Розвиток наукових основ підвищення якості оцінювання та прогнозування ресурсних характеристик складних об'єктівжүктеу 0.59 Mb.
бет1/4
Дата07.04.2019
өлшемі0.59 Mb.
түріАвтореферат
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»Маловик Костянтин Миколайович
УДК 658.562 (043)

РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РЕСУРСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СКЛАДНИХ ОБ'ЄКТІВ
05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук

Львів – 2013

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Севастопольському національному університеті ядерної енергії та промисловості Міністерства енергетики і вугільної промисловості України на кафедрах теорії методів отримання та обробки метрологічної інформації та технологій вимірювання й оцінювання.


Науковий консультант: доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри «Метрологія, стандартизація і сертифікація» Національного університету «Львівська політехніка» Столярчук Петро Гаврилович
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор науково-виробничого інституту метрологічного забезпечення вимірювань електромагнітних величин Державного підприємства «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»
Величко Олег Миколайович, м. Київ
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри метрології та інформаційно-вимірювальних технологій державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» Корсун Валерій Іванович, м. Дніпропетровськ
доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, експерт міжнародної електротехнічної комісії (МЕК) Ястребенецький Михайло Анісімович, м. Харків

Захист відбудеться «_31_» _січня _2014 р. о _1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08 у Національному університеті «Львівська політехніка» (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, ауд. 226 головного корпусу).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету «Львівська політехніка» (79013, . м. Львів, вул. Професорська, 1).

Автореферат розісланий «____» _грудня 2013 р.Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради, д.т.н., проф. Я.Т. Луцик

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Місце існування і життєдіяльності сучасного соціуму багато в чому визначається взаємодією енергетичних, транспортних, виробничих і екологічних об'єктів, які є критичними в тому сенсі, що взаємозв'язана послідовність пошкоджень на етапі їх функціонування може, в більшості випадків, привести до аварій, які носять характер катастроф. На жаль, аналіз Чорнобильської аварії на Україні, аварії на Саяно-Шушенській ГЕС у Росії, критичних подій на АЕС Фукусіма в Японії показує, що вони мають системні причини, які в узагальненому вигляді можна формулювати як недостатня якість культури безпеки. Тому забезпечення та підвищення якості оцінювання і прогнозування показників довговічності та ресурсоздатності (РЗ) обладнання об'єктів критичного використання, а також їх ресурсних характеристик (РХ), є важливим чинником розвитку і впровадження культури безпеки таких складних об'єктів (СО), як атомні станції, магістральні нафтогазопроводи, залізничний транспорт, комплекси теплової енергетики та ін.

Унаслідок інтенсифікації процесів виробництва, бізнесу і надання послуг зростають вимоги до безпеки СО, що підтверджує актуальність проблеми оцінювання і прогнозування ресурсу вживаного обладнання. Стосовно атомної галузі широко відомі праці в цій області професорів Ястребенецького М.А., Острейковського В.О. і Антонова О.В., результати яких використовуються в теорії і практиці забезпечення і підвищення якості оцінювання РХ високонадійного й унікального обладнання СО. Відомі також результати досліджень в цій області українських учених Дядюра К.Ф., Федіна С.С., Тріща Р.М., в яких показано, що дані проблемні питання вимагають вдосконалення і подальшого розвитку. Згідно працям доктора технічних наук , професора Гетьмана О.Ф. , особливу увагу при дослідженні проблеми ресурсу СО необхідно приділяти ресурсоздатності як комплексній якісній характеристиці СО, кількісна оцінка якої дозволяє визначити можливість їх експлуатації, і ресурсу експлуатації як напрацюванню СО від початку або поновлення експлуатації до настання граничного стану, при якому застосування СО за призначенням неприпустимо або недоцільно. Для подальшого застосування запропоновано вважати, що складний об'єкт – це об'єкт, що складається з безлічі елементів з різними механізмами старіння, насамперед деградаційного і (або) ресурсного характеру, який вимагає для оцінювання технічного стану застосування принципів системного аналізу, враховуючи індивідуальність підходу до вибору і нормування показників ресурсоздатності і довгострокової експлуатації. Тому дана дисертаційна робота присвячена дослідженню перспективних наукових завдань в цій області, результати якого передбачають, що повинні бути запропоновані шляхи підвищення якості оцінювання і прогнозування РЗ на базі порівняльного аналізу сучасної науково-технічної бази та методів обробки експлуатаційної інформації про надійність; отримані аналітичні вирази для оцінювання та прогнозування граничних станів СО, а також показані підходи для дослідження граничних та передвідмовних станів на базі розробленої моделі динаміки станів РЗ обладнання СО. Отримані результати дають можливість сформулювати пропозиції по удосконаленню технології ресурсного проектування та створенню системи прогнозування ресурсоздатності СО.

З методологічної точки зору оцінювання РХ і показників РЗ СО відбувається на базі системного підходу до аналізу РХ взаємодіючого, високонадійного, унікального обладнання з обмеженою експлуатаційною інформацією, яке характеризується істотною індивідуальністю. Тому на базі інфологічного моделювання й експертного оцінювання РХ СО, отримані оцінки для дослідження змін РЗ обладнання СО.

Основна проблематика, пов'язана з подальшим розвитком наукових знань в області стандартизації показників РЗ та підвищення якості оцінювання і прогнозування РХ СО, полягає в необхідності поглибленого опрацювання питань:  • розробки теорії оцінювання і прогнозування РХ СО при невизначеності у вихідних даних по експлуатаційних впливах;

  • рішення задачі індивідуального прогнозування РЗ обладнання СО;

  • рішення задачі розробки моделей оцінки впливу менеджменту старіння і значень залишкового ресурсу (ЗР) і показників РЗ на ступінь ризику СО.

У даній дисертаційній роботі запропонована структура і алгоритм статистичного моделювання оцінки ризику при контролі РХ СО, які дозволяють показати шляхи подальшого розвитку методів оцінювання значень прийнятного ризику на базі діаграми Фармера; розроблені спосіб оцінки компетентності експертів, захищений патентом України і який дозволяє формувати групи експертів встановленої нормованої компетентності і підвищувати апостеріорну оцінку якості експертного висновку, а також метод індивідуального прогнозування часу граничного стану (ЧГС) СО; отримали подальший розвиток основи теорії в області підвищення якості оцінювання і прогнозування РХ СО, а також принципи удосконалення науково-технічної термінології при дослідженні показників РЗ з урахуванням оцінювання ризику виникнення техногенних катастроф.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи відповідає планам науково-дослідної і навчальної роботи Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості в області технологій вимірювань та оцінювання, а також теорії методів отримання й обробки метрологічної інформації.

Матеріали дисертації використані в дослідженнях, проведених в рамках держбюджетних науково-дослідних робіт «Підвищення якості оцінювання та прогнозування показників ресурсоздатності об'єктів критичного застосування» (ДР № 0113U001405), «Кваліметрія систем менеджменту якості послуг» (ДР № 0110U003671), НДР «Основи управління якістю» (Договір № 1355/06-НАЭК від 28.08.2004 р. з ДП НАЕК «Енергоатом»), «Міжнародні та європейські системи сертифікації і акредитації» (Договір № 1355/06-НАЭК від 28.08.2004 р. з ДП НАЕК «Енергоатом»), «Ресурс і надійність обладнання і трубопроводів АЕС» (Договір від 02.04.2012 №666/41-НТЦ з ВП НТЦ ДП НАЕК «Енергоатом»), «Кількісні методи ухвалення рішень в умовах ризику», «Кваліметрія в освітніх послугах вищих навчальних закладів. Оцінювання і аудит якості освітніх послуг», «Кваліметрія в освітніх послугах вищих навчальних закладів. Оцінювання ефективності і конкурентоздатності освітніх послуг» (виконані СНУЯЕтаП, згідно Договорів №248 від 11.04.2006 р. №1745 від 13.10.2008 р. відповідно).Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є створення наукових основ підвищення якості оцінювання і прогнозування РХ СО, що дозволяють розробити науково-технічне обґрунтування для створення нормативних документів при вирішенні завдань стандартизації показників РЗ та підвищення якості оцінювання і прогнозування РХ СО.

Для досягнення поставленої мети в роботі сформульовані та вирішені наступні завдання:  • виконаний аналіз сучасного стану методологічної і нормативної бази організації спостереження, накопичення й обробки статистичної інформації про РХ СО на основі системних досліджень РХ компонентів енергоблоків АЕС з урахуванням неоднорідності потоку відмов СО і обмеженої інформації про надійність при експериментальному дослідженні непараметричних критеріїв;

  • розроблені наукові основи для створення принципів стандартизації показників РЗ на базі систематизації властивостей, уніфікації динаміки станів і нормування показників РЗ;

  • побудовані моделі для експертного оцінювання РХ СО на основі дослідження процесу оцінювання РЗ обладнання СО з урахуванням застосування інфологічного моделювання наочної області і розробки підходу для вибору характеристик-аргументів, які роблять істотний вплив на РЗ СО;

  • проведено оцінювання ризиків при контролі РХ СО шляхом розробки логічної структури, що настроюється, із застосуванням методів на основі експериментальних досліджень інтервальних оцінок вірогідності помилок, зон розпізнавання обурюючої дії, компактного представлення потужності непараметричних критеріїв, імовірнісного моделювання оцінювання ризиків в умовах нечітких думок експертів, а також рекомендовано удосконалення діаграми Фармера шляхом виділення спеціальних характеристичних зон для ухвалення рішень про оцінку стану СО;

  • розроблені принципи створення системи прогнозування показників РЗ СО шляхом удосконалення технології ресурсного проектування і застосування запатентованих способів для прогнозування індивідуальних показників РЗ СО, що включають модернізацію випробувальних засобів для дослідження граничних та передвідмовних станів СО, а також побудову комплексу інструментальних засобів для імітаційного моделювання РХ СО, що враховує особливості індивідуального прогнозування РХ СО і застосування запатентованого способу оцінювання компетентності.

Об'єктом дослідження є теоретичні та методологічні проблемні питання підвищення якості оцінювання і прогнозування РХ СО.

Предметом дослідження є методи і моделі оцінювання і прогнозування РХ СО, а також науково-технічні принципи створення нормативних документів по стандартизації термінології в області якості визначення РЗ СО.

Методи досліджень. Методи отримання фактичного матеріалу базуються на застосуванні основних положень теорії вірогідності, математичної статистики, нечітких множин, ухвалення рішень і методів імітаційного та інфологічного моделювання, експертного аналізу, регресійного і дисперсійного аналізу, оцінки ризиків і менеджменту якості.

Наукова новизна отриманих результатів. За результатами виконання теоретичних і експериментальних досліджень вирішена актуальна науково-технічна проблема розвитку наукових основ підвищення якості оцінювання і прогнозування РХ СО.

У роботі отримані наступні наукові результати:

1. Вперше розроблені теоретичні положення для створення принципів стандартизації показників РЗ СО на основі їх системних досліджень, які відрізняються тим, що в них узагальнені наукові положення, які визначають вирішення проблем систематизації, уніфікації і нормування показників РЗ СО, що дозволяє розвивати і удосконалювати науково-технічну термінологію по підвищенню якості оцінювання і прогнозування РХ СО.

2. Отримав подальший розвиток метод експертного оцінювання РХ СО та запатентований спосіб оцінки компетентності експертів, що відрізняється домінантним використанням в них інфологічного моделювання наочної області для оцінювання і прогнозування РХ СО, що дозволило істотно понизити розмірність факторного простору при структуризації і нормуванні знань експертів при динамічних відображеннях апріорної інформації в апостеріорну.

3. Вперше сформульована і вирішена проблема індивідуального прогнозування стосовно оцінювання РЗ СО, вирішення якої базується на комплексному використанні експертних даних прогнозу ЗР і ЧГС СО.

4. Вперше встановлено, що чисельні оцінки ризиків при контролі РХ СО можна отримати на основі методів алгоритмізації і побудови логічно керованих структур імітаційних моделей, що дозволило виконати функціонально повне рішення задачі дослідження потужності статистичних критеріїв при контролі РХ СО.

5. Вперше статистично обґрунтовані результати оцінювання ризиків при контролі РХ СО як рішення задачі мінімізації помилок першого і другого родів, що дозволило істотно підвищити достовірність рішень, що приймалися, і розширити розміри робочої області детермінуючих чинників.

6. Отримав подальший розвиток підхід до завдання формування наукових основ підвищення якості оцінювання і прогнозування РХ СО на основі модифікації методу і діаграми Фармера, що полягає у виділенні спеціальних зон факторного простору ознак, які описують якісні відмінності в станах і РЗ СО.

7. Вперше обґрунтовані принципи створення системи прогнозування показників РЗ СО на основі розвитку технологій ресурсного проектування шляхом модернізації випробувальних апаратно-програмних засобів для дослідження передвідмовних станів СО, що дало можливість підвищити обґрунтованість рішень, що приймалися, по оцінюванню ЗР і ЧГС.

8. Вперше розроблений і запатентований комплекс інструментальних і випробувальних засобів імітаційного моделювання передвідмовних і граничних СО, що дозволило виконати ефективне оцінювання якості непараметричних критеріїв, які враховують мінімальний достатній об'єм експериментальних даних і потужність критеріїв.Практична цінність отриманих результатів. Теоретичні положення і висновки, отримані в результаті виконання робіт по систематизації властивостей та уніфікації динаміки станів РЗ СО, прогнозуванню і нормуванню ЧГС СО, вдосконаленню компетентністного підходу при експертному оцінюванні РХ СО, розвитку методів оцінювання ризиків при контролі РХ СО, апробовані і впроваджені у вигляді ряду тематичних розробок:

1. У Севастопольському національному університеті ядерної енергії та промисловості при рішенні проблемних завдань підготовки кадрів для підприємств ядерно-паливного циклу, а саме: організації спеціалізації в області оцінювання і прогнозування РХ обладнання АЕС; модернізації інструментальних засобів і технології для підготовки висококваліфікованих фахівців з моделювання і прогнозування РХ, а також управління ризиками при індивідуальному оцінюванні технічного стану СО.

2. У Науково-дослідному інституті автоматизації експериментальних досліджень національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" при розробці і атестації еталону ВВЕТУ- 08-07-01-09 і дослідженні його передвідмовних станів за трирічний період експлуатації.

3. У Державному підприємстві "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" при рішенні проблемних завдань по продовженню термінів експлуатації обладнання енергоблоків АЕС, а саме: вдосконалення технічної документації по обґрунтуванню кількісних значень показників РЗ; організації і проведення спеціального навчання інженерно-технічного та керівного складу АЕС в області оцінювання і прогнозування РХ; створення комплексу інструментальних засобів і технології для індивідуального оцінювання і прогнозування технічного стану обладнання АЕС.

4. У ЗАТ "Стивідорна компанія " Авліта", як об'єкту критичного застосування, при рішенні виробничих завдань: оцінювання залишкових ресурсів вузлів перевантажувальних машин і механізмів: портальних кранів Liebherr, Gottwald, козлових кранів безперервного транспорту; впровадженні інструментальних засобів і технологій при технічній діагностиці станів перевантажувального обладнання.

5. У Відокремленому підрозділі «Південноукраїнська АЕС» при вирішенні завдань підвищення якості рішень, що приймаються, по продовженню термінів експлуатації обладнання енергоблоків в частині: вдосконалення технічної документації по обґрунтуванню кількісних значень показників РЗ; організації і проведення спеціального навчання інженерно-технічного і керівного складу АЕС в області оцінювання і прогнозування РХ.6. У Державному вищому навчальному закладі "Національний гірничий університет" при проектуванні гірських підприємств, а саме: методології оцінки ризиків при контролі РХ СО гірничих підприємств; методу експертної оцінки РХ який враховує необхідність впровадження інфологічного моделювання і впливу міри компетентності експертів.

Особистий вклад здобувача. Основні теоретичні і практичні дослідження виконані автором самостійно. З публікацій у співавторстві здобувачу належать: [2] – аналіз проблем статистичного дослідження ризиків і розпізнавання ситуацій на об'єкті критичного застосування; [3] – розробка принципів системного підходу для управління якістю об’єктів критичного застосування; [4] – постановка завдання якісного відробітку конструкторсько-технологічних рішень при проектуванні СО для забезпечення показників РЗ; [5] – постановка завдання підготовки керівників середньої і вищої ланки атомно-енергетичного комплексу для створення систем менеджменту якості; [6] – вдосконалення існуючих методів оцінювання вірогідності метрологічних відмов вимірювальних каналів; [7] – вдосконалення аналітичних виразів для методики оцінювання і прогнозування РХ вимірювальних каналів; [8] – постановка завдання дослідження ефективності безпеки системи управління якістю експлуатації дослідницького реактора Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості; [9] – формування функціональної залежності показників надійності і метрологічних відмов вимірювальних каналів; [10] – класифікація відмов турбогенераторів великої потужності й оцінка періоду прироблення їх статорів залежно від характеру змін показників РЗ; [11] – постановка завдання синтезу системи метрологічного забезпечення атомних електростанцій; [12] – методика оцінки ЗР обладнання АЕС за допомогою методу імітаційного моделювання; [13] – вибір і систематизація номограм для оцінювання метрологічної надійності і прогнозування ЗР вимірювальних каналів; [14] – удосконалення і підвищення достовірності процесу вимірювання параметрів теплоносія ядерного реактора за допомогою системи технічного зору; [15] – методика оцінювання ЗР вимірювальних каналів; [16] – вибір процедур застосування методики оцінювання ЗР для підготовки висококваліфікованих фахівців в області прогнозування РХ обладнання енергоблоків АЕС; [17] – методика оцінювання достовірності результатів вимірювального контролю параметрів теплоносія ядерного реактора; [18] – методика непараметричного оцінювання показників надійності пристроїв системи контролю радіаційної безпеки АЕС; [19] – порівняльний аналіз на основі непараметричних методів інтенсивності відмов і РХ пристроїв систем радіаційного контролю енергоблоків АЕС; [23] – постановка і рішення задачі оцінювання компетентності експертів на базі необхідних компетенцій, характерних для досліджуваного об'єкту; [24] – системний аналіз завдання дослідження потужності статистичних непараметричних критеріїв для оцінювання РХ СО; [25] – формулювання підходу при виборі непараметричних критеріїв для перевірки однорідності обмеженої вхідної інформації про надійність СО; [27] – метод експертної оцінки ЗР СО з використанням нечіткої логіки; [28] – постановка завдання і процедура дослідження ефективності непараметричних критеріїв при прогнозуванні РЗ СО; [29] – розробка технологій оцінювання компетентності експертів на основі нечітких відносин; [30] – постановка завдання ухвалення рішень по управлінню ризиками при оцінюванні технічного стану СО; [32] – постановка і рішення задачі управління ризиками при оцінюванні стану СО на основі нечітких думок; [33] – постановка завдання застосування комплексу статистичного моделювання для підвищення ефективності процесу моніторингу стану СО; [34] – системний аналіз процесу експертного оцінювання показників РЗ СО; [37] – методика кореляційно-регресійного аналізу РХ СО; [42] – підхід для прогнозування стану теплоносія при проектуванні ядерних реакторів нового покоління; [43] – постановка завдання і процедур для оцінювання ризику при прогнозуванні РХ СО за допомогою інструментального засобу; [44] – вибір перспективних напрямів дослідження залишкової дефектності обладнання АЕС в умовах невизначеності; [45] – порівняльний аналіз нормативної бази для оцінювання і прогнозування показників довговічності обладнання АЕС; [46] – вибір перспективних напрямів прогнозування надійності СО при їх проектуванні; [47] – формулювання підходів при дослідженні характеристичних зон оцінювання РЗ і безпеки СО; [51] – розробка формули винаходу; [52] – розробка формули винаходу; [53] – розробка формули винаходу.

Роботи [1, 20-22, 26, 31, 35, 36, 38-41, 48-50] виконані здобувачем без співавторів.Апробація результатів дисертаційної роботи. Основні результати дисертаційних досліджень доповідались і обговорювались на науково-технічних семінарах «Сучасні й актуальні питання менеджменту, сертифікації та метрологічного забезпечення якості» (2003 р., м. Севастополь); «Стандартизація та якість: проблеми і практика» (2004, 2005 рр., м. Севастополь); IV Міжнародній науково-технічній конференції «Метрологія та вимірювальна техніка «Метрологія-2004»» (2004 р., м. Харків); II Міжнародній конференції «Стратегія якості в промисловості й освіті» (2006 р., м. Варна, Болгарія); Національному симпозіумі з міжнародною участю «Метрологія та метрологічне забезпечення» (2006, 2009, 2010, 2012, 2013 рр., м. Созополь, Болгарія); ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми розробки національних систем кваліфікації в Європейському просторі вищої освіти) (2007 р., м. Ужгород, Україна, м. Сніна, Словаччина); 5-му науково-технічному семінарі «Невизначеність вимірювання: наукові, прикладні, нормативні та методичні аспекти» (2008 р., м. Судак); 5-ій міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток наукових досліджень 2009» (2009 р., м. Полтава); міжнародній науково-практичній конференції «Якість сучасних освітніх послуг – основа конкурентоспроможності вузів» (2010 р., м. Севастополь); І міжнародній науково-практичній конференції «Ділове і державне адміністрування (2011 р., Луганськ – Слов’янськ); Міжнародному семінарі «Спеціальні питання проблем аналізу, ідентифікації, моделювання й управління в критичних інфраструктурах» (2011 р., м. Неаполь, Італія); 16-й Міжнародній науково-технічній конференції «Електромагнітні й акустичні методи неруйнівного контролю матеріалів і виробів «ЛЕОТЕСТ–2011»» (2011 р., м. Львів); 9–й Міжнародній науково-практичній конференції з проблем атомної енергетики «Безпека, ефективність, ресурс ЯЕУ» (2011 р., Севастополь – Ласпі); Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології та інформаційна безпека в науці, техніці й освіті «ІНФОТЕХ»» (2011, 2013 рр., м. Севастополь); 6-ій Міжнародній науково-технічній конференції «Сучасні пристрої, матеріали і технології для неруйнівного контролю, технологічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового устаткування» (2011 р., м. Івано-Франківськ); науковій сесії НІЯУ МІФІ–2012 (2012 р., м. Москва); VI міжнародній конференції «Надійні системи, сервіси і технології «DESSERT’12» (2012 р., м. Севастополь); І Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми прикладної фізики» (2012 р., м. Севастополь); Міжнародній науково-технічній конференції «Конструкційна міцність матеріалів і ресурс устаткування АЕС «Ресурс–2012»» (2012 р., м. Київ); 7-ій Міжнародній науково-практичній конференції «Математичне та імітаційне моделювання систем «МОДС-2012»» (2012 р., Чернігів–Жуків); ХІ Міжнародній науково-технічної конференції «Приладобудування: стан і перспективи» (2012 р., м. Київ); Міжнародній науково-технічній конференції «Управління якістю в освіті і промисловості: досвід, проблеми і перспективи» (2013 р., м. Львів); V Міжнародній науково-технічній конференції «Інформаційні та керуючі системи АЕС: аспекти безпеки» (2013 р., м. Харків).

Результати дисертації також регулярно представлялися і обговорювалися впродовж 2010-2013 років на наукових семінарах кафедр технологій вимірювання та оцінювання, теорії методів отримання та обробки метрологічної інформації Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості; кібернетики й обчислювальної техніки Севастопольського національного технічного університету; метрології, стандартизації та сертифікації Національного університету «Львівська політехніка».Каталог: bitstream -> ntb
ntb -> Загальна характеристика роботи
ntb -> Синтез нейроелементів І нейромереж реального часу паралельно-вертикального типу
ntb -> Узагальнений клас двопараметричних t-норм І t-конорм як основа нечітких зв’язок
ntb -> Інтенсифікація гомогенно-каталітичного окиснення етилбензолу
ntb -> Загальна характеристика роботи
ntb -> Резонансні явища у динамічних систем, які характеризуються поздовжнім рухом андрухів А.І., Сеник А. П., Сокіл М. Б
ntb -> Мінімізації похибок термоперетворювачів
ntb -> Склярук тетяна василівна оцінювання та планування трансакційних витрат машинобудівних підприємств


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет