Рішення апу №182/10 від 27. 09. 2007 року аудиторський висновок незалежної аудиторської фірми щодобет4/6
Дата14.03.2018
өлшемі491.83 Kb.
#20845
түріРішення
1   2   3   4   5   6

2.2. Якість портфеля цінних паперів

Станом на кінець дня 31.12.2010 року у Банку відсутній портфель цінних паперів.2.3. Стан дебіторської заборгованості

Станом на звітну дату дебіторська заборгованість Банку складала 2 765 тис. грн., або 0,33% загальних активів на зазначену дату. Станом на звітну дату резерв для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості сформований в сумі 1 474 тис.грн. і доформування не потребує.


Таким чином станом на звітну дату:
а) дебіторська заборгованість класифікована Банком у відповідності до вимог нормативних актів Національного банку України.

б) стан дебіторської заборгованості банку задовільний.

Таким чином, станом на 31.12.2010 (кінець дня):

а) якість управління активами і пасивами Банку задовільна, але потребує вдосконалення;

б) керівництво Банку, в усіх суттєвих аспектах, на належному рівні забезпечує управління активами і пасивами.

  1. Достатність резервів та капіталу Банку
3.1. Статутний капітал

Розмір сплаченого статутного фонду (капіталу) Банку відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженому загальними зборами акціонерів – Протокол від 14.05.2009р., погодженому НБУ 17.09.2009р., зареєстрованому 24.09.2009р., номер запису 12241050013039188.

Відповідно до діючої редакції Статуту статутний капітал Банку складає 125 560 000,00 (Сто двадцять п`ять мільйонів п`ятсот шістдесять тисяч гривень 00 коп.) гривень. Статутний капітал Банку поділено на 25 112 000 (Двадцять п`ять мільйонів сто двадцять тисяч) штук, номіналом 5,0 гривень. Тип розміщених акцій – прості іменні. Всі акції Банку розподіляються між його акціонерами.

Статутний капітал Банку сплачений повністю у встановлені законодавством строки.

Частки керівництва в статутному капіталі Банку відсутні.

У звітному періоді власні акції Банком не викуповувалися.

Обмежень, пов'язаних з акціями, в тому числі обмежень щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу немає. Акцій, зарезервованих для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами немає.

Відображення в обліку операцій, пов'язаних із формуванням статутного капіталу, здійснюється на балансі Банку. Власні цінні папери враховуються по номінальній вартості в національній валюті України.3.2. Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку


За звітний період згідно Протоколу Загальних зборів акціонерів № 1/2010 від 23 квітня 2010 року 1% в сумі 279 тис. грн., а також 50% в сумі 13 945 тис.грн від прибутку 2009 року направлені в резервний фонд для покриття можливих збитків та інших витрат, передбачених чинним законодавством України.

Станом на звітну дату залишки по балансовому рахунку «Загальні резерви» (5020) складає 523 тис. грн., або 0,28% власного капіталу, по балансовому рахунку «Резервний фонд» (5021) складає 25 765 тис. грн., або 15,64% власного капіталу.3.3. Нерозподілений прибуток

Облік доходів та витрат у звітному періоді проводився Банком, в цілому, відповідно до законодавства, в тому числі нормативних актів НБУ. За даними Звіту про фінансові результати станом на кінець дня 31.12.2010р. чисті процентні доходи банку зменшились на 15 222 тис. грн. (на 23,78%) у порівнянні з 2009 роком і склали 48 799 тис. грн., при цьому процентні доходи зменшились лише на 3 618 тис.грн. (на 3,24%), а процентні витрати зросли на 11 604 тис.грн. (на 24,33). Чисті комісійні доходи зменшились на 11 716 тис. грн. (на 29,97%) і склали 27 379 тис. грн.

У порівнянні з 2009 роком в звітному році зменшились видатки на формування резервів під заборгованість за кредитами на 13 323 тис. грн. (на 29,95 %) і склали 31 157 тис. грн. У зв’язку з розвитком мережі відділень збільшились адміністративні витрати на 21 981 тис.грн. (на 67,45%) і склали 54 569 тис.грн.

Чистий прибуток банку станом на кінець дня 31.12.2010р. становить 5 415 тис. грн., що на 22 476 тис. грн. (у 5,15 разів) нижче у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року у зв’язку з витратами на розвиток мережі відділень.

Станом на звітну дату залишок по балансовому рахунку «Нерозподілений прибуток» (5030) складає 29 380 тис. грн., або 15,94% власного капіталу.

3.4. Достатність резервівФормування та використання резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями проводиться Банком, в цілому, згідно з “Положенням про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків”, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 №279, із внесеними змінами та доповненнями (далі Постанова). В той же час, на нашу думку, визначення Банком чистого кредитного ризику не в повній мірі узгоджується з відповідним нормативним підходом, а саме пунктом 4.7. Постанови в частині не вірного визначення класу позичальників – фізичних осіб за відсутності відповідних документів та інформації щодо їх фінансового стану.

Підхід, який використаний Банком при оцінці ризиків деяких активних операцій з клієнтами, у порівнянні з відповідним нормативним підходом, призвів до того, що величина резерву під активні операції є меншою, а капітал Банку за звітний період є більшим на відповідну величину, ніж відповідні дані, які були б отримані при використанні нормативного підходу. За результатами перевірки розрахункова сума резерву за кредитними операціями з клієнтами потребує збільшення в сумі 1 873 тис.грн., розмір регулятивного капіталу повинен бути зменшений. Відкореговані значення регулятивного капіталу (Н1) та показник його адекватності (Н2) залишилися в межах нормативних.


Формування резервів під втрати за операціями з цінними паперами станом на звітну дату не проводилося в зв’язку з відсутністю портфеля цінних паперів у Банку.
Формування банком резерву під дебіторську заборгованість проводиться Банком відповідно до Положення “Про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості» №505 від 13 грудня 2002р., та внутрішніми нормативними документами Банку. Станом на 31.12.2010 (кінець дня) сформований резерв за дебіторською заборгованністю в сумі 1474 тис.грн.


3.5. Достатність капіталу

Економічні нормативи капіталу станом на звітні дати та на протязі року не порушувалися. За рік показники нормативів змінилися наступним чином:
Найменування нормативу

Фактичне значення

На 31.12.2010 (кінець дня)

На 31.12.2009 (кінець дня)

Регулятивний капітал (Н1), тис. грн.

164 745

157 066

Адекватність регулятивного капіталу (Н2), %

Нормативне значення: не менше 10%

21,39

19,3

Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3)

Нормативне значення не менше 9,0%

16,99 (17,14)

14,43 (13,79)


У дужках приведене середньозважене значення нормативу за грудень місяць звітного року. Розрахунок нормативів капіталу приведений за даними файлу 01.
За минулий період (2010р.) обсяг регулятивного капіталу банку збільшився на 7 679 тис. грн. (4,89%) і склав 164 745 тис. грн.

Основний капітал зменшився на 2 145 тис. грн., додатковий капітал збільшився на 9 825 тис. грн.

Капітал Банку з позиції стабільності є виваженим, розмір капіталу Банку, в цілому, достатній для підтримання поточної діяльності, покриття ризиків, пов'язаних з виконанням банківських операцій, дотримання економічних нормативів достатності капіталу, встановлених Національним банком України на звітну дату.


3.6. Операції з пов'язаними особами

Структура операцій банку з пов'язаними особами приведена в Примітці 29 Операції з пов’язаними особами річного звіту Банку.

Кредити, що надані пов’язаним сторонам, на кінець року складають 68 тис. грн., що становить 0,04% регулятивного капіталу Банку.

Банком не порушувалися вимоги п.1.14 Глави 1 Розділу VI Постанови №368: договори кредитування інсайдерів не передбачали більш сприятливих умов, ніж загальні умови проведення банківських операцій, що встановлені внутрішньобанківськими положеннями, що визначають кредитну, інвестиційну, управління активами і пасивами та облікову політику Банку.


Ризик операцій з пов'язаними особами є незначний.
Таким чином, станом на звітну дату, з урахуванням зауважень, приведених вище:

а) принципи формування резервів та регулятивний капітал Банку в цілому відповідають нормативним вимогам Національного банку;

б) аудитор відмічає адекватність капіталу та не в повній мірі достатність резервів.

  1. Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет