Рішення апу №182/10 від 27. 09. 2007 року аудиторський висновок незалежної аудиторської фірми щодобет2/6
Дата14.03.2018
өлшемі491.83 Kb.
#20845
түріРішення
1   2   3   4   5   6

ВИСНОВОК ог НБУ)


незалежного аудитора щодо додаткової інформації (оцінки)

річної фінансової звітності за 2010 рік

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦЕНТ-БАНК»

станом на 31.12.2010 (кінець дня)

Акціонерам та Правлінню ПАТ «А-БАНК»

Національному банку України

Аудиторською фірмою «АленАудит», товариством з обмеженою відповідальністю у відповідності з вимогами ст. 69 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 3.3 «Положення про порядок подання банками до Національного банку України аудиторських звітів за результатами щорічної перевірки фінансової звітності», затвердженого Постановою Національного банку України від 09.09.2003р. №389 (із змінами і доповненнями) надається додаткова інформація (оцінка), яка стосується річної фінансової звітності ПАТ «А-БАНК» (далі – Банк) за 2010 рік стосовно:


- відповідності (достовірності відображення) обсягу активів і зобов'язань банку за строками погашення, яка має базуватися на підставі аналізу статистичної форми N631 "Звіт про структуру активів та пасивів за строками", затвердженої постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N124, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (із змінами);
- якості управління активами та пасивами банку;
- достатності резервів та капіталу банку, яка повинна визначатися на підставі аналізу якості активів банку, а також операцій з інсайдерами/пов'язаними особами відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку;
- адекватності системи управління ризиками банку;
- адекватності бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю банку;
Питання, які викладені у цьому Висновку розглядалися лише у рамках проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Банку за 2010 рік на основі вибіркового тестування та у обсягах, необхідних для планування та проведення аудиторських процедур відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту.

Джерелом інформації, яка викладена нами в цьому висновку є дані річної фінансової звітності Банку за 2010 рік та пов’язана з нею інформація, стосовно якої думка аудитора розкрита у відповідному аудиторському висновку від 15.04.2011 року.

Цей висновок призначено для керівництва Банку та Національного банку України. При ознайомленні з цим висновком необхідно враховувати обмежений, як зазначено вище, характер процедур з оцінки питань, пов’язаних з діяльністю Банку та організацією системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю.

Крім того, слід враховувати, що критерії оцінки питань, пов’язаних з діяльністю Банку і організацією системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, які були використані нами, можуть відрізнятись від критеріїв, що застосовуються Національним банком України.

За результатами перевірки виявлене наступне.


  1. Відповідність (достовірність відображення) обсягу активів і зобов'язань банку за строками погашення

Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за даними банку станом на 31.12.2010 та на 31.12.2009 приведений у Примітці №25 до річної фінансової звітності Банку, Таблиці 25.10 та 25.11 відповідно.


За даними Банку:

Аналіз чистих фактичних розривів між активами і зобов'язаннями Банку за строками погашення вказує на незбалансованість ліквідних активів та зобов'язань у періодах: «від 1 до 3 міс.» в сумі 44 865 тис.грн., що становить 6,96% фінансових активів; «від 3 до 12 міс.» в сумі 82 360 тис.грн., що становить 13,25% фінансових активів; від 12 місяців до 5 років в сумі 271 791 тис грн., що становить 42,18% фінансових активів.

Негативний розрив у довгостроковому періоді спричинений наявністю у Банку активів на меншу суму, ніж залишок за довгостроковим кредитом, який отримано від іншого банку.

Сукупний розрив ліквідності Банку на кінець дня 31 грудня  2010 року позитивний і становить 184 292 тис.грн., або 28,60% фінансових активів. Разом з тим, від’ємне значення (більше «-» 10%) співвідношення GAP-розриву до фінансових активів свідчить про підвищений ризик втрати ліквідності в цих періодах.

За станом на звітну дату та на протязі року нормативи ліквідності Банком не порушувалися. За звітний рік нормативи ліквідності змінилися наступним чином:


Найменування нормативу

Фактичне значення

На 31.12.2010 (кінець дня)

На 31.12.2009 (кінець дня)

Норматив миттєвої ліквідності (Н4), %

Нормативне значення: не менше 20,0%

131,96

109,63

Норматив поточної ліквідності (Н5), %

Нормативне значення: не менше 40,0%

119,42

91,15

Норматив короткострокової ліквідності (Н6), %

Нормативне значення: не менше 60,0%

106,44

64,83

Розрахунок нормативів ліквідності приведений за даними файлу 01.
На нашу думку:

а) наведені дані свідчать про недостатню збалансованість за строками погашення та розміщення активів і зобов’язань Банку;

б) рівень ліквідності в Банку в короткостроковому і в довгостроковому періодах потребує вдосконалення, ризик ліквідності є помірним.

  1. Якість управління активами і пасивами банку

Порівняльна структура статей балансу приведена у Таблиці 2.1. Аналіз розподілу активів та пасивів за строками погашення приведений у ст.1. Аудиторського Звіту відповідно до вимог НБУ.Таблиця 2.1. Порівняльна таблиця статей балансу.


Рядок

Найменування статті

На 31.12.2010

На 31.12.2009

Відхилення

Сума

Питома вага, %

Сума

Питома вага, %

р. 4-р.6

р.8/р.6 х 100%

р.5-р.7

1

2

4

5

6

7

8

9

10

 

АКТИВИ

 

 

 

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

231 240

27,90

66 816

7,06

164 424

246,08

20,84

2

Кошти в інших банках

8 375

1,01

0

0,00

8 375

100,00

1,01

3

Кредити та заборгованість клієнтів

548 469

66,18

850 523

89,86

-302 054

-35,51

-23,68

4

Відстрочений податковий актив

1 909

0,23

0

0,00

1 909

100,00

0,23

5

Основні засоби та нематеріальні активи

20 379

2,46

9 606

1,01

10 773

112,15

1,44

6

Інші фінансові активи

18 214

2,20

19 300

2,04

-1 086

-5,63

0,16

7

Інші активи

196

0,02

236

0,02

-40

-16,95

0,00

 

Усього активів

828 782

100

946 481

100

-117 699

-12,44

0

 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

 

8

Кошти банків

355 314

55,14

576 219

75,07

-220 905

-38,34

-19,94

9

Кошти клієнтів

277 461

43,05

180 813

23,56

96 648

53,45

19,50

10

Відстрочені податкові зобов"язання

1 835

0,28

100

0,01

1 735

1735,00

0,27

11

Резерви за зобов’язаннями

80

0,01

0

0,00

80

100,00

0,01

12

Інші фінансові зобов’язання

9 604

1,49

10 232

1,33

-628

-6,14

0,16

13

Інші зобов’язання

144

0,02

188

0,02

-44

188,00

0,00

 

Усього зобов’язань

644 438

100

767 552

100

-123 114

-16,04

0

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

14

Статутний капітал

125 601

68,13

125 601

70,20

0

0,00

-2,06

15

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

29 380

15,94

38 189

21,34

-8 809

-23,07

-5,41

16

Резервні та інші фонди банку

29 363

15,93

15 139

8,46

14 224

93,96

7,47

 

Усього власного капіталу та частка меншості

184 344

100

178 929

100

5 415

3,03

 

 

Усього пасивів

828 782

100

946 481

100

-117 699

-12,44

0Оцінка активів.
За 2010 рік загальні активи зменшилися на 117 699 тис. грн., або в порівнянні із звітним періодом минулого року на 12,44% і на кінець року склали 828 782 тис. грн.

За звітний період структура активів змінилася наступним чином: відбулося збільшення питомої ваги грошових коштів та їх еквівалентів на 20,84%, коштів в інших банках на 100,0%, основних засобів та нематеріальних активів на 112,15%, зменшення питомої ваги кредитів та заборгованості клієнтів на 35,51%.

В абсолютному значенні обсяг грошових коштів та їх еквівалентів збільшився на 164 424 тис.грн. за рахунок залишків на кореспондентських рахунках Банку, основних засобів та нематеріальних активів на 10 773 тис.грн. в зв’язку з активним розвитком в звітному періоді структурних відділень Банку. Обсяг кредитів та заборгованості клієнтів зменшився на 302 054 тис.грн. частково в зв’язку з переміщенням частки кредитного портфеля Банку до кредитного портфеля ПАТ КБ «Приватбанк».

Розміщення строкових коштів в банках – кореспондентах здійснюється Банком з урахуванням встановлених лімітів. Процентні витрати по міжбанківських операціях Банку перевищують процентні доходи по них на 27 396 тис.грн.

На звітну дату Банк не мав залишків коштів, розміщених на коррахунках у банках, що визнані банкрутами, ліквідуються чи зареєстровані в офшорних зонах.
Оцінка зобов’язань.
За 2010 рік зобов'язання Банку зменшилися на 123 114 тис. грн., або на 16,04% і на кінець року склали 644 438 тис. грн.

За звітний період в структурі пасивів збільшилася питома вага коштів клієнтів на 53,45%, а питома вага коштів банків зменшилася на 38,34%.

В абсолютному значенні обсяг коштів клієнтів збільшився на 96 648 тис.грн. і складають 277 461 тис.грн., або 43,05% зобов’язань Банку. В складі коштів клієнтів відбувся ріст в основному за рахунок строкових коштів фізичних (51 547 тис.грн.) осіб.

Структура коштів клієнтів на звітну дату приведена в Таблиці 2.2:


Таблиця 2.2 Структура коштів клієнтів

Рядок

Найменування статті

На 31.12.2010 (кінець дня)

На 31.12.2009 (кінець дня)

Відхилення "+"/ "-"

 

 

Сума

%

Сума

%

1

2

3

4

5

6

7

1

Державні та громадські організації:

77

0,0

0

0,0

77

1.1

Поточні рахунки

77

100

0

0

77

2

Інші юридичні особи

36 734

13,24

5 431

3,0

31 303

2.1

Поточні рахунки

20 872

56,82

3 334

61,4

17 538

2.2

Строкові кошти

15 862

43,18

2 097

38,6

13 765

3

Фізичні особи:

240 650

86,73

175 382

97,0

65 268

3.1

Поточні рахунки

17 228

7,159

3 507

2

13 721

3.2

Строкові кошти

223 422

92,84

171 875

98

51 547

4

Усього коштів клієнтів

277 461

100

180 813

100

96 648

У звітному році Банком не порушувалися, з його вини, строки виконання зобов'язань перед клієнтами.

Банк є чутливим до високої концентрації залучених коштів, що створює потенційний ризик ліквідності. Станом на 31.12.2010 (кінець дня) обсяг коштів, залучених від одного кредитора Банку, становить 355 314 тис.грн., або 55,14% від зобов'язань Банку.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет