Робоча програма навчальної дисциплінижүктеу 0.51 Mb.
бет1/4
Дата26.04.2019
өлшемі0.51 Mb.
түріРобоча програма
  1   2   3   4


Форма № Н - 3.04
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА
Кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства

ЗАТВЕРДЖУЮ


Декан факультету _______________С. М. ПИЛИПЧУК
“______” ____________________ 2017 року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ XVII– XVIIІ ст.
галузь знань ____________03 «Гуманітарні науки» ___________________________

напрям підготовки____________035 «Філологія»____________________________

спеціальність ___________ 035.01 Філологія (українська мова і література)______________

________014.01 Середня освіта (українська мова і література) (для заочної форми навчання)

спеціалізація______________ __________________________________________________

факультет, відділення ___________філологічний_________________________________

2017– 2018 навчальний рік

Робоча програма з «Історії світової літератури XVII– XVIIІ ст.» для студентів за напрямом підготовки – Філологія, спеціальністю – «українська мова та література» та для заочної форми навчання – для спеціальностей «українська мова та література» та «середня освіта (українська мова та література).


Розробник: Челецька М. М., доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства.
Протокол від “____”________________2017 року № ___
Завідувач кафедри___________________________________ в. о. ІЛЬНИЦЬКИЙ М. М.

“_____”___________________ 2017 року


Схвалено Вченою радою філологічного факультету

Протокол від “____”________________2017 року № ___


“_____”________________2017 року Голова _______________ (_____________________)

(прізвище та ініціали) (підпис)

 М. М. Челецька, 2017 рік

 М. М. Челецька, 2018 рік

  1. Опис навчальної дисципліни

Курс «Історія світової літератури XVII– XVIIІ ст.» є частиною нормативного базового курсу для студентів-філологів «Історії світової літератури», у якому розглядаються основні літературні напрями, тенденції та стилі визнаних літературно-культурних епох, а також творчість видатних постатей цього етапу літератури.

Освоївши літературу визначеної епохи, студент зможе надалі повноцінно осягнути літературний процес європейської літератури, зрозуміти її витоки, стильові тенденції та закономірності літературних явищ в їхньому подальшому історичному розвитку, що загалом допоможе сформувати філологічно якісний естетичний смак майбутнього фахівця, його високу загальну та читацьку культуру, орієнтуючись на глибоке розуміння духовного світу, цінностей та ідеалів, на яких виростають чільні письменники – представники барокового типу мислення та прихильники просвітницьких ідеалів.

Вивчаючи літературу доби Бароко та Просвітництва, майбутній фахівець набуває, зокрема, знань про історико-культурний процес у Європі ХVІІ–XVIII ст. та його суспільно-політичне тло, усвідомлює спадкоємність літературних традицій, взаємозв’язок культурних епох, отримує знання про взаємодії традицій і новаторства в історико-літературному процесі, вчиться зіставляти літературні та культурні явища відповідно до різних історичних умов розвитку тієї чи тієї європейської держави.

Студенти вивчають біографії та творчість найважливіших представників літературних стилів епохи Бароко та Просвітництва, читають їхні твори, вчаться самостійно їх аналізувати та інтерпретувати.


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

03 «Гуманітарні науки»Нормативна


Напрям підготовки

035 «Філологія»Модулів – 2

Спеціальність:

українська мова та література


Рік підготовки

Змістових модулів – 3

2-й

2-ий

Семестр

4-ий

4-ий

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: 3

аудиторних – 48

самостійної роботи студента – 42


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

32 год.

6 год.

Практичні, семінарські

16 год.

6 год.

Самостійна робота

42 год.

78 год.

Вид контролю:

Іспит
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет