«Резидент еместерге ќойылатын ќаржылыќ талаптар жјне олардыѕ алдындаєы міндеттемелер туралы есеп» ведомстволыќ статистикалыќ байќаудыѕ статистикалыќ нысанын (коды 7321202, индексі 1-тб, кезеѕділігі тоќсандыќ) толтыру жґніндегі нўсќаулыќДата21.04.2019
өлшемі189.5 Kb.
#109433


Қазақстан Республикасы

Статистика агенттігі Төрағасының

2014 жылғы 9 қаңтардағы

№ 3 бұйрығына

2- қосымша
Қазақстан Республикасы

Статистика агенттігі Төрағасы

міндетін атқарушының

2010 жылғы 21 желтоқсандағы

№ 351 бұйрығына

16-қосымша«Резидент еместерге қойылатын қаржылық талаптар және олардың алдындағы міндеттемелер туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын

(коды 7321202, индексі 1-ТБ, кезеңділігі тоқсандық)

толтыру жөніндегі нұсқаулық
1. Осы «Резидент еместерге қойылатын қаржылық талаптар және олардың алдындағы міндеттемелер туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 7321202, индексі 1-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) толтыру жөніндегі нұсқаулық «Резидент еместерге қойылатын қаржылық талаптар және олардың алдындағы міндеттемелер туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 7321202, индексі 1-ТБ, кезеңділігі тоқсандық) толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:

1) резиденттер:

азаматтығына қарамастан Қазақстан Республикасында бір жылдан аса тұратын жеке тұлғалар және Қазақстаннан тыс аумақта бір жылдан кем уақытша тұратын Қазақстан Республикасының азаматтары. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет, білім алу және емделу мақсатындағы шет елдегі азаматтары олардың басқа елдердің аумағында болу мерзімдеріне қарамастан резиденттер болып табылады;

халықаралық ұйымдарды, шетелдік елшіліктерді, консулдықтарды және басқа да дипломатиялық және ресми өкілдіктерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының аумағындағы заңды тұлғалар;

Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлердегі қазақстандық елшіліктер, консулдықтар және басқа да дипломатиялық және ресми өкілдіктер;

осы тармақтың осы тармақшасының үшінші абзацында және 2) тармақшасының үшінші абзацында көрсетілген заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының аумағындағы филиалдары және өкілдіктері;

2) резидент еместер:

азаматтығына қарамастан шет елде бір жылдан астам тұратын жеке тұлғалар және Қазақстан Республикасы аумағында бір жылдан аз тұратын шетелдік азаматтар. Шет мемлекеттердің мемлекеттік қызмет, білім алу және емделу мақсатында жүрген азаматтары олардың республика аумағында болу мерзімдеріне қарамастан резиденттер еместер болып табылады;

Қазақстан Республикасының елшіліктерін, консулдықтарын және басқа да дипломатиялық және ресми өкілдіктерін қоспағанда, басқа мемлекеттердің аумағындағы заңды тұлғалар;

Қазақстан Республикасының аумағындағы халықаралық ұйымдар, шетелдік елшіліктер, консулдықтар және басқа да шетелдік дипломатиялық және ресми өкілдіктер;

осы тармақтың 1) тармақшасының үшінші абзацында және осы тармақшаның екінші абзацында көрсетілген заңды тұлғалардың басқа мемлекеттер аумағындағы филиалдары және өкілдіктері;

3) тікелей инвестициялау объектісі – дауыс беретін акцияларының (қатысушылар дауысының) кемінде 10%-ы немесе олардың баламасы (акционерлік ұйымдар үшін салымдар мен пайлар) тікелей инвесторға тиесілі жеке немесе заңды тұлға;

4) тікелей инвестор – дауыс беретін акцияларының (қатысушылар дауысының) кемінде 10%-на немесе олардың тікелей инвестициялау объектісіндегі баламасына (акционерлік емес ұйымдар үшін салымдар мен пайлар) ие жеке немесе заңды тұлға;

5) тел ұйым – тікелей инвестордың респондентімен ортақ жағдайлары бар ұйым, бірақ бұл ұйым да, респондент те бір-бірінің капиталына қатысу құралдарының 10 пайызына немесе одан көбіне ие болмайды;

6) инвестициялық қорлар – тіркеу елінің заңнамасына сәйкес құрылған акционерлік немесе инвестициялық пай қоры. Инвестициялық қорлар акцияларды немесе пайларды жария шығару жолымен қаражат тартатын ұжымдық инвестициялау құрылымы болып табылады;

7) сауда (коммерциялық) кредиттеріне мыналар жатады:

кредиттік келісімдерге сәйкес өндірушілердің, жеткізушілердің және мердігерлердің көрсететін қызметтері мен тауарлары;

тауар жеткізу, жұмыс орындау және қызмет көрсету келісімшарттары негізінде жеткізушілермен, мердігерлермен (міндеттемелер бойынша) немесе сатушылармен және тапсырыс берушілермен (талаптар бойынша) есеп айырысу бойынша берешек;

тауар жеткізу, жұмыс орындау және қызмет көрсету арқылы алынған (міндеттемелер бойынша) және берілген (талаптар бойынша) аванс (алдын-ала ақы).

Бұл санаттан борыштық бағалы қағаздарда көрсетілуге тиісті айналыстағы коммерциялық вексельдер (яғни, иесі оларды өтеу мерзімінен бұрын сата алатын вексельдер) алып тасталады;

8) басқа санатқа кіргізілмеген басқа да талаптар (міндеттемелер):

сауда (коммерциялық) кредиттерге және аванс пен несиеге кірмейтін қаржы активтерін (бағалы қағаздарды, қатысу үлестерін), жылжымайтын мүлікті, материалдық емес активтерді сатып алу, сату бойынша берешек немесе аванстар;

жарияланған, бірақ өткен кезеңдерде төленбеген дивидендтер бойынша берешек немесе аванстар;

есептелген, бірақ төленбеген салықтар бойынша берешек;

есептелген, бірақ төленбеген айыппұлдар мен өсімпұлдар бойынша берешек;

клиенттермен есеп айырысу бойынша берешек – қаржы делдалдары (брокерлер, дилерлер, компаниялардың басқарушылары және т.б.) үшін.

3. Статистикалық нысан бойынша сұратылатын ақпарат Қазақстан Республикасының төлем балансын, халықаралық инвестициялық позициясын қалыптастыруға және сыртқы борышты бағалауға және оларды талдауға арналған.

4. Есепте барлық сома бүтін санмен мың АҚШ доллары түрінде көрсетіледі. Теңгемен берілген сома АҚШ долларына ауыстырылады. Шетел валюталарында берілген сома алдымен теңгеге, содан соң АҚШ долларына ауыстырылады.

Айырбастау үшін қаржылық есептілікті қалыптастыру мақсатында валюта айырбастаудың нарықтық бағамы қолданылады. Бұл ретте операцияларды конвертациялау үшін операциялар жүргізу күніне тиісті бағамдар, кірістер үшін – есепті кезеңдегі орташа есеппен алынған бағамдар, тоқсанның басындағы және соңындағы қалдықтар үшін – тиісті күннің бағамы қолданылады.

АҚШ долларынан басқа валютамен деноминирленген қаржы операциялары мен кіріс операция жүргізу күніндегі бағам бойынша АҚШ долларына ауыстырылады. Тоқсанның басы мен соңындағы басқа валютамен деноминирленген позициялар тиісті күнгі бағам бойынша АҚШ долларына ауыстырылады.

5. Кірістің барлық түрлері жиынтық негізде, яғни салықпен қоса есептеліп көрсетіледі.

6. Қаржы құралдары қысқа мерзімді (қоса алғанда 1 жылға дейінгі) және ұзақ мерзімді (1 жылдан аса) деп қысқа мерзімді деп жіктелетін револьверлік қайта қалпына келетін кредиттерді қоспағанда, бастапқы мерзімі бойынша жіктеледі.

7. Есептік деректер әріптес елдер бойынша көрсетіледі. Егер әріптес елдердің саны нысандағы бағандар санынан асып кетсе, жетпейтін бағандар қосылады.

1 бөлімнің 1.2 бөлігінде деректер резидент емес-әріптестің атауы және оның тіркелген елі бойынша көрсетіледі. Резидент еместердің атауын латын әліпбиінің әріптерімен, ал атауы орыс тілінде тіркелген резидент еместер бойынша – орыс әліпбиінің әріптерімен жазылады.

Егер операциялар мен позициялар (қалдықтар) көлемі әрбір жеке ел бойынша 1 мың АҚШ долларынан аспаса, бірнеше елді біріктіруге және оларды «Басқа елдер» еліне жатқызуға болады.

Егер «Қайта бағалау» және «Басқа да өзгерістер» жолдары бойынша сомаларды әр ел бойынша жеке бөлу мүмкін болмаса, «Басқа елдер» елі бойынша әр жолды жеке-жеке жалпы сомамен толтыруға болады.

5 бөлімнің 5.1 бөлігінде қолма-қол еуро «Басқа елдер» елі бойынша көрсетіледі.

Халықаралық қаржы ұйымдарын «Халықаралық ұйымдар» елі бойынша көрсетіледі.

8. Есепте респонденттің шетелдік филиалдарының резидент еместерге талаптары мен міндеттемелері көрсетілмейді.

9. Есепті кезеңнің соңындағы акциялар мен басқа да бағалы қағаздар нарықтық құны бойынша көрсетіледі. Акциялар мен басқа да бағалы қағаздар бойынша позицияларды (қалдықтарды) бағалау үшін азаюына қарай тәртіппен мына әдістердің бірі қолданылады:

тиісті күнгі орта нарықтық бағасы бойынша (қор нарықтарындағы сату бағасы мен сатып алу бағасы арасындағы);

жақын арада жүргізілген операцияның құны бойынша.

Нарықтық құнды бағалауда қиындықтар туындаған жағдайда деректер баланстық құны бойынша көрсетіледі.

Акциялармен және басқа да бағалы қағаздармен операциялар мәміленің нақты бағасы бойынша көрсетіледі.

10. Активтер (Міндеттемелер, Капитал) бойынша «Операциялар нәтижесіндегі ұлғаю» жолы бойынша мыналар көрсетіледі:

бағалы қағаздар, капиталға қатысу үлестері жағдайында (жол коды 1111002, 1211002, 1311002, 1412002, 1414002, 1122002, 1222002, 1322002, 1422102, 1422202, 2422202, 2211002, 2111002, 2311002, 2411002, 2213002, 2113002, 2313002, 2413002) – сатып алуды (сатуды), оның ішінде бағалы қағаздардың бастапқы және қайталама нарықтарындағы, бағалы қағаздарды сыйға, мұрагерлікке алу (беру), басқа қаржы құралын бағалы қағаздарға және (немесе) қатысу үлесіне айырбастау (бағалы қағаздарды және (немесе) қатысу үлестерін басқа қаржы құралына айырбастау);

сауда (коммерциялық) кредиттер, аванстар мен қарыздар жағдайында (жол коды 1024002, 1124002, 1224002, 1324002, 1424102, 1424202, 1025002, 1125002, 1225002, 1325002, 1425102, 1425202, 2024002, 2124002, 2224002, 2324002, 2424102, 2424202, 2025002, 2125002, 2225002, 2325002, 2425102, 2425202, 2428202) – материалдық (тауар) және қаржылық құндылықтарды және қызметтерді мерзімін ұзартып (кредитке) беру (алу), қысқа мерзімдіден ұзақ мерзімді берешекке ұзарту, сыйақыны ірілендіру (сыйақыны борыштың негізгі сомасына жатқызу), басқа қаржы құралын берешекке айырбастау;

туынды қаржы құралдары жағдайында (жол коды 1431002, 1432002, 2431002, 2432002, 2433002) – опциондар бойынша сыйақылар төлеу, форвардтық (фьючерстік) келісімшарттар бойынша іске асырылған пайда;

Активтер (Міндеттемелер, Капитал) бойынша «Операциялар нәтижесіндегі азаю» жолы бойынша мыналар көрсетіледі:

бағалы қағаздар, капиталға қатысу үлестері жағдайында (жол коды 1111003, 1211003, 1311003, 1412003, 1414003, 1122003, 1222003, 1322003, 1422103, 1422203, 2422203, 2211003, 2111003, 2311003, 2411003, 2213003, 2113003, 2313003, 2413003) – қайталама нарықтағы сатып алуды (сатуды), эмитенттің өтеуін, бағалы қағаздарды сыйға, мұрагерлікке алу (беру), бағалы қағаздарды және (немесе) қатысу үлестерін басқа қаржы құралына айырбастау (басқа қаржы құралын бағалы қағаздарға және (немесе) қатысу үлестеріне айырбастау);

сауда (коммерциялық) кредиттер, аванстар мен қарыздар жағдайында (жол коды 1024003, 1124003, 1224003, 1324003, 1424103, 1424203, 1025003, 1125003, 1225003, 1325003, 1425103, 1425203, 2024003, 2124003, 2224003, 2324003, 2424103, 2424203, 2025003, 2125003, 2225003, 2325003, 2425103, 2425203, 2428203) – борыштың негізгі сомасы бойынша төлемдер, қысқа мерзімдіден ұзақ мерзімді берешекке ұзарту, берешекті басқа қаржы құралына айырбастау;

туынды қаржы құралдары жағдайында (жол коды 1431003, 1432003, 2431003, 2432003, 2433003) – опциондық немесе форвардтық (фьючерстік) келісімшарттар талаптарын орындау (яғни базалық активті орындау бағасымен нақты жеткізу немесе сол сәттегі нарықтағы базалық активтің бағасы мен орындау бағасы арасындағы айырмашылық негізінде қолма-қол ақшамен есептеу);

11. «Қайта бағалау» барлық жолдары бойынша қаржы активтері мен міндеттемелері құнының (көлемінің) валюталар бағамының, қаржы құралы бағасының өзгеруі нәтижесінде есепті кезеңдегі өзгерулер көрсетіледі.

Құнды валюталар бағамының ауытқуы немесе нарықтық бағалардың ауытқуы есебінен қайта бағалау нетто-негізде көрсетіледі және ол оң мәнді де, сол мәнді де құрауы мүмкін.

12. «Басқа өзгерістер» барлық жолдары бойынша қаржы активтері мен міндеттемелері құнының (көлемінің) операциялар немесе қайта бағалаудан басқа себептерге негізделген есепті кезеңдегі өзгерістер көрсетіледі.

Оларға экономикалық туындау және активтердің шығып қалуы нәтижесіндегі өзгерістер, интитуционалдық бірліктердің резиденттік тиістілігінің өзгеруінен және (немесе) интитуционалдық бірліктердің байланыстылығының өзгеруінен туындаған қаржы активтеріндегі өзгерістер жатады. Кредитордың берешекті біржақты тәртіппен «баланстан тыс» есептен шығаруы есебінен, Қазақстан Республикасы резиденттері арасындағы борышты талап етуді иеліктен шығару (аудару) есебінен, Қазақстан Республикасы резидент еместерінің бір санаттан басқа санатқа (олардың жарғылық капиталдағы үлесінің ұлғаюы немесе азаюы салдарынан) өтуі есебінен, әріптестің резиденттілігінің өзгеруі есебінен және тағы басқа жекелеген қаржы құралдары бойынша позицияның өзгеруі.

Қазақстан Республикасы резидент еместерінің арасындағы талаптарды иеліктен шығаруды (аударуды) осы резидент еместердің елдері бойынша «Басқа да өзгерістер» жолы бойынша көрсетіледі.

«Басқа да өзгерістерде» жолы бойынша есепті толтыру кезінде бұған дейін жіберілген қателердің түзетілуі көрсетіледі. (Есепті кезеңнің алдындағы кезеңнің соңындағы берешекті түзету).

«Басқа да өзгерістер» нетто-негізде көрсетіледі және оң немесе теріс мәні болады.

Позициялардың есепті тоқсандағы барлық басқа өзгерістердің түрлері түсініктемелерде мағынасы ашылады.

13. Резидент еместермен заңды тұлға құрмай бірлесіп қызмет атқару есепте қаржы құралының респонденттің бухгалтерлік есебіндегі жіктеуіне сәйкес көрсетіледі.

14. Сақтандыру ұйымдары есепте сақтандыру резервтері туралы ақпаратты көрсетпейді.

15. Қағаз тасығышта есеп беру кезінде респондент статистикалық нысанның тек ақпарат толтырылған бөлімдерін тапсырады. Сонымен бірге, статистикалық нысанның мазмұнында толтырылған бөлімдерінің бар болуы көрсетіледі.

16. Арифметикалық-логикалық бақылау:

1) 1 Бөлім «Сіздің ұйымыңыздың шетелдік компанияларға үлестік қатысуы»:

жол 1111006 = жол 1111001 + жол 1111002 - жол 1111003 + жол 1111004 + жол 1111005 әр баған үшін;

жол 1211006 = жол 1211001 + жол 1211002 - жол 1211003 + жол 1211004 + жол 1211005 әр баған үшін;

жол 1311006 = жол 1311001 + жол 1311002 - жол 1311003 + жол 1311004 + жол 1311005 әр баған үшін;

жол 1412006 = жол 1412001 + жол 1412002 - жол 1412003 + жол 1412004 + жол 1412005 әр баған үшін;

жол 1414006 = жол 1414001 + жол 1414002 - жол 1414003 + жол 1414004 + жол 1414005 әр баған үшін

жол 1111006 = есептік кезең алдындағы есептің 1111001 жолына;

жол 1211006 = есептік кезең алдындағы есептің 1211001 жолына;

жол 1311006 = есептік кезең алдындағы есептің 1311001 жолына;

жол 1412006 = есептік кезең алдындағы есептің 1412001 жолына;

жол 1414006 = есептік кезең алдындағы есептің 1414001 жолына;

2) 2 Бөлім «Сіздің ұйымыңыздың портфеліндегі резидент еместердің борыштық бағалы қағаздары, вексельдері мен артықшылықты акциялары»:

жол 1122006 = жол 1122001 + жол 1122002 - жол 1122003 + жол 1122004 + жол 1122005 әр баған үшін;

жол 1222006 = жол 1222001 + жол 1222002 - жол 1222003 + жол 1222004 + жол 1222005 әр баған үшін;

жол 1322006 = жол 1322001 + жол 1322002 - жол 1322003 + жол 1322004 + жол 1322005 әр баған үшін;

жол 1422106 = жол 1422101 + жол 1422102 - жол 1422103 + жол 1422104 + жол 1422105 әр баған үшін;

жол 1422206 = жол 1422201 + жол 1422202 - жол 1422203 + жол 1422204 + жол 1422205 әр баған үшін;

жол 1122006 = есептік кезең алдындағы есептің 1122001 жолына;

жол 1122016 = есептік кезең алдындағы есептің 1122011 жолына;

жол 1222006 = есептік кезең алдындағы есептің 1222001 жолына;

жол 1222016 = есептік кезең алдындағы есептің 1222011 жолына;

жол 1322006 = есептік кезең алдындағы есептің 1322001 жолына;

жол 1322016 = есептік кезең алдындағы есептің 1322011 жолына;

жол 1422106 = есептік кезең алдындағы есептің 1422101 жолына;

жол 1422116 = есептік кезең алдындағы есептің 1422111 жолына;

жол 1422206 = есептік кезең алдындағы есептің 1422201 жолына;

жол 1422216 = есептік кезең алдындағы есептің 1422211 жолына;

3) 3 Бөлім «Сіздің ұйымыңыздың резидент еместерге берген сауда (коммерциялық) кредиттері мен аванстары»:

жол 1024006 = жол 1024001 + жол 1024002 - жол 1024003 + жол 1024004 + жол 1024005 әр баған үшін;

жол 1024016 = жол 1024011 + жол 1024012 - жол 1024013 + жол 1024015 әр баған үшін;

жол 1124006 = жол 1124001 + жол 1124002 - жол 1124003 + жол 1124004 + жол 1124005 әр баған үшін;

жол 1124016 = жол 1124011 + жол 1124012 - жол 1124013 + жол 1124015 әр баған үшін;

жол 1224006 = жол 1224001 + жол 1224002 - жол 1224003 + жол 1224004 + жол 1224005 әр баған үшін;

жол 1224016 = жол 1224011 + жол 1224012 - жол 1224013 + жол 1224015 әр баған үшін;

жол 1324006 = жол 1324001 + жол 1324002 - жол 1324003 + жол 1324004 + жол 1324005 әр баған үшін;

жол 1324016 = жол 1324011 + жол 1324012 - жол 1324013 + жол 1324015 әр баған үшін;

жол 1424106 = жол 1424101 + жол 1424102 - жол 1424103 + жол 1424104 + жол 1424105 әр баған үшін;

жол 1424116 = жол 1424111 + жол 1424112 - жол 1424113 + жол 1424115 әр баған үшін;

жол 1424206 = жол 1424201 + жол 1424202 - жол 1424203 + жол 1424204 + жол 1424205 әр баған үшін;

жол 1424216 = жол 1424211 + жол 1424212 - жол 1424213 + жол 1424215 әр баған үшін;

жол 1024006 = есептік кезең алдындағы есептің л 1024001 жолына;

жол 1024016 = есептік кезең алдындағы есептің 1024011 жолына;

жол 1124006 = есептік кезең алдындағы есептің л 1124001 жолына;

жол 1124016 = есептік кезең алдындағы есептің 1124011 жолына;

жол 1224006 = есептік кезең алдындағы есептің 1224001 жолына;

жол 1224016 = есептік кезең алдындағы есептің 1224011 жолына;

жол 1324006 = есептік кезең алдындағы есептің 1324001 жолына;

жол 1324016 = есептік кезең алдындағы есептің 1324011 жолына;

жол 1424106 = есептік кезең алдындағы есептің 1424101 жолына;

жол 1424116 = есептік кезең алдындағы есептің 1424111 жолына;

жол 1424206 = есептік кезең алдындағы есептің 1424201 жолына;

жол 1424216 = есептік кезең алдындағы есептің 1424211 жолына;

4) 4 Бөлім «Сіздің ұйымыңыздың резидент еместерге берген (қаржы лизингін қоса есептегенде) заемдары»:

жол 1025006 = жол 1025001 + жол 1025002 - жол 1025003 + жол 1025004 + жол 1025005 әр баған үшін;

жол 1025016 = жол 1025011 + жол 1025012 - жол 1025013 + жол 1025015 әр баған үшін;

жол 1125006 = жол 1125001 + жол 1125002 - жол 1125003 + жол 1125004 + жол 1125005 әр баған үшін;

жол 1125016 = жол 1125011 + жол 1125012 - жол 1125013 + жол 1125015 әр баған үшін;

жол 1225006 = жол 1225001 + жол 1225002 - жол 1225003 + жол 1225004 + жол 1225005 әр баған үшін;

жол 1225016 = жол 1225011 + жол 1225012 - жол 1225013 + жол 1225015 әр баған үшін;

жол 1325006 = жол 1325001 + жол 1325002 - жол 1325003 + жол 1325004 + жол 1325005 әр баған үшін;

жол 1325016 = жол 1325011 + жол 1325012 - жол 1325013 + жол 1325015 әр баған үшін;

жол 1425106 = жол 1425101 + жол 1425102 - жол 1425103 + жол 1425104 + жол 1425105 әр баған үшін;

жол 1425116 = жол 1425111 + жол 1425112 - жол 1425113 + жол 1425115 әр баған үшін;

жол 1425206 = жол 1425201 + жол 1425202 - жол 1425203 + жол 1425204 + жол 1425205 әр баған үшін;

жол 1425216 = жол 1425211 + жол 1425212 - жол 1425213 + жол 1425215 әр баған үшін;

жол 1025006 = есептік кезең алдындағы есептің 1025001 жолына;

жол 1025016 = есептік кезең алдындағы есептің 1025011 жолына;

жол 1125006 = есептік кезең алдындағы есептің 1125001 жолына;

жол 1125016 = есептік кезең алдындағы есептің 1125011 жолына;

жол 1225006 = есептік кезең алдындағы есептің 1225001 жолына;

жол 1225016 = есептік кезең алдындағы есептің 1225011 жолына;

жол 1325006 = есептік кезең алдындағы есептің 1325001 жолына;

жол 1325016 = есептік кезең алдындағы есептің 1325011 жолына;

жол 1425106 = есептік кезең алдындағы есептің 1425101 жолына;

жол 1425116 = есептік кезең алдындағы есептің 1425111 жолына;

жол 1425206 = есептік кезең алдындағы есептің 1425201 жолына;

жол 1425216 = есептік кезең алдындағы есептің 1425211 жолына;

5) 5 Бөлім «Сіздің ұйымыңыздың резидент еместерге басқа талаптары»:

жол 1426106 = жол 1426101 + жол 1426102 - жол 1426103 + жол 1426104 + жол 1426105 әр баған үшін;

жол 1426116 = жол 1426111 + жол 1426112 - жол 1426113 + жол 1426115 әр баған үшін;

жол 1426206 = жол 1426201 + жол 1426202 - жол 1426203 + жол 1426204 + жол 1426205 әр баған үшін;

жол 1426216 = жол 1426211 + жол 1426212 - жол 1426213 + жол 1426215 әр баған үшін;

жол 1431006 = жол 1431001 + жол 1431002 - жол 1431003 + жол 1431004 + жол 1431005 әр баған үшін;

жол 1432006 = жол 1432001 + жол 1432002 - жол 1432003 + жол 1432004 + жол 1432005 әр баған үшін;

жол 1115006 = жол 1115001 + жол 1115002 - жол 1115003 + жол 1115004 + жол 1115005 әр баған үшін;

жол 1027006 = жол 1027001 + жол 1027002 - жол 1027003 + жол 1027004 + жол 1027005 әр баған үшін;

жол 1027016 = жол 1027011 + жол 1027012 - жол 1027013 + жол 1027015 әр баған үшін;

жол 1127006 = жол 1127001 + жол 1127002 - жол 1127003 + жол 1127004 + жол 1127005 әр баған үшін;

жол 1127016 = жол 1127011 + жол 1127012 - жол 1127013 + жол 1127015 әр баған үшін;

жол 1227006 = жол 1227001 + жол 1227002 - жол 1227003 + жол 1227004 + жол 1227005 әр баған үшін;

жол 1227016 = жол 1227011 + жол 1227012 - жол 1227013 + жол 1227015 әр баған үшін;

жол 1327006 = жол 1327001 + жол 1327002 - жол 1327003 + жол 1327004 + жол 1327005 әр баған үшін;

жол 1327016 = жол 1327011 + жол 1327012 - жол 1327013 + жол 1327015 әр баған үшін;

жол 1427106 = жол 1427101 + жол 1427102 - жол 1427103 + жол 1427104 + жол 1427105 әр баған үшін;

жол 1427116 = жол 1427111 + жол 1427112 - жол 1427113 + жол 1427115 әр баған үшін;

жол 1427206 = жол 1427201 + жол 1427202 - жол 1427203 + жол 1427204 + жол 1427205 әр баған үшін;

жол 1427216 = жол 1427211 + жол 1427212 - жол 1427213 + жол 1427215 әр баған үшін;

жол 1426106 = есептік кезең алдындағы есептің 1426101 жолына;

жол 1426116 = есептік кезең алдындағы есептің 1426111 жолына;

жол 1426206 = есептік кезең алдындағы есептің 1426201 жолына;

жол 1426216 = есептік кезең алдындағы есептің 1426211 жолына;

жол 1431006 = есептік кезең алдындағы есептің л 1431001 жолына;

жол 1432006 = есептік кезең алдындағы есептің 1432001 жолына;

жол 1115006 = есептік кезең алдындағы есептің 1115001 жолына;

жол 1027006 = есептік кезең алдындағы есептің 1027001 жолына;

жол 1027016 = есептік кезең алдындағы есептің 1027011 жолына;

жол 1127006 = есептік кезең алдындағы есептің 1127001 жолына;

жол 1127016 = есептік кезең алдындағы есептің 1127011 жолына;

жол 1227006 = есептік кезең алдындағы есептің 1227001 жолына;

жол 1227016 = есептік кезең алдындағы есептің 1227011 жолына;

жол 1327006 = есептік кезең алдындағы есептің 1327001 жолына;

жол 1327016 = есептік кезең алдындағы есептің 1327011 жолына;

жол 1427106 = есептік кезең алдындағы есептің 1427101 жолына;

жол 1427116 = есептік кезең алдындағы есептің 1427111 жолына;

жол 1427206 = есептік кезең алдындағы есептің 1427201 жолына;

жол 1427216 = есептік кезең алдындағы есептің 1427211 жолына;

6) 6 Бөлім «Резидент еместер портфеліндегі Сіздің ұйымыңыздың шығарған борыштық бағалы қағаздар, вексельдер»:

жол 2422206 = жол 2422201 + жол 2422202 - жол 2422203 + жол 2422204 + жол 2422205 әр баған үшін;

жол 2422206 = есептік кезең алдындағы есептің 2422201 жолына;

жол 2422216 = есептік кезең алдындағы есептің 2422211 жолына;

7) 7 Бөлім «Резидент еместерден Сіздің ұйымыңыздың алған сауда (коммерциялық) кредиттері мен аванстар»:

жол 2024006 = жол 2024001 + жол 2024002 - жол 2024003 + жол 2024004 + жол 2024005 әр баған үшін;

жол 2024016 = жол 2024011 + жол 2024012 - жол 2024013 + жол 2024015 әр баған үшін;

жол 2124006 = жол 2124001 + жол 2124002 - жол 2124003 + жол 2124004 + жол 2124005 әр баған үшін;

жол 2124016 = жол 2124011 + жол 2124012 - жол 2124013 + жол 2124015 әр баған үшін;

жол 2224006 = жол 2224001 + жол 2224002 - жол 2224003 + жол 2224004 + жол 2224005 әр баған үшін;

жол 2224016 = жол 2224011 + жол 2224012 - жол 2224013 + жол 2224015 әр баған үшін;

жол 2324006 = жол 2324001 + жол 2324002 - жол 2324003 + жол 2324004 + жол 2324005 әр баған үшін;

жол 2324016 = жол 2324011 + жол 2324012 - жол 2324013 + жол 2324015 әр баған үшін;

жол 2424106 = жол 2424101 + жол 2424102 - жол 2424103 + жол 2424104 + жол 2424105 әр баған үшін;

жол 2424116 = жол 2424111 + жол 2424112 - жол 2424113 + жол 2424115 әр баған үшін;

жол 2424206 = жол 2424201 + жол 2424202 - жол 2424203 + жол 2424204 + жол 2424205 әр баған үшін;

жол 2424216 = жол 2424211 + жол 2424212 - жол 2424213 + жол 2424215 әр баған үшін;

жол 2024006 = есептік кезең алдындағы есептің 2024001 жолына;

жол 2024016 = есептік кезең алдындағы есептің 2024011 жолына;

жол 2124006 = есептік кезең алдындағы есептің 2124001 жолына;

жол 2124016 = есептік кезең алдындағы есептің 2124011 жолына;

жол 2224006 = есептік кезең алдындағы есептің 2224001 жолына;

жол 2224016 = есептік кезең алдындағы есептің 2224011 жолына;

жол 2324006 = есептік кезең алдындағы есептің 2324001 жолына;

жол 2324016 = есептік кезең алдындағы есептің 2324011 жолына;

жол 2424106 = есептік кезең алдындағы есептің 2424101 жолына;

жол 2424116 = есептік кезең алдындағы есептің 2424111 жолына;

жол 2424206 = есептік кезең алдындағы есептің 2424201 жолына;

жол 2424216 = есептік кезең алдындағы есептің 2424211 жолына;

8) 8 Бөлім «Резидент еместерден Сіздің ұйымыңыздың алған (қаржы лизингін қоса есептегенде) заемдары»:

жол 2428206 = жол 2428201 + жол 2428202 - жол 2428203 + жол 2428204 + жол 2428205 әр баған үшін;

жол 2428216 = жол 2428211 + жол 2428212 - жол 2428213 + жол 2428215 әр баған үшін;

жол 2025006 = жол 2025001 + жол 2025002 - жол 2025003 + жол 2025004 + жол 2025005 әр баған үшін;

жол 2025016 = жол 2025011 + жол 2025012 - жол 2025013 + жол 2025015 әр баған үшін;

жол 2125006 = жол 2125001 + жол 2125002 - жол 2125003 + жол 2125004 + жол 2125005 әр баған үшін;

жол 2125016 = жол 2125011 + жол 2125012 - жол 2125013 + жол 2125015 әр баған үшін;

жол 2225006 = жол 2225001 + жол 2225002 - жол 2225003 + жол 2225004 + жол 2225005 әр баған үшін;

жол 2225016 = жол 2225011 + жол 2225012 - жол 2225013 + жол 2225015 әр баған үшін;

жол 2325006 = жол 2325001 + жол 2325002 - жол 2325003 + жол 2325004 + жол 2325005 әр баған үшін;

жол 2325016 = жол 2325011 + жол 2325012 - жол 2325013 + жол 2325015 әр баған үшін;

жол 2425106 = жол 2425101 + жол 2425102 - жол 2425103 + жол 2425104 + жол 2425105 әр баған үшін;

жол 2425116 = жол 2425111 + жол 2425112 - жол 2425113 + жол 2425115 әр баған үшін;

жол 2425206 = жол 2425201 + жол 2425202 - жол 2425203 + жол 2425204 + жол 2425205 әр баған үшін;

жол 2425216 = жол 2425211 + жол 2425212 - жол 2425213 + жол 2425215 әр баған үшін;

жол 2025006 = есептік кезең алдындағы есептің 2025001 жолына;

жол 2025016 = есептік кезең алдындағы есептің 2025011 жолына;

жол 2125006 = есептік кезең алдындағы есептің 2125001 жолына;

жол 2125016 = есептік кезең алдындағы есептің 2125011 жолына;

жол 2225006 = есептік кезең алдындағы есептің 2225001 жолына;

жол 2225016 = есептік кезең алдындағы есептің 2225011 жолына;

жол 2325006 = есептік кезең алдындағы есептің 2325001 жолына;

жол 2325016 = есептік кезең алдындағы есептің 2325011 жолына;

жол 2425106 = есептік кезең алдындағы есептің 2425101 жолына;

жол 2425116 = есептік кезең алдындағы есептің 2425111 жолына;

жол 2425206 = есептік кезең алдындағы есептің 2425201 жолына;

жол 2425216 = есептік кезең алдындағы есептің 2425211 жолына;

жол 2428206 = есептік кезең алдындағы есептің 2428201 жолына;

жол 2428216 = есептік кезең алдындағы есептің 2428211 жолына;

9) 9 Бөлім «Резидент еместер алдындағы Сіздің ұйымыңыздың басқа міндеттемелері»:

жол 2433006 = жол 2433001 + жол 2433002 - жол 2433003 + жол 2433004 + жол 2433005 әр баған үшін;

жол 2431006 = жол 2431001 + жол 2431002 - жол 2431003 + жол 2431004 + жол 2431005 әр баған үшін;

жол 2432006 = жол 2432001 + жол 2432002 - жол 2432003 + жол 2432004 + жол 2432005 әр баған үшін;

жол 2027006 = жол 2027001 + жол 2027002 - жол 2027003 + жол 2027004 + жол 2027005 әр баған үшін;

жол 2027016 = жол 2027011 + жол 2027012 - жол 2027013 + жол 2027015 әр баған үшін;

жол 2127006 = жол 2127001 + жол 2127002 - жол 2127003 + жол 2127004 + жол 2127005 әр баған үшін;

жол 2127016 = жол 2127011 + жол 2127012 - жол 2127013 + жол 2127015 әр баған үшін;

жол 2227006 = жол 2227001 + жол 2227002 - жол 2227003 + жол 2227004 + жол 2227005 әр баған үшін;

жол 2227016 = жол 2227011 + жол 2227012 - жол 2227013 + жол 2227015 әр баған үшін;

жол 2327006 = жол 2327001 + жол 2327002 - жол 2327003 + жол 2327004 + жол 2327005 әр баған үшін;

жол 2327016 = жол 2327011 + жол 2327012 - жол 2327013 + жол 2327015 әр баған үшін;

жол 2427106 = жол 2427101 + жол 2427102 - жол 2427103 + жол 2427104 + жол 2427105 әр баған үшін;

жол 2427116 = жол 2427111 + жол 2427112 - жол 2427113 + жол 2427115 әр баған үшін;

жол 2427206 = жол 2427201 + жол 2427202 - жол 2427203 + жол 2427204 + жол 2427205 әр баған үшін;

жол 2427216 = жол 2427211 + жол 2427212 - жол 2427213 + жол 2427215 әр баған үшін;

жол 2431006 = есептік кезең алдындағы есептің 2431001 жолына;

жол 2432006 = есептік кезең алдындағы есептің 2432001 жолына;

жол 2433006 = есептік кезең алдындағы есептің 2433001 жолына;

жол 2027006 = есептік кезең алдындағы есептің 2027001 жолына;

жол 2027016 = есептік кезең алдындағы есептің 2027011 жолына;

жол 2127006 = есептік кезең алдындағы есептің 2127001 жолына;

жол 2127016 = есептік кезең алдындағы есептің 2127011 жолына;

жол 2227006 = есептік кезең алдындағы есептің 2227001 жолына;

жол 2227016 = есептік кезең алдындағы есептің 2227011 жолына;

жол 2327006 = есептік кезең алдындағы есептің 2327001 жолына;

жол 2327016 = есептік кезең алдындағы есептің 2327011 жолына;

жол 2427106 = есептік кезең алдындағы есептің 2427101 жолына;

жол 2427116 = есептік кезең алдындағы есептің 2427111 жолына;

жол 2427206 = есептік кезең алдындағы есептің 2427201 жолына;

жол 2427216 = есептік кезең алдындағы есептің 2427211 жолына;

10) 10 Бөлім «Резидент еместердің Сіздің ұйымыңыздың капиталына қатысуы»:

жол 2211006 = жол 2211001 + жол 2211002 - жол 2211003 + жол 2211004 + жол 2211005 әр баған үшін;

жол 2211016 = жол 2211011 + жол 2211012 - жол 2211013 + жол 2211015 әр баған үшін;

жол 2111006 = жол 2111001 + жол 2111002 - жол 2111003 + жол 2111004 + жол 2111005 әр баған үшін;

жол 2311006 = жол 2311001 + жол 2311002 - жол 2311003 + жол 2311004 + жол 2311005 әр баған үшін;

жол 2411006 = жол 2411001 + жол 2411002 - жол 2411003 + жол 2411004 + жол 2411005 әр баған үшін;

жол 2213006 = жол 2213001 + жол 2213002 - жол 2213003 + жол 2213004 + жол 2213005 әр баған үшін;

жол 2113006 = жол 2113001 + жол 2113002 - жол 2113003 + жол 2113004 + жол 2113005 әр баған үшін;

жол 2313006 = жол 2313001 + жол 2313002 - жол 2313003 + жол 2313004 + жол 2313005 әр баған үшін;

жол 2413006 = жол 2413001 + жол 2413002 - жол 2413003 + жол 2413004 + жол 2413005 әр баған үшін.

жол 2211006 = есептік кезең алдындағы есептің 2211001 жолына;

жол 2211016 = есептік кезең алдындағы есептің 2211011 жолына;

жол 2111006 = есептік кезең алдындағы есептің 2111001 жолына;

жол 2311006 = есептік кезең алдындағы есептің 2311001 жолына;

жол 2411006 = есептік кезең алдындағы есептің 2411001 жолына;

жол 2213006 = есептік кезең алдындағы есептің 2213001 жолына;

жол 2113006 = есептік кезең алдындағы есептің 2113001 жолына;

жол 2313006 = есептік кезең алдындағы есептің 2313001 жолына;жол 2413006 = есептік кезең алдындағы есептің 2413001 жолына.


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет