Республикасы


Ржалпы = 34 +13 +163 +14 + 5 + 5 + 3 +1 = 238 адамбет9/18
Дата21.06.2022
өлшемі2.38 Mb.
#174685
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18
Байланысты:
Шыназ Бактыбай (1)

Ржалпы = 34 +13 +163 +14 + 5 + 5 + 3 +1 = 238 адам.

  1. КТҚ, ТҚ, АЖ тасқынды желілер мен бекеттер санын есептеу

   1. КТҚ бекеттер санын есептеу

Бекеттерді есептеу өндірістің ырғағы бойынша жүргізілмейді, ал орындалған жұмыс көлемінің шыға үлкейту, бекеттер уақытының қоры жəне біруақытта бекетте жұмыс істейтін жұмысшылар саны


КТҚ механикаландырылған бекеттер саны əжетхана жуу (соның ішінде кептіру-сүрту ) келесі формуламен анықталады:
М
X КТК
= КП × NКТК
Ткайт × Ny

(49)КТҚ;
мұндағы Кп– ПС желіден шың қайтару коэффициенті;
Кп = 0,7 деп қабылдаймыз; Nктқ – өндірістік тəулік бағдарламасы

Тқайт – бекеттің жұмыс ұзақтылығы АКК-дегі ПС шың қайтарымұзақтылығына тең деп қабылданады, Тқайт=2,5 сағ деп қабылдаймыз; Nу–өндірістік механикаландырылған жуу бекеті, авт./сағ., Nу =
20 авт./сағ деп қабылдаймыз.
Барлық автокөліктер үшін өндірістік жиынтық бағдарламасын есептейміз:


NКТҚ = NКТҚМАЗ-5551 (50)
NКТҚ = 41,21Сонда

М
X КТК


= 92, 92 × 0, 7 = 1, 29
2, 5 × 20
(51)
 1. бекет деп қабылдаймыз .

КТҚ, Д, ТҚ-1, ТҚ-2 жұмыс бойынша бекеттер санын механикаландырылғаннан басқа келесі формуламен анықталады:Тжыл × φ
Xi = i , Дж.ж × Тауыс × с × Рорт × ηп

(52)


i
сағ;
мұндағы
Т ж – дəл қызмет көрсетуге сəйкес жылдық жұмыс көлемі, адам-

φ – бірқалыпты емес тиеу коэффициенті;

Тауыс – ауысым ұзақтылығы, сағ; с – ауысым саны;
Рорт – бір уақытта жұмыс істейтін жұмысшылардың орташа саны, адам; ηп – жұмыс уақытын пайдалану коэффициенті.
АЖ бекеттер санын көп жүктелген ауысымда келесі формуламен есептейміз:

Тжыл × φ × К
Xi = i АЖ ,
Дж.ж × Тауыс × Рорт × ηп
(53)

мұндағы КТР – жүктелген ауысымда жұмыс бөлігін ескеретін коэффициент (0,5…0,6). КТР =0,55 деп қабылдаймыз.


Реттеуіш, бөлшектеу-жинау жұмыстарын МАЗ-5551 автокөлігі үшін бекеттер санын анықтаймыз:XАЖ

бол.-жин.


= 6815, 41×1, 4 × 0, 55 = 2, 04
302 × 7 ×1, 5 × 0, 97
(54)


 1. кесте – МАЗ-5551 автокөлігі үшін КТҚ, ТҚ, АЖ бекеттер санын есептеу
Техникалық əсерлер
мен жұмыстардың түрлеріT Г
i

φ
ТСМ

С
РСР

ηu

ДР.Г

Бекеттердің есептік саныКТҚ

Жинау

592,50

1,4

7

2

2

0,97

302

0,10

Жанармай құятын

921,66

1,4

7

2

1

0,9

302

0,34

Бақылау-
диагноздау

1053,33

1,4

7

2

2

0,9

302

0,19

Жөндеу (майда
ақаулықтарын жою)

3094,16

1,4

7

2

2

0,9

302

0,57

Жинау

89,10

1,8

8

1

2

0,98

252

0,04

Жуу (соның ішінде
кептіру-сүрту )

133,65

1,8

8

1

1

0,9

252

0,13

Жалпы диагоноз қою (Д-1) (Д-1 ТҚ бойынша
+ Д1 АЖ бойынша)

482,02


1,4


8


1


2


0,9


252


0,19


Тереңдетілген диагноз қою (Д-2) (Д-2 ТҚ
бойынша + Д2 АЖ бойынша)

393,07


1,4


8


1


2


0,9


252


0,15


ТҚ-1 - Работы (нығайтқыш, реттеуіш,
майлау)

2585,60


1,4


8


1


3


0,98


252


0,61


ТҚ-2 - жұмыстары (нығайтқыш, реттеуіш,
майлау)

1
785,06

,4,98


52


0,42


кестенің жалғасы 7

АЖ

Реттеуіш, бөлшектеу-
жинақтау

6815,41

1,4

7

2

1,5

0,97

252

2,04

Дəнекерлеу

778,90

1,4

8

1

1,5

0,98

252

0,37

Қаңылтыр

584,18

1,4

8

1

1,5

0,98

252

0,28

Сырлау

1168,36

1,8

8

1

2

0,9

252

0,58
Бақылау-өткізу пунктінің бекеттер санын есептеу Бақылау-өткізу пунктінің бекеттер саны:


X = Атз × αт × Кп ,

(55)


БОП
Т × Ач

мұндағы Ач – бекеттің өткізу қабілеттілігі, а-м/сағ , жүк автокөліктері үшін, Ач = 40 а-м/сағ деп қабылдаймыз.


Кп – автокөліктің қайтару коэффициенті, Кп = 0,7 деп
қабылдаймыз;
Т – бекеттің жұмыс ұзақтылығын АКК-ге ПС-ның шың қайтару
ұзақтылығы тең, Т = 2,5 сағ деп қабылдаймыз.
МАЗ-5551 автокөлігі үшін:XКПП =
45 × 0, 913 × 0, 7 = 0, 29
2, 5 × 40

   1. Өндірістік бөлімшелер ауданының есептеу (аймақ, учаскелер, бөлімдер)


АКК ауданы бөлінеді :-қосымша (əкімшілік - тұрмыстық, қосымша жəне техникалық бөлімшелер).
ТҚ-АЖ аймағының ауданы формула бойынша анықталады, м2:


Fз = fa × Xа × КТ , (56)
мұндағы fа – автокөліктің габариті бойынша ауданы (тартқыш, жартылай тіркеме), м2;
Хз – аймақтағы бекеттер саны;
Кп – құрылғыларды орналастырудағы тығыздық коэффициенті.
Автокөлiктердiң жоспардағы ауданы:

МАЗ-5551 үшін:

fа=6·2,5=15 м2Аймақ есебін үлкен автокөліктер орын алу ауданы бойынша жүргіземіз. КТҚ аймағының ауданы:

З КТК
F = 21,5× 5× 4,5 = 484 м2


Қалған аймақтардың ауданын ұйқас есептейміз жəне нəтижесін 8- кестеге енгіземіз.

 1. кесте – ТҚ , АЖ аймақтарының ауданыАймақтың аталуы

fa, м2

Xа

Кт

Аймақ ауданы, м2

КТҚ

21,5

6

4,5

484

Д-1жəне Д-2

21,5

1

6,5

140

ТҚ-1 жəне ТҚ-2

21,5

2

6,5

280

ТР

МАЗ-5551 автокөлігі үшін реттеуіш, бөлшектеу-жинақтау:

15,0

2

6,5

475
Дəнекерлеу-қаңылтыр

21,5

1

6,5

(140)*

Сырлау

21,5

1

6,5

(140)*

Бекет тіреулері

21,5

4

6,5

419

Барлығы
19
1797

* - дəнекерлеу-қаңылтыр жəне бекеттерді сырлау аудандарын учаскелер
ауданына жəне оларды бірігіп жобалаймыз.

Учаскелер ауданы келесі формула бойынша анықталады:саны.
Fу=f1+f2×(Рт-1), (57)

мұндағы: f1 – бір жұмысшының ауданы, м2;


f2 – əрбір келесі жұмысшының ауданы, м2;
Рт – жүктелген ауысымда технологиялық қажет жұмысшылар

Бiрiккен бөлiмшелерді есептеу үшiн бiр жұмысшыға əрбiр бөлiмшесiндеауданды қабаттаймыз.
Агрегатты учаскенің ауданы:у
F агр=22+14×(3-1)=50 м2

Шиномонтаждау жəне вулкандау учаскесінің ауданы:

у
F шин.вулк.=18+12=30 м2

Қалған учаскелер ауданын аналогті есептеп 9-кестеге мəндерін енгіземіз. 9-кесте – Өндірістік учаскенің ауданы

Учаскелер

Рт, адам

f1, м

f2, м

Fy, м

Агрегат

3

22

14

50

Слесарлы-механикалық

2

18

12

30

Электротехникалық

1

15

9

15

Аккумулятор

1

21

15

21

Қоректену жүйесінің аспаптарын
жөндеу

1

14

8

14

Шиномонтаждау

1,00

18

15

30

Вулкандау

12

6

Ағаш ұста-рессорлы

1,00


21

5

51


Медницкий

15

9

Арматуралы

15

9

Пісіру

1

18

12

160

Мыс

12

6

Обойлы

1

30

15

170

Сырлау

1

18

5

18

Ағаш өңдейтін

1

24

18

24

Барлығы:

13593   1. Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет