Құрметті студент! 2016 жылы «Ауылшаруашылығы ғылымдары 1»Дата19.09.2017
өлшемі311.76 Kb.
#1142


c:\ump_voud_vo_2015\images\truevar\01989.bmp

Құрметті студент!
2016 жылы «Ауылшаруашылығы ғылымдары - 1» бағытындағы мамандықтар тобының бітіруші курс студенттеріне Оқу жетістіктерін сырттай бағалау 4 пән бойынша өткізіледі.

Жауап парақшасын өз мамандығыңыздың пәндері бойынша кестеде көрсетілген орын тәртібімен толтырыңыз.
Мамандық шифры

Мамандықтардың атауы

Жауап парағының 6-9 секторларындағы пәндер реті

5В080600

«Аграрлық техника және технология»1. Физика

2. Математика

3. Теориялық және қолданбалы механика

4. Агротехнологиялық машиналар


1. Сұрақ кітапшасындағы тестер келесі пәндерден тұрады:


1. Физика

2. Математика

3. Теориялық және қолданбалы механика

4. Агротехнологиялық машиналар
  1. Тестілеу уақыты - 180 минут.

Тестіленуші үшін тапсырма саны - 100 тест тапсырмалары.


  1. Таңдаған жауапты жауап парағындағы пәнге сәйкес сектордың тиісті дөңгелекшесін толық бояу арқылы белгілеу керек.
  1. Есептеу жұмыстары үшін сұрақ кітапшасының бос орындарын пайдалануға болады.
  1. Жауап парағында көрсетілген секторларды мұқият толтыру керек.
  1. Тест аяқталғаннан кейін сұрақ кітапшасы мен жауап парағын аудитория кезекшісіне өткізу қажет.

7. - Сұрақ кітапшасын ауыстыруға;

- Сұрақ кітапшасын аудиториядан шығаруға;

- Анықтама материалдарын, калькуляторды, сөздікті, ұялы телефонды қолдануғақатаң тиым салынады!
8. Студент тест тапсырмаларында берілген жауап нұсқаларынан болжалған дұрыс жауаптың барлығын белгілеп, толық жауап беруі керек. Толық жауапты таңдаған жағдайда студент ең жоғары 2 балл жинайды. Жіберілген қате үшін 1 балл кемітіледі. Студент дұрыс емес жауапты таңдаса немесе дұрыс жауапты таңдамаса қателік болып есептеледі.

Физика1. Кинетикалық энергия:

A) жүйенің механикалық қозғалыс энергиясы

B) дене жылдамдығына тәуелді емес энергия

C) дене жылдамдығынан тәуелді болатын энергия

D) дененің тыныштық энергиясы

E) денелердің өзара әсерлесу энергиясы

F) жылдамдықтың квадратына тура пропорционал энергия


2. Радиусы R шеңбер бойымен қозғалған нүктенің сызықты жылдамдығы:

A)

B)

C)

D)

E)
3. Материалдық нүктенің бірқалыпты қозғалысының өрнегі:

A) F= const

B) v= 0

C) F0


D) a= 0

E) v= const
4. Потенциалдық энергия:

A) Қозғалыс пен өзара әсердiң әртүрлi формаларының әмбебап (универсал) өлшемi

B) Шамасы жағынан бiрлiк уақыт iшiнде жасалған жұмысқа тең

C) Денеге басқа денелер немесе өрiстер тарапынан болатын механикалық әсердiң өлшемi болып табылады

D) Жүйе күйінің функциясы

E) Дене координаталарының және уақыттың функциясы

F) Дене қозғалыс жылдамдығының функциясы

G) Дененің ішкі энергиясы
5. Кез келген инерциалды санақ жүйесінде барлық физикалық құбылыстар бірдей өтеді:

A) салыстырмалылық принципін жалпылайтын 1-постулат

B) жарық жылдамдығының инварианттылығы туралы принципі

C) қозғалыс теңдеуінің ковариантты шарты

D) салыстырмалылық принципін жалпылайтын 2-постулат

E) Эйнштейннің релятивистік салыстырмалылық принципі

F) уақыт жүрісінің бәсеңдеу релятивистік эффектісі

G) салыстырмалылық принципі
6. Потенциалдық күш:

A) Кулон күші

B) Тыныштық үйкеліс күші

C) Сырғанау үйкеліс күші

D) Ауырлық күші

E) Серпімділік күші
7. Өзара әсерлесуші екі дененің арақашықтығы 2 есе артса:

A) өзара әсерлесу күші 4 есе артады

B) өзара әсерлесу күші есе кемиді

C) өзара әсерлесу күші 2 есе кемиді

D) өзара әсерлесу күші 4 есе кемиді

E) өзара әсерлесу күші 8 есе артады

F) өзара әсерлесу күші есе кемиді

G) өзара әсерлесу күші есе кемиді
8. Адиабаталық процесс үшін:

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)
9. Молярлық массасы және температурасы t=150C ауа молекуласының орташа квадраттық жылдамдығы неге тең:

A)

B) 509, 5 м/с

C) 498 м/с

D) 500, 9 м/с

E) 498·10² м/с
10. Бойль-Мариотт заңы:

A)

B)

C)

D)

E)

F)


11. Изобаралық процесс кезінде газ температурасы екі есе артса:

A) газ көлемі тұрақты болады

B) газ көлемі екі есе артады

C) газ қысымы екі есе артады

D) газ көлемі температураға тура пропорционал өзгереді

E) газ қысымы тұрақты болады

F) газ көлемі 4 есе артады

G) газ температурасы тұрақты болады
12. Токтың меншікті жылулық қуатын төрт есе арттыру үшін:

A) өткізгіштің меншікті электр кедергісін екі есе арттыру керек

B) j  const боғанда, электр өрісінің кернеулігін төрт есе арттыру керек

C) j  const боғанда, электр өрісінің кернеулігін төрт есе кеміту керек

D) өткізгіштің меншікті электр кедергісін екі есе азайту керек

E)   const боғанда, ток тығыздығын екі есе арттыру керек

F)   const боғанда, электр өрісінің кернеулігін екі есе арттыру керек


13. Джоуль-Ленц заңының формуласы:

A)

B)

C)

D)

E)

F)


14. Кернеудің өлшем бірлігі:

A) 1 Вт


B) 1Ом

C) 1В


D) 1 А

E) 1Кл/1Дж

F) 1A*1Ом


15. Біртекті сым өткізгіштің кедергісі 36 Ом. Өткізгішті бірдей бірнеше бөліктерге бөліп, оларды өзара параллель қосқанда жалпы кедергі 1 Ом болды. Бірдей бөліктер саны:

A)

B)

C)

D) 3

E)F) 6


16. Дөңгелек тоқтың центрiне тұрғызылған осьтегi магнит индукциясы:

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)
17. Дөңгелек тоқтың центрiндегi магнит индукциясы:

A)

B)

C)

D)

E)
18. Магнит өрісінде қозғалған зарядқа әсер етуші күш:

A) -Лоренц күші

B) - Кулон күші

C) -Ампер күші

D) -Ампер күші

E) - Кулон-Лоренц күші
19. Гармоникалық тербеліс жасайтын дененің жылдамдығы:

A)

B)

C)

D)

E)
20. Тербелмелі контурдың конденсатор жапсарларындағы максималь заряд шамасы 50 нКл, ал контурдағы максималь ток 1,5 А болатын болса (контурдың активті кедергісін ескермеуге болады), онда тербелмелі контур икемделген вакуумдағы электромагниттік толқын ұзындығы:

A) 0,628 м

B) 6,28 м

C) 62,8 см

D) 62,8 дм

E) 6,28 дм

F) 6280 см

G) 0,628 дм
21. Тербелмелі контур икемделген вакуумдағы электромагниттік толқын ұзындығы 12 м. Егер контурдағы максималь ток 1 А болатын болса (контурдың активті кедергісін ескермеуге болады), онда тербелмелі контурдың конденсатор жапсарларындағы максималь заряд шамасы:

A) 6,37 нКл

B) 63,7 мКл

C) 6,37 мКл

D) 63,7 нКл

E) 6,37 Кл

F) 637 пКл


22. Толқын ұзындығы 55, 8 пм рентген сәулелері графит плитада шашырайды. Сонда түскен жарық бағытымен 600 бұрыш жасай шашыраған жарық толқынының ұзындығы:

A) 5710-12 м

B) 5, 710-11 м

C) 5,710-9 м

D) 5,7 пм

E) 570 пм

F) 5,710-12 м

G) 5,710-10 м
23. Көптеген экспериментаторлар фотоэффекттің келесі заңдылықтарын тұжырымдады:

A) Фотоэлектрондардың максималь кинетикалық энергиясы жарықтың жиілігі артқан сайын сызықты түрде артады және оның интенсивтілігіне тәуелді емес

B) Катодтан 1 с ішінде жұлып алатын фотоэлектрондар саны жарық интенсивтілігіне тәуелді емес

C) Катодтан 1 с ішінде жұлып алатын фотоэлектрондар саны кинетикалық энергияға тура пропорционал

D) Әрбір зат үшін фотоэффекттің қызыл шекарасы, яғни сыртқы фотоэффект мүмкін болатын ең кіші жиілік мәні анықталады

E) Әрбір зат үшін фотоэффекттің қызыл шекарасы анықталмайды

F) Фотоэлектрондардың максималь кинетикалық энергиясы жарықтың жиілігі артқан сайын сызықты түрде кемиді


24. 12C6 ядросының меншікті байланыс энергиясы:

A) 1,210-11 Дж/нуклон

B) 1,210-6 мДж/нуклон

C) 1,210-12 Дж/нуклон

D) 1,210-9 мДж/нуклон

E) 7, 6 МэВ/нуклон
25. Сутегі атомындағы электрон негізгі күйден бірінші қозған күйге өткенде атом қанша фото энергиясын жұтады және электронның сол күйдегі орбитасының радиусы

(; ):

A) 10, 2МэВ; 212 Мм

B) 102·10-1 эВ; 0, 212·нм

C) 102·10-2 эВ; 212·нм

D) 1, 02·102 эВ; 212·10-9 м

E) 10, 2эВ; 212 пм

F) 10, 2ГэВ; 212·ГпмФизика

ПӘНІ БОЙЫНША СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫМатематика1. , . А + В матрицасының мәні:

A)

B)

C)

D)

E)

F)


2. анықтауышының мәні:

A)

B)

C)

D)

E)
3. векторының өсімен жасайтын бұрышы болса, онда:

A)

B)

C)

D)

E)

F)


4. Векторлардың компланарлық шарты:

A) осы векторлардан құрылған параллелепипедтің көлемі 1-ге тең

B) осы векторлардан құрылған параллелепипедтің көлемі кез келген оң санға тең

C) осы векторлардан құрылған пирамиданың көлемі нөлге тең

D) осы векторлардан құрылған параллелепипедтің көлемі нөлге тең

E) аралас көбейтіндісі нөлге тең
5. Жазықтықтағы кесіндіні берілген қатынаста бөлетін нүктенің координатасы:

A) ,

B) ,

C) ,

D) ,

E) ,

F) ,

G) ,
6. Айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеу:

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)
7. дифференциалдық теңдеуінің реті:

A)

B)

C)

D)

E)

F)


8. Үшінші ретті дифференциалдық теңдеу:

A)

B)

C)

D)

E)

F)


9. Төбелері , және нүктелерінде жататын үшбұрыштың ауданын:

A) 3-тен үлкен

B) 5-ке тең

C) 4-тен үлкен

D) 3-ке тең

E) 4-ке тең

F) 5-тен кіші


10. Радиусы , центрі нүктесінде жатқан шеңбердің теңдеуі:

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)
11. Егер болса, онда мәні:

A) 2/9


B)

C)

D)

E)

F)


12. шегінің мәні:

A) 0,5·20

B) 0,4·10-2

C) 0,4·20

D) 0,5·100

E)

F)

G) 0,4·100
13. f(x) = функциясының x = 0 нүктедегі екінші ретті туындысы:

A) -4


B) 4·40

C) 4·50

D) 40(-6)

E) -4·50

F) 4·60


14. Егер болса, онда мәні:

A)

B)

C)

D)

E)
15. функциясының туындысы:

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)
16. интегралының мәні:

A)

B)

C)

D)

E)

F)


17. Сызықтарымен шектелген фигураның ауданы:

A)

B)

C)

D)

E)
18. интегралы:

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G) 019. интегралы:

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)
20. теңдеуінің шешімі:

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)
21. теңдеулер жүйесінің шешімдері мына теңдеуді қанағаттандырады:

A)

B)

C)

D)

E)
22. теңдеуінің шешімі:

A)

B)

C)

D)

E)
23. x + y +z – z2 = 0 айқын емес функциясы үшін берілген нүктедегі дербес туындысының мәні:

A)

B)

C)

D) lg 1000

E)

F) -1000


24. x + y +z – z2 = 0 айқын емес функциясы үшін дербес туындысы:

A)

B) -2

C) 0,1


D) -1

E)
25. Екінші ретті сызықтық дифференциалдық теңдеудің сипаттаушы теңдеуінің түбірлері:

A)

B)

C)

D)

E)Математика

ПӘНІ БОЙЫНША СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫТеориялық және қолданбалы механика1. Абсолют қатты денеге әсер етуші жинақталатын күштер жүйесіне қатысты дұрыс тұжырымдар:

A) Сан мәндері тең бір түзудің бойымен қарама-қарсы бағытталған еркін қатты денеге әсер етуші екі күш өзара теңеседі немесе нөлге баламалы болады

B) Екі дененің бір-біріне әсер етуші күштері шамасы жағынан тең және бір түзу бойымен қарама-қарсы бағытталады

C) Жинақталатын күштер жүйесінің тең әсерлі күші жүйедегі күштердің геометриялық қосындысына тең болады да, оның әсер ету сызығы күштер түзулерінің қиылысатын О нүктесінен өтеді

D) Өзара теңескен күштер жүйесін қосқаннан немесе алып тастағаннан берілген күштер жүйесінің қатты денеге әсері өзгермейді

E) Жинақталатын күштер жүйесінің тең әсерлі күшінің қандай да болмасын бір нүктеге қатысты моменті жүйедегі барлық күштердің сол нүктеге қатысты моменттерінің алгебралық қосындысына тең

F) Жинақталатын күштер жүйесі тепе-теңдікте болуы үшін жүйе күштерінен құрылатын көпбұрыш ашық болуы қажет және жеткілікті


2. Нүкте үдеуінің, жанама үдеудің, нормаль үдеудің формулалары:

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)
3. Қатты дененің ілгерілемелі қозғалысының сипаттамалары:

A) Айналшақ-бұлғақты механизмдегі (кривошипно-шатунный механизм) бұлғақтың қозғалысы

B) Горизонтқа көлбеу лақтырылған дененің қозғалысы

C) Дененің онымен өзгерместей болып бекітілген түзуі өзінің бастапқы қалпына параллель қалып отыратын қозғалысын ілгерілемелі қозғалыс деп атайды

D) Ілгерілемелі қозғалыста дене нүктелерінің жылдамдықтары мен үдеулерінің әрбір уақыт кезінде мәндері мен бағыттары бірдей

E) Машина доңғалағының қозғалысы

F) "Шолу доңғалағы (колесо обозрения)" аттракционындағы адамдар отыратын кабинаның қозғалысы

G) Ілгерілемелі қозғалыста дене нүктелерінің траекториялары бірдей
4. Қатты дененің тұрақты өстен айналмалы қозғалысын келесі шамалар сипаттайды:

A) бұрыштық үдеу

B) доғалық координата

C) уақыт


D) қисықтық радиусы

E) бұрыштық жылдамдық

F) нүктенің координаталары


5. Кориолис үдеуі келесі жағдайларда нөлге тең болады:

A) тасымал қозғалыстың бұрыштық жылдамдығы тұрақты шама болғанда

B) өске тартқыш үдеу тұрақты болғанда

C) нүктенің салыстырмалы жылдамдық векторы айналу өсіне перпендикуляр болғанда

D) кориолис үдеуі - әрқашан тұрақты шама

E) тасымал қозғалыс ілгерілемелі болғанда

F) нүктенің салыстырмалы жылдамдық векторы айналу өсіне параллель болғанда


6. Радиусы сақина нүктесіне қатысты сурет жазықтығында заңына сәйкес айналмалы қозғалыс жасайды. Сонымен қатар, сақина бойымен заңына сәйкес нүктесі қозғалады. нүктесінің уақыттағы тасымал қозғалыстың бұрыштық жылдамдығын, тасымал жылдамдығын, салыстырмалы жылдамдығын анықтау керек.

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)
7. Қатты дененің жазық параллель қозғалысына қатысты дұрыс тұжырымдар:

A) Дөңгелек центрі-қозғалмалы центроида

B) Көкжиекке көлбеу лақтырылған дененің қозғалысы

C) Қатты дененің қозғалысын зерттеу үшін оның негізгі жазықтыққа параллель кез-келген қимасының (жазық фигурасының) өз жазықтығындағы қозғалысын қарастыру жеткілікті

D) Дөңгелек шеңбері- қозғалмайтын центроида

E) Жердің Күнге қатысты қозғалысы

F) Жазық фигураның өз жазықтығындағы қозғалысы- оның полюс деп алынған кез келген бір нүктесінің фигурамен бірге тасымал ілгерілемелі қозғалысы мен осы полюс айналасындағы салыстырмалы айналмалы қозғалыс жиынтығы


8. Қатты дененің жазық параллель қозғалысына қатысты дұрыс тұжырымдар:

A) Планетарлық тісті берілістегі қозғалмалы тісті дөңгелектің қозғалысы

B) Дөңгелек центрі-қозғалмалы центроида

C) Жердің Күнге қатысты қозғалысы

D) Горизонтқа көлбеу лақтырылған дененің қозғалысы

E) Дөңгелек шеңбері- қозғалмайтын центроида

F) Жазық фигураның өз жазықтығындағы қозғалысы- оның полюс деп алынған кез келген бір нүктесінің фигурамен бірге тасымал ілгерілемелі қозғалысы мен осы полюс айналасындағы салыстырмалы айналмалы қозғалыс жиынтығы

G) Жазық фигураның екі нүктесінің жылдамдықтарының осы нүктелерді қосатын түзуге проекциялары өзара тең
9. Қос күштің баламалығына қатысты дұрыс тұжырымдар:

A) Қос күшті өзінің әсер ету жазықтығынан оған параллель басқа жазықтыққа тасымалдағаннан қос күштің денеге әсері өзгереді

B) Берілген жұптың моментін сақтай отырып, қос күштің денеге әсерін өзгертпей, жұпты құрайтын күштердің модулін және иінін өзгертуге болады

C) Егер, бірақ болса, онда доңғалақ бет үстімен сырғымалы қозғалыста болады

D) Берілген жұптың моментін сақтай отырып, қос күштің денеге әсерін өзгертпей, жұпты құрайтын күштердің модулін және иінін өзгертуге болмайды

E) Жинақталатын күштер жүйесінің тең әсерлі күшінің қандай да болмасын бір нүктеге қатысты моменті жүйедегі барлық күштердің сол нүктеге қатысты моменттерінің векторлық қосындысына тең

F) Егер күші үйкеліс конусының ішінде жатса α< φ, онда дене тыныштық күйін сақтайды


10. Денеге әсер ететін белсенді күштердің тең әсер етушісі , ол вертикаль бағытпен α бұрышын жасайды. Үйкеліс бұрышы φ берілген. - нормаль реакция күші, f - сырғанау үйкеліс коэффициенті. Дененің қозғалысқа келуі немесе тыныштықта болуына қатысты дұрыс тұжырымдар:

A) Егер күші үйкеліс конусының ішінде жатса α< φ, онда дене тыныштық күйін сақтайды

B) Егер , бірақ болса, онда доңғалақ бет үстімен сырғымалы қозғалыста болады

C) Егер күштер жүйесінің бас векторы мен бас моменті нөлге тең болмаса, онда мұндай күштер жүйесі тең әсер етуші күшке келтіріледі

D) Егер күші үйкеліс конусының жасаушысының бойымен бағытталса α= φ, онда дене тыныштық күйін сақтайды

E) Егер , бірақ болса, онда доңғалақ бет үстімен сырғанамай домалайды
11. Кез келген кеңістіктік күштер жүйесі жалпы жағдайда келтіру центріне түсірілген бас вектор және моменті бас моментке тең қос күшке келтіріледі. Тепе-теңдікте болмайтын кез келген кеңістіктік күштер жүйесін қарапайым түрлерге келтіріледі:

1) ; 2) ; 3) . Осы жағдайлардағы күштер жиынының денеге жасайтын әсерлері:

A) Дене айналмалы қозғалыс жасауы мүмкін

B) Дене бұрандалы қозғалыс жасауы мүмкін

C) Күш келтіру центрінен өтпейді

D) Дене бұрандалы қозғалыс жасауы мүмкін

E) Динама

F) Дене жазық параллель қозғалыс жасауы мүмкін
12. Берілген мезетте материялық нүкте үдеуімен радиусы r=1м шеңбер бойымен күші әсерінен қозғалады. Нүктенің массасын, жылдамдығын және жанама үдеуін анықтаңыз.

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)
13. Материялық нүктенің қозғалыс мөлшерінің, кинетикалық моментінің және механикалық энергиясының сақталу заңдары қалай жазылады?

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)
14. Материялық нүктенің қозғалыс мөлшерінің өзгеруі туралы теоремаға сәйкес формулалар:

A)

B)

C)

D)

E)
15. Механикалық жүйенің қозғалыс мөлшерінің өзгеруі, кинетикалық моментінің өзгеруі және кинетикалық энергиясының өзгеруі туралы теоремалар дифференциалдық түрде қалай жазылады?

A)

B)

C)

D)

E)
16. Механикалық жүйенің қозғалыс мөлшерінің, кинетикалық моментінің және механикалық энергиясының сақталу заңдары қалай жазылады?

A)

B)

C)

D)

E)
17. Жалпыланған координатаның өлшем бірлігі біріншіде - радиан, екіншіде - метр, үшіншіде - метрдің квадраты болды. Осыған сәйкес жалпыланған күштің өлшем бірліктері:

A) метр үшін - Ньютон/метр

B) радиан үшін - Ньютон∙метр

C) метр үшін - метр

D) метрдің квадраты үшін - Ньютон∙метр

E) радиан үшін - Ньютон
18. Механикалық жүйенің виртуаль орын ауыстыруы, еркіндік дәреже саны және идеал байланыстардың анықтамалары:

A) Голономды байланыс байланыс өрнегіне - координаттар ғана енеді

B) Идеал байланыс өрнегіне - уақыт енбейді

C) кинематикалық байланыс теңдеу арқылы өрнектеледі

D) Механикалық жүйенің виртуаль орын ауыстыруы деп - қойылған байланыстарды бұзбайтын ойша алынған шексіз кез келген аз орын ауыстырулар жиынтығын айтамыз

E) кинематикалық байланыс теңсіздік арқылы өрнектеледі

F) Идеал байланыстар деп - байланыс реакцияларының кез келген виртуаль орын ауыстырудағы элементар жұмыстарының қосындысы нөлге тең болатын механикалық жүйеге қойылған байланыстарды айтады

G) Механикалық жүйенің кеңістіктегі орнын анықтайтын тәуелсіз параметрлер саны еркіндік дәреже саны деп аталады
19. Еркіндік дәреже саны S, консервативті күштер әсер ететін голономды жүйеге қатысты дұрыс тұжырымдар:

A) Голономды жүйеге екінші текті Лагранж теңдеулерін қолдану нәтижесінде тригонометриялық теңдеулер алынады

B) Механикалық жүйе координаттарының тәуелсіз вариациялар саны (тәуелсіз виртуальды орын ауыстырулар саны) оның еркіндік дәреже саны деп аталады

C) Екінші текті Лагранж теңдеулерінің саны голономды жүйе үшін үшеу

D) Екінші текті Лагранж теңдеулерінің саны голономды жүйе үшін тәуелсіз координаттар санына тең

E) Материялық нүктелер жүйесіне әсер ететін консервативті күштің потенциалдық энергиясы жүйе нүктелерінің координаталарына тәуелді

F) Екінші текті Лагранж теңдеулерінің саны голономды жүйе үшін екеу

G) Консервативті күштер әсер ететін голономды жүйе үшін жазылған Лагранжиан қозғалыс мөлшеріне тең.
20. Материялық нүкте қозғалысының декарт өстеріне қатысты дифференциалдық теңдеулері.

A)

B)

C)

D)

E)

F)


21. Материялық нүктенің өшетін тербелістерінің дифференциалдық теңдеуінің шешімі . Егер бастапқы уақытта нүкте жылдамдығы (м/с), нүкте координатасы (м) болса, онда интегралдау тұрақтысы қандай болмақ? Өшу коэффициенті мен тербеліс жиілігін анықтаңыз.

A)

B)

C)

D)

E)

F)


22. Материялық нүктенің еркін тербелістерінің қасиеттерін атап өтіңіз

A) Еркін тербеліс жиілігі ұйытқытушы күштің жиілігіне тең емес

B) Еркін тербелістің амплитудасы мен бастапқы фазасы бастапқы шарттарға тәуелді

C) Еркін тербелістің бұрыштық жиілігі бастапқы шарттарға тәуелсіз

D) Еркін тербеліс кедергі күші әсер етсе де өшпейді

E) Еркін тербеліс амплитудасы әрқашан уақыт өткен сайын артып отырады

F) Еркін тербелістің периоды бастапқы шарттарға тәуелсіз


23. Қатты дененің полярлық инерция моменті, центрден тепкіш инерция моменті, өстік инерция моменті.

A)

B)

C)

D)

E)
24. Біртекті сырықтың бір ұшы арқылы өтетін сырыққа перпендикуляр өске қатысты инерция моменті, біртекті сақинаның сақина жазықтығына перпендикуляр массалар центрі арқылы өтетін өске қатысты инерция моменті, біртекті шардың массалар центрі арқылы өтетін өске қатысты инерция моменті.

A)

B)

C)

D)

E)
25. Суретте бір-бірімен созылмайтын, салмақсыз жіптермен жалғастырылған қатты денелер берілген. Қозғалмайтын 2 және 3 блоктардың үлкен және кіші радиустары белгілі. Жүйеге динамиканың жалпы теңдеуін қолдану үшін виртуаль орын ауыстырулар берілді. 1, 2, 3 денелердің виртуаль орын ауыстыруларының төртінші дененің виртуаль орын ауыстыруымен байланыстарын табыңыз.

A)

B)

C)

D)

E)Теориялық және қолданбалы механика

ПӘНІ БОЙЫНША СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫАгротехнологиялық машиналар
1. Сүт сепараторларының негізгі жұмыс бөлшегі:

A) редуктор

B) таспалы беріліс

C) беру механизмі

D) шығу каналы

E) қабылдау құрылғы

F) қаңқа сепаратор

G) сепаратор барабаны
2. Зоотехникалық талаптарға байланысты қой қырқу ұзақтығы қаншаға созылуы керек:

A) 20 күн

B) 23 күн

C) 15 күн

D) 29 күн

E) 31 күн

F) 26 күн

G) 33 күн
3. Құс шаруашылығында құстарды өндіру үшін бағып-күтуде қолданылатын жүйе:

A) Аралас

B) Кезеңмен

C) Таулы беткейлерде

D) Қарқынды

E) Жайлауда

F) Серуенді


4. ІҚМ шаруашылығында малды бағып-ұстаудың технологиялық жүйесі:

A) Таулы беткейлерде

B) Кезеңмен серуенді

C) Қыстақта, байлауда

D) Жайлауда, жайлымда

E) Күздеуде, бір орында

F) Жыл бойы бір орында


5. Тасқынды технологиялық желілерді (ТТЖ) жобалаудың реті:

A) құрылыс бөлімі, сметасы

B) ТТЖ көрсеткіштері

C) электрмен қамтамасыз ету, смета

D) сумен қамтамасыз етуді есептеу

E) сұлбасын анықтау

F) технологиялық процестерді негіздеу

G) машина жүйелерін есептеу
6. Ірі қара фермасында механикаландырылған негізгі өндірістік процестер:

A) азық даярлау, тарату, сиыр сауу, сүт сақтау

B) азық даярлау, жылумен қамтамасыз ету

C) азық даярлау, тарату, сиыр сауу, көң тазалау

D) азық даярлау, мал қорада өрт қауіпсіздігін сақтау

E) азық даярлау, сиыр сауу, суару, көң шығару, азық тарату

F) азық даярлау, көң жинау, сиыр сауу

G) азық даярлау, сиыр сауу, сумен қамтамасыз ету
7. ИРТ-165 майдалағышының өнімділігі қандай, т/сағ:

A) 8...11

B) 5...8

C) 11...15

D) 18...21

E) 21...24

F) 15...18


8. Түрлері мен тағайындалуына қарай азықтар әр түрлі тәсілдерде дайындалады:

A) Механикалық

B) Араластырып

C) Қыстақта

D) Кезеңмен

E) Физикалық

F) Жайылымда

G) Химиялық және биологиялық
9. Азықтық қоспаны малға тарата алатын техникалық құрылғылар:

A) Волгарь – 5

B) КДУ-2,0

C) ИГК -30Б

D) ДБ -5

E) КУТ-3


F) РММ – 5

G) КТУ-10
10. КДУ-2,0 жемжармалағышы тамыртүйнектерді майдалағандағы өнімділігі қандай, т/сағ:

A) 6


B) 4

C) 8


D) 5

E) 311. Араластырғыштардағы қалақшалы жұмыс органы:

A) ЗЛ-4,0

B) РСП-10

C) С-12


D) КТУ-10

E) АРС-10
12. Техниалық талаптарға сәйкес тамыр түйнектердің жуылғаннан кейінгі ластану дәрежесі:

A) 3 %


B) 4 %

C) 6 %


D) 8 %

E) 1 %


F) 2 %


13. Шөп ұнынан брикеттер мен түйіршіктерді дайындайтын агрегаттар:

A) АВМ-3,0

B) ОГМ-1,5

C) АВМ-0,44

D) ОПК-2

E) ОГМ-0,8А
14. Ірі азықтарды әр түрлі тәсілде дайындайтын технологиялық сұлба:

A) Физикалық дайындау – сұрыптау – тарату

B) Химиялық және биологиялық түрлерімен дайындау

C) Араластырып дайындау – булау – тарату

D) Кептіру – ұнтақтап ұсақтау – мөлшерлеу – гранулдау

E) Ұсақтау – буландыру – мөлшерлеу – араластыру
15. ИРТ-165 турауышының көздерінің диаметрі, мм:

A) 30


B) 75

C) 95


D) 70

E) 40


F) 85


16. Шөп ұнын дайындайтын агрегаттар:

A) КТУ-10;С-30

B) ИГК-30Б

C) АВМ-1,5

D) АВМ-0,65

E) АВМ-3,0
17. Сүрлем салу ғимараттары:

A) күдеге, бастырмада

B) астық қоймасында

C) қораның ішінде

D) темірбетон орлар

E) азық таратқыш кузовында

F) полиэтилен қапшықтарға

G) кенептен тігілген қаптарда
18. КТУ-10 азық таратқышының азық тарату норамасын реттеу:

A) Қырылдауық механизмнің жылдамдығын өзгерту

B) Көлденең транспортердің қырылдауық механизмнің жылдамдығын өзгерту

C) РММ-5 таратқышына қырғышты тасымалдағышты жалғау

D) Көлденең транспортердің жылдамдығын өзгерту

E) Берілістің карданды білігінің жиілігін өзгерту

F) КУТ-3 таратқышына тасымалдағышты жалғау

G) Жапқыштың берілісін таратқышпен өзгерту
19. Шошқа фермасында ылғалды азық қоспасын таратқыш:

A) КТУ-10А

B) РММ-5

C) КУС-Ф-2

D) РКА-10А

E) ТВК-80А

F) КУТ-3А


20. Манипулятор қандай сауын қондырғысында қолданылады:

A) УДА-100

B) УДТ-6

C) АД-100

D) УДС-3А

E) ДАС-2Б
21. ДА-3М сауын аппаратының элементтері:

A) Ауа жүретін шлангаларды

B) Сауын стакандары мен шлангалардан

C) Берілістің карданды білігінен

D) Тыныстағыш және сауын шелегінен

E) Сүт шлангаларды

F) Көлденең транспортерден


22. Сауын аппаратының негізгі құрылымы:

A) ауасыздық сорушы

B) ауасыздық балоны

C) сауын стаканы

D) соруыш баллоны

E) пульсатор

F) вакуум баллоны


23. Сүтті көксүтпен кілегейге айыру кезінде болатын температура:

A) 50...520С

B) 46...480С

C) 37...390С

D) 35...370С

E) 48...500С

F) 52...540С


24. Пышақтың тараққа қысылуын қалыпты жағдайда реттеу, қандай температурада іске асырылады:

A) 550С-ке дейін

B) 610С-ке дейін

C) 650С-ке дейін

D) 530С-ке дейін

E) 670С-ке дейін

F) 570С-ке дейін

G) 630С-ке дейін

H) 590С-ке дейін


25. Құйындатқыш сорап сағатына қанша су көтереді:

A) 10 м куб

B) 35 м куб

C) 40 м куб

D) 33 м куб

E) 25 м кубАгротехнологиялық машиналар

ПӘНІ БОЙЫНША СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ

Каталог: upload -> iblock
iblock -> 017 ж қаңтар 31 қаңтар дсұ санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша Комитетпен жарияланған хабарламалар тізімі
iblock -> 2016 жыл. 19 шілде №395 Әділет департаменті 2016 ж. 22 шілде №3905
iblock -> 2016 жылғы 1-30 қыркүйек аралығында дсұ Санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша комитеті жариялаған хабарламалар тізімі
iblock -> 7 қазан күні сағат 17: 00-де Қр тұңғыш Президент аудиториясында Қазақстанның халық әртісі Досхан Жолжақсыновтың шығармашылық кеші өтеді
iblock -> Құрметті студент! 2016 жылы «Гуманитарлық ғылымдар 2»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: Жалпы білім беретін орта мектеп оқушыларын Қазақстан тарихы
iblock -> Пресс-центр


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет