Салима мирзаеважүктеу 2.36 Mb.
бет1/10
Дата03.04.2019
өлшемі2.36 Mb.
түріМонография
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10САЛИМА МИРЗАЕВА


ЫЗБЕК ХАЛ+ РОМАНИК ДОСТОНЛАРИ

ПОЭТИКАСИ


«Фан»

ЫЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЫРТА МАХСУС

ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ЗАЩИРИДДИН МУЩАММАД БОБУР НОМИДАГИ

АНДИЖОН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

САЛИМАХОН МИРЗАЕВА РАЙИМЖОНОВНА

ЫЗБЕК ХАЛ+ РОМАНИК ДОСТОНЛАРИ ПОЭТИКАСИ


Ызбекистон Республикаси Фанлар академияси

«Фан» нашриёти

2004


Монография ызбек хал= эпоси таркибида катта ырин эгаллаган романик достонлар поэтикасини тад=и= этишга ба\ишланган. Унда романик достонларнинг ызига хос хусусиятлари, сюжети, эпик макон ва замон табиати, образлар тизими ва бар=арор стилистик формулалари, уларнинг эпик тасвирда тутган ырни щамда \оявий-бадиий вазифалари ёритилган.

Ушбу тад=и=от фольклоршунослар, хал= эпоси билан =изи=увчи мутахассислар ва олий таълим тизими талабаларига мылжалланган.


Масъул мущаррир:

филология фанлари доктори, профессор Б.Саримсо=ов

Та=ризчилар:

филология фанлари доктори И.Ёрматов

филология фанлари номзоди М.Ё=уббекова

К И Р И Ш

Маданий-маънавий мероси бой хал=нинг исти=боли порло=, хал=аро нуфузи юксак былади. Асрлар мобайнида хал=нинг хаётий кузатишлари, турмуш тажрибалари щамда оламни поклик, адолат ва щаётсеварлик нигощи билан кыриш иштиё=ида яратилган маънавий =адриятларимиз ызининг муста=иллигига эришган мамлакатимиз щаётида щар бир инсоннинг =албига щарорат, онгига теранлик ба\ишлаши табиий.

Ызбек хал= достонлари, хусусан, романик достонлар маънавиятимизнинг ана шундай сарчашмаларидан бири щисобланади. Ызбек хал=ининг кып типли эпик мероси узо= тарихий даврлар мащсули сифатида вужудга келган. Мана шу маънавий щазина кишиларни инсонга, Она Ватанга мущаббат, шаф=ат щамда садо=ат рущида тарбиялашда мущим, бебащо манбалик вазифасини ытаб келди ва шундай былиб =олади. Президентимиз И.Каримов Ызбекистон Республика-

си Олий Мажлисининг Биринчи ча=ири= Ын тыртинчи сессиясида сызлаган нут=ида (1999-йил, 14-апрел) мамлакатимиз XXI асрга интилаётган бир пайтда олдимизда турган устувор йыналишлардан бири сифатида жамият маънавиятини янада юксалтириш лозимлиги ща=ида тыхталиб шундай деган эди: «Маънавият ща=ида гап кетар экан, мен аввало, инсонни рущий покланиш ва юксалишга даъват этадиган, унинг иймон-иродасини, эъти=одини мустащкамлайдиган, виждонини уй\отадиган =удратли ботиний кучни тасаввур =иламан»1.

/оят ибратли ушбу сызларда биз учун зарур былган бир ну=тага алощида ащамият бериш керак былади. Инсонни покланишга, маънан юксалишга даъват этадиган, унинг ички оламини бойитадиган, виждонини уй\отадиган, иймон-иродасини, эъти=одини мустащкамлайдиган ботиний кучнинг бир илдизини ызбек хал= романик достонлари ташкил этишини англаб олиш =ийин эмас. Чунки бевосита мана шу тип достонларда юртсеварлик, инсонпарварлик, адолат ва инсоф, пок мущаббат ва мещнатсеварлик каби олийжаноб \оялар бетакрор шаклда тараннум этилган. Бинобарин, романик достонлар поэтикасини, уларнинг ызига хос шартли эпик оламига хос бадиийликни ырганиш ыз-ызидан долзарблик касб этади.

Хал= яратган нодир маънавий бойлик щисобланмиш романик эпос асрлар оша олийжаноб \ояларни бетакрор бадиий шаклларда кишилар =албига жо этишда бебащо сарчашма сифатида хизмат =илиб келмо=да. Мана шунинг учун щам биз хал= ижодини, унинг ажралмас таркибий =исми былмиш романик достонларни миллий-маънавий =адрият сифатида щамиша ардо=лаймиз. Худди мана шу нарсани юртбошимиз алощида =айд этиб =уйидагиларни ёзади: «Хал=нинг маданий =адриятлари, маънавий мероси минг йиллар мобайнида Шар= хал=лари учун =удратли маънавият манбаи былиб хизмат =илган. Узо= ва=т давом этган =атти= мафкуравий тазйи==а =арамай, Ызбекистон хал=и авлоддан-авлодга ытиб келган ыз тарихий ва маданий =адриятларини щамда ызига хос анъаналарини са=лаб =олишга муваффа= былди»1.

Са=лаб =олинган мана шу маданий =адриятнинг бадиийлик даражасини, поэтик нафосатини, унда ол\а сурилган олийжаноб \ояларни бутун назокати билан намойиш этиш ор=али уни бугунги маънавий покланиш жараёнида =ыллаш, ёш авлодни инсонпарварлик, эл-юртга садощат рущида тарбиялаш ишига сафарбар =илишда тенгсиз манба сифатида фойдаланиш зарур. Романик достонлар поэтикасини тад=и= этиш мана шу улу\вор ма=сад йылидаги илмий изланиш сифатида щам долзарбдир.

Ызбек хал= эпоси кып типли эпик хазина сифатида дунё хал=лари ижодида бетакрор щодисадир. Шу боис ызбек хал= достонларининг щар бир тарихий типи алощида-алощида тад=и=отларни талаб этади. Бу борада Ызбек фольклоршунослигида талайгина илмий изланишлар амалга оширилган. XX асрнинг 40-йилларидаё= проф. Щ.Зариф, академик В.М. Жирмунский, 60-йилларда профессорлар М. Саидов, Т. Мирзаев, 70-йилларда Т. Мирзаев, 80-90-йилларда У. Жуманазаров, И. Ёрматов, С. Йылдошева щамда М. Мирзаеваларнинг ызбек хал= эпосининг турли масалаларига ба\ишланган тад=и=отлари юзага келди1. Уларда вариантлилик, туркумлилик ва поэтика масалалари ырганилди. У. Жуманазаров тарихий достонлар, И. Ёрматов ва С.Йылдошевалар =ащрамонлик эпоси поэтикаси быйича тад=и=от олиб бордилар2.

Биро= романик достонлар поэтикаси юзасидан бирорта махсус тад=и=от олиб борилмади. Щолбуки, романик достонлар ызбек хал= эпоси сирасида щам ми=дор эътибори билан, щам бадиияти ну=таи назаридан салмо=ли ырин эгаллайди ва бу улкан мерос поэтикаси алощида тад=и=отлар талаб этади. Демак, ызбек хал= эпоси сирасида белгили ырин эгаллаб келаётган романик достонлар поэтикасини ырганиш ва эпосшунослигимиздаги мавжуд бышли=ни тылдириш ну=таи назаридан щам тад=и=отимиз долзарбдир.

Бугунги кунда республикамизда таълим сощасини янада такомиллаштириш, бу сощадаги ислощотларни амалга ошириш быйича улкан ишлар амалга оширилмо=да. Бундай ислощотлар эса турли фан сощалари мутахассислари олдига катта масъулият, улкан вазифаларни =ыймо=да. Ушбу жараёндан ызбек фольклоршунослиги, жумладан, эпосшунослиги щам четда =олмаслиги лозим. Ызбек романик достонлари поэтикасининг илмий жищатдан кам ырганилган масалаларини тад=и= этиш ыз навбатида янги яратилажак фольклор быйича дарслик ва ы=ув =ылланмаларининг савиясини кытаришга ёрдам бериши шубщасиз. Демак, тад=и=отимиз таълим сощасида щозир амалга оширилаётган туб ислощотларни амалга ошириш ишига щисса =ышиши билан щам долзарблик касб этади.

Романик достонлар быйича илмий кузатишлар олиб бориш XX асрнинг 40-йилларидан жиддий тус олди. Бунда проф. Щ.Т.Зарифовнинг «Гыры\ли» туркуми достонлари быйича ёзган ма=олалари, тыпловчилик ишлари ди==атга сазовордир. Унинг академик В.М.Жирмунский билан щамкорликда рус тилида ёзган «Ызбек хал= =ащрамонлик эпоси» (М.,1947) номли монументал монографиялари бош=а тип достонлар =атори романик достонлар быйича амалга оширилган жиддий тад=и=от сифатида бащоланишга лойи=. Зотан, «романик достон» атамаси щам ызбек эпосшунослигида илк бор ана шу олимлар томонидан =ылланди.

Мазкур монографияда романик достонлар сюжети, генезиси, образлар тизими, таркиби, композицияси, бадиий-тасвирий воситалари, туркумлилик ва формулавийлик каби хусусиятлари биринчи марта тад=и= этилган. Кейинги тад=и=отлар учун методологик замин щозирлаб берган ушбу монографиядан сынг профессор М.Саидовнинг «Малика айёр» достони ща=идаги, проф. М.Муродовнинг «Гыры\ли» достонларининг \оявий-бадиий хусусиятлари мавзуидаги тад=и=отлари, С.Шодиеванинг «Сощиб=ирон» достони, Ж.Холи=уловнинг «Гыры\лининг ту\илиши», +.Мамашукуровнинг «Нурали» туркуми достонлари, М.Обидованинг «Рустам» туркуми достонлари, Н.Мадращимованинг «Ширин билан Шакар» достони ща=идаги диссертациялари ё=ланди. Проф. М.Саидовнинг хал= достонларида бадиий мащорат масалаларини ёритишга ба\ишланган тад=и=отида достонлар матнида наср ва назмнинг тутган ырни, образларни =ышало=лаштириш усули ща=идаги кузатишлари романик достонлар поэтикаси ща=идаги =арашлар уф=ини кенгайтирди.

М.Мирзаеванинг ызбек достонларидаги туркумлилик, унинг юзага келиши ва турлари ща=идаги диссертацияси кенг ва асосли маълумот берувчи тад=и=от сифатида ащамиятли. Бундан таш=ари, ызбек фольклоршунослигида бевосита поэтиканинг хусусий масалаларини ырганишга ба\ишланган тад=и=отлар щам яратилдики, С.Холмирзаева-

нинг “Ызбек хал= эпосида бадиий шартлиликнинг ызига хослиги”(1990), И.Болтаеванинг “Ызбек хал= достонларида эпитет табиати” (2000), Б.Ращмоновнинг «Ызбек хал= эпик шеър тузилиши» каби диссертациялари ана шулар жумласидандир. Ушбу тад=и=отларда бош=а типдаги достонлар =атори романик достонлар поэтикасига тааллу=ли айрим масалалар ырганилди.

Ю=оридаги =ис=ача илмий сайрдан шу нарса маълум быладики, романик достонлар поэтикасига оид баъзи масалалар ща=ида илк илмий кузатишлар, баъзи бир ишланмалар мавжуд. Аммо ушбу тип достонлар поэтикаси муаммолари махсус тад=и=от шаклида яхлит ырганилган эмас. Биз романик достонлар поэтикаси масалаларини махсус ырганишни ыз олдимизга =ыйган эканмиз, ишда =уйидаги тад=и=от талаб масалаларга алощида тыхталишни лозим топдик: а) романик достонларга хос хусусиятларни очиб бериш; б) романик достонлардаги бадиий макон ва замоннинг реал хронотопга муносабатини ани=лаш; в) романик достонлардаги эпик =ащрамон ва унинг хал= эпосининг бош=а типларидаги =ащрамонлардан типологик фар=лари; г) романик достонларда эпик формулавийлик, унинг эпос поэтикасида тутган ырни ва вазифаларини ёритиш. Ю=орида санаб ытилган масалалар ща=ида билдирилган фикр ва хулосалар тад=и=и=отимизнинг илмий янгилигини ташкил этади. Бундан таш=ари, мазкур ишда биз Ызбек фольклоршунослигида илк маротаба эпик =ащрамон яратишда типиклаштириш ва индивидуаллаштириш масала-

сига тыхталиб ытишга щаракат =илдик. Кузатишларимиз шуни кырсатадики, хал= достонларида образ яратишда типиклаштириш ва индивидуаллаштириш =онунияти амал =илади. Биро= хал= эпосидаги типиклаштириш ва индивидуаллаштириш реалистик адабиётдаги =айд этилган =онуниятлардан ми=ёси, характери жищатидан кескин фар=ланади. Бизнинг мана шу хулосамиз щам эпосшунослигимизга =ышилган илмий янгиликлардан бири сифатида бащоланишга лойи=.

Хуллас, ушбу монографиямизда романик достонлар поэтикаси мисолида эпосшунослигимиздаги айрим назарий масалалар, хусусан, эпик универсиум щамда эпик сициум, уларнинг феодал жамият талабалари билан бо\ли= щолда изощланиши, романик достонлар яратилишида тарихий жищатдан нисбатан ани=ро= мощият касб этган айни шу тушунчаларнинг =адимги мифологик тасаввурлар билан синтезлашиши масалаларига щам эътибор берилди.


ЫЗБЕК ХАЛ+ ЭПОСИ ТАРКИБИДА РОМАНИК ДОСТОНЛАРНИНГ ЫРНИ ВА ЫЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Хал=нинг бащодирона ытмиши идеаллаштирилган йирик эпик асарларнинг хал= эпоси деб юритилиши фольклоршу-носликда тыла эътироф этилган ща=и=атдир. Мана шунга кыра, хал= щаёти идеал бадиий ифодасини топмаган, унинг =ащрамонона ытмиши была олмайдиган во=еалар тасвиридан иборат асарлар хал= эпоси щисобланмайдилар. Демак, хал= эпоси была оладиган асар икки мущим мезон асосида бащоланиши лозим. Булар: а) асар во=еаларининг хал=нинг =ащрамонона ытмишига ало=адорлиги; б) ана шу во=еаларнинг эпик идеал даражасида бадиий тасвирланиши.

Маълум быладики, идеал бадиий шаклда тасвирланган хал= ытмишига ало=адор щар =андай во=еа хал= эпоси учун сюжет была олмайди, балки хал=нинг идеал бащодирона ытмиши ызига хос бадиий шаклда тасвирланган асарларгина хал= эпоси щисобланишга ща=ли. Бундан келиб чи=адиган хулоса шуки, “идеал” ани=ловчиси эпоснинг бадиий шаклига эмас, балки эпос мазмунини ташкил этувчи бащодирона ытмишга тааллу=лидир. Ана шундагина хал= эпосининг щар бир намунасини ташкил этган во=еалар хал= идеалини ифодалаганлиги сабабли уларнинг бащодирона ытмишга мансублиги англашилади.

Ызбек хал= эпоси кып =атламлилиги билан дунё хал=лари эпослари орасида алощида ажралиб туради. Бу нарса ызбек хал= эпосининг узо= тарихий тара==иёт бос=ичларини босиб ытганлигидан далолат беради. Эпоснинг щар бир =атлами эса уни яратган хал= бадиий тафаккурининг муайян бос=ичларига ты\ри келади. Агар =ащрамонлик эпоси ызбек хал=ининг муста=ил этнос сифатида тарих сащнасида пайдо былишининг эпик даракчиси сифатида юзага келган былса, романик достонлар хал=нинг ривожланган феодал жамияти шароитидаги щаёти, орзу-истакларини юксак идеаллаштириш о=ибатида вужудга келди.

Худди шу ыринда биз В.М.Жирмунский ва Щ.Зарифовларнинг «романик» терминига берган изощларига тыла =ышиламиз1. Севги романтикаси ва =ащрамонона саргузаштлардан щикоя =илувчи ва Оврупа «хал= романлари» щамда «хал= китоблари»дан ызларининг о\заки ижод щамда ижро анъанаси ор=али авлоддан-авлодга ытувчи эпос типини алощида ажратиб кырсатиш учун бу атама жуда щам =улайлик ту\диради. Шу боис мазкур термин бизнинг ишимизда мущим ащамият касб этади.

Тарихий достонлар ызбек хал= эпоси ривожининг нисбатан кейинги бос=ичларида ани= тарихий шахслар ёки во=еаларни эпик идеаллаштириш эщтиёжи туфайли юзага келди.

Ызбек хал= эпосининг стадиал тара==иёт йыли, щар бир бос=ичнинг ызига хос эпос типлари билан характерланиши бу улкан мероснинг изчил илмий тасниф этилишида турлича =арашларнинг келиб чи=ишига сабаб былди. Ызбек эпосшунослари хал= достонлари таснифининг бир нечта намуналарини та=дим этдилар.

Таснифларнинг хилма-хил тамойилларга асосланганлиги ва эпоснинг ани= тарихий-структуал типлари ани=ланма-ганлиги бу бебащо хазинани тад=и= этишга жазм этган ёш тад=и=отчиларни =ийин ащволга солиб =ыяди. Хал=нинг бащодирона ытмишини турлича \оявий-эстетик тамойиллар асосида акс эттирган ранг-баранг эпик асарларни илмий асосда тасниф этиш, унинг мавжуд типларини ани= белгилаб олиш ва щар бир типдаги асарларнинг ызига хосликларини ани=ламай туриб, хал= достонлари ща=ида фундаментал илмий тад=и=отлар яратиб былмайди. Демак, гап истар-истамас хал= достонларининг таснифи масаласига бориб та=алмо=да.

Ызбек хал= эпоси асримизнинг 20-йилларидан бошлаб мунтазам ёзиб олина бошланди. Ана шу пайтларда эса ызбек хал= эпоси жонли яратилиш ва жонли ижро жараёнини ыз бошидан кечирмо=да эди. Чунки Эргаш Жуманбулбул ы\ли, Фозил Йылдош ы\ли, Мущаммад=ул Жомрот ы\ли Пылкан, Ислом Назар ы\ли, Холёр Абдукарим ы\ли, Нормурод Шерна ы\ли, Нурмон Абдувой ы\ли, Мардона=ул бахши, Абдулла шоир каби жуда кып эл севган донгдор бахшилар ана шу даврларда айни илщом о\ушида яшар эдилар. Улар ызларига =адар яратилган хал=нинг улкан эпик меросини бутун бый-басти щамда бадиий таровати билан ызлаштириб олиб, уни ижодий ривожлантираётган эдилар. Шу боис 20-60-йилларда ёзиб олинган достон намуналари ызбек хал= эпосининг асрлар мобайнида шаклланган ва эпик анъанага тыли= кириб ызлашган асарларни ташкил этади.

Мана шундай бир пайтда, ани=ро\и, мамлакатда йирик ижтимоий-сиёсий ызгаришлар рый бераётган бир даврда хал= эпосини ёзиб олиш катта ащамиятга эга. Сабаби шуки, дарёдай о=иб бораётган хал= эпик меросини аввал ёзиб олиш, уни абадият вара=ларига на=шлаб олиш, сынгра йи\илган материални тасниф этиш ва тад=и= этиш бирдан-бир ты\ри йыл эди.

Ызбек фольклоршунослигининг йирик вакиллари /ози Олим Юнусов, Щ.Т.Зарифов, М.Зарифов, Б.Каримий, М.Алавия, М.Афзалов ва уларнинг издошлари мана шу йылдан бордилар. Бевосита мана шу фаолият туфайли хал= эпосининг жуда йирик ва ноёб намуналари фольклор архивига келиб тушди.

Асримизнинг 40-йилларига келиб бу нодир материаллар билан жиддий танишиш, уларни тасниф ва тавсиф этиш ишлари бошланди. Иккинчи Жащон уруши давом этаётган, мамлакат та=дири =ил учида осилиб турган бир пайтда ато=ли фольклоршунослар академик В.М.Жирмунский ва профессор Щ.Т.Зарифовлар ызбек хал= эпосининг тавсифи, тащлили щамда тал=инидан иборат йирик фундаментал асар устида иш олиб бордилар. Уларнинг саъй-щаракатлари туфайли 1947 йилда, Москвада «Ызбек хал= =ащрамонлик эпоси» номли йирик асар чоп этилди1. Мазкур асар ызбек хал= эпосини монографик планда ырганишга ба\ишланган илк тад=и=от сифатида ыз ва=тида ва щозир щам катта илмий ащамият касб этади.

Ушбу асар ызбек хал= эпосининг тарихий асослари, турлари, тарихий тара==иёти; хал= бахшиларининг щаёти, эстетик =арашлари, ижодлари ва уларнинг ызларига хосликлари, тарихий во=елик ва эпик во=елик ыртасидаги муносабатлар каби масалаларга ба\ишланган илк тад=и=от эди.

Мана шундай улкан ишга =ыл уришар экан, муаллифлар хал= бахшилари ща=ида маълумот берганларидан кейино= уларнинг эпик репертуари ты\рисида батафсил ахборот беришни лозим топадилар, Эпик репертуар тащлили эса эпик материални тасниф этишдан бошланади. Шундай табиий эщтиёж туфайли В.М.Жирмунский ва Щ.Т.Зарифов ызбек хал= эпосини =уйидагича гурущларга ажратиб тащлил этадилар: 1. +ащрамонлик эпоси. 2. Жангнома достонлар. 3. Тарихий мазмундаги достонлар. 4. Романик достонлар. 5. Адабий манбага эга былган достонлар. 6. Янги достонлар2.

Ызбек хал= эпосини ю=оридагидек тарзда тасниф этиш щали етарли эмаслигини, айрим материаллар бир неча гурущлар орали\ида туражагини ва изчил таснифга берилмаслигини, =олаверса, хал= эпоси щали тыла тыпланиб олинмаганлигини, шу боис мазкур тасниф щали тугал ва охирги тасниф эмаслигини, ушбу тасниф ызбек хал= эпосини батафсил тавсифлаш эщтиёжи туфайли илк бор амалга оширилганлигини муаллифларнинг ызлари о=илона эътироф этадилар1. Ана шу эътирофга асосланиб айтиш мумкинки, ызбек хал= эпоси жиддий илмий таснифга мущтож ва у, албатта, амалга оширилиши лозим.

Ызбек хал= достонларини тасниф этиш масаласига 60-йилларда проф. М.Саидов =ыл урди. У достонларни =ащрамонлик, мущаббатни куйловчи, романик, жангнома ва тарихий каби гурущларга ажратади2.

М.Саидов хал= достонлари таснифига киришар экан, энг аввало, бу эпик материалнинг манбаларига алощида эътибор беради. Шу боис у хал= достонларини дастлаб о\заки анъана ор=али етиб келган ва китобий манбалар ор=али етиб келган достонларга ажратади. Бундан таш=ари, хал= достонларини у сюжет во=еаларининг характерига кыра анъанавий ва замонавий достонларга ажратади. Олимнинг бу =арашлари щозир щам эпосшуносликда ыз ащамиятини йы=отган эмас. Биро= унинг таснифидаги «мущаббатни куйловчи достонлар» гурущи ызини о=лай олмайди. Чунки мущаббатни куйлаш, севги саргузаштлари достонларнинг барчасида у ёки бу даражада мавжуд. Бинобарин, бундай мавзудаги махсус достонлар тури ызбек хал= эпоси таркибида йы=. Умуман олганда, проф. М. Саидов таснифи ягона илмий принцип асосида амалга оширилмаганлиги сабабли ызбек хал= эпоси ызининг мукаммал таснифига эга была олмади.

Ызбек хал= достонлари таснифи кейинро= проф. Т.Мирзаев томонидан =айта кырилди, аммо у В.М.Жирмунский, Щ.Т.Зарифовларнинг илмий тасниф-ларини тыла =абул =илиб олди1. Шуни щам айтиб ытиш керакки, В.М.Жирмунский, Щ.Т.Зарифов щамда Т.Мирзаев-ларнинг таснифларида ягона принципга амал =илинмаган. Жумладан, ызбек хал= романик достонлари эпос асосида ётган манба табиатига кыра икки гурущга былинадилар:

1. О\заки анъана ор=али етиб келган достонлар. Бу гурущга «Рустамхон», «Гыры\ли» туркуми, «Орзигул», «Ширин билан Шакар» кабилар мансуб. 2. Ёзма манбалар асосида яратилган достонлар. Ушбу гурущга «Фарщод ва Ширин», «Лайли ва Мажнун», «Санобар», «Сайфулмалик», «Тохир ва Зущра», «Бащром ва Гуландом», «+из Жибек», «Йылбарс терисини ёпинган пащлавон» кабилар мансуб.

Агар тарихийлик принциплари ну=таи назаридан ёндашилса, китобий достонлар сюжети щам романик достонлар сюжети билан бир хиллик касб этади.

Мана шу жищатдан жангнома достонлар щам романик достонлар таркибида олиб =аралиши ща=и=атга я=индир. Ызбек хал= достонлари таркибидаги жангнинг мав=еи, адо этган \оявий-эстетик ащамияти жищатидан икки гурущга ажралади. 1. Жангнома достонлар. 2. Жангнома былмаган достонлар. Аммо жангнома достонлар таркибидаги сюжет щам тарихийлик ну=таи назаридан романик достонлар таркибида олиб =аралиши зарур. Чунки китобий ва жангнома достонларда щам фантастик тасвир катта мав=е эгаллайди, =ащрамонлар хал=нинг асрий орзу-истаклари доирасида идеаллаштирилади.

Хал= эпосини тасниф этиш шу билан тыхтаб =олмади. 80-йилларнинг бошларида проф. Б.Саримсо=ов щам бу масалага алощида эътибор =аратди. У анъанавий эпосни ягона илмий принцип асосида тасниф этди. Бунга кыра, эпоснинг щар бир тарихий-структурал типи бош=а тарихий-структурал тип билан кесишмаслиги лозим. Мана шу талабга кыра, анъанавий хал= достонларини тарихийлик принципи асосида тасниф этиш кызланган ма=садга олиб келиши мумкин эди. Демак, Б.Саримсо=ов ызбек анъанавий хал= достонларини тарихийлик ну=таи назардан =уйидагича турларга ажратади: 1. +ащрамонлик достони. 2. Романик достонлар. 3. Тарихий достонлар1. Ушбу принципдаги таснифга кыра, хал= достонларининг бош=а типлари йы= ва былиши щам мумкин эмас.

Шу пайтга =адар турли олимлар томонидан амалга оширилган таснифларга мурожаат этишимиздан кызланган ма=сад шуки, бу таснифлар =андай амалга оширилганлиги ва илмий ща=и=атга =ай даражада узо= - я=инлигидан =атъи назар, уларнинг барчасида романик достонлар алощида тип сифатида =айд этилади. Маълум быладики, романик достонлар ызбек хал= эпоси сирасида алощида тарихий-структурал тип сифатида мавжуд ва бу типдаги достонлар хал= бадиий тафаккури тара==иётининг муайян бос=ичида вужудга келиб, достончилик анъанасидан мустащкам ырин олган. Умуман олганда, ызбек хал= эпосининг \оявий-бадиий =иёфасини, эстетик ащамиятини романик достонларсиз тыла тасаввур =илиб былмайди.

Романик достонлар ызбек хал= эпоси таркибида салмо=ли ырин эгаллар экан, эпоснинг бу типи =ачон пайдо былди?

Дарща=и=ат, романик достонларнинг юзага келиши хал= бадиий тафаккурининг =айси бос=ичида юз берди? Бу ща=да эпосшунослигимизда щозирга =адар ани= бир =араш мавжуд эмас. Романик достонлар ичида белгили ырин эгаллаган «Гыры\ли» туркуми ща=ида сыз юритар эканлар, В.М.Жирмунский ва Щ.Т.Зарифовлар ушбу туркумнинг шаклланиш ва туркум сифатида мустащкамланиш даврини XVII асрнинг бошланишидан XIX асрнинг ырталаригача деб кырсатадилар1. Мана шунга асосланиб проф. Т.Мирзаев ва проф. Б.Саримсо=овлар романик достонларнинг жуда кып яратилиш даври XVII асрнинг иккинчи ярими ва XX асрнинг бошлари деб щисоблайдилар1. Улар бу фикрни ол\а

сурганларида худди мана шу даврда ызбек хал= эпоси жадал ривожланиш бос=ичини ыз бошидан кечираётганли-гигини назарда тутадилар.

Жиддийро= ёндашилса, романик достонлар во=еликни ани= тарихийлик тамойиллари асосида эмас, балки кенг тарихий ми=ёсларда акс эттиради. Бинобарин, романик достонларда хал= щаётининг муайян даврлари эмас, балки унинг соф севги, дыстлик ва биродарлик, мардлик ва жаросат, ватанпарварлик ва садо=ат ща=идаги абадий орзу-щаваслари, интилиш ва истаклари умуман кенг тарихий даврлар доирасида акс этади. +ащрамонлик достонлари эса хал=нинг муста=ил этнос сифатида шаклланиши даврларида, тарихий достонлар эса у ёки бу тарихий шахслар, во=еалар тасвирига асосланганлиги билан романик достонлардан фар=ланадилар. Мана шунга асосланиб айтадиган былсак, ызбек романик достонларининг яратилиш ва кенг ижро этилиш, демакки, хал= эпик анъанасидан мустащкам ырин эгаллаш даври ХVI-ХХ асрнинг бошлари деб тахмин =илиш мумкин. Бундай фикрга келишимизнинг сабаблари =уйидагилардан иборат:

Маълумки, XVI аср ызбек хал=и щаётида катта ызгаришлар юз берган тарихий давр щисобланади. Бевосита мана шу даврда Мущаммад Шайбоний бошчилигидаги кычманчи ызбеклар Мовароуннащр ва Хуросонни босиб олдилар. Натижада, Ытро= ва кычманчи ызбеклар маданияти бир-бирига =ышилиб кетди. Щозирги биз ырганаётган ызбек хал= романик достонлари ытро= мащаллий хал=лар маданиятига таллу=ли афсона, ривоят ва эртаклар билан достон жанрининг чатишиши о=ибатида юзага келди. Чунки яратилиши ва ижро этилиши импровизацияга асосланган достонлар аслида кыманчи ызбек уру\ларига хос санъат щисобланади.

XVI асрдан кейин XVII асрлардан бошлаб ызбек хал= эпосининг жадал ривожланиши ытро= ызбек маданиятига оид эпик материалнинг кычманчи ызбек достончилик санъати билан синтезлашиши жараёнининг натижаси деб =аралиши ща=и=атга я=инро=дир. Бизнинг назаримизда, IX-XI асрларда бошланган ызбек хал=ининг шаклланиш жараёни Шайбонийхон щукмдорлиги даврида ыз нищоясига етди. Бевосита мана шу даврда (XVI-XX аср бошларида) хал=нинг \оявий-бадиий эщтиёжи романик достонларнинг \айритабиий, озод =ащрамонлари романтикасига мойиллик сезади. Бу эщтиёжни =ондириш зарурияти эса ыз-ызидан романик достонларнинг яратилишига олиб келди. Шу боис романик достонлар мана шу даврда кыплаб яратилди.

Эпоснинг интенвис яратилиш ва тара==иёт бос=ичида романик достонлар сюжети турлича эпик манбаларга асосланди. Кыпгина достонлар сюжетининг ривожи хал=нинг мифологик =арашлари билан бо\ли= щолда кечди. Масалан, Фозил Йылдош ы\лидан ёзиб олинган "Малика Айёр” достонида =ащрамон сафари Торкистон мамлакати, яъни ерости, =орон\улик дунёсига былиб, бу мамлакат мощият эътибори билан оламнинг вертикал тузилиши ща=идаги хал=нинг мифик тасаввурларига асосланади1. Ёки =ащрамоннинг жанговар щамрощи /ирот аждодлари сув отлари билан бо\ланади. Бу мотив айни=са “Гыры\ли” эпосининг Озарбайжон версиясида ёр=ин кызга ташланади. Айни шундай =арашлар эпоснинг туркман ва бош=а версиялари учун щам хослигини йирик гыры\лишунос Б.А.Карриев щам тыла тасди=лайди2. Ёки Гыры\лининг севимли ёрлари Юнус щамда Мис=ол парилар щам хал=нинг рущлар ща=идаги мифик тасаввурларига бориб бо\ланади.

Романик достонларнинг аксарияти эса хал= эртаклари сюжети асосида яратилган. Масалан, “Хуршидой”, “Зевархон”, “Тохир ва Зущра” каби достонлар бунинг ёр=ин мисоли была олади3. Романик достонларнинг хал= эртаклари сюжети щисобига бойиб бориш жараёни щозир щам давом этмо=да. Масалан, Боборайим бахши Маматмуродов яратган “Сарвигул” достони щам “Хуршидой” достонига асос былган Аарне–Андреев каталогидаги 883-ра=амли “тущматга учраган =из” сюжетига ало=адордир1.

Ю=оридагилардан маълум быладики, романик достонлар хал= эпосининг жадал ривожланиш даврида хал= эртаклари, миф ва ривоятлари сюжети асосида фаол тара==иёт бос=ичини босиб ытди. Бевосита мана шу даврда романик достонлар ызбек хал= эпоси сирасида белгиловчи ырин эгаллади.

Ызбек хал= эпоси табиатида юз берган, яъни достонлар таркибида янги типдаги асарлар вужудга келган экан, бу щодисани миллий ызига хослик деб щисоблаш керак быладими ёки туркий хал=лар эпосидаги тарихий-структурал типология щодисаси сифатида бащолаш лозимми? Назарий жищатдан =аралса, биргина ызбек хал= эпоси таркибида бундай алощидалик юз бериши мумкин эмас. Чунки сиёсий ва маданий щаёти, айни=са, эпик анъаналари бир хил ёки бир-бирига я=ин хал=лар эпосларида бундай алощидаликлар юз бериши мумкин эмас. Мана шу ну=таи назарда биз бош=а туркий хал=лар эпосшунослигига мурожаат этдик ва ызбек романик достонлари фа=ат ызбек хал= эпоси учунгина хос былган алощида щодиса эмаслигига амин былдик.

Мазкур масалада биз дастлаб =озо= фольклоршунос-лигида билдирилган илмий =арашларга тыхталиб ытишни лозим топдик.

Профессор Р.Бердибаевнинг “+аза= эпоси (жанрлы=, жана стадиялы= масалалар)” номли монографиясида =озо= хал= эпосининг стадиал ривожланиши билан бо\ли= щолда эпоснинг бир неча типлари ща=ида батафсил тыхталинган. У =озо= хал= эпоси таркибида =ащрамонлик, тарихий жанрлардан фар=ли ыларо= романик достонларнинг мавжудлигига алощида тыхталади ва эпоснинг бу типига “+ози Корпеш – Баян сулу”, “Мунгли= - Зарли=”, “+из Жибек”, “+ал=аман – Мамир”, “Енглик – Кебек”, “А=бапа – Сауытбек”, “Бозжигит” каби достонларини киритади1.

Бундай =арашни бош=а бир =озо= эпосшуноси Б.У.Азибаева щам илгари суради. У 1985 йилда =озо= романик эпосида сюжет яратиш ва образлар системаси мавзуида номзодлик диссертациясини щимоя =илган былса, кейинро= “+аза= романик дастанлари” мавзуида докторлик диссертациясини щимоя =илди ва шу номдаги монографиясини чоп эттирди2. Унинг фикрича, =озо= романик достонларининг сюжет асослари хал= эртакларидан олинган. У Р.Бердибаевнинг фикрига =ышилган щолда, романик достонлар хал= эпоси стадиал тара==иётининг =онуний натижаси сифатида вужудга келган, деган хулосага келади.

1992 йилда +.Саттаров «+аза=тынг халы= романды= эпоси» номли монографиясини чоп эттирди ва шу мавзуда докторлик диссертациясини щимоя =илди. У щам романик достонлар =озо= хал= эпоси таркибида юзага келган алощида тарихий-структурал щодиса эканлигини таъкидлайди1.

Ю=орида номлари зикр этилган олимларнинг фикрларига кыра, XVIII-XIX асрлар =озо= хал= эпосининг энг ривожланган даврлари былиб, худди мана шу даврларда романик эпос типи юзага келди.

Эпоснинг бу типи икки хил манбадан ызига сюжет тармо=ларини яратиб олди. Биринчи манба =адим замонлардан =озо= фольклорида яшаб келган афсона, эртак каби жанрлар шаклидаги «Кози Кырпеш-Баян сулу», «Бозжигит», Мунгли=-Зарли=», «+из Жибек», «Айман -Шолпан» каби асарлардан иборат былиб, =озо= о=ин ва жировлари уларни хал= эпоси талаблари асосида =айта ишладилар. Шу боис бу асарлар =озо= романик достонлари сюжетининг ызагини ташкил этади. Иккинчи манба эса Шар= хал=лари мумтоз адабиётида кенг тар=алган «Тохир ва Зущра» «Лайли ва Мажнун», «Фарщод ва Ширин» каби щисса ёки достон шаклида айтилиб юрилган асарлардан иборат былиб, улар =озо= жирчилари репертуарига кириб, соф хал= эпоси шаклида куйлана бошлаган. Мана шунинг о=ибатида бу асарларнинг о\заки достон шакллари юзага келган.

Шу ыринда бир нарса ща=ида алощида тыхталиб ытиш керак былади. +.Саттаров романик достонларни хал= эпосининг алощида жанри деб щисоблайди1. Бизнингча, бу достонлар =ай даражада алощидалик касб этмасинлар, барибир, хал= достонларининг бир типини ташкил этадилар, холос, Чунки романик достонлар шакл, мазмун ва ижро усулига кыра хал= эпоси анъаналари доирасида ижро этиладилар. Шаклий тузилиши, ижро усуллари жищатидан романик достонлар =ащрамонлик ва тарихий достонлардан мутла=о фар=ланмайдилар. Шундай экан, романик достонларга хал= эпосининг алощида типи сифатида =араш лозим.

Хуллас, =озо= хал= эпоси таркибида щам романик достон типи мавжуд ва бу тип хал= эпосининг кейинги тара==иёт бос=ичларида, ани=ро\и, XVII-ХVIII асрларда шаклланди.

Туркман эпосшунослигида романик достонлар типи алощида кузатишларга асос былган. Шунинг натижасида туркман фольклоршуносларининг якдиллик билан эътироф этишларича, «Щурли=о ва Щамро», «Сайёд ва Щамро», «Шосанам ва /ариб», «Зощра ва Тощир», «Асли ва Карам», «Гул ва Булбул», «Гул ва Санубар» каби =атор достонлар туркман хал= романик достонларини ташкил этадилар2.

Ушбу достонларнинг аксарияти Хоразм вощасида, шунингдек, ызбек мумтоз адабиётида кенг тар=алган. Аммо фольклоршунос М.А.Сакали «Щурли=о ва Щамро» достони-

нинг сюжет асосини туркман хал= эртакларида деб кырсатади1. Бизнингча, бу сюжет кенг тар=алганлиги сабабли хал= орасида эртак шаклида щам ёйилган былиши мумкин.

Тад=и=отчиларнинг =айд этишларича, XVI-XVIII асрларда туркман хал= эпоси таркибида романик достонлар алощида тип сифатида шаклланган. Эпоснинг бу типи, бош=а хал=ларда былгани каби, хал= афсона ва ривоятлари, эртак ва щикоятларидан сюжет олганликлари ща=и=атга я=ин. Чунки мавзу, сюжет ва эпик мотивлар жищатидан туркман романик достонлари бош=а хал=лар романик достонларидан фар=ланмайдилар ва эпик анъанада бар=арор яшайдилар2.

Туркман хал= эпоси ща=ида фикр юритганда шуни алощида =айд этиш лозимки, ызбек хал= эпосида катта ырин тутган ва романик достон сифатида =араладиган “Гыры\ли” туркуми =ащрамонлик эпоси сифатида олиб =аралади. Шунинг учун «Гыры\ли» достонлари туркман эпосшунос-лигида романик достонлар сирасига киритилмайди.

Хулоса =илиб айтганда, романик достонлар туркман хал= эпоси таркибида XVI-XVIII асрларда юзага келиб, хал= эпосининг муста=ил типи сифатида эпик анъанада мустащкам ырин эгаллайди. Кыпгина туркман романик достонлари сюжети Хоразм вощасида кенг тар=алган эпик асарлар билан генетик ало=адорликка эга. Чунки туркман хал= бахшилари бу сюжетларни ызлаштириб куйлаганлар. Бу ыринда шуни айтиш керакки, Хоразм вощасида яшаган ызбек, туркман ва =ора=алпо= бахши щамда жировлари ижодий фаолиятида ю=орида =айд этилган сюжетлар муштараклик касб этади. Чунки ушбу регионда бахши ёки жировлар бу асарларни тингловчилар аудиторияси талабига кыра, яъни уларнинг миллий мансубиятига =араб, уч тилда - туркман, =ора=алпо= ва ызбек тилларида бир хилда ижро этганлар. Мана шунинг о=ибатида бу уч хал= эпосида муштарак сюжетга эга булган алощида достонлар =атлами вужудга келган. Ушбу щолатдан келиб чи=илса, туркман хал= романик достонлари сюжети шу заминда яшаётган уч хал=нинг щам муштарак эпик мероси саналаверади.

+ир\из хал= эпосида щам романик достонлар типи мавжуд. Биро= =ир\из эпосшунослигида бу типдаги достонлар «ижтимоий- маиший достонлар» атамаси билан юритилади. Бу достонларда =ир\из хал=ининг адолат, соф севги, ватанпарварлик, щалоллик ща=идаги \оялари куйланади. «Саранжи -Бокей», «Жаныш - Байыш», “Туштук», «+ырманбек», «Кожодаш», «Олтобай», «Эр Тоштук», «Кедей=ан», «Эр табылды» каби достонлар эпик мазмуни, образлари, \оявий-бадиий хусусиятлари билан ызбек романик достонларига жуда я=ин турадилар. Тад=и=отчиларнинг кырсатишларича, =ир\из ижтимоий-маиший достонлари асосан XVII -XVIII асрлардан кейин эпоснинг янги типи сифатида юзага келган1.

Жуда кып туркий хал=лар эпослари табиатида XVI асрдан кейин юз берган \оявий-эстетик щамда тарихий-структурал ызгаришлардан =ора=алпо= ва татар хал= эпослари щам четда =олмади.

Тани=ли кора=алпо= фольклоршуноси проф. К.Ма=сетов кора=алпо= эпосини тасниф этар экан, мазкур эпос таркибида ызбек романик достонларига мазмун ва шакл жищатидан мос келадиган достонлар мавжудлигини =айд этади. Аммо у бу достонларни «лиро -эпик» ва «ижтимоий-маиший» достонлар деб номлайди. Лиро-эпик достонларга у «/ариб оши=», «Саятхон ва Щамро», «Аши= Нажаб», «Щурли=о ва Щамро», «Тохир ва Зущра», «Лайли ва Мажнун», «Юсуф ва Зулайщо», «Гул ва Санубар» каби асарларни киритади. Ижтимоий-маиший достонларга у «Шарьяр», «Ширин ва Шакар», «Кеншайим», «Менгликал», «Зорли= ва Мунгли=» кабиларни киритади2.

Агар ди==ат билан кузатилса, проф.Ма=сетов таснифидаги щар икки гурущга мансуб асарларнинг аксариятини романик достонлар ташкил этишини кыриш =ийин эмас. Чунки эпик тасвирнинг реал во=еликка муносабати, образлар тизими, бадиий тасвирнинг характери жищатидан =оракалпо= щамда ызбек романик достонлари бир хил тарихий-структурал типологияни ташкил этади.

Хуллас, XVI-XVII асрлардан кейин жуда кып хал=лар эпосининг во=еликни бадиий тасвирлаш табиатида юз берган ызгаришлар кора=алпо= хал= эпосида щам юз берди, ани=ро\и, кора=алпо= хал= эпоси таркибида романик достонлар вужудга келди.

Татар эпосшуноси Ф.И.Урманчеев «Кози-Корпяч ва Баян сулу» эпосини лиро-эпик достон сифатида тавсифлайди, асарнинг яратилиш даврини XVII асрга тааллу=ли деб кырсатади1. Олимнинг мазкур эпосга берган тавсифидан келиб чи=илса, «Кози-Корпяч-Баян сулу» барча жищатлари билан ызбек романик достонлари билан бир хил типологик хусусиятга эга эканлиги маълум былади.

Озарбайжон эпосшунослигида щам хал= достонлари икки йирик гурущга бЫлинади. Булар: +ащрамонлик ва мущаббат достонларидан иборат. +ащрамонлик достонларига «Китоби Дада Горгуд», «Коро\лу», мущаббат достонларига эса «Тащир-Зущра», «Асли-Карам», «Ашыг /ариб», «Аббас

-Гулгаз», «Гул-Мащмуд»,«Лайли-Мажнун», «Валещ-Зар-

нигар», «Алихан-Пари», «Мащаммад-Гуландом», «Хан Чобан», «Султен-Гандиб» кабилар киритилади27.

Озарбайжон мущаббат достонлари эса во=еликнинг тарихийлиги ну=таи назаридан ызбек романик достонлари билан бир хил хусусиятга эга. Демак, щар икки хал= эпосларидаги фар= асар во=еалари тасвирида эмас, балки уларнинг таснифда бош=ача номланишидадир.

Турк фольклоршунослигида щам хал= щикоялари (достонлари) икки йирик гурущга ажратилади. Булар: 1. +ащрамонлик достонлари. 2. Оши= достонлари. Бу гурущга «Мирзейи Мащмуд», «Улфатин», «Дарди йы= ила Зулфи Сиёщ», «Алиф ила Мащмут», «Ашык /ариб», «Ашы= Ка-

рем», «+урбани», «Тащир Мирза», «Хаста Хасан», «Каражаоглан», «Видоди Хаста», «Щасан ила Ме-

щржан» каби достонлар киритилган1.

Хал= достонларини ю=оридагига ыхшаш тасниф этиш «Тощир ва Зущра» достони тад=и=и муносабати билан турк олими доктор Фикрат Туркмен томонидан щам такрорланади2.

М.+.Тахмасиб, Н.П.Боратов щамда Ф.Туркменларнинг =айд этишларича, таркибларида =адимги астрал мифлар мавжудлигига =арамай, мущаббат достонлари озарбайжон ва турк хал= достонлари таркибида XVI-XVII асрларда вужудга келган. Мана шу нарсанинг ызи кырсатадики, XVI асрдан кейин ызбек, =озо=, кора=алпо=, =ир\из, туркман, озарбайжон ва турк хал= эпослари стадиал тара==иётида янги бос=ич бошланди.

Бу эса мифлар, афсона ва эртакларни кенг эпик кыламда =айта ишлаш натижасида янги тарихий-структурал типдаги достонларнинг вужудга келиши билан характерланади. Албатта, хал= эпосида юз берган бу жараён хал= о\заки эпик анъаналарининг жонли ривожи щамда давомийлиги билан борли= щолда юз берди. То\ли Олтой, Сибир ва Узо= Шар=да яшовчи туркий хал=лар эпоси табиатида бу жараён кузатилмайди. Бундай щолат ушбу хал=лар о\заки эпик анъаналарининг аста-секин сыниши билан изощланади. Мана шу боис ушбу хал=лар эпосида романик достонлар юзага келмади.

Ю=оридаги кузатишлардан келиб чи=адиган хулоса шуки, романик достонлар ызбек хал= эпоси учунгина хос былган янги типдаги эпос былмай, у ырта Осиё, Волгабыйи, Кавказ ва Анатолияда яшовчи туркий хал=лар эпослари учун муштарак тарихий-структурал щодиса щисобланади. Ушбу хал=лар эпосларидаги романик достонларни =иёсий ырганиш тад=и=отимиз вазифасига кирмаганлиги сабабли биз ю=оридаги =ис=ача илмий сайр билан чегараланамиз ва ызбек романик достонлари ща -

=ида бащс юритамиз.

Романик достонлар сюжети манба ну=ти назаридан тащлил этилса, =уйидаги икки щолатни кузатиш мумкин. Биринчи щолат - соф о\заки анъана асосида куйланиб келинган романик достонлар. Буларга «Гыры\ли» щамда «Рустамхон» туркумига мансуб достонлар киради. Ушбу туркум достонлар таркибида щам мифологик ва эртак эпосига хос мотивлар мавжуд. Ушбу мотивлар достон сюжети ривожида маълум даражада иштирок этсалар щам, биро= умуман достонлар сюжети соф эпосга хослиги билан характерланади.

Иккинчи щолат – фа=ат эртак сюжетига асосланган романик достонлар. Буларга «Ширин билан Шакар», «Орзигул», «Тощир ва Зущра», «3евархон», «Болтакай ботир» каби достонлар мансуб.

Хал= афсона, ривоят, эртак ва мифларидан ози=ланиш романик достонлар учун =онуний бир щол эди. Чунки хал= орасида яшаб, ижод этган хал= бахшилари мещнаткаш омманинг адолат, ща=и=ат, эзгулик, соф мущаббат ща=идаги орзу-истакларини яхши билар эдилар. Бундай идеаллар эса хал= ижодининг ю=орида =айд этганимиз жанрларида баралла тараннум этилар эди, Шу боис хал= бахшилари ана шу жанрларни хал= эпоси таркибига синтез =илиб юбордилар. Натижада, эртак ёки ривоят, миф ёки афсонага тааллу=ли сюжет соф эпос =онун-=оидаларига мувофи= щолда =айтадан бадиий идрок этилди. Сюжет, композиция, шеър шакли ва наср характери, образлар тал=ини - барча-барчаси эпос талаблари ну=таи назаридан бутунлай =айта ишланди. Романик достонлар тара==иётида жанрлараро муносабат масаласида тыхталар экан, проф. Б.Саримсо=овнинг =уйидаги сызларини келтиришни лозим топдик: «... афсона, ривоят, эртак каби жанрлар шароит, талаб, эщтиёж асосида жуда кып ижодий актлар туфайли ысиб достон структурасига айланиши мумкин. Биро= ... бир жанр учун асос былган бош=а жанрлардаги тарихийлик диффузия жараёнида фа=ат эпик ячейка тара==иёти билангина эмас, балки щамма жанрнинг поэтик системаси, структураси ва функционал талабларининг ривожи билан бир =аторда ысиб ытади»1.

Маълум быладики, эртак ёки бош=а эпик жанр сюжетига асосланган романик достонлар сюжет манбасини механистик йыл билан ызлаштириб олмайди. Ана шу манбани хал= бахшилари эпос =онуниятлари асосида бутунлай =айта ишлайдилар, яъни эпик идеаллаштириш даражасида ижодий ривожлантирадилар. Мана шунга асосланиб айтиш мумкинки, эпоснинг интенсив ривожланиш бос=ичида романик достонларнинг бош=а эпик жанрлар материаллари асосида кенг эпик кылам касб этиши, янги-янги сюжетлар асосида ривожланиши =онуний бир щол эди ва мана шу хусусияти билан романик достонлар ызига хослик касб этдилар.

Ызбек хал= романик достонлари Ырта асрлар феодал жамияти шароитида яшаган аждодларимизнинг озод ва обод мамлакат, тинч ва фаровон щаёт, садо=атли севги ва бар=арор дыстлик, мардлик ва жасорат ща=идаги юксак идеалларини ифодаловчи йирик эпик асарлар сифатида юзага келди. Юксак идеал эса щамма ва=т реал щаётдан ю=ори туради. Шу боис романик достонлар сюжети щеч =ачон ани= бир тарихий во=е ёки шахс номи билан бо\ли= щолда изощланмайди. Улар идеалдаги во=еа-щодисалар, образлар фаолияти билан бо\ли= щолда изощланади. Мана шундан келиб чи=илса, романик достонларга хос етакчи хусусият кызга ташланади.

Ызбек хал= романик достонлари эпик универсиум табиати билан щам бош=а типдаги достонлардан фар=ланиб турадилар. Чунки =ащрамонлик ва тарихий достонлардаги эпик универсиум нисбатан тарихий ани=лиги билан ажралиб турса, романик достонлар универсиуми квазитарихий (кенг ми=ёсли тарихий) лиги билан характерланади.

Маълумки, эпик универсиум эпик дунё ызаги ва мощиятини ташкил этувчи эстетик категория щисобланади. Ушбу категорияни муайян сюжет =амровидан таш=ари щолатларда тад=и= этиб былмайди. Чунки хал= эпосининг щар бир намунаси ёки эпик туркумлик муста=ил эпик ижтимоий универсиумга эга.

Мощият эътибори билан эпик универсиум эпик во=елик, персонаж, давлат =урилмаси, сиёсий кучларнинг муайян эпик макон ва замондаги муносабатларидан ташкил топади. Шу боис муайян эпик универсиумни реал ижтимоий-тарихий щаёт билан эмпирик =иёслаб былмайди. Чунки романик достонлардаги эпик универсиум умумэпос универсиумдаги архаик =атламни ыз ма=сад ва вазифаларига мос тарзда сингдириб олган. Архаик эпик оламга хос универсиумга хос уру\, =абила тартиботлари, мифологик образ ва тасаввурлар романик эпосдаги нисбатан ани= универсиумга хос оила, давлатчилик =урилишлари, муайян этник урф-одат ва маросимлар билан уй\унлашиб кетади. Мана шунинг учун щам романик достонлардаги эпик универсиум тащлилида щар бир компонент алощида-алощида тащлил =илиниши лозим.

Романик достонлар эртак, афсона ва ривоят каби жанрлар материалини ызларига сингдириб олишларига =арамай, уларга хос эпик универсиумни щам маълум даражада са=лаб =олдилар. Биро= ана шу универсиум романик достонлар таркибида ызига хос тарихий, этник, маконий ва замоний марказлар сифатида тал=ин =илинади. Шунинг учун романик достонлардаги ижтимоий универсиум щеч =ачон реал универсиум сифатида =абул =илинмайди. Мана шу хусусияти билан романик достонлар ызбек хал= эпоси таркибида алощида ырин тутадилар.

Эпик универсиум табиати жищатидан романик достонларнинг ызига хослигини ана шу универсиум таркибидаги айрим компонентлар тащлили ор=али ёр=ин очиб бериш мумкин. Мана шу ма=садда биз =уйида ана шу компонентлардан айримлари ща=ида тыхталамиз. Улар: сюжет, =ащрамон, эпик макон ва замон кабилардан иборат. Мазкур компонентлардан эпик замон ва макон категорияси ишимизнинг иккинчи бобида алощида тад=и= этилади.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет