Рўќсаттар жјне хабарламалар туралы


Екінші санаттаєы рўќсаттаржүктеу 2.11 Mb.
бет4/7
Дата21.04.2019
өлшемі2.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Екінші санаттаєы рўќсаттар
Т І З Б Е С І

      РЌАО-ныѕ ескертпесі!


      2-ќосымшаєа ґзгеріс енгізу кґзделген - ЌР 29.09.2014 № 239-V Заѕымен (ќолданысќа енгізілу тјртібін 3-баптан ќараѕыз).

Р\с №

Рўќсат беру рјсімініѕ атауы

Рўќсаттыѕ жјне жїзеге асырылуы їшін рўќсаттыѕ болуы талап етілетін ќызметтіѕ (јрекеттіѕ) атауы

Ескертпе

1

2

3

4

1-сынып - «ќызметке берілетін рўќсаттар»

1.

Автовокзалдарды, автостансаларды жјне жолаушыларєа ќызмет кґрсету пункттерін тізілімге ќосу

Облыс (республикалыќ маѕызы бар ќала, астана) јкімініѕ ґкімімен ќўрылєан комиссияныѕ автовокзалдарды, автостансаларды жјне жолаушыларєа ќызмет кґрсету пункттерін тізілімге ќосу туралы шешімі
2.

Ўйымдарды энергетикалыќ сараптама жїргізуге аккредиттеу

Энергетикалыќ сараптама жїргізуге аккредиттеу туралы кујлік
3.

Энергия їнемдеу жјне энергияныѕ тиімділігін арттыру саласындаєы аккредиттеу

Энергия їнемдеу жјне энергия тиімділігін артыру саласындаєы аккредиттеу туралы кујлік
4.

Нарыќ субъектісін біріктіру немесе ќосу жолымен ќайта ўйымдастыру бойынша экономикалыќ шоєырландыруєа келісу туралы ґтінішті ќарау

Монополияєа ќарсы орган басќармасыныѕ нарыќ субъектісін біріктіру немесе ќосу жолымен ќайта ўйымдастыру бойынша экономикалыќ шоєырландыруєа келісу (тыйым салу) туралы ќаулысы
5.

Егер сатып алєанєа дейін мўндай тўлєа (тўлєалар тобы) нарыќтыѕ осы субъектісініѕ акцияларына (жарєылыќ капиталына ќатысу їлестеріне, пайларына) иелік етпесе немесе кґрсетілген нарыќ субъектісініѕ дауыс беретін акцияларыныѕ (жарєылыќ капиталына ќатысу їлестерініѕ, пайларыныѕ) жиырма бес немесе одан аз пайызына иелік етсе, мўндай тўлєа (тўлєалар тобы) кґрсетілген акциялардыѕ (жарєылыќ капиталєа ќатысу їлестердіѕ, пайлардыѕ) жиырма бес пайызынан астам їлесін пайдалануєа ќўќыќ алатын, тўлєаныѕ (тўлєалар тобыныѕ) нарыќ субъектісініѕ дауыс беретін акцияларын (жарєылыќ капиталєа ќатысу їлестерін, пайларын) сатып алуы бойынша экономикалыќ шоєырландыруєа келісу туралы ќолдаухатты ќарау

Монополияєа ќарсы орган басќармасыныѕ, егер сатып алєанєа дейін мўндай тўлєа (тўлєалар тобы) нарыќтыѕ осы субъектісініѕ акцияларына (жарєылыќ капиталына ќатысу їлестеріне, пайларына) иелік етпесе немесе кґрсетілген нарыќ субъектісініѕ дауыс беретін акцияларыныѕ (жарєылыќ капиталына ќатысу їлестерініѕ, пайларыныѕ) жиырма бес немесе одан аз пайызына иелік етсе, мўндай тўлєа (тўлєалар тобы) кґрсетілген акциялардыѕ (жарєылыќ капиталєа ќатысу їлестердіѕ, пайлардыѕ) жиырма бес пайызынан астам їлесін пайдалануєа ќўќыќ алатын, тўлєаныѕ (тўлєалар тобыныѕ) нарыќ субъектісініѕ дауыс беретін акцияларын (жарєылыќ капиталєа ќатысу їлестерін, пайларын) сатып алуы бойынша экономикалыќ шоєырландыруєа келісу туралы ќаулысы
6.

Егер мјміленіѕ (ґзара байланысќан мјмілелердіѕ) нысанасын ќўрайтын мїліктіѕ баланстыќ ќўны мїлікті иеліктен шыєаратын немесе беретін нарыќ субъектісініѕ негізгі ґндірістік ќўралдарыныѕ жјне материалдыќ емес активтерініѕ баланстыќ ќўныныѕ он пайызынан асып тїссе, нарыќ субъектісініѕ (тўлєалар тобыныѕ) басќа нарыќ субъектісініѕ негізгі ґндірістік ќўралдарын жјне (немесе) материалдыќ емес активтерін меншікке алу, оларєа иелік ету жјне пайдалану, соныѕ ішінде жарєылыќ капитал есебінен тґлеп алу (беру) бойынша экономикалыќ шоєырландыруєа келісу туралы ќолдаухатты ќарау

Монополияєа ќарсы орган басќармасыныѕ, егер мјміленіѕ (ґзара байланысќан мјмілелердіѕ) нысанасын ќўрайтын мїліктіѕ баланстыќ ќўны мїлікті иеліктен шыєаратын немесе беретін нарыќ субъектісініѕ негізгі ґндірістік ќўралдарыныѕ жјне материалдыќ емес активтерініѕ баланстыќ ќўныныѕ он пайызынан асып тїссе, нарыќ субъектісініѕ (тўлєалар тобыныѕ) басќа нарыќ субъектісініѕ негізгі ґндірістік ќўралдарын жјне (немесе) материалдыќ емес активтерін меншікке алу, оларєа иелік ету жјне пайдалану, соныѕ ішінде жарєылыќ капитал есебінен тґлеп алу (беру) бойынша экономикалыќ шоєырландыруєа келісу (тыйым салу) туралы ќаулысы
7.

Нарыќ субъектiсiнiѕ ґзі кјсiпкерлiк ќызметтi жїргiзген кезде нарыќтыѕ басќа субъектiсiне оныѕ орындауына мiндеттi нўсќаулар беруге не оныѕ атќарушы органыныѕ функцияларын жїзеге асыруєа мїмкiндiк беретiн ќўќыќтарды (оныѕ iшiнде сенiмгерлiк басќару туралы шарт, бiрлескен ќызмет туралы шарт, тапсырма шарты негiзiнде) сатып алу бойынша экономикалыќ шоєырландыруєа келісу туралы ќолдаухатты ќарау

Экономикалыќ шоєырлануєа келісу;
Нарыќ субъектiсiнiѕ ґзі кјсiпкерлiк ќызметтi жїргiзген кезде нарыќтыѕ басќа субъектiсiне оныѕ орындауына мiндеттi нўсќаулар беруге не оныѕ атќарушы органыныѕ функцияларын жїзеге асыруєа мїмкiндiк беретiн ќўќыќтарды (оныѕ iшiнде сенiмгерлiк басќару туралы шарт, бiрлескен ќызмет туралы шарт, тапсырма шарты негiзiнде) сатып алу бойынша экономикалыќ шоєырландыруєа тыйым салу туралы хабарлама-хат
8.

Бірдей жеке тўлєалардыѕ екі немесе одан кґп нарыќ субъектілерініѕ атќарушы органдарына, директорлар кеѕестеріне, байќаушы кеѕестеріне немесе басќа басќару органдарына кґрсетілген жеке тўлєалар осы субъектілерде олардыѕ кјсіпкерлік ќызметін жїргізу шарттарын айќындаєан жаєдайда ќатысуы бойынша экономикалыќ шоєырландыруєа келісу туралы ќолдаухатты ќарау

Экономикалыќ шоєырлануєа келісу;
Бірдей жеке тўлєалардыѕ екі немесе одан кґп нарыќ субъектілерініѕ атќарушы органдарына, директорлар кеѕестеріне, байќаушы кеѕестеріне немесе басќа басќару органдарына кґрсетілген жеке тўлєалар осы субъектілерде олардыѕ кјсіпкерлік ќызметін жїргізу шарттарын айќындаєан жаєдайда ќатысуы бойынша экономикалыќ шоєырландыруєа тыйым салу туралы хабарлама-хат
9.

Кґлік ќўралдарын жїргізушілерді даярлау жґніндегі кјсіптік бірлестіктерді аккредиттеу

Кґлік ќўралдарын жїргізушілерді даярлау жґніндегі кјсіптік бірлестіктерді аккредиттеу туралы кујлік
10.

Кґлік ќўралдарын жїргізушілерді даярлау жґніндегі оќу ўйымдарыныѕ тізіліміне енгізу

Жол жїрісініѕ ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету жґніндегі ујкілетті органныѕ кґлік ќўралдарын жїргізушілерді даярлау жґніндегі оќу ўйымдарын тізілімге енгізу туралы шешімі (бўйрыєы)
11.

Кґлік ќўралдарын жїргізушілерді даярлайтын оќытушыларды, ґндірістік оќыту шеберлерін жјне білім беру процесі кезінде жїргізуді їйрету шеберлерін тізілімге енгізу

Кґлік ќўралдарын жїргізушілерді даярлайтын «оќытушы», «ґндірістік оќыту шебері» жјне «білім беру процесі кезінде жїргізуді їйрету шебері» біліктілігі таєайындалатын біліктілік кујлігі
12.

Кґлік ќўралына халыќаралыќ ќатынастаєы ќауіпті жїктерді тасымалдауєа рўќсат беру туралы кујлік беру

Кґлік ќўралына халыќаралыќ ќатынастаєы ќауіпті жїктерді тасымалдауєа рўќсат беру туралы кујлік
13.

1, 6 жјне 7-санаттаєы ќауіпті жїкті тасымалдауєа арнайы рўќсат беру

1, 6, жјне 7-санаттаєы ќауіпті жїкті тасымалдауєа арнайы рўќсат
14.

Жїк кґлік ќўралдарына салмаќ ґлшеудіѕ халыќаралыќ сертификатын беру

Жїк кґлік ќўралдарыныѕ салмаєын ґлшеудіѕ халыќаралыќ сертификаты
16.

Дара кјсіпкер ретінде тіркеу есебіне ќою

Дара кјсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы кујлік
16.

Кредит тарихын ќалыптастыру жјне оларды пайдалану жїйесіне ќатысушыларєа ќойылатын талаптарєа сјйкестік туралы актіні беру (кредит тарихы субъектісін ќоспаєанда)

Кредит тарихын ќалыптастыру жјне оларды пайдалану жїйесіне ќатысушыларєа ќойылатын талаптарєа сјйкестік туралы акт (кредит тарихы субъектісін ќоспаєанда)
17.

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ жеке кїзет ўйымында басшы жјне кїзетші лауазымдарын атќаратын жўмыскерлердіѕ біліктілігін арттыру жјне дайындау жґніндегі арнайы оќу орталыєын айќындауы

«Жеке кїзет ўйымында басшы жјне кїзетші лауазымдарын атќаратын жўмыскерлердіѕ біліктілігін арттыру жјне дайындау жґніндегі арнайы оќу орталыєын айќындау туралы» Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќаулысы
18.

Табыстарды, шыєындарды жјне іске ќосылєан активтерді бґлек есепке алуды жїргізу јдістемесін табиєи монополия субъектілерініѕ реттеліп кґрсетілетін ќызметтерініѕ тїрлері бойынша келісу

Јдістемені келісу туралы хат
19.

Тўраќты ўшулардыѕ кестесін бекіту

Тўраќты ўшулардыѕ кестесі
20.

Ўлттыќ компанияныѕ кїзет ўйымын ќўруын ујкілетті органмен келісу

Ўлттыќ компанияныѕ кїзет ўйымын ќўруєа келісу-хат
21.

Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєы арќылы ќонбай не Ќазаќстан Республикасы јуеайлаќтарында коммерциялыќ емес маќсаттарда ќонып, халыќаралыќ тўраќты ўшуларды орындауєа рўќсат беру

Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєы арќылы ќонбай не Ќазаќстан Республикасыныѕ јуеайлаќтарында коммерциялыќ емес маќсаттарда ќонып, халыќаралыќ тўраќты ўшуларды орындауєа рўќсат
22.

Азаматтыќ јуе кемесін пайдаланушыныѕ шет мемлекеттердіѕ јскери ќўралымдарын, ќару-жараєын жјне јскери техникасын, сондай-аќ ќосарланєан маќсаттаєы ґнімді тасымалдау їшін халыќаралыќ ўшуын келісу

Азаматтыќ јуе кемесін пайдаланушыныѕ шет мемлекеттердіѕ јскери ќўралымдарын, ќару-жараєын жјне јскери техникасын, сондай-аќ ќосарланєан маќсаттаєы ґнімді тасымалдау їшін халыќаралыќ ўшуына рўќсат
23.

Халыќаралыќ рейстерді ќамтамасыз етуге рўќсат берілмеген, јуежайлардан (јуежайларєа) халыќаралыќ ўшуларды орындайтын азаматтыќ јуе кемелерін ќабылдауєа, шыєаруєа жјне оларєа ќызмет кґрсетуге рўќсат беру

Халыќаралыќ рейстерді ќамтамасыз етуге рўќсат берілмеген, јуежайлардан (јуежайларєа) халыќаралыќ ўшуларды орындайтын азаматтыќ јуе кемелерін ќабылдауєа, шыєаруєа жјне оларєа ќызмет кґрсетуге рўќсат
24.

Јуежайдыѕ авиациялыќ ќауіпсіздік ќызметініѕ тексеріп ќарауды ўйымдастыруын сертификаттау

Јуежайдыѕ авиациялыќ ќауіпсіздік ќызметініѕ тексеріп ќарауды ўйымдастыру жґніндегі сертификат
25.

Јуе жолдарынан тыс ўшудыѕ ішкі јуе жолдары, жергілікті јуе желілері, маршруттары бойынша халыќаралыќ ўшуларды орындауды келісу

Јуе жолдарынан тыс ўшудыѕ ішкі јуе жолдары, жергілікті јуе желілері, маршруттары бойынша халыќаралыќ ўшуды орындауєа рўќсат
26.

Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында таратылатын шетелдік теле-, радиоарналарды есепке, ќайта есепке ќою

Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында таратылатын шетелдік теле-, радиоарналарды есепке, ќайта есепке ќою туралы кујлік
27.

Бухгалтерлердіѕ кјсіби ўйымын аккредиттеу

Бухгалтерлердіѕ кјсіби ўйымын аккредиттеу туралы кујлік
28.

Бухгалтерлерді кјсіби сертификаттау жґніндегі ўйымды аккредиттеу

Бухгалтерлерді кјсіби сертификаттау жґніндегі ўйымды аккредиттеу туралы кујлік
29.

Микроќаржы ўйымдарын есептік тіркеу

Микроќаржы ўйымыныѕ микроќаржы ўйымдарыныѕ тізіліміне енгізілгені туралы хабарламасы

Мерзімсіз рўќсат; конкурс рјсімін ќолдануєа келмейді; рўќсат беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєыныѕ бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабыныѕ 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды

30.

Мерзімді баспасґз басылымдарын жјне аќпараттыќ агенттіктерді есепке, ќайта есепке ќою

Мерзімді баспасґз басылымдарын жјне аќпараттыќ агенттіктерді есепке, ќайта есепке ќою туралы кујлік

 

31.

Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында таратылатын шетелдік мерзімді баспасґз басылымдарын есепке, ќайта есепке ќою

Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында таратылатын шетелдік мерзімді баспасґз басылымдарын есепке, ќайта есепке ќою туралы аныќтама
32.

Отандыќ теле-, радиоарналарды есепке, ќайта есепке ќою

Отандыќ теле-, радиоарналарды есепке, ќайта есепке ќою туралы кујлік
33.

Газ желісі ўйымдарын аккредиттеу

Газ желісі ўйымдарын аккредиттеу туралы кујлік
34.

Халыќаралыќ автомобильмен тасымалдауды жїзеге асыруєа рўќсат беру туралы кујлік жјне автокґлік ќўралына рўќсат карточкасын беру

Халыќаралыќ автомобильмен тасымалдауды жїзеге асыруєа рўќсат беру туралы кујлік жјне автокґлік ќўралына рўќсат карточкасы
35.

Кујландырушы орталыќты аккредиттеу

Кујландырушы орталыќты аккредиттеу туралы кујлік
36.

Јуежайдыѕ жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтыќ јуе кемелері мен Ќазаќстан Республикасыныѕ јуежайларына тўраќты ўшуды орындайтын шет мемлекеттердіѕ јуе кемелерін пайдаланушылардыѕ авиациялыќ ќауіпсіздігі жґніндегі баєдарламаларды келісу

Јуежайдыѕ жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтыќ јуе кемелері мен Ќазаќстан Республикасыныѕ јуежайларына тўраќты ўшуды орындайтын шет мемлекеттердіѕ јуе кемелерін пайдаланушылардыѕ авиациялыќ ќауіпсіздігі жґніндегі баєдарлама
37.

Їлгі сертификатын беру

Їлгі сертификаты
38.

Јуе кемелерініѕ ўшу ќауіпсіздігіне ќатер тґндіруі мїмкін ќызметті жїзеге асыруєа рўќсат беру

Јуе кемелерініѕ ўшу ќауіпсіздігіне ќатер тґндіруі мїмкін ќызметті жїзеге асыруєа рўќсат
39.

Авиация персоналыныѕ ќолданыстаєы кујлігі бар ўшу ќўрамыныѕ, кабина экипажыныѕ адамдарына, ўшуды техникалыќ ќамтамасыз ететін инженерлік-техникалыќ ќўрамєа жјне ўшу кезінде јуе кемесініѕ ќауіпсіздігін ќамтамасыз ететін персоналєа экипаж мїшесініѕ кујлігін беру

Авиация персоналыныѕ ќолданыстаєы кујлігі бар ўшу ќўрамыныѕ, кабина экипажыныѕ адамдарына, ўшуды техникалыќ ќамтамасыз ететін инженерлік-техникалыќ ќўрамєа жјне ўшу кезінде јуе кемесініѕ ќауіпсіздігін ќамтамасыз ететін персоналєа экипаж мїшесініѕ кујлігі
40.

Азаматтыќ јуе кемелерін пайдаланушы сертификатын беру

Азаматтыќ јуе кемелерін пайдаланушы сертификаты
41.

Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында ґз ќызметін жїзеге асыратын шетелдік тасымалдаушыларды тіркеу туралы кујлік беру

Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында ґз ќызметін жїзеге асыратын шетелдік тасымалдаушыларды тіркеу туралы кујлік
42.

Јуе кемесініѕ ўшуєа жарамдылыєын сертификаттау

Јуе кемесініѕ ўшуєа жарамдылыєыныѕ экспорттыќ сертификаты
43.

Авиациялыќ оќу орталыєын сертификаттау

Авиациялыќ оќу орталыєыныѕ сертификаты
44.

Жалпы маќсаттаєы авиацияны пайдаланушыларєа ўшуды орындау ќўќыєына кујлік беру

Ўшуды орындау ќўќыєына (жалпы маќсаттаєы авиацияны пайдаланушы) кујлік
45.

Авиациялыќ жўмыстарды орындауды сертификаттау

Авиациялыќ жўмыстарды орындауєа кујлік
46.

Табиєи монополия субъектісініѕ ґзге ќызметті жїзеге асыруына келісім беру

Табиєи монополия субъектісініѕ ґзге ќызметті жїзеге асыруына келісім берілгені туралы хат
47.

Ќоршаєан ортаєа эмиссияларєа экологиялыќ рўќсат беру

Ќоршаєан ортаєа эмиссияларєа рўќсат
48.

Озон ќабатын бўзатын заттарды пайдалана отырып жўмыстар жїргізуге, ќўрамында озон ќабатын бўзатын заттар бар жабдыќтарды жґндеуге, монтаждауєа, оларєа ќызмет кґрсетуге рўќсат беру

Озон ќабатын бўзатын заттарды пайдалана отырып жўмыстар жїргізуге, ќўрамында озон ќабатын бўзатын заттар бар жабдыќтарды жґндеуге, монтаждауєа, оларєа ќызмет кґрсетуге рўќсат
49.

Кешенді экологиялыќ рўќсат беру

Кешенді экологиялыќ рўќсат
50.

Парниктік газдар шыєарындылары мен сіѕірулерін ќысќарту саласындаєы кјсіби верификациялыќ, валидациялыќ (детерминациялыќ) ќызметті, сондай-аќ парниктік газдарды тїгендеу туралы есепті растауды жїзеге асыратын тјуелсіз ўйымдарды аккредиттеу

Аккредиттеу туралы кујлік
51.

Кеден одаєыныѕ кедендік аумаєы арќылы ќауіпті ќалдыќтардыѕ транзитіне Кеден одаєына мїше мемлекеттердіѕ ујкілетті органыныѕ ќорытындысы

Ќорытынды
52.

Кедендік тасымалдаушылар тізіліміне енгізу

Кедендік тасымалдаушылар тізіліміне енгізу туралы шешім
53.

Кедендік ґкілдер тізіліміне енгізу

Кедендік ґкілдер тізіліміне енгізу туралы шешім
54.

Ујкілетті экономикалыќ оператор мјртебесін таєайындау

Ујкілетті экономикалыќ операторлар тізіліміне енгізу туралы кујлік
55.

Уаќытша саќтау ќоймаларын иеленушілер тізіліміне енгізу

Уаќытша саќтау ќоймаларын иеленушілер тізіліміне енгізу туралы шешім
56.

Кедендік ќоймаларды иеленушілер тізіліміне енгізу

Кедендік ќоймаларды иеленушілер тізіліміне енгізу туралы шешім
57.

Бажсыз сауда дїкендерін иеленушілер тізіліміне енгізу

Бажсыз сауда дїкендерін иеленушілер тізіліміне енгізу туралы шешім


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет