Рішення апу №182/10 від 27. 09. 2007 року аудиторський висновок незалежної аудиторської фірми щодо


Адекватність бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю банкубет6/6
Дата14.03.2018
өлшемі491.83 Kb.
#20845
түріРішення
1   2   3   4   5   6


  1. Адекватність бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю банку


5.1 Адекватність бухгалтерського облікуОсновні принципи і методи облікової політики Банку та порядок її практичного застосування у звітному році визначені в Положенні про облікову політику Банку, затвердженому наказом Голови Правління №АВ-2009-345 від 28.12.2009 року.

На початку звітного року Банк переглянув методи амортизації та діапазон строків корисного використання основних засобів. Метод амортизації залишився без змін-прямолінійний. Амортизація за новими нормами розраховується від залишкової вартості ОЗ виходячи з нового строку корисного використання починаючи з місяця наступного за місяцем зміни строку корисного використання.

В цілому, облікова політика банку відповідає вимогам законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.

Основні принципи та методи відображення капіталу, активів, зобов'язань, доходів та витрат у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності банку приведені в Примітці 1. “Облікова політика” річного Звіту банку.

Відповідно до «Положення про організацію операційної діяльності в Банку», затвердженому наказом Голови Правління Банку від 19.12.2007, операції банку виконують відповідні співробітники, яким надано право відповідального виконавця, а саме: поручено ініціювати, оформляти і підписувати документи в межах встановлених лімітів, а також контролювати правильність оформлення документів і відображення їх в обліку.

Таке право оформляеться довіреністю або посадовою інструкцією.


Таким чином:

а) бухгалтерський облік Банку відповідає вимогам нормативно-правових актів Національного банку;

б) бухгалтерський облік Банку забезпечує належний рівень адекватності внутрішнім положенням.

5.2 Адекватність процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю банку

Відповідальність за належну організацію системи внутрішнього контролю та її функціонування в процесі операційної діяльності Банку покладається на його керівництво.

Система внутрішнього контролю в Банку забезпечується в 3 етапи:


  1. Здійснення попереднього контролю. Він здійснюється співробітниками підрозділів front-office.

  2. Здійснення поточного контролю. Він здійснюється співробітниками back-office і контролерами.

  3. Здійснення послідуючого контролю. Він здійснюється співробітниками Back-office, внутрішнього аудиту, бухгалтерії ГО, а також іншими співробітниками, уповноваженими Головним бухгалтером Банку.

Служба внутрішнього аудиту Банку є окремим напрямом діяльності Банку та складалась з головного аудитора із статусом незалежності та самостійності. Ступінь незалежності головного аудитора служби внутрішнього аудиту підтверджена підпорядкованістю Наглядовій Раді Банку, яка визначає методичні засади та напрямки його діяльності.

У звітному році головним аудитором внутрішнього аудиту перевірки здійснено згідно Плану аудиторських перевірок на 2010 р., звіти про результати яких направлено до Наглядової Ради Банку. Акти перевірок Служби внутрішнього аудиту Банку при проведенні аудиту не використовувалися.


На нашу думку:

а) процедури аудиту, які здійснює служба внутрішнього аудиту, в цілому, відповідають нормативно-правовим актам Національного банку;

б) процедури внутрішнього контролю та аудиту забезпечують адекватний контроль за ризиками банку.
Директор

ТОВ Аудиторська фірма «АленАудит» О.В. ІоноваСертифікат аудитора на право здійснення аудиту банків №0000092,

виданий на підставі рішення Комітету з питань сертифікації

аудиторів банків від 17.04.2007р. №218, строк дії продовжений

до 17.04.2015р. рішенням АПУ №212/32 від 25.03.2010р.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів банків

Національного банку України №0000063, видане на підставі

рішення Комітету з питань аудиту банків від 20.09.2007р. №2,

строк дії продовжений до 17.04.2015р. рішенням Комітету з

питань аудиту банків №25 від 30.04.2010 року.
Відповідальна за проведення аудиту

фінансової звітності, аудитор М.М.БратерськаСертифікат аудитора на право здійснення аудиту банків №0116,

виданий на підставі рішення Аудиторської палати України

від 24.12.2009р. №209/3

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів банків

Національного банку України №00000123, видане на підставі

рішення Комітету з питань аудиту банків від 08.02.2010р. №21
15 квітня 2011 р
49000 м. Дніпропетровськ

вул. Московська, 7, оф.7

тел./факс (056) 744-89-14

e-mail office@alenaudit.com.ua
Основні відомості про банк

Офіційне найменування:
- Повне

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ-БАНК»

- Скорочене

ПАТ «А-БАНК»

Код ЄДРПОУ

35863708

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Юридична адреса

Україна, 49074, Україна, м. Дніпропетровськ, вул.Батумська, 11


Види діяльності

65.12.1 - Комерційні банки.У 2010 році ПАТ «А-БАНК» здійснював свою діяльність згідно:

  • редакції Статуту, затвердженому загальними зборами акціонерів – Протокол від 14.05.2009р., погодженому НБУ 17.09.2009р., зареєстрованому 24.09.2009р., номер запису 12241050013039188.

1) 1) Відповідно до ліцензії НБУ № 16 від 09.10.2009 та Дозволу НБУ № 16-3 від 09.10.2009 у періоді, що перевіряється ПАТ «А-БАНК» мав право здійснювати банківські операції, визначені частиною першою та пунктами 5-11 частини другої , а також визначені пунктами 1-4 частини другої та частиною четвертою статті 47 закону України “Про банки та банківську діяльність”, згідно з додатком до цього дозволу.

Перед складанням річної фінансової звітності:


  • відповідно до наказу № СП-2010-1066 від 05.10.2010 року проведена інвентаризація: основних засобів, нематеріальних активів, малоцінних необоротних матеріальних активів, господарських матеріалів у підзвітних осіб станом на 01 жовтня 2010 року;

  • відповідно до наказів ГО проведена інвентаризація готівкових коштів відділень станом на 01 січня 2011 року.

По результатах роботи комісії не встановлені основні засоби та обладнання, які не придатні до подальшої експлуатації. Надлишків і недостач не виявлено.

Висновки інвентаризації вказані в протоколі загальної постійно діючої інвентаризаційної комісії від 25.11.2010 року.

Залишки на особових рахунках клієнтів вважаються підтвердженими у зв’язку із закінченням місячного строку після вручення Банком клієнтам виписок із їх особових рахунків.

Крім того, Банком проведена необхідна робота по отриманню підтверджень залишків на особових рахунках інших банків, які відкриті в балансі Банку.

Таким чином, залишки на особових рахунках клієнтів (контрагентів), що відкриті в Банку станом на кінець дня 31.12.2010, відповідно до чинного законодавства є підтвердженими.Основні відомості про аудиторську фірму та умови проведення аудиту

Перевірка була проведена Аудиторською фірмою "АленАудит", товариством з обмеженою відповідальністю. Код 35281710. Свідоцтво Аудиторської палати України про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 4028 від 27.10.2007року.

Юридична адреса: 51900, Дніпропетровська обл., м.Дніпродзержинськ, б-р.Незалежності, 15, к. 99.

Ел. пошта office@alenaudit.com.ua Тел. (056) 744-89-14.


Аудит фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2010 проведено на підставі:

- ст. 69 Закону України “Про банки і банківську діяльність” № 2121-ІІІ від 07.12.2000 зі змінами та доповненнями (далі – Закон “Про банки і банківську діяльність”);

- договору на здійснення аудиторської перевірки фінансової звітності № 73-2010-АБ від 15 жовтня 2010 року.

Строк проведення перевірки: з 15.11.2010 по 15.04.2011.


Метою аудиторської перевірки:

- висловлення незалежної думки аудитора про достовірність достовірність річної фінансової звітності ПАТ «А-БАНК» за 2010 рік в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно – правових актів Національного банку України або інших правил (внутрішніх положень Банку);

Аудит проводився працівниками фірми:

- Іонова О.В. – директор, аудитор, сертифікат НБУ на право здійснення аудиту банків № 0000092, виданий рішенням Комітету з питань сертифікації аудиторів банків № 218 від 17.04.2007, строк дії продовжений до 17.04.2015 рішенням АПУ №212/32 від 25.03.2010;

  • Братерська М.М. - відповідальна за проведення аудиту фінансової звітності, аудитор, сертифікат НБУ на право здійснення аудиту банків №0116, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 24.12.2009р. №209/3.При здійсненні аудиторської перевірки були використані документи ПАТ «А-БАНК»: Статут, Ліцензії, протоколи загальних зборів акціонерів, Облікова політика на 2010 рік, внутрішньобанківські положення та інструкції, акти перевірок Служби внутрішнього аудиту банку, кредитні, депозитні та інші угоди, реєстри аналітичного та синтетичного обліку тощо.

Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості в тім, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Суттєвість викривлень визначалася нами відповідно до Положення про формування коригуючих проводок, що здійснюються банками України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09.10.2001 № 427, а саме:


    • Порогом суттєвості окремих об'єктів обліку (помилок), що належать до активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат банку, є величина в один відсоток відповідно до підсумку всіх активів, усіх зобов'язань, капіталу, усіх доходів і всіх витрат банку;

- у статтях звіту про фінансові результати всі суми для порівняння подаються з урахуванням впливу податку на прибуток (базова сума також визначається з урахуванням впливу податку на прибуток). Суттєвою (як кількісний критерій) уважається сума, що становить один або більше одного відсотка відповідної базової суми.

Розрахунок межі суттєвості, який використовувався аудиторами для прийняття рішення відносно того, що фінансова звітність ПАТ «А-БАНК» за 2010 рік в усіх суттєвих аспектах відображає (або не відображає) дійсний фінансовий стан банку. 

Сума,

тис. грн.1% від суми, тис.грн.

Розмір активів

1 623 717

16 237,17

Розмір зобов'язань

1 321 547

13 215,47

Розмір капіталу

302 170

3 021,70

Регулятивний капітал

304 909

3 049,09

Доходи

246 472

2 464,72

Витрати

244 204

2 442,04

Розмір активів, зобов'язань, капіталу визначався станом на 31.12.2010 року (кінець дня), а розмір доходів та витрат банку - за 2010 рік, з урахуванням коригуючих проводок.

При розрахунку суттєвості помилки також враховувався вплив помилки на розрахунок економічних нормативів банку, відповідно до вимог Інструкції “Про порядок регулювання діяльності банків в Україні”, затвердженої Постановою Правління Національного банку України № 368 від 28.08.2001 зі змінами та доповненнями (п. 5.7, гл. 5, розд. IX).

Даний аудиторський звіт складений у відповідності з Міжнародними стандартами аудита (МСА), зокрема МСА 700 “Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення”, вимогами Закону України “Про банки і банківську діяльність”, Положення “Про порядок подання банками до Національного банку України аудиторських звітів за результатами щорічної перевірки фінансової звітності”, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від від 09.09.2003 № 389 (далі – Положення НБУ № 389) та постанови Правління Національного банку України №763 від 23.12.2010 «Про порядок здійснення аудиторської перевірки річної фінансової звітності банків за 2010 рік» .


Економічні нормативи ПАТ «А-БАНК» розраховувалися відповідно до вимог Інструкції «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні», затвердженої Постановою Правління Національного банку України № 368 від 28.08.2001 зі змінами та доповненнями (далі – Інструкція НБУ № 368).
При посиланні на нормативні документи передбачається, що зазначені документи у редакції, яка діяла у періоді, який перевіряється.

ДиректорТОВ Аудиторська фірма «АленАудит» О.В. ІоноваСертифікат аудитора на право здійснення аудиту банків №0000092,

виданий на підставі рішення Комітету з питань сертифікації

аудиторів банків від 17.04.2007р. №218, строк дії продовжений

до 17.04.2015р. рішенням АПУ №212/32 від 25.03.2010р.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів банків

Національного банку України №0000063, видане на підставі

рішення Комітету з питань аудиту банків від 20.09.2007р. №2,

строк дії продовжений до 17.04.2015р. рішенням Комітету з

питань аудиту банків №25 від 30.04.2010 року.
Відповідальна за проведення аудиту

фінансової звітності, аудитор М.М.БратерськаСертифікат аудитора на право здійснення аудиту банків №0116,

виданий на підставі рішення Аудиторської палати України

від 24.12.2009р. №209/3

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів банків

Національного банку України №00000123, видане на підставі

рішення Комітету з питань аудиту банків від 08.02.2010р. №21

15 квітня 2011 р
49000 м. Дніпропетровськ

вул. Московська, 7, оф.7

тел./факс (056) 744-89-14

e-mail office@alenaudit.com.ua


Річний звіт ПАТ «БАНК «ГРАНТ» за 2010 рік

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет