Республикасы


ТҚ циклдық графиктерін құрубет7/18
Дата21.06.2022
өлшемі2.38 Mb.
#174685
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
Байланысты:
Шыназ Бактыбай (1)

ТҚ циклдық графиктерін құру


Циклдық жортуды Lц автокөліктің КЖ дейінгі тең жорту. Сонымен қатар Lкж жортуында соңғы цикл ТҚ-2 жүргізілмейді жəне КҚ сол уақытташығысқа шығаруға жіберіледі. Сонымен ескере отырып, кіргізіледі, бір уақытта ТҚ-2 мен орындалады. КЖ саны

ТҚ-2

ТҚ-1-ге

Nкж = Lц/ Lкж = 1

2-ТҚ саны


(5)

N2 = Lкж/ L2 – Nкж

1-ТҚ саны


(6)

N1 = Lкж/ L1 – (Nкж + N2)

КТҚ саны


(7)

NОс = Lкж/ l
(8)

NОт= (N1 + N2) × 1,6


(9)


МАЗ-5551 автокөлігі үшін:


N2 = 298080 / 16560 – 1 = 17


N1 = 298080 / 4140 – (1 + 24) = 54


NОс = 298080 / 180 = 1656


NОт = (54 + 17) × 1,6 = 114.
  1. ТҚ көрсету және АЖ жүргізу жұмысының еңбек сыйымдылық нормативін коррекциялау


АКК бойынша жылдық жұмыс көлемін адам ∙ сағ – пен өлшейді. Оған КТҚ, 1-ТҚ, 2-ТҚ, АЖ жəне кəсіпорынның өзін өзі күтіп – қағу жұмысының


(самообслуживание) көлемі кіреді. Жұмыс көлемі негізінде өндіріс аймағындағы учаске саны мен ондағы жұмысшы санын анықтайды.
КТҚ – ның есептік (коррекциялаған) еңбек сыйымдылығы:


to=toH × K2 = 0,46 ×1,15 =0,529 (10)
tom= 0,5 × tocH= 0,529 × 0,5 = 0,26 , (11)мұндағы
Н - КТҚ еңбек сыйымдылығының нормативі, адам∙сағ;


O

t
К2 - еңбек сыйымдылық нормасын көшпелі құрамның модификациясына байланысты коррекциялау коэффициенті;

 1. ТҚ мен 2-ТҚ еңбек сыйымдылығының коррекциялаған нормативі:
1 1 2 4
t = tН ×К ×К = 4,56×1,15×1,35 = 7,08 адам ∙ сағ (12)2 2 2 4
t = tН ×К ×К = 10×1,15×1,35=15,53 адам ∙ сағ, (13)t
мұндағы К4 –нормативті автомобильдің пайдалана бастағалы бергі жортуына байланысты коррекциялау коэффициенті;
1

2
адам∙сағ.
,
Н - 1-ТҚ мен 2-ТҚ еңбек сыйымдылығының нормативі,

АЖ еңбек сыйымдылығының коррекцияланған үлестік нормативі:


t = tН ×К ×К ×К ×К ×К = 5,2×1,2×1,15×0,9×1,35×1= 8,72 адам саг , (14)


АЖ АЖ 1 2 3 4 5мұндағы
Н - АЖ – ның үлестік еңбек сыйымдылық нормативі,


АЖ

t
адам∙сағ/1000 км;
К1 – нормативті пайдалану жағдаятына байланысты коррекциялау коэффициенті;
К3 – нормативті табиғат – климат жағдайына қарай коррекциялау коэффициенті;
К4 – нормативті автомобильдің пайдалана бастағалы бергі жортуына байланысты коррекциялау коэффициенті.
  1. ТҚ көрсетудің өндірістік бағдарламасын есептеу


ТҚ көрсету мен АЖ жүргізудің өндірістік бағдарламасын есептеу үшін циклдық əдіс қолданамыз, содан соң цикл ішінде ТҚ санын ала отырып коэффициент арқылы циклдан жылға өтудің бір жылдық санын анықтаймыз.


Автомобильдің техникалық даярлық коэффициентін есептеу:

αТ =
1
1 + l × ДТК-АЖ × К
1000 2
(15)


αТ =
11 + 180 × 0, 48 ×1,1
= 0, 913,

1000 ,

мұндағы ДТҚ – көшпелі құрамның 1000 км жортуға шаққандағы үлестік ТҚ мен АЖ – да тұрған күн саны;


l – автокөліктің орташа тəуліктік жортуы, км;
К4 – ТҚ жəне АЖ-да тұрған үлестік уақыт нормативін автомобильдің пайдалана бастағалы бергі жортуына қарай коррекциялау коэффициенті.
Автокөліктің жылдық жортуы, км:
Lжыл= Джж× 𝑙 ×αТ=302 × 180 × 0,913 = 49631 км (16)
Циклдан жылға өту коэффициентін анықтау:η = Lжыл
LКЖ
= 49631
298080


= 0,167
(17)

Жылдық əсер ету саны формуламен анықталады:

і і
Nж = N ×η (18)
МАЗ-5551 автокөлігіне жылдық əсер ету санын анықтаймыз:O O
Nж = N ×η = 1656×0,167=277 рет (19)O O
Nж = N ×η = 114×0,167=19,04рет (20)1 1
Nж = N ×η= 5×0,167=9,02 рет (21)2 2
Nж = N ×η = 17×0,167=2,87 рет (22)
Бүкіл автопаркке көрсететін ТҚ жəне КЖ – ның жылдық саны:


O O тіз
ΣN = Nж ×А (23)
мұндағы Атіз –автокөліктің тізімдік саны, дана.O O тіз
ΣN = Nж ×А = 19,04 ×45 =856,7 рет (24)1 1 тіз
ΣN = Nж ×А = 9,02×45=405,8 рет (25)2 2 тіз
ΣN = Nж ×А = 2,84×45=127,8 рет (26)ΣN = Nж
×А =0,09×45=4,05 рет (27)

КЖ КЖ тіз
.
ТҚ жəне АЖ бойынша тəуліктік өндіріс бағдарламасы келесі формуладан анықталады:
N
tGy i
Nm

= i
✠✠
, (28)
i
мұндағы ∑NtGy – i-ші əсер түрі бойынша жылдық бағдарлама; Дж.ж – жұмыс аймағының жылдық күн саны. 1. кесте – Өндірістік аймақтың жұмыс режімі
Жұмыс түрі

Жұмыс күн саны Джж

Тəуліктегі жұмыстың ауысым саны

КТҚ

302

2

ТҚ-1

252

1

ТҚ-2

252

1

АЖ

252

2

МАЗ – 5551 автокөлігі үшін тəуліктік бағдарламаны анықтаймыз:
NtGy = 12444,8 = 41,21 (29)

KT
302NtGy = 405,8 = 1,34 (30)

1T
302NtGy = 127,8 = 0,42 (31)

2T
302NtGy = 4,05 = 0,01. (32)
A✠ 302
  1. ТҚ және АЖ жүргізу жұмыстарының жылдық көлемін есептеу


КТҚ, ТҚ-1 жəне ТҚ-2 жұмыстары бір жылда ТҚ көрсетуге ұйымдастыру саны нормативті коррекцияланған еңбек сыйымдылығының мəні келесі формуламен анықталады:


Tm = Nm × tKT = 856,7 × 0,26 = 222,74 aдam ∙ ca€ (33)


KT KTТж = Nж × t
= 405,8×7,08 =2872,89адам ∙ сағ (34)

ТҚ−1
ТҚ−1
ТҚ−1

Tm = Nm × tT −2= 127,×15,53=1983,4 адам ∙ сағ , (35)


T −2 T −2

мұндағы Tm Tm Tm жылдық жұмыс көлемі Tm Tm Tm сəйкесадам.сағ;
KT
T −1
T −2
KT
T −1
T −2

m m m – жылдық сомалы сан Tm Tm Tm

сəйкес;
KT
T −1
T −2
KT
T −1
T −2

KT , T , T – Tm Tm Tm сəйкес коррекцияланған

еңбек сыйымдылығы, адам сағ.
KT
T −1
T −2

АЖ бойынша бір жылдық жұмыс көлемі келесі өрнекпен анықталады:Tm = L ×tA✠At
= 49631 ×8,72 × 45
= 19472,61 aдam∙ca€ . (36)

A✠ 1000
1000

АКК – ның өндіріс аймағындағы (ТҚ жəне АЖ аймағындағы, яғни барлық цех, бекет жəне желідегі) жұмыстың жылдық көлемі.

 1. кесте – ТҚ жəне АЖ еңбек сыйымдылығын жұмыс түріне қарай жарату
Жұмыс түрі

Жалпы еңбек сыйымды- лығындағы үлесі, %Жыл бойғы еңбек сыйымдылық, адам ∙сағКТҚ көрсетудегі (ОНТП – 01 – 91 бойынша «ТО и ремонт автомобильей/ под ред. В. М. Власова. – М., 2004.- с. 468...470» кітабындағы):
Жинау жұмысы.............................................
жуу жұмысы..................................................
май құю жұмысы...........................................
бақылау – диагноздау жұмысы...................
жеңіл – желпі жөндеу жұмысы....................

9
14


14
16

592,50
921,66


921,66
1053,33

Кестенің жалғасы 3

КТҚ бойынша барлығы................................
1-ТҚ көрсетудегі (ОНТП – 01 – 86 бойынша «Туревский И. С. ТО автомобильей. Часть 2. – М., 2005. – с.
166. 168» кітабынан):
жалпы диагноз қою(Д-1) жұмысы...............
тартып бұрау, реттеу, майлау жəне т.б. жұмыстар.........................................................
1-ТҚ бойынша барлығы................................

2-ТҚ көрсетудегі (бұл да сонда): тереңдетіп диагноздау (Д-2) жұмысы.........


тартып бұрау, реттеу, майлау жəне т.б. жұмыстар.........................................................
2-ТҚ бойынша барлығы...............................

47
100
10
90

100
10


90
1003094,16
6583,32
287,29
2585,60

2872,89
198,34


1785,06
1983,40АЖ жүргізудегі (КТҚ көрсетудегідей дерек көзінен): Бекеттік жұмыс:
жалпы диагноз қою(Д-1) жұмысы...............
тереңдетіп диагноздау (Д-2) жұмысы.........
реттеу жəне бөлшектеу - құрастыру жұмысы..........................................................
пісіру жұмысы...............................................
қаңылтыр жұмысы........................................
ағашұста жұмысы..........................................
бояу жұмысы................................................
Бекет бойынша барлығы..............................
Учаскелік жұмыс:
агрегат жөндеу жұмысы...............................
слесарлық – механикалық жұмыс...............
электртехникалық жұмыс............................
аккумулятор жұмысы..................................
қоректендіру жүйесін жөндеу жұмысы......
шина жөндеу – монтаждау жұмысы............
вулкандау (камера жамау) жұмысы............
темірұста – рессор жұмысы.........................
мыс жұмысы..................................................
пісіру жұмысы..............................................
қаңылтыр жұмысы........................................
арматура - қауашақ жұмысы.......................
обой жұмысы................................................
учаске бойынша барлығы.............................
АЖ бойынша барлығы.................................
Жұмыс көлемі бойынша барлығы............................................................

1
1

35
4


3
- 6
50

18
10


5
2
4
1
1
3
2
1
1
1
1
50
100

194,73
194,73

6815,41
778,90


584,18
- 1168,36
9736,31
18088,38
3505,07
1947,26
973,63
389,45
778,90
194,73
194,73
584,18
389,45
194,73
194,73
194,73
194,73
9736,31
19472,61

31134,97  1. Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет