Республикасы


Тісті дөңгелек тәжінің енін есептеубет18/18
Дата21.06.2022
өлшемі2.38 Mb.
#174685
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Байланысты:
Шыназ Бактыбай (1)

Тісті дөңгелек тәжінің енін есептеу


Тісті дөңгелек тəжінің енін анықтаймыз


b2ba×aW=0,315×250=78,75 мм (134)


b2=80 мм деп қабылдаймыз.


Тегеріш тəжiнiң енiнiң доңғалақтардың қоюының дəлсiздiктерiнiң өтемдерi үшiн b1 дөңгелектің енін 3..5 мм көп деп қабылдаймыз

b1=80+5=85 мм.

Кедергі жағдайынан йілу қажуы

m ≥K
×T2×103×(U+1) , (135)
nmin
m U×𝑎W×b2×σFP

мұндағы Km– қосымша коэффициент, Km=6,6 – түзу тісті берілістер үшін тең деп қабылдаймыз.

m ≥6,6×1339,25×103×(3,15+1) = 1,89 мм.

nmin
3,15×250×80×308,57

Тістердің жоғару тозынан ашық берілісте модулдің есептік мəнін 30% дейін арттыру, сондықтан mn=2,5 мм деп қабылдаймыз.
   1. Берілістердің тістер саны


Түзутісті берілістер үшін тістердің жиынтық саны
zΣ=2×𝛼W = 2×250 = 200 (136)

Тегеріштің тістер саны


𝑚 2,51
z = zΣ = 200
= 48➤z
= 17 (137)


U+1 3,15+1
min

Дөңгелектің тістер саны
z2=zΣ –z1 =200-48=152 (138)

Берілістің нақты қатынасын анықтаймыз
Uф=𝑧2 = 152 = 3,17 (139)
𝑧1 48

Алдыңғы қабылданған мəнмен сəйкес келмегендіктен оны ақауға келесі формуламен тексереміз


∆U=
|Uф−U| U


U=|3,17 3,15|
3,15
× 100%<4% (140)

× 100% = 0,63<4%мүмкін болады.
Өсаралық қашықтық мəнін тексереміз

αw=m×𝑧1×𝑧2 =2,5×48+152=250 мм (141)


2 2

Мəн алдыңғы қабылданған мəнмен сəйкес келеді, тістер қиюының ығысуын шығарады.


   1. Беріліс диаметрлері


Түзутісті тегеріш үшін бөлгіш диаметр


d1=m×z1=2,5×48=120 мм (142)


Түзутісті дөңгелек үшін бөлгіш диаметр


d2=m×z2=2,5×152=380 мм (143)


Тегеріш төбесінің диаметрі


dα2=d1+2×m=120+2×2,5=125 мм (144)


Тегеріш ойымының диаметр


df1=d1– 2,5×m=120–2,5×2,5=113,75 мм (145)


Дөңгелек төбесінің диаметрі


dα2=d2+2×m=380+2×2,5=385 мм (146)


дөңгелек ойымының диаметрі


df2 = d2–2,5×m=380–2,5×2,5=373,75 мм (147)


Іліністің аймақтық жылдамдығы
v = 2×𝑑2 = 5,23×380 =0,99 м/с (148)
2×1000 2000

Бəсеңдеткіштің ортақ қолданысы үшін дəлдік дəрежесін тағайындаймыз


9.
   1. Ілініске әсер ететін күштер


Аймақтық күш

F = F
=2×𝑇2×103 = 2×1339,25×103=7048,7 Н (149)
t1 t1
Радиалды күш
𝑑2
380

Fr1= Fr2= Ft×tgα=7048,7×tg200=2565,5 Н , (150)


мұндағы α=200– ығысусыз беріліс үшін ілініс бұрышы.


  1. Мүмкін кернеу бойынша тексеру есебі

   1. Йілу кезінде тісті беріктікке есептеу
Дөңгелек үшін
σF2


=T2×103×KF×YF2×Yβ×(U+1) , (151)
b2×mn×𝖺w×U

мұндағы KF – жүктеме коэффициенті;


YF2=3,59 – дөңгелек тіс формасының коэффициенті;
Yβ=1 – тiк тiстi берiліс үшiн тiс сызығының көлбеу
коэффициенті.
KF = K× K× K , (152)

мұндағы KFα =1 – түзутісті берілістер үшін; KFv=1,13 тең.


Қосымша жұмыс істейтін қиғаш тісті берілістерді K келесі формуладан табамызF𝛽
K=K0 × (1 − Kp) + Kp, (153)
мұндағы K0 = 1,08; Kp=0,75– бірқалыпты тербелу жүктемесі.


K=1,08×(1-0,75)+0,75=1,02 KF=1×1,02×1,13=1,15

σF2
=1339,25×103×1,15×3,59×1×(3,17+1)=145,47< σ
80×2,5×250×3,17
FP=308,57 МПа

беріктігі қамтамасыз етілген. Тегеріш үшін

σ =σF2×YF1=145,47×4,09=165,73< σ
=308,57 МПа (154)

F1 YF2
3,59 FP

беріктігі қамтамасыз етілген.


   1. Дөңгелек тістерінің статикалық емес беріктікке қысқа уақытта әсер ететін шың моменттерін тексеру


Есептің мақсаты шың моментінің əсер етуінде қалған деформацияны немесе тістердің морттық бұзылуын алдын алу болып табылады.

σ = σ × ≤ σ (155)
Tn
Fпик F1 Tnom Fpmax

Мүмкін кернеуді термиялық өңдеу түрінен жəне жиіліктің мүмкін қосымша жүктеме шыңынан анықтайды.

σFPmax
= 𝜎Flimb ×YNmax×kst, (156)
𝑆𝐹𝑚i𝑛

мұндағы YNmax=4–ұзақ тұрақтылық болатты жақсарту кезіндегі максималды мүмкін мəнінің коэффициенті;


kst=1,2 – жиіліктің жүктеменің шың қосымшасына əсер ету

коэффициенті.


σFпик=165,73×2=331,46<σFPmax=540×4×1,2 =1481,14 МПа
1,75

беріктігі қамтамасыз етілген.


  1. Ашық сыналы белдікті берілісті есептеу

   1. Геометриялық параметрлерді алдын ала есептеу

Кинематикалық есепте ұсынылған жетек білігінің индексін келесі түрде ауыстырамыз, берілісте тезжүргішті болып табылатын біліктің индексі «1» болады, бəсеңдеткіштің индексі «1» болады, ал жайжүргіштікі – индекс «2», бұл есепті ыңғайлы етіп есептеумен байланысты.P1=8 кВт та жəне n1=1447 айн/мин УО түрдегі енсіз қимадағы белдікті қабылдаймыз.
Бастаушы шкивтiң минималды мүмкiн диаметрiн бұрау моментiне байланысты бастаушы шкивте жəне белдіктің таңдаулы қиманы анықтаймыз.
T1=52,8 Нм-де жəне УО түрдегі белдікті қабылдаймыз d1min=63 мм.
Белдіктің қызмет мезгілін жоғарлату мақсатында келесі d1 диаметрлі бастаушы шкивтерді, стандартты қатардан 1..2 есеге үлкен d1min қолдануға кеңес беріледі.
d2 =140 мм алдын ала қабылдаймыз.
Бастауыш шкивтің диаметрі

d2=U×d1×(1- ε) , (157)


мұндағы ε=0,01..0,02 – сырғанау коэффициенті.


d2 = 2,3×140×(1-0,01)=318,8 мм


d2 =315 мм деп қабылдаймыз . Берілістің нақты беріліс саны


Uф=d2 =315 =2,25 . (158)


d1 140

Алдын ала берілген нақты беріліс санның ауытқуын тексереміз


∆U=
|Uф−U| U
× 100% =
2,25−2,3|2,3
× 100% = 2,17%<3% (159)

мүмкін ауытқуды басым етпейді.


Өсаралық қашықтық бағдары

α≥0,55×(d1+d2)+h(H), мм (160)


мұндағы h(H) – сыналы белдік қимасының, h(H)=56 мм–УО белдік түрлері үшін.


α≥0,55×(140+315)+306,25 мм.


 1. Ағымдағы жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру


Өндірістің технологиялық процесі АКК дегі автокөліктің техникалық əсерлігінің реттілігімен түсіндіріледі. Технологиялық процестің сүлбесі 6.1 суретте бейнеленген. БӨП инвентарды жəне автокөлікті техникалық қабылдау желісінде жүзеге асырады жəне АКК-де қабылданған құжаттар рəсімделеді. Содан соң КҚК аймағында жуу-жинау жұмыстары жүргізіледі.


Сосын барлық түзетілген автокөліктер сақтау аймағына, ал ТҚ жəне жөндеу жұмыстарына қажет автокөліктер өндірістік аймағына сəйкес бағытталады.


БТП - бақылау-өткізу пункті; КК–күнделікті күтім; ТҚК–техникалық қызмет көрсету; АЖ–ағымды жөндеу; Д-1,2 – ортақ және тереңдетілген диагностика.

 1. Cурет – АКК-де ТҚ жəне жөндеу жұмыстарының өндірістік процес сүлбесі

Əр жұмыстың көлеміне байланысты қажет мамандықтан жұмысшы санын анықтап жоспарлау үшін топтар құрылады. Мамандыру топтары (КК, ТҚ-1, ТҚ-2, диагностикалау, ТЖ, агрегаттарды жөндеу) əсер түрлері бойынша жұмысшылардың жұмыс өнімділігінің жоғарлауына сəйкес үдемелі технологиялық процестерді жəне механизацияларды, орындаушыларының технологиялық операцияларды орындауына шектелген номенклатураның олардың бекiтiлген мамандандыруына дағдыларын жоғарылату мүмкіндіктер туғызады.


Осындай ұйымдық жұмыста əрбір аймақтың біртекті технологиялық қамтамасыз етіледі, өндірістің адамдармен бұлтарыс есебiнен, қосалқы бөліктермен , технологиялық жабдықтармен жəне құралдармен, біртекті тиімді басқарудың алғышарттары құрылады, бақылау жəне есептер осы немесе басқа техникалық əсерлермен орындылуын жеңілдетеді.
Маңызды кемшіліктер өндірістің ұйымның осы əдісіне орындалған жұмыстың персоналды орындаушылардың əлсіз жауапкершілігі болып табылады.

5-Cурет – ИТҚ құрылымы


АЖ сапасын қамтамасыз етуде маңызды рөл болып орнатылған нағыз байланыс еңбек нəтижесі мен жұмысшылардың жалақысы . Сонымен қатар қосымша жағдай Аж уақытылы орындалуы кəсіпорынның қорларының айналым агрегаттарының қоймаларда бар болуы, тораптар мен механизмдер, сонымен қатар қажет материалдар, бөлшектер мен аспаптар болып табылады.


Автокөліктің ағымды жөндеуі екі əдістің біреуінде жүргізіледі : агрегатты немесе жекеленген (6-сурет).

6-Cурет – Автокөліктің ағымды жөндеу барысының сүлбесі


Əрбір арнайыландырылған бекет құралдармен жабдықталған сəйкес онда жүргізілетін жұмыстың сипатына байланысты. Арнайыландырылған АЖ бекеттері еңбексыйымдылық жұмыстарын максималді механикаландыруға, біртүрді құрал жабдықтардың қажеттіліктерін төмендету, еңбек жағдайын жақсарту, білікті жқмысшыларды қолдану, жұмыстың сапасын жəне еңбек өнімділігін 20...40 %-ға көтеру.


ҚОРЫТЫНДЫ


Шымкент қаласының «Талас» автокəсіпорындағы жүк автокөліктерінің ағымдағы жөндеу жұмыстарын жетілдіру» тақырыбына дипломды жұмысты орындау кезінде келесі нəтижелер жетілдірілді: жоспарланатын кəсіпорынның технологиялық есебі жүргізілді (техникалық қызмет көрсетудің, ТҚ жəне жөндеу жұмысының жылдық көлемі, кіші қызмет көрсету персоналдары, бекеттер саны, өндірістік қоймалық бөлімшелер ауданы есептелді, ТҚ жəне АЖ өндірістік ұйымын жетілдіру жүргізілді); • бас жоспарды, өндірістік корпусты жоспарлау жүргізілді;

 • Кəсіпорынның даму перспективасы, техникалық қызметтің құрылымы мен функциясы қарастырылды. МАЗ-5551 автокөлігінің дөңгелегін түсіру үшін сомын бұрағыштың жұмыс механизациясы есептелінді. Өрт қауіпсіздігі, санитарлық-гигиеналық талаптар, еңбек қорғау жəне АКК-нің қоршаған орта шаралары орындалды. Кəсіпорынның негізгі технико- экономикалық көрсеткіштер анықталды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

  1. Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания: Учебник для вузов. – М.: Транспорт, 1993. – 231 с.

  2. Г.Ф. Фастовцев. Автотехобслуживание. М.: Машиностроение, 1985.

  3. Г.В. Крамаренко, И.В. Барашков. Техническое обслуживание автомобильей. М.: Транспорт, 1982.

  4. Техническая эксплуатация автомобильей. Под ред. Е.С. Кузнецова. М.: Транспорт, 1991.

  5. Б.Н. Суханов, И.О. Борзых, Ю.Ф. Бедарев. Техническое обслуживание и ремонт автомобильей. М.: Транспорт, 1991.

  6. С.В. Шумик, М.М. Болбас, Е.И. Петухов. Техническая эксплуатация автотранспортных средств. Пособие по дипломному проектированию. Мн.: Высшая школа, 1988.

  7. М.М. Болбас, Н.М. Капустин, Е.И. Петухов. Проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания. Мн.: Университетское, 1997.

  8. Иванов, М.И. Детали машин. – М.: Высшая школа, 1991. – 383 с.

  9. Анисимов А.П. и др. Экономика, организация и планирование работ автомобильного транспорта, Транспорт, М.1980 г.

  10. Справочные и нормативные материалы по автомобильному транспорту, Курган, 1987 г.

  11. Салов А.Н. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта, Транспорт, М.1985 г.

  12. Дехнярский Л.В. и др. Проектирование автотранспортных предприятий. Транспорт, 1981 г.

  13. Михайловский Е.В., и др. Устройство автомобилья, Машиностроение, М.1987 г.

  14. Анурьев А.Н. Справочник конструктора машиностроения, Машиностроение, М.1986 г.

  15. Давидович Л.Н. Проектирование предприятий автомобильного транспорта, Транспорт, М.1975 г.

  16. Справочные и нормативные материалы по автомобильному транспорту, Курган, 1987 г.

  17. Кузнецов Е.М. Охрана труда на предприятиях автотранспорта (справочник), Транспорт, М.1986 г.
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет