Рўќсаттар жјне хабарламалар туралыжүктеу 2.11 Mb.
бет1/7
Дата21.04.2019
өлшемі2.11 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Рўќсаттар жјне хабарламалар туралы

Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕы 2014 жылєы 16 мамырдаєы № 202-V ЌРЗ


"Егемен Ќазаќстан" 20.05.2014 ж. № 97 (28321); "Казахстанская правда" от 20.05.2014 г. № 97 (27718); Ќазаќстан Республикасы Парламентініѕ Жаршысы, 2014 ж., № 9, 51-ќўжат


      Ќолданушылар назарына!
      Ќолданушыларєа ыѕєайлы болуы їшін РЌАО мазмўнды жасады.

      МАЗМЎНЫ

      Осы Заѕ жекеше кјсіпкерлік субъектілерініѕ жјне осы Заѕда кґзделген басќа да тўлєалардыѕ жекелеген ќызмет тїрлерін немесе јрекеттерді жїзеге асыруыныѕ рўќсат беру немесе хабарлама жасау тјртібін енгізуге байланысты ќоєамдыќ ќатынастарды реттейді.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      1-бап. Осы Заѕда пайдаланылатын негізгі ўєымдар      Осы Заѕда мынадай негізгі ўєымдар пайдаланылады:
      1) аќпараттандыру саласындаєы ујкілетті орган – аќпараттандыру жјне «электрондыќ їкімет» саласында басшылыќты жїзеге асыратын орталыќ мемлекеттік орган;
      2) біліктілік талаптары – ґтініш берушініѕ жјне лицензиаттыѕ жекелеген лицензияланатын ќызмет тїрімен жјне (немесе) лицензияланатын ќызмет тїрініѕ кіші тїрімен айналысу ќабілетін сипаттайтын, лицензия жјне (немесе) лицензияєа ќосымша беру кезінде де, оныѕ жарамдылыєы уаќытыныѕ бїкіл кезеѕінде де ќойылатын сандыќ жјне сапалыќ нормативтер мен кґрсеткіштер жиынтыєы;
      3) екінші санаттаєы рўќсатты беруге ујкілетті орган – Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес ќўзыретіне рўќсат беру рјсімін жїзеге асыру жґніндегі функциялар жатќызылєан мемлекеттік орган немесе лауазымды тўлєа;
      4) екінші санаттаєы рўќсатты иеленуші – екінші санаттаєы жарамды рўќсаты бар жеке немесе заѕды тўлєа;
      5) лицензияланатын ќызмет тїрі – айналысу їшін осы Заѕєа сјйкес лицензия алу талап етілетін ќызмет тїрі (белгілі бір јрекет (операция, саќтандыру сыныптары);
      6) лицензия – жеке немесе заѕды тўлєаєа ќауіптіліктіѕ жоєары деѕгейіне байланысты лицензияланатын ќызмет тїрін не лицензияланатын ќызметтіѕ кіші тїрін жїзеге асыруєа лицензиар беретін бірінші санаттаєы рўќсат;
      7) лицензиар – осы Заѕєа сјйкес лицензиялауды жїзеге асыратын мемлекеттік орган;
      8) лицензиат – лицензиясы бар жеке немесе заѕды тўлєа;
      9) лицензияланатын ќызмет тїрініѕ кіші тїрі – бір лицензия аясында тиісті лицензияланатын ќызмет тїрін наќтылау;
      10) лицензиялау – лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаларды жјне лицензияныѕ жјне (немесе) лицензияєа ќосымшалардыѕ телнўсќасын беруге жјне ќайта ресімдеуге, рўќсаттыќ баќылауды жїзеге асыруєа, лицензияныѕ жјне (немесе) лицензияєа ќосымшалардыѕ ќолданысын тоќтата тўруєа, ќайта бастауєа жјне тоќтатуєа байланысты іс-шаралар кешені;
      11) лицензияныѕ иеліктен шыєарылатындыєы – басќа жеке немесе заѕды тўлєаныѕ біліктілік талаптарына сјйкестігін тексеру рјсімдерін жїргізбей, оєан лицензияны ќайта ресімдеу мїмкіндігі;
      12) жарамды рўќсат – берілген, ўзартылєан немесе ќайта ресімделген, ќолданысы осы Заѕєа сјйкес тоќтатыла тўрмаєан немесе тоќтатылмаєан рўќсат;
      13) ґтініш беруші – лицензиялаудан немесе рўќсат беру рјсімінен ґту їшін тиісті рўќсат беру органына жїгінген немесе хабарлама жіберген жеке немесе заѕды тўлєа, заѕды тўлєаныѕ филиалы немесе ґкілдігі, лицензиат, екінші санаттаєы рўќсатты иеленуші;
      14) реттеуші мемлекеттік органдар – рўќсат беру немесе хабарлама жасау тјртібі енгізілген немесе енгізу жоспарланып жатќан наќты салада кјсіпкерлік ќызметті реттеуге жауапты мемлекеттік органдар;
      15) рўќсат – рўќсат беру органдары лицензиялау немесе рўќсат беру рјсімі арќылы жїзеге асыратын, жеке немесе заѕды тўлєаныѕ ќызметті немесе јрекеттерді (операцияларды) жїзеге асыруєа ќўќыєын растау;
      16) рўќсаттыќ баќылау – рўќсат беру органдарыныѕ рўќсат жјне (немесе) рўќсатќа ќосымша берілгенге дейін ґтініш берушініѕ біліктілік немесе рўќсат беру талаптарына сјйкестігін тексеруге баєытталєан ќызметі, сондай-аќ, олар берілгеннен кейін лицензиаттардыѕ жјне екінші санаттаєы рўќсатты иеленушілердіѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ рўќсаттар жјне хабарламалар туралы заѕнамасын саќтауын ќамтамасыз ету;
      17) рўќсат беру органдары – лицензиарлар жјне екінші санаттаєы рўќсаттарды беруге ујкілетті органдар;
      18) рўќсат беру тјртібі – ќызметті немесе јрекеттерді (операцияларды) жїзеге асыру басталєанєа дейін тўлєаныѕ осы Заѕда кґзделген жарамды рўќсатќа ие болу міндетін белгілеу;
      19) рўќсат беру рјсімі – екінші санаттаєы рўќсатты беруге жјне оєан ќатысты Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында кґзделген ґзге де јрекеттерді жасауєа, сондай-аќ рўќсаттыќ баќылауды жїзеге асыруєа байланысты іс-шаралар кешені;
      20) рўќсат беру талаптары – ґтініш берушініѕ жјне екінші санаттаєы рўќсатты иеленушініѕ рўќсат беру тјртібі енгізілген жекелеген ќызмет тїрін немесе јрекетті (операцияны) жїзеге асыру ќабілетін сипаттайтын, екінші санаттаєы рўќсатты беру кезінде де, оныѕ жарамдылыєы уаќытыныѕ бїкіл кезеѕінде де ќойылатын сандыќ жјне сапалыќ нормативтер мен кґрсеткіштердіѕ жиынтыєы;
      21) рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік электрондыќ тізілімі – берілген, ќайта ресімделген, тоќтатыла тўрєан, кїші жойылєан, ўзартылєан, ќайта басталєан жјне ќолданысы тоќтатылєан рўќсаттар жјне олардыѕ телнўсќалары туралы, сондай-аќ алынєан хабарламалар туралы мјліметтер ќамтылєан рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік аќпараттыќ жїйесініѕ ќўрауышы;
      22) рўќсаттар жјне хабарламалар саласындаєы ујкілетті орган – рўќсаттар мен хабарламалар саласындаєы басшылыќты жјне салааралыќ їйлестіруді жїзеге асыратын орталыќ мемлекеттік орган;
      23) рўќсат беру немесе хабарлама жасау тјртібініѕ реттеушілік јсерін талдау (бўдан јрі – реттеушілік јсерді талдау) – кейіннен мемлекеттік реттеу маќсаттарына ќол жеткізуді баєалауєа мїмкіндік беретін, енгізілетін рўќсат беру немесе хабарлама жасау тјртібініѕ пайдасы мен шыєындарын салыстырудыѕ талдамалыќ рјсімі;
      24) рўќсат беру немесе хабарлама жасау тјртібін ќатаѕдату – ґтініш берушілерге, лицензиаттарєа немесе екінші санаттаєы рўќсаттарды иеленушілерге ќосымша талаптар, міндеттер белгілеу немесе жїктемені ґзгеше ўлєайту;
      25) рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік аќпараттыќ жїйесі – лицензиялауды, сјйкестендіру нґмірін бере отырып, рўќсат алу бґлігінде рўќсат беру рјсімдерін электрондыќ тїрде жїзеге асыруєа, ґтініш берушініѕ хабарлама жіберуіне жјне осы процестерді ќамтамасыз етуге арналєан, «электрондыќ їкіметтіѕ» ќўрауышы болып табылатын аќпараттыќ жїйе;
      26) рўќсаттыѕ электрондыќ нысаны – рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік аќпараттыќ жїйесін пайдалана отырып ресімделетін жјне алынатын, ќаєаз жеткізгіштегі рўќсатпен мјні бірдей электрондыќ ќўжат нысанындаєы рўќсат;
      27) тарихи деректер – хабарламаларды ќабылдауды жїзеге асыратын рўќсат беру органдары мен мемлекеттік органдарда рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік электрондыќ тізілімін жїргізу мїмкіндігі уаќытша немесе ўдайы болмаєан кезеѕде берілген немесе жіберілген рўќсаттар мен хабарламалар туралы аќпарат;
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      28) тармаќша жаѕа редакцияда кґзделген - ЌР 29.09.2014 № 239-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз).
      28) хабарлама – Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі немесе Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкі бекіткен нысан бойынша ґтініш беруші жасаєан, ќызметтіѕ немесе јрекеттіѕ жїзеге асырылуыныѕ басталєаны немесе тоќтатылєаны туралы аќпарат беретін ќўжат;
      29) хабарлама жасау тјртібі – ќызметті немесе јрекеттерді жїзеге асыру басталєанєа дейін жеке немесе заѕды тўлєаныѕ бўл туралы осы Заѕда белгіленген тјртіппен хабарламаларды ќабылдауды жїзеге асыратын мемлекеттік органды хабардар ету міндетін белгілеу;
      30) ілеспе рўќсат – ґтініш берушіге басќа рўќсатты беру їшін Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес міндетті шарт болып табылатын екінші санаттаєы рўќсат;
      31) экспорт жјне импорт саласындаєы ујкілетті органдар – экспорт жјне импорт саласында басшылыќты жїзеге асыратын орталыќ мемлекеттік органдар.

      2-бап. Ќазаќстан Республикасыныѕ рўќсаттар жјне


             хабарламалар туралы заѕнамасы

      1. Ќазаќстан Республикасыныѕ рўќсаттар жјне хабарламалар туралы заѕнамасы Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясына негізделеді жјне осы Заѕ мен Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де нормативтік ќўќыќтыќ актілерінен тўрады.


      2. Егер Ќазаќстан Республикасы ратификациялаєан халыќаралыќ шартта осы Заѕда кґзделгеннен ґзгеше ќаєидалар белгіленген болса, онда халыќаралыќ шарттыѕ ќаєидалары ќолданылады.

      3-бап. Осы Заѕныѕ ќолданылу саласы      1. Осы Заѕныѕ кїші Ќазаќстан Республикасындаєы бір мезгілде мынадай белгілерге сјйкес келетін барлыќ рўќсаттар мен хабарламаларєа ќолданылады:
      1) жеке немесе заѕды тўлєа ќызметті немесе јрекетті (операцияны) жїзеге асыруды бастау їшін – рўќсатты алєан, ал хабарламаны жіберген болуєа тиіс;
      2) Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерініѕ талаптарына сјйкес рўќсат (ілеспе рўќсаттан басќа) алу жјне хабарлама жіберу Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тўлєалар тобы їшін міндетті болып табылады, ал оларды алмай ќызметті немесе јрекеттерді (операцияларды) жїзеге асыру ќылмыстыќ немесе јкімшілік жауаптылыќќа јкеп соєады;
      3) рўќсатты беруді жјне хабарламаны ќабылдауды ујкілетті мемлекеттік органдар немесе ујкілетті мемлекеттік органдардыѕ лауазымды адамдары жїзеге асырады;
      4) рўќсат алу, хабарлама жіберу жґніндегі міндет: жеке жјне заѕды тўлєаларєа – жекеше кјсіпкерлік субъектілеріне; реттелетін кјсіби ќызметпен айналысуєа ќўќыќ алатын жеке тўлєаларєа; жекеше кјсіпкерлік субъектілері болып табылмайтын, біраќ ґзініѕ ќызметін немесе јрекеттерін (операцияларын) жїзеге асыру їшін жекеше кјсіпкерлік субъектілері сияќты сондай рўќсаттарды алуєа міндетті жеке жјне заѕды тўлєаларєа жїктеледі;
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      5) тармаќша жаѕа редакцияда кґзделген - ЌР 29.09.2014 № 239-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз).
      5) рўќсат беруді жїзеге асыратын органдар Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында, Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ жарлыќтарында, Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќаулыларында немесе Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкініѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерінде белгіленген талаптарєа сјйкестігін тексеруді жїргізуге жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген талаптарєа сјйкес келмеген жаєдайларда рўќсат беруден бас тартуєа ујкілетті болады.
      2. Осы Заѕныѕ кїші:
      1) осы Заѕєа 1 жјне 2-ќосымшаларда кґзделмеген, «Техникалыќ реттеу туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕында белгіленген рўќсаттарєа;
      2) заѕды тўлєаларды мемлекеттік тіркеуге жјне филиалдар мен ґкілдіктерді есептік тіркеуге, заѕды тўлєалар ќызметініѕ тоќтатылуын мемлекеттік тіркеуге, филиалдар мен ґкілдіктерді есептік тіркеуден шыєаруєа;
      3) «Валюталыќ реттеу жјне валюталыќ баќылау туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына сјйкес жїзеге асырылатын валюталыќ операцияларды тіркеуге жјне валюталыќ операциялар туралы жјне шетел банкінде шот ашу туралы хабарлама жасауєа;
      4) «Баєалы ќаєаздар рыногы туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына сјйкес баєалы ќаєаздар эмитенттері ўсынатын аќпарат пен есептерді ќоса алєанда, эмиссиялыќ баєалы ќаєаздарды шыєаруды мемлекеттік тіркеуге, шет мемлекет аумаєында резидент-ўйымдардыѕ эмиссиялыќ баєалы ќаєаздарын шыєаруєа жјне (немесе) орналастыруєа рўќсат беруге;
      5) Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкініѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілеріне сјйкес ќаржы саласындаєы ќызметті жјне ќаржы ресурстарын шоєырландыруєа байланысты ќызметті жїзеге асыру процесінде баєалы ќаєаздар эмитенттері мен ќаржы ўйымдары жіберетін хабарламаларєа (мјліметтерге);
      6) «Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік шекарасы туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕында белгіленген, осы Заѕєа 2-ќосымшада кґзделмеген рўќсаттарєа;
      7) табиєи монополиялар салаларында жјне реттелетін нарыќтарда табиєи монополиялар субъектілерініѕ тариф белгілеуді реттеу жјне реттелетін нарыќ субъектілерініѕ баєа белгілеу бґлігінде басшылыќты жїзеге асыратын ујкілетті органныѕ јрекеттеріне;
      8) «Мемлекеттік ќўпиялар туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕында белгіленген рўќсаттарєа ќолданылмайды.

      4-бап. Рўќсаттар жјне хабарламалар саласындаєы


              мемлекеттік реттеудіѕ негізгі ќаєидаттары

      Рўќсаттар жјне хабарламалар саласындаєы мемлекеттік реттеудіѕ негізгі ќаєидаттары мыналар болып табылады:


      1) тўтынушылар, кјсіпкерлер жјне мемлекет мїдделерініѕ теѕгерімі;
      2) рўќсат беру немесе хабарлама жасау тјртібін енгізудіѕ негізділігі жјне тиімділігі;
      3) мемлекеттік органдар ќызметініѕ ашыќтыєы жјне аќпаратќа ќолжетімділік;
      4) ґзара жауаптылыќ;
      5) сыбайлас жемќорлыќтан азат болу.

      5-бап. Тўтынушылар, кјсіпкерлер жјне мемлекет


              мїдделерініѕ теѕгерімі

      1. Рўќсат беру немесе хабарлама жасау тјртібін енгізу ќызмет немесе јрекеттер (операциялар) ќауіпсіздігініѕ жеткілікті деѕгейін, кјсіпкерлерге объективті тїрде ќажетті еѕ аз жїктеме кезінде тўтынушылардыѕ ќўќыќтарын барынша тиімді ќорєауды ќамтамасыз ету маќсатында жїзеге асырылады.


      2. Біліктілік жјне рўќсат беру талаптары ґтініш берушіге, лицензиатќа немесе екінші санаттаєы рўќсатты иеленушіге алдаєы ќызмет жјне јрекет (операция) немесе объект ќауіпсіздігініѕ талап етілетін деѕгейін ќамтамасыз ету їшін жеткілікті сандыќ жјне сапалыќ нормативтер мен кґрсеткіштердіѕ еѕ аз ќажетті жиынтыєын ќамтамасыз етуге тиіс.
      3. Рўќсат беру органдарыныѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерінде тікелей кґзделмеген ќўжаттарды беруді талап етуге ќўќыєы жоќ.

      6-бап. Рўќсат беру немесе хабарлама жасау тјртібін


              енгізудіѕ негізділігі жјне тиімділігі

      1. Рўќсат беру немесе хабарлама жасау тјртібін енгізудіѕ негізділігі жјне тиімділігі мемлекеттік реттеу маќсатына ќол жеткізуде негіздеудіѕ, келісудіѕ жјне олардыѕ тиімділігіне мониторинг жїргізудіѕ міндетті рјсімдерін енгізу арќылы ќамтамасыз етіледі.


      2. Рўќсаттарды беру кезінде, сондай-аќ ґзге жаєдайларда алынатын алымдардыѕ немесе тґлемдердіѕ мґлшері мемлекеттіѕ рўќсат беру тјртібін јкімшілендіруге жўмсалатын шыєындарын ґтеу ќажеттігіне байланысты айќындалуєа тиіс.
      Реттеу шектеуші сипатта болєан жаєдайда Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарымен рўќсаттар беру кезінде алымдарды немесе тґлемдерді алу жјне олардыѕ мґлшері мїлік цензі жјне нарыќќа кіру їшін шектеу ретінде, сондай-аќ ќауіптілік деѕгейі жоєары ќызметке немесе шектеулі ресурстар немесе квотаны пайдалану ќызметіне берілетін рўќсаттарєа ќатысты кґзделуі мїмкін.
      3. Енгізілген рўќсат беру немесе хабарлама жасау тјртібініѕ жїктемесі реттеушілік јсерді талдау арќылы ґлшенуге жјне баєалануєа тиіс.
      4. Реттеу ќўралдарын таѕдау ќызмет тїрлеріне немесе јрекеттерге (операцияларєа) жјне жекеше кјсіпкерлік субъектілеріне ќатысты тјуекелдерді баєалау жјне басќару ќаєидаттары негізге алына отырып жїзеге асырылады.
      Јртїрлі жекеше кјсіпкерлік субъектілерініѕ алдаєы ќызметіне немесе јрекетіне (операциясына) байланысты ќауіптілік деѕгейіне ќарай ќызметтіѕ бір тїрі немесе јрекет (операция) шеѕберінде рўќсат алу немесе хабарлама жіберу жґнінде талап белгіленуі мїмкін.
      5. Рўќсат беру тјртібі, егер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында кґзделген ґнімге ќойылатын талаптар, сјйкестікті міндетті растау жґніндегі талаптар мемлекеттік реттеу маќсаттарына ќол жеткізу їшін жеткіліксіз болєан жаєдайларда белгіленеді.

      7-бап. Мемлекеттік органдар ќызметініѕ ашыќтыєы жјне


              аќпараттыѕ ќолжетімділігі

      1. Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамалыќ актілеріне рўќсаттарєа жјне (немесе) хабарламаларєа ќатысты ґзгерістер жјне (немесе) толыќтырулар енгізу осы ґзгерістер жјне (немесе) толыќтырулар жўртшылыќпен талќыланєаннан кейін жїзеге асырылуєа тиіс.


      2. Мемлекеттік органдарда бар, пайдаланылуы шектелмеген жјне мїдделі адамдарєа ќажетті аќпарат ќолжетімді болуєа тиіс.
      3. Мемлекеттік ќўпияларды жјне заѕмен ќорєалатын ґзге де ќўпияны ќўрайтын аќпаратты ќоспаєанда, берілген рўќсаттар, жіберілген хабарламалар, рўќсаттар берудіѕ жјне хабарламалар жіберудіѕ шарттары туралы мјліметтер «электрондыќ їкіметтіѕ» веб-порталында жјне мемлекеттік органдардыѕ интернет-ресурстарында ќазаќ жјне орыс тілдерінде орналастырылуєа тиіс.
      4. Рўќсат беру немесе хабарлама жасау тјртібін енгізуге жјне жїзеге асыруєа байланысты барлыќ рјсімдер мен талаптар барлыќ мїдделі адамдар їшін тїсінікті болуєа тиіс.

      8-бап. Ґзара жауаптылыќ

      1. Рўќсат беру арќылы мемлекет лицензиаттыѕ, екінші санаттаєы рўќсатты иеленушініѕ мемлекеттік реттеу маќсаттарына сјйкес ќауіпсіздіктіѕ еѕ тґмен деѕгейін ќамтамасыз етуін растайды.
      2. Алќалы тїрде ќарау жјне (немесе) шешім ќабылдау мїмкіндігі, јдетте, ґтініш берушініѕ тјжірибесін жјне (немесе) біліктілігін баєалауды немесе басќа ґтініш берушілердіѕ жаєдайларымен салыстырєанда ґтініш берушініѕ ќызметті немесе јрекетті (операцияны) жїзеге асыруыныѕ неєўрлым їздік жаєдайын таѕдауды жїзеге асыру ќажет болєан жаєдайда белгіленуі мїмкін.

      9-бап. Сыбайлас жемќорлыќтан азат болу

      1. Рўќсат беру немесе хабарлама жасау тјртібін енгізу жјне жїзеге асыру кезінде мїдделер ќаќтыєысы жјне ќўќыќты таѕдап ќолдану фактілері орын алмауєа тиіс.
      2. Рўќсат беру рјсімдерін жїзеге асыру тјртібін регламенттейтін нормативтік ќўќыќтыќ актілерді ќабылдау кезінде лицензиялау жјне рўќсат беру рјсімдері процесінде жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ мемлекеттік органдармен байланыстарын шектеу маќсатында, јдетте, «бір терезе» ќаєидатын ќолдану кґзделеді, бўл ретте мемлекеттік органдардан алынатын барлыќ ќажетті келісулерді рўќсат беретін органдардыѕ ґздері алуєа тиіс.
      3. Жеке жјне заѕды тўлєалардан осы Заѕда кґзделмеген рўќсаттардыѕ немесе хабарламалардыѕ болуын талап етуге ешкім де ќўќылы емес.

2-тарау. РЎЌСАТТАР ЖЈНЕ ХАБАРЛАМАЛАР САЛАСЫНДАЄЫ МЕМЛЕКЕТТІК
РЕТТЕУ ЖЇЙЕСІ

      10-бап. Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќўзыреті      Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќўзыретіне:
      1) рўќсаттар жјне хабарламалар саласындаєы мемлекеттік саясаттыѕ негізгі баєыттарын јзірлеу;
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      2) тармаќша жаѕа редакцияда кґзделген - ЌР 29.09.2014 № 239-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз).
      2) лицензиарларды, лицензия беруге келісуді жїзеге асыратын мемлекеттік органдарды айќындау; ойын бизнесі саласындаєы лицензияланатын ќызмет тїрлеріне біліктілік талаптарын жјне ќўжаттар тізбесін ќоспаєанда, біліктілік талаптары мен оларєа сјйкестікті растайтын ќўжаттар тізбесін бекіту;
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      3) тармаќшаны алып тастау кґзделген - ЌР 29.09.2014 № 239-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз).
      3) лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны алуєа жјне ќайта ресімдеуге арналєан ґтініштер нысандарын, лицензияныѕ жјне (немесе) лизенцияєа ќосымшаныѕ нысанын бекіту;
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      4) тармаќша жаѕа редакцияда кґзделген - ЌР 29.09.2014 № 239-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз).
      4) екінші санаттаєы рўќсаттарды беруге ујкілетті органдарды, екінші санаттаєы рўќсатты беруді келісуді жїзеге асыратын мемлекеттік органдарды айќындау жјне рўќсат беру талаптары мен оларєа сјйкестікті растайтын ќўжаттар тізбесін бекіту;
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      5) тармаќшаны алып тастау кґзделген - ЌР 29.09.2014 № 239-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз).
      5) екінші санаттаєы рўќсаттарды алуєа арналєан ґтініштер нысандарын, екінші санаттаєы рўќсаттар нысандарын бекіту;
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      6) тармаќшаны алып тастау кґзделген - ЌР 29.09.2014 № 239-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз).
      6) рўќсат беру рјсімдерін жїзеге асыру ќаєидаларын жјне осы Заѕда рўќсат беру тјртібі енгізілген ќызметті немесе јрекеттерді (операцияларды) жїзеге асыру ќаєидаларын бекіту;
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      7) тармаќшаны алып тастау кґзделген - ЌР 29.09.2014 № 239-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз).
      7) хабарламалардыѕ нысандарын жјне мемлекеттік органдардыѕ хабарламаларды ќабылдау ќаєидаларын бекіту, хабарламаларды ќабылдауды жїзеге асыратын мемлекеттік органдарды айќындау;
      8) ґндірілуі, ќайта ґѕделуі, тасымалдануы, сатып алынуы, саќталуы, ґткізілуі, пайдаланылуы жјне жойылуы лицензиялануєа жататын улардыѕ тізбесін бекіту;
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      9) тармаќшаны алып тастау кґзделген - ЌР 29.09.2014 № 239-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз).
      9) рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік электрондыќ тізілімін жїргізу ќаєидаларын бекіту;
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      10) тармаќшаны алып тастау кґзделген - ЌР 29.09.2014 № 239-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз).
      10) рўќсат беру немесе хабарлама жасау тјртібініѕ реттеушілік јсеріне талдау жїргізу жјне оны пайдалану ќаєидаларын бекіту;
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      11) тармаќшаны алып тастау кґзделген - ЌР 29.09.2014 № 239-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз).
      11) рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік аќпараттыќ жїйесініѕ жўмыс істеу ќаєидаларын жјне оныѕ функционалдыќ міндеттерін бекіту;
      12) ґзіне Конституцияда, осы Заѕда, Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында жјне Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ актілерінде жїктелген ґзге де функцияларды орындау жатады.

      11-бап. Рўќсаттар жјне хабарламалар саласындаєы


             ујкілетті органныѕ ќўзыреті

      Рўќсаттар жјне хабарламалар саласындаєы ујкілетті органныѕ ќўзыретіне:


      1) рўќсаттар жјне хабарламалар саласындаєы мемлекеттік саясатты іске асыру;
      2) даму процесін басќару, ќолжетімділік ќўќыќтарын белгілеу, рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік электрондыќ тізілімініѕ жўмыс істеуін ќамтамасыз ету;
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      3) тармаќша жаѕа редакцияда кґзделген - ЌР 29.09.2014 № 239-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз).
      3) лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны алуєа жјне ќайта ресімдеуге арналєан ґтініштер нысандарын, лицензияныѕ жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаныѕ нысанын јзірлеу;
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      4) тармаќша жаѕа редакцияда кґзделген - ЌР 29.09.2014 № 239-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз).
      4) хабарлама нысанын жјне мемлекеттік органдардыѕ хабарламаларды ќабылдау ќаєидаларын бекіту туралы, сондай-аќ хабарламаларды ќабылдауды жїзеге асыратын мемлекеттік органдарды айќындау туралы нормативтік ќўќыќтыќ актініѕ жобасын јзірлеу;
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      5) тармаќша жаѕа редакцияда кґзделген - ЌР 29.09.2014 № 239-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз).
      5) рўќсат беру немесе хабарлама жасау тјртібініѕ реттеушілік јсеріне талдау жїргізу жјне оны пайдалану ќаєидаларын јзірлеу;
      6) реттеушілік јсерге талдауды жїзеге асыру мјселелері бойынша јдістемелік кґмек кґрсету жјне реттеуші мемлекеттік органдардыѕ ќызметін їйлестіру;
      7) реттеуші мемлекеттік органдардыѕ реттеушілік јсерді талдау рјсімдерін саќтауын баєалауды жїзеге асыру;
      8) реттеуші мемлекеттік органдардыѕ реттеушілік јсерді талдау жґніндегі жўмысыныѕ жай-кїйі туралы есептерін ќарау;
      9) Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметіне реттеуші мемлекеттік органдардаєы реттеушілік јсерді талдау жґніндегі жўмыстыѕ жай-кїйі туралы есепті дайындау;
      10) реттеуші мемлекеттік органдар дайындайтын реттеушілік јсерді талдаулардыѕ нјтижелеріне сараптамалыќ ќорытындылар беру жјне оларды Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметіне жіберу;
      11) мемлекеттік ќызметшілерді жјне ґзге де адамдарды реттеушілік јсерді талдауды енгізу жјне жїзеге асыру мјселелері бойынша оќытуды ўйымдастыру;
      12) автоматтандыруєа жататын жјне жатпайтын рўќсаттар тізбесін бекіту туралы аќпараттандыру саласындаєы ујкілетті органмен бірлескен бўйрыќты бекіту;
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      13) тармаќшаны алып тастау кґзделген - ЌР 29.09.2014 № 239-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз).
      13) рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік электрондыќ тізілімін жїргізу ќаєидаларын јзірлеу;
      14) осы Заѕда, Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында, Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ актілерінде кґзделген ґзге де ґкілеттіктерді жїзеге асыру жатады.

      12-бап. Реттеуші мемлекеттік органдардыѕ ќўзыреті      1. Реттеуші мемлекеттік органдардыѕ ќўзыретіне:
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      1) тармаќша жаѕа редакцияда кґзделген - ЌР 29.09.2014 № 239-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз).
      1) лицензиарларды, лицензия беруді келісуді жїзеге асыратын мемлекеттік органдарды айќындау туралы, сондай-аќ ойын бизнесі саласындаєы лицензияланатын ќызмет тїрлеріне ќойылатын біліктілік талаптары мен ќўжаттар тізбесін ќоспаєанда, біліктілік талаптары мен оларєа сјйкестікті растайтын ќўжаттар тізбесін бекіту туралы нормативтік ќўќыќтыќ актілер жобаларын јзірлеу жјне рўќсаттар жјне хабарламалар саласындаєы ујкілетті органмен жјне аќпараттандыру саласындаєы ујкілетті органмен келісу;
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      1-тармаќты 1-1) тармаќшамен толыќтыру кґзделген - ЌР 29.09.2014 № 239-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз).
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      2) тармаќша жаѕа редакцияда кґзделген - ЌР 29.09.2014 № 239-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз).
      2) екінші санаттаєы рўќсаттарды беруге ујкілетті органдарды, екінші санаттаєы рўќсаттарды беруді келісуді жїзеге асыратын мемлекеттік органдарды айќындау туралы, сондай-аќ рўќсат беру талаптары мен оларєа сјйкестікті растайтын ќўжаттар тізбесін бекіту туралы нормативтік ќўќыќтыќ актілер жобаларын јзірлеу жјне рўќсаттар жјне хабарламалар саласындаєы ујкілетті органмен жјне аќпараттандыру саласындаєы ујкілетті органмен келісу;
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      1-тармаќты 2-1) тармаќшамен толыќтыру кґзделген - ЌР 29.09.2014 № 239-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз).
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      3) тармаќша жаѕа редакцияда кґзделген - ЌР 29.09.2014 № 239-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз).
      3) екінші санаттаєы рўќсатты алуєа арналєан ґтініштердіѕ нысандарын, екінші санаттаєы рўќсаттардыѕ нысандарын јзірлеу жјне рўќсаттар жјне хабарламалар саласындаєы ујкілетті органмен жјне аќпараттандыру саласындаєы ујкілетті органмен келісу;
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      4) тармаќша жаѕа редакцияда кґзделген - ЌР 29.09.2014 № 239-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз).
      4) рўќсат беру рјсімдерін жїзеге асыру ќаєидаларыныѕ жјне осы Заѕда рўќсат беру тјртібі енгізілген ќызметті немесе јрекеттерді (операцияларды) жїзеге асыру ќаєидаларыныѕ жобаларын јзірлеу жјне рўќсаттар жјне хабарламалар саласындаєы ујкілетті органмен жјне аќпараттандыру саласындаєы ујкілетті органмен келісу;
      5) реттеушілік јсерді талдауды жїзеге асыру;
      6) реттеушілік јсерді талдау жґніндегі жўмыстыѕ жай-кїйі туралы есептерді дайындау жјне рўќсаттар жјне хабарламалар саласындаєы ујкілетті органєа ўсыну;
      7) жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштері бойынша олардыѕ наќты ќызмет тїрлерін немесе јрекеттерді (операцияларды) жїзеге асыруєа арналєан рўќсаттарды алу ќажеттігі немесе алу ќажеттігініѕ жоќтыєы туралы ќорытынды беру;
      8) осы Заѕда, Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында, Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ, Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ жјне Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкініѕ актілерінде кґзделген ґзге де ґкілеттіктерді жїзеге асыру жатады.
      2. Ќаржы саласындаєы ќызмет жјне ќаржы ресурстарын шоєырландыруєа байланысты ќызмет їшін біліктілік талаптарын жјне оларєа сјйкестікті растайтын ќўжаттардыѕ тізбесін, лицензияларды алуєа арналєан ґтініштердіѕ нысандарын жјне лицензияныѕ жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаныѕ нысандарын, рўќсат беру талаптары мен оларєа сјйкестікті растайтын ќўжаттардыѕ тізбесін, екінші санаттаєы рўќсаттарды алуєа арналєан ґтініштердіѕ нысандарын жјне екінші санаттаєы рўќсаттардыѕ нысандарын, рўќсат беру рјсімдерін жїзеге асыру ќаєидаларын жјне осы Заѕда рўќсат беру тјртібі енгізілген ќызметті немесе јрекеттерді (операцияларды) жїзеге асыру ќаєидаларын, хабарламалардыѕ нысандарын жјне осы Заѕда хабарлама жасау тјртібі енгізілген хабарламаларды ќабылдау тјртібін рўќсаттар жјне хабарламалар саласындаєы ујкілетті органмен жјне аќпараттандыру саласындаєы ујкілетті органмен келісім бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкі јзірлейді жјне бекітеді.

      13-бап. Рўќсат беру органдарыныѕ ќўзыреті

      Рўќсат беру органдарыныѕ ќўзыретіне:
      1) ґтініш берушініѕ біліктілік немесе рўќсат беру талаптарына сјйкестігін белгілеу;
      2) лицензиялауды немесе рўќсат беру рјсімдерін жїзеге асыру;
      3) рўќсаттыќ баќылауды жїзеге асыру;
      4) мемлекеттік ќўпияларды жјне заѕмен ќорєалатын ґзге де ќўпияны ќўрайтын аќпаратты, азаматтыќ жјне ќызметтік ќаруды жјне оєан патрондарды, азаматтыќ пиротехникалыќ заттарды жјне олар ќолданылып жасалєан бўйымдарды сатып алуєа арналєан рўќсаттарды, еѕбекші кґшіп ќонушыларєа арналєан рўќсаттарды ќоспаєанда, рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік электрондыќ тізілімін жїргізу;
      5) рўќсат беру рјсімдерін жјне лицензиялауды рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік аќпараттыќ жїйесі арќылы оныѕ жўмыс істеу ќаєидаларына сјйкес электрондыќ тїрде жїзеге асыру;
      6) мемлекеттік органдарєа ґтініш берушініѕ Ќазаќстан Республикасы заѕнамасыныѕ талаптарына сјйкестігі бґлігінде рўќсат беруді келісу туралы сауал жіберу;
      7) осы Заѕда, Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында, Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ, Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ жјне Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкініѕ актілерінде кґзделген ґзге де ґкілеттіктерді жїзеге асыру жатады.

      14-бап. Хабарламалар ќабылдауды жїзеге асыратын


               мемлекеттік органдардыѕ ќўзыреті

      Хабарламалар ќабылдауды жїзеге асыратын мемлекеттік органдардыѕ ќўзыретіне:


      1) хабарламаларды ќабылдау;
      2) рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік электрондыќ тізілімін жїргізу;
      3) хабарлама жасау тјртібін рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік аќпараттыќ жїйесі арќылы оныѕ жўмыс істеу ќаєидаларына сјйкес электрондыќ тїрде жїзеге асыру;
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      4) тармаќша жаѕа редакцияда кґзделген - ЌР 29.09.2014 № 239-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз).
      4) ґтініш берушініѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында, Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ жарлыќтарында, Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќаулыларында немесе Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкініѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерінде белгіленген талаптарды саќтауын тексеру;
      5) осы Заѕда, Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында, Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ, Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ жјне Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкініѕ актілерінде кґзделген ґзге де ґкілеттіктерді жїзеге асыру жатады.

      15-бап. Аќпараттандыру саласындаєы ујкілетті


              органныѕ ќўзыреті

      Аќпараттандыру саласындаєы ујкілетті органныѕ ќўзыретіне:


      1) автоматтандыруєа жататын жјне жатпайтын рўќсаттардыѕ тізбесін бекіту туралы бірлескен бўйрыќты рўќсаттар жјне хабарламалар саласындаєы ујкілетті органмен бірге јзірлеу жјне бекіту;
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      2) тармаќша жаѕа редакцияда кґзделген - ЌР 29.09.2014 № 239-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз).
      2) рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік аќпараттыќ жїйесініѕ жўмыс істеу ќаєидаларын јзірлеу жјне рўќсаттар жјне хабарламалар саласындаєы ујкілетті органмен келісу;
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      15-бапты 2-1) тармаќшамен толыќтыру кґзделген - ЌР 29.09.2014 № 239-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз).
      3) осы Заѕда, Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де заѕдарында, Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ актілерінде кґзделген ґзге де ґкілеттіктерді жїзеге асыру жатады.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет