Құрметті студент! 2016 жылы «Техникалық ғылымдар және технологиялар 2»жүктеу 374.29 Kb.
Дата19.09.2017
өлшемі374.29 Kb.


Құрметті студент!
2016 жылы «Техникалық ғылымдар және технологиялар - 2» бағытындағы мамандықтар тобының бітіруші курс студенттеріне Оқу жетістіктерін сырттай бағалау 4 пән бойынша өткізіледі.

Жауап парақшасын өз мамандығыңыздың пәндері бойынша кестеде көрсетілген орын тәртібімен толтырыңыз.
Мамандық шифры

Мамандықтардың атауы

Жауап парағының 6-9 секторларындағы пәндер реті

5В071700

«Жылу энергетикасы»
1. Математика

2. Физика

3. Қазандық қондырғылар мен бу генераторлары

4. Сығымдағыштар мен жылулық қозғалтқыштар


1. Сұрақ кітапшасындағы тестер келесі пәндерден тұрады:


1. Математика

2. Физика

3. Қазандық қондырғылар мен бу генераторлары

4. Сығымдағыштар мен жылулық қозғалтқыштар
  1. Тестілеу уақыты – 180 минут.

Тестіленуші үшін тапсырма саны - 100 тест тапсырмалары.


  1. Таңдаған жауапты жауап парағындағы пәнге сәйкес сектордың тиісті дөңгелекшесін толық бояу арқылы белгілеу керек.
  1. Есептеу жұмыстары үшін сұрақ кітапшасының бос орындарын пайдалануға болады.

5. Жауап парағында көрсетілген секторларды мұқият толтыру керек.


6. Тест аяқталғаннан кейін сұрақ кітапшасы мен жауап парағын аудитория кезекшісіне өткізу қажет.

7. - Сұрақ кітапшасын ауыстыруға;

- Сұрақ кітапшасын аудиториядан шығаруға;

- Анықтама материалдарын, калькуляторды, сөздікті, ұялы телефонды қолдануғақатаң тиым салынады!
8. Студент тест тапсырмаларында берілген жауап нұсқаларынан болжалған дұрыс жауаптың барлығын белгілеп, толық жауап беруі керек. Толық жауапты таңдаған жағдайда студент ең жоғары 2 балл жинайды. Жіберілген қате үшін 1 балл кемітіледі. Студент дұрыс емес жауапты таңдаса немесе дұрыс жауапты таңдамаса қателік болып есептеледі.
Математика1. Анықтауыштың қасиетi:

A) Егер анықтауыштың бас диагоналы нөлге тең болса, онда анықтауыш нөлге тең

B) Егер анықтауыштың тік жол элементтерi сәйкес жатық жол элементтеріне пропорциональ болса, онда анықтауыш нөлге тең болады

C) Берілген анықтауышты қандайда бiр санына көбейтсек, онда анықтауыштың барлық элементі сол санға көбейтiледi

D) Жатық жолдарды сәйкес тiк жолдармен ауыстырғаннан анықтауыштың мәнi өзгермейдi

E) Егер параллель екi қатар жолдың орындарын ауыстырсақ, онда анықтауыш таңбасы қарама-қарсы таңбаға ауысады

F) Егер анықтауыштың параллель екi қатар жолдарының элементтерi тең болса, онда анықтауыш нөлге тең


2. анықтауышының мәні:

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)
3. анықтауышының мәні:

A)

B)

C)

D)

E)
4. , . С – D матрицасының мәні:

A)

B)

C)

D)

E)

F)


5. Анықталған интегралдың негізгі қасиеттері:

A) мұндағы тұрақты

B) мұндағы

C)

D)

E)
6. Айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеу:

A)

B)

C)

D)

E)

F)


7. дифференциалдық теңдеуінің реті:

A)

B)

C)

D)

E)

F)


8. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеу:

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)
9. векторының ұзындығы:

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)
10. , , векторларының аралас көбейтіндісі:

A)

B)

C)

D)

E) -19lnl
11. нүктесі арқылы өтетін түзуіне параллель болатын түзу теңдеуі:

A)

B)

C)

D)

E)
12. және жазықтықтарының арасындағы бұрыш:

A) 45о-қа тең

B) 60о-қа тең

C) 60о-тан үлкен

D) 30о-қа тең

E) 60о-тан кіші

F) 45о-тан үлкен

G) 30о-тан үлкен
13. эллипсінің фокусынан центріне дейінгі арақашықтық:

A) 5-ке тең

B) 3-ке тең

C) 3-тен үлкен

D) 5-тен үлкен

E) 3-тен кіші

F) 4-тен үлкен


14. шегі:

A) -не тең

B) -ден үлкен

C) -не тең

D) -ге тең

E) -тан кіші

F) -нен үлкен


15. шегі:

A) -ге тең

B) 0-ден үлкен

C) 1-ден үлкен

D) -не тең

E) 1-ден кіші
16. Егер болса, онда у(1):

A)

B) 5·2-1

C)

D)

E) 50·2

F) 5


17. шегінің мәні:

A) 0,2·10-1

B) 0,2·e3

C) 0,2·100

D) 0,2·e0

E) 0,218. функциясының туындысының нүктесіндегі мәнін табыңдар:

A) 2,5·

B) 2,5·

C) 2,5·

D) 2,5·log24

E) 2,5·20

F) 2,50·2

G) 2,5·
19. Сызықтармен шектелген фигураның ауданы:

A)

B)

C)

D)

E)
20. теңдеулер жүйесінің шешімдері мына теңдеуді қанағаттандырады:

A)

B)

C)

D)

E)

F)


21. y = 4 – x2, y = 0 сызықтарымен шектелген фигураның ауданы:

A)

B)

C)

D) 32

E)F)

G)
22. y = 2 – x2, y = x2 сызықтарымен шектелген фигураның ауданы:

A)

B)

C)

D)

E)

F) 3

G)
23. функциясының А(1;1) нүктесіндегі - тың мәні:

A)

B)

C)

D) 6

E)F) -0,6

G) -624. функциясының М (1;-2) нүктесіндегі мәні:

A)

B)

C)

D)

E)
25. Екінші ретті сызықтық дифференциалдық теңдеудің сипаттаушы теңдеуінің түбірлері:

A)

B)

C)

D)

E)

F)

Математика

ПӘНІ БОЙЫНША СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫФизика1. Кез келген инерциалды санақ жүйесінде барлық физикалық құбылыстар бірдей өтеді:

A) қозғалыс теңдеуінің ковариантты шарты

B) уақыт жүрісінің бәсеңдеу релятивистік эффектісі

C) Эйнштейннің релятивистік салыстырмалылық принципі

D) координата жүйесіндегі Лоренц түрлендірулері

E) салыстырмалылық принципін жалпылайтын 2-постулат

F) жарық жылдамдығының инварианттылығы туралы принципі


2. Ньютонның екінші заңына сәйкес, үдеу:

A) дене массасына кері пропорционал

B) тең әсерлі күшке тәуелсіз

C) дене массасына тура пропорционал

D) тең әсерлі күшке кері бағытта

E) тең әсерлі күшпен бағыттас
3. Кинетикалық энергия:

A) дене жылдамдығына тәуелді емес энергия

B) серпімді деформация энергиясы

C) сұйықтың беткі қабатындағы молекулалар энергиясы

D) дене жылдамдығынан тәуелді болатын энергия

E) дененің тыныштық энергиясы
4. Механикалық жұмыс A= FScosα өрнегімен анықталады:

A) егер болса, онда А0

B) егер болса, онда А= 0

C) егер болса, онда А0

D) егер болса, онда А0

E) егер болса, онда А= 0
5. Сақталу қасиеті бар физикалық шамалар:

A) масса


B) қуат

C) салмақ

D) қысым

E) жұмыс


F) уақыт


6. Материалдық нүктенің бірқалыпты қозғалысының өрнегі:

A) F= const

B) F= 0

C) a= constD) v= 0

E) F0


F) a= 0

G) v07. Нүктенің орташа жылдамдығы:

A)

B)

C)

D)

E)

F)


8. Адиабаталық процесс үшін:

A)

B)

C)

D)

E)

F)


9. Изобаралық процесс кезінде газ температурасы екі есе артса:

A) газ температурасы тұрақты болады

B) газ көлемі 4 есе артады

C) газ қысымы екі есе артады

D) газ көлемі екі есе артады

E) газ көлемі температураға кері пропорционал өзгереді

F) газ көлемі тұрақты болады


10. Температурасы 300 К, қысымы 1 мПа болатын идеал газ молекулаларының концентрациясы: ():

A)

B)

C)

D)

E)
11. Диффузия үшін Фик заңы:

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)
12. Вакуумде бір – бірінен 1м қашықтықта орналасқан q1=q2= 1 Кл екі нүктелік зарядтың өзара әсерлесу күші:

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)
13. Электрлiк ығысу үшiн интеграл түрдегi Гаусс теоремасы:

A)

B)

C)

D)

E)

F)


14. Әрқайсысының кедергісі 2 Ом болатын сегіз резисторды параллель жалғаған. Резисторлардың қорытқы кедергісі:

A) 25·10ˉ³Ом

B) 2, 5 кОм

C) 25·10ˉ² Ом

D) 0, 25 кОм

E) 2, 5·10³Ом

F) 0, 25 Ом

G) 250 мОм
15. Мыс өткізгіштегі ток тығыздығы 3 А/мм2 болғандағы электр өрісінің кернеулігі ():

A)

B)

C)

D)

E)
16. Берілген қатынас :

A) меншікті сагниттік момент деп аталады

B) орбитальды моменттердің гиромагниттік қатынасы деп аталады

C) Эйнштейн мен де-Гааз тәжірибелерінде анықталған

D) Франк-Герц тәжірибелерінде анықталған қатынас

E) кез келген дөңгелек орбита үшін мәні әр түрлі болады

F) механикалық моменттердің қатынасы деп аталады


17. Магнит өріс энергиясының көлемдік тығыздығын анықтайтын формула:

A)

B)

C)

D)

E)
18. Өткізгіш жазықтығының нормалі магнит индукциясының векторымен бұрыш жасаса, ауданы S бет арқылы өтетін магнит ағыны:

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)
19. t = 8 мин ішінде маятниктің өшетін тербелістерінің амплитудасы үш есе азайды. Өшу коэффициентін табыңыз:

A) 0,23 с-1

B) 2,3 с-1

C) 0,23*10-1 с-1

D) 2,3*10-4 с-1

E) 2,3*10-3 с-1

F) 0,0023 с-1

G) 0,23*10-2 с-1
20. Зарядталған бөлшек электр өрісінде 600 кВ үдетуші потенциалдар айырымы арқылы өтіп, 5, 4 Мм/с жылдамдық алды. Бөлшектің меншікті заряды (зарядтың массаға қатынасы):

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)
21. Индуктивтігі 0,5 мГн тербелмелі контур 300 м толқын ұзындығына сәйкестелген. Контур конденсаторының электр сыйымдылығы:

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)
22. Температурасы 1,2 кК болатын пештің көру терезесінің ауданы 8 см2. Осы көру терезесінен 1 минут уақытта шығатын энергия мөлшері ( = 5,67·10-8 Вт/м3к4):

A) 565 кДж

B) 5650 Дж

C) 5,65 кДж

D) 565 Дж

E) 56,5 Дж
23. Толқын ұзындығы 55, 8 пм рентген сәулелері графит плитада шашырайды. Сонда түскен жарық бағытымен 600 бұрыш жасай шашыраған жарық толқынының ұзындығы:

A) 5,710-9 м

B) 5,710-10 м

C) 5,7 пм

D) 570 пм

E) 5710-12 м

F) 5, 710-11 м


24. Радиоактивті ядроның  орташа өмір сүру уақыты:

A)


B)

C)


D)

E)


F)


25. Сутегі атомындағы электрон негізгі күйден бірінші қозған күйге өткенде атом қанша фото энергиясын жұтады және электронның сол күйдегі орбитасының радиусы

(; ):

A) 1, 02·102 эВ; 212·10-9 м

B) 0, 102·102 эВ; 212·10-12 м

C) 102·10-1 эВ; 0, 212·нм

D) 10, 2кэВ; 212нм

E) 10, 2МэВ; 212 Мм

Физика

ПӘНІ БОЙЫНША СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫҚазандық қондырғылар мен бу генераторлары1. Экономайзерлер:

A) бу және су құбырларынан

B) қайнайтын және қайнамайтын

C) құбырлы және пластикалық

D) рекуперативті және регенеративті

E) радиациялық және конвективті
2. берілген формулада D әрпімен белгіленген:

A) бу мөлшері

B) қаныққан бу температурасы

C) отыннын есептелу шығыны

D) жылу қуаттылығы

E) отын шығыны

F) бу шығыны

G) бу шығарымы
3. Жылу шығару реакциясы:

A) ыстық өндіргіш

B) жылу сіңіру

C) жылу


D) экзотермиялық

E) жылу генерациялау
4. Шартты отын деп жану жылуы мына шамаға тең болатын отын:

A) кДж/кг

B) ккал/кг

C)

D)

E) кДж/кг

F) ккал/кг

G) ккал/кг
5. Түтін құбырының биіктігі қамтамасыз етеді:

A) күл мен қалдықты қазандық пешінен жою

B) атмосферадағы зиянды заттың таралуын

C) күлді сумен жою

D) ауаға қажетті заттың санын азайту

E) жер бетінің концентрациясы ШЫК нен аз болуы тиіс

F) отын жану процессін жақсарту


6. Көп мөлшерде ұшып шығатын заттары бар қатты отын:

A) ағаш отын

B) жартылай антрацит

C) тас көмір

D) кокс

E) қоңыр көмір
7. Сұйық отын жағу процесі:

A) оның аузынан тұрақты емес алдыңғы жалынды құру

B) оның аузынан газдың тұтану температурасының өсуі

C) оттыққа ауаның берілуі

D) жанғыш қоспаның түзілуі

E) қажетті ауа ағынының көлемін азайту

F) жанғыш қоспаның жануы

G) отынды шашырату арқылы
8. Табиғи айналым жүреді:

A) тура ағын қазандықтарында

B) төмен және орта қысымды буқазандықтарында

C) аса жоғары қысымды қазандықтарда

D) су жылыту қазандықтарында

E) ауа жылытқышта

F) көп қайталамалы айналымды қазндықтарда


9. Мазут алауының тұтану аймағы:

A) қатты отынның жылыту, булану және тұтануы

B) сұйық отын ағынының таралу жылдамдығын төмендету

C) кіші ыстық турбулентті шекаралық қабатта

D) газ тәріздес отынның жылыту, булану және тұтануы

E) ірі ыстық турбулентті шекаралық қабатта

F) тозаңды сұйық отынның жылыту, булану және тұтануы


10. Бір қалыпты тартуы бар қазандық қондырғыда ажыратылу күйінде болатыны:

A) түтін сорғыш

B) ошақтың жоғарғы бөлігі

C) ауа қыздырғыш (ауа бөлігі)

D) конвективті шахта

E) ауа қыздырғыш (газ бөлігі)
11. Шаң көмір шырақ:

A) ұнтақтың жұқа болуына тәуелді

B) отын өлшенген күйде жанады

C) ағыстың изотермиялық шаң болуы

D) ұшқыш заттардың шығуына тәуелді

E) ұшқыш заттардың шығуына тәуелсіз

F) ағыстың изотермиялық емес шаң болуы

G) оттық газдарың шектелген жоғары температуралы ортасында дамиды
12. Жылытатын және ысытылатын орталардың қозғалысы:

A) қиылысқан ағын

B) рекуперативті

C) қарсы ағын

D) оралған

E) тура ағын

F) шаң ауалы

G) құйын тәрізді ағын
13. Жалпы қазандық пульсациялар:

A) жұмыс ортасындағы жеке элементтердің ауытқу шығынында

B) тұрақсыз және бу құрамын арттырғанда пайда болады

C) субуының қоспасының аз жылдамдығында тік құбырда пайда болады

D) параллель құбырда ортаның жалпы тұрақты шығыны кезінде пайда болады

E) бу құрамын арттырғанда пайда болады

F) төменгі қысымда пайда болады


14. Қазан қондырғысындағы брутто ПӘК:

A) өз қажеттілігіне кеткен жылу мөлшерін алып тастағандағы қондырғының пәк сиппаттайды

B) қазан қондырғысының жұмысының экономикалық тиімділігін сипаттайды

C) суды жылытуға немесе түзілуген будың температурасын арттыруға кеткен жылу мөлшері

D) жаңғанда түзілген заттардың құрамында ұш атомды газдардың болуын сипаттайды

E) қазан қондырғысындағы механилық толық жаңбау шығыны ескерімейді

F) қазан қондырғысының жұмысының экономикалық тиімділігін сипаттамайды

G) қазан қондырғысындағы механилық толық жаңбау шығыны ескеріледі
15. Конструктивті есептеу арқылы анықтаймыз

A) қазандық элементтерінің жылу сіңіруін

B) жылу өткізгіштігін

C) қаныққан будың температурасы

D) температуралардың айырмашылығын

E) жылу беріу коэффициентін
16. Қазандықтың жылу сызбасы:

A) су энтальпиясының су – бу қоспасына айналуынын таралуы

B) жану өнімдерінің таралуы

C) ауа жылытқыштар мен экономайзер арасына байланыс орнатады

D) жылу баланысымен эксергия арасында жылулық баланысты орнатады

E) жану өнімдерінің қозғалысы кезінде қазандықтың элементтерін орналастыру

F) қазандық элементтерімен байланысты орналасады


17. Тексеру есебі кезінде беріледі:

A) жылу тиімділік коэффиценті

B) ластану коэффиценті

C) температура

D) жылу бөліну коэффициенті

E) энтальпия
18. Жылу схемасына тән параметрлер:

A) құрғақтық дәрежесі

B) энтальпияның салыстырмалы өзгеруі

C) қыздырылған ауаның температурасы

D) қанықпаған бумен

E) жылу коэффициенті

F) түтін газдарының көлемі

G) қаныққан будың температурасы
19. Қаныққан будағы тамшы ылғалының азайуы:

A) сүзгіштерде жасалады

B) жоғары қысымды жылытқышта

C) деаэраторда болады

D) будан судың бөліну жолымен

E) химиялық су тазалау қондырғысында

F) барабанда жасалады

G) төменгі қысымды жылытқышта
20. Қазан қондырғыларының сұлбасы өзгереді:

A) қазандықты қайта құрса немесе оңтайландырса

B) қазандықта авария болса

C) отын түріне және оны жағуға байланысты

D) қазанның моральді тозуна қатысты

E) қосымша экономайзер орнатса

F) будың параметрлеріне қатысты


21. Қима ауданы, м2:

A)

B)

C)

D)

E)
22. Айналым жылдамдығы:

A) қанықтыру температуры кезіндегі су жылдамдығы

B) құбырдағы ағынның жылдамдығына тең равна

C) ағынның массалық жылдамдығы

D) элементтегі жұмыс денесінің шығын массасының оның қимасының аумағына қатынасы

E) құбырдағы будың жылдамдығына тең

F) ағынның орта жылдамдығы


23. Гидравликалық шығын ортасының айырмашылығы көрінеді:

A) жұмыс ортасын кірер коллектордың бұрысына беруде схема тоқтағанда көрінеді

B) жұмыс ортасын параллель құбыр системасына бөлгенде әсер етеді

C) будың ұсақ көпіршігі және салыстырмалы біркелкі құбыр қимасында орналасқан

D) қайнап тұрған экономайзерде

E) меншікті көлемнің шұғыл өзгеру аймағында
24. формуласы бойынша анықталады:

A) ағынның орта жылдамдығы

B) қанықтыру температуры кезіндегі су жылдамдығы

C) құбырдағы будың жылдамдығына тең

D) элементтегі жұмыс денесінің шығын массасының оның қимасының аумағына қатынасы

E) көтерілім құбырларына судың кіру жылдамдығы

F) буға айналуға дейін судың жылдамдығына тең


25. Азот оксидінің түтінмен атмосфераға шығарылуының азайтылуы негізделген:

A) әртүрлі заттарды сініру негізінде басқа заттардың пайда болуы

B) жану температурасының азайтылуына

C) отын жану технологиясын қолдану

D) қазандықтағы артық ауаның азайтылуына

E) сұйық және қатты сіңіргіштердің қолданылуы

F) азот оксидінің катализдік жіктелуі

Қазандық қондырғылар мен бу генераторлары

ПӘНІ БОЙЫНША СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫСығымдағыштар мен жылулық қозғалтқыштар1. Тісті сығымдағыштар құрылымы:

A) спиральді қабыршық

B) тітік дөңгелектер

C) сору және тегеурінді арналар

D) мембрана

E) піспек

F) плунжер


2. Ағындық сығымдағыштар:

A) көлемдік

B) көтергіштер

C) эжекторлар

D) газлифттер

E) инжекторлар

F) элеваторлар


3. Ортадан тепкіш қысымдағыштың құрылысы келесі негізгі түйіндерден тұрады:

A) шток


B) спиральді қаптама

C) плунжер

D) жұмыстық дөңгелек

E) сорушы және тегеуріндік құбырша
4. Плунжерлік қысымдағыштардың құрылымы:

A) спиральді қабыршық

B) серіппе

C) қалақтар

D) піспек

E) жұмыстық дөңгелек
5. Пластиналық қысымдағыш құрылымы:

A) плунжер

B) ротор

C) спиральді қабыршық

D) мембрана

E) пластиналар

F) қалақтар

G) корпус
6. Атмосфералық қысым бойынша сорғының сору биіктігі: , м, мұнда:

A) – еркін түсу үдеуі, м/с2

B) В - орта тығыздығы, кг/м3

C) g – сорғыда артық қысым, Па

D) В – атмосфералық қысым, Па

E) g – еркін түсу үдеуі, м/с2

F) - орта тығыздығы, кг/м3

G) В – сорғыда артық қысым, Па
7. ІЖҚ қозғалтқышының құрылым элементі:

A) жұмыстық доңғалақ

B) қалақша

C) иінді білік

D) цилиндрдің қақпағы

E) қақпақша
8. Реттелетін бу алымы бар бу турбинасына келесідей турбина түрін жатқызуға болады:

A) ПТ-60/75-130/13

B) ПТ-140/165-12,8/1,45-2

C) К-300-240

D) К-500-240

E) К-210-130-3

F) Р-100/105-12,8/1,45

G) Р-50/60-130/13
9. Іштен жану қозғалтқышының тиімді ПӘК-ті, жылулық немесе механикалық секілді, барлық түрдегі жоғалтуларды есепке ала, отынның жылу қолдану дәрежесін бағалайды және өзімен барлық таратылған жылуға кеткен эквивалентті пайдалы тиімді жұмысқа жылудың қатынасын білдіреді: , мұнда:

A) – ауа шығыны, кг/с

B) – отын шығыны, кг/с

C) қуат жоғалту, кВт

D) алынған жылу; кДж/кг

E) – жылудың меншікті шығыны, кг/с

F) – шығындалатын қуат, кВт


10. Цилиндрдің толық көлемінің іштен жану қозғалтқышының жану камерасы көлеміне қатынасын сығу дәрежесі деп атайды:

, мұнда:

A) – цилиндр ауданы

B) – піспек ауданы

C) цилиндрдің толық көлемі

D) цилиндрдің жұмыстық көлемі

E) .- жану камерасының көлемі
11. Іштен жану қозғалтқыштарының тиімді отын шығыны, жылулық және механикалық секілді жоғалтулардың барлық түрін ескере, отын жылуының пайдалану дәрежесін бағалайды және өзімен келесі қатынасты білдіреді: , мұнда:

A) – тиімді ПӘК

B) – индикаторлық ПӘК

C) қуат ысырабы, кВт

D) кетірілген жылу; кДж/кг

E) алынған жылу; кДж/кг
12. Сақиналы турбина торының кескінін келесідей бөледі:

A) ыдырау жағына

B) жылдамдықты азайту жағы

C) қысым жағына (дөңес бөлік)

D) арқалық (ойыс бөлігі және қысым жағы)

E) арқалық (дөңес бөлігі немесе ыдырау жағы)

F) кіру және шығу жиектеріне

G) жылдамдықты арттыру жағы
13. Жылукүштік қондырғылар:

A) газтурбиналы қондырғылар

B) элеваторлар

C) сығымдағыштар

D) ағындық құралдар

E) бу күшті қондырғылары

F) ішкі жану қозғалтқыштары

G) үрлегіштер
14. Заманауи белсенді қуатты бу турбинасы келесідей құрылмалық орындалған:

A) тіреуіш доңғалақ түрінде қосымша бөлікпен

B) дәнекерлеумен

C) бөшке тәрізді кескінмен

D) сатылық

E) барабанды кескінмен

F) табақшада бекітіленетін дефлектормен


15. Бу турбиналы қондырғылардың қағидалық сұлбасы келесілерден тұрады:

A) сығымдағыш қондырғылар

B) ішкі жану қозғалтқышы

C) бу турбинасынан

D) пайдаға асырғыш - қазан

E) газ турбинасынан

F) мұржа


16. Турбинаның қуаты келесі тәсілдердің біреуімен өзгеруі мүмкін:

A) турбинаның алдындағы газ күйінің өзгеруімен – газдық реттеу

B) турбинаның бірінші реттеуші сатысының ашық саптамасының санының өзгеруімен – саптамалық бу реттеу

C) екіншілік будың турбинаның аралық сатысына жеткізілуімен – кедергілік бу реттеу

D) турбинаның бірінші реттеуші сатысының ашық саптамасының санының өзгеруімен – кедергілік бу реттеу

E) турбинаға шашыратқан кезде екіншілік буды кедергілеумен – орап өткізіп бу реттеу

F) турбинаның екінші реттеуші сатысының ашық саптама сандарының өзгеруімен - кедергілік бу реттеу

G) турбинаға шашыратқан кезде жаңа буды кедергілеу – кедергілік бу реттеу
17. i-ші алымдағы бумен болатын электр энергиясының кем өндірілу коэффициентін келесідей формуламен табуға болады: , мұнда:

A) - жылуландырылған алымдағы бу энтальпиясы

B) – турбинаның орнатылған жылуқұламасы

C) - i-ші алымдағы бу энтальпиясы

D) – турбина шыысындағы будың энтальпиясы

E) – жаңа бу энтальпиясы

F) - өнеркәсіптік алымдағы будың энтальпиясы

G) - турбина шығысындағы будың энтальпиясы
18. Реттегіш алымы жоқ бу турбинасының сағаттық бу шығысын келесідей формуламен анықтауға болады: , мұнда:

A) – турбинаның салыстырмалы ішкі ПӘК

B) - турбинаның салыстырмалы электрлік ПӘК

C) Н0 турбинаның бар жылу құламасы, кДж/кг

D) - турбинаның өрбитің электр қуаты, кВт

E) - турбина кірісіндегі және аластатылған газдағы бу қысымдарының құламасы, кг/с

F) - турбинаның өрбитін жылулық қуаты, кДж/кг


19. Буды аралық аса қыздырусыз алымынсыз Ренкин циклінің термиялық ПӘК келесі формуламен анықтауға болады: , мұнда:

A) – турбинаның идеалды жұмыстық құбылысындағы будың соңғы меншікті энтальпиясы

B) – конденсатордағы будың меншікті энтальпиясы

C) - турбина шығысындағы будың энтальпиясы

D) - i-ші алымдағы будың меншікті энтальпиясы

E) – турбинаның идеалды жұмыстық құбылысындағы бастапқы меншікті энтальпиясы

F) - турбина конденсатының энтальпиясы


20. Суреттегі бу кеңеюінің изоэнтропты құбылысының сатыларында әртүрлі дәрежедегі реактивтілік келтірілген:
а) б) в)

A) а) – бұл ρ=0÷0,25 (саты реактивті)

B) а) – бұл ρ=0÷0,25 (реактивтілігі жоғары сатылар - белсенді)

C) а) – бұл ρ=0,5 және ары қарай (реактивтілігі жоғары сатылар - белсенді)

D) б) – бұл ρ=0,5 және ары қарай (саты таза белсенді)

E) в) – бұл ρ=0,5 және ары қарай (саты реактивті)

F) а) – бұл ρ = 0 (саты таза белсенді)

G) в) – ρ = 0 (саты таза белсенді)
21. Бу турбинасының көп сатылы құрылымының жетіспеушілігіне жатқызуға болады:

A) толықтай турбинаның және сатыларының жоғары ПӘК

B) жоғары беріктік сипаттамалары

C) пайдалану, жинау, жөндеу қиындайды

D) машинаның габариттерінің үлкен болуы;

E) пайдалану, жинақтау, жөндеу, монтаждау жеңілдейді

F) будың аралық аса қыздырылуын пайдалану мүмкіндігі


22. ГТҚ жану камерасының көлемдік жылукернеулігі: мұнда:

A) - сығымдағыш көлемі, м3

B) - отынның жұмыстық массасының жану жылуы

C) - отынның жұмыстық масса жануының төмен жылуы, кДж/кг

D) - жану камерасының көлемі, м3

E) - уақыт бірлігінде отын жану кезіндегі жану камерасының жұмыстық көлемінде ерекшеленген жылу мөлшері, кДж/кг

F) - сығымдағыш алдындағы ауаның атмосфералық қысымы, кПа


23. Газтурбиналық қондырғылар қағидалық сүлбелерінде келесі түрлер келтірілген:

A) в)– бір білікті, көп агрегаттық ГТҚ

B) а) – екі білікті ГТҚ

C) б) – ГТҚ кескін білікті

D) а) – қарапайым ГТҚ

E) а) – екі білікті, регенерациялық көп агрегаттық ГТҚ
24. Газ турбинасының қалақшаларын салқындатуда қолданылатын әдістер:

A) тамшылы - қабыршақтық

B) тұйық салқындату

C) қабықшалы

D) түтікшелік

E) ағынды салқындату
25. ГТҚ жану камерасының жылулық ПӘК (отынның толық жану коэффициенті) , мұнда:

A) - отын шығыны, кг/с

B) - сығымдағыш алдындағы ауаның атмосфералық қысымы, кПа

C) - отын жұмыстық массасы жануының меншікті мтөменгі жылуы, кДж/кг

D) - сығымдағыш көлемі, м3

E) - отын жануының төменгі жылуы, кДж/кгСығымдағыштар мен жылулық қозғалтқыштар

ПӘНІ БОЙЫНША СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫДостарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет