С адрес на управлениеДата04.03.2018
өлшемі205.82 Kb.
#19393

У С Т А В
НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ”НАДЕЖДА - 1928

С АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

С.БАЛКАНЦИ,УЛ.”ПЪРВА”№59,общ.СТРАЖИЦА,обл.В.ТЪРНОВО


Читалището в с.Балканци основава своята дейност през 1928 година,по инициатива на будни членове.Намира се в центъра на селото,където започва своята дейност с огромен успех.Сградата ,в която се намира сега е построена през 1969 година,в която и до днес се развива отлична дейност.

То има неоценим влог във формирането на селската душевност и култура, за запазването и развитието на бълг.език , за зараждането на театралното и музикално изкуство , за развитието на библиотечното дело, за одухотворяването на живота на нашите съселяни.


І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 НЧ”Надежда – 1928” е традиционно самоуправляващо се българско културно-просветно сдружения в с.Балканци, което изпълнява и държавни културно-просветни задачи.

/1/Читалището е юридическо лице с нестопанска цел

То е изградено и работи на принципите на демократизма,доброволността и автономията.

Чл.2 НЧ”Надежда – 1928 „ не е политическа организация . В дейността му могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

Чл.3 НЧ”Надежда „ работи в тясно взаимодействие с всички, които имат претенции да извършват културно-просветна дейност сред населението на селото.

Чл.4 То поддържа отношения на сътрудничество и координация с държавните органи, организации и фирми, законите на които възлагат определени задължения.

Чл.5 Читалището поддържа съвместна дейност и връзка с читалищата от околните села и общини ,както и взема участие в мероприятия с читалищен характерна местно и национално равнище.

Чл.6 НЧ”Надежда - 1928”е юридическо лице по закон.То се представлява от Председателя и Секретаря на читалищното настоятелство.
ІІ.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл.7.НЧ”Надежда - 1928” има за цел да създава , опазва и разпространява духовни ценности, да развива творческите способности да задоволява културните потребности и интереси на живеещите в с.Балканци, да разкрива условия за общуване между хората , да подпомага и организира стопански и културни почини.Чл.8 То има цели и задачи:

- Да развива и обогатя на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място, където осъществяват дейността си;

- да запазва обичаите и традициите на българския народ;

- да разширява на знанията на гражданите и спомага за приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;

- да възпитава и утвърждава на националното самосъзнание;

- да осигурява на достъп до информация.


- да възпитава в дух на демократизъм, родолюбие и човешки ценности.
Чл.9./1/НЧ”Надежда - 1928” осъществява своите цели и задачи чрез различни дейности като:

  • общодостъпна библиотека

  • самодейни колективи, школи, курсове, лектории

видео клубове

  • концерти,спектакли,изложби

  • национални и общоселски празници, обичаи и ритуали.

  • създаване и съхраняване на музейни колекции съгласно Закона за културното наследство;

  • младежки дейности

- предоставяне на компютърни и интернет услуги.

/2/. НЧ”Надежда - 1928” може да развива и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната му дейност, в съответствие с действащото законодателство, като използва приходите от нея за постигане на определените в устава му цели. НЧ”Надежда - 1928” не разпределя печалба.

/3/ НЧ”Надежда - 1928” няма право да предоставя собствено или ползвано от него имущество възмездно или безвъзмездно:

1. за хазартни игри и нощни заведения;

2.за дейност на нерегистрирани по Закона за вероизповеданията религиозни общности и юридически лица с нестопанска цел на такива общности;

3. за постоянно ползване от политически партии и организации;

4. на председателя, секретаря, членовете на настоятелството и проверителната комисия и на членовете на техните семейства.

/4/ НЧ”Надежда - 1928” може да се сдружава с други читалища за постигане на своите цели, за провеждане на съвместни дейности и инициативи при условията и по реда на Закона за народните читалища.


ІІІ.УЧРЕДЯВАНЕ И ЧЛЕНСТВО
Чл.10.НЧ”Надежда 1928”е учредено през 1928 година.

Дейността на читалището се прекратява по решение на Общото събрание на неговите членове.Чл.11. (1)Членовете на читалището са индивидуални, колективни и почетни;

(2)Индивидуалните членове са български граждани.Те биват действителни и спомагателни.

1. Действителните членове са лица, навършили 18 години, които участват в дейността на читалището, редовно плащат членски внос в размер на 1.00 /един лев / и имат право да избират и да бъдат избирани;

2. спомагателните членове са лица до 18 години. Те нямат право да избират и да бъдат избирани; те имат право на съвещателен глас.

(3)Колективните членове съдействат за осъществяване на целите на читалището, подпомагат дейностите, поддържането и обогатяването на материалната база и имат право на един глас на общото събрание.Колективните членове могат да бъдат:

1.Професионални организации;

2.Стопански организации;

3.Търговски дружества;

4.Кооперации и сдружения;

5.културно-просветни и любителски клубове и творчески колективи;

(4)Почетните членове могат да бъдат български и чужди граждани, с изключителни заслуги за читалището.
Чл.12 Действителните и почетните членове на читалището имат право:

-да избират и да бъдат избирани в читалищното Настоятелство и Проверителната комисия;

- да участват заедно със спомагателните членове в обсъждането на всички въпроси от дейността на читалището.

- да получават информации за работата на читалищното Настоятелство и Проверителната комисия.

Желаещите да ползват залите на читалището заплащат такси съответно :

-голям салон- 30.00лв./четиридесет лева/;

-малък салон или зала – 10.00лв./двадесет лв./;

Колективните членове имат право да ползват безплатно веднъж годишно залите и салоните на читалището.След ползване на това право заплащат такси по установения ред.Чл.13 Всички членове на читалището са длъжни:

-да спазват настоящия Устав;

- да плащат ежегодно определения им чл.внос

-да пазят и обогатяват читалищното имущество


ІV.ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.14.НЧ”Надежда -1928” има следните органи на управление:

- Общо събрание

- Читалищно Настоятелство

- Проверителна комисияЧл.15 1/ Върховен орган на НЧ”Надежда – 1928 ” е Общото събрание на неговите членове, имащи право на глас.

2/ Общото събрание се свиква един път в годината като отчетно и на три години като отчетно-изборно.Общото събрание е законно,ако присъстват най-малко половината от имащите право на глас членове на читалището.При липса на кворум събранието се отлага с един час.Тогава събранието е законно, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете при редовно общо събрание и не по-малко от половината плюс един от членовете при извънредно общо събрание.

3/ Извънредно Общо събрание се свиква по преценка на Читалищното Настоятелство, по искане на Проверителната комисия или на една трета от действителните членове на читалището.

4/ Поканата за събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и кой го свиква. Тя трябва да бъде получена срещу подпис или връчена не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането. В същия срок на вратата на читалището и на други общодостъпни места в общината, където е дейността на читалището, трябва да бъде залепена поканата за събранието.Чл.16./1/ Общото събрание има следните компетенции:

1.изменя и допълва устава;

2. избира и освобождава членовете на настоятелството, проверителната комисия и председателя;

3. приема вътрешните актове, необходими за организацията на дейността на читалището;

4. изключва членове на читалището;

5. определя основни насоки на дейността на читалището;

6. взема решение за членуване или за прекратяване на членството в читалищно сдружение;

7. приема бюджета на читалището;

8. приема годишния отчет до 30 март на следващата година;

9. определя размера на членския внос/ по предложение на Настоятелството на годишното –отчетно събрание /

10. отменя решения на изпълнителните органи на читалището;

11. взема решения за откриване на клонове на читалището след съгласуване с общината;

12. взема решение за прекратяване на читалището;

13. взема решение за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на ръководството или отделни читалищни членове.

/2/ Решенията по чл.16.,ал.1, т.4,10,11,12 се вземат с мнозинство най-малко две трети от всички членове.Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове. Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на читалището. 

Чл.17. 1/ Изпълнителен орган на читалището е настоятелството, което се състои най –малко от трима членове, избрани за срок от 3 години.Същите да нямат роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта степен. Негови членове могат да бъдат плащалите редовно членския си внос,поне три последователни години.Промени в неговият състав могат да се правят на Общите събрания на читалището.

2/ Читалищното Настоятелство провежда своите заседание най-малко веднъж на тримесечие, като Председателя уведомява устно членовете и работи при пълна гласност.Заседанията са редовни, ако на тях присъстват повече от половината членове, като решенията се вземат с обикновено мнозинство.

3/Читалищното Настоятелство си избира зам.председател и секретар.Читалищното Настоятелство може да привлича специалисти при решаване на отделни проблеми и направления на дейността.

Чл.18.1/Компетенциите и задълженията на Читалищното Настоятелство са:

1. свиква общото събрание;

2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

3. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет на читалището и утвърждава щата му;

4. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на читалището;

5. назначава секретаря на читалището и утвърждава длъжностната му характеристика.

6.Взема решения за материално и морално стимулиране на работещите в читалището и самодейците от любителските колективи;

7.Внася предложения в Кметството/Общината/ и други органи и организации за строителство, реконструкции, модернизация, поддържане, ремонт и обзавеждане на сградата, за създаване на материални, финансови и кадрови условия за развитие на дейности.

8.Упражнява бюджета и щата на читалището.

9.Взема решения за разкриване на допълнителни стопански дейности.

10.Решава въпросите за откриване и закриване на самодейни колективи, школи, клубове и други форми на работа.

11.Взема решение за назначаването и освобождаването на работещите в читалището и за сключване на договори с други физически и юридически лица.Чл.19. (1) Председателят на читалището е член на настоятелството и се избира от общото събрание за срок от 3 години.

(2) Председателят:

1. организира дейността на читалището съобразно закона, устава и решенията на общото събрание;

2. представлява читалището;

3. свиква и ръководи заседанията на настоятелството и председателства общото събрание;

4. отчита дейността си пред настоятелството;

5. сключва и прекратява трудовите договори със служителите съобразно бюджета на читалището и въз основа решение на настоятелството.

 

Чл.20(1) Секретарят на читалището:

1. организира изпълнението на решенията на настоятелството, включително решенията за изпълнението на бюджета;

2. организира текущата основна и допълнителна дейност;

3. оперативно ръководи работата на щатния, административния и обслужващ персонал.

4. може да представлява читалището заедно и поотделно с председателя.

(2) Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на настоятелството и на проверителната комисия по права и по съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде съпруг/съпруга на председателя на читалището.

 /3/ Секретарят на читалището се избира между членовете на Читалищното Настоятелство.Съобразно възможностите се назначава на щат, хонорар или на обществени начала.Той участва в изпълнението на решенията на Общото събрание и настоятелството, осигурява условия за развитието на дейността .Чл.21 /1/ Проверителната комисия прави текущи и годишни проверки за законосъобразното изразходване на паричните средства и стоково – материалните ценности, както и за използването и поддържането на материално – техническата база на читалището. Проверителната комисия се състои от трима членове, избрани за срок от 3 години.

(2) Членове на проверителната комисия не могат да бъдат лица, които са в трудовоправни отношения с читалището или са роднини на членове на настоятелството, на председателя или на секретаря по права линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от първа степен.

(3) Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на настоятелството, председателя и секретаря на читалището по спазване на закона, устава и решенията на общото събрание.

(4) При констатирани нарушения проверителната комисия уведомява общото събрание на читалището, а при данни за извършено престъпление - и органите на прокуратурата .


Чл. 22. Не могат да бъдат избирани за членове на настоятелството и на проверителната комисия, и за секретари лица, които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.


Чл. 22а.Членовете на настоятелството, включително председателят и секретарят, подават декларации за конфликт на интереси при условията и по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Декларациите се обявяват на интернет страницата на читалището при липса на такава се съхраняват в администрацията на читалището.

 V.ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ И МАТЕРИАЛНА БАЗАЧл. 23 1/ НЧ”Надежда – 1928 „ се финансира от републиканския бюджет и бюджета на общината.

2/ НЧ”Надежда – 1928 ” набира средства от следните източници :

1. членски внос;

2. културно-просветна и информационна дейност;

3. субсидия от държавния и общинските бюджети;

4. наеми от движимо и недвижимо имущество;

5. дарения и завещания;

6. други приходи. Чл.24 1/ Разходите не бива да надвишават приходната част.

2/ Оформянето на оправдателните документи и отчитането на разходите се извършва по установения ред.Чл25. Имуществото на читалището се състои от сграда, обзавеждане, които са предоставени от държавата във владение или собственост , въз основа на разпоредбите на Закона за народните читалища, а също така от собствени имоти и материална база, подарени на читалището или придобити с негови собствени средства.
VI.АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.26/1/Читалищeто не може да отчуждава недвижими вещи и да учредяват ипотека върху тях.

/2/ Движими вещи могат да бъдат отчуждавани залагани, бракувани или заменени с по-доброкачествени само по решение на настоятелството. Чл. 27. (1) Читалищното настоятелство изготвя годишния отчет за приходите и разходите, който се приема от общото събрание.

(2) Отчетът за изразходваните от бюджета средства се представя в общината, на чиято територия се намира читалището. Чл.27а. (1) Председателят на НЧ”Надежда – 1928 ”с.Балканци на територията на община Стражица ежегодно в срок до 10 ноември представя на кмета на общината предложение за своята дейност през следващата година.

(2) Кметът на общината внася направените предложения в общинския съвет, който приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Стражица .

(3) Програмата по ал. 2 се изпълнява от читалището въз основа на финансово обезпечени договори, сключени с кмета на общината.

(4) Председателят на читалището представя ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по ал. 2 и за изразходваните от бюджета средства през предходната година.VІI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1.Читалището има име НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАДЕЖДА - 1928 ”, кръгъл печат, с надпис НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”НАДЕЖДА – 1928” с.Балканци,общ.Стр. в окръжност .

2.Празник на читалището е 24 Май – Ден на славянската писменост и българската просвета и култура.

3.Настоящия Устав е приет на Годишно отчетно-изборно събрание на читалището ,състояло се на 6.03.1997 г., поради влезлия в сила ЗНЧ,приет и обнародван в ДВ бр.89 от 22.Октомври 1996 г. , променен и утвърден на ГОИС ,състояло се на 05.05.2010 г.

Председател на Народно читалище”Надежда – 1928 „ с.Балканци

СТАНИСЛАВ БОНКОВ :/подпис и печат /

О Т Ч Е Т
ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЧ” НАДЕЖДА – 1928 „-С.БАЛКАНЦИ ЗА 2016 ГОДИНА

Дейността на читалището през 2016 година бе организирана по месеци както следва: .

Месец Януари:

01.01.2016 г. Обичаят „Сурваки” –възстановен от ученици и самодейци при читалището.

06.01.2016г.- 168 години от рождението на Христо Ботев- отбелязване с изработено табло с творби на поета.

На 21.01.2016 г. отпразнувахме празникът „Бабинден” посветен на бабата . Гости на празника бяха зам. кмета на Община Стражица- инж.Катя Петрова, представители на администрацията от отдел „Култура”, общински съветници и колеги от други читалища. С музика,сватбено шествие и каляска посетихме домът на Баба Добринка,където по традиция се пресъздаде раждането и бабуването, и изкъпване на бабата на кладенеца. След това в центъра на селото и читалището до късно вечерта празникът продължи с кулинарна изложба,музика и почерпка.
Подготовка за предстоящи празници.

Провеждане всяка сряда на традиционните седянки,на които приготвяхме изделия за изложби,обсъждане на предстоящи участия,приготвяхме кулинарни изделия,обменяхме рецепти и опит в ръкоделието и плетивата.


Месец Февруари:

14.02.2016г. –Участвахме в Общинския фестивал „Най-добро домашно вино”-гр.Стражица

14.02.2016 г. Празнувахме” Празникът на лозаря и винаря” със зарязване до близка лоза, музика и почерпка .

19.02.2016 г.- Чествахме 143 години от гибелта на Васил Левски с рецитал в читалището.
Месец Март :
01.03.2016г. – Отбелязване на „Баба Марта” ,която завърза мартенички на всички участници и гости на празника.

На 03.03.2016г. –Чествахме Националния празник на Република България с програма.

8 .03.2016 г. –„Международният ден на жената” отпразнувахме с музикална програма и почерпка. На всички жени бяха подарени цветя и сувенири за празника.
21.03.2016г. – Първа пролет отбелязахме с почерпка приготвена от самодейци- кулинари ,представящи читалището по фестивали, свързани с представяне на обредни хлябове и сладкарски изделия.
Месец Април :
01.04.2016 г.- Международния ден на хумора и шегата отбелязахме с вицове, хумор и много смях.

Пресъздадохме и отпразнувахме народните обичаи „Лазаровден „ и „Цветница” с обикаляне на селото от лазарки, с песни характерни за празниците и благославяне по домовете.
Проведохме събиране на Настоятелството ,ПК и самодейци.

Боядисвахме по традиция яйца в читалището с ученици и гости ,месихме козунаци,чиито рецепти старите предадоха на младото поколение.

Направехме изложба на яйца и козунаци по случай празника „Великден”.

Месец Май :
На 06.05.2016 г.Отпразнувахме празникът „Гергьовден”. Деца и жени в народни носии пресъздадоха обичая ,бяха изпълнени много песни и хора всички се люляха на „Гергьовската люлка”.

Участие в „Пети национален събор на овцевъдите в България”-Община Лясковец-Самодейци показаха месене на обредни хлябове характерни за различни празници и печене в” подници”,в продължение на три дни радваха посетителите и участниците в събора със своите кулинарни умения.

24.05.2016 г. Честване събора на селото и Ден на българската култура , просвета и славянска писменост с богата програма ,музика,песни , участваха танцови двойки по спортни танци –лауреати от гр. Г.Оряховица.

Месец Юни:

01.06.2016 г. Отбелязване Деня на детето с програма пред читалището с участие на ученици и самодейци към читалището, наши гости,участие в различни игри,рисунки на асфалт на любими теми на децата и други детски мероприятия-игра на тенис, футбол и др.

02.06.2016 г.- Чествахме Деня на Ботев и загиналите за свободата на България с рецитал и песни за празника.
Месец Юли:
Козметични ремонтни дейности в читалището и ,провеждане на репетиции и подготовка за предстоящите празници.

Месец Август:

02.08.2016 г.Отпразнуване на традиционният празник и обичай „Илинденска седянка”.Официални гости на празника бяха Кмета на Община Стражица- г-н Румен Павлов,Зам.кметът-инж.Катя Петрова, Директори на дирекции при Общината,общински съветници и много жители и гости на селото .Беше отбелязан първия рожден ден на Детския кът , участваха Дони Петров-лауреат на Фондация „Бербатов” и носител на златни медали по спортни танци , оркестър „Развитие”, Мъжката вокална група и Женският хор от Читалище”Развитие-1895” гр.Стражица. По традиция се прескачаха огньове от млади и стари;празникът продължи до късно през нощта с много музика,хора ,почерпка и празнична заря.

Участвахме и в програми на други читалища по случай празника „Илинден”.


Месец Септември:

Участвахме във Втори традиционен фестивал „Скариада” Община Лясковец.

Участие в „VI Общински кулинарен празник”Ден на кокошата чорба”-с.Козаревец

06.09.2016г.-Чествахме 131 години от Съединението на България.

22.09.2016г.-Отбелязахме Деня на Независимостта на България .


Месец Октомври:

Участие взехме в откриването на новия водопровод, съвместно с Пенсионерския клуб и Кметство с.Балканци.

Пресъздадохме обичая „Автентична българска сватба в село Балканци” от времето на нашите предци.-гости на празника бяха: Кметът та Община Стражица –г-н Румен Павлов,Зам.кметът –инж.Георги Бянов,Председателят на Общински съвет-г-н Илиян Маринов,общински съветници ,кметове.

16.10.2016 г.Участвахме в Общински фестивал”Житената питка „-гр.Стражица с пресъздаване на обичая„Седянка-Белянка”, „Най- добри кулинарни изделия” и участие в категория” Надпяване” с Вокалната група при читалището.

Участие в „Дни на българския фолклор”-гр.София - Самодейци показаха месене на обредни хлябове характерни за различни празници, точени и дърпани баници и други хлебни изделия , в продължение на пет дни радваха посетителите и участниците в събора със своите кулинарни умения.

Месец Октомври открихме традиционните седянки , които провеждаме всяка сряда до месец Март включително.


Месец Ноември :

01.11.2016 г.-Отбелязахме Денят на народните будители –с празнична програма и рецитал.


Месец Декември:


Участие във втори традиционен празник „Ден на баницата „ –с.Ново Градище.25.12.2016г. Подготвихме програма за отпразнуването на Коледно –Новогодишните празници-с Дядо Коледа ,много подаръци за децата и празнична заря и почерпка.

Провеждахме редовно събрания на Настоятелството за всеки празник и извънредно мероприятие.

Проведохме годишно отчетно-изборно събрание.

През годината бяха отпразнувани рождени дни на желаещите самодейци и членове на читалището.
Отчетът е изготвен на база проведените мероприятия заложени в Културния календар на читалището за 2016 г.,който беше отворена система и се допълваше и актуализираше при необходимост.

Председател:………………………….

/ Станислав Бонков /


НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАДЕЖДА -1928 „ – с.БАЛКАНЦИ


КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР

ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2017 ГОДИНА

І.Стратегически цели:

1.Разработка и участие в проекти ,с цел съхраняване и обогатяване на културното наследство.

2. Разработка на програми за включване на хора в неравностойно положение в дейността на читалището.

3.Привличане млади хора към читалищните състави.

4.Развиване на дейността на клуба по народни танци.

5.Обогатяване дейността на клуба по ръкоделия от „Раклите на баба”.

6.Обогатяване на Битовия кът в читалището.

7.Разработване на проекти за ремонт и поддръжка на читалищната сграда.

Срок: постоянен

Отг.Настоятелството
ІІ. Основна цел през годината:

„ ДА СЪХРАНИМ РОДНОТО ЗА БЪДНОТО”-

ДА ПРЕСЪЗДАВАМЕ И ОБОГАТИМ АВТЕНТИЧНИ И ЗАБРАВЕНИ ОБИЧАИ И ТРАДИЦИИ СВЪРЗАНИ С РОДНОТО МЯСТО.

ІІІ..Художествена самодейност.

1. Честване и отпразнуване на всички бележити дати ,обичаи и празници през годината.

2.Участия в Общински , Регионални и Национални фестивали.

ІV.Други читалищни дейности.

1.Провеждане седянки през есенно-зимния сезон,походи до наши и чужди местности,чествания на лични и обществени празници.

2.Съвместна работа с други читалища и организации с културна цел.

Срок:постоянен

Отг.Настоятелството


ТЕКУЩИ ЗАДАЧИ:

Месец Януари:

1.01.01.2017г.-Отбелязване на обичая „Сурваки”.

2.Провеждане ежеседмично на седянки- всяка сряда.

3. 06.01.2017г.-Честване 169 години от рождението на Христо Ботев.

4.Провеждане на заседания на Настоятелството и ПК с цел обсъждане и организация на предстоящите празници през годината.

5.21.01.2017г.Пресъздаване и отпразнуване на обичая „Бабинден”.Срок:постоянен

Отг.Организатор дейности
Месец Февруари:

1.14.02.2017 г.Отпразнуване на празника Трифон Зарезан- зарязване до близка лоза , изнасяне програма от самодейците пред читалището или в местна зала.

2. Участие в Общински фестивал „Най - добро домашно вино”-гр.Стражица

3. 19.02.2017г. – Честване 144 години от гибелта на Васил Левски.
Срок:постоянен

Отг. Организатор дейности

Месец Март:

1.01.03.2017 г.-Отбелязване празника -„Баба Марта -Изложба на мартеници.Закичване с мартенички на населението - пред Читалището.

2.03.03.2017 г.-Честване на Националният празник на Република България.

3. 08.03.2017 г.Отпразнуване на 8 Март –Международния ден на жената.

4.22.03.2017 г. Честване на „Първа пролет”.-поход до близка местност.

5.Отпразнуване на обичаите „Лазаровден” и „Цветница”Месец Април:

Възстановка на традиционното замесване на козунаци и боядисване на яйца за празника”Великден”.Срок:постоянен

Отг. Организатор дейности

Месец Май:

1. 06.05.2017 г.”Гергьовден”- отбелязване на празника с връзване и люлеене на „Гергьовска люлка” пред Читалището .

2.24.05.2017г. –Честване на Събора на селото и Деня на славянската писменост и култура .При възможност провеждане на концерт вечерта преди 24 май .

3.Участие и представяне на Общината в „Национален събор на овцевъдите в България”-край гр.Лясковец.Срок:постоянен

Отг. Организатор дейности
Месец Юни:

1. 01.06.2017 г.-Отбелязване на Ден на детето.

1. 02.06.2017 г. -Честване Деня на Ботев.

2. 24.06.2017г.Участие в Общински фестивал на пенсионерските клубове -гр.Стражица.


Срок:постоянен

Отг. Организатор дейности

Месец Юли:

1.Ремонтни дейности в читалището.

Провеждане заседание на Настоятелството ,ПК и самодейци,с цел обсъждане предстоящите празници за второто шестмесечие .
Срок:постоянен

Отг.Настоятелство
Месец Август:

02.08.2017 г. -Традиционен обичай „Заклаждане на Илинденската седянка” отпразнуване с програма и музика пред Читалището.Срок:постоянен

Отг. Организатор дейности
Месец Септември:

Първата събота от месеца- При одобрен проект –организиране на Фестивал или Ден на традиционна трапеза, свързана с местен празник-съвместно с изяви на колективи от различни общини и области.

Представяне на Общината във Фестивала „Скариада” 2017 –край гр.Лясковец.
06.09.2017 г.-Честване на 132 години от Съединението на България.

22.09.2017 г.- Отбелязване на Деня на Независимостта на България.


Срок:постоянен

Отг. Организатор дейности

Месец Октомври:

16.10.2017 г. Участие в Общински фестивал „Житената питка”-гр.Стражица.

Подготовка за зимния период за дейността на читалището.

Срок:постоянен

Отг. Организатор дейности
Месец Ноември:

01.11.2017г.- Честване Ден на народните будители.Месец Декември:

1. 25.12.2017г.–Отпразнуване на Коледните и Новогодишни празници .

Общо отчетно събрание на членовете на Читалището, Настоятелство и ПК.
Срок:постоянен

Отг. Организатор дейности

Настоятелство
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Финансиране от Общинския бюджет- ремонт на повредената част от външната северна стена на Читалището и поставяне улуци на източната стена.


Настоящата програма е отворена система и може да се допълва и актуализира при необходимост.

Председател:

/Станислав Бонков/НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАДЕЖДА -1928 „ – с.БАЛКАНЦИ

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ
НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО И ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ


І.НАСТОЯТЕЛСТВО
1.СТАНИСЛАВ СТЕФАНОВ БОНКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

2.ЦВЕТАНКА АЛЕКСАНДРОВА РАХНЕВА- ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

3.ИВАНКА МИХАЙЛОВА ПЕТКОВА- СЕКРЕТАР


ІІ.ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ
1.СТАНИМИР СТОЯНОВ СТЕФАНОВ- ПРЕДСЕДАТЕЛ

2.КИНА СИМЕОНОВА ДРАГОСТИНОВА- ЧЛЕН

3.ИЛИЯНКА РАЕВА СТОЙЧЕВА- ЧЛЕН

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/СТАНИСЛАВ БОНКОВ/
Каталог: images -> karta -> 2017
2017 -> Изх.№3 /18. 01. 2017г. До г-н/г-жа Кмета на Община Тетевен обл. Ловеч отче т за дейността на Народно Читалище „Развитие-1960”
2017 -> Културен календар 2017 година
2017 -> Програма за развитие на читалищната дейност в нч" Нива 1898"с. Балван, Община Велико Търново
2017 -> Устав на Народно читалище” Никола Йонков Вапцаров – 1914 ” село Баниска, общ. Две могили, обл. Русе
2017 -> Община баните, област смолян
2017 -> Община баните, област смолян
2017 -> Народно читалище „Изгрев” с


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет