Рішення апу №182/10 від 27. 09. 2007 року аудиторський висновок незалежної аудиторської фірми щодобет1/6
Дата14.03.2018
өлшемі491.83 Kb.
#20845
түріРішення
  1   2   3   4   5   6


Аудиторська фірма “АленАудит”,

товариство з обмеженою відповідальністю

код ЄДРПОУ 35281710
свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів,

які одноособово надають аудиторські послуги № 4028

відповідно до рішення АПУ № 182/10 від 27.09.2007 року

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
незалежної аудиторської фірми щодо

річної фінансової звітності за 2010 рік

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«АКЦЕНТ-БАНК»

м. Дніпропетровськ, 2011 рік
ЗМІСТ1. Відповідність (достовірність відображення) обсягу активів і зобов'язань банку за строками погашення 6

2. Якість управління активами і пасивами банку 7

2.1. Якість кредитного портфеля 9

2.2. Якість портфеля цінних паперів 12

2.3. Стан дебіторської заборгованості 123. Достатність резервів та капіталу Банку 12

3.1. Статутний капітал 12

3.2. Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку 13

3.3. Нерозподілений прибуток 13

3.4. Достатність резервів 13

3.5. Достатність капіталу 14

3.6. Операції з пов'язаними особами 14

Банком не порушувалися вимоги п.1.14 Глави 1 Розділу VI Постанови №368: договори кредитування інсайдерів не передбачали більш сприятливих умов, ніж загальні умови проведення банківських операцій, що встановлені внутрішньобанківськими положеннями, що визначають кредитну, інвестиційну, управління активами і пасивами та облікову політику Банку. 15

4. Адекватність системи управління ризиками банку. 15

4.1. Операційно-технологічний ризик 15


4.2. Юридичний ризик 15


4.3. Ринковий ризик 16

4.4. Валютний ризик 16

4.5. Процентний ризик 17

4.6. Кредитний ризик 17

5. Адекватність бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю банку 18

5.1 Адекватність бухгалтерського обліку 18

5.2 Адекватність процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю банку 19

Основні відомості про банк 20


Основні відомості про аудиторську фірму та умови проведення аудиту 21


АленАудит

49000, м.Дніпропетровськ, вул.Московська, 7, оф.7

office@alenaudit.com.ua, т. 8(056)744-89-14

код ЄДРПОУ 35281710, п/р 26004060150007 в ЗАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299
Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм №4028 видане рішення Аудиторської палати України /10 від 27 вересня 2007 року
Вих. №2011-1-109/1 від 15.04.2011р.

ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА


щодо річної фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«АКЦЕНТ-БАНК»

за рік, що закінчився 31.12.2010

Акціонерам та Правлінню ПАТ «А-БАНК»

До Національного банку України


Аудиторською фірмою “АленАудит”, товариством з обмеженою відповідальністю, був проведений аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦЕНТ-БАНК», код 14360080 (далі – ПАТ «А-БАНК») у складі: Баланс; Звіт про фінансові результати; Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний капітал; Примітки до фінансової звітності, за рік, що закінчився 31.12.2010 року; опис важливих аспектів облікової політики та загальна інформація про діяльність банку.
Відповідальність управлінського персоналу
Керівництво Банку несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів. Відповідальність керівництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цієї фінансової звітності на основі результатів нашої аудиторської перевірки.
Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості в тім, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур, необхідних для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Під час оцінки цих ризиків аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю Банку щодо підготовки та достовірного представлення фінансової звітності для розробки аудиторських процедур, що відповідають обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених керівництвом та загального представлення фінансової звітності.Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Підстави для модифікації висновку
У звітному періоді Банком при розрахунку резервів під кредитні ризики не були в повній мірі враховані вимоги «Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000р. № 279 при визначенні класу позичальника, а саме вимоги щодо зниження категорії кредиту у разі відсутності періодичних результатів оцінки фінансового стану позичальника. За результатами проведеного аудиту ми вважаємо, що за станом на звітну дату резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями Банку за окремими кредитами має бути збільшений, що відповідно призведе до зменшення фінансового результату та капіталу Банку.
Висновок
На нашу думку фінансова звітність, за винятком вищенаведеного, представляє достовірно, у всіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ПАТ «А-БАНК» станом на кінець дня 31 грудня 2010 року, його фінансові результати, рух грошових коштів та рух власного капіталу за рік, що минув на зазначену дату, відповідно до вимог Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 N996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями) та Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України (зі змінами та доповненнями), затверджених постановою Правління НБУ №480 від 27.12.2007.

Директор

ТОВ Аудиторська фірма «АленАудит» О.В. Іонова
Сертифікат аудитора на право здійснення аудиту банків №0000092,

виданий на підставі рішення Аудиторської палати України

від 25.03.2010р. №212/3
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів банків

Національного банку України №0000063, видане на підставі

рішення Комітету з питань аудиту банків від 20.09.2007р. №2,

продовжено термін чинності до 17.04.2015р. рішенням від 30.04.2010р.
Відповідальна за проведення аудиту

фінансової звітності, аудитор М.М.БратерськаСертифікат аудитора на право здійснення аудиту банків №0116,

виданий на підставі рішення Аудиторської палати України

від 24.12.2009р. №209/3

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів банків

Національного банку України №00000123, видане на підставі

рішення Комітету з питань аудиту банків від 08.02.2010р. №21
15 квітня 2011 р

49000 м. Дніпропетровськ

вул. Московська, 7, оф.7

тел./факс (056) 744-89-14

e-mail office@alenaudit.com.ua

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет