С өзгшермейді, 50 Дж-ға тең. Е өзгермейді, 150 Дж-ға теңжүктеу 108.18 Kb.
Дата19.04.2018
өлшемі108.18 Kb.

І деңгей.

І нұсқа

1. Тербелмелі котурдағы электромагниттік тербелістер кезінде конденсатордың электр өрісінің энергиясының максимал мәні 50 Дж, катушканың магнит өрісінің энергиясының максимал мәні 50 Дж болған. Контурдың электромагниттік өрістің толық энергиясы уақыт бойынша қалай өзгереді?

А) 0-ден 50 Дж-ға дейін өзгереді. В) 0-ден 100 Дж-ға дейін өзгереді С) Өзгермейді, 100 Дж-ға тең.

С) Өзгшермейді, 50 Дж-ға тең. Е) Өзгермейді, 150 Дж-ға тең

2. Тұрақты ток генераторының роторы біртекті магнит өрісінде айналады. Ротордың айналу жиілігін 2 есе арттырса, индукциялық ЭҚК-тің амплитудасы қалай өзгереді?

А) Өзгермейді В) 2 есе артады С) 2 есе кемиді Д) 4 есе артады Е) 4 есе кемиді

3. Сыйымдылық кедергі мына формуламен анықталады:

А) В) С) Д) Е)

4. Индукциялық ЭҚК қандай бірлікпен өлшенеді?

А) В) С) Д) Е)

5. айнымалы ток тізбегінің бөлігіндегі кернеудің уақыттан тәуелділік графигі суретте көрсетілген. Кернеудің әсерлік мәні неге тең?

U,B

+50

0 ' ' t А) В) 50 В С) Д) 0 Е)

-50


6. Айнымалы ток тізбегіндегі катушкадағы ток күшінің тербелістері кернеу тербелістерімен салыстырғанда:

А) бұрышқа кешігеді В) бұрышқа кешігеді С) бұрышқа озады Д) бұрышқа озады Е) бұрышқа озады

7. Контурдің индуктивтілігі L=0,05 Гн , ондағы еркін электр тербелістерінің циклдік жиілігі 1000рад/с. Конденсатордың сыйымдылығы неге тең?

А) С=50Ф В) С=7,1Ф С) С=20мкФ Д) С=50мкФ Е) С=7,1мкФ

8. Вауумдегі жарық жылдамдығы неге тең?

А) В) С) Д) Е)

9. Төмендегі құбылыстардың қайсысы электромагниттік толқындардың көлденеңдігін дәлелдейді?

А) Интерференция В) Дифракция С) Сыну Д) Поляризация Е) Шағылу

10. Электромагниттік толқынның және векторлары сәйкесінше Ох және Оу осьтерінің бойымен бағытталған. Электромагниттік толқынның таралу бағыты қандай?

У
О х
z

А) Ох осінің оң бағытында В) Оу осінің теріс бағытында С) Oz осінің оң бағытында

Д) Oz осінің теріс бағытында Е) Оу осінің оң бағытында

11. Аталған сұйықтардың қайсысында жарық жылдамдығы ең кіші?

А) Суда, n=1,33 В) бензолда, n=1,50 С) Күкіртті сутегінде, n= 1,89 Д) Глицеринде, n=1,47

Е) Барлығында бірдей

12. Жарық сәулесі жазық айнаға перпендикуляр түседі. Егер айнаны α бұрышқа бұрса, шағылған сәуле түскен сәуледен қандай бұрышқа ауытқиды?

А) α В) 2 α С) α/2 Д) α/3 Е) 3α

13. Жарық сәулесінің түсу бұрышы 200. Түскен сәуле мен шағылған сәулелердің арасындағы бұрыш нег тең?

А) 100 В) 200 С) 400 Д) 700 Е) 600

14. Салыстырмалық теориясында Ньютонның ІІ заңы қалай жазылады?

А) В) С) Д) Е)

15. Күннің 1с шығаратын энергиясы Е=4∙1026Дж. Күннің массасы секундына қаншаға кемиді?

А) 1,33 ∙1018кг В)1,20∙1035кг С)0,44∙1010кг Д)3,60 ∙1043кг Е) 13,3∙108кг

16. Жиілігі 1015 Гц жарық жазық айнаға перпендикуляр түседі. Шағылған фотонның импульсінің өзгерісін анықтаңыз. (c= 3∙1018м/с, h=6,6∙10-34Дж∙ с )

А)2,2 ∙10-11кг∙ м/с В) 4,4 ∙10-11кг∙ м/с С) 2,2 ∙10-27кг∙ м/с Д) 4,4 ∙10-27кг∙ м/с Е) 2,2 ∙10-17кг∙ м/с

17. Қай жағдайда жарықтың қысымы үлкен: қара бетке түскеде ме, әлде айналық бетке түскеде ме?

Бірдей В) Қара бетке С) Айналық бетке Д) Айқындық жоқ Е) Берілген жауаптар ішінде дұрысы жоқ

18. Фотоэффектіге арналған Эйнштейн формуласы:

А) В) С) Д) Е)

19. Суретте атомның энергетикалық деңгейлерінің диаграммасы келтірілген. Жиілігі ең жоғары фотон шығара жүретін энергетикалық ауысу қандай санмен көрсетілген?


Е4

Е3 5
Е2

Е1

Е01 2 3 4

А)1 В) 2 С) 3 Д) 4 Е) 5

20. Оттегінің 8О17 изотобының ядросында қанша Z протон және қанша N нейтрон бар?

А) Z= 8, N=17 В) Z= 8, N=9 С) Z= 17, N=8 Д) Z= 9, N=8 Е) Z= 6, N=11

21. α-, β- және γ-сәулеленулердің қайсысының ортадағы өтімділік қасиеті ең төмен?

А) α-сәулелену В) β- сәулелену С) γ-сәулелену Д) Барлығы үшін бірдей Е) α-, β- және сәулелену

22. ядролық реакциясының белгісіз өнімін атаңыз.

А) n В) p С) α Д) γ Е)

23. Қандай бөлшектер жұбы нуклондар деп аталады?

А) Протон және электрон В) Электрон және позитрон С) Протон және нейтрон Д) Протон және нейтрино Е) Электрон және нейтрино

24. Қайсы формуланың көмегімен ядроның байланыс энергиясын анықтауға болады?

А) В) С)

Д) Е)

25. Қандай құрылғы ядролық реактор деп аталады?

А) Ядрорлық энергия электр энергиясына түрленетін құрылғы

В) Ядролардың басқарылатын бөліну реакциясы жүретін құрылғы.

С) Ядролардың синтезі жүретін құрылғы.

Д) Ядролардың шапшаң ыдырауы жүретін құрылғы.

Е) Берілген жауаптардың ішінде дұрысы жоқ.

І деңгей.

ІІ нұсқа.

1. Тербелмелі контурдағы электр тербелістері q=10-2cos(20∙t), Кл теңдеуімен берілген. Заряд тербелістерінің амплитудасы неге тең?

А) 20 Кл В) 20t С) cos(20∙t)Кл Д) 10-2 Кл Е) sin(20∙t)Кл

2. Аталған толқындардың қайсысы көлденең болады?

А) Газдардағы дыбыс толқыны В) Сұйықтардағы дыбыс толқыны С) Ультрадыбыс

Д) Ультракүлгін сәулелену Е) Берілген жауаптардың ішінде дұрысы жоқ

3. Заряд тербелісінің теңдеуі q=10-3cos(2π∙t+π/3), Кл өрнегімен берілген. Ток тербелісінің теңдеуін көрсетіңіз.

А) В) С)

Д) Е)

4. Айнымалы ток тізбегіндегі конденсатордың заряды q=44∙10-4cos(αt), Кл заңы бойынша өзгереді. Кернеу Um=220B. Конденсатордың сыйымдылығы неге тең?

А) С=20мкФ В) С=44мкФ С) С=2мкФ Д) С=4,4мкФ Е) С= 22мкФ

5. Тербелмелі контурдағы зарядтың гармониялық тербелістері мына түрде беріледі:

А) В) С) Д) Е)

6. Тербелмелі контурдағы еркін электрлік тербелістердің меншікті жиілігі мына формуламен анықталады:

А) В) С) Д) Е)

7. Трансформатор дегеніміз....арналған құрылғы.

А) Айнымалы токтың кернеуін түрлендіруге. В) Зарядталған бөлшектерді үдетуге.

С) Изотоптарды бөлуге. Д) Радиоактивтік сәулеленуді анықтауға. Е) Берілген жауаптардың арасында дұрысы жоқ.

8. Электромагниттік толқындар... болып табылады.

А) көлденең В) бойлық (қума) С) ортаға байланысты көлденең немесе бойлық Д) бір мезгілде көлденең және бойлық Е) ортаға байланысты көлденең

9. Кемеден шыққан сигнал жартастан шағылып, радиолокаторға 2∙10-6с өткенде қайтып оралған.

Кеме жартастан қандай қашықтықта орналасқан?

А) 3000м В) 600м С) 300м Д) 150м Е) 1500м

10. Электромагниттік толқынның және векторлары сәйкесінше Ох және Оу осьтерінің бойымен бағытталған. Электромагниттік толқынның бағыты қандай?у
О х
z

А) Ох осінің оң бағытында В) Оу осінің оң бағытында С) Oz осінің оң бағытында

Д) Oz осінің оң бағытына қарсы Е) Ох осінің оң бағытына қарсы

11. Геометриялық оптика заңдарының қолданылу шартын көрсетіңіз (d-бөгеттің өлшемі).

А) В) С) Д) Е)

12. Линзаның фокус аралығы 20см. Денеден линзаға дейінгі ара қашықтық 140см. Кескін қай жерде болады?

А)ƒ=40см В) ƒ=20см С) ƒ=13,2см Д) ƒ=6,4см Е) ƒ=36,2см

13. Егер жарық сәулесінің түсу бұрышын 100-қа кемітсе, түскен сәуле мен шағылған сәулелердің арасындағы бұрыш қалай өзгереді?

А) 50-қа кемиді В) 100-қа кемиді С) 200-қа кемиді Д) Өзгермейді Е) 150-қа кемиді

14. Масса дененің жылдамдығына тәуелді ме? (m0-дененің тыныштық массасы, m-дененің қозғалыстағы массасы, Е – кинетикалық энергия, с-жарық жылдамдығы, дененің қозғалыс жылдамдығы )

А) Жоқ В) Иә, С) Иә, Д) Иә, Е) Иә,

15. Төмендегі фактілердің қайсысын Эйнштейннің салыстырмалық принціпі постулат түрінде береді?

А) Берілген ортадағы кез келген қозғалыстың жылдамдығы осы ортадағы жарық жылдамдығынан кіші

В) Механика заңдары инерциялық санақ жүйелерінде бірдей. С) Механиук заңдары кез келген санақ жүйелерінде бірдейД) табиғаттың барлық заңдары барлық инерциялық жүйелерде бірдей жүреді.

Е) Берілген ортадағы кез келген қозғалыстың жылдамдығы осы ортадағы жарық жылдамдығынан артық

16. Толқын ұзындығы 1 мкм сәулелену үшін фотонның массасын анықтаңыз. (c=3∙108м/с, h=6,6∙10-34Дж∙с) А) 2 ∙10-19кг В) 2 ∙10-29кг С) 2,2 ∙10-36кг Д) 2,2 ∙10-34кг Е) 2 ∙10-9кг

17. Фотонның импульсі мына формула бойынша анықталады:

А) В) С) Д) Е)

18. Қай аспаптың әрекеті тек қана сыртқы фотоэффектіге негізделген?

А) Фотодиод В) Фотокедергі С) Электрондық шам Д) Вакуумдік фотоэлемент Е) Берілген жауаптар ішінде дұрысы жоқ.

19. Суретте атомның энергетикалық деңгейлерінің диаграммасы келтірілген. Жиілігі ең жоғары фотон шығара жүретін энергетикалық ауысу қандай санмен көрсетілген?Е3
Е2

Е1

Е01 2 3 4

А)1 В) 2 С) 3 Д) 4 Е) 5

20. Элемент ядросы α-ыдырауға ұшырағаннан кейін оның Менделеев кестесіндегі орны қалай өзгереді? А) Бір орынға солға қарай ығысады. В) Екі орынға солға қарай ығысады С) Бір орынға оңға қарай ығысады Д) Екі орынға оңға қарай ығысады Е) Өзгермейді

21. ядросында қанша бейтарап бөлшек бар?

А( 3 В) 7 С) 0 Д) 4 Е) 10

22. Қандай реакция термоядролық реакция деп аталады?

А) Протонның нейтронға түрлену реакциясы В) Нейтронның протонға түрлену реакциясы

С) Сутегі ядроларының жылу шығара отырып бірігу реакциясы

Д) Уран ядроларының жылу шығара отырып бөліну реакциясы.

Е) Берілген жауаптар ішінде дұрысы жоқ.

23. термоядролық реакциясындағы Х бөлшегін атаңыз?

А) Протон В) Электрон С) Нейтрон Д) α-бөлшек Е) Позитрон

24. Аталған ядролық сәулелерді тіркеуге арналған аспаптардың қайсысында шапшаң зарядталған бөлшек өткен кезде газдағы электр тогының импульсі пайда болады?

А) Гейгер санағышы В) Вильсон камерасы С) Көпіршікті камера Д) Қалың қабатты фотоэмульсия Е) Сцинтилляциялық санағыш

25. Бета –сәулелену деген не?

А) Электрондар ағыны В) Протондар ағыны С) Гелий атомының ядроларының ағыны Д) Атом ядролары шығаратын электромагниттік сәулелену кванттарының ағыны Е) шапшаң электрондар затта тежелген кезде шығарылатын электромагниттік сәулелену кванттарының ағыны.І деңгей

ІІІ нұсқа
1. Тербелмелі контурдың сыйымдылығы мен индуктивтілігін 2 есе артық сыйымдылыққа және индуктивтілікке алмастырған. Контурдағы еркін тербелістердің периоды қалай өзгереді?

А) Өзгермейді В) 2 есе артады С) 4 есе артады Д) 4 есе кемиді Е) 2 есе кемиді

2. Электромагниттік сәулелену ағынының J тығыздығы дегеніміз

А) Бірлік көлемдегі электромагниттік энергия мөлшері W В) S ауданнан уақыт ішінде өтетін W энергияның S∙ көбейтіндісіне қатынасы С) уақыт ішінде өтетін W энергияныңшамасына қатынасы Д) S ауданнан өтетін W энергияның S шамасына қатынасы Е) S ауданнан өтетін W энергияның шамасына қатынасы

3. Үш еркін электр заряды бар. Олардың біріншісі бірқалыпты түзу сызықты, екіншісі тұрақты үдеумен түзу сызықты, үшіншісі гармониялық тербелістір жасайды. Қайсы заряд электромагниттік толқын шығарады?

А) Үшеуі де В) Екінші және үшінші С) Тек үшінші Д) Тек бірінші Е) тек екінші

4. Айнымалы ток тізбегінің бөлігіндегі кернеудің әсерлік мәні 220В. Осы бөліктегі кернеудің амплитудалық мәні неге тең?

А) 22В В) 440В С) Д) Е)

5. Конденсатордың сыйымдылығы 2 мкФ, тербелістердің циклдік жиілігі 0,5 рад/мс. Сыйымдылық кедергіні табыңыз.

А) ХС= 10-9Ом В) ХС= 109Ом С) ХС= 250 Ом Д) ХС= 4∙10-3Ом Е) ХС= 10-3Ом

6. Тербелмелі контурдағы электр тербелістерінің периоды Томсон формуласымен анықталады. Ол мына формула:

А) В) С) Д) Е)

7. Тербелмелі контурда тербелетін шама-...

А) сыйымдылық В) Индуктивтілік С) Кедергі Д) Заряд Е) Кедергі мен индуктивтілік

8. Жарық сәулесі дегеніміз-...

А) Жіңішке жарық шоғыры. В) Жарық энергиясының таралу бағытын көрсететін сызық.

С) векторының тербеліс бағытын көрсететін сызық. Д) векторының тербеліс бағытын көрсететін сызық Е) Берілген жауаптардың ішінде дұрысы жоқ

9. Электромагниттік толқынды.... шығарады.

А) үдеумен қозғалатын заряд шығарады В) бірқалыпты қозғалатын заряд С) тыныштықтағы заряд

Д) зарядталмаған дене Е) Берілген жауаптардың ішінде дұрысы жоқ

10. Төмендегі сәулеленулердің қайсысының жиілігі ең төмен?

А) Ультракүлгін сәулелер В) Инфрақызыл сәулелер С) Көрінетін жарық Д) Радиотолқындар

Е) α-сәуле

11. Егер жазық айнаны бастапқыда дененің кескіні тұрған жерге апарып қойса, дене мен кескіннің ара қашықтығы қалай өзгереді?

А) 4 есе артады В) 2 есе артады С) Өзгермейді Д) 8 есе артады Е) 8 есе кемиді

12. Нүктелік жарық көзінен шығатын сәулелену ағынының тығыздығы ... кері пропорционал кемиді.

А) Жарық көзіне дейінгі ара қашықтықтың квадратына В) Жарық көзіне дейінгі ара қашықтықтың үшінші дәрежесіне С) Жарық көзіне дейінгі ара қашықтықтың төртінші дәрежесіне Д) Жарық көзіне дейінгі ара қашықтыққа Е) Жарық көзіне дейінгі ара қашықтықтың бесінші дәрежесіне

13. Егер жарық ауадан суға өтсе, қандай параметр өзгеріссіз қалады?

А) Толқын ұзындығы В) Жарықтың жылдамдығы С) Жиілік Д) Барлық параметрлер өзгереді

Е) Шағылу коэффициенті

14. Линзаның оптикалық күші 4 дптр. Осы линзаның фокус аралығы неге тең?

А) 0,25 см В) 0,25м С) 4 см Д) 4м Е) 2м

15. Дифракциялық тордағы дифракциялық суреттің максимумы мынадай бұрышпен көрінеді:

А) В) С) Д) Е)

16. Ортаның сыну көрсеткіші n=2. Осы ортада жарықтың таралу жылдамдығы неге тең?

А) 1,5 ∙ 108м/с В) 140м/с С) 1,4∙ 1010м/с Д) 150м/с Е) 1,5 ∙ 103м/с

17. Қай аспаптың әрекеті тек қана сыртқы фотоэффектіге негізделген?

А) Фотодиод В) Фотокедергі С) Электрондық шам Д) Вакуумдік фотоэлемент Е) Берілген жауаптар ішінде дұрысы жоқ.

18. Фотон деген не?

А) массасы электрон массасына тең; ал заряды қарама-қарсы бөлшек. В) Электромагниттік сәулелену кванты С) Қатты денедегі «кем тік» Д) Күшті әрекеттестікке жауапты бөлшек

Е) Берілген жауаптар ішінде дұрысы жоқ.

19. Дж фотон энергиясын эВ бірлігіне айналдырыңыз.

А)2 эВ В) 20 эВ С) 200 эВ Д) 2000 эВ Е) 0,2 эВ

20. Планк тұрақтысының өлшем бірлігі...

А) =кг∙с В) =Дж/с С) =Дж∙с Д) =Вт∙м/с Е) =кг/с

21. Масса ақауының (дефектісінің) формуласы:

А) В) С)

Д) Е)

22. Реакцияның энергетикалық шығуы деген не?

А) Ядроның байланыс энергиясы. В) реакцияға дейінгі және реакциядан кейінгі ядролар мен бөлшектердің тыныштық энергияларының айырмасы. С) Бір нуклонға келетін байланыс энергиясы

Д) Ядроның тыныштық энергиясы Е) берілген жауаптардың ішінде дұрысы жоқ

23. Аталған ядролық сәулеленулерді тіркеуге арналған аспаптардың қайсысында шапшаң зарядталған бөлшек өткен кезде іздің жасырын кескіні қалады?

А) Гейгер санағышы В) Вильсон камерасы С) Көпіршікті камера Д) Қалың қабатты фотоэмульсия Е) Сцинтилляциялық санағыш

24. ? Ядролық реакциясының екінші өнімін көрсетіңіз.

А) А) n В) p С) Д) γ Е) α

25. ядросындағы Z протондар саны мен N нейтрондар санын анықтаңыз.А) Z=94, N=242 В) Z=242, N= 94 С) Z=94, N=94 Д) Z=94, N=148 Е) Z=148, N=94
Каталог: uploads -> doc
doc -> Английские слова и выражения в оригинальном написании a horse! a horse! MY KINGDOM FOR a horse! англ букв. «Коня! Коня! Мое царство за коня!»
doc -> Викторина по пьесе В. Шекспира «Гамлет, принц Датский»
doc -> Тест сынып Ұлы Отан соғысы нұсқа
doc -> Пєн атауы: Математика
doc -> Сабаќтыњ тарихы: ХІХ ѓасырдыњ 60-70 жылдарындаѓы ќазаќ халќыныњ отарлыќ езгіге ќарсы азаттыќ к‰ресі
doc -> 1 -сынып, аптасына сағат, барлығы 34 сағат Кіріспе (1 сағат)
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы Сабақтың мақсаты
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет