Рўќсаттар жјне хабарламалар туралы


-тарау. ЌЫЗМЕТТІ НЕМЕСЕ ЈРЕКЕТТЕРДІ (ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ) ЖЇЗЕГЕжүктеу 2.11 Mb.
бет2/7
Дата21.04.2019
өлшемі2.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

3-тарау. ЌЫЗМЕТТІ НЕМЕСЕ ЈРЕКЕТТЕРДІ (ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ) ЖЇЗЕГЕ
АСЫРУДЫЅ РЎЌСАТ БЕРУ ЖЈНЕ ХАБАРЛАМА ЖАСАУ ТЈРТІБІ

      16-бап. Реттелетін ќызметтіѕ немесе јрекеттердіѕ


               (операциялардыѕ) ќауіптілік деѕгейлері

      1. Рўќсат беру немесе хабарлама жасау тјртібі алда жїзеге асырылатын ќызметтіѕ немесе јрекеттердіѕ (операциялардыѕ) ќауіптілік деѕгейіне ќарай енгізіледі жјне мынадай деѕгейлерге бґлінеді:


      1) бірінші санаттаєы рўќсаттар – жоєары деѕгейлі ќауіптілікке байланысты ќызмет тїрлеріне (кіші тїрлеріне) немесе јрекеттерге (операцияларєа) ќатысты енгізілетін лицензиялар;
      2) екінші санаттаєы рўќсаттар – лицензиялар болып танылмайтын, орта деѕгейлі ќауіптілікке байланысты ќызмет тїрлеріне (кіші тїрлеріне) немесе јрекеттерге (операцияларєа) ќатысты енгізілетін барлыќ рўќсаттар;
      3) хабарламалар тґмен деѕгейлі ќауіптілікке байланысты, біраќ мемлекеттік органдардыѕ осындай ќызмет тїрлерініѕ немесе јрекеттердіѕ басталєандыєы немесе тоќтатылєандыєы туралы аќпарат алуын талап ететін ќызмет тїрлеріне немесе јрекеттерге ќатысты енгізіледі.
      2. Ќызметтіѕ немесе јрекеттердіѕ (операциялардыѕ) ќауіптілік деѕгейлері реттеушілік јсерді талдау негізінде белгіленеді.

      17-бап. Рўќсат беру жјне хабарлама жасау тјртіптері


               туралы жалпы ережелер

      1. Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ жекелеген ќызмет тїрлерін немесе јрекеттерді (операцияларды) жїзеге асыруды бастау жјне кейіннен жїзеге асыру їшін жарамды рўќсатыныѕ болуы немесе осы Заѕда белгіленген тјртіппен хабарламалар ќабылдауды жїзеге асыратын мемлекеттік органдарєа хабарлама жіберуге міндетті.


      2. Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ осы Заѕда рўќсат беру немесе хабарлама жасау тјртібі белгіленген ќызметті немесе јрекеттерді (операцияларды) тиісті рўќсатты алмай немесе тиісті хабарламаны жібермей жїзеге асыруына жол берілмейді.
      Осы Заѕда ґздеріне ќатысты рўќсат беру немесе хабарлама жасау тјртібі белгіленген ќызметті немесе јрекетті (операцияны) жїзеге асыру басталєанєа дейін жеке немесе заѕды тўлєалар рўќсатты алуєа жјне ол жарамды болуєа тиіс, ал хабарламаны жеке немесе заѕды тўлєа жіберуге тиіс.
      3. Осы Заѕєа сјйкес ґздеріне ќатысты рўќсат беру немесе хабарлама жасау тјртібі енгізілгенге дейін ќызметті немесе јрекетті (операцияны) рўќсатсыз немесе хабарламасыз жїзеге асырып келген жеке жјне заѕды тўлєалар осы Заѕда ґздеріне ќатысты рўќсат беру немесе хабарлама жасау тјртібі енгізілетін ќызметті немесе јрекетті (операцияны) жїзеге асыруды жалєастыру їшін тиісті рўќсатты алуєа немесе тиісті хабарлама жіберуге міндетті.
      4. Осы баптыѕ 1 жјне 2-тармаќтары осы Заѕныѕ 18-бабы 5-тармаєыныѕ бірінші бґлігінде жјне 28-бабыныѕ 2-тармаєында кґзделген жаєдайларєа ќолданылмайды.
      5. Осы Заѕда рўќсат беру немесе хабарлама жасау тјртібін белгілеу адамдардыѕ ґмірі мен денсаулыєын, ќоршаєан ортаны, меншікті ќорєау, ўлттыќ ќауіпсіздікті жјне ќўќыќ тјртібін ќамтамасыз ету маќсатында ќызметтіѕ немесе јрекеттіѕ (операцияныѕ) ќауіптілік деѕгейіне ќарай жїргізіледі.
      6. Осы Заѕєа 1, 2 жјне 3-ќосымшаларда рўќсаттардыѕ жјне хабарламалардыѕ толыќ тізбесі кґзделеді.
      7. Рўќсаттарєа, сондай-аќ оларєа ќосымшаларєа ќатысты беру, ўзарту, ќайта ресімдеу, ќайта бастау жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында кґзделген басќа да јрекеттерді жїзеге асыру мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтер болып табылады жјне осы Заѕєа ќайшы келмейтін бґлігінде «Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтер туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕымен реттеледі.

      18-бап. Рўќсат беру немесе хабарлама жасау тјртібін


               енгізу жјне оныѕ кїшін жою тјртібі

      1. Рўќсат беру немесе хабарлама жасау тјртібі тиісті рўќсатты немесе хабарламаны осы Заѕєа 1, 2 жјне 3-ќосымшаларда кґзделген рўќсаттар немесе хабарламалар тізбелеріне енгізу арќылы єана енгізіледі.


      2. Рўќсат беру немесе хабарлама жасау тјртібін енгізу їшін реттеуші мемлекеттік органдар реттеушілік јсерді талдау рјсімін алдын ала жїргізуге тиіс.
      Осы тармаќтыѕ кїші Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкіне ќолданылмайды.
      3. Бўрын рўќсат беру тјртібіне жатќызылмаєан ќызметке немесе јрекетке (операцияєа) ќатысты рўќсат беру тјртібі енгізілген кезде рўќсат алу міндеті ќызметті немесе јрекетті (операцияны) жїзеге асыратын жеке немесе заѕды тўлєада рўќсат алу тјртібін регламенттейтін жјне (немесе) рўќсат алу їшін міндетті талаптарды белгілейтін нормативтік ќўќыќтыќ акт ќолданысќа енгізілген кїннен бастап туындайды.
      4. Рўќсат алу тјртібін регламенттейтін, рўќсат беру немесе біліктілік талаптарын жјне (немесе) ґтініш берушілердіѕ осындай талаптарєа сјйкестігін растайтын ќўжаттар тізбесін бекітетін нормативтік ќўќыќтыќ актілер алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін кїнтізбелік жиырма бір кїн ґткенге дейін ќолданысќа енгізіле алмайды.
      Бўрын рўќсат беру тјртібіне жатќызылмаєан ќызметке немесе јрекеттерге (операцияларєа) ќатысты рўќсат беру тјртібі енгізілген жаєдайда, ґтініш берушілер рўќсат алу тјртібін регламенттейтін, рўќсат беру немесе біліктілік талаптарын жјне (немесе) ґтініш берушілердіѕ осындай талаптарєа сјйкестігін растайтын ќўжаттар тізбесін бекітетін нормативтік ќўќыќтыќ актілер ќолданысќа енгізілгенге дейін, біраќ кґрсетілген актілер ќолданысќа енгізілгенге дейін бес жўмыс кїнінен кешіктірмей рўќсат алуєа ґтініш беруге ќўќылы.
      Бўл ретте осы тармаќтыѕ екінші бґлігіне сјйкес берілген ґтініштер бойынша рўќсаттар беруді немесе оларды беруден ујжді тїрде бас тартуды рўќсат беру органдары осы тармаќтыѕ бірінші бґлігінде кґрсетілген нормативтік ќўќыќтыќ актілер ќолданысќа енгізілгеннен кейін, оларды беру їшін белгіленген мерзімдерде жјне тјртіппен жїзеге асыруєа тиіс.
      5. Осы баптыѕ 4-тармаєына сјйкес рўќсат алуєа ґтініш берген ґтініш берушілер рўќсат берілгенге дейін немесе оны беруден ујжді тїрде бас тартылєанєа дейін рўќсат беру тјртібі енгізілген ќызметті немесе јрекетті (операцияны) рўќсаты болмай-аќ жїзеге асыруєа ќўќылы.
      Осы тармаќтыѕ кїші ќаржы саласындаєы ќызметке жјне ќаржы ресурстарын шоєырландыруєа байланысты ќызметке берілетін рўќсаттарєа ќолданылмайды.
      6. Рўќсат беру немесе хабарлама жасау тјртібініѕ кїшін жою осы Заѕєа 1, 2 жјне 3-ќосымшаларда кґзделген рўќсаттар мен хабарламалар тізбелерінен рўќсатты немесе хабарламаны алып тастау арќылы жїзеге асырылады жјне жеке немесе заѕды тўлєаныѕ ќызметті немесе јрекетті (операцияны) рўќсаты болмай-аќ немесе хабарлама жібермей-аќ жїзеге асыру ќўќыєына јкеп соєады.

      19-бап. Реттеушілік јсерді талдау

      1. Айќындалєан маќсаттарєа ќол жеткізу немесе наќты айќындалєан проблемаларды шешу їшін баламалы реттеу тјсілдерін таѕдау арќылы рўќсаттар жјне хабарламалар саласындаєы мемлекеттік саясаттыѕ пјрменділігі мен тиімділігін арттыру реттеушілік јсерді талдаудыѕ маќсаты болып табылады.
      2. Реттеушілік јсерді талдау рўќсат беру немесе хабарлама жасау тјртібі енгізілгенге дейін жјне енгізілгеннен кейін жїргізіледі.
      3. Реттеушілік јсерді талдауєа:
      1) рўќсат беру немесе хабарлама жасау тјртібін енгізуді немесе ќатаѕдатуды кґздейтін мемлекеттік жоспарлау жїйесі ќўжаттарыныѕ жобалары;
      2) Ќазаќстан Республикасыныѕ рўќсат беру немесе хабарлама жасау тјртібін енгізуді немесе ќатаѕдатуды кґздейтін заѕдары жобаларыныѕ тўжырымдамалары;
      3) Ќазаќстан Республикасыныѕ рўќсат беру немесе хабарлама жасау тјртібін енгізуді немесе ќатаѕдатуды кґздейтін заѕдарыныѕ жобалары;
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      4) тармаќша жаѕа редакцияда кґзделген - ЌР 29.09.2014 № 239-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз).
      4) осы Заѕныѕ 10-бабыныѕ 2), 4) жјне 6) тармаќшаларында кґзделген Ќазаќстан Республикасы Їкіметі ќаулыларыныѕ жобалары жатады.
      4. Реттеушілік јсерді талдаудыѕ нјтижелері бойынша рўќсат беру немесе хабарлама жасау тјртібін ќолданудыѕ тиімділігіне ќарай рўќсаттардыѕ немесе хабарламалардыѕ жекелеген тїрлері бір тїрден екінші тїрге ауыстырылуы не олардыѕ кїші жойылуы мїмкін.
      Жїзеге асырылуы їшін осы Заѕєа сјйкес рўќсаттыѕ болуы немесе хабарлама жіберу талап етілетін ќызметті немесе јрекеттерді (операцияларды) мемлекеттік реттеу маќсаттарына ќол жеткізілмеген жаєдайда, рўќсат беру немесе хабарлама жасау тјртібініѕ кїші жойылуєа жатады.
      5. Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі Ќазаќстан Республикасыныѕ рўќсаттар жјне хабарламалар туралы заѕнамасын жетілдіру жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі айќындайтын басќа да міндеттер мен функцияларды орындау мјселелері жґніндегі ўсыныстар мен ўсынымдарды тўжырымдау маќсатында консультативтік-кеѕесші орган – Кјсіпкерлік ќызметті реттеу мјселелері жґніндегі ведомствоаралыќ комиссия ќўрады.
      Жаѕа рўќсат беру немесе хабарлама жасау тјртібін енгізу Кјсіпкерлік ќызметті реттеу мјселелері жґніндегі ведомствоаралыќ комиссияныѕ отырысында ќаралєаннан кейін єана жїзеге асырылады.
      6. Реттеуші мемлекеттік орган жїргізген реттеушілік јсерді талдаудыѕ, рўќсаттар жјне хабарламалар саласындаєы ујкілетті орган жјне (немесе) ґзге де мїдделі тўлєалар жїргізген реттеушілік јсерді баламалы талдаудыѕ нјтижелері жалпыєа бірдей ќолжетімді интернет-ресурстарда орналастырылады.
      7. 5-тармаќтыѕ екінші бґлігін ќоспаєанда, осы баптыѕ кїші Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкіне ќолданылмайды.

      20-бап. Ґтініш берушілердіѕ ќўќыќтары

      1. Ґтініш берушілердіѕ:
      1) рўќсаттар мен хабарламалар туралы толыќ жјне аныќ аќпарат алуєа;
      2) рўќсат беру органдарыныѕ жјне хабарламалар ќабылдауды жїзеге асыратын мемлекеттік органдардыѕ жјне (немесе) олардыѕ лауазымды адамдарыныѕ, халыќќа ќызмет кґрсету орталыќтарыныѕ жјне (немесе) олардыѕ ќызметкерлерініѕ лицензиялауды жјне рўќсат беру рјсімдерін немесе хабарламалар ќабылдауды жїзеге асыру мјселелері бойынша шешімдеріне, јрекеттеріне (јрекетсіздігіне) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен шаєымдануєа;
      3) осы Заѕныѕ 48-бабыныѕ ережелерін ескере отырып, рўќсатты жјне (немесе) оєан ќосымшаны алу їшін немесе хабарлама жіберу їшін ґтініштіѕ электрондыќ немесе ќаєаз нысанын таѕдауєа, сондай-аќ берілетін рўќсаттыѕ жјне (немесе) оєан ќосымшаныѕ электрондыќ немесе ќаєаз нысанын таѕдауєа ќўќыєы бар.
      2. Шетелдіктер, азаматтыєы жоќ адамдар жјне шетелдік заѕды тўлєалар, егер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында жјне халыќаралыќ шарттарда ґзгеше кґзделмесе, Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтарымен жјне заѕды тўлєаларымен теѕ дјрежеде рўќсаттар алады жјне хабарламалар жібереді.

      21-бап. Рўќсат беру органдарыныѕ ќўќыќтары мен міндеттері

      1. Рўќсат беру органдарыныѕ ґз ќўзыреті шегінде мемлекеттік органдарєа лицензиялауды немесе рўќсат беру рјсімін жїзеге асыру їшін ќажетті аќпаратќа, оныѕ ішінде аќпараттыќ жїйелер арќылы сауалмен жїгінуге ќўќыєы бар.
      2. Рўќсат беру органдары:
      1) осы Заѕєа сјйкес лицензиялауды жјне рўќсат беру рјсімдерін жїзеге асыруєа;
      2) мїмкіндігі шектеулі адамдардыѕ рўќсаттар алуы кезінде олар їшін ќажетті жаєдайлар жасауєа;
      3) лицензиялау, рўќсат беру рјсімдері, бўл їшін талап етілетін ќўжаттар тізбесі туралы жјне осындай ќўжаттарды алу жјне ресімдеу тјртібі туралы толыќ жјне аныќ аќпаратты ќолжетімді нысанда беруге;
      4) мемлекеттік органдарєа жјне халыќќа ќызмет кґрсету орталыќтарына лицензиялауды жјне рўќсат беру рјсімдерін жїзеге асыру їшін, оныѕ ішінде аќпараттыќ жїйелер арќылы жїзеге асыру їшін ќажетті ќўжаттарды жјне (немесе) аќпаратты беруге;
      5) ґтініш берушілердіѕ, лицензиаттардыѕ жјне екінші санаттаєы рўќсаттарды иеленушілердіѕ бўзылєан ќўќыќтарын, бостандыќтары мен заѕды мїдделерін ќалпына келтіруге баєытталєан шаралар ќолдануєа;
      6) рўќсаттар беру їшін ќажетті мјліметтерді ќамтитын аќпараттыќ жїйелердіѕ іркіліссіз жўмыс істеуін жјне толыєып отыруын ґз ќўзыреті шегінде ќамтамасыз етуге;
      7) ґтініш берушілердіѕ, лицензиаттардыѕ жјне екінші санаттаєы рўќсаттарды иеленушілердіѕ, егер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында ґзгеше кґзделмесе, рўќсаттар беру кезінде аќпараттыќ жїйелерде ќамтылєан, заѕмен ќорєалатын ќўпияны ќўрайтын ќолжетімділігі шектеулі дербес деректерді пайдалануєа жазбаша келісімін алуєа, оныѕ ішінде электрондыќ ќўжат нысанында алуєа міндетті.

4-тарау. РЎЌСАТТАР

      22-бап. Рўќсаттардыѕ ќолданысы

      1. Рўќсаттар беру біліктілік немесе рўќсат беру талаптарына сјйкес келетін барлыќ тўлєалар їшін теѕ негіздерде жјне теѕ жаєдайларда жїзеге асырылады.
      2. Осы Заѕєа 1 жјне 2-ќосымшаларда ескерту ретінде:
      1) лицензияныѕ иеліктен шыєарылатындыєы туралы;
      2) рўќсат беру кезінде конкурс рјсімдерініѕ ќолданылатындыєы туралы;
      3) рўќсаттыѕ ќолданылу мерзімі туралы;
      4) рўќсат беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєы бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабы 1 жјне 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайтындыєы туралы мјліметтер;
      5) басќа да ќажетті мјліметтер кґрсетіледі.
      3. Рўќсаттардыѕ кїші, Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында кґзделген жаєдайларды ќоспаєанда, Ќазаќстан Республикасыныѕ бїкіл аумаєына ќолданылады.

      23-бап. Рўќсаттардыѕ сыныптары

      Реттеу объектілеріне ќарай рўќсаттар мынадай сыныптарєа бґлінеді:
      1) 1-сынып – ќызметке берілетін рўќсаттар;
      2) 2-сынып – объектілерге берілетін рўќсаттар;
      3) 3-сынып – біржолєы рўќсаттар;
      4) 4-сынып – ресурстары шектеулі немесе квоталарды пайдаланатын ќызметке берілетін рўќсаттар;
      5) 5-сынып – жеке тўлєаларєа кјсіби ќызметке берілетін рўќсаттар;
      6) 6-сынып – ґнімге берілетін рўќсаттар.

      24-бап. Рўќсаттардыѕ жјне (немесе) оларєа ќосымшалардыѕ


               нысандары

      РЌАО-ныѕ ескертпесі!


      Бірінші бґлік жаѕа редакцияда кґзделген - ЌР 29.09.2014 № 239-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз).
      Рўќсаттардыѕ жјне (немесе) оларєа ќосымшалардыѕ нысандарын Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі немесе ќаржы саласындаєы ќызмет жјне ќаржы ресурстарын шоєырландыруєа байланысты ќызмет їшін Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкі бекітеді.
      Рўќсатќа ќосымша рўќсаттыѕ ажырамас бґлігі болып табылады.
      Лицензияєа ќосымша лицензияланатын ќызмет тїрініѕ кіші тїрлерін немесе јрекеттерді (операцияларды) немесе лицензия берілген немесе берілетін объектілерді кґрсету, сондай-аќ ќызметті немесе јрекеттерді (операцияларды) жїзеге асырудыѕ наќты мекенжайын кґрсету їшін ресімделеді.

      25-бап. Рўќсаттарды алуєа арналєан ґтініштерді


              ќараудыѕ жалпы тјртібі

      1. Рўќсат беру органы лицензиялау кезінде немесе рўќсат беру рјсімдерін жїзеге асыру кезінде рўќсатты жјне (немесе) оєан ќосымшаны беруге ґтініш берушініѕ ќўжаттарын алєан кезден бастап екі жўмыс кїні ішінде ўсынылєан ќўжаттардыѕ толыќтыєын тексеруге міндетті.


      Ґтініш беруші ќўжаттардыѕ толыќ емес топтамасын ўсынєан жаєдайда, рўќсат беру органы кґрсетілген мерзімде ґтінішті одан јрі ќараудан ујжді тїрде бас тартады.
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      2-тармаќќа ґзгеріс енгізу кґзделген - ЌР 29.09.2014 № 239-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз).
      2. Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында, Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ жарлыќтарында немесе Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќаулыларында белгіленген жаєдайларда ґтініш берушініѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында, Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ жарлыќтарында, Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќаулыларында немесе Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкініѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерінде белгіленген талаптарєа сјйкестігі тўрєысынан мемлекеттік органдардыѕ келісімдерін (ілеспе рўќсаттарды) алу їшін рўќсат беру органы ґтініш берушініѕ рўќсатты жјне (немесе) оєан ќосымшаны алуєа арналєан ќўжаттары тіркелген кїннен бастап екі жўмыс кїні ішінде ґтініш берушініѕ алдаєы ќызметті немесе јрекетті (операцияны) жїзеге асыру орны бойынша тиісті мемлекеттік органдарєа сауал жібереді.
      Мемлекеттік органдар рўќсат беру органыныѕ сауалы негізінде он жўмыс кїні ішінде тиісті рўќсат беру органына ґтініш берушініѕ лицензиялау кезінде немесе рўќсат беру рјсімдерін жїзеге асыру кезінде ќойылатын талаптарєа сјйкестігі немесе сјйкес еместігі туралы жауапты жібереді.
      Екінші санаттаєы рўќсаттар їшін Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында, Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ жарлыќтарында, Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќаулыларында немесе Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкініѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерінде осы баптыѕ 1-тармаєында, осы тармаќтыѕ бірінші жјне екінші бґліктерінде кґзделген жаєдайлар їшін ґзгеше мерзімдер белгіленуі мїмкін.
      3. Мемлекеттік органдар белгіленген мерзімдерде жауап ўсынбаєан жаєдайда, рўќсат беру келісілген деп есептеледі.
      Осы тармаќтыѕ ережелері осы Заѕєа 1 жјне 2-ќосымшаларда тиісінше ескерту бар рўќсаттарєа ќолданылмайды.
      4. Рўќсатты жјне (немесе) оєан ќосымшаны беру їшін тиісті рўќсат беру органына немесе халыќќа ќызмет кґрсету орталыєына ўсынылєан барлыќ ќўжаттар тізімдеме бойынша ќабылданады, оныѕ кґшірмесі кґрсетілген органныѕ ќўжаттарды ќабылдаєан кїні туралы белгімен ґтініш берушіге жіберіледі (табысталады). Бўл ретте тізімдемені ґтініш беруші жасайды.
      Ґтініш рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік аќпараттыќ жїйесі арќылы электрондыќ нысанда берілген жаєдайда рўќсат беру органыныѕ ујкілетті адамыныѕ электрондыќ цифрлыќ ќолтаѕбасымен кујландырылєан, тиісті ґтініштіѕ ќабылданєандыєын растау туралы ќўжат беріледі.

      26-бап. Рўќсат беру мерзімін ґткізіп алу салдары

      1. Егер рўќсат беру органы осы Заѕєа сјйкес айќындалєан мерзімдерде ґтініш берушіге рўќсатты жјне (немесе) рўќсатќа ќосымшаны бермеген не оларды беруден ујжді тїрде бас тартпаєан жаєдайда, оларды беру мерзімдері ґткен кїннен бастап рўќсат жјне (немесе) рўќсатќа ќосымша берілді деп есептеледі жјне рўќсат беру органы оларды бір мезгілде рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік электрондыќ тізіліміне енгізеді.
      2. Рўќсат беру органы рўќсатты жјне (немесе) рўќсатќа ќосымшаны беру мерзімі ґткен кезден бастап бес жўмыс кїнінен кешіктірмей ґтініш берушіге тиісті рўќсатты жјне (немесе) рўќсатќа ќосымшаны беруге міндетті.
      Рўќсат беру органы рўќсатты жјне (немесе) рўќсатќа ќосымшаны бес жўмыс кїні ґткеннен кейін бермеген жаєдайда рўќсат жјне (немесе) рўќсатќа ќосымша алынды деп есептеледі. Бўл жаєдайда рўќсат алынєанєа дейін рўќсат беру органы немесе халыќќа ќызмет кґрсету орталыєы ґтінішті ќабылдау кезінде берген рўќсат алуєа арналєан тиісті ґтініштіѕ ќабылданєанын растайтын ќўжат осы Заѕда рўќсат беру тјртібі белгіленген ќызметті немесе јрекетті (операцияны) жїзеге асыру заѕдылыєын растау болып табылады.
      Рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік аќпараттыќ жїйесі арќылы электрондыќ нысанда ґтініш берілген жаєдайда рўќсат беру органыныѕ ујкілетті адамыныѕ электрондыќ цифрлыќ ќолтаѕбасымен кујландырылєан ќўжат ґтініштіѕ ќабылданєандыєын растау болып табылады.
      3. Осы баптыѕ ережелері осы Заѕєа 1 жјне 2-ќосымшаларда тиісті ескерту бар рўќсаттарєа ќолданылмайды.

      27-бап. Рўќсатты жјне (немесе) оєан ќосымшаны беру їшін


               шетелдік заѕды тўлєалардыѕ ќўжаттарды ўсыну
               ерекшеліктері

      Шетелдік заѕды тўлєалар жеке бизнес-сјйкестендіру нґмірін алєан жаєдайда дербес немесе филиалдар жјне (немесе) ґкілдіктер басшыларыныѕ ґкілеттіктері болєан кезде осы заѕды тўлєалардыѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында тіркелген филиалдары жјне (немесе) ґкілдіктері арќылы жјне осындай филиалдардыѕ жјне (немесе) ґкілдіктердіѕ деректемелерін жјне бизнес-сјйкестендіру нґмірлерін пайдалана отырып, лицензиялау немесе рўќсат беру рјсімдерін жїзеге асырєан кезде алынатын алымдарды немесе тґлемдерді тґлеуді жїзеге асырады.5-тарау. ЛИЦЕНЗИЯЛАУ

      28-бап. Лицензиялау салалары

      1. Лицензиялауєа мынадай:
      1) телерадиохабарларын тарату;
      2) мјдениет;
      3) білім беру;
      4) сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс;
      5) мўнай жјне газ;
      6) ґнеркјсіп;
      7) аќпараттандыру жјне байланыс;
      8) есірткі, психотроптыќ заттардыѕ, прекурсорлардыѕ айналымы;
      9) денсаулыќ саќтау;
      10) атом энергиясын пайдалану;
      11) аќпараттыќ ќауіпсіздікті ќамтамасыз ету;
      12) жедел-іздестіру іс-шараларын жїргізуге арналєан арнайы техникалыќ ќўралдар;
      13) ќару-жараќ, јскери техника жјне жекелеген ќару тїрлерініѕ, жарылєыш заттар мен олар ќолданылатын бўйымдар айналымы;
      14) улы заттар айналымы;
      15) Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік рјміздерін дайындау;
      16) этил спирті мен алкоголь ґнімін ґндіру жјне олардыѕ айналымы, темекі ґнімдерін ґндіру;
      17) тауар биржалары;
      18) экспорт жјне импорт;
      19) ќаржы саласы жјне ќаржы ресурстарын шоєырландыруєа байланысты ќызмет;
      20) єарыш кеѕістігін пайдалану;
      21) ойын бизнесі;
      22) ветеринария;
      23) ауыл шаруашылыєы;
      24) кґлік;
      25) сот сараптама ќызметі;
      26) жеке жјне заѕды тўлєаларєа ќызмет кґрсету салаларындаєы жекелеген ќызмет тїрлері немесе јрекеттер (операциялар) жатады.
      2. Мынадай субъектілердіѕ:
      1) мемлекеттік органдардыѕ жјне мемлекеттік ќызметшілердіѕ ґкілеттіктер шегінде;
      2) дербес білім беру ўйымдарыныѕ жјне олардыѕ ўйымдарыныѕ, оныѕ ішінде кґрсетілген ўйымдарда білім беру саласындаєы ќызметті жїзеге асыруєа білім беру баєдарламаларын енгізетін жјне (немесе) іске асыратын шетелдік заѕды тўлєалардыѕ;
      3) Ќазаќстан Даму Банкініѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгіленген ґкілеттіктер шегінде;
      4) кредиттік серіктестіктер, орталыќ депозитарий, тіркеуші, мемлекет ќатысатын кредиттік бюро, ґзара саќтандыру ќоєамдары, «электрондыќ їкіметтіѕ» тґлем шлюзі операторы, Бірыѕєай жинаќтаушы зейнетаќы ќоры, Ўлттыќ почта операторы Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгіленген ґкілеттіктер шегінде жїзеге асыратын ќаржы саласындаєы ќызметті жјне ќаржы ресурстарын шоєырландыруєа байланысты;
      5) Ќазаќстан Республикасы Ќорєаныс министрлігініѕ ујкілетті ўйымыныѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгіленген ґкілеттіктер шегінде ќару-жараќ, јскери техника жјне жекелеген ќару тїрлерініѕ, жарылєыш заттар мен олар ќолданылатын бўйымдар айналымы саласындаєы ќызметті лицензиясы болмай жїзеге асыруына жол беріледі.

      29-бап. Лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны


               беру шарттары

      1. Лицензиялар лицензиардыѕ орналасќан жері бойынша беріледі.


      2. Егер жергілікті атќарушы органдар немесе орталыќ мемлекеттік органныѕ аумаќтыќ органдары лицензиарлар болып табылса, лицензия жјне (немесе) лицензияєа ќосымша:
      1) олардыѕ ќызметті жїзеге асыру орны бойынша берілетін «объектілерге берілетін рўќсаттар» сыныбы бойынша берілетін лицензияларды ќоспаєанда, жеке немесе заѕды тўлєаны не шетелдік заѕды тўлєаныѕ филиалын немесе ґкілдігін тіркеу орны бойынша;
      2) Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында филиалы немесе ґкілдігі жоќ шетелдік заѕды тўлєаєа, Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында ґзгеше белгіленген жаєдайларды ќоспаєанда, оныѕ ќызметті жїзеге асыру орны бойынша беріледі.
      3. Лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны алу їшiн ґтініш беруші мынадай ќўжаттарды ўсынады:
      1) ґтiнiш;
      2) ќаржы саласындаєы ќызметті жјне ќаржы ресурстарын шоєырландыруєа байланысты ќызметті, сондай-аќ азаматтыќ жјне ќызметтік ќару мен оєан патрондардыѕ айналымына байланысты ќызметті, есірткі ќўралдарыныѕ, психотроптыќ заттардыѕ, прекурсорлардыѕ айналымына байланысты ќызметті, кїзет ќызметін жїзеге асыруєа байланысты ќызметті жїзеге асыратын заѕды тўлєалар їшін – жарєысыныѕ (салыстырып тексеру їшiн тїпнўсќалары ўсынылмаєан жаєдайда нотариат кујландырєан) кґшiрмесi;
      3) заѕды тўлєа їшiн – ґтініш беруші заѕды тўлєаны мемлекеттiк тiркеу (ќайта тіркеу) туралы аныќтамасы;
      4) жеке тўлєа їшiн – жеке басын кујландыратын ќўжаттыѕ кґшiрмесi;
      5) жеке кјсiпкер їшiн – ґтiнiш берушiнi жеке кјсiпкер ретiнде мемлекеттiк тiркеу туралы кујлiктiѕ (салыстырып тексеру їшiн тїпнўсќа ўсынылмаєан жаєдайда нотариат кујландырєан) кґшiрмесi;
      6) «электрондыќ їкіметтіѕ» тґлем шлюзі арќылы тґленген жаєдайларды ќоспаєанда, жекелеген ќызмет тїрлерiмен айналысу ќўќыєы їшiн лицензиялыќ алымныѕ тґленгенiн растайтын ќўжаттыѕ кґшiрмесi;
      7) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген жаєдайларда жјне тјртіппен ґтініш берушініѕ бiлiктiлiк талаптарына сјйкестігін растайтын ќўжаттар.
      4. Осы баптыѕ 3-тармаєыныѕ 2), 3), 4) жјне 5) тармаќшаларында кґзделген ќўжаттарды ўсыну, лицензиарда осы ќўжаттарда ќамтылєан аќпаратты тиісті мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерден алуєа мїмкіндік болєан жаєдайда талап етілмейді.
      Шетелдік заѕды тўлєа, шетелдік немесе азаматтыєы жоќ адам болып табылатын ґтініш беруші ґзінде осы баптыѕ 3-тармаєыныѕ 2), 3), 4) жјне 5) тармаќшаларында кґзделген ќўжаттар болмаєан кезде ґтініш беруші туралы осыєан ўќсас мјліметтерді ќамтитын басќа да ќўжаттарды ўсынады.
      Ќаржы саласындаєы ќызметпен жјне ќаржы ресурстарын шоєырландыруєа байланысты ќызметпен айналысу ќўќыєына лицензия беру кезінде ќўжаттар тiзбесiне ќойылатын ќосымша талаптарды Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарына сјйкес Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкi де белгiлей алады.
      5. Осы баптыѕ 2-тармаєыныѕ кїші «Ќазаќстан Республикасында зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы» Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ 73-бабында кґзделген тјртіппен лицензия алу жаєдайларына ќолданылмайды.
      6. Лицензиясы бар ќызмет тїрi немесе јрекет (операция) шеѕберiнде жарамды лицензияєа ќосымшаны алу їшiн мынадай ќўжаттар ќажет:
      1) ґтiнiш;
      2) ґтініш берушініѕ бiлiктiлiк талаптарына сјйкестігін растайтын ќўжаттар;
      3) ўсынылуы Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында кґзделген ґзге де ќўжаттар.
      7. Егер осы Заѕєа 1-ќосымшада ґзгеше кґзделмесе, лицензиялар олардыѕ ќолданылу мерзімі шектелмей беріледі.
      8. Егер иеліктен шыєару осы Заѕєа 1-ќосымшада кґзделген жаєдайларда иеліктен шыєарылуы мїмкін «объектілерге берілетін рўќсаттар» сыныбы бойынша берілген лицензияларды ќоспаєанда, лицензиялар иеліктен шыєарылмайтын болып табылады.

      30-бап. Лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны


               беру туралы ґтініштерді ќарау мерзімдері

      Лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны не оларды беруден ујжді бас тартуды лицензиар Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарына сјйкес белгіленген тиісті ќўжаттармен ќоса ґтініш ўсынылєан кїннен бастап, отыз жўмыс кїнінен кешіктірілмей берілетін атом энергиясын пайдалану, ќаржы саласындаєы жјне ќаржы ресурстарын шоєырландыруєа байланысты ќызмет, білім беру, мўнай жјне газ саласындаєы лицензияларды жјне (немесе) лицензияларєа ќосымшаларды ќоспаєанда, он бес жўмыс кїнінен кешіктірмей береді.


      Экспорттыќ баќылауєа жататын ґнімніѕ импорты мен экспорты саласындаєы лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны не оларды беруден ујжді бас тартуды лицензиар осы Заѕныѕ 37-бабыныѕ 2-тармаєыныѕ екінші бґлігінде кґзделген мерзімдерде береді.

      31-бап. Жекелеген ќызмет тїрлерімен айналысу ќўќыєы


              їшін лицензиялыќ алым

      Жекелеген ќызмет тїрлерімен айналысу ќўќыєы їшін лицензиялыќ алым (бўдан јрі – лицензиялыќ алым) «Салыќ жјне бюджетке тґленетін басќа да міндетті тґлемдер туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Кодексіне (Салыќ кодексі) сјйкес лицензия (лицензияныѕ телнўсќасы) беру (ќайта ресімдеу) кезінде, сондай-аќ «Салыќ жјне бюджетке тґленетін басќа да міндетті тґлемдер туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Кодексінде (Салыќ кодексі) кґзделген ґзге де жаєдайларда алынады.


      Лицензиялыќ алымныѕ мґлшерлемелері «Салыќ жјне бюджетке тґленетін басќа да міндетті тґлемдер туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Кодексінде (Салыќ кодексі) белгіленеді.
      Лицензияєа ќосымшаларды (лицензияєа ќосымшалардыѕ телнўсќаларын) беру кезінде лицензиялыќ алым алынбайды.
Осы Заѕныѕ 44-бабында кґзделген жаєдайларда лицензияларды жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаларды беру кезінде лицензиялыќ алым алынбайды.

      32-бап. Лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны


               беруден бас тарту

      1. Лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны беруден бас тарту, егер:


      1) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында жеке немесе заѕды тўлєалардыѕ осы санаты їшін ќызмет тїрімен айналысуєа тыйым салынєан;
      2) лицензиялыќ алым енгізілмеген;
      3) ґтініш беруші біліктілік талаптарына сјйкес келмеген;
      4) лицензиар тиісті келісуші мемлекеттік органнан ґтініш берушініѕ лицензиялау кезінде ќойылатын талаптарєа сјйкес келмейтіні туралы жауап алєан;
      5) ґтініш берушіге ќатысты лицензиялауєа жататын ќызметті немесе жекелеген ќызмет тїрлерін тоќтата тўру немесе оларєа тыйым салу туралы заѕды кїшіне енген сот шешімі (їкімі) болєан;
      6) сот орындаушысыныѕ ўсынуы негізінде сот ґтініш беруші-борышкерге лицензия беруге уаќытша тыйым салєан жаєдайларда жїзеге асырылады.
      Ќаржы саласындаєы ќызметпен жјне ќаржы ресурстарын шоєырландыруєа байланысты ќызметпен айналысуєа лицензияларды жјне (немесе) лицензияларєа ќосымшаларды беруден бас тарту їшін ќосымша негіздерді Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарына сјйкес Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкі белгілейді.
      Экспорттыќ баќылауєа жататын ґнімніѕ экспортына жјне импортына лицензиялар беруден бас тарту їшін ќосымша негіздер «Экспорттыќ баќылау туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕында белгіленеді.
      2. Осы баптыѕ 1-тармаєыныѕ кїші «Ќазаќстан Республикасында зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы» Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ 73-бабында кґзделген тјртіппен лицензия алу жаєдайларына ќолданылмайды.
      3. Лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны беруден ќаєаз жеткізгіштегі немесе электрондыќ ќўжат нысанындаєы ујжді бас тартуды лицензиар ґтініш берушіге лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны беру їшін белгіленген мерзімдерде береді.

      33-бап. Лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны


               ќайта ресімдеу

      1. Лицензия жјне (немесе) лицензияєа ќосымша мынадай:


      1) жеке тўлєа-лицензиаттыѕ тегі, аты, јкесініѕ аты (болєан жаєдайда) ґзгерген;
      2) жеке кјсіпкер-лицензиат ќайта тіркелген, оныѕ атауы немесе заѕды мекенжайы ґзгерген;
      3) заѕды тўлєа-лицензиат осы Заѕныѕ 34-бабында айќындалєан тјртіпке сјйкес ќайта ўйымдастырылєан;
      4) заѕды тўлєа-лицензиаттыѕ атауы жјне (немесе) орналасќан жері ґзгерген;
      5) егер наќты лицензияныѕ иеліктен шыєарылатындыєы осы Заѕєа 1-ќосымшада кґзделген жаєдайларда, лицензиат їшінші тўлєалардыѕ пайдасына объектімен бірге «объектілерге берілетін рўќсаттар» сыныбы бойынша берілген лицензияны иеліктен шыєарєан;
      6) «объектілерге берілетін рўќсаттар» сыныбы бойынша берілген лицензия їшін немесе лицензияєа ќосымшалар їшін объектілерді кґрсете отырып, объект наќты кґшірілмей оныѕ орналасќан жерініѕ мекенжайы ґзгерген;
      7) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында ќайта ресімдеу туралы талап болєан жаєдайларда ќайта ресімделуге жатады.
      2. Рўќсат беру тјртібі енгізілген ќызмет тїрініѕ жјне (немесе) кіші тїрініѕ атауы ґзгерген жаєдайда, лицензиаттыѕ лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны ќайта ресімдеу туралы ґтініш беруге ќўќыєы бар.
      3. Лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны ќайта ресімдеу їшін ґтініш беруші мынадай ќўжаттарды:
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      1) тармаќша жаѕа редакцияда кґзделген - ЌР 29.09.2014 № 239-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз).
      1) Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі немесе Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкі бекіткен нысан бойынша ґтінішті;
      2) лицензиялыќ алымныѕ тґленгенін растайтын ќўжатты;
      3) алынатын аќпараты мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерде ќамтылєан ќўжаттарды ќоспаєанда, лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны ќайта ресімдеу їшін негіз болєан ґзгерістер туралы аќпарат ќамтылєан ќўжаттардыѕ кґшірмелерін;
      4) ўсынылуы Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында кґзделген ґзге де ќўжаттарды ўсынады.
      4. Осы баптыѕ 1-тармаєында кґзделген жаєдайларда лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны ќайта ресімдеу туралы ґтінішті ґтініш беруші лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны ќайта ресімдеу їшін негіз болєан ґзгерістер туындаєан кезден бастап кїнтізбелік отыз кїн ішінде беруге тиіс.
      Лицензияны осы баптыѕ 1-тармаєыныѕ 7) тармаќшасында кґзделген негіз бойынша ќайта ресімдеген жаєдайда, ґтініш берушініѕ лицензияны ќайта ресімдеу туралы ґтініш беру мерзімі Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгіленеді.
      Осы Заѕныѕ 34-бабыныѕ 4 жјне 5-тармаќтарында кґзделген негіздер бойынша ќайта ресімдеуді ќоспаєанда, егер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында ґзгеше белгіленбесе, лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны ќайта ресімдеу кезінде лицензиар ґтініш берушініѕ біліктілік талаптарына сјйкестігін тексермейді.
      5. Осы баптыѕ 3-тармаєында кґрсетілген ќўжаттар ўсынылмаєан немесе тиісінше ресімделмеген жаєдайда лицензиар лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны осы баптыѕ 1-тармаєыныѕ 1), 2), 4), 5), 6) жјне 7) тармаќшаларында кґзделген негіздер бойынша бастамашылыќ жасалєан ќайта ресімдеуден бас тартады.
      Егер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны ќайта ресімдеу кезінде ґтініш берушініѕ біліктілік талаптарына сјйкестігін тексеру ќажеттігі кґзделсе, осы талаптарєа сјйкес келмеу де лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны ќайта ресімдеуден бас тарту їшін негіз болып табылады.
      6. Бір немесе одан кґп банк операциялары, саќтандыру ќызметіндегі бір немесе одан кґп сынып лицензияланатын ќызмет тїрінен алып тасталєан жаєдайда, ґтініш беруші тиісті нормативтік ќўќыќтыќ актініѕ ќолданысќа енген кїнінен кейін кїнтізбелік отыз кїн ішінде лицензияныѕ ќосымшасымен бірге лицензияны ќайта ресімдеу туралы ґтініш беруге міндетті. Ќаржы саласындаєы ќызмет жјне ќаржы ресурстарын шоєырландыруєа байланысты ќызмет тїрініѕ атауы ґзгерген жаєдайда, егер мўндай ґзгеріс лицензияланатын ќызмет тїрі мјнініѕ ґзгеруіне јкеп соќпаса, ґтініш беруші тиісті нормативтік ќўќыќтыќ актініѕ ќолданысќа енген кїнінен кейін кїнтізбелік отыз кїн ішінде лицензиялыќ алымныѕ тґленгенін растайтын ќўжаттарды ќоса бере отырып, лицензияны ќайта ресімдеу туралы ґтініш беруге міндетті.
      7. Ќайта ресімделген лицензиялар жјне (немесе) лицензияларєа ќосымшалар осы Заѕныѕ 48-бабыныѕ ережелері саќтала отырып, электрондыќ нысанда ресімделеді.
      8. Егер осы Заѕныѕ 34-бабында ґзгеше мерзім белгіленбесе, лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны ќайта ресімдеуді лицензиар осы баптыѕ 3-тармаєында кґзделген ќўжаттар берілген кезден бастап їш жўмыс кїні ішінде жїзеге асырады.

      34-бап. Заѕды тўлєа-лицензиат ќайта ўйымдастырылєан


               жаєдайда лицензияныѕ жјне (немесе) лицензияєа
               ќосымшаныѕ ќолданысы

      1. Заѕды тўлєа-лицензиатты бірігу нысанында ќайта ўйымдастыру кезінде онда бар лицензия жјне (немесе) лицензияєа ќосымша бірігу нјтижесінде жаѕадан пайда болєан заѕды тўлєаєа осы Заѕныѕ 33-бабыныѕ 3 жјне 4-тармаќтарында айќындалєан тјртіппен ќайта ресімделуге жатады. Сол бір лицензияланатын ќызмет тїріне немесе лицензияланатын ќызмет тїрініѕ кіші тїріне лицензиялары бар бірнеше заѕды тўлєа-лицензиаттар біріккен кезде, ґтініш берушініѕ таѕдауы бойынша осындай бір єана лицензия жјне (немесе) лицензияєа ќосымша бірігу нјтижесінде жаѕадан пайда болєан заѕды тўлєаєа ќайта ресімделуге жатады.


      2. Заѕды тўлєа-лицензиатты ќайта ќўру нысанында ќайта ўйымдастыру кезінде онда бар лицензия жјне (немесе) лицензияєа ќосымша, ќайта ќўру нјтижесінде жаѕадан пайда болєан заѕды тўлєаныѕ ўйымдыќ-ќўќыќтыќ нысаны їшін лицензияланатын ќызметтіѕ тїрімен немесе лицензияланатын ќызмет тїрініѕ кіші тїрімен айналысу Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында тыйым салынєан жаєдайларды ќоспаєанда, ќайта ќўру нјтижесінде жаѕадан пайда болєан заѕды тўлєаєа осы Заѕныѕ 33-бабыныѕ 3 жјне 4-тармаќтарында айќындалєан тјртіппен ќайта ресімделуге жатады.
      3. Заѕды тўлєа-лицензиатты басќа заѕды тўлєамен ќосылу нысанында ќайта ўйымдастыру кезінде ќосылєан заѕды тўлєа-лицензиаттыѕ лицензиясы жјне (немесе) лицензияєа ќосымшасы осы Заѕныѕ 33-бабыныѕ 3 жјне 4-тармаќтарында айќындалєан тјртіппен соѕєысына ќайта ресімделеді. Егер ќосылатын заѕды тўлєада жјне ќосылатын заѕды тўлєаны ґзіне ќосып алєан заѕды тўлєада сол бір лицензияланатын ќызмет тїріне немесе лицензияланатын ќызмет тїрініѕ кіші тїріне лицензиялар болса, ќосылатын заѕды тўлєаныѕ лицензиясын заѕды тўлєаны ќосып алєан заѕды тўлєаєа ќайта ресімдеу жїргізілмейді.
      4. Заѕды тўлєа-лицензиатты бґліп шыєару нысанында ќайта ўйымдастыру кезінде онда бар лицензия жјне (немесе) лицензияєа ќосымша бґліп шыєарылєан заѕды тўлєаныѕ келісімі болєан кезде, бґлініп шыќќан заѕды тўлєаныѕ лицензияланатын ќызметтіѕ тиісті тїрін жјне (немесе) лицензияланатын ќызмет тїрініѕ кіші тїрін лицензиялау кезінде ќойылатын біліктілік талаптарына сјйкестігі расталєан жаєдайда єана ќайта ўйымдастыру нјтижесінде бґлініп шыќќан заѕды тўлєаныѕ біреуіне ќайта ресімделуге жатады.
      Ќайта ўйымдастыру нјтижесінде бґлініп шыќќан заѕды тўлєа лицензияны осы тармаќта кґзделген негіз бойынша ќайта ресімдеуге ґтініш беруші болып табылады.
      Лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны ќайта ўйымдастыру нјтижесінде бґлініп шыќќан заѕды тўлєаєа ќайта ресімдеу їшін ґтініш беруші осы Заѕныѕ 33-бабыныѕ 3-тармаєында кґзделген ќўжаттардан басќа, ґзініѕ біліктілік талаптарына сјйкестігі туралы мјліметтер мен ќўжаттарды, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен ресімделген бґліп шыєарєан заѕды тўлєаныѕ лицензияны бґлініп шыќќан заѕды тўлєаєа ќайта ресімдеуге келіскені туралы шешімін ўсынады.
      Ќайта ўйымдастыру нјтижесінде бґлініп шыќќан заѕды тўлєаєа лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны ќайта рјсімдеу туралы ґтінішті ґтініш беруші бґліну нысанындаєы ќайта ўйымдастыру аяќталєан кїннен бастап кїнтізбелік отыз кїн ішінде береді.
      Лицензиар осы Заѕныѕ 33-бабыныѕ 3-тармаєында, осы тармаќтыѕ їшінші бґлігінде кґрсетілген ќўжаттар ўсынылмаєан немесе тиісінше ресімделмеген жаєдайда, сондай-аќ ґтініш беруші біліктілік талаптарына сјйкес келмеген жаєдайда, лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны осы тармаќта кґзделген негіз бойынша бастамашылыќ жасалєан ќайта ресімдеуден бас тартады.
      5. Заѕды тўлєа-лицензиатты бґліну нысанында ќайта ўйымдастыру кезінде онда бар лицензия жјне (немесе) лицензияєа ќосымша ќайта ўйымдастыру нјтижесінде жаѕадан пайда болєан осы заѕды тўлєаныѕ біліктілік талаптарына сјйкестігі расталєан жаєдайда, бґліну нјтижесінде жаѕадан пайда болєан заѕды тўлєаныѕ біреуіне ќайта ресімделуге жатады.
      Бґліну нјтижесінде жаѕадан пайда болєан заѕды тўлєалардыѕ біреуі лицензияны осы тармаќта кґзделген негіз бойынша ќайта ресімдеуге ґтініш беруші болып табылады.
      Лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны бґліну нјтижесінде жаѕадан пайда болєан заѕды тўлєалардыѕ біреуіне ќайта ресімдеу їшін ґтініш беруші осы Заѕныѕ 33-бабыныѕ 3-тармаєында кґзделген ќўжаттардан басќа, ґзініѕ біліктілік талаптарына сјйкестігі туралы мјліметтер мен ќўжаттарды ўсынады.
      Лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны бґліну нјтижесінде жаѕадан пайда болєан заѕды тўлєалардыѕ біреуіне ќайта ресімдеу туралы ґтінішті ґтініш беруші бґліну нысанында ќайта ўйымдастыру аяќталєан кезден бастап кїнтізбелік отыз кїн ішінде береді.
      Лицензиар мынадай:
      1) осы Заѕныѕ 33-бабыныѕ 3-тармаєында жјне осы тармаќтыѕ їшінші бґлігінде кґрсетілген ќўжаттар ўсынылмаєан немесе тиісінше ресімделмеген;
      2) ґтініш беруші біліктілік талаптарына сјйкес келмеген;
      3) егер лицензия жјне (немесе) лицензияєа ќосымша заѕды тўлєаларды-лицензиаттарды бґлу нјтижесінде жаѕадан пайда болєандардыѕ ішіндегі басќа заѕды тўлєаєа бўрын ќайта ресімделген жаєдайда, лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны осы тармаќта кґзделген негіз бойынша бастамашылыќ жасалєан ќайта ресімдеуден бас тартады.
      6. Лицензиар ґтініш берушініѕ осы баптыѕ 4 жјне 5-тармаќтарында кґзделген негіздер бойынша лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны ќайта ресімдеуге ќўжаттарын алєан кезден бастап екі жўмыс кїні ішінде ўсынылєан ќўжаттардыѕ толыќтыєын тексеруге міндетті.
      Ўсынылєан ќўжаттардыѕ толыќ болмауы фактісі аныќталєан жаєдайда лицензиар кґрсетілген мерзімдерде ґтінішті одан јрі ќараудан ујжді тїрде бас тартады.
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      7-тармаќќа ґзгеріс енгізу кґзделген - ЌР 29.09.2014 № 239-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз).
      7. Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында, Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ жарлыќтарында немесе Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќаулыларында белгіленген жаєдайларда ґтініш берушініѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында, Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ жарлыќтарында, Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќаулыларында немесе Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкініѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерінде белгіленген талаптарєа сјйкестігі тўрєысынан мемлекеттік органдардыѕ келісімдерін (ілеспе рўќсаттарын) алу їшін лицензиар ґтініш берушініѕ осы баптыѕ 4 жјне 5-тармаќтарында кґзделген негіздер бойынша лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны ќайта ресімдеуге арналєан ќўжаттарын тіркеген кїннен бастап екі жўмыс кїні ішінде ґтініш берушініѕ ќызметті жїзеге асыру орны бойынша тиісті мемлекеттік органдарєа сауал жібереді.
      Мемлекеттік органдар лицензиардыѕ сауалы негізінде он жўмыс кїні ішінде тиісті лицензиарєа ґтініш берушініѕ ќойылатын талаптарєа сјйкес келетіні немесе сјйкес келмейтіні туралы жауап жібереді.
      Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында, Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ жарлыќтарында, Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќаулыларында немесе Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкініѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерінде осы баптыѕ 6-тармаєыныѕ бірінші бґлігінде, осы тармаќтыѕ бірінші жјне екінші бґліктерінде кґзделген жаєдайлар їшін ґзге де мерзімдер белгіленуі мїмкін.
      8. Лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны ќайта ресімдеу їшін тиісті лицензиарєа немесе халыќќа ќызмет кґрсету орталыєына ўсынылєан барлыќ ќўжаттар тізімдеме бойынша ќабылданады, оныѕ кґшірмесі кґрсетілген органныѕ ќўжаттарды ќабылдап алєан кїні туралы белгі ќойылып, ґтініш берушіге жіберіледі (тапсырылады). Бўл ретте тізімдемені ґтініш беруші жасайды.
      Рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік аќпараттыќ жїйесі арќылы электрондыќ нысанда ґтініш берілген жаєдайда, рўќсат беру органыныѕ ујкілетті адамыныѕ электрондыќ цифрлыќ ќолтаѕбасымен кујландырылєан ќўжат ґтініштіѕ ќабылданєандыєын растау болып табылады.
      9. Осы баптыѕ 4 жјне 5-тармаќтарында кґзделген негіздер бойынша лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны лицензиар осы баптыѕ 4 жјне 5-тармаќтарында кґзделген негіздер бойынша осы баптыѕ 4-тармаєыныѕ їшінші бґлігінде жјне 5-тармаєыныѕ їшінші бґлігінде белгіленген тиісті ќўжаттармен ќоса ґтініш берілген кїннен бастап, отыз жўмыс кїнінен кешіктірілмей ќайта ресімделетін атом энергиясын пайдалану, ќаржы саласындаєы жјне ќаржы ресурстарын шоєырландыруєа байланысты ќызмет, экспорттыќ баќылауєа жататын ґнімніѕ импорты жјне экспорты, білім беру, мўнай жјне газ саласындаєы лицензияларды жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаларды ќоспаєанда, он бес жўмыс кїнінен кешіктірмей ќайта ресімдейді.
      10. Лицензиарлар ќайта ресімделген лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны осы бапта белгіленген мерзім ішінде беруге не оларды ќайта ресімдеуден ујжді тїрде бас тартуєа міндетті.

      35-бап. Лицензияныѕ жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаныѕ


               ќолданысын тоќтату

      1. Лицензия жјне (немесе) лицензияєа ќосымша мынадай жаєдайларда:


      1) берілген мерзімі ґткенде;
      2) жїзеге асырылуы їшін берілген јрекеттер (операциялар) толыќ кґлемде жасалєанда;
      3) лицензиядан жјне (немесе) лицензияєа ќосымшадан айырєанда (оларды ќайтарып алєанда);
      4) жеке тўлєаныѕ ќызметі тоќтатылєанда, заѕды тўлєа таратылєанда;
      5) лицензиат лицензияныѕ жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаныѕ ќолданысын тоќтату туралы ерікті тїрде лицензиарєа ґтініш жасаєанда;
      6) осы Заѕєа 1-ќосымшадан лицензия немесе жекелеген ќызмет тїрі жјне (немесе) ќызметтіѕ кіші тїрі немесе јрекет (операция) алып тасталєанда;
      7) лицензиат лицензиялануєа жататын тўлєалар ќатарынан алып тасталєанда;
      8) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында кґзделген ґзге де жаєдайларда ґзініѕ ќолданысын тоќтатады.
      2. Осы баптыѕ 1-тармаєыныѕ 6) жјне 7) тармаќшаларында кґзделген негіздер бойынша лицензияныѕ жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаныѕ ќолданысы тоќтатылєан немесе лицензия электрондыќ нысанда єана ресімделген жаєдайларды ќоспаєанда, лицензияныѕ жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаныѕ ќолданысы тоќтатылєан кезде лицензиат лицензияны жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаны он жўмыс кїні ішінде лицензиарєа ќайтаруєа міндетті.
      3. Осы баптыѕ 1-тармаєыныѕ 6) жјне 7) тармаќшаларында кґзделген жаєдайларды ќоспаєанда, лицензияныѕ жјне (немесе) лицензияєа ќосымшаныѕ ќолданысы тоќтатылєан кезден бастап, лицензиаттар жїзеге асыруєа ќолданысы тоќтатылєан лицензия жјне (немесе) лицензияєа ќосымша берілген ќызмет тїрлерін (кіші тїрлерін) немесе јрекеттерді (операцияларды) жїзеге асыруєа ќўќылы емес.

      36-бап. Жекелеген ќызмет тїрлерін лицензиялаудыѕ


               ерекше шарттары

      1. Ќаржы саласындаєы ќызметпен жјне ќаржы ресурстарын шоєырландыруєа байланысты ќызметпен айналысу ќўќыєына лицензияларды жјне (немесе) лицензияларєа ќосымшаларды беру, ќайта ресімдеу, беруден бас тарту, олардыѕ ќолданысын тоќтата тўру, тоќтату тјртібін, мерзімдері мен шарттарын Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарына сјйкес Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкі белгілейді.


      2. Ойын бизнесі саласындаєы ќызметпен айналысу ќўќыєына лицензиялар беру шарттары мен тјртібі «Ойын бизнесі туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕымен айќындалады.
      3. Їлескерлердіѕ аќшасын тарту есебінен тўрєын єимараттар ќўрылысын ўйымдастыру жґніндегі ќызметке лицензияларды беру шарттары мен тјртібі «Тўрєын їй ќўрылысына їлестік ќатысу туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕымен айќындалады.
      4. Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс саласындаєы ќызметпен айналысу ќўќыєына лицензия берудіѕ ерекше шарттары «Ќазаќстан Республикасындаєы сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс ќызметі туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕымен айќындалады.
      Лицензияєа ќосымшада лицензия берудіѕ ерекше шарттары ретінде «Ќазаќстан Республикасындаєы сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс ќызметі туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына сјйкес лицензиат санаты кґрсетіледі.
      5. Атом энергиясын пайдалану саласындаєы ќызметтіѕ тїрлерін жјне кіші тїрлерін лицензиялау «Атом энергиясын пайдалану туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕында айќындалєан аспаптар, ќондырєылар, материалдар, заттар, ќалдыќтар тїрлеріне ќатысты жїзеге асырылады.
Лицензияєа ќосымшада лицензияны берудіѕ ерекше шарттары ретінде лицензиат жўмыс жїргізетін аспаптар, ќондырєылар, материалдар, заттар, ќалдыќтар тїрі кґрсетіледі.

      37-бап. Экспорт жјне импорт саласындаєы лицензиялау


               туралы жалпы ережелер

      1. Экспорты жјне (немесе) импорты лицензиялануєа жататын тауарлардыѕ тізбесін Кеден одаєыныѕ тиісті органыныѕ шешімімен бекітілген, їшінші елдермен саудада Кеден одаєына мїше мемлекеттердіѕ јкелуіне немесе јкетуіне тыйым салу немесе шектеу ќолданылатын тауарлардыѕ бірыѕєай тізбесі негізінде Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі белгілейді.


      Тауарлардыѕ экспортын жјне (немесе) импортын лицензиялаудыѕ орындалу їшін осы шектеулер енгізілген маќсаттарєа ќараєанда тауарлардыѕ экспортын немесе импортын кґбірек шектеу немесе бўрмалау јсері болмауєа тиіс.
      Экспортќа жјне (немесе) импортќа лицензиялар жјне рўќсаттар беру тјртібі мен шарттары халыќаралыќ шарттарєа сјйкес белгіленеді.
      2. Экспорттыќ баќылауєа жататын, экспорты немесе импорты лицензиялануєа жататын ґнімніѕ тізбесін халыќаралыќ экспорттыќ баќылау режимдеріне сјйкес жјне ўлттыќ ќауіпсіздікті ќамтамасыз ету маќсатында экспорттыќ баќылауєа жататын ґнімдер номенклатурасы (тізімі) негізінде Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі белгілейді.
      Экспорттыќ баќылауєа жататын ґнімніѕ импорты мен экспорты саласындаєы лицензиялар жјне (немесе) лицензияєа ќосымшалар лицензия осындай растауды алєаннан кейін берілетін импорттаушы елдіѕ тїпкі пайдаланушы сертификатыныѕ тїпнўсќалыєы тексерілгендігін растауды алу ќажеттігі жаєдайын ќоспаєанда, отыз жўмыс кїнінен кешіктірілмей беріледі.
      3. Лицензия Сыртќы экономикалыќ ќызметтіѕ бірыѕєай тауар номенклатурасына сјйкес жіктелетін, оларєа ќатысты лицензиялау енгізілген, экспорттыќ баќылауєа жататын јрбір тауарєа немесе ґнімге беріледі.
      Лицензиар лицензиялардыѕ мынадай тїрлерін береді:
      1) Кеден одаєына мїше мемлекеттіѕ шешімі негізінде сыртќы сауда ќызметіне ќатысушыєа берілетін жјне лицензияда айќындалєан санымен жекелеген тауар тїрініѕ экспортына жјне (немесе) импортына ќўќыќ беретін бас лицензия;
      2) сыртќы сауда ќызметіне ќатысушыєа жекелеген тауар тїрініѕ экспортына жјне (немесе) импортына айрыќша ќўќыќ беретін айрыќша лицензия;
      3) сыртќы сауда шарты (келісімшарты) негізінде сыртќы сауда ќызметіне ќатысушыєа берілетін жјне белгілі бір санымен лицензияланатын тауардыѕ экспортына жјне (немесе) импортына ќўќыќ беретін біржолєы лицензия.
      Тауарлардыѕ экспортына жјне (немесе) импортына бас жјне айрыќша лицензиялар беруді лицензиар Кеден одаєыныѕ тиісті органыныѕ шешімінде кґзделген жаєдайларда жїзеге асырады.
      Экспорттыќ баќылауєа жататын ґнімніѕ экспортына жјне (немесе) импортына бас жјне айрыќша лицензиялар берілмейді.
      4. Бас жјне айрыќша лицензиялар алєан лицензиаттар тоќсан сайын есептік тоќсаннан кейінгі айдыѕ он бесінші кїніне дейін экспорт пен импорт саласындаєы ујкілетті органдарєа лицензияныѕ орындалу барысы туралы есеп ўсынуєа міндетті.
      Біржолєы лицензиялар алєан лицензиаттар лицензияныѕ ќолданылу мерзімі ґткен соѕ кїнтізбелік он бес кїн ішінде экспорт жјне импорт саласындаєы ујкілетті органдарєа лицензияныѕ орындалуы туралы аќпарат беруге міндетті.
      5. Біржолєы лицензияныѕ ќолданылу кезеѕі оныѕ ќолданыла бастаєан кїнінен бастап бір жылдан аспауєа тиіс. Біржолєы лицензияныѕ ќолданылу мерзімі сыртќы сауда шартыныѕ (келісімшартыныѕ) ќолданылу мерзімімен немесе лицензияны беруге негіз болып табылєан ќўжаттыѕ ќолданылу мерзімімен шектелуі мїмкін.
      Сан жаєынан шектеулер енгізілген тауарлар їшін лицензияныѕ ќолданылу кезеѕі квота белгіленген кїнтізбелік жылда аяќталады.
      Егер Кеден одаєыныѕ тиісті органыныѕ шешімінде ґзгеше жазылмаса, тауарлардыѕ экспортына жјне (немесе) импортына арналєан бас лицензияныѕ ќолданылу мерзімі ол ќолданыла бастаєан кїннен бастап бір жылдан аспауєа тиіс, ал сан жаєынан шектеулер енгізілген тауарлар їшін – квота белгіленген кїнтізбелік жылда аяќталады.
      Айрыќша лицензияныѕ ќолданылу мерзімі јрбір наќты жаєдайда Кеден одаєыныѕ тиісті органыныѕ шешімімен белгіленеді.
      6. Экспортќа жјне импортќа арналєан лицензияныѕ ќолданысын тоќтата тўру немесе тоќтату тјртібін Кеден одаєыныѕ тиісті органы белгілейді.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет