.

Имотите попадат в земеделска територия с устройствен режим с единствена алтернатива за допустима промяна на предназначението при допустими показатели на застрояване 1/Жм: Плътност до 40%, Кинт. до1,8 , Озел.мин 40% и Н=10,00(3ет.), паркиране в имота.

За двата ПИ 021066 и 021067, местност „До село” ,земл.кв. Банево, общ.Бургас, обл. Бургас нямат наложено административно ограничение на ползване.
IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

1. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011г.)Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Инвестиционното предложение, което се предвижда да се осъществи няма да оказва негативно въздействие върху хората и тяхното здраве. То е свързано с изграждане на 8 жилищни сгради за живеене. Районът не е обременен с промишленост и замърсяващи дейности.

Не е свързано с негативно въздействие върху хората и тяхното здраве в резултат на емисионно и имисионно замърсяване. При експлоатацията на жилищата не се очакват рискови фактори произтичащи от дейността на обитателите за увреждане здравето на хората.

Жизнената дейност отговаря на нормите за опазване на човешкото здраве. Тя няма да има въздействие върху населението на кв. Банево, който също е свързан с осигуряване на нормална среда за жизнената дейност на жителите.

Инвестиционното предложение със своите функции и предназначение не излиза с влиянието си извън границите на имота и не засяга съседни имоти.

Инвестиционното предложение няма да доведе до унищожаване на материални активи. Такива в имота не съществуват. То самото е свързано със създаване на материални активи-четири броя жилищни сгради.Не се очаква негативно въздействие и върху атмосферния въздух. Временно емисионно натоварване с прах и шум ще има при изпълнение на строителните работи. Количеството му зависи от сезона, през който се извършват строителните работи, климатичните и метеорологичните фактори/вятър, валежи, температура, характеристика на земните частици/. Тези вредни емисии обаче са ограничени по време и количество и са характерни и задължителни за всяко строителство. Имайки предвид наличието на близка защитена зона, строителството ще се извърши извън миграционния период на птиците.

Като се има предвид малкия брой строителни машини и строителни работници,които ще извършат ниско етажното до 10 метра строителство, се предполага, че атмосферния въздух ще се натовари с незначително атмосферно замърсяване с прахови частици ФПЧ10 и шум. Отделните емисии няма да доведат до промени в качеството на атмосферния въздух, имайки предвид, че качеството му се определя основно от влиянието на морето.

От реализацията на инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху атмосферата. Наличието на пазарен Регламент 1980/2000/ЕС от 17. юли 2000г. и спазването му от страна на строителната фирма за еко маркировка на влаганите в строителството и експлоатацията на обекта продукти с ограничено въздействие върху околната среда, е предпоставка за твърдението.

При изкопните работи за основите на 8 сгради, почвената покривка-хумусния пласт ще се съхрани временно в границите на имота и ще се оползотвори за озеленяването на имота.

В границите на разглеждания общ имот и в района му няма полезни изкопаеми, не се предвиждат дейности в земни недра.

Инвестиционното предложение не предвижда заустване на пречистени и непречистени води във водни хоризонти. Отпадъчните битово-фекални води ще се включат в канализационната система на кв. Банево.

Предвижда се водоползване от водопроводната мрежа на квартала. Водата е с необходимите питейни качества и се доставя от оператора ВиК.

Не се засягат единични или групови паметници на културата. Такива в района и околността в близост до обекта няма.

Не се очаква съществено въздействие върху околната среда при осъществяване дейността с отпадъците. Генерираните отпадъци строителни по време на строителството и битови по време на експлоатацията на жилищните сгради ще се третират съгласно изискванията на ЗУО. Възложителят е длъжен да се съобрази с Програмата за управление на отпадъците в Община Бургас и с План за управление на строителните отпадъци.

Инвестиционното предложение не е рисков енергиен източник както и на шумове, вибрации, радиации, както и на някои генетично модифицирани организми.

Предвижда се озеленяването на мин. 40% от площта на общия имота да се съобрази с ландшафтното райониране на страната. Обектът се намира в Южно черноморския крайбрежен ландшафтен район. Дендрологичният проект да бъде в съответствие с препоръчителния видов състав за най-подходящи основни и допълнителни дървесни и храстови видове, и декоративни форми за този ландшафтен район.

Не се предвижда внасяне на генно модифицирани организми.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Описаните параметри на инвестиционното предложение не създават предпоставки за въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа, в т.ч. върху предмета и целите на близката ЗЗ .

В българското законодателство Натура 2000 е залегнала като част от “националната екологична мрежа” изграждана съгласно закона за биологичното разнообразие (ЗБР) , включваща защитените зони.

Съобразно предназначението и основанието за обявяването им ,защитените зони биват:

2 типа зони съгласно Директива 92/43/ЕЕС (за местообитанията) съответстващи на защитените зони:


  1. по чл.6 ал.1 т.1 от ЗБР – за опазване на типовете природни местообитания, посочени в приложение № 1 на ЗБР

  2. по чл.6 ал.1 т.2 от ЗБР – за опазване на местообитания на видовете растения и животни (без птици), посочени в приложение № 2 на ЗБР

2 типа зони съгласно Директива 79/409/ЕЕС (за птиците):

  1. по чл.6 ал.1 т.3 от ЗБР - за опазване на местообитания на видовете птици, посочени в приложение № 2 на ЗБР

  2. по чл.6 ал.1 т.4 от ЗБР - за опазване на територии, в които по време на размножаване, линеене, зимуване или миграция се струпват значителни количества птици от видове, извън тези, посочени в приложение № 2 на ЗБР.

С писмо изх. № ПД-1065/-(1)10-06-2016 РИОСВ-Бургас уведомява възложителят след направена справка , че ПИ №041027, м. „Лозята”, землище кв.Банево, община Бургас не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, и в границите на защитена зона BG0000151”Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна от Екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, приета с Решение №122/02.03.2007г., ДВ, бр.21/2007г. Инвестиционното предложение обаче попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(Наредбата за ОС, обн. ДВ бр.73 от 11.09.2007г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на горе цитираната защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от закона за биологичното разнообразие. Процедурата е неразделна част от искането за преценка ОВОС за инвестиционното предложение.

За въздействието на инвестиционното предложение се изготвя и уведомление по Наредбата за ОС.3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Въздействието на инвестиционното предложение като цяло по време на строителството ще бъде:

-краткотрайно;

-временно;

-незначително,

- непряко,

- пряко върху почвата от изкопите за основите на сградите.

Не се очаква появата на кумулативен ефект поради изложеното върху:

- състоянието на въздуха в района-краткотрайно ще бъде замърсяването в минимални количества с прахови частици по време на строителството.

Незначително и периодично ще бъде то при движението на личните МПС на обитателите по време на експлоатацията;

Върху състоянието на животинския свят въздействието ще бъде краткотрайно, незначително и временно по време на строителството за постоянно обитаващите местни птици от шума на двигателите на строителната техника . Строителството ще се осъществи извън периода на гнездене и миграционния период на прелетните птици.

Въздействието на обекта по време на експлоатацията ще бъде:

-положително, дълготрайно за обитателите му.

4. Обхват на въздействието -географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).

Основни факти за кв.(село) Банево:Регион: Югоизточен планов регион на България
Област: област Бургас
Община: община Бургас
Геогр. ширина: 42.6329994
Геогр. дължина: 27.3999996
Надморска височина: от 50 до 99
Разстояние по въздух до столицата София: 333.881km
Площ землище: 23.933km2
Население: 1791 човека (01/01/2007)
Квартал Банево, община Бургас се намира на 1,5 км. от Бургаските минерални бани, на близо 3 км от центъра на Ветрен и около 17 км от центъра на Бургас.

Основните дейности в района са селскостопанските- отглеждане предимно на зърнени култури, чрез интензивен тип земеделие, но поради наличието на минерална вода от дълбока древност околностите на селото са свързани с балнеологията и балнеолечението, а напоследък се забелязват и тенденции към СПА туризма.5. Вероятност на поява на въздействието.

Незначително въздействие по време на строителството ще се прояви върху атмосферния въздух от вредни физически фактори- шум, запрашаване с ФПЧ.

Не се очаква вероятност от поява на въздействие:

- върху населението на кв. Банево,тъй като инвестиционното предложение не предвижда промишлени и замърсяващи дейности и струпване на много хора на едно място.

-от генериране на отпадъци, тъй като те ще се третират съобразно приетата схема за целта от Община Бургас и периодичността на извозването им;

- и върху растителния и животинския свят, тъй като с озеленяването на свободните площи въздействието е положително и води до увеличаване на растителния свят и добри условия за живот на животинския свят.

Не се очаква вероятност от отрицателно въздействие по време на експлоатацията на обекта върху въздуха, водите, земните недра, почвата, флората и фауната, ландшафта, паметници на културата, от генериране на отпадъци, от вредни физически фактори, както и върху населението-инвестиционното предложение има за цел да създаде добри условия за екологосъобразен начин на живот на обитателите.

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Въздействието по време на строителството на жилищната сграда ще се прояви върху:

- въздуха. То ще бъде временно по време на строителството пряко с ниска степен на въздействието в границите на строителната площадка, краткотрайно по продължителност без кумулативен ефект.

-почвата. То ще бъде временно по време на строителството пряко с ниска степен на въздействието в границите на строителната площадка на площ 40% от цялата площ на имота; краткотрайно по време на изкопните работи за основите на 8 сгради(с необратимо въздействие) и възстановяване на почвите около тях след озеленяване на терена (с положително въздействие)-без кумулативен ефект.

-ландшафта. То ще бъде временно по време на строителството пряко със средна степен на въздействието в границите на строителната площадка, дълготрайно положително чрез озеленяването мин.40% от площта на общия ПИ без кумулативен ефект.

-флората и фауната. То ще бъде временно по време на строителството пряко с ниска степен на въздействието в границите на строителната площадка, без кумулативен ефект.

- вредни физически фактори. То ще се прояви като пряко на строителната площадка по време на определени строителни операции с ниска степен на въздействието.

Не се очаква вероятност от негативно въздействие по време на експлоатацията на 8 жилищни сгради-с преобладаващо застрояване с малка височина до 10 метра и малка плътност на интензивност върху въздуха, водите, земните недра, почвата, флората и фауната, ландшафта, паметници на културата, от генериране на отпадъци, от вредни физически фактори, както и върху населението на кв. Банево поради което не се прави оценка за продължителност, честота и обратимост на въздействието.

7. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върхувърху околната среда и човешкото здраве.

Мерките, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху човешкото здраве са свързани с:

ДИРЕКТИВА 98/83/ЕО НА СЪВЕТА от 3 ноември 1998 година за качеството на водите, предназначени за консумация от човека. Настоящата директива се отнася за качеството на водите, предназначени за консумация от човека.

Целта на директивата е да опазва здравето на хората от вредните последици от заразяването на водите, предназначени за консумация от човека, като гарантира здравословността и чистотата на последните

Обектът ще се осигури с питейна вода от водопроводната мрежа на кв. Банево.

Управлението на отпадъците има за цел да се предотврати или намали вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда и се осъществява в съответствие с изискванията на нормативните актове относно:

1. опазване на водата, въздуха, почвата, растенията и животните;

2. шума и миризмите,

3. опазване на природната среда и местата, които са обект на специална защита.

Генерираните отпадъци от обекта ще се управляват съгласно изискванията на ЗУО и схемата на община Бургас за редовното им извозване да РДНО.

Мерките, които ще е необходимо да се спазват за намаляване, ограничаване и недопускане на негативно влияние върху компонентите на околната среда се предвиждат като:

-при изготвяне на инвестиционните проекти за обекта да се включат всички мерки, условия и ограничения свързани със законодателството и местните условия;

-да се упражнява непрекъснат контрол от възложителя по отношение на изпълнението на проекта;

-запазване доброто състояние на съседните територии в района;

-да се спазва необходимата трудова дисциплина при извършване на изкопните работи;

-спазване на работните коридори при работа на строителната техника;

-обучение на персонала - строителни работници

-контрол на техниката - да се спазват работните коридори и движение, за да се предотврати засягането на по - голяма площ от необходимото за намаляване на газовите емисии и риска от инциденти;

строителните отпадъци да се събират на определено място и да не се допуска замърсяване с тях на околните терени. Същите да бъдат извозвани своевременно от площадката на място определено от общинската администрация;

-да се определят местата за събиране на различните по вид отпадъци като не се позволява тяхното смесване;

Не се очакват значителни отрицателни въздействия върху околната среда и по тази причина не е необходимо да се вземат специални мерки за ограничаване на въздействието.

Не се очаква отрицателно въздействие върху човешкото здраве, поради което не се налага предприемане на специални мерки за предпазване и защита на човешкото здраве и/или на околната среда.8. Трансграничен характер на въздействията.

Въздействията от реализацията на инвестиционното намерение нямат трансграничен характер.ПРИЛОЖЕНИЕ:

Писмо на РИОСВ изх. №ПД-1065-(1)10-06-2016

Скица №Ф03879/28.04.2016г.за ПИ 021066

Скица №Ф03878/28.04.2016г.за ПИ 021067

Нотариален акт №147/2016г.

Нотариален акт №126/2016г.

ПУП-ПРЗ на ПИ 021066 и ПИ 021067, местността „До село”, земл. с. Банево, Община Бургас
Каталог: ovos
ovos -> Қазақстан республикасы халықаралық Қайта жаңарту және даму банкі қаржыландыратын
ovos -> Овощной базар
ovos -> За преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложение
ovos -> Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”
ovos -> Директора на риосв
ovos -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
ovos -> Уведомлени е
ovos -> Информация за преценяване необходимостта от овос
ovos -> На основание чл. 25 от
ovos -> До Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив До Кмета на Община гр. Карлово До Кмита на с. Бетунци уведомление за инвестиционно намерение От


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет