Рўќсаттар жјне хабарламалар туралыжүктеу 2.11 Mb.
бет5/7
Дата21.04.2019
өлшемі2.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

58.

Бос ќоймаларды иеленушілер тізіліміне енгізу

Бос ќоймаларды иеленушілер тізіліміне енгізу туралы шешім
59.

Кјсіби аудиторлыќ ўйымды аккредиттеу

Кјсіби аудиторлыќ ўйымды аккредиттеу туралы кујлік
60.

Жекелеген ќызмет тїрлерін жїзеге асыратын салыќ тґлеуші ретінде тіркеу есебіне ќою

Жекелеген ќызмет тїрлерін жїзеге асыратын салыќ тґлеушініѕ тіркеу карточкасы
61.

Заѕды тўлєаларды ґнеркјсіптік ќауіпсіздік саласындаєы жўмыстарды жїргізу ќўќыєына аттестаттау

Ґнеркјсіптік ќауіпсіздік саласында сараптама жїргізу ќўќыєына аттестат
62.

Заѕды тўлєаларды ґнеркјсіптік ќауіпсіздік саласындаєы жўмыстарды жїргізу ќўќыєына аттестаттау

Жарылыс жўмыстары саласында сараптама жїргізу ќўќыєына аттестат
63.

Заѕды тўлєаларды ґнеркјсіптік ќауіпсіздік саласындаєы жўмыстарды жїргізу ќўќыєына аттестаттау

Ґнеркјсіптік ќауіпсіздік саласындаєы мамандарды, ќызметкерлерді даярлау, ќайта даярлау ќўќыєына аттестат
64.

Заѕды тўлєаларды ґнеркјсіптік ќауіпсіздік саласындаєы жўмыстарды жїргізу ќўќыєына аттестаттау

Ќауіпті ґндірістік объектініѕ ґнеркјсіптік ќауіпсіздік декларациясын јзірлеу ќўќыєына аттестат
65.

Заѕды тўлєаларды ґнеркјсіптік ќауіпсіздік саласындаєы жўмыстарды жїргізу ќўќыєына аттестаттау

Техникалыќ диагностика жасау, техникалыќ ќызмет кґрсету, газ тўтынушы ќўрал-жабдыќты жјне газбен жабдыќтау жїйелерін техникалыќ кујландыру жїргізу ќўќыєына аттестат
66.

Мемлекеттік емес ґртке ќарсы ќызметтерді ґрттердіѕ алдын алу жјне оларды сґндіру, ґрт ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету жјне ўйымдарда, елді мекендерде жјне объектілерде авариялыќ-ќўтќару жўмыстарын жїргізу жґніндегі жўмыстарды жїргізу ќўќыєына аттестаттау

Ґрттердіѕ алдын алу жјне оларды сґндіру, ґрт ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету жјне ўйымдарда, елді мекендерде жјне объектілерде авариялыќ-ќўтќару жўмыстарын жїргізу жґніндегі жўмыстарды жїргізу ќўќыєына аттестаттау
67.

Мїлікті (зияткерлік меншік объектілерін, материалдыќ емес активтердіѕ ќўнын ќоспаєанда) баєалау жґніндегі ќызметті жїзеге асыруєа лицензиясы бар жеке немесе заѕды тўлєаны аккредиттеу

Мїлікті (зияткерлік меншік объектілерін, материалдыќ емес активтердіѕ ќўнын ќоспаєанда) баєалау жґніндегі ќызметті жїзеге асыруєа лицензиясы бар жеке немесе заѕды тўлєаны аккредиттеу туралы кујлік

Мерзімсіз рўќсат; конкурс рјсімін ќолдануєа келмейді;
рўќсат беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєыныѕ бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабыныѕ 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды

68.

Банк ашуєа рўќсат беру

Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкі Басќармасыныѕ банк ашуєа рўќсат беру туралы ќаулысы

Мерзімсіз рўќсат; конкурс рјсімі ќолдануєа келмейді; рўќсат беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєыныѕ бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабыныѕ 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды

69.

Саќтандыру (ќайта саќтандыру) ўйымын ќўруєа рўќсат беру

Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкі Басќармасыныѕ саќтандыру (ќайта саќтандыру) ўйымын ќўруєа рўќсат беру туралы ќаулысы

Мерзімсіз рўќсат; конкурс рјсімі ќолдануєа келмейді; рўќсат беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєыныѕ бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабыныѕ 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды

70.

Тўќым сапасын сараптау жґніндегі зертханаларды аттестаттау

Тўќым сапасын сараптау жґніндегі зертханаларды аттестаттау туралы кујлік
71.

Бірегей тўќым ґндірушілерді аттестаттау

Бірегей тўќым ґндірушілерді аттестаттау туралы кујлік
72.

Бірінші, екінші жјне їшінші кґбейтілген тўќым ґндірушілерді аттестаттау

Бірінші, екінші жјне їшінші кґбейтілген тўќым ґндірушілерді аттестаттау туралы кујлік
73.

Элиталыќ тўќым ґндірушілерді аттестаттау

Элиталыќ тўќым ґндірушілерді аттестаттау туралы кујлік
74.

Жарылєыш материалдарды саќтауєа рўќсаттар беру

Жарылєыш материалдарды саќтауєа рўќсат

Конкурс рјсімін ќолдануєа келмейді; рўќсат беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєыныѕ бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабыныѕ 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды

75.

Ќауіпті жїктерді тасымалдау маршруттарын келісу

Ќауіпті жїктерді тасымалдау маршрутына ќол жјне мґр ќою
76.

Жолдарда бўќаралыќ жјне спорттыќ іс-шараларды жїргізу

Хат жјне ќозєалысты ўйымдастыру схемасы
77.

Техникалыќ байќаудыѕ халыќаралыќ сертификатын беру

Техникалыќ байќаудыѕ халыќаралыќ сертификаты
78.

Азаматтыќ пиротехникалыќ заттар мен олар ќолданылып жасалєан бўйымдарды саќтауєа рўќсаттар беру

Азаматтыќ пиротехникалыќ заттар мен олар ќолданылып жасалєан бўйымдарды саќтауєа рўќсат

Рўќсаттыѕ ќолданылу мерзімі 3 жыл; рўќсат беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєыныѕ бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабыныѕ 1, 2-тармаќтарыныѕ  кїші ќолданылмайды

79.

Заѕды тўлєаларєа азаматтыќ жјне ќызметтік ќаруды жјне оєан патрондарды тасымалдауєа рўќсат беру

Заѕды тўлєаларєа азаматтыќ жјне ќызметтік ќаруды жјне оєан патрондарды тасымалдауєа рўќсат

Тасымалдауєа рўќсаттыѕ ќолданылу мерзімі белгіленген орынєа ќаруды жјне оєан патрондарды жеткізуге наќты жўмсалатын уаќытты ескере отырып, бір уаќыттаєы тасымалдарды ескере отырып белгіленеді, біраќ бір айдан аспайды; рўќсат беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєыныѕ бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабыныѕ 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды

80.

Жеке тўлєаларєа азаматтыќ ќаруды жјне оєан патрондарды тасымалдауєа рўќсат беру

Жеке тўлєаларєа азаматтыќ ќаруды жјне оєан патрондарды тасымалдауєа рўќсат

Тасымалдауєа рўќсаттыѕ ќолданылуы мерзімін ќаруды жјне оєан патрондарды арналєан жеріне жеткізу їшін ќажетті наќты уаќытты есептей отырып, бір уаќыттаєы тасымалдауларды ескере отырып, біраќ бір айдан аспайтын мерзім белгіленеді; рўќсат беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєы бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабыныѕ 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды

81.

Заѕды тўлєаларєа ќызметтік ќаруды жјне оєан патрондарды саќтауєа рўќсат беру

Ќызметтік ќаруды жјне оєан патрондарды саќтауєа рўќсат

Рўќсаттыѕ ќолданылу мерзімі 5 жыл; рўќсат беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєы бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабыныѕ 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды

82.

Жеке тўлєаларєа азаматтыќ ќаруды жјне оєан патрондарды саќтауєа, саќтауєа жјне ґзімен алып жїруге рўќсат беру

Жеке тўлєаларєа азаматтыќ ќаруды жјне оєан патрондарды саќтауєа, саќтауєа жјне ґзімен алып жїруге рўќсат

Рўќсаттыѕ ќолданылу мерзімі 5 жыл; рўќсат беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєы бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабыныѕ 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды

83.

Атыс тирін (атыс орны) жјне стендтерді ашуєа жјне олардыѕ жўмыс істеуіне рўќсат беру

Атыс тирін (атыс орны) жјне стендтерді ашуєа жјне олардыѕ жўмыс істеуіне рўќсат

Рўќсаттыѕ ќолданылу мерзімі 5 жыл; рўќсат беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєыныѕ бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабыныѕ 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды

84.

Мўнаймен ластанудан болатын залал їшiн азаматтыќ жауапкершілiктi саќтандыру немесе ґзге де ќаржымен ќамтамасыз ету туралы кујлiк беру

Мўнаймен ластанудан болатын залал їшiн азаматтыќ жауапкершілiктi саќтандыру немесе ґзге де ќаржымен ќамтамасыз ету туралы кујлiк
85.

Автоматты тїрде лицензиялау (ќадаєалау) белгіленген жекелеген тауар тїрініѕ импорты мен экспортына рўќсат беру

Автоматты тїрде лицензиялау (ќадаєалау) белгіленген жекелеген тауар тїрініѕ импорты мен экспортына рўќсат
86.

Бала асырап алу жґніндегі халыќаралыќ агенттіктерді аккредиттеу

Бала асырап алу жґніндегі халыќаралыќ агенттіктерді аккредиттеу туралы шешім

Рўќсаттыѕ ќолданылу мерзімі 1 жыл.

87.

Ўйымдарды бґгеттердіѕ ќауіпсіздігі саласындаєы жўмыстарды жїргізу ќўќыєына аттестаттау

Ўйымдардыѕ бґгеттердіѕ ќауіпсіздігі саласындаєы жўмыстарды жїргізу ќўќыєына аттестаты
2-сынып - «объектілерге берілетін рўќсаттар»

88.

Табиєат пайдаланушы ретінде мемлекеттік тіркеуге ќою

Табиєат пайдаланушы ретінде мемлекеттік тіркеуге ќою туралы кујлік жјне лacтaу кґзі паспортыныѕ кґшірмесі
89.

Мемлекеттік ветеринариялыќ-санитариялыќ баќылау жјне ќадаєалау объектілеріне ветеринариялыќ-санитариялыќ ќорытынды беру

Мемлекеттік ветеринариялыќ-санитариялыќ баќылау жјне ќадаєалау объектілеріне ветеринариялыќ-санитариялыќ ќорытынды
90.

Энергия ґндіруші ўйымдар инвестициялыќ міндеттемелерді орындау туралы жылдыќ есепті тапсырєан жаєдайда олардыѕ жабдыєыныѕ техникалыќ кїйі туралы ќорытынды беру

Энергия ґндіруші ўйымдар инвестициялыќ міндеттемелерді орындау туралы жылдыќ есепті тапсырєан жаєдайда олардыѕ жабдыєыныѕ техникалыќ кїйі туралы ќорытынды
91.

Заѕды тўлєалар жўмыскерлеріне ќызметтік ќару жјне оєан патрондарды саќтауєа жјне тасымалдауєа рўќсат беру

Заѕды тўлєалар жўмыскерлеріне ќызметтік ќару жјне оєан патрондарды саќтауєа жјне тасымалдауєа рўќсат

Рўќсаттыѕ ќолданылу мерзімі – 5 жыл; рўќсат беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєыныѕ бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабыныѕ 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды

92.

Мемлекеттік экологиялыќ сараптама

Мемлекеттік экологиялыќ сараптаманыѕ ќорытындысы
93.

Ќалалыќ рельстік кґліктіѕ кґлік ќўралдарын мемлекеттік тіркеу туралы кујлік беру

Ќалалыќ рельстік кґліктіѕ кґлік ќўралдарын мемлекеттік тіркеу туралы кујлік
94.

Жануарєа ветеринарлыќ паспорт беру

Жануарєа ветеринарлыќ паспорт
95.

Табиєи монополиялар субъектілерініѕ негізгі ќўралдарына ќайта баєалау жїргізуді келісу

Табиєи монополиялар субъектілерініѕ негізгі ќўралдарына ќайта баєалау жїргізуді келісу туралы хат
97.

Жер ќойнауын пайдаланушыныѕ жасанды аралдарды, бґгеттерді, ќўрылыстар мен ќондырєыларды, сондай-аќ мўнай операцияларына байланысты ґзге де объектілерді пайдалану процесінде ґртке ќарсы ќорєауды ќамтамасыз ету тјртібін мемлекеттік баќылау жґніндегі органдармен келісуі

Жасанды аралдарды, бґгеттерді, ќўрылыстар мен ќондырєыларды, сондай-аќ мўнай операцияларына байланысты ґзге де объектілерді пайдалану процесінде ґртке ќарсы ќорєауды ќамтамасыз ету тјртібін келісу-хат
97.

Ормандардыѕ жай-кїйіне жјне оларды молыќтыруєа ыќпал ететін объектілерді салу орындарын келісу

Ормандардыѕ жай-кїйіне жјне оларды молыќтыруєа ыќпал ететін объектілерді салу орындарын келісу
98.

Судыѕ жай-кїйiне јсер ететін кјсіпорындар мен ќўрылыстарды орналастыруєа жјне салуєа жобалыќ ќўжаттаманы келісу

Судыѕ жай-кїйiне јсер ететін кјсіпорындар мен ќўрылыстарды орналастыруєа жјне салуєа жобалыќ ќўжаттаманы келісу
99.

Ќўрылысы аяќталєан объектілерді мемлекеттік ќабылдау комиссияларыныѕ актілеріне ќол ќою

Мемлекеттік ќабылдау комиссиясыныѕ актісі
100.

Ќўрылысы аяќталєан объектілерді ќабылдау комиссияларыныѕ актілеріне ќол ќою

Ќўрылысы аяќталєан объектілерді ќабылдау комиссияларыныѕ актісі
101.

Судыѕ жай-кїйiне јсер ететін кјсіпорындар мен басќа да ќўрылыстарды орналастыруды жјне пайдалануєа беруді, сондай-аќ су объектiлерiнде, су ќорєау аймаќтары мен белдеулерiнде ќўрылыс жјне басќа да жўмыстар жїргiзу шарттарын келісу

Судыѕ жай-кїйiне јсер ететін кјсіпорындар мен басќа да ќўрылыстарды орналастыру жјне пайдалануєа беруді, сондай-аќ су объектiлерiнде, су ќорєау аймаќтары мен белдеулерiнде ќўрылыс жјне басќа да жўмыстар жїргiзу шарттарын келісу
102.

Жануарлар ґсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын ґнімдер мен шикізатты дайындауды (союды), саќтауды, ќайта ґѕдеуді жјне ґткізуді жїзеге асыратын ґндіріс объектілеріне, сондай-аќ ветеринариялыќ препараттарды, жемшґп пен жемшґп ќоспаларын ґндіру, саќтау жјне ґткізу жґніндегі ўйымдарєа есептік нґмірлер беру

Жануарлар ґсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын ґнімдер мен шикізатты дайындауды (союды), саќтауды, ќайта ґѕдеуді жјне ґткізуді жїзеге асыратын ґндіріс объектілеріне, сондай-аќ ветеринариялыќ препараттарды, жемшґп пен жемшґп ќоспаларын ґндіру, саќтау жјне ґткізу жґніндегі ўйымдарєа есептік нґмірлер беру туралы растау
103.

Ґнеркјсіптік ќауіпсіздік саласындаєы
тау-кен жўмыстарын дамыту жоспарларын келісу

Келісу-хат
104.

Ґнеркјсіптік ќауіпсіздік саласындаєы ќауіпті ґндірістік объектілерді салу, кеѕейту, ќайта ќўру, жаѕєырту, консервациялау, жою жобаларын келісу

Келісу-хат
105.

Сарапшылыќ ўйымдардыѕ технологияларды, техникалыќ ќўрылєыларды, материалдарды ќолдануєа ќорытындыларын келісу

Рўќсат
106.

Халыќаралыќ тасымалдау кґлік ќўралыныѕ тауарларды кеден пломбаларымен жјне мґрлерімен тасымалдауына рўќсат беру

Халыќаралыќ тасымалдау кґлік ќўралыныѕ тауарларды кеден пломбаларымен жјне мґрлерімен тасымалдауына рўќсат беру туралы кујлiк
107.

Кґлік ќўралына жїктерді кеден мґрлерімен жјне пломбаларымен тасымалдауєа рўќсат беру (Халыќаралыќ жол тасымалы рјсімі кезінде)

Жол кґлік ќўралына жїктерді кеден мґрлерімен жјне пломбаларымен тасымалдауєа рўќсат беру туралы кујлiк
108.

Азаматтыќ жјне ќызметтік ќарудыѕ жјне оєан патрондардыѕ криминалистік талаптарєа сјйкестігіне ќорытынды беру

Азаматтыќ жјне ќызметтік ќарудыѕ жјне оєан патрондардыѕ криминалистік талаптарєа сјйкестігіне ќорытынды

Рўќсат беру кезінде осы Заѕныѕ 25-бабы 3-тармаєыныѕ бірінші бґлігініѕ жјне 26-бабыныѕ 1, 2-тармаќтарыныѕ кїші ќолданылмайды

109.

Жол ќозєалысы ќауiпсiздiгін ќамтамасыз ету бґлігінде жолдарды жобалауєа, салуєа, жґндеуге, кїтіп-ўстауєа жјне басќаруєа жобалыќ жјне техникалыќ ќўжаттаманыѕ жобалау-сметалыќ ќўжаттамасын келісу

Келісуден бас тартылєан жаєдайда жол жїрісі ќауiпсiздiгін ќамтамасыз ету бґлігінде ўсыныстар мен ескертпелер кґрсетілетін жазбаша жауап жіберіледі
110.

Азаматтыќ јуе кемесініѕ ўшу жарамдылыєына сертификат беру

Азаматтыќ јуе кемесініѕ ўшу жарамдылыєына сертификат
111.

Јуеайлаќ (тікўшаќ айлаєы) жарамдылыєына сертификат беру

Јуеайлаќ (тікўшаќ айлаєы) жарамдылыєына сертификат
112.

Аса жеѕіл авиация јуе кемелерініѕ ўшу жарамдылыєына сертификат беру

Аса жеѕіл авиация јуе кемелерініѕ ўшу жарамдылыєына сертификат
113.

Јуе кемесініѕ шуыл бойынша сертификатын беру

Јуе кемесініѕ шуыл бойынша сертификаты
114.

Мемлекеттік меншік болып табылатын жергілікті маѕызы бар тарих жјне мјдениет ескерткіштерін пайдалануєа беру туралы шешім

Пайдалануєа беру шарты
115.

Бербоут-чартерлік тізілімде теѕіз кемесін мемлекеттік тіркеу

Бербоут-чартер шартымен жалєа алынєан шетелдік кемеге Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттік туын кґтеріп жїзу ќўќыєын уаќытша беру туралы кујлік
116.

Кемелерді Теѕiз кемелерініѕ мемлекеттік кеме тiзiмiнде мемлекеттік тіркеу

Теѕіз кемесініѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік туын кґтеріп жїзу ќўќыєы туралы кујлік
117.

Азаматтыќ јуе кемесініѕ шет мемлекет берген ўшуєа жарамдылыєы сертификатын тану туралы шешімді беру

Азаматтыќ јуе кемесініѕ шет мемлекет берген ўшуєа жарамдылыєы сертификатын тану туралы шешім
118.

Азаматтыќ авиацияныѕ авиациялыќ техникасына техникалыќ ќызмет кґрсететін жјне оны жґндейтін ўйымды сертификаттау

Азаматтыќ авиацияныѕ авиациялыќ техникасына техникалыќ ќызмет кґрсететін жјне оны жґндейтін ўйымныѕ сертификаты
119.

Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтыќ јуе кемелерін мемлекеттік тіркеу туралы хабарлама беру

Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтыќ јуе кемелерін мемлекеттік тіркеу туралы хабарламаДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет