«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 16 мамырдағы №202-v заңы


Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қарабет11/11
Дата07.03.2018
өлшемі2.26 Mb.
#20119
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)

253.

Қаржы ұйымының қаржы қызметтерін тұтынушыларға қаржы өнімдерін ұсынуы үшін келісім беру, сондай-ақ микроқаржы ұйымының микрокредиттер ұсынуы үшін келісім беру

Қаржы ұйымының қаржы қызметтерін тұтынушыларға қаржы өнімдерін ұсынуы үшін келісу-хаты, сондай-ақ микроқаржы ұйымының микрокредиттер ұсынуы үшін келісу-хаты

Конкурс рәсімі қолдануға келмейді

254.

2015.27.04. № 311-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)

255.

Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру туралы қаулысы

Мерзімсіз рұқсат; конкурс рәсімі қолдануға келмейді;

рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағының бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды256.

 

  

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қайта

ұйымдастыруға рұқсат беру

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыруға рұқсат беру туралы қаулысы

Мерзімсіз рұқсат; конкурс рәсімі қолдануға келмейді;

рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағының бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды257.

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын ерiктi түрде таратуға рұқсат беру

 


Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын ерiктi түрде таратуға рұқсат беру туралы қаулысы

Мерзімсіз рұқсат; конкурс рәсімі қолдануға келмейді;

рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағының бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды4-сынып - «ресурстары шектелген немесе квоталар пайдаланатын қызметке берілетін рұқсаттар»

258.

Жолаушыларды және багажды автомобильмен тұрақты халықаралық тасымалдауды ұйымдастыру

Жолаушыларды және багажды автомобильмен тұрақты халықаралық тасымалдауды жүзеге асыруға рұқсат

 

259.

Жолаушыларды және багажды автомобильмен тұрақты республикаішілік тасымалдауды жүзеге асыру кезінде жергілікті атқарушы органдар растаған маршрут бойынша қозғалыс схемалары мен ол бойынша жүру кестесін беру

Маршрут бойынша қозғалыс схемалары мен жүру кестесі

 

260.

Жолаушыларды және багажды тұрақты республикаішілік - автомобильмен тасымалдау маршруттарына қызмет көрсету құқығына куәлік беру

Жолаушыларды және багажды тұрақты республикаішілік - автомобильдік тасымалдау маршруттарына қызмет көрсету құқығына куәлік

 

261.

Жануарлар түрлерін молықтыру мақсатында пайдалануға рұқсат беру

Жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат

 

262.

Тұтынушыларды жүктелімді ажыратудың арнайы автоматикасына қосу

Тұтынушыларды жүктелімді ажыратудың арнайы автоматикасына қосу шарттарын келісу

 

263.

Тез бұзылатын тамақ өнімдерін халықаралық тасымалдау және осы тасымалдарға арналған арнайы көлік құралдары туралы келісімге сәйкес берілген куәлік

Тез бұзылатын тамақ өнімдерін халықаралық тасымалдау және осы тасымалдарға арналған арнайы көлік құралдары туралы келісімге сәйкес берілген куәлік

 

264.

Жойылу қаупі төніп тұрған жабайы фауна және флора түрлерінің халықаралық саудасы туралы конвенцияның І және ІІ қосымшаларына енгізілген жануарлар түрлерін қолдан өсіруді жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғаларды тіркеу туралы куәлік беру

Жойылу қаупі төніп тұрған жабайы фауна және флора түрлерінің халықаралық саудасы туралы конвенцияның І және ІІ қосымшаларына енгізілген жануарлар түрлерін қолдан өсіруді жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғаларды әкімшілік органда тіркеу

 

265.

Табиғат қорғау мекемелерінің учаскелерін құрылыс объектілеріне ұзақ мерзімді пайдалануға рұқсат беру

Жазбаша рұқсат

 

266.

Табиғат қорғау мекемелерінің учаскелерін қысқа мерзімді пайдалануға рұқсат беру

Жазбаша рұқсат

 

267.

Саны реттелуге жататын жануарлар түрлерін алып қою

Саны реттелуге жататын жануарлар түрлерін алып қоюға рұқсат

 

268.

Ауланым жері туралы анықтама беру

Ауланым жері туралы анықтама

 

269.

Нөмірлеу ресурсын бөлу және нөмірлерді бөліп көрсету, сондай-ақ оларды алып қою

Нөмірлер бөлу, сондай-ақ оларды алып қою туралы бұйрық

 

270.

Тәулігіне екі мың және одан да көп текше метр көлеміндегі өндірістік-техникалық жерасты суларын пайдалы қазбаны өндірудің технологиялық схемасына сәйкес қаттарға айдау үшін барлау мен өндіруге не тау-кен қазбаларын пайдалану кезінде су деңгейін төмендету мақсатында жерасты суларын өндіруге рұқсат беру

Тәулігіне екі мың және одан да көп текше метр көлеміндегі өндірістік-техникалық жерасты суларын пайдалы қазбаны өндірудің технологиялық схемасына сәйкес қаттарға айдау үшін барлау мен өндіруге не тау-кен қазбаларын пайдалану кезінде су деңгейін төмендету мақсатында жерасты суларын өндіруге рұқсат

 

271.

Жол бойы белдеулерінде жол бойы қызметі объектілерін немесе қолжетімді болуы үшін кіреберіс талап етілетін жағдайда олардан тыс жерлерде объектілерді орналастыру үшін жер учаскелерін беру туралы шешім қабылдау

Жер учаскесін беру туралы қаулы

 

272.

Жер учаскесін бөлу туралы шешім қабылдау

Жер учаскесін бөлу туралы қаулы

 

273.

Жер учаскесін беру туралы шешім

Қосымша жер учаскесін беру туралы қаулы

 

274.

Жер учаскесіне құқық беру

Жер учаскесін беру туралы қаулы

 

275.

Жер қойнауын пайдалану мақсатында жер учаскесіне құқық беру

Жер учаскесін беру туралы қаулы

 

276.

Жерді шектеулі пайдалану құқығын (сервитут) беру туралы шешім

Жерді шектеулі пайдалану құқығын (сервитут) беру туралы қаулы

 

277.

Жер учаскесіне жалпы үлестік меншік құқығын беру туралы шешім

Жер учаскесін беру туралы қаулы

 

278.

Жер учаскелерін біріктіру

Жер учаскесін беру туралы қаулы

 

279.

Мемлекет меншігіндегі жер учаскелеріне құқықтарды сауда-саттықта (конкурстарда, аукциондарда) сатып алу

Жер учаскесін беру туралы қаулы

 

280.

Жер учаскесін жалға алу шартын жасасу

Жер учаскесін жалға алу шарты

 

281.

Жер комиссиясының жер учаскесіне құқық беру туралы қорытындысын беру

Жер комиссиясының хаттамалық шешімі

 

282.

Ауыл шаруашылығы алқаптарын бір түрден екінші түрге ауыстыруға рұқсат

Ауыл шаруашылығы алқаптарын бір түрден екінші түрге ауыстыру туралы қаулы

 

283.

Теңiздегі құрылыстарды салуға немесе орналастыруға рұқсат беру

Теңiздегі құрылыстарды салуға немесе орналастыруға рұқсат

 

284.

Қойнау-қатішілік қысымды ұстап тұру үшiн iлеспе және табиғи газды бастырмалатуға рұқсат беру

Қойнау-қатішілік қысымды ұстап тұру үшiн iлеспе және табиғи газды бастырмалатуға рұқсат

 

285.

Теңiзде мұнай-газ құбырларын салу, монтаждау және төсеу жөніндегі жұмыстарға рұқсат беру

Теңiзде мұнай-газ құбырларын салу, монтаждау және төсеу жөніндегі жұмыстарға рұқсат

 

286.

Теңізде іздестіру, барлау, пайдалану кезіндегі ұңғыманы немесе басқа да ұңғыманы бұрғылауға рұқсат беру

Теңізде іздестіру, барлау, пайдалану кезіндегі ұңғыманы немесе басқа да ұңғыманы бұрғылауға рұқсат

 

287.

Ұңғыма объектісін сынау кезінде ілеспе және (немесе) табиғи газды алау етіп жағуға

рұқсат беруҰңғыма объектісін сынау кезінде ілеспе және (немесе) табиғи газды алау етіп жағуға

рұқсат


 

288.

Кен орнын сынау үшін пайдалану кезінде ілеспе және (немесе) табиғи газды алау етіп жағуға рұқсат беру

Кен орнын сынау үшін пайдалану кезінде ілеспе және (немесе) табиғи газды алау етіп жағуға рұқсат

 

289.

Технологиялық жабдықты іске қосу, пайдалану, оған техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары кезінде газды технологиялық тұрғыдан еріксіз жағуда ілеспе және (немесе) табиғи газды алауға жағуға рұқсат беру

Технологиялық құрал-жабдықты іске қосу, пайдалану, оған техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары кезінде газды технологиялық тұрғыдан еріксіз жағуда ілеспе және (немесе) табиғи газды алауға жағуға рұқсат

 

290.

Жер қойнауын пайдалану құқығын және оған байланысты құқықтарды иеліктен шығару туралы рұқсат

Жер қойнауын пайдалану құқығын және оған байланысты құқықтарды иеліктен шығару туралы рұқсат-хат

 

291.

Қазақстан Республикасының радиожиілік спектрін пайдалануға рұқсат беру

Қазақстан Республикасының радиожиілік спектрін пайдалануға рұқсат

 

292.

Кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға, өндіруге жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттарды тіркеу

Кең таралған пайдалы қазбаларды барлауға, өндіруге жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттарды тіркеу актісі

 

293.

Қатты пайдалы қазбалар, емдік балшық, жерасты сулары бойынша жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттарды тіркеу

Қатты пайдалы қазбалар, емдік балшық, жерасты сулары бойынша жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттарды тіркеу актісі

 

294.

Геологиялық бөлуді беру

Геологиялық бөлу

 

295.

Тау-кендік бөлуді беру

Тау-кендік бөлу

 

296.

Кең таралған пайдалы қазбалар бойынша бағалау жұмыстарының жобасына өзгерістер мен толықтырулар жобасын бекіту

Кең таралған пайдалы қазбалар бойынша бағалау жұмыстарының жобасына өзгерістер мен толықтырулар жобасын бекіту туралы хат-шешім

 

297.

Пайдалы қазбалар бойынша бағалау жұмыстарының жобасына өзгерістер мен толықтырулар жобасын бекіту

Пайдалы қазбалар бойынша бағалау жұмыстарының жобасына өзгерістер мен толықтырулар жобасын бекіту туралы хат-шешім

 

298.

Кең таралған пайдалы қазбалар бойынша іздестіру жұмыстарының жобасына өзгерістер мен толықтырулар жобасын бекіту

Кең таралған пайдалы қазбалар бойынша іздестіру жұмыстарының жобасына өзгерістер мен толықтырулар жобасын бекіту туралы хат-шешім

 

299.

Пайдалы қазбалар бойынша іздестіру жұмыстарының жобасына өзгерістер мен толықтырулар жобасын бекіту

Пайдалы қазбалар бойынша іздестіру жұмыстарының жобасына өзгерістер мен толықтырулар жобасын бекіту туралы хат-шешім

 

300.

Кең таралған пайдалы қазбалардың кен орындарын игеру жобасына өзгерістер мен толықтырулар жобасын бекіту

Кең таралған пайдалы қазбалардың кен орындарын игеру жобасына өзгерістер мен толықтырулар жобасын бекіту туралы хат-шешім

 

301.

Пайдалы қазбалардың кен орындарын игеру жобасына өзгерістер мен толықтырулар жобасын бекіту

Пайдалы қазбалардың кен орындарын игеру жобасына өзгерістер мен толықтырулар жобасын бекіту туралы хат-шешім

 

302.

Кең таралған пайдалы қазбалар бойынша тәжірибелік-өнеркәсіптік өндіру жобасын бекіту

Кең таралған пайдалы қазбалар бойынша тәжірибелік-өнеркәсіптік өндіру жобасын бекіту туралы хат-шешім

 

303.

Пайдалы қазбалар бойынша тәжірибелік-өнеркәсіптік өндіру жобасын бекіту

Пайдалы қазбалар бойынша тәжірибелік-өнеркәсіптік өндіру жобасын бекіту туралы хат-шешім

 

304.

Кең таралған пайдалы қазбалар бойынша бағалау жұмыстарының жобасын бекіту

Кең таралған пайдалы қазбалар бойынша бағалау жұмыстарының жобасын бекіту туралы хат-шешім

 

305.

Пайдалы қазбалар бойынша бағалау жұмыстарының жобасын бекіту

Пайдалы қазбалар бойынша бағалау жұмыстарының жобасын бекіту туралы хат-шешім

 

306.

Кең таралған пайдалы қазбалар бойынша іздестіру жұмыстарының жобасын бекіту

Кең таралған пайдалы қазбалар бойынша іздестіру жұмыстарының жобасын бекіту туралы хат-шешім

 

307.

Пайдалы қазбалар бойынша іздестіру жұмыстарының жобасын бекіту

Пайдалы қазбалар бойынша іздестіру жұмыстарының жобасын бекіту туралы хат-шешім

 

308.

Кең таралған пайдалы қазбалардың кен орындарын игеру жобасын бекіту

Кең таралған пайдалы қазбалардың кен орындарын игеру жобасын бекіту туралы хат-шешім

 

309.

Пайдалы қазбалардың кен орындарын игеру жобасын бекіту

Пайдалы қазбалардың кен орындарын игеру жобасын бекіту туралы хат-шешім

 

310.

Қазақстан Республикасында шикізат тауарларынан бағалы металдарды өнеркәсіптік алудың мүмкіндігі (мүмкін еместігі) және экономикалық жағынан орындылығы (орынсыздығы) туралы қорытынды беру

Қазақстан Республикасында шикізат тауарларынан бағалы металдарды өнеркәсіптік алудың мүмкіндігі (мүмкін еместігі) және экономикалық жағынан орындылығы (орынсыздығы) туралы қорытынды

 

311.

Қазақстан Республикасының аумағында құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын қайта өңдеудің экономикалық орынсыздығы немесе мүмкін еместігі туралы қорытынды беру

Қазақстан Республикасының аумағында құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын қайта өңдеудің экономикалық орынсыздығы немесе мүмкін еместігі туралы қорытынды

 

312.

Аңшылыққа рұқсат беру

Жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат

 

313.

Жануарларды ғылыми, мәдени-ағарту, тәрбиелеу және эстетикалық мақсаттарда пайдалануға рұқсат беру

Жануарларды ғылыми, мәдени-ағарту, тәрбиелеу және эстетикалық мақсаттарда пайдалануға рұқсат

 

314.

Орман билетін беру

Орман билеті

 

315.

Ағаш кесу билетін беру

Ағаш кесу билеті

 

316.

Жануарларды интродукциялауды, реинтродукциялауды және будандастыруды жүргiзуге рұқсат беру

Жануарларды интродукциялауды, реинтродукциялауды және будандастыруды жүргiзуге рұқсат

 

317.

Өсімін молайту мақсатында аулауға рұқсат беру

Жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат

 

318.

Әуесқойлық (спорттық) балық аулауға рұқсат беру

Жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат

 

319.

Мелиорациялық аулауға рұқсат беру

Жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат

 

320.

Ғылыми-зерттеу жұмыстары үшін аулауға рұқсат беру

Жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат

 

321.

Кәсіпшілік балық аулауға рұқсат беру

Жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат

 

322.

Эксперимент жүргізу үшін аулауға рұқсат беру

Жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат

 

323.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)

324.

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы уәкілетті органның жеке және заңды тұлғаларға беретін халықты орталықсыздандырылмаған ауызсумен және шаруашылық-ауызсумен қамтамасыз ету үшін пайдаланылатын жер бетіндегі және жерасты су объектілеріне қорытындысын беру

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы уәкілетті органның жеке және заңды тұлғаларға беретін халықты орталықсыздандырылмаған ауызсумен және шаруашылық-ауызсумен қамтамасыз ету үшін пайдаланылатын жер бетіндегі және жерасты су объектілеріне қорытындысы

 

325.

Қазақстан Республикасы Су кодексінің 66-бабының 1-тармағында көрсетілген құрылыстарды немесе техникалық құрылғыларды қолдана отырып, жер бетіндегі суларды алу және (немесе) пайдалану

Арнайы су пайдалануға рұқсат

 

326.

Жер қойнауы бөлігінен тәулігіне елуден екі мың шаршы метрге дейін алу лимиттерімен шаруашылық-ауыз және өндірістік-техникалық жерасты суларын пайдалану

Арнайы су пайдалануға рұқсат

 

327.

Өнеркәсіптік, шаруашылық-тұрмыстық, дренажды және басқа да сарқынды суларды жер бетіндегі су объектілеріне, су шаруашылығы құрылыстарына немесе жер бедеріне ағызу

Арнайы су пайдалануға рұқсат

 

328.

Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру

Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат

 

329.

Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты ұзарту

Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты ұзарту туралы шешім

 

330.

Шетелдік жұмысшыны тартуға бұрын берілген рұқсатты басқа шетел жұмысшысына қайта ресімдеу

Шетелдік жұмысшыны тартуға бұрын берілген рұқсатты басқа шетел жұмысшысына қайта ресімдеу туралы шешім

 

331.

Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында жұмысқа орналасуға шетелдік жұмыскерге рұқсат беру

Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында жұмысқа орналасуға шетелдік жұмыскерге рұқсат

 

332.

Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында шетелдік жұмыскерге жұмысқа орналасуға рұқсатты ұзарту

Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында шетелдік жұмыскерге жұмысқа орналасуға рұқсатты ұзарту туралы шешім

 

333.

Мемлекеттік орман қорында орман шаруашылығын жүргізуге байланысты емес жұмыстарды жүргізуге келісу

Мемлекеттік орман қорында орман шаруашылығын жүргізуге байланысты емес жұмыстарды жүргізуге келісу

 

334.

Жер қойнауы бөлігінен шаруашылық-ауыз суларды және өндірістік-техникалық жерасты суларын пайдалануға арнайы су пайдалану шарттарын келісу

Жер қойнауы бөлігінен шаруашылық-ауыз суларды және өндірістік-техникалық жерасты суларын пайдалануға арнайы су пайдалану шарттарын келісу

 

334-1.

Су тұтыну мен су бұрудың үлестік нормаларын келісу

Су тұтыну мен су бұрудың үлестік нормаларын келісу

 

5-сынып - «жеке тұлғаларға кәсіптік қызмет үшін берілетін рұқсаттар»

335.

Сарапшыларды энергетикалық сараптама жүргізу құқығына аккредиттеу

Сарапшыларды энергетикалық сараптама жүргізу құқығына аккредиттеу туралы куәлік

Конкурс рәсімі қолдануға келеді

336.

Энергетика ұйымдарының басшылары мен мамандарын аттестаттау

Аттестациялық парақ

Конкурс рәсімі қолдануға келеді

337.

IV және одан жоғары электр қауіпсіздігі бойынша рұқсат беру тобын тағайындау

Электр қондырғыларында жұмыс істеу нормалары мен қағидаларын білуді тексеру хаттамасы

Конкурс рәсімі қолдануға келеді

338.

Сот сарапшысының біліктілігін тағайындау

Сот сарапшысының сот сараптамасының белгілі бір түрін өндіру құқығына біліктілік куәлігі

Конкурс рәсімі қолдануға келеді

339.

Сот сарапшысын аттестаттау

Аттестаттау комиссиясының қорытындысы

Конкурс рәсімі қолдануға келеді

340.

Кедендік декларациялау бойынша маманның біліктілік аттестатын беру

Кедендік декларациялау бойынша маманның аттестаты

Қолданылу мерзімі - 2 жыл

341.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)

342.

Энергиямен жабдықтау мақсатында электр және жылу энергиясын өндіруді, беруді және бөлуді және оларды сатып алу, техникалық жағдайды және электр және энергия қондырғыларының техникалық жай-күйін бақылау және пайдалану қауіпсіздігін жүзеге асыру үшін ұйымдар басшыларының, мамандарының техникалық пайдалану қағидаларын және қауіпсіздік қағидаларын білуін біліктілік тұрғысынан тексеру

Білімді біліктілік тексерудің хаттамасы мен куәлігі

Конкурс рәсімі қолдануға келеді

343.

Кемелердің командалық құрамының адамдарын аттестаттау

Кемелердің командалық құрамының адамдары үшін аттестаттаудан өту туралы анықтама

Конкурс рәсімі қолдануға келеді

344.

Кәсіби дипломды беру

Кәсіби диплом

 

344-1.

Кәсіби дипломның растамасын беру

Кәсіби дипломның растамасы

 

344-2.

Жеңілдік рұқсатын беру

Жеңілдік рұқсаты

 

345.

Кеме жүргізушілерді өздігінен жүретін шағын көлемді кемені басқару құқығына аттестаттау

Өздігінен жүретін шағын көлемді кемені басқару құқығына куәлік

Конкурс рәсімі қолдануға келеді

346.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)

347.

Сарапшыларды сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы сараптамалық жұмыстарды жүзеге асыру мен инжинирингтік қызметтер көрсету құқығына аттестаттау

Сарапшының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы сараптамалық жұмыстарды жүзеге асыру мен инжинирингтік қызметтер көрсету құқығына аттестаты

Конкурс рәсімі қолдануға келеді

348.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)

349.

Жергілікті атқарушы органдар беретін куәліктерді қоспағанда, азаматтарға жүргізуші куәліктерін беру

Жүргізуші куәлігі

Конкурс рәсімі қолдануға келеді

350.

Жеке тұлғаларды денсаулық сақтау субъектілерінің қызметіне тәуелсіз сараптамалық бағалау жүргізу құқығына аккредиттеу

Аккредиттеу туралы куәлік

Конкурс рәсімі қолдануға келеді

351.

Сот-медициналық, сот-психиатриялық, сот-наркологиялық сарапшыларды аттестаттау

Аттестаттау куәлігі

Конкурс рәсімі қолдануға келеді

352.

Клиникалық практикаға жіберу үшін біліктілік санаты тағайындалмаған маман сертификатын беру

Клиникалық практикаға жіберу үшін біліктілік санаты тағайындалмаған маман сертификаты

Конкурс рәсімі қолдануға келеді

353.

Сот-медициналық, сот-психиатриялық және сот-наркологиялық сараптамалардың белгілі түрін жүргізу құқығына біліктілік беру

Сот сараптамасының белгілі түрін жүргізу құқығына біліктілік куәлігі

Конкурс рәсімі қолдануға келеді

354.

Тиісті біліктілік санаты тағайындалған маман сертификатын беру

Тиісті біліктілік санаты тағайындалған маман сертификаты

Конкурс рәсімі қолдануға келеді

355.

Алғашқы медициналық-санитариялық, консультациялық-диагностикалық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарындағы дәріхана пункттері және фармацевтік білімі бар маман болмаған жағдайда жылжымалы дәріхана пункттері арқылы аудан орталықтарынан алыс елді мекендерде дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды өткізуді жүзеге асыру үшін медициналық білімі бар мамандарды аттестаттау

Алғашқы медициналық-санитариялық, консультациялық-диагностикалық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарындағы дәріхана пункттері және фармацевтік білімі бар маман болмаған жағдайда жылжымалы дәріхана пункттері арқылы аудан орталықтарынан алыс елді мекендерде дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды өткізуді жүзеге асыру үшін медициналық білімі бар маманның аттестаттау парағы

Конкурс рәсімі қолдануға келеді

356.

Тракторларды және солардың базасында жасалған өздігінен жүретін шасси мен механизмдерді, өздігінен жүретін мелиоративтік және жол-құрылыс машиналарын, сондай-ақ өтімділігі жоғары арнайы машиналарды жүргізу құқығына куәлік беру

Тракторларды және солардың базасында жасалған өздігінен жүретін шасси мен механизмдерді, өздігінен жүретін мелиоративтік және жол-құрылыс машиналарын, сондай-ақ өтімділігі жоғары арнайы машиналарды жүргізу құқығына куәлік

Конкурс рәсімі қолдануға келеді

357.

Техникалық реттеу саласындағы сарапшы-аудитор аттестатын беру (сәйкестікті растау, тауар шығарылған елді анықтау, аккредиттеу бойынша)

Техникалық реттеу саласындағы сарапшы-аудитор аттестаты (сәйкестікті растау, тауар шығарылған елді анықтау, аккредиттеу бойынша)

 

358.

Әкімшінің (уақытша әкімшінің, оңалтушы, уақытша және банкроттықты басқарушының) қызметін жүзеге асыру құқығы бар адамдарды тіркеу

Әкімшінің (уақытша әкімшінің, оңалтушы, уақытша және банкроттықты басқарушының) қызметін жүзеге асыру құқығы бар адамдарды тіркеу туралы растау

 

359.

Әкімшінің (уақытша әкімшінің, оңалтушы, уақытша және банкроттықты басқарушының) қызметін жүзеге асыру құқығына үміткер адамдардың біліктілік емтиханын өткізу

Әкімшінің (уақытша әкімшінің, оңалтушы, уақытша және банкроттықты басқарушының) қызметін жүзеге асыру құқығына біліктілік емтиханынан өткені туралы шешім

 

360.

Жеке сот орындаушысы қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу

Жеке сот орындаушысы қызметімен айналысуға үміткер адамдардың аттестаттаудан өткені туралы шешім

 

361.

Нотариусты есептік тіркеуге қою

Нотариусты есептік тіркеуге қою туралы шешім

Конкурс рәсімі қолдануға келеді

362.

Мүлікті (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтер құнын қоспағанда) бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына біліктілік емтиханын өткізу

Мүлікті (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтер құнын қоспағанда) бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына біліктілік емтиханынан өткені туралы шешім

Конкурс рәсімі қолдануға келеді

363.

Зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтер құнын бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына біліктілік емтиханын өткізу

Зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтер құнын бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына біліктілік емтиханынан өткені туралы шешім

Конкурс рәсімі қолдануға келеді

364.

Адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттауды өткізу

Адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер адамдардың аттестаттаудан өткені туралы шешім

Конкурс рәсімі қолдануға келеді

365.

Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына үміткер адамдарды аттестаттауды өткізу

Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына үміткер адамдардың аттестаттаудан өткені туралы шешім

Конкурс рәсімі қолдануға келеді

366.

Актуарийлердің білікті емтиханын қабылдау

Біліктілік емтиханының нәтижесі көрсетілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің хаты

 

367.

Ветеринария саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғаларды аттестаттау

Кәсіпкердің аттестаттау парағы

Конкурс рәсімі қолдануға келеді

368.

Еңбекші көшіп келушіге рұқсат беру

Еңбекші көшіп келушіге рұқсат

 

369.

Еңбекші көшіп келушіге рұқсатты ұзарту

Еңбекші көшіп келушіге рұқсатты ұзарту туралы шешім қабылдау

 

369-1.

Атом энергиясын пайдалану саласындағы пайдаланушы ұйымның персоналын аттестаттау

Атом энергиясын пайдалану саласындағы пайдаланушы ұйымның персоналын аттестаттау туралы куәлік

Қолданылу мерзімі -

3 жыл

369-2.

Энергия аудиторларына кандидаттарды аттестаттау

Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы энергия аудиторының аттестаты

 

6-сынып - «өнімге берілетін рұқсаттар»

370.

Тауарларды ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарына және жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнаулы техникалық құралдарға жатқызу тұрғысынан техникалық зерттеу бойынша қорытынды беру

Тауарларды ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарына және жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнаулы техникалық құралдарға жатқызу тұрғысынан техникалық зерттеу бойынша қорытынды

 

371.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)

372.

Өлшем құралдарының үлгісін бекіту туралы сертификат беру

Өлшем құралдарының үлгісін бекіту туралы сертификат

 

373.

Өлшем құралдарын метрологиялық аттестаттау туралы сертификат беру

Өлшем құралдарын метрологиялық аттестаттау туралы сертификат

 

374.

Өлшем құралдарын метрологиялық аттестаттау туралы сертификатты тіркеу

Шетел сертификатындағы тіркеу нөмірінің бедері

 

375.

Мемлекеттік тіркей отырып, жемшөп қоспаларына тіркеу куәлігін беру

Мемлекеттік тіркей отырып, жемшөп қоспаларына берілетін тіркеу куәлігі

 

376.

Импортталатын тауарларды өнеркәсіптік қайта өңдеуге арналған тауарларға жатқызуды растау туралы қорытынды

Импортталатын тауарларды өнеркәсіптік қайта өңдеуге арналған тауарларға жатқызуды растау туралы қорытынды

 

377.

Ветеринариялық препараттарға тіркеу куәліктерін беру

Ветеринариялық препараттарға тіркеу куәлігі

 

378.

Балалар тағамы өнімдерін, тамақ және тамаққа биологиялық белсенді қоспаларды, гендік түрлендірілген объектілерді, бояғыштарды, дезинфекциялау, дезинсекциялау және дератизациялау құралдарын, сумен және тағам өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарды, химиялық заттарды, адамның денсаулығына зиянды әсер ететін өнімдер мен заттардың жекелеген түрлерін мемлекеттік тіркеу немесе қайта тіркеу

Балалар тағамы өнімдерін, тамақ және тамаққа биологиялық белсенді қоспаларды, гендік түрлендірілген объектілерді, бояғыштарды, дезинфекциялау, дезинсекциялау және дератизациялау құралдарын, сумен және тағам өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарды, химиялық заттарды, адамның денсаулығына зиянды әсер ететін өнімдер мен заттардың жекелеген түрлерін мемлекеттік тіркеу немесе қайта тіркеу туралы куәлік

 

379.

Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу, олардың тіркеу құжатына өзгерістер енгізу

Дәрілік заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникаға тіркеу куәлігі

 

380.

Химиялық өнімді тіркеу туралы куәлік беру

Химиялық өнімді тіркеу туралы куәлік

 

381.

Тауарларды ішкі тұтыну үшін өңдеу кедендік рәсімдеріне орналастыру

Тауарларды ішкі тұтыну үшін өңдеу шарттары туралы құжат

 

382.

Қазақстан Республикасының кедендік аумағында тауарларды өңдеу шарттары туралы құжат беру

Қазақстан Республикасының аумағында тауарларды өңдеу шарттары туралы құжат

 

383.

Тауарларды кедендік аумақтан тыс өңдеу шарттары туралы құжат беру

Тауарларды кедендік аумақтан тыс өңдеу шарттары туралы құжат

 

384.

Өлшем құралдарының үлгісін бекітуді тану туралы сертификат беру

Өлшем құралдарының үлгісін бекітуді тану туралы сертификат

 

385.

Шетелде шығарылған стандарттық үлгіні қолдануға рұқсат ету

Шетелде шығарылған стандарттық үлгіні қолдануға куәлік беру

 

386.

Мемлекеттік стандарттық үлгіні бекіту

Мемлекеттік стандарттық үлгіні бекіту туралы сертификат

 

387.

Жарылғыш материалдарды және олардың негізінде жасалған бұйымдарды үнемі қолдануға рұқсаттар беру

Жарылғыш материалдарды және олардың негізінде жасалған бұйымдарды үнемі қолдануға рұқсат

 

388.

Фитосанитариялық сертификат беру

Фитосанитариялық сертификат

 

389.

Пестицидтерді (улы химикаттарды) мемлекеттік тіркеу

Пестицидтерге (улы химикаттарға) берілетін тіркеу куәлігі

 

390.

Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау өніміне ветеринариялық-санитариялық қорытынды беру

Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау өніміне ветеринариялық-санитариялық қорытынды

 

391.

Карантиндік сертификат беру

Карантиндік сертификат

 

392.

Тауарларды, технологияларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді, ақпаратты өнімге жатқызу туралы қорытынды беру

Тауарларды, технологияларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді, ақпаратты өнімге жатқызу туралы қорытынды

 

393.

Тауарларды қайта өңдеу (Кеден одағында алыс-беріс шикізатты қайта өңдеу) шарттары туралы қорытынды беру

Тауарларды қайта өңдеу (кеден одағында алыс-беріс шикізатты қайта өңдеу) шарттары туралы қорытынды

 

394.

Қазақстан Республикасының сыртқы нарығында бекіре тұқымдас балықтар уылдырығының саудасы үшін таңба бекіту және Қазақстан Республикасының ішкі нарығында оның саудасы үшін таңба беру

Қазақстан Республикасының сыртқы нарығында бекіре тұқымдас балықтар уылдырығының саудасы үшін таңба бекіту және Қазақстан Республикасының ішкі нарығында оның саудасы үшін таңба беру

 

 

 

 

 

 

 

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен (бұр.ред.қара); 2015.13.01. № 276-V ҚР Заңымен (бұр.ред.қара); 2015.05.05. № 312-V ҚР Заңымен (күшіне енетін мерзімін қара) (бұр.ред.қара) 3-қосымша өзгертілді«Рұқсаттар және хабарламалар туралы»

2014 жылғы 16 мамырдағы № 202-V ҚРЗ

Қазақстан Республикасының Заңына

3-қосымша

 

 Хабарламалар
ТІЗБЕСІ

1. Теңіз ғылыми зерттеулерін жүргізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

2. Мұнай өнімдерінің көтерме жеткізілімдеріне байланысты қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

3. Құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама

4. Күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

5. Асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

6. Тұқымның сұрыпты және егу сапаларына сараптама жүргізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

7. Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сұрыптық егістерін сынақтан өткізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

8. Электр энергетикасы объектілерін және (немесе) олардың жекелеген бөліктерін сатып алу-сату, жалға немесе сенімгерлік басқаруға беру жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

9. Зоологиялық жинақтаманы тізілімге енгізу туралы хабарлама

10. Геодезиялық жұмыстарды жүргізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

11. Картография жұмыстарын жүргізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

12. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту саласындағы қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

13. Қолданылатын салық салу режимі туралы хабарлама

14. Уәкілетті банктің айырбастау пункті қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

15. Такси тасымалдаушысы ретінде қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

16. Электрондық (цифрлық) тахографтарға электрондық карточкаларды дайындау және беру жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

17. Шағын көлемді кемелердің кеме жүргiзушiлерiн даярлау жөніндегі курстар қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

18. Халықаралық және республикаішілік қатынастарда қауiптi жүктерді тасымалдауды жүзеге асыратын автокөлік құралдары жүргізушілерін арнайы даярлау жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

19. Жеке немесе заңды тұлғалардың (немесе адамдар тобының) табиғи монополия субъектiсiнiң жарғылық капиталындағы дауыс беретiн акциялардың (қатысу үлестерінің) оннан астам пайызын сатып алуы туралы хабарлама

20. Әуежайлар қызметтерін көрсететін табиғи монополия субъектілерінің өзге қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама

20-1. Табиғи монополия субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтермен (тауарлармен, жұмыстармен) технологиялық байланысты қызметтер көрсетуді бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама.

21. Халықтың декреттелген тобын гигиеналық оқыту жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

22. Медициналық мақсаттағы бұйымдарды көтерме саудада өткiзу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

23. Медициналық техниканы көтерме саудада өткiзу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

24. Медициналық мақсаттағы бұйымдарды бөлшек саудада өткiзу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

25. Медициналық техниканы бөлшек саудада өткiзу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

26. Ветеринария саласындағы кәсіпкерлік қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

27. Тахографтарды орнату және оларға қызмет көрсету жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

28. Шетелдiк және халықаралық ұйымдардың Қазақстан Республикасының аумағында шетелдiк үлгiнің сәйкестiгін растау саласындағы құжаттарды беру жөніндегі қызметтi бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама

29. Оқу дабылдарын және аварияға қарсы жаттығуларды өткізу туралы хабарлама

30. Эпидемиялық маңыздылығы болмашы объекті қызметінің басталғаны және тоқтатылғаны (оларды пайдалану) туралы хабарлама

31. Санитариялық-эпидемиологиялық аудит жүргізу қызметінің басталғаны туралы хабарлама

32. Турагенттік қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама

33. Гид (гид-аудармашы), экскурсовод, туризм нұсқаушысы қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама.

34. Теңіз көлігі мамандарын даярлау (қайта даярлау) және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама.

 

  

 

  

 

  
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет