Робоча програма з навчальної дисципліни Галузь знань: 0401 Природничі науки Напрям підготовки: 040104 Географіяжүктеу 429.96 Kb.
бет3/3
Дата21.04.2019
өлшемі429.96 Kb.
түріРобоча програма
1   2   3

Перелік лабораторних занять:

Тема

Год.

Дата

1. Аналіз фізико-географічного положення території України

2
2. Час на території України (вирішення задач)

2
3. Історія географічних досліджень території України

2
4. Аналіз співвідношення між тектонічними структурами і великими формами рельєфу

2
5. Історія геологічного розвитку. Геологічна будова

2
6. Корисні копалини

4
7. Неотектоніка і морфоструктури. Сейсмічність

2
8. Палеогеографія антропогенового періоду

2
9. Морфоскульптури

2
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Геолого-геоморфологічна будова території України” (приклад)


Варіант 1.

І. Вставте пропущені слова, або продовжуйте фрази:

 1. Гори займають ... % площі України і розташовані в ... її частинах.

 2. Територія України розташована у межах двох великих тектонічних структур: а) ………. і б) ... . У межах першої виділяють давню ... платформу і невелику ділянку відносно молодої ... платформи.

До складу рухливого поясу входять: ... .

 1. Геотектонічні цикли протікають внаслідок ... . Кожен цикл розпочинався із ... Землі і її літосфери, а закінчувався ... . Донецька складчаста область утворилася в ..., Карпатська складчаста система - в ... цикл.

 1. На заході території України і поблизу її меж розташовані такі зони підвищеної сейсмічної активності: ...

 2. Великі форми рельєфу утворилися, переважно, під впливом ... чинників (...), а невеликі - ... чинників (...). Під впливом дніпровського льодовика утворилися такі форми рельєфу: ... ; сили тяжіння - ... форми.

 3. За використанням корисні копалини поділяють на такі групи: ...., ... .

 4. До фундаменту УкЩ приурочені такі корисні копалини: ... ; до Донецької складчастої області - ...; до Вулканічного хребта Карпат — ….., до Передкарпатського прогину — ... .

 5. Найбільш багаті на корисні копалини такі тектонічні структури: ...; а відносно бідні - такі тектонічні структури: .... .

ІІ. Дайте визначення понять: кряж, яйла, полонина, гірське пасмо, перевал, гірський масив, літосферна плита, молоді платформи, щит, плити платформи.

ІІІ. Назвіть десять прикладів співвідношення між тектонічними структурами й великими формами рельєфу.


Варіант 2.

1. Вставте пропущені слова, або продовжуйте фрази:

 1. Рівнини займають ... % площі України. За висотою їх поділяють на:

а)... (до ... м) і б)... (від ... до ...м), які займають, відповідно, ... і ...% її площі.

 1. Давня платформа сформувалася ... млрд. років тому. За потужністю осадового чохла вона поділяється на:

а) ..., і б) ... .

До складу плити платформи входять: ... . 1. Донецька складчаста область утворилася в ..., Карпатська складчаста система - в ... геотектонічний цикл, складчаста область Гірського Криму - в ... цикл, а фундамент Скіфської плити – в …. цикли.

 2. На півдні території України розташовані такі зони підвищеної сейсмічної активності: ... .

 3. Під впливом сили тяжіння – утворилися такі форми рельєфу: ... ; водної ерозії тимчасових водотоків - ...; талих льодовикових вод - ...; водної ерозії постійних водотоків - ... форми рельєфу.

 4. За походженням корисні копалини поділяють на такі групи: ...., ... .

 5. До осадового чохла УкЩ приурочені такі корисні копалини: ..., ; до Донецької складчастої області - ...; до Вулканічного хребта Карпат - ..., до Закарпатської западини - ... .

 6. Найбільш багаті на корисні копалини такі тектонічні структури: ...; а відносно бідні - такі тектонічні структури: .... .

ІІ. Дайте визначення понять: гірське пасмо, перевал, гірський масив, літосферна плита, давні і молоді платформи, щит, плити платформи, рухливий пояс літосфери, неотектонічний етап розвитку.
ІІІ. Загальні закономірності приуроченості до тектонічних структур родовищ паливних і рудних корисних копалин.
СПИСОК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ до МОДУЛІВ 2 – 3:

1. Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України. [Підручник]. – К.: Знання, 2003. – 480 с.

2. Булава Л.М. Географічне положення, рельєф і геологічна будова України. [Електронний навчальний посібник]. – Полтава: ПДПУ, 2008. – 40 с.

3.Природа Украинской ССР. Геология и полезные ископаемые. К.: Наукова думка, 1986. – 184 с.

4.Заставний Ф.Д. Фізична географія України. [Підручник]. – Львів: ЛОН-МІО, 1996. – 232 с.

5.Геоморфология Украинской ССР /Под ред. И.М.Рослого. - К. : Наукова думка, 1990. – 287 с.

6.Палиенко В.П. Новейшая геодинамика и ее отражение в рельефе Украины. - К.: Наук. думка, 1992.

7. Булава Л.М. Рельєф. Геологічна та тектонічна будова. Корисні копалини. 8 клас //Географія. [Науково-методичний журнал]. – 2005. - № 13-14. С. 2—25.

8. Гавриленко О.П. Екогеографія України: Навч. пос. – К.: Знання, 2008. – 646 с.

П И Т А Н Н Я до усного підсумкового контролю з модулів 1 - 3

з курсу “Фізична географії України”, спеціальність «географія» (екзамен, 5 семестр) 1. Завдання та структура вивчення курсу у вузі та середній школі. Методи вивчення курсу.

 2. Загальні відомості про територію України, її місце серед країн світу і Європи. Державні кордони.

 3. План фізико-географічної характеристики країни. Крайні точки і географічний центр України.

 4. Охарактеризуйте широтне положення України, вплив на особливості її природи. Положення відносно великих геоструктур, мегаформ рельєфу, морів та океанів, великих річкових систем.

 5. Довготне положення України. Поясний час на території України. Складіть задачу на визначення різниці у поясному часі міст України та зарубіжних країн.

 6. Поняття про місцевий час. Самостійно складіть і розв’яжіть одну задачу на визначення різниці у місцевому часі двох пунктів України

 7. Задачі на визначення різниці у поясному та місцевому часі (подаються в білетах; 20 варіантів).

 8. Загальна оцінка природних умов і природних ресурсів України.

 9. Послідовність вивчення геологічної будови і рельєфу. Морфологічна класифікація форм рельєфу.

 10. Охарактеризуйте і покажіть на карті макроформи рельєфу України; поясніть походження їх назв.

 11. Основні риси тектонічної будови України. Глибинна будова надр. Характеристика Середземноморського рухливого поясу.

 12. Східноєвропейська платформа в межах України. Охарактеризуйте детальніше будову двох геотектонічних структур, замалюйте їх схеми.

 13. Співвідношення між основними геотектонічними структурами в межах Євразійської літосферної плити і великими формами рельєфу.

 14. Співвідношення між геотектонічними структурами в межах Середземноморського рухливого поясу і великими формами рельєфу.

 15. Рушійні сили розвитку земної кори. Етапи розвитку земної кори в докембрії.

 16. Поняття про геотектонічний цикл. Охарактеризуйте наслідки кожного з геотектонічних циклів, що протікали протягом останніх 650 млн. років (у фанерозої).

 17. Поширення байкалідів, каледонідів, герцинідів, кіммерідів, областей альпійської складчастості.

 18. Поняття про геологічну карту. Загальні закономірності поширення гірських порід по території України, в межах геологічних структур.

 19. Поняття про корисні копалини їх класифікація; закономірності поширення різних за походженням, віком і за використанням корисних копалин.

 20. Геологічні закономірності поширення родовищ нафти, газового конденсату, озокериту .Характеристика нафтогазоносних областей і найбільших родовищ і їх оцінка.

 21. Геологічні закономірності поширення і характеристика басейнів та родовищ кам’яного і бурого вугілля, горючих сланців, торфу.

 22. Геологічні закономірності поширення і особливості будови залізорудних басейнів і районів.

 23. Геологічні закономірності поширення і особливості будови родовищ руд легуючих металів.

 24. Закономірності поширення родовищ руд кольорових і дорогоцінних металів.

 25. Класифікація родовищ нерудної сировини. Закономірності поширення родовищ нерудних копалин.

 26. Поняття про неотектонічний етап, його особливості у межах України. Класифікація неотектонічних рухів, їх прояви в межах різних частин території України.

 27. Сучасна тектоніка. Закономірності розташування зон підвищеної сейсмічної активності, їх характеристика.

 28. Розташування території України у межах геотектур. Морфоструктури (поняття, чинники формування). Типи морфоструктур.

 29. Морфоструктури платформенних рівнин, їх характеристика (за типовим планом).

 30. Морфоструктури гірських країн, їх характеристика (за типовим планом).

 31. Антропогеновий період і основні події, що зумовили формування природи території нинішньої України в антропогені. Антропогенові відклади, загальні закономірності поширення.

 32. Вплив дніпровського материкового льодовика на формування рельєфу гірських порід. Етапи розвитку дніпровського зледеніння. Наслідки зледеніння в сучасній природі (грунтово-рослинному покриві тощо).

 33. Поняття про морфоскульптури, чинники і формування. Флювіальний тип рельєфу (характеристика за типовим планом).

 34. Льодовиковий і водно-льодовиковий типи рельєфу (характеристика за типовим планом).

 35. Карстовий і суфозійний рельєф.

 36. Гравітаційний і еоловий рельєф.

 37. Береговий, вулканогенний, і антропогенний рельєф.

 38. Поняття про геоморфологічну карту і геоморфологічне районування.

 39. Характеристика однієї з геоморфологічних областей (за вказівкою викладача).

 40. Порівняльна характеристика двох геоморфологічних областей у межах України.
Каталог: text -> programms
text -> Семейдіѕ Абай атындаєы єылыми јмбебап кітапханасы
text -> Что такое литература?
text -> Зарубежная литература XVII века
text -> От издательства
text -> Истоки Цивилизаций
text -> Сынық Қанат көгершін
text -> Могут ли машины мыслить?
programms -> Булава Леонід Миколайович Полтава 2010 Робоча навчальна програма
programms -> Шуканова Анжела Анатоліївна ( Підпис ) Полтава 2010/2011 навчальний рік Анотація робочої програми навчального курсу „ Суспільна географія світу та методичні рекомендації
programms -> Робоча програма навчальної дисципліни


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет