Рўќсаттар жјне хабарламалар туралы


-тарау. РЎЌСАТ БЕРУ РЈСІМДЕРІжүктеу 2.11 Mb.
бет3/7
Дата21.04.2019
өлшемі2.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

6-тарау. РЎЌСАТ БЕРУ РЈСІМДЕРІ

      38-бап. Екінші санаттаєы рўќсатты беру ерекшеліктері

      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      1-тармаќќа ґзгеріс енгізу кґзделген - ЌР 29.09.2014 № 239-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз).
      1. Екінші санаттаєы рўќсаттарды беру їшін ќажетті рўќсат беру талаптары мен ќўжаттар тізбесі Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында, Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ жарлыќтарында, Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќаулыларында немесе Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкініѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерінде айќындалады.
      Бўл ретте тізбеде аќпараты мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерден жјне (немесе) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында кґзделген жаєдайларда ґтініш беруші беретін мјліметтер нысанынан алынуы мїмкін ќўжаттар ќамтылмауєа тиіс.
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      2-тармаќ жаѕа редакцияда кґзделген - ЌР 29.09.2014 № 239-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз).
      2. Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарына сјйкес Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкі бекітетін ќаєидаларды ќоспаєанда, рўќсат беру рјсімдерін жїзеге асыру ќаєидаларын жјне осы Заѕда рўќсат беру тјртібі кґзделген ќызметті немесе јрекеттерді (операцияларды) жїзеге асыру ќаєидаларын Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі бекітеді.

      РЌАО-ныѕ ескертпесі!


      39-бапќа ґзгеріс енгізу кґзделген - ЌР 29.09.2014 № 239-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз).

      39-бап. Екінші санаттаєы рўќсатты беру туралы ґтініштерді


               ќарау мерзімдері

      Екінші санаттаєы рўќсат Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында, Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ жарлыќтарында, Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќаулыларында немесе Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкініѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерінде белгіленген мерзімде беріледі. Екінші санаттаєы рўќсаттарды беруге ујкілетті орган белгіленген мерзім ішінде екінші санаттаєы рўќсатты беруге не оны беруден ујжді тїрде бас тартуєа міндетті.

      40-бап. Рўќсат беру рјсімдерін жїзеге асыру кезінде
               алынатын алымдар немесе тґлемдер

      Рўќсат беру рјсімдерін жїзеге асыру кезінде алынатын алымдардыѕ немесе тґлемдердіѕ мґлшері, оларды есептеу мен тґлеу тјртібі Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес белгіленеді.

      41-бап. Екінші санаттаєы рўќсатты беруден бас тарту

      РЌАО-ныѕ ескертпесі!


      1-тармаќќа ґзгеріс енгізу кґзделген - ЌР 29.09.2014 № 239-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз).
      1. Екінші санаттаєы рўќсатты беруден бас тарту Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында, Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ жарлыќтарында, Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќаулыларында немесе Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкініѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерінде кґзделген негіздер бойынша жїзеге асырылады.
      2. Ґтініш берушіге екінші санаттаєы рўќсатты беруден ујжді тїрде бас тартуды екінші санаттаєы рўќсатты беруге ујкілетті орган екінші санаттаєы рўќсатты беру їшін белгіленген мерзімдерде береді.
      3. Екінші санаттаєы рўќсатты беруден ујжді тїрде бас тарту жазбаша тїрде, оныѕ ішінде электрондыќ ќўжат тїрінде немесе ќаєаз жеткізгіште беріледі.

      42-бап. Екінші санаттаєы рўќсаттыѕ ќолданысын тоќтату

      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      Бірінші бґлікке ґзгеріс енгізу кґзделген - ЌР 29.09.2014 № 239-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз).
      Екінші санаттаєы рўќсат Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында, Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ жарлыќтарында, Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќаулыларында немесе Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкініѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерінде айќындалатын жаєдайларда жјне тјртіппен ґз ќолданысын тоќтатады.
      Бўл ретте екінші санаттаєы рўќсаттардан айыру (оларды ќайтарып алу) осы Заѕныѕ 45-бабыныѕ 5-тармаєына сјйкес жїзеге асырылады.

7-тарау. РЎЌСАТТЫЅ ЖЈНЕ (НЕМЕСЕ) РЎЌСАТЌА ЌОСЫМШАНЫЅ
ТЕЛНЎСЌАЛАРЫН БЕРУ, ЌАТЕЛЕРІН ТЇЗЕТУ ЖЈНЕ ЌОЛДАНЫСЫН ТОЌТАТА
ТЎРУ, ЌАЙТА БАСТАУ ЖЈНЕ ОДАН АЙЫРУ (ОНЫ ЌАЙТАРЫП АЛУ)

      43-бап. Рўќсаттыѕ жјне (немесе) рўќсатќа ќосымшаныѕ


               телнўсќаларын беру, сондай-аќ электрондыќ
               форматќа кґшіру

      1. Ќаєаз нысанында берілген рўќсат жјне (немесе) рўќсатќа ќосымша жоєалєан, бїлінген кезде лицензиаттыѕ немесе екінші санаттаєы рўќсатты иеленушініѕ рўќсаттыѕ жјне (немесе) рўќсатќа ќосымшаныѕ телнўсќаларын алуєа ќўќыєы бар.


      2. Егер рўќсат жјне (немесе) рўќсатќа ќосымша ќаєаз нысанында берілген болса, лицензиат немесе екінші санаттаєы рўќсатты иеленуші ґтініші бойынша оларды электрондыќ форматќа кґшіруге жјне рўќсаттыѕ электрондыќ нысанын алуєа ќўќылы.
      Осы тармаќтыѕ кїші тек ќаєаз нысанында єана берілетін рўќсаттарєа ќолданылмайды.
      3. Рўќсаттыѕ жјне (немесе) рўќсатќа ќосымшаныѕ жоєалєан, бїлінген бланкілері рўќсат беру органы оныѕ жоєалєаны немесе бїлінгені туралы ґтінішті алєан кїннен бастап жарамсыз болып есептеледі.
      4. Рўќсат беру органы ґтініш берілген кїннен бастап екі жўмыс кїні ішінде рўќсаттыѕ жјне (немесе) рўќсатќа ќосымшаныѕ оѕ жаќтаєы жоєарєы бўрышында «телнўсќа» деген жазуымен жјне олардыѕ алєаш берілген кїні мен ќайта ресімделген кїнін кґрсете отырып, рўќсаттыѕ жјне (немесе) рўќсатќа ќосымшаныѕ телнўсќаларын береді.

      44-бап. Берілген рўќсаттардаєы жјне (немесе) рўќсаттарєа


               ќосымшалардаєы ќателерді тїзету

      Берілген рўќсатта жјне (немесе) рўќсатќа ќосымшада ќателер аныќталєан жаєдайда, лицензиат немесе екінші санаттаєы рўќсатты иеленуші оларды тїзету туралы еркін нысанда ґтініш беруге ќўќылы.


      Рўќсат беру органы ґтініш беруші тиісті ґтінішті берген кїннен бастап екі жўмыс кїні ішінде рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік электрондыќ тізіліміне ќажетті ґзгерістерді енгізеді жјне тиісті тїзетулері бар рўќсатты жјне (немесе) рўќсатќа ќосымшаны береді.

      45-бап. Рўќсаттыѕ жјне (немесе) рўќсатќа ќосымшаныѕ


               ќолданысын тоќтата тўру, ќайта бастау, одан айыру
               (оны ќайтарып алу)

      1. Рўќсаттыѕ жјне (немесе) рўќсатќа ќосымшаныѕ ќолданысын тоќтата тўру Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында кґзделген тјртіппен жјне негіздер бойынша жїзеге асырылады.


      2. Егер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында ґзгеше кґзделмесе, жїзеге асыру їшін берілген, ќолданысы тоќтатыла тўрєан рўќсат жјне (немесе) рўќсатќа ќосымша жекелеген ќызмет тїрлерін (кіші тїрлерін) немесе јрекеттерді (операцияларды) лицензиаттардыѕ немесе екінші санаттаєы рўќсатты иеленушілердіѕ жїзеге асыруына жол берілмейді.
      3. Егер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында ґзгеше белгіленбесе, рўќсатты жјне (немесе) рўќсатќа ќосымшаны тоќтата тўру їшін негіз болєан бўзушылыќтар жойылєан кезде лицензиат немесе екінші санаттаєы рўќсатты иеленуші рўќсаттыѕ жјне (немесе) оєан ќосымшаныѕ ќолданысын тоќтата тўру мерзімі ґткенге дейін рўќсат беру органына растайтын ќўжаттардыѕ кґшірмелерін ќоса бере отырып, бўзушылыќтардыѕ жойылєаны туралы ґтініш беруге ќўќылы.
      Рўќсат беру органы ґтініш берушініѕ бўзушылыќтардыѕ жойылєаны туралы ґтініш берген кїнінен бастап он жўмыс кїні ішінде осы Заѕныѕ
51-бабы 2-тармаєында кґзделген тјртіппен бўзушылыќтардыѕ жойылєанын тексереді.
      Ґтініш берушініѕ бўзушылыќтарды жойєан фактісі расталєан жаєдайда, рўќсат беру органы осы тармаќтыѕ екінші бґлігінде кґрсетілген мерзімде рўќсаттыѕ жјне (немесе) рўќсатќа ќосымшаныѕ ќолданысын ќайта бастау туралы шешім ќабылдайды.
      Бўл ретте рўќсаттыѕ жјне (немесе) рўќсатќа ќосымшаныѕ ќолданысы осы тармаќтыѕ їшінші бґлігінде кґрсетілген шешім ќабылданєан кезден бастап ќайта басталады.
      4. Лицензиат немесе екінші санаттаєы рўќсатты иеленуші тоќтата тўру мерзімі ґткенге дейін рўќсатты жјне (немесе) рўќсатќа ќосымшаны тоќтата тўру їшін негіз болєан бўзушылыќтардыѕ жойылєаны туралы ґтінішті бермеген жаєдайда, рўќсат беру органдары тоќтата тўру мерзімі ґткен кезден бастап он жўмыс кїні ішінде рўќсаттан жјне (немесе) рўќсатќа ќосымшадан айыру (оны ќайтарып алу) рјсіміне бастамашылыќ жасайды.
      Рўќсаттан жјне (немесе) оєан ќосымшадан айыру (оны ќайтарып алу) туралы мјселені ќарау процесінде лицензиат немесе екінші санаттаєы рўќсатты иеленуші бўзушылыќтыѕ жойылєан фактісін дјлелдеуге ќўќылы. Бўл жаєдайда рўќсат беру органы осы баптыѕ 3-тармаєыныѕ екінші жјне їшінші бґліктерін басшылыќќа алуєа тиіс.
      5. Рўќсаттан айыру (оны ќайтарып алу) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында кґзделген тјртіппен жјне (немесе) негіздер бойынша жїзеге асырылады.
      Осы тармаќтыѕ кїші агроґнеркјсіптік кешенді дамыту саласындаєы ујкілетті орган беретін рўќсаттарєа ќолданылмайды, олардан айыру (оларды ќайтарып алу) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында кґзделген тјртіппен жјне (немесе) негіздер бойынша жїзеге асырылады.

8-тарау. ХАБАРЛАМА ЖАСАУ ТЈРТІБІ

      46-бап. Хабарлама жасау тјртібі

      1. Хабарламалардыѕ толыќ тізбесі осы Заѕєа 3-ќосымшада кґзделеді.
      2. Ґтініш берушілер рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік аќпараттыќ жїйесі арќылы хабарламаларды ќабылдауды жїзеге асыратын мемлекеттік органєа хабарламаларды жібереді.
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      3-тармаќќа ґзгеріс енгізу кґзделген - ЌР 29.09.2014 № 239-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз).
      3. Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында, Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ жарлыќтарында, Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќаулыларында немесе Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкініѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерінде кґзделген жаєдайларда мјліметтер нысанын ўсыну арќылы ґтініш берушілер хабарлама жасау тјртібі енгізілген ќызметті немесе јрекеттерді жїзеге асыруєа Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында, Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ жарлыќтарында, Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќаулыларында немесе Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкініѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерінде ќойылатын талаптарєа ґздерініѕ сјйкестігін мјлімдейді.
      4. Егер Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында ґзгеше белгіленбесе, ґтініш беруші тиісті хабарлама жіберілгеннен кейін ќызметті немесе белгілі бір јрекеттерді жїзеге асыруєа бірден кірісуге ќўќылы немесе оларды тоќтатуєа міндетті.
      Жекелеген ќызмет тїрлерініѕ немесе јрекеттердіѕ ерекшеліктері ескеріле отырып, жекелеген жаєдайларда Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында хабарламаны жіберу мерзімдері белгіленуі мїмкін.
      5. Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгіленген жаєдайларда ќажетті ќўжаттар хабарламаєа ќоса беріледі, бўл ретте Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес мемлекеттік электрондыќ аќпараттыќ ресурстардан алынуы мїмкін ќўжаттарды жјне ґзге де аќпаратты ґтініш берушілерден талап етуге тыйым салынады.
      Хабарламада жјне (немесе) хабарламаєа ќоса берілетін ќўжаттарда ќамтылєан мјліметтердіѕ аныќтыєы їшін ґтініш беруші жауапты болады.
      6. Ќызметтіѕ наќты тїріне немесе јрекетке ќатысты рўќсат беру тјртібініѕ орнына хабарлама жасау тјртібі енгізілген кезде, хабарлама жасау тјртібін енгізу кезіне ќызметтіѕ осы тїріне немесе јрекетке арналєан жарамды рўќсаты болєан жеке жјне заѕды тўлєалар хабарламаны жіберген болып есептеледі жјне рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік электрондыќ тізіліміне автоматты тїрде енгізіледі.
      7. Жеке тўлєаныѕ заѕды мекенжайы, заѕды тўлєаныѕ орналасќан жері, хабарламада кґрсетілген ќызметті немесе јрекеттерді жїзеге асыру мекенжайы, сондай-аќ, олар туралы аќпарат хабарламада толтыру їшін міндетті болып табылатын тіркеу деректері ґзгерген жаєдайда, ґтініш беруші ґзгеріс болєан кїннен бастап он жўмыс кїні ішінде осы бапта белгіленген тјртіппен кґрсетілген ґзгерістер туралы хабарлама жіберуге міндетті.

      47-бап. Хабарлама жіберілгенін растау

      Ґтініш берушілердіѕ ґтініштері бойынша хабарламаны ќабылдауды жїзеге асыратын мемлекеттік органдар ґтініш жасалєан кїннен бастап їш жўмыс кїні ішінде ґтініш берушілерге рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік электрондыќ тізілімінен ґтініш берушілердіѕ жіберген хабарламалары туралы їзінді кґшірмелер береді.
      Мемлекеттік органдар мен їшінші тўлєалар ґтініш берушініѕ хабарламаны жібергенін растауды хабарламаларды ќабылдауды жїзеге асыратын мемлекеттік органдардан немесе рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік электрондыќ тізілімінен алады.

9-тарау. ЛИЦЕНЗИЯЛАУДЫ, РЎЌСАТ БЕРУ РЈСІМДЕРІН ЖЈНЕ
ХАБАРЛАМАЛАР ЖАСАУДЫ ЖЇЗЕГЕ АСЫРУ КЕЗІНДЕГІ АЌПАРАТТЫЌ
ТЕХНОЛОГИЯЛАР

      48-бап. Лицензиялауды, рўќсат беру рјсімдерін жјне


               хабарламалар жасауды электрондыќ нысанда жїзеге
               асыру

      1. Лицензиялау жјне хабарламаларды жіберу рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік аќпараттыќ жїйесі жјне рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік электрондыќ тізілімі пайдаланыла отырып, электрондыќ нысанда жїзеге асырылады.


      Рўќсат беру рјсімдері рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік аќпараттыќ жїйесі жјне рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік электрондыќ тізілімі пайдаланыла отырып, осы Заѕныѕ 52-бабы 3-тармаєыныѕ ережелері ескеріліп, электрондыќ нысанда жїзеге асырылады.
      Электрондыќ ќўжат нысанында берілген рўќсаттардыѕ ќаєаз жеткізгіштегі рўќсаттармен мјні бірдей.
      Рўќсат беру органдары ќаєаз нысанында жїзеге асырылєан рўќсат беру рјсімдері туралы аќпаратты рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік электрондыќ тізіліміне рўќсат беру рјсімін жїзеге асырумен бір мезгілде енгізуге міндетті.
      Осы тармаќтыѕ тґртінші бґлігінде белгіленген талаптардыѕ орындалмаєаны їшін рўќсат беру органы жауапты болады.
      Осы тармаќтыѕ кїші автоматтандыруєа жатпайтын рўќсаттарєа ќолданылмайды.
      2. Ќаржы саласындаєы жјне ќаржы ресурстарын шоєырландыруєа байланысты ќызметке берілетін рўќсаттарды ќоспаєанда, халыќќа ќызмет кґрсету орталыєы арќылы рўќсат алу їшін ґтініш беруші халыќќа ќызмет кґрсету орталыєыныѕ орналасќан жеріне ќарамастан оєан ґтініш жасауєа ќўќылы.
      3. Ґтініш беруші халыќќа ќызмет кґрсету орталыєы арќылы рўќсат беру рјсімінен ґту їшін ґтініш жасаєан жаєдайда, халыќќа ќызмет кґрсету орталыєыныѕ жўмыскері электрондыќ ґтінішті немесе ґзге де осыєан ўќсас ќўжатты ґзініѕ ќызмет бабында пайдалану їшін берілген электрондыќ цифрлыќ ќолтаѕбасымен кујландырады. Мўндай кујландыру ґтініш берушініѕ жазбаша келісімі негізінде жїзеге асырылады.
      4. Ґтініш беруші рўќсатты жјне (немесе) рўќсатќа ќосымшаны ќаєаз жеткізгіште алуєа ґтініш жасаєан жаєдайда, рўќсат жјне (немесе) рўќсатќа ќосымша электрондыќ нысанда ресімделеді, басып шыєарылады жјне рўќсат беру органыныѕ мґрімен жјне рўќсат беру органы басшысыныѕ ќолымен кујландырылады.
      5. Рўќсатты жјне (немесе) рўќсатќа ќосымшаны электрондыќ нысанда беру мїмкіндігі болмаєан жаєдайда, рўќсат жјне (немесе) рўќсатќа ќосымша ќаєаз жеткізгіште беріледі.
      6. Ґтініш рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік аќпараттыќ жїйесі арќылы электрондыќ нысанда берілген жаєдайда, лицензиар жјне екінші санаттаєы рўќсатты беруге ујкілетті орган ґтінішті тіркеуді бір жўмыс кїні ішінде жїргізеді.

      49-бап. Рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік


               электрондыќ тізілімі

      1. Рўќсат беру органдары рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік электрондыќ тізілімін тўраќты негізде жїргізеді.


      Хабарламалар бойынша рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік электрондыќ тізілімін Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында кґзделген жаєдайларда хабарламаларды ќабылдауды жїзеге асыратын мемлекеттік органдар жїргізеді.
      2. Мемлекеттік органдар ґз ґкілеттіктерін жїзеге асыру їшін рўќсаттар мен хабарламалар туралы аќпаратты рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік электрондыќ тізілімінен, кґрсетілген аќпаратты растауды жеке жјне заѕды тўлєалардан ќосымша талап етпестен алуєа міндетті.
      3. Рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік электрондыќ тізілімі тјуекелдерді басќару жїйесін жјне тексерулерді жїргізу жоспарын ќалыптастыру їшін негіз болып табылады.
      4. Жеке немесе заѕды тўлєаныѕ ќызметі немесе жекелеген ќызмет тїрлері немесе јрекеттері (операциялары) тоќтатыла тўрєан жаєдайда, рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік электрондыќ тізіліміне тиісті мјліметтер енгізіледі.
      5. Рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік электрондыќ тізілімінен хабарламаны алып тастау ґтініш берушініѕ ґтініші, соттыѕ жеке немесе заѕды тўлєаныѕ ќызметіне немесе жекелеген ќызмет тїрлеріне немесе јрекеттеріне тыйым салу туралы шешімі бойынша, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында кґзделген ґзге де жаєдайларда жїзеге асырылады.
      6. Рўќсат беру органдарыныѕ жјне хабарламаларды ќабылдауды жїзеге асыратын мемлекеттік органдардыѕ рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік электрондыќ тізілімін жїргізу мїмкіндігі уаќытша немесе тўраќты болмаєан кезеѕде олар барлыќ ќажетті тарихи деректердіѕ тіркелуін жјне саќталуын ќамтамасыз етуге жјне осындай мїмкіндік пайда болєаннан кейін рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік электрондыќ тізілімін тарихи деректермен толыќтыруєа міндетті.

10-тарау. ЖАУАПТЫЛЫЌ ЖЈНЕ БАЌЫЛАУ

      50-бап. Ќазаќстан Республикасыныѕ рўќсаттар жјне


               хабарламалар туралы заѕнамасын бўзєаны їшін
               жауаптылыќ

      Ќазаќстан Республикасыныѕ рўќсаттар жјне хабарламалар туралы заѕнамасын бўзу Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгіленген жауаптылыќќа јкеп соєады.

      51-бап. Хабарламалар бойынша баќылау жјне рўќсаттыќ
               баќылау

      1. Рўќсаттыќ баќылау тексеру нысанында жјне ґзге де нысандарда жїзеге асырылады.


      2. Ґтініш берушініѕ біліктілік немесе рўќсат беру талаптарына сјйкестігін рўќсат жјне (немесе) рўќсатќа ќосымша берілгенге дейін тексеру баќылаудыѕ ґзге нысаны тјртібімен тексерілетін тўлєаєа бару мїмкіндігі арќылы жїзеге асырылады, оныѕ нјтижелері бойынша ґтініш берушініѕ біліктілік немесе рўќсат беру талаптарына сјйкес келетіні немесе сјйкес келмейтіні туралы шешім ќабылданады.
      Ќўжаттарды ўсынумен расталмайтын біліктілік жјне рўќсат беру талаптары, сондай-аќ ўсынылєан ќўжаттардыѕ аныќтыєы осы тармаќта кґрсетілген тјртіппен тексерілуге жатады.
      3. Лицензиаттардыѕ жјне екінші санаттаєы рўќсаттарды иеленушілердіѕ рўќсат жјне (немесе) рўќсатќа ќосымша берілгеннен кейін (ќызметті жїзеге асыру процесінде) Ќазаќстан Республикасыныѕ рўќсаттар жјне хабарламалар туралы заѕнамасын саќтауын тексеру «Ќазаќстан Республикасындаєы мемлекеттік баќылау жјне ќадаєалау туралы» жјне «Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкі туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарына сјйкес жоспарлы жјне жоспардан тыс тексерулер арќылы жїзеге асырылады.
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
      4-тармаќќа ґзгеріс енгізу кґзделген - ЌР 29.09.2014 № 239-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз).
      4. Хабарламаны алєаннан кейін мемлекеттік орган «Ќазаќстан Республикасындаєы мемлекеттік баќылау жјне ќадаєалау туралы» жјне «Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкі туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарына сјйкес баќылау жјне ќадаєалау ќызметін жїзеге асыру процесінде Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында, Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ жарлыќтарында, Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќаулыларында немесе Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкініѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерінде белгіленген талаптарды ґтініш берушініѕ ќызметті жїзеге асыру їшін саќтауын дербес тексереді.

11-тарау. Ќорытынды жјне ґтпелі ережелер

      52-бап. Ґтпелі ережелер

      1. Осы Заѕныѕ 3-бабыныѕ 2-тармаєында кґзделген ерекшеліктер ескеріле отырып, осы Заѕ ќолданысќа енгізілгенге дейін ќолданылєан жјне осы Заѕєа 1, 2 жјне 3-ќосымшаларда кґзделген рўќсаттар мен хабарламалар тізбелеріне енбеген рўќсаттар мен хабарламалардыѕ болуы міндетті болып табылмайды жјне осы рўќсаттарсыз жјне хабарламаларсыз ќызметті немесе јрекеттерді (операцияларды) жїзеге асыру жеке немесе заѕды тўлєалар їшін жауаптылыќќа јкеп соќпайды.
      2. «Лицензиялау туралы» Ќазаќстан Республикасы Заѕы 4-бабыныѕ 8-тармаєына сјйкес лицензиялануєа жатпаєан ќызмет тїрлеріне осы Заѕ ќолданысќа енгізілген кезден бастап, олар осы Заѕєа 1, 2 жјне 3-ќосымшаларда болєан жаєдайда, рўќсат беру немесе хабарлама жасау тјртібі жалпы негіздерде ќолданылады.
      3. Рўќсат беру рјсімдерін жїзеге асыру 2016 жылєы 1 ќаѕтарєа дейін рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік аќпараттыќ жїйесі жјне рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік электрондыќ тізілімі пайдаланыла отырып, электрондыќ нысанда мўндай мїмкіндік болєан жаєдайда жїргізіледі.
      Рўќсат беру рјсімдерін жїзеге асыру 2016 жылєы 1 ќаѕтардан бастап рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік аќпараттыќ жїйесі жјне рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік электрондыќ тізілімі пайдаланыла отырып, электрондыќ нысанда єана жїргізіледі.
      Аќпараттандыру саласындаєы ујкілетті орган мен рўќсаттар жјне хабарламалар саласындаєы ујкілетті органныѕ бірлескен бўйрыєымен бекітілетін, автоматтандыруєа жатпайтын тізбеге енгізілген екінші санаттаєы рўќсаттарды ќоспаєанда, 2015 жылєы 31 желтоќсанєа дейін рўќсаттар мен хабарламалардыѕ мемлекеттік электрондыќ тізілімінде рўќсаттарды жинау мен саќтауды немесе рўќсат беру рјсімдерін жїзеге асыруды автоматтандыру енгізілмейтін жјне ќамтамасыз етілмейтін екінші санаттаєы рўќсаттардыѕ кїші жойылуєа жатады.
      4. Осы Заѕ ќолданысќа енгізілгенге дейін берілген атом энергиясын пайдалану саласындаєы лицензиялар осы Заѕ ќолданысќа енгізілген кїннен кейін алты ай ішінде осы Заѕєа 1-ќосымшаєа сјйкес мерзімі шектеулі лицензияларєа ќайта ресімделуге жатады.

      53-бап. Осы Заѕды ќолданысќа енгізу тјртібі

      1. Осы Заѕ алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін алты ай ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі.
      2. «Лицензиялау туралы» 2007 жылєы 11 ќаѕтардаєы Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ кїші жойылды деп танылсын (Ќазаќстан Республикасы Парламентініѕ Жаршысы, 2007 ж., № 2, 10-ќўжат; № 20, 152-ќўжат; 2008 ж., № 20, 89-ќўжат; № 23, 114-ќўжат; № 24, 128, 129-ќўжаттар; 2009 ж., № 2-3, 16, 18-ќўжаттар; № 9-10, 47-ќўжат; № 13-14, 62, 63-ќўжаттар; № 17, 79, 81, 82-ќўжаттар; № 18, 84, 85-ќўжаттар; № 23, 100-ќўжат; № 24, 134-ќўжат; 2010 ж., № 1-2, 4-ќўжат; № 7, 28-ќўжат; № 15, 71-ќўжат; № 17-18, 111, 112-ќўжаттар; № 24, 146, 149-ќўжаттар; 2011 ж., № 1, 2-ќўжат; № 2, 21, 26-ќўжаттар; № 11, 102-ќўжат; № 12, 111-ќўжат; № 17, 136-ќўжат; № 24, 196-ќўжат; 2012 ж., № 2, 14-ќўжат; № 3, 25-ќўжат; № 12, 84-ќўжат; № 13, 91-ќўжат; № 15, 97-ќўжат; № 21-22, 124-ќўжат; 2013 ж., № 4, 21-ќўжат; № 10-11, 56-ќўжат; № 12, 57-ќўжат; № 16, 83-ќўжат).

      Ќазаќстан Республикасыныѕ


      Президенті                            Н. Назарбаев

«Рўќсаттар жјне хабарламалар туралы»


2014 жылєы 16 мамырдаєы № 202-V ЌРЗ
Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына 
1-ќосымша             

Бірінші санаттаєы рўќсаттардыѕ (лицензиялардыѕ)
Т І З Б Е С І

Р\с №

Лицензияныѕ жјне оны жїзеге асыру їшін лицензияныѕ болуы талап етілетін ќызмет тїрініѕ атауы

Оны жїзеге асыру їшін лицензияныѕ болуы талап етілетін ќызметтіѕ кіші тїрініѕ атауы

Ескертпе

1

2

3

4

Телерадио хабарларын тарату саласындаєы ќызметті лицензиялау

1.

Теле-, радиоарналарды тарату жґніндегі ќызметпен айналысу їшін лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын;
1-сынып

Мјдениет саласындаєы ќызметті лицензиялау

2.

Тарих жјне мјдениет ескерткіштерінде археологиялыќ жјне (немесе) єылыми-реставрациялау жўмыстарын жїзеге асыру жґніндегі ќызметке лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын;
1-сынып

Білім беру саласындаєы ќызметті лицензиялау

3.

Білім беру ќызметімен айналысуєа лицензия

1. Діни білім беру баєдарламалары
2. Бастауыш білім берудіѕ білім беретін оќу баєдарламалары
3. Жалпы орта білім берудіѕ білім беретін оќу баєдарламалары
4. Негізгі орта білім берудіѕ білім беретін оќу баєдарламалары
5. Жоєары білім берудіѕ кјсіптік оќу баєдарламалары
6. Жоєары оќу орнынан кейінгі білім берудіѕ кјсіптік оќу баєдарламалары
7. Техникалыќ жјне кјсіптік білім берудіѕ кјсіптік оќу баєдарламалары
8. Орта білімнен кейінгі білім берудіѕ кјсіптік оќу баєдарламалары

Иеліктен шыєарылмайтын; 1-сынып

Сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс саласындаєы ќызметті лицензиялау

4.

Іздестіру ќызметіне лицензия

1. Инженерлiк-геодезиялыќ жўмыстар, оныѕ iшiнде:
1) геодезиялыќ орталыќтарды салу жјне ќалау;
2) жоспарлы-биiктiк тїсiру желiлерiн ќўру;
3) жобалау мен салуєа арналєан топографиялыќ жўмыстар (1:10000-нан 1:200-ге дейінгі масштабтаєы тїсiрулер, сондай-аќ жерасты коммуникациялары мен ќўрылыстарын тїсiрулер, жердегi желiлiк ќўрылыстар мен олардыѕ элементтерiн трассалау жјне тїсiру);
4) инженерлiк-геологиялыќ јзiрлемелердi, геофизикалыќ жјне басќа да iздестiру нїктелерiн бекiту арќылы наќтыєа кґшірумен байланысты байланысты геодезиялыќ жўмыстар.
2. Инженерлiк-геологиялыќ жјне инженерлiк-гидрогеологиялыќ жўмыстар, оныѕ iшiнде:
1) геофизикалыќ зерттеулер, шолып байќау жјне тїсiру;
2) жер ќабаттарын далалыќ зерттеулер, гидрогеологиялыќ зерттеулер

Иеліктен шыєарылмайтын;
1-сынып

5.

Жобалау ќызметіне лицензия

1. Ќала ќўрылысын жобалау (тарих жјне мјдениет ескерткiштерiндегі єылыми-реставрациялау жўмыстарын ќоспаєанда, тарихи ќўрылыс аудандарында ќала ќўрылысын ќалпына келтiру їшiн жобалау ќўќыєымен) жјне жоспарлау, оныѕ iшiнде:
1) жоспарлау ќўжаттамасын (аумаќтарда ќала ќўрылысын жоспарлаудыѕ кешендi схемаларын – аудандыќ жоспарлау жобаларын, елдi мекендердiѕ бас жоспарларын, аудандарды, шаєын аудандарды, орамдарды, жекелеген учаскелердi егжей-тегжейлi жоспарлау жобалары мен салу жобаларын);
2) елдi мекендердiѕ (елдi мекендер шекараларыныѕ шегiнде орналасатын кґше-жол желiлерi мен ќалаiшiлiк жјне сыртќы кґлiк объектiлерiніѕ) жјне ќонысаралыќ аумаќтардыѕ (елдi мекендердiѕ кґше-жол желiсiнен тысќары орналасатын сыртќы кґлiк объектiлерi мен коммуникацияларыныѕ) кґлiк инфраќўрылымын дамыту схемаларын;
3) ќўрылыс салу жїйесiнде жылу энергиясын ґндiру жјне тасымалдау объектiлерін орналастыра отырып, елдi мекендердi жылумен жабдыќтау, сондай-аќ ќонысаралыќ аумаќтарда орналасатын ґндiрiстiк кешендердi жылумен жабдыќтау схемаларын;
4) ауыз су жјне (немесе) техникалыќ су кґздерiн орналастыра отырып жјне су аєызарларды трассалай отырып, елдi мекендердi сумен жабдыќтау схемаларын, сондай-аќ ќонысаралыќ аумаќтарда орналасатын ґндiрiстiк кешендердi сумен жабдыќтау схемаларын;
5) тўрмыстыќ, ґндiрiстiк жјне жауын-шашынныѕ сарќынды суларын жинау мен аєызудыѕ орталыќтандырылєан жїйесiн, бас тазартќыш ќўрылыстарды, сарќынды суларды буландырєыштар мен ќайта генерациялау объектiлерін орналастыруды ќоса алєанда, елдi мекендер мен ґндiрiстiк кешендердiѕ кјрiз схемаларын;
6) ќонысаралыќ аумаќтарда орналасатын елдi мекендер мен ґндiрiстiк кешендердi газбен жабдыќтау схемаларын;
7) ќўрылыс салу жїйесiнде электр энергиясын ґндiру жјне тасымалдау объектiлерін орналастыра отырып, елдi мекендердi электрмен жабдыќтау, сондай-аќ ќонысаралыќ аумаќтарда орналасатын ґндiрiстiк кешендердi электрмен жабдыќтау схемаларын;
8) инфраќўрылым объектiлерi мен аќпарат кґздерiн орналастыра отырып, елдi мекендер їшiн телекоммуникация жјне байланыс схемаларын јзiрлеу.
2. Єимараттар мен ќўрылыстар їшін сјулеттiк жобалау (тарих жјне мјдениет ескерткiштерiндегі єылыми-реставрациялау жўмыстарын ќоспаєанда, сјулеттiк-реставрациялау жўмыстары їшiн жобалау ќўќыєымен), оныѕ iшiнде объектiлердiѕ бас жоспарларын, аумаќтыѕ инженерлiк дайындыєын, жер бедерiн кґркейтуді жјне ўйымдастыруды
3. Ќўрылыстыќ жобалау (єимараттар мен ќўрылыстарды кїрделi жґндеу жјне (немесе) реконструкциялау їшiн жобалау, сондай-аќ тґменде аталєан жўмыстардыѕ јрќайсысы їшiн конструкцияларды ныєайту ќўќыєымен) жјне конструкциялау, оныѕ iшiнде:
1) негiздер мен iргетастарды;
2) бетон жјне темір-бетон, тас жјне арматура-тас конструкцияларды;
3) металл (болат, алюминий жјне ќорытпа) конструкцияларды.
4. Инженерлiк жїйелер мен желiлердi, оныѕ iшiнде:
1) жылытудыѕ iшкi жїйелерiн (электрмен жылытуды ќоса алєанда), желдетудi, кондиционерлеуді, салќын ауамен жабдыќтауды, газдандыруды (тґмен ќысымды газбен жабдыќтауды), сондай-аќ олардыѕ ќосалќы объектiлерi бар сыртќы желiлерiн;
2) су ќўбыры (ыстыќ жјне суыќ су) мен кјрiздiѕ iшкi жїйелерiн, сондай-аќ олардыѕ ќосалќы объектiлерi бар сыртќы желiлерiн;
3) тогы јлсiз ќўрылєылардыѕ (телефондандырудыѕ, ґрттен ќорєау дабыл ќўралыныѕ) iшкi жїйелерiн, сондай-аќ олардыѕ сыртќы желiлерiн;
4) iшкi жјне сыртќы электрмен жарыќтандыру, 0,4 кВ-єа дейiн жјне 10 кВ-єа дейiн электрмен жабдыќтау жїйелерiн;
5) 35 кВ-єа дейiн, 110 кВ-єа дейiн жјне одан жоєары электрмен жабдыќтауды;
6) магистральдыќ мўнай ќўбырларын, мўнай ґнiмдерi ќўбырларын, газ ќўбырларын (орта жјне жоєары ќысымды газбен жабдыќтауды) жобалау.
5. Тўрєын їй-азаматтыќ маќсаттаєы, оныѕ iшiнде:
1) мектепке дейiнгi білім беруге, жалпы жјне арнаулы білім беруге, интернаттарєа, кадрлар даярлайтын орындарєа, єылыми-зерттеу, мјдени-аєарту жјне ойын-сауыќ мекемелерiне, сауда (дјрiханаларды ќоса алєанда), денсаулыќ саќтау (ауруларды емдеу жјне олардыѕ профилактикасы, оѕалту жјне санаториялыќ емдеу), ќоєамдыќ тамаќтану мен тўрмыстыќ ќызмет кґрсету, дене шыныќтыру-сауыќтыру жјне спорттыќ жаттыєулар, демалыс пен туризм кјсiпорындарына, сондай-аќ тїрлi ќоєамдыќ маќсаттаєы їй-жайлары бар ґзге де кґп функциялы єимараттар мен кешендерге арналєан;
2) кґлiк инфраќўрылымына (халыќќа тiкелей ќызмет кґрсетуге арналєан) жјне коммуналдыќ шаруашылыќќа арналєан (кґлiк ќўралдарына ќызмет кґрсетуге арналєан, сондай-аќ ґзге де ґндiрiстiк-шаруашылыќ маќсаттаєы єимараттар мен ќўрылыстардан басќа) єимараттар мен ќўрылыстарды технологиялыќ жобалау (ќўрылыс жобаларыныѕ технологиялыќ бґлiгiн јзiрлеу).
6. Ґндiрiстiк маќсаттаєы, оныѕ iшiнде:
1) энергетика ґнеркјсiбiне арналєан;
2) жеѕiл жјне тамаќ ґнеркјсiбiн ќоса алєанда, ґѕдеу ґнеркјсiбiне арналєан;
3) ауыр машина жасауєа арналєан;
4) медицина, микробиология жјне фармацевтика ґнеркјсiбiне арналєан;
5) бґгеттер, дамбалар, басќа да гидротехникалыќ ќўрылыстарды;
6) мўнара жјне дiѕгек їлгiсiндегi конструкцияларды;
7) кґтергіш-кґлiктiк ќўрылєылар мен лифтiлерге арналєан объектiлердi технологиялыќ жобалау (ќўрылыс жобаларыныѕ технологиялыќ бґлiгiн јзiрлеу).
7. Кґлiк инфраќўрылымы, байланыс жјне коммуникация, оныѕ iшiнде:
1) автомобиль, электр, теміржол жјне ґзге де рельстi, јуе, су кґлiгi тїрлерiн ќоса алєанда, ќалаiшiлiк жјне сыртќы кґлiкке;
2) жергiлiктi байланыс, радио-, телекоммуникация желiлерiне;
3) жалпыреспубликалыќ жјне халыќаралыќ байланыс (спутниктiк байланысты ќоса алєанда) желiлерiне жјне ґзге де телекоммуникация тїрлерiне ќызмет кґрсету объектiлерiн технологиялыќ жобалау (ќўрылыс жобаларыныѕ технологиялыќ бґлiгiн јзiрлеу).
8. Мыналарды:
1) теміржол кґлiгi ќатынасы жолдарын;
2) барлыќ санаттаєы автомобиль жолдарын;
3) ќалалыќ электр кґлiгінiѕ кґше-жол желiсiн;
4) кґпiрлер мен кґпiр ґткелдерiн, оныѕ iшiнде кґлiк эстакадалары мен кґп деѕгейлi жолайрыќтарын ќамтитын технологиялыќ жобалау (кґлiк ќўрылысы жобаларыныѕ технологиялыќ бґлiгiн јзiрлеу).
9. Ґѕдеу ґнеркјсiбi кјсiпорындарын ќоспаєанда, ауыл шаруашылыєы объектiлерiнiѕ ќўрылысын технологиялыќ жобалау (жобалардыѕ технологиялыќ бґлiгiн јзiрлеу)

Иеліктен шыєарылмайтын;
1-сынып

6.

Ќўрылыс-монтаж жўмыстарына лицензия

1. Жер ќабатындаєы арнаулы жўмыстар, оныѕ ішінде:
1) іргетас негіздерді орналастыру;
2) жер ќабатындаєы бўрєылау жўмыстары;
3) суасты-техникалыќ жўмыстар мен теѕiз ќайраѕындаєы жўмыстар.
2. Объектілерді кїрделі жґндеу мен реконструкциялауды, оныѕ ішінде:
1) металл конструкцияларды монтаждауды;
2) мўнара жјне дiѕгек їлгiсiндегi ќўрылыс конструкцияларын, тїтiн мўржаларын монтаждауды;
3) кґпiрлер мен кґпiр ґткелдерiнiѕ тiрек конструкцияларын монтаждауды;
4) гидротехникалыќ жјне селден ќорєау ќўрылыстарын, бґгеттердi, дамбаларды;
5) тїтiн мўржаларын, кїш тїсетін ќўрылыстарды, градирняларды, шахта їстiндегi тоќпаќтарды;
6) тау-кен ўѕєылау жјне тоннель жўмыстарын, сїзгілеуге ќарсы ќалќаларды орналастыруды;
7) кґтергіш ќўрылєылардыѕ (лифтiлердiѕ, эскалаторлардыѕ, шахта тоќпаќтары мен кґтергiштерiнiѕ, аспалы жолдар мен кґтергіш ќўрылыстардыѕ басќа да конструкцияларын) ќўрылыс конструкцияларын монтаждауды;
8) монолиттi конструкцияларды орналастыру, сондай-аќ ќўрамабетон жјне темiр-бетон конструкцияларын монтаждауды, ќабырєалар мен аралыќ ќабырєалардыѕ жеке элементтерін ќалауды жјне ойыќтарды толтыруды;
9) шатыр жабу жўмыстарын ќамтитын єимараттар мен ќўрылыстардыѕ (оныѕ iшiнде кґпiрлердіѕ, кґлiк эстакадаларыныѕ, тоннельдер мен жол ґткізгілерініѕ, ґзге де жасанды ќўрылыстардыѕ) тiрек жјне (немесе) ќоршау конструкцияларын салу.
3. Кїрделі жґндеу мен реконструкциялауды ќамтитын желілік ќўрылыстарды, оныѕ ішінде:
1) ќысыммен жўмыс iстейтiн не жарылу-ґрт ќаупi бар немесе ґзге де ќауiптi (зиянды) сўйыќ немесе газ тектес заттарды саќтауєа арналєан болат резервуарларды (ыдыстарды);
2) мўнай ќўбырларыныѕ, газ ќўбырларыныѕ кјсiпшiлiк жјне магистральдыќ желiлерiн, сондай-аќ мўнай ґнiмдерi ќўбырларыныѕ магистральдыќ желiлерiн;
3) кернеуi 35 кВ-єа дейiнгi жјне 110 кВ-єа дейiнгi жјне одан жоєары кернеулі электр беру магистральдыќ желiлерiн;
4) жалпыреспубликалыќ жјне халыќаралыќ байланыс жјне телекоммуникация желiлерiн салу бойынша арнаулы ќўрылыс жјне монтаж жўмыстары.
4. Кїрделі жґндеу мен реконструкциялауды, оныѕ iшiнде:
1) теміржол ќатынасы жолдарын электрмен жабдыќтау желiлерiн, јуе кґлiгi кјсiпорындарын электрмен жабдыќтау жјне электрмен жарыќтандыру желiлерiн;
2) газбен жабдыќтаудыѕ жоєары жјне орташа ќысымды, тўрмыстыќ жјне ґндiрiстiк газбен жабдыќтаудыѕ тґмен ќысымды желiлерiн, газбен жабдыќтаудыѕ iшкi жїйелерiн;
3) суыќ жјне ыстыќ сумен жабдыќтау, жылумен жабдыќтау желiлерiн, тўрмыстыќ, ґндiрiстiк жјне жауын-шашынныѕ сарќынды суларыныѕ орталыќтандырылєан кјрiзiн, су ќўбырыныѕ, жылу беру мен кјрiздiѕ iшкi жїйелерiнiѕ ќўрылєысын;
4) электрмен жабдыќтау желiлерiн жјне сыртќы электрмен жарыќтандыру ќўрылєысын, электрмен жарыќтандырудыѕ жјне электрмен жылытудыѕ iшкi желiлерiн ќамтитын инженерлiк желiлер мен жїйелердi орналастыру.
5. Кїрделі жґндеу мен реконструкциялауды ќамтитын автомобиль жјне теміржол ќўрылыстарын, оныѕ ішінде:
1) темір жолдарєа арналєан негiздерді жјне оныѕ беткi ќўрылыстарын;
2) I жјне II техникалыќ санаттаєы автомобиль жолдарыныѕ, сондай-аќ жїрдек жјне реттелетін ќозєалыстыѕ ќалаiшiлiк магистральдыќ жолдарыныѕ, їздiксiз жјне реттелетін ќозєалыстыѕ жалпыќалалыќ маѕызы бар магистральдыќ кґшелерiнiѕ кґлiк жїретiн бґлiгiнiѕ негiздерi мен жабындыларын, ќорєаныш ќўрылыстары мен оларды жайластыруды;
3) III, IV жјне V техникалыќ санаттаєы автомобиль жолдарыныѕ, сондай-аќ магистральдыќ болып табылмайтын елдi мекендер кґшелерiнiѕ кґлiк жїретiн бґлiгiнiѕ негiздерi мен жабындыларын, ќорєаныш ќўрылыстары мен оларды жайластыруды;
4) аэродромдардыѕ ўшу-ќону жолаќтары мен тiкўшаќ алаѕдарыныѕ негiздерi мен жабындыларын салу.
6. Мыналарєа:
1) гидротехникалыќ жјне мелиоративтiк ќўрылыстарєа;
2) ќўрылыс материалдарын, бўйымдар мен конструкцияларды ґндiруге;
3) театр-ойын-сауыќ, білім беру, спорт маќсатындаєы объектiлерге;
4) байланысќа, авариядан ќорєауєа, баќылау жјне дабыл жїйесiне, кґлiкте, электр энергетикасы жјне сумен жабдыќтау объектiлерiнде, тiршiлiктi ќамтамасыз ететiн ґзге де объектiлерде оќшаулауєа, сондай-аќ ґндiрiстiк маќсаттаєы есепке алу жјне баќылау аспаптарына байланысты технологиялыќ жабдыќты монтаждау, iске ќосу-оѕдау жўмыстары.

Иеліктен шыєарылмайтын;
1-сынып

7.

Їлескерлердіѕ аќшасын тарту есебінен тўрєын єимараттар ќўрылысын ўйымдастыру жґніндегі ќызметке лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын;
1-сынып

Мўнай жјне газ саласындаєы ќызметті лицензиялау

8.

Мўнай жјне газ саласындаєы тау-кен (пайдалы ќазбаларды барлау, ґндіру), мўнай-химия ґндірістерін жобалауєа (технологиялыќ) жјне (немесе) пайдалануєа, магистральдыќ газ ќўбырларын, мўнай ќўбырларын, мўнай ґнiмдерi ќўбырларын пайдалануєа лицензия

1. Мўнайды, газды, мўнай-газ конденсатын ґндiру
2. Кґмірсутекті шикізат кен орындарында технологиялыќ жўмыстарды жїргізу (кјсіпшілік зерттеулер, сейсмикалыќ барлау жўмыстары; геофизикалыќ жўмыстар)
3. Мўнай; газ; газ конденсаты; айдау ўѕєымаларындаєы атќылау-жару жўмыстары
4. Кґмірсутекті шикізат кен орындарында ўѕєымаларды ќўрлыќта; теѕiзде; iшкi су айдындарында бўрєылау
5. Кен орындарында ўѕєымаларды жерасты жґндеу (аєымдаєы; кїрделі)
6. Кґмірсутекті шикізат кен орындарында ўѕєымаларды цементтеу; сынау; игеру; сынаудан ґткізу
7. Кґмірсутекті шикізат кен орындарында ўѕєымаларды консервациялау; жою
8. Мўнай ќабаттарыныѕ мўнай беруiн арттыру жјне ўѕєымалардыѕ ґнiмдiлiгiн ўлєайту
9. Ќўрлыќтаєы; теѕiздегі кґмірсутекті шикізат кен орындарында мўнайдыѕ тґгiлуiн болєызбау жјне жою жґнiндегi жўмыстар
10. Мўнай-химия ґндiрiстерiн жобалау (технологиялыќ) жјне (немесе) пайдалану
11. Кґмірсутекті шикізат кен орындарына арналєан жобалардыѕ жобалыќ ќўжаттарын, технологиялыќ регламенттерін, техникалыќ-экономикалыќ негiздемесiн жасау
12. Магистральдыќ газ ќўбырларын, мўнай ќўбырларын, мўнай ґнiмдерi ќўбырларын пайдалану

Иеліктен шыєарылмайтын;
1-сынып

Ґнеркјсіп саласындаєы ќызметті лицензиялау

9.

Тау-кен жјне химия ґндiрiстерiн пайдалану жґніндегі ќызметті жїзеге асыруєа лицензия

1. Ќатты пайдалы ќазбаларды (кеѕ таралєан пайдалы ќазбаларды ќоспаєанда) ґндiру
2. Ќатты пайдалы ќазбалардыѕ кен орындарын ашыќ жјне жерасты тјсiлдерiмен ашу жјне јзірлеу
3. Кен орындарында технологиялыќ жўмыстарды жїргізу
4. Пайдалы ќазбаларды ґндіру їшін жару жўмыстарын жїргізу
5. Кенiштер мен шахталарды жабу жґніндегі жою жўмыстары
6. Ўѕєымаларды жерасты жјне кїрделі жґндеу, жабдыќты жјне агрегаттарды кері монтаждау, ўѕєымалар кґтергішін орнату
7. Ўѕєымаларды жґндеуден кейін сынау
8. Ўѕєымаларды шаю, цементтеу, сынаудан ґткізу жјне игеру
9. Химиялыќ ґндірістерді пайдалану

Иеліктен шыєарылмайтын; 1-сынып

10.

Заѕды тўлєалардыѕ тїстi жјне ќара металдардыѕ сыныќтары мен ќалдыќтарын жинау (дайындау), саќтау, ґѕдеу жјне ґткізу жґнiндегi ќызметiн жїзеге асыруєа лицензия

 

Иеліктен шыєарылмайтын;
1-сынып

11.

Энергиямен жабдыќтау маќсатында электр энергиясын сатып алу жґніндегі ќызметті жїзеге асыруєа лицензия

 

Иеліктен шыєарылмайтын;
1-сынып

Аќпараттандыру жјне байланыс саласындаєы ќызметті лицензиялау

12.

Байланыс саласында ќызметтер кґрсетуге лицензия

1. Ќалааралыќ телефон байланысы
2. Халыќаралыќ телефон байланысы
3. Спутниктік жылжымалы байланыс
4. Ўялы байланыс (стандарт атауын кґрсете отырып)

Иеліктен шыєарылмайтын; 1-сынып

Есірткініѕ, психотроптыќ заттардыѕ, прекурсорлардыѕ айналымы саласындаєы ќызметті лицензиялау

13.

Есірткі, психотроптыќ заттардыѕ, прекурсорлардыѕ айналымы саласындаєы ќызметті жїзеге асыруєа лицензия

1. Есірткі заттарын јзірлеу, ґндіру, ґѕдеу, тасымалдау, жґнелту, сатып алу, саќтау, тарату, ґткізу, пайдалану, жою
2. Психотроптыќ заттар мен прекурсорларды ґндіру

Иеліктен шыєарылмайтын; ќолданылу мерзімі – 5 жыл; лицензия беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєы бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабы 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды; 1-сынып

3. Психотроптыќ заттар мен прекурсорларды јзірлеу, ґндіру, тасымалдау, жґнелту, сатып алу, саќтау, тарату, ґткізу, пайдалану, жою

Иеліктен шыєарылмайтын; ќолданылу мерзімі – 5 жыл; 1-сынып

4. Ќўрамында есірткі заттары бар ґсімдіктер мен шґптерді ґсіру, жинау, дайындау

Иеліктен шыєарылмайтын; ќолданылу мерзімі – 5 жыл; лицензия беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєы бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабы 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды;
1-сынып

5. Ќўрамында психотроптыќ заттар бар ґсімдіктерді жјне шґптерді ґсіру, жинау, дайындау

Иеліктен шыєарылмайтын; ќолданылу мерзімі – 5 жыл; 1-сынып

6. Денсаулыќ саќтау саласындаєы есірткініѕ, психотроптыќ заттар мен прекурсорлардыѕ айналымына байланысты ќызметке

Иеліктен шыєарылмайтын; ќолданылу мерзімі – 5 жыл; 1-сынып

14.

Їшінші елдермен сауда жасауда Еуразиялыќ экономикалыќ ќоєамдастыєы шеѕберінде Кеден одаєына мїше мемлекеттердіѕ јкелуіне немесе јкетуіне тыйым салулар немесе шектеулер ќолданылатын тауарлардыѕ бірыѕєай тізбесіне енгізілген тауарларды экспорттауєа жјне (немесе) импорттауєа лицензия

 

Иеліктен шыєарылмайтын; 3-сынып

Денсаулыќ саќтау саласындаєы ќызметті лицензиялау

15.

Медициналыќ ќызметке лицензия

1. Жедел медициналыќ кґмек жјне/немесе санитариялыќ авиация
2. Ересектерге жјне (немесе) балаларєа мына мамандыќтар бойынша амбулаториялыќ емханалыќ кґмек: алєашќы медициналыќ-санитариялыќ кґмек: дјрігерге дейінгі, білікті кґмек;
консультациялыќ диагностикалыќ кґмек: диагностика: радиоизотоптыќ, рентгенологиялыќ, ультрадыбыстыќ, функционалдыќ, эндоскопиялыќ; зертханалыќ диагностика: бактериологиялыќ, биохимиялыќ, иммунологиялыќ зерттеулер, адамныѕ иммун тапшылыєы вирусыныѕ зертханалыќ диагностикасы (АИТВ-диагностикасы), жалпы клиникалыќ, серологиялыќ, цитологиялыќ зерттеулер; акушерлiк жјне гинекология; педиатрия; неонатология; инфекциялыќ аурулар; терапия; невропатология; кардиология; ревматология; гастроэнтерология; нефрология; пульмонология; эндокринология; аллергология жјне иммунология; гематология; кјсіптік патология; жалпы дјрігерлік практика; жалпы хирургия: торакалдыќ, абдоминалдыќ, колопроктология; трансплантология; кардиохирургия; ангиохирургия; пластикалыќ хирургия; жаќ-бет сїйегi; нейрохирургия; оториноларингология; офтальмология; трансфузиология; урология; травматология-ортопедия; анестезиология жјне реаниматология; дерматовенерология (дерматокосметология) психиатрия: наркология, психотерапия, сексопатология, медициналыќ психология; фтизиатрия; онкология; стоматология; дјстїрлі медицина: гомеопатия, гирудотерапия, мануалдыќ терапия, рефлекстік терапия, фитотерапия жјне табиєатта жаралєан заттармен емдеу; медициналыќ реабилитология, ќалпына келтіретін емдеу: физиотерапия, массаж, емдік дене шыныќтыру, курортология; медициналыќ генетика; сјуле терапиясы; спорт медицинасы.
3. Ересектерге жјне (немесе) балаларєа мына мамандыќтар бойынша стационарлыќ кґмек жјне (немесе) стационарды алмастыратын кґмек: диагностика: радиоизотоптыќ, рентгенологиялыќ, ультрадыбыстыќ, функционалдыќ, эндоскопиялыќ; патологиялыќ анатомия; зертханалыќ диагностика: бактериологиялыќ, биохимиялыќ, иммунологиялыќ зерттеулер, адамныѕ иммун тапшылыєы вирусыныѕ зертханалыќ диагностикасы (АИТВ-диагностикасы), жалпы клиникалыќ, серологиялыќ, цитологиялыќ зерттеулер; акушерлiк жјне гинекология; педиатрия; неонатология; инфекциялыќ аурулар; терапия; невропатология; кардиология; ревматология; гастроэнтерология; нефрология; пульмонология; эндокринология; аллергология жјне иммунология; гематология; кјсіптік патология; жалпы дјрігерлік практика; жалпы хирургия: торакалдыќ, абдоминалдыќ, колопроктология; трансплантология; кардиохирургия; ангиохирургия; пластикалыќ хирургия; жаќ-бет сїйегi; нейрохирургия; оториноларингология; офтальмология; трансфузиология; урология; травматология-ортопед я; анестезиология жјне реаниматология; дерматовенерология (дерматокосметология) психиатрия: наркология, психотерапия, сексопатология, медициналыќ психология; фтизиатрия; онкология; стоматология; дјстїрлі медицина: гомеопатия, гирудотерапия, мануалдыќ терапия, рефлексотерапия, фитотерапия жјне табиєатта жаралєан заттармен емдеу; медициналыќ реабилитология, ќалпына келтіретін емдеу: физиотерапия, массаж, емдік дене шыныќтыру, курортология; спорт медицинасы; токсикология; перфузиология; сјуле терапиясы.
4. Ќан мен оныѕ ќўрауыштарын дайындау, консервациялау, ќайта ґѕдеу, саќтау жјне ґткiзу
5. Сот-медициналыќ, сот-психиатриялыќ жјне (немесе) сот-наркологиялыќ сараптама
6. Еѕбекке уаќытша жарамсыздыќ пен кјсiби жарамдылыќ сараптамасы

Иеліктен шыєарылмайтын; 1-сынып

16.

Фармацевтикалыќ ќызметке лицензия

1. Дјрiлiк заттар ґндiрісі
2. Медициналыќ маќсаттаєы бўйымдар ґндiрісі
3. Медициналыќ техника ґндiрісі
4. Дјрiлiк препараттарды дайындау
5. Медициналыќ маќсаттаєы бўйымдарды дайындау
6. Дјрілік заттарды кґтерме саудада ґткізу
7. Дјрілік заттарды бґлшек саудада ґткізу

Иеліктен шыєарылмайтын; 1-сынып

Атом энергиясын пайдалану саласындаєы ќызметті лицензиялау

17.

Атом энергиясын пайдалану объектілерініѕ тіршілік циклініѕ кезеѕдеріне байланысты жўмыстарды орындауєа лицензия

1. Ядролыќ ќондырєылардыѕ, радиоактивті ќалдыќтарды саќтау ќоймаларын салу
2. Ядролыќ ќондырєыларды, радиоактивті ќалдыќтарды саќтау ќоймаларын пайдалану
3. Ядролыќ ќондырєыларды, радиоактивті ќалдыќтарды саќтау ќоймаларын пайдаланудан шыєару
4. Ядролыќ ќондырєыларды орналастыру, салу, пайдаланудан шыєару кезінде жўмыстарды жјне жобаларды басќару

Иеліктен шыєарылмайтын; лицензияныѕ ќолданылу мерзімі – 5 жыл; лицензия беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєы бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабы 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды; 2-сынып

18.

Радиоактивті ќалдыќтармен жўмыс істеу жґніндегі ќызметке лицензия

1. Радиоактивті ќалдыќтарды жинау жјне сўрыптау
2. Їй-жайларды, жабдыќ пен материалдарды ќатерсіздендіру (радиоактивті ластанудан тазарту)
3. Радиоактивті ќалдыќтарды ґѕдеу
4. Радиоактивті ќалдыќтарды саќтау жјне кґму
5. Аумаќтар мен объектілерді радиациялыќ оѕалту, ґѕдеп ќалпына келтіру

Иеліктен шыєарылмайтын; лицензияныѕ ќолданылу мерзімі – 5 жыл; лицензия беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєы бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабы 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды; 1-сынып

19.

Ядролыќ жјне радиациялыќ ќауіпсіздікті ќамтамасыз етуге жауапты персоналды арнайы даярлау жґніндегі ќызметке лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; 2-сынып

20.

Жїргізілген ядролыќ сынаќтар нјтижесінде ластанєан бўрынєы ядролыќ сынаќ полигондарыныѕ аумаќтарындаєы жјне басќа да аумаќтардаєы ќызметке лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; 2-сынып

21.

Атом энергиясын пайдалану саласындаєы ќызметтер кґрсетуге лицензия

1. Ќўрамында иондаушы сјулеленудіѕ радиоизотоптыќ кґздері бар немесе иондаушы сјулеленуді генерациялайтын, медициналыќты ќоса алєанда, аспаптар мен ќондырєыларєа техникалыќ ќызмет кґрсету, оларды монтаждау, кері монтаждау, зарядтау, ќайта зарядтау, жґндеу
2. Иондаушы сјулелену кґздерініѕ, сондай-аќ ќўрамында осындай кґздер бар немесе иондаушы сјулеленуді генерациялайтын аспаптардыѕ, жабдыќтардыѕ, ќондырєылардыѕ жўмыс сапасын баќылау
3. Аумаќтарды, їй-жайларды, жўмыс орындарын, тауарларды, материалдарды, металл сыныќтарын, кґлік ќўралдарын радиациялыќ баќылау
4. Ґнімдердегі, материалдардаєы, ќоршаєан орта объектілеріндегі радионуклидтердіѕ барын аныќтау, радон жјне басќа да радиоактивті газдардыѕ шоєырлануын ґлшеу
5. Персоналды дозиметрлік жеке баќылау

Иеліктен шыєарылмайтын; лицензияныѕ ќолданылу мерзімі – 5 жыл; лицензия беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєы бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабы 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды; 1-сынып

22.

Иондаушы сјулеленуді генерациялайтын аспаптармен жјне ќондырєылармен жўмыс істеуге лицензия

1. Иондаушы сјулеленуді генерациялайтын аспаптарды жјне ќондырєыларды дайындау
2. Иондаушы сјулеленуді генерациялайтын аспаптарды жјне ќондырєыларды пайдалану

«Иондаушы сјулеленуді генерациялайтын аспаптарды жјне ќондырєыларды дайындау» кіші тїрі їшін, «иондаушы сјулеленуді генерациялайтын аспаптарды жјне ќондырєыларды пайдалану» (ќол жїгін жјне багажды тексеруге арналєан рентген ќўралдарын, рентген дифрактометрлерін, спектрометрлерді, анализаторларды ќоспаєанда) кіші тїрі їшін - иеліктен шыєарылмайтын;
лицензияныѕ ќолданылу мерзімі – 5 жыл; лицензияны беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєы бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабы 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды; 2-сынып.
«Иондаушы сјулеленуді генерациялайтын аспаптарды жјне ќондырєыларды пайдалану» (ќол жїгін жјне багажды тексеруге арналєан рентген ќўралдарын, рентген дифрактометрлерін, спектрометрлерді, анализаторларды ќоспаєанда) кіші тїрі їшін - иеліктен шыєарылмайтын; 1-сынып

23.

Радиоактивті заттармен, ќўрамында радиоактивті заттар бар аспаптармен жјне ќондырєылармен жўмыс істеуге лицензия

1. Радиоактивті заттарды, ќўрамында радиоактивті заттар бар аспаптарды жјне ќондырєыларды дайындау
2. Радиоактивті заттарды, ќўрамында радиоактивті заттар бар аспаптарды жјне ќондырєыларды пайдалану
3. Радиоактивті заттарды, ќўрамында радиоактивті заттар бар аспаптарды жјне ќондырєыларды саќтау
4. Радиоактивті заттарды, ќўрамында радиоактивті заттар бар аспаптарды жјне ќондырєыларды ґткізу
5. Табиєи уранды ґндіру жјне ќайта ґѕдеу

Иеліктен шыєарылмайтын; лицензияныѕ ќолданылу мерзімі – 5 жыл; лицензия беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєы бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабы 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды; 2-сынып

24.

Ядролыќ материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сјулеленудіѕ радиоизотоптыќ кґздерін, радиоактивті ќалдыќтарды транзиттік тасымалдауды ќоса алєанда, Ќазаќстан Республикасы аумаєыныѕ шегінде тасымалдауєа лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын;
лицензияныѕ ќолданылу мерзімі – 5 жыл; лицензияны беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєы їшінші бґлігініѕ жјне 26-бабы 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды; 1-сынып

25.

Ядролыќ ќондырєылар мен ядролыќ материалдарды физикалыќ ќорєауєа лицензия

1. Физикалыќ ќорєау жїйелерін монтаждау, жґндеу, оларєа техникалыќ ќызмет кґрсету
2. Ядролыќ материалдарды жјне радиоактивті заттарды тасымалдау кезінде олардыѕ физикалыќ ќорєалуын ќамтамасыз ету

Иеліктен шыєарылмайтын; 1-сынып

26.

Ядролыќ материалдармен жўмыс істеуге лицензия

1. Ядролыќ материалдарды ґткізу
2. Ядролыќ материалдарды пайдалану
3. Ядролыќ материалдарды саќтау

Иеліктен шыєарылмайтын; лицензияныѕ ќолданылу мерзімі – 5 жыл; лицензия беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєы бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабы 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды; 2-сынып.

Аќпараттыќ ќауіпсіздікті ќамтамасыз ету саласындаєы ќызметті лицензиялау

27.

Аќпаратты криптографиялыќ ќорєау ќўралдарын јзірлеу жјне ґткізу (оныѕ ішінде ґзге де беру) жґніндегі ќызметті жїзеге асыруєа лицензия

1. Аќпаратты криптографиялыќ ќорєау ќўралдарын јзірлеу
2. Аќпаратты криптографиялыќ ќорєау ќўралдарын ґткізу (оныѕ ішінде ґзге де беру)

Иеліктен шыєарылмайтын; Еуразиялыќ экономикалыќ комиссияныѕ ресми интернет-ресурсында орналастырылєан нотификациялардыѕ бірыѕєай тізіліміне енгізілген аќпаратты криптографиялыќ ќорєау ќўралдарын (тауарларды) ґткізу жґніндегі ќызметті жїзеге асыруєа лицензия алу талап етілмейді; 1-сынып

28.

Аќпарат таралып кететін техникалыќ арналарды жјне жедел-іздестіру іс-шараларын жїргізуге арналєан арнайы техникалыќ ќўралдарды аныќтау жґнінде ќызметтер кґрсетуге лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; 1-сынып

Жедел-іздестіру іс-шараларын жїргізуге арналєан арнайы техникалыќ ќўралдар саласындаєы ќызметті лицензиялау

29.

Жедел-іздестіру іс-шараларын жїргізуге арналєан арнайы техникалыќ ќўралдарды јзірлеу, жасау, жґндеу жјне ґткізу жґніндегі ќызметті жїзеге асыруєа лицензия

1. Жедел-іздестіру іс-шараларын жїргізуге арналєан арнайы техникалыќ ќўралдарды јзірлеу, ґндіру
2. Жедел-іздестіру іс-шараларын жїргізуге арналєан арнайы техникалыќ ќўралдарды жґндеу жјне ґткізу

Иеліктен шыєарылмайтын; 1-сынып

Ќару-жараќ, јскери техника мен жекелеген ќару тїрлері, жарылєыш заттар мен олар ќолданылып жасалєан бўйымдар айналымы саласындаєы ќызметті лицензиялау

30.

Азаматтыќ жјне ќызметтік ќару мен оныѕ патрондарын јзірлеу, жасау, жґндеу, сату, коллекцияєа жинау, экспонаттау жґніндегі ќызметті жїзеге асыруєа лицензия

1. Азаматтыќ жјне ќызметтік ќару мен оныѕ патрондарын јзірлеу
2. Азаматтыќ жјне ќызметтік ќару мен оныѕ патрондарын жасау
3. Азаматтыќ жјне ќызметтік ќару мен оныѕ патрондарын жґндеу
4. Азаматтыќ жјне ќызметтік ќару мен оныѕ патрондарын сату
5. Азаматтыќ жјне ќызметтік ќару мен оныѕ патрондарын коллекцияєа жинау
6. Азаматтыќ жјне ќызметтік ќару мен оныѕ патрондарын экспонаттау

Иеліктен шыєарылмайтын; лицензия беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєы бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабы 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды; 1-сынып

31.

Азаматтыќ жјне ќызметтік ќару мен оныѕ патрондарын сатып алу жґніндегі ќызметті жїзеге асыруєа лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; ќолданылу мерзімі – 12 ай; лицензия беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєы бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабы 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды; 3-сынып

32.

Жауынгерлік ќол атыс ќаруы мен оныѕ патрондарын јзірлеу, жасау, жґндеу, сату, сатып алу жґніндегі ќызметті жїзеге асыруєа лицензия

1. Жауынгерлік ќол атыс ќаруы мен оныѕ патрондарын јзірлеу
2. Жауынгерлік ќол атыс ќаруы мен оныѕ патрондарын жасау
3. Жауынгерлік ќол атыс ќаруы мен оныѕ патрондарын жґндеу
4. Жауынгерлік ќол атыс ќаруы мен оныѕ патрондарын сатып алу жјне сату

Иеліктен шыєарылмайтын; лицензия беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєы бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабы 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды; 3-сынып

33.

Азаматтыќ пиротехникалыќ заттар мен олар ќолданылып жасалєан бўйымдарды јзірлеу, жасау, сату, пайдалану жґніндегі ќызметті жїзеге асыруєа лицензия

1. Азаматтыќ пиротехникалыќ заттар мен олар ќолданылып жасалєан бўйымдарды јзірлеу
2. Азаматтыќ пиротехникалыќ заттар мен олар ќолданылып жасалєан бўйымдарды ґндіру
3. Азаматтыќ пиротехникалыќ заттар мен олар ќолданылып жасалєан бўйымдарды сату
4. Азаматтыќ пиротехникалыќ заттар мен олар ќолданылып жасалєан бўйымдарды пайдалану

Иеліктен шыєарылмайтын; лицензия беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєы бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабы 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды; 1-сынып

34.

Азаматтыќ пиротехникалыќ заттар мен олар ќолданылып жасалєан бўйымдарды сатып алу жґніндегі ќызметті жїзеге асыруєа лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; ќолданылу мерзімі – 12 ай; 3-сынып

35.

Жарылєыш жјне пиротехникалыќ заттар мен олар ќолданылып жасалєан бўйымдарды јзірлеу, ґндіру, сатып алу жјне ґткізу жґніндегі ќызметті жїзеге асыруєа лицензия

1. Жарылєыш жјне пиротехникалыќ заттар мен олар ќолданылып жасалєан бўйымдарды јзірлеу
2. Жарылєыш жјне пиротехникалыќ заттар мен олар ќолданылып жасалєан бўйымдарды ґндіру
3. Жарылєыш жјне пиротехникалыќ заттар мен олар ќолданылып жасалєан бўйымдарды сатып алу жјне ґткізу
4. Жарылєыш жјне пиротехникалыќ заттар мен олар ќолданылып жасалєан бўйымдарды ґздерініѕ ґндірістік ќажеттіліктері їшін сатып алу

Иеліктен шыєарылмайтын; лицензия беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєы бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабы
1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды; 1-сынып

36.

Монтаждауды, реттеуді, жаѕартуды, орнатуды, пайдалануды, саќтауды, жґндеуді жјне сервистік ќызмет кґрсетуді ќоса алєанда, оќ-дјрілерді, ќару-жараќ пен јскери техниканы, олардыѕ ќосалќы бґлшектерін, жиынтыќтаушы бўйымдары мен аспаптарын, сондай-аќ арнайы материалдарды жјне оларды ґндіруге арналєан жабдыќтарды јзірлеу, ґндіру, жґндеу, сатып алу жјне ґткізу жґніндегі ќызметті жїзеге асыруєа лицензия

1. Монтаждауды, реттеуді, жаѕартуды, орнатуды, пайдалануды, саќтауды, жґндеуді жјне сервистік ќызмет кґрсетуді ќоса алєанда, оќ-дјрілерді, ќару-жараќ пен јскери техниканы, олардыѕ ќосалќы бґлшектерін, жиынтыќтаушы бўйымдары мен аспаптарын, арнайы материалдарды, оларды ґндіруге арналєан жабдыќтарды јзірлеу, жасау
2. Монтаждауды, реттеуді, жаѕартуды, орнатуды, пайдалануды, саќтауды, жґндеуді жјне сервистік ќызмет кґрсетуді ќоса алєанда, оќ-дјрілерді, ќару-жараќ пен јскери техниканы, олардыѕ ќосалќы бґлшектерін, жиынтыќтаушы бўйымдары мен аспаптарын, арнайы материалдарды, оларды ґндіруге арналєан жабдыќтарды жґндеу
3. Монтаждауды, реттеуді, жаѕартуды, орнатуды, пайдалануды, саќтауды, жґндеуді жјне сервистік ќызмет кґрсетуді ќоса алєанда, оќ-дјрілерді, ќару-жараќ пен јскери техниканы, олардыѕ ќосалќы бґлшектерін, жиынтыќтаушы бўйымдары мен аспаптарын, арнайы материалдарды, оларды ґндіруге арналєан жабдыќтарды сатып алу жјне ґткізу

Иеліктен шыєарылмайтын; 1-сынып

37.

Босатылатын оќ-дјрілерді, ќару-жараќтарды, јскери техниканы, арнайы ќўралдарды жою (ќўрту, кјдеге жарату, кґму) жјне ґѕдеу жґніндегі ќызметті жїзеге асыруєа лицензия

1. Босатылатын оќ-дјрілерді жою (ќўрту, кјдеге жарату, кґму) жјне ґѕдеу
2. Босатылатын ќару-жараќтарды, јскери техниканы, арнайы ќўралдарды жою (ќўрту, кјдеге жарату, кґму) жјне ґѕдеу

Иеліктен шыєарылмайтын; лицензия беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєы бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабы 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды; 1-сынып

Улы заттар айналымы саласындаєы ќызметті лицензиялау

38.

Уларды ґндіру, ґѕдеу, сатып алу, саќтау, ґткізу, пайдалану, жою жґніндегі ќызметті жїзеге асыруєа лицензия

1. Уларды ґндіру, ґѕдеу, саќтау, ґткізу, жою
2. Уларды сатып алу, саќтау, ґткізу, пайдалану
3. Уларды сатып алу, саќтау, ґткізу

Иеліктен шыєарылмайтын; лицензия беру кезде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєыныѕ бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабыныѕ 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды; 1-сынып

39.

Пестицидтерді (улы химикаттарды) ґндіруге (формуляциялауєа), пестицидтерді (улы химикаттарды) ґткізуге, пестицидтерді (улы химикаттарды) аэрозольдыќ жјне фумигациялыќ тјсілдермен ќолдануєа лицензия

1. Пестицидтерді (улы химикаттарды) ґндіру (формуляциялау)
2. Пестицидтерді (улы химикаттарды) ґткізу
3. Пестицидтерді (улы химикаттарды) аэрозольдыќ жјне фумигациялыќ тјсілдермен ќолдану

Иеліктен шыєарылмайтын; 1-сынып

Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік рјміздерін дайындау саласындаєы ќызметті лицензиялау

40.

Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттік Туы мен Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттік Елтаѕбасын дайындау жґніндегі ќызметті жїзеге асыруєа лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; 1-сынып

Этил спиртініѕ жјне алкоголь ґнімініѕ ґндірісі мен айналымы, темекі ґнімдерініѕ ґндірісі саласындаєы ќызметті лицензиялау

41.

Алкоголь ґнімініѕ ґндірісіне лицензия

1. Араќтар мен айрыќша араќтардыѕ ґндірісі
2. Ликер-араќ ґнімдерініѕ ґндірісі
3. Шарап материалыныѕ ґндірісі
4. Шарап ґндірісі
5. Коньяк ґндірісі
6. Бренди ґндірісі
7. Сыра ґндірісі

Иеліктен шыєарылмайтын; 1-сынып

42.

Алкоголь ґнімін ґндіру аумаєында оларды саќтау жјне кґтерме саудада сату жґніндегі ќызметті ќоспаєанда, алкоголь ґнімін саќтауєа жјне кґтерме саудада сатуєа лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; 1-сынып

43.

Алкоголь ґнімін ґндіру аумаєында оларды саќтау жјне бґлшек саудада сату жґніндегі ќызметті ќоспаєанда, алкоголь ґнімін саќтауєа жјне бґлшек саудада сатуєа лицензия
Иеліктен шыєарылатын; 2-сынып

44.

Этил спиртініѕ ґндірісіне лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; 1-сынып

45.

Темекі ґнімдерініѕ ґндірісіне лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; 1-сынып

Тауар биржалары саласындаєы ќызметті лицензиялау

46.

Тауар биржаларыныѕ ќызметімен айналысу ќўќыєына лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; 1-сынып

47.

Тауар биржалары саласындаєы дилерлік ќызметпен айналысу ќўќыєына лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; 1-сынып

48.

Тауар биржалары саласындаєы брокерлік ќызметпен айналысу ќўќыєына лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; 1-сынып

Экспорт жјне импорт саласындаєы лицензиялау

49.

Жекелеген тауарлар тїрлерініѕ импортына жјне (немесе) экспортына лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; 3-сынып

50.

Талќылау объектілері болып табылатын тауарларды Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєына сандыќ шектеулерді ќолданбай импорттауєа лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; 3-сынып

51.

Экспорттыќ баќылауєа жататын ґнімді импорттауєа лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; 3-сынып

52.

Экспорттыќ баќылауєа жататын ґнімді экспорттауєа лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; 3-сынып

Ќаржы саласындаєы ќызметті жјне ќаржы ресурстарын шоєырландыруєа байланысты ќызметті лицензиялау

53.

Банктік жјне ґзге де операцияларды жїргізуге лицензия:

1. Заѕды тўлєалардыѕ депозиттерін ќабылдау, банк шоттарын ашу жјне жїргізу
2. Жеке тўлєалардыѕ депозиттерін ќабылдау, банк шоттарын ашу жјне жїргізу
3. Банктер мен банк операцияларыныѕ жекелеген тїрлерін жїзеге асыратын ўйымдардыѕ корреспонденттік шоттарын ашу жјне жїргізу
4. Банктердіѕ жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ металл шоттарын ашуы жјне жїргізуі, оларда осы тўлєаєа тиесілі тазартылєан ќымбат баєалы металдар мен ќымбат металдардан жасалєан монеталарыныѕ физикалыќ мґлшері кґрсетіледі
5. Кассалыќ операциялар: банктер мен Ўлттыќ почта операторыныѕ ќолма-ќол аќшаны ўсаќтауды, айырбастауды, ќайта есептеуді, сўрыптауды, орауды жјне саќтауды ќоса алєанда, оны ќабылдауы жјне беруі
6. Аударым операциялары: жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ аќша тґлемі мен аударымы бойынша тапсырмаларын орындау
7. Есепке алу операциялары: жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ вексельдерін жјне ґзге де борыштыќ міндеттемелерін есепке алу (дисконт)
8. Банктік ќарыз операциялары: банктіѕ, ипотекалыќ ўйымныѕ немесе агроґнеркјсіптік кешен саласындаєы ўлттыќ басќарушы холдингтіѕ еншілес ўйымдарыныѕ тґлем жасалу, мерзімдік жјне ќайтарымдылыќ шарттарында аќшалай нысанда кредиттер беруі
9. Ќолма-ќол шетел валютасымен жасалатын айырбастау операцияларын ўйымдастыруды ќоса алєанда, шетел валютасымен айырбастау операцияларын ўйымдастыру
10. Банкноттарды, монеталар мен ќўндылыќтарды инкассациялау
11. Тґлем ќўжаттарын (вексельдерден басќа) инкассоєа ќабылдау
12. Аккредитив ашу (шыєару) мен оны растау жјне ол бойынша міндеттемелерді орындау
13. Банктерге аќшалай нысанда орындау кґзделетін банк кепілдіктерін беру
14. Банктерге їшінші тўлєалар їшін аќшалай нысанда орындау кґзделетін банктік кепілдемелер мен ґзге де міндеттемелерді беру
15. Тазартылєан ќымбат баєалы ќўйма металдарды (алтын, кїміс, платина, платина тобыныѕ металдары), ќымбат баєалы металдардан жасалєан монеталарды сатып алу, кепілге ќабылдау, есепке алу, саќтау жјне сату
16. Ќўрамында ќымбат баєалы металдар мен ќымбат баєалы тастар бар зергерлік бўйымдарды сатып алу, кепілге ќабылдау, есепке алу, саќтау жјне сату
17. Вексельдермен жасалатын операциялар: вексельдерді инкассоєа ќабылдау, тґлеушініѕ вексельдерге аќы тґлеуі жґнінде ќызметтер кґрсету, сондай-аќ домицильдендірілген вексельдерге аќы тґлеу, делдалдыќ тјртіппен вексельдердіѕ акцепті
18. Лизингтік ќызметті жїзеге асыру
19. Меншікті баєалы ќаєаздарды (акциялардан басќа) шыєару
20. Факторингтік операциялар: тґлем жасамау тјуекелін ќабылдай отырып, сатып алушыдан тауарларєа (жўмыстарєа, ќызметтерге) аќы тґлеуді талап ету ќўќыќтарын иелену
21. Форфейтингтік операциялар (форфетирлеу): сатушыєа айналымсыз жолмен вексель сатып алу арќылы тауарларды (жўмыстарды, ќызметтерді) сатып алушыныѕ борыштыќ міндеттемесіне аќы тґлеу
22. Сенімгерлік операциялар: сенімгердіѕ мїддесіне орай жјне тапсырмасы бойынша аќшаларды, ипотекалыќ ќарыздар жјне тазартылєан ќымбат баєалы металдар бойынша талап ету ќўќыќтарын басќару
23. Сейфтік операциялар: сейф жјшіктерін, шкафтар мен їй-жайларды жалєа беруді ќоса алєанда, клиенттердіѕ ќўжаттамалыќ нысанда шыєарылєан баєалы ќаєаздарын, ќўжаттары мен ќўндылыќтарын саќтау жґніндегі ќызметтер

Иеліктен шыєарылмайтын; конкурс рјсімі ќолдануєа келмейді; лицензия беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєы бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабы 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды; 1-сынып

54.

Баєалы ќаєаздар рыногындаєы ќызметті жїзеге асыруєа лицензия

1. Кастодиандыќ ќызмет
2. Баєалы ќаєаздармен жјне ґзге де ќаржы ќўралдарымен жасалатын сауданы ўйымдастыру жґніндегі ќызмет
3. Ќаржы ќўралдарымен мјмілелер бойынша клирингтік ќызмет
4. Трансфер-агенттік ќызметті жїзеге асыру
5. Брокерлік ќызмет
6. Дилерлік ќызмет
7. Инвестициялыќ портфельді басќару жґніндегі ќызмет:
1) ерікті зейнетаќы жарналарын (ерікті жинаќтаушы зейнетаќы ќоры) тарту ќўќыєымен инвестициялыќ портфельді басќару жґніндегі ќызмет;
2) ерікті зейнетаќы жарналарын тарту ќўќыєынсыз инвестициялыќ портфельді басќару жґніндегі ќызмет

Иеліктен шыєарылмайтын; конкурс рјсімі ќолдануєа келмейді; лицензия беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєы бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабы 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды; 1-сынып

55.

Кредиттік бюро ќызметін жїзеге асыруєа лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; конкурс рјсімі ќолдануєа келмейді; лицензия беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєы бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабы 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды; 1-сынып

56.

Саќтандыру брокерініѕ ќызметін жїзеге асыру ќўќыєына лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; конкурс рјсімі ќолдануєа келмейді; лицензия беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєы бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабы 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды; 1-сынып

57.

Ислам банктері жїзеге асыратын банк операцияларын жїргізуге лицензия

1. Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ талап етілгенге дейін пайызсыз депозиттерін ќабылдау, жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ банк шоттарын ашу жјне жїргізу
2. Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ инвестициялыќ депозиттерін ќабылдау
3. Банктік заем операциялары: ислам банкініѕ мерзімділік, ќайтарымдылыќ талаптары бойынша жјне сыйаќы алмай аќшалай нысанда кредиттер беруі
4. Кјсіпкерлік ќызметті мынадай тїрде ќаржыландыру:
1) коммерциялыќ кредитті бере отырып, сауда делдалы ретінде сауда ќызметін ќаржыландыру;
2) заѕды тўлєалардыѕ жарєылыќ капиталдарына ќатысу жолымен жјне (немесе) јріптестік шарттарында ґндірістік жјне сауда ќызметін ќаржыландыру.
5. Лизинг (жалдау) шарттарындаєы инвестициялыќ ќызмет
6. Ислам банкініѕ банк операцияларын жїргізу кезіндегі агенттік ќызмет

Иеліктен шыєарылмайтын; конкурс рјсімі ќолдануєа келмейді; лицензия беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєы бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабы 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды; 1-сынып

58.

«Жалпы саќтандыру» саласы бойынша саќтандыру (ќайта саќтандыру) ќызметін жїзеге асыру ќўќыєына лицензия

1. Жазатайым оќиєалардан саќтандыру
2. Ауру жаєдайына арналєан саќтандыру
3. Автомобиль кґлігін саќтандыру
4. Теміржол кґлігін саќтандыру
5. Јуе кґлігін саќтандыру
6. Су кґлігін саќтандыру
7. Жїктерді саќтандыру
8. «Саќтандыру ќызметі туралы» Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ 6-бабы 3-тармаєыныѕ 3)-7) тармаќшаларында кґрсетілген сыныптарды ќоспаєанда, мїлікті залалдан саќтандыру
9. Автомобиль кґлігі иелерініѕ азаматтыќ-ќўќыќтыќ жауапкершілігін саќтандыру
10. Јуе кґлігі иелерініѕ азаматтыќ-ќўќыќтыќ жауапкершілігін саќтандыру
11. Су кґлігі иелерініѕ азаматтыќ-ќўќыќтыќ жауапкершілігін саќтандыру
12. «Саќтандыру ќызметі туралы» Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ 6-бабы 3-тармаєыныѕ 9)-11) тармаќшаларында кґрсетілген сыныптарды ќоспаєанда, азаматтыќ-ќўќыќтыќ жауапкершілікті саќтандыру
13. Ќарыздарды саќтандыру
14. Ипотекалыќ саќтандыру
15. Кепілдіктер мен кепілдемелерді саќтандыру
16. «Саќтандыру ќызметі туралы» Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ 6-бабы 3-тармаєыныѕ 13), 14), 15) жјне 16) тармаќшаларында кґрсетілген сыныптарды ќоспаєанда, ќаржы ўйымдарыныѕ залалдарын саќтандыру
17. Ґзге де ќаржы шыєындарынан саќтандыру
18. Титулдыќ саќтандыру
19. Сот шыєыстарын саќтандыру

Иеліктен шыєарылмайтын; конкурс рјсімі ќолдануєа келмейді; лицензия беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєы бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабы 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды; 1-сынып

59.

«Ґмірді саќтандыру» саласы бойынша ќызметті жїзеге асыруєа лицензия

1. Ґмірді саќтандыру
2. Аннуитеттік саќтандыру

Иеліктен шыєарылмайтын; конкурс рјсімі ќолдануєа келмейді; лицензия беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєы бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабы 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды; 1-сынып

60.

Банкноттарды, монеталар мен ќўндылыќтарды инкассациялауєа банк операцияларыныѕ жекелеген тїрлерін жїзеге асыратын ўйымдарєа берілетін лицензия
Иелктен шыєарылмайтын; конкурс рјсімі ќолдануєа келмейді; лицензия беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєы бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабы 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды; 1-сынып

61.

Ќолма-ќол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ўйымдастыруєа ујкілетті ўйымдарєа берілетін лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын;
конкурс рјсімі ќолдануєа келмейді;
лицензия беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєы бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабы 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды;
1-сынып

62.

Банк операцияларыныѕ жекелеген тїрлерін жїзеге асыратын ўйымдарєа банктік операцияларєа берілетін лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; конкурс рјсімі ќолдануєа келмейді; лицензия беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєы бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабы 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды; 1-сынып

63.

Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында белгіленген жјне саќтандырудыѕ жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті саќтандыру тїрлеріне лицензия

1. Кґлік ќўралдары иелерініѕ азаматтыќ-ќўќыќтыќ жауапкершілігін міндетті саќтандыру
2. Тасымалдаушыныѕ жолаушылар алдындаєы азаматтыќ-ќўќыќтыќ жауапкершілігін міндетті саќтандыру
3. Жеке нотариустардыѕ азаматтыќ-ќўќыќтыќ жауапкершілігін міндетті саќтандыру
4. Аудиторлыќ ўйымдардыѕ азаматтыќ-ќўќыќтыќ жауапкершілігін міндетті саќтандыру
5. Туроператор мен турагенттіѕ азаматтыќ-ќўќыќтыќ жауапкершілігін міндетті саќтандыру
6. Ґсімдік шаруашылыєындаєы міндетті саќтандыру
7. Ќызметі їшінші тўлєаларєа зиян келтіру ќаупімен байланысты объектілер иелерініѕ азаматтыќ-ќўќыќтыќ жауапкершілігін міндетті саќтандыру
8. Ќызметкер еѕбек (ќызмет) міндеттерін атќарєан кезде оны жазатайым оќиєалардан міндетті саќтандыру
9. Міндетті экологиялыќ саќтандыру

Иеліктен шыєарылмайтын; конкурс рјсімі ќолдануєа келмейді; лицензия беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєы бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабы 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды; 1-сынып

64.

Ќайта саќтандыру жґніндегі ќызметке лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; конкурс рјсімі ќолдануєа келмейді; лицензия беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєы бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабы 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды; 1-сынып

65.

Актуарлыќ ќызметті жїзеге асыруєа лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; конкурс рјсімі ќолдануєа келмейді; лицензия беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєы бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабы 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды; 1-сынып

Єарыш кеѕістігін пайдалану саласындаєы ќызметті лицензиялау

66.

Єарыш кеѕістігін пайдалану саласындаєы ќызметті жїзеге асыруєа лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; 1-сынып

Ойын бизнесі саласындаєы ќызметті лицензиялау

67.

Ойын автоматтары залыныѕ ќызметімен айналысуєа лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; лицензияныѕ ќолданылу мерзімі 10 жыл; 3-сынып

68.

Казино ќызметімен айналысуєа лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; лицензияныѕ ќолданылу мерзімі 10 жыл; 3-сынып

69.

Тотализатор ќызметімен айналысуєа лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; лицензияныѕ ќолданылу мерзімі 10 жыл; 3-сынып

70.

Букмекерлік кеѕсе ќызметімен айналысуєа лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; лицензияныѕ ќолданылу мерзімі 10 жыл; 3-сынып

Ветеринария саласындаєы ќызметті лицензиялау

71.

Жануарлардан алынатын ґнімдер мен шикізатќа ветеринариялыќ-санитариялыќ сараптама жїргізу жґніндегі ќызметпен айналысуєа лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; 1-сынып

72.

Ветеринариялыќ маќсаттаєы препараттарды ґндіру жґніндегі ќызметпен айналысуєа лицензия

1. Жануарларды емдеу жјне олардыѕ ауруларыныѕ профилактикасы їшін препараттар шыєару
2. Жануарлардыѕ ауруларын диагностикалау їшін препараттар шыєару
3. Фармакологиялыќ белсенділігі бар препараттар шыєару
4. Жануарларєа арналєан парфюмерия немесе косметика ќўралдары ретінде пайдаланылатын препараттар шыєару
5. Жануарлардыѕ ґнімділігін арттыруєа арналєан препараттар шыєару
6. Дезинфекциялауєа, дератизациялауєа, дезинсекциялауєа арналєан препараттар шыєару

Иеліктен шыєарылмайтын; 1-сынып

Ауыл шаруашылыєы саласындаєы ќызметті лицензиялау

73.

Астыќ ќолхаттарын бере отырып, ќойма ќызметі жґніндегі ќызметтер кґрсетуге лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; 1-сынып

74.

Маќта ќолхаттарын бере отырып, ќойма ќызметі жґніндегі ќызметтер кґрсетуге лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; 1-сынып

Кґлік саласындаєы ќызметті лицензиялау

75.

Жолаушыларды облысаралыќ ќалааралыќ, ауданаралыќ (облысішiлiк ќалааралыќ) жјне халыќаралыќ ќатынастарда автобустармен, шаєын автобустармен тўраќты емес тасымалдау, сондай-аќ жолаушыларды халыќаралыќ ќатынаста автобустармен, шаєын автобустармен тўраќты тасымалдау жґніндегі ќызметпен айналысу ќўќыєына лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; 1-сынып

76.

Теміржол кґлігі саласындаєы жїктерді тасымалдауєа лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; 1-сынып

Сот-сараптама саласындаєы ќызметті лицензиялау

77.

Сот-сараптама ќызметімен айналысу їшін лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; 1-сынып

Жеке жјне заѕды тўлєаларєа ќызмет кґрсету саласындаєы ќызметті лицензиялау

78.

Адвокаттыќ ќызметпен айналысуєа лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; 5-сынып

79

Нотариаттыќ ќызметпен айналысуєа лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; 5-сынып

80.

Аудиторлыќ ќызметті жїзеге асыруєа лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; конкурс рјсімі ќолданылады; 5-сынып

81.

Жеке сот орындаушысы ќызметімен айналысуєа лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; 5-сынып

82.

Мїлікті (зияткерлік меншік объектілерін, материалдыќ емес активтер ќўнын ќоспаєанда) баєалау жґніндегі ќызметті жїзеге асыруєа лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; 1-сынып

83.

Зияткерлік меншік объектілерін, материалдыќ емес активтер ќўнын баєалау жґніндегі ќызметті жїзеге асыруєа лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; 1-сынып

84.

Ќоршаєан ортаны ќорєау саласындаєы жўмыстарды орындауєа жјне ќызметтерді кґрсетуге лицензия

1. Шаруашылыќ жјне ґзге де ќызметтіѕ І санаты їшін табиєат ќорєауєа ќатысты жобалау, нормалау
2. Шаруашылыќ жјне ґзге де ќызметтіѕ І санаты їшін экологиялыќ аудит

Иеліктен шыєарылмайтын; 1-сынып

85.

Лотереяларды ўйымдастыру жјне ґткізу жґніндегі ќызмет тїрін жїзеге асыруєа лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; 1-сынып

86.

Заѕды тўлєалардыѕ кїзет ќызметін жїзеге асыруєа лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; 1-сынып

87.

Туристік операторлыќ ќызметке (туроператорлыќ ќызмет) лицензия
Иеліктен шыєарылмайтын; 1-сынып

«Рўќсаттар жјне хабарламалар туралы»
2014 жылєы 16 мамырдаєы № 202-V ЌРЗ
Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына  
2-ќосымша            
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет