Салима мирзаева


РОМАНИК ДОСТОНЛАРДА ЭПИК +АЩРАМОНЛАРжүктеу 2.36 Mb.
бет4/10
Дата03.04.2019
өлшемі2.36 Mb.
түріМонография
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

РОМАНИК ДОСТОНЛАРДА ЭПИК +АЩРАМОНЛАР


Хал= достонларини эпик =ащрамонсиз, уларнинг фаолиятисиз тасаввур =илиб былмайди. Чунки эпик щаёт - макон, замон, ижтимоий во=еалар бевосита =ащрамон фаолияти ор=али ташкил топади ва биз учун энг мущими эпик мощият =ащрамон саргузаштлари туфайли намоён былади.

Ызбек эпосшунослигида эпик =ащрамон билан бо\ли= жуда кып масалалар В.М.Жирмунский, Щ.Т.Зарифов, М.Саидов, Т.Мирзаев, Б.Саримсо=ов, М.Муродов, К.Имомов, М.Жыраев, Ш.Турдимов каби олимлар томонидан анча жиддий тад=и= этилган. Шунга =арамай, романик достонлар =ащрамонлари, уларнинг ижтимоий, мифологик табиати ща=ида алощида фикр юритадиган айрим масалалар борки, биз диссертациямизнинг мазкур бобида бевосита ана шулар ща=ида бащс юритамиз.

Энг аввало шуни алощида =айд этиш лозимки, романик достонлар алощида олинган якка =ащрамонлар эпосидан иборат. Бундай хусусият, айрим тад=и=отчиларнинг =айд этишларича, Ырта асрлар Марказий Осиё, Европа ва Кавказорти, Сибирь ва Узо= Шар= хал=лари учун тарихий типологик щодиса щисобланади1. Шунинг учун щам деярли ызбек романик достонларининг барчасида алощида олинган якка =ащрамонларнинг саргузаштлари щикоя =илинади, щатто бу достонлар бевосита ана шу =ащрамонларнинг исмлари, уларнинг фаолияти, саргузаштлари билан номланади. «Гыры\лининг ту\илиши ва болалиги», «Щасанхон», «Муродхон», «Рустамхон», «Орзигул» «Балогардон», «Ширин билан Шакар», «Авазхоннинг ылимга щукм =илиниши» кабилар бунинг ёр=ин далилидир.

Умумхал= эпоси доирасида былгани каби романик достонлар =ащрамонларида типиклик ва индивидуаллик масаласи фольклоршунослигимизда мутла=о кун тартибига =ыйилмаган. Бунинг бош сабаби шундаки, кыпгина фольклоршунос ва адабиётшунослар наздида типиклашти-риш, индивидуаллаштириш масаласи фа=ат реалистик ижод типи учун хос щодиса былиб, бу масалани хал= эпосига, хусусан, романик достонлар =ащрамонларига нисбатан =ыллаб былмайди. Юзаки олиб щаралса, бу нарса ща=и=атга ыхшаб кетади. Лекин жиддийро= ёндашилса, хал= эпоси =ащрамонларида щам образ яратишнинг умумий эстетик =онунияти былмиш типиклаштириш ва индивидуаллаштириш ызига хос тарзда, ызига хос даражада амал =илишини эътироф этиш керак былади. Типиклаштириш ва индивидуаллаштиришнинг хал= эпосига хос даража щамда тарзини щисобга олган щолда =уйида биз ана шу масала хусусида ыз кузатиш ва хулосаларимизни баён этамиз.

Хал= ижодига хос коллектив бадиий тафаккур тарзи образни индивидуал идрок этишдан фар=ли ыларо= уни коллективнинг идеаллари асосида типиклаштиради. Бу идеаллар эса образни ыта кенг ми=ёсдаги типиклаштиришга олиб келади. Шу боис хал= эпосида типиклаштиришнинг ми=ёси ызига хослик касб этади.

Сюжетнинг соф бадиий ты=имадан иборатлиги, ана шу ты=има во=еалар мощиятида ифодаланган олийжаноб \оялар =амрови хал= эпосидаги типиклаштириш мезонини ташкил этади. Ривожланган феодализм даврида вужудга келган романик достонлар =ащрамонлари жамиятнинг олий таба=асидан келиб чи==ан типлар сифатида тасвирланади. +ащрамонларнинг бундай ижтимоий келиб чи=ишлари уларнинг ана шу шароитда барча =ийин юмушларни уддалай олишларига кафолат беради. Бу эса романик достонлар =ащрамонларининг хал= идеали доирасида типиклаштирилган тасвиридан иборатлигини тасди=лайди. Шу боис улар достонларда барча характер хислатлари шаклланган тайёр типлар сифатида ту\иладилар ва асар давомида ызларининг хислатларини бар=арор са=лаб =оладилар. Романик достонлардаги типларнинг ту\илган чо\ларидаё= ким былишлари, =андай улкан ва улу\вор ишларни амалга оширишлари ани= белгиланган былади. Улар, кып щолларда, \айри табиий тарзда ту\иладилар, ысиб-ул\айишлари, тарбия олишлари щам тез ва ызига хос равишда амалга ошади. Уларнинг аксарияти эса жуда ёш пайтларидаё= (олти-етти ёшларидаё=) илк жасоратларини намойиш этадилар.

Ыз ватанига, ёрига мущаббат ва садо=ат, адолат ва озодлик учун курашга камарбасталик, жасорат ва мардликка интилиш, дыстлик ва софлик учун курашиш каби олийжаноб идеаллар доирасида типиклаштириш романик достонларга хос образ яратишнинг ёр=ин намунасини ташкил этади.

Ызбек хал= эпосига хос типиклаштиришнинг бундай мезони ва хусусияти ща=ида проф. Щ.Т.Зарифов бундан анча му=аддам алощида тыхталиб ытган эди...1 +олаверса, реалистик типиклаштиришга =арама-=арши ыларо= фольклорга хос типиклаштиришнинг мавжудлиги, унинг турли жанрларда турлича во=е былиши ща=ида рус фольклоршунослигида бир =анча муло=азалар билдирилган-лиги бизга маълум2. Уларда щам хал= эпосига хос типиклаштириш асарда ифодаланган улу\вор \оялар =амрови билан белгиланган хал= идеали доирасида амал =илиши кырсатилган. Мана шундан келиб чи==ан щолда биз щам романик достонлар =ащрамонлари хал=нинг юксак идеаллари асосида типиклаштирилади, шу боис улар ижтимоий келиб чи=иши ну=таи назаридан аристократик таба=ага мансуб типлар сифатида тасвирланадилар, деган хулосага келдик. Чунки щали коллективдан шахс алощида ажралиб чи=маган бир пайтда омма ва шахснинг идеали бир былиши ани=. Бинобарин, шахс учун коллектив жасорати норма былса, коллектив учун шахс жасорати щам норма щисобланади.

Ызбек романик достонларидаги Гыры\ли, Кунту\миш, Муродхон, Рустамхон, Орзигул каби типлар ана шулар жумласидандир. Улар адабиётдагидек ани= ва бетакрор деталлар ор=али тасвирланмайди. Бундан кал, кыса, мастон ва айрим канизаклар (масалан, О==из) каби анъанавий образлар мустасно. Бундай образлар комик вазиятлар яратиш ма=садида таш=и =иёфа, хатти-щаракат, нут=ларидаги ызига хослик билан тасвирланадилар. Масалан, «Равшан» достонидаги кампир яланг оё= тиканларни писанд =илмай босиб кетаверади ва «р» товушини «й» тарзида талаффуз =илади. Аммо романик достонлардаги етакчи =ащрамонлар эса энг юксак идеаллар ну=таи назаридан тасвирланганликлари сабабли уларнинг индивидуал-лаштирилишлари щам нисбатан кенгро= ми=ёсларда амалга оширилган.

Гыры\ли - эпик мамлакат щукмдори, аммо турли юмушларни фарзандлари, =ир= йигити билан кенгашиб, уларнинг маслащатлари билан адо этади. У - кучли, довюрак, айёр ва турли =иёфаларга кира олиши, щамма ва=т щазрати Хизир, чилтанлар томонидан мущофаза =илиниши билан алощидалик касб этади. Бутун туркум давомида унинг ырнини щеч ким ололмайди, щеч ким уни алмаштира олмайди. Мана шу хусусият =ащрамоннинг романик эпос доирасидаги индивидуаллаштирилишини ташкил этади. Бундай ызига хослик-алощидалик Ащмад сардор, Авазхон, Щасанхон, Рустамхон, Асад ва Шодмон мерган каби образларнинг щар бирида кызга ташланади.

Демак, романик эпос =ащрамонлари тасвирида индивидуаллаштириш хал= эпоси эстетикаси талаб ва имкониятлари доирасида амал =илади; бундай индивидуаллаштиришни реалистик адабиётдаги индивиду-аллаштириш билан бир хил мезон щамда меъёрда ылчаш ва бащолаш мумкин эмас.

Маълумки, романик достонлар классик эпос сирасига мансуб. Классик эпосга хос хусусиятлар ща=ида фикр юритганда шуни айтиш керакки, хал= эпоси тара==иётининг ушбу бос=ичида эл-юрт тинчлиги, давлат ва щокимият учун кураш, элатпарварлик рущи кучлиро= акс этганлигини алощида таъкидлаш керак былади.

Дарща=и=ат, =ащрамоннинг щукмрон таба=адан танланиши феодал жамият шароитида бу таба=ага мансуб кишиларда щар =андай ишни =ила олиш имкониятининг мавжудлиги билан бо\ли=дир. Шунга =арамай, бу =ащрамонлар хал=нинг озодлик, адолат, жасурлик, мещнатсеварлик, ватанга мущаббат, дыстлик ва севгига садо=ат каби юксак идеаллари учун курашадилар. Шунинг учун щам хал= эпосига хос типиклаштириш индивидуал идеал ыз ифодасини топган жамоа идеали ор=али амалга оширилади.

Хулоса =илиб айтганда, ызбек хал= романик достонлари =ащрамонларини типиклаштириш реалистик адабиётдаги типиклаштиришдан кескин фар=ланади ва унинг соф \оявий-эстетик мезонлари ривожланган феодализм даври талаб щамда эщтиёжлари билан белгиланади.

Типиклаштириш образ яратишнинг =анчалик мущим талабларидан саналса, индивидуаллаштириш щам бу жараённинг мущим шартларидан бири щисобланади.

Индивидуаллаштиришнинг мощияти образнинг бетакрор ызига хослигини тасвирлашдан иборат. Мана шундан келиб чи=илса, романик эпоснинг барча =ащрамонлари ызларига хос ва бир-бирини такрорламайди. Гыры\ли-мард, жасур, а=лли ва тадбиркор; Чамбил учун, эл-юрт тинчлиги ва фаровонлиги учун, фарзандлари ва йигитлари та=дири учун Ыз щаётини аямайдиган тип, айни пайтда у -ыжар тип. Унинг жуда кып хислатлари романик достонлар =ащрамонлари билан типологик хусусиятга эга былса щам, биро= эпос тингловчиси ижро пайтида уларнинг щар бирини алощида ва бетакрор тасаввур =илади.

Одатда, индивидуаллаштириш =ащрамоннинг таш=и кыриниши, нут=и ва бош=а хислатларини ажратиб тасвирлаш билан амалга оширилади. Хал= эпоси щам бундай хусусиятдан холи эмас. Аммо индивидуаллаштиришнинг бундай талаблари романик достонларда ызига хос тарзда амал =илади.

Энг аввало, шуни алощида =айд этиш керакки, романик достонларда =ащрамонларнинг таш=и =иёфалари реалистик ифодаланиши, жамоа =изи=иши ва щу=у=ий нормалари ызини, кучсизро= былса-да, намоён эта бошлаши кабиларни проф. Б.Саримсо=ов алощида =айд этиб ытади1. Бу хилдаги типологик хусусиятлар романик достонларда кызга ёр=ин ташланади. Биргина «Гыры\ли» достонида уру\чилик билан давлатчилик \оялари =ориши= щолда ифодаланади. Масалан, Гыры\ли Ёвмитга, яъни ыз уру\дошлари щузурига келади ва Ёвмит мамлакати тахтига Урайхон вафотидан кейин щукмдор этиб тайинланади. Щазрати Хизир ва чилтанларнинг дуолари билан жума куни Ёвмит элида тепаликда Чамбил шащри барпо былади. Бу ерга =ир= уру\дан =ир= йигит келади, шащарнинг обод ва фаровонлиги сабабли кыплаб одамлар кычиб келадилар, мана шундай =илиб адолатли эпик юртга Гыры\ли щукмдорлик =илади. Ушбу фактнинг ызи кырсатадики, мазкур эпос уру\чилик тартиботлари барщам топиб, феодал давлатчилик тартиботлари =арор топган тарихий даврларда яратилган.

«Рустамхон» достонида эса =ащрамон О=тош мамлакатининг подшоси Султонхон оиласида ту\илган былса, «Орзигул» достонида =ащрамон Хосхона мамлакатида =орахон подшо щукмронлик =илган пайтда унинг оиласида ту\илади. “Ширин билан Шакар” достони =ащрамонлари эса =уён=и шащрининг щукмдори +осимхон ва унинг вазири оиласида дунёга келадилар. Бундай мисолларни кыплаб келтириш мумкин. Биро= биз учун энг мущими шундаки, романик достонлар =ащрамонларининг деярли барчаси омманинг аристократик таба=асида ту\иладилар ва уларнинг доимий атрибутларида щокимиятга эгалик =илиш устунлик =илади. Масалан, О=тош вилоятида Авалхон подшонинг оиласида дунёга келган Муродхон отаси ылгандан кейин етим =олади, тахтга бош=а бир кишини кытарадилар. Муродхоннинг подшозодалиги щамманинг эсидан чи=иб кетади. Бу орада Муродхон эр былиб етишади, подшо эса вафот этади. Акобирлар давлат =ушини учирадилар. =уш уч марта щам ытин териб юрган Муродхоннинг бошига келиб =ынади. Уни подшо =илиб тахтга ыт=азадилар.

Маълум быладики, подшо тахтининг вориси подшозода деган феодал тузум =онун-=оидаси давлат =уши воситасида амал =илади. Асосан эртак жанридан хал= достонларига ытган ушбу мотив заминида щам феодал тузум тартиботлари ифодаланган. Чунки романик достон =ащрамонининг белгиловчи атрибути-щукмдорлик, ю=орида кыриб ытганимиз, типиклаштириш тамойиллари асосидаги танланиш ор=али амалга оширилади.

Демак, романик достонлар классик эпос намунаси былганликлари учун уларда ривожланган давлатчилик тартиботлари, =ащрамонлари атрибутларида эса щукмдорлик сифатлари ани= акс эттирилган.

Классик эпос ани= хроника эмас, бинобарин, унинг щар бир =ащрамони ыз эпик биографиясига эга. Аммо бу биографияни ани= тарихий шахс биографиясига щам тенглаштириш мумкин эмас1. Эпик =ащрамон яратишнинг бу тамойили барча хал=лар эпосининг классик ривожланиш бос=ичи учун тарихий типологик щодисадир дейишга тыла асослар бор. Ди==ат =илинса, ызбек романик достонлари =ащрамонлари ыз биографияларига эга ва бу биографиялар бадиий ты=има характердаги во=еалар доирасида шаклланади. Шу боис уларнинг биографиясини ани= тарихий во=еалардан излаш мумкин эмас.

+ащрамон ва эпик мущит иштирокчилари бахшилар ва тингловчилар онгида реал =ащрамонлардек тасаввур =илинсалар щам уларнинг фаолияти тарихий во=еалар ичида кечаётгандек тасвирланса щам, биро= =ащрамон ва у иштирок этадиган во=еалар, хронотоп реал во=елик моделидаги соф бадиий ты=имадан иборат бЫлиб =олаверади.

Романик достонлар =ащрамонлари генетик жищатдан ызига нисбатан =адимийро= былган эпик анъаналар асосида вужудга келганлар. Бу анъаналар эса хал= афсона, ривоят ва эртак жанрларида шаклланган. Маълум быладики, романик достонлар =ащрамонлари мифология билан бевосита ворисийлик асосида эмас, балки билвосита ворисийликка эга. Агар романик достонлар =ащрамонлари мифология билан бевосита ало=адор былсалар, улар кучли, жасур ва эл-юрт бахти учун курашувчи оддий инсонлар эмас, балки щаётда у ёки бу нарсанинг илк кашфиётчиси ёки бошловчиси былган демиурглар (маданий =ащрамонлар) сифатида тал=ин этилган былур эдилар. Бундай щолни биз Ырта Осиё хал=лари тарихида илк бор Абул=осим Фирдавсийнинг «Шощнома»сида учратамиз. Дарща=и=ат, Каюмарс одамларни илк бор =орон\у \ордан ёру\ жойларга кычиради, уларни ози=-ов=ат тайёрлаш ва пиширишга ыргатади. Щушанг эса оловни кашф этади, темирдан буюмлар ясашга, одамларни чорвачилик ва де==ончилик билан шу\улланишга ыргатади. Тащмурас одамларни девлар тажоввузидан =ут=аради ва кишиларга ёзувни ыргатади. Шу боис унинг исмига «девбанд» эпитети =ышиб айтилади. Жамшид эса одамларни щайвонлар терисидан эмас, турли матолардан кийим кийишга, табобатга, кемасозликка ыргатади, эгар ясаш, бутун жамиятни кощинлар, котиблар, дещ=онлар ва щунарманддар каби таба=аларга ажратишга Ыргатади. Жамшид авлодидан былган Фаридун эса Защщокни Демобенд то\ига занжирбанд =илиб, мамлакатни ёвуз куч тазйи=идан =ут=аради ва мамлакатини уч ы\лига та=симлаб беради. Масалан, Кичик Осиёни (Румни) ва \арбни - Салмга, Чин ва Туронни - Турга, Эрон ва Арабистонни Иражга беради1.

Романик достонлар +ащрамонлари эса бундай маданий =ащрамонлар эмас, балки башарият эришган маданият меваларидан бащраманд былган, бар=арор ва ривожланган ижтимоий тузумда эл-юрт озодлиги, бахти ва фаровонлиги, севимли ёри йылида бащодирликлар кырсатиб, ыз ма=садига етувчи ща=и=ий инсонлардан иборат. Уларни идеаллаштириш ма=садида хал= ижодкорлари бир томонга ани= инсоний хислатлар, иккинчи томонга эса мифологик хислатлар бериб тасвирлайдилар. Шунинг учун щам романик достонлар =ащрамонларидан =адимги мифологик хислатларни, белги ва сифатларни =идириш \айри илмий хулосаларга олиб келади.

Романик достонлар =ащрамонлари \оявий-бадиий жищатдан реал щаёт билан, хал=нинг ижтимоий-щаётий тажрибасида ту\илган идеал \оялар билан чамбарчас бо\ли=ликда юзага келадилар ва яшайдилар. Шунинг учун романик достонлар сюжети таркибидаги мифологик мотивлар эртак ёки нисбатан =адимийро= эпик анъанага эга былган афсона ва ривоятлардан ытиб ызлашган.

Романик достонлар =ащрамонлари =ащрамонлик эпоси =ащрамонларидан фар=ли ыларо= муайян хал= та=дири ми=ёсидаги ижтимоий-сиёсий масалаларни щал этишда иштирок этмайдилар, улар доим севги, хал= озодлиги, ватан мудофааси ёки феодал сарой билан бо\ли= турли-туман саргузаштларда иштирок этадилар, ызларининг мардлиги, тадбиркорлиги, сабр-=аноати билан барча тыси=ларни енгиб, охир-о=ибатда мурод-ма=садларига эришадилар. Худди мана шу хусусият романик эпос =ащрамонларини =ащрамонлик ёки тарихий эпос =ащрамонларидан фар=лаб турадиган тарихий-типологик хусусият щисобланади.

Романик достонлар =ащрамонларининг ызаро муносабатлари, яъни ахло=ий нормалари феодал тузум талабларига мос келиш баробарида умуминсоний мощият касб этадилар. Чунки уларда патриархал ва феодал урф-одатлар билан ало=адор муайян уру\ ёки мамлакатга мансублик ва бу билан фахрланиш туй\улари, катталарга щурмат, йылда дуч келиб =олинганда саломлашиш, нотаниш кишиларнинг бир-бирларини сыраб-суриштириш ор=али танишиб олишлари, мансабга =араб муомала =илиш шакллари, хулласки, Ырта Осиё хал=ларининг феодал жамиятга хос этикет нормалари ыз ифодасини топган. Эпос =ащрамонлари ана шу мезонларга амал =илишнинг энг юксак намуналарини намойиш этадилар. Биро= айрим щолларда улар ызлари ща=ида душман юртига маълумот бериб =ыймаслик учун онгли равишда этикет нормаларини бузадилар - ызларининг кимликлари ва =айси юртдан келганликлари ща=ида ноты\ри маълумот берадилар.

Ызбек романик достонларида ота-она ва фарзандлар ыртасидаги муносабатлар ыта юксак даражадаги инсоний ахло= нормалари асосида тасвирланган. Ота-она хощиши ёки насищати фарзанд учун бажарилиши шарт ва му=аррар былган =онун щисобланган. Бунинг ёр=ин мисоли сифатида Гыры\ли ва унинг асранди фарзандлари Авазхон, Щасанхонлар ыртасидаги муносабатни, «Рустамхон» достонидаги Рустам ва онаси Щуройим ыртасидаги щавас =илса арзигулик муносабатни кырсатиш мумкин.

Романик достонлар =ащрамонларининг маънавий-ахло=ий нормаларида душманларга, хиёнаткор ва сот=инларга шаф=атсиз былиш; дыстларга, камба\ал ва ночорларга, ноща= хырланганларга мещр-шаф=ат кырсатиш, олийщимматлилик =илиш мущим ырин эгаллайди. Чунки эпос =ащрамонларининг маънавий-ахло=ий нормалари ани=, бир-бирига зид икки мезон билан белгиланади. Булар «ызиники» ва «бегона» тамойилларидан иборат былиб, «ызиники»га =ащрамонга бевосита =арашли ва у симпатия билдирган барча персонажлар, «бегона»га эса =ащрамонга душман ва унинг антипатиясига мансуб персонажлар тааллу=ли. Шу боис романик достонларда ыртамиёна ечим ва хулоса йы=. Шунинг учун хал= достонларида персонажларга бериладиган мукофот, уларга кырсатиладиган илтифот ва марщамат =ай даражада ю=ори былса, этикет мезонларини бузган ёки ахло=ий нормаларга хилоф иш =илган персонажларга бериладиган жазо чоралари щам шу даражада =атти= ва шаф=атсиз былади. Бунинг сабаби шундаки, эпик =ащрамонлар мощият эътибори билан эмпирик(соф щаётий кузатишлар) нормалар асосида эмас, балки эпик анъана, сюжет, эпик концепция талаблари асосида фаолият кырсатадилар.

Хулоса =илиб айтганда, романик достонлар =ащрамонлари, бир томондан, ызларида хал= рущи ва миллий хусусиятларни мусаффо са=лаганликлари билан ыта щаётийлик касб этсалар, иккинчи томондан, улар эпик анъана ва эпосга хос му=обилликлари билан кучли шартлилик хусусиятига эгадирлар. Шу боис уларнинг тащлилида индивидуал ёндашув икки хил типология доирасида иш кыриш лозимлигини унутмаслик шарт.

Классик эпос намуналари сифатида романик достонларнинг =ащрамонлари ыз хислатларига мос щолда номланадилар. Бу номланиш маълум даражада шартли ва щеч =андай тарихий мощиятга эга эмасдек туюлсалар щам, аслида романик достонлардаги щар бир =ащрамон исмининг ыз маъноси, ыз мощияти ва ызига хос эпик вазифаси бор. Масаланинг ана шу томонларини маълум даражада ёритиш ма=садида биз =уйида романик достонлар =ащрамонларининг номлари ща=ида =ис=ача тыхталиб ытишни лозим топдик. Ызбек хал= романик достонлари сирасида «Гыры\ли» туркуми белгиловчи мав=е эгаллаганликлари сабабли дастлаб Гыры\ли номи ща=ида ыз мулощазаларимизни билдиришни лозим топдик.

Эпос =ащрамонларининг исмлари, кып щолларда, муайян эпик намуна ёки туркум достонларнинг \оявий-бадиий мощиятини белгилаб беради. Шунга =арамай эпосшунос-лигимизда эпик =ащрамонларнинг номланиши, номланиш принциплари ща=ида бирорта щам илмий кузатиш ёки тад=и=отлар учрамайди.

Бизнинг ызбек романик достонлари =ащрамонларининг исмлари юзасидан олиб борган кузатишларимиз эпик =ащрамонларнинг номланишида ягона бирор =онуният йы=лигидан далолат беради. Шунга =арамай, романик достонлар =ащрамонларининг исмлари турли сабаб ва асосларда =ыйилганлиги ща=ида баъзи хулосаларга келиш мумкин.

Хал= достонлари фа=ат идеал =ащрамонларга асосланганликлари учун уларнинг исмлари щам идеал мезонлар талабларига мос келишлари шарт. Бундай мезонлар эса, бизнингча, =уйидагилардан иборат.

1. +ащрамон исми соф мифологик тасаввурларга асосланади, аммо у антропонимик характер ва тал=инга эга. «Гыры\ли» туркумидаги Юнус пари, Мис=ол пари, Гулнор пари кабилар бундай образларнинг ёр=ин мисоли была олади.

2. Соф антропонимик характерга эга былган, аммо мифологик тал=ин =илинишга мойил =ащрамонлар исмлари. Масалан, Малика айёр, Щасан кылбар, Щасан Чопсон, Щасан Якдаста кабилар.

3. Соф антропонимик тал=ин ва характерга эга былган, аммо \айри табиий ту\илиши туфайли уларнинг биографиясини мистификация =илиш анъанаси билан бо\ли= щолда =ыйилган исмлар. Масалан: Гыры\ли каби.

4. Бош=а хал=лар эпик анъанасида машщур былган эпик =ащрамонларнинг исмлари таъсирида номланган исмлар. Масалан, Рустамхон.

5. Хал=нинг эзгу ниятлари, истаклари асосида номланган эпик =ащрамонлар. Масалан: Муродхон, Орзигул, Интизор, Ширин, Шакар кабилар.

6. +ащрамоннинг мардлигини, шижоатини, касб-щунарини эпик метафоралаш асосида =ыйилган исмлар. Масалан: Балогардон, Хушкелди, Шо=аландар, Шозаргар кабилар.

Ю=оридаги =айдлардан маълум быладики, романик достонлар =ащрамонларининг номланишида турлича сабаб щамда асослар мавжуд. Бу нарсани бевосита Гыры\ли исми щам тасди=лайди.

Ырта Осиё, Кавказорти ва Идил быйларида яшовчи жуда кып туркийзабон, шунингдек, туркий былмаган хал=лар эпосида белгиловчи ырин эгаллаб келаётган Гыры\ли ща=идаги эпик туркум ва бу туркумнинг вужудга келиши щамда ривожини таъминлаган =ащрамон - Гыры\ли номи, унинг англатган маънолари ща=ида бир неча тал=инлар, тахмин ва фаразлар юзага келди. Щозирги пайтда бу эпик ном ща=идаги фикрлар шу даражада чалкашликлар гирдобига тушиб =олдики, унга =ыл урган щар бир тад=и=отчи ыз тахминини исботлаш учун чыкаётган одам хасга щам ёпишганидек етти ухлаб тушга кирмайдиган тафсилу далилларни рыкач =илишдан тоймаётирлар. Бундай тафсилу далиллар эса хал=нинг на тил тарихига, на унинг фонетикаси, на морфологияси =онуниятларига, на эъти=одий тасаввурлар тизимига мос келади. =ис=аси, улар ыз даъволарида бирорта щам а=л бовар =иладиган, кишини ишонтира оладиган далил келтира олмайдилар.

Энг аввало, шуни алощида таъкидлаш лозимки, сыз ёки исм этимологияси ща=ида фикр юритиш учун тад=и=отчи щар томонлама мукаммал билимга эга былиши, ыз =арашини ани= фактлар асосида изчил, манти=ли асослаб бериши шарт. Этимологик тал=инда сызнинг семантик асоси, унинг тарихий тадрижига суянган щолда иш кыриши, сызнинг шаклий ыхшашлигига берилмаслиги, тил системалари талабларини унутмаслиги лозим. Бизнинг назаримизда, фольклоршунос Ш.Турдимовнинг “Гыры\ли номи хусусида”1 номли ма=оласида бир =анча бащсли ыринлар мавжуд.

Унинг фикрича, «гыр, =ир, =ыр, \ор» сызлари ёру\лик, нур, =уёш, то\, =абр, \ор, ерости дунёси билан ало=адор маъноларни англатувчи ягона бир ызакка бориб бо\ланади. Аслида бундай =араш озарбайжон олими М.Сейидов томонидан ол\а сурилган былиб, кейинро= ызбек материали асосида проф. М.Саидов, Т.Щайдаровлар бу =арашни ривожлантиришга интиладилар2. Шу маънода Ш.Турдимов-нинг ма=оласи фольклоршуносликда бутунлай янгилик эмас.

Демак, проф. М.Сейидовнинг фикрини ызбек олими проф. М.Саидов олган, ундан Т.Щайдаров ва ундан Ш.Турдимов олиб, ызларича ривожлантирмо=чи былганлар.

Озарбайжонлик проф. М.Сейидовнинг барча тад=и=отларида фольклор образлари, айрим сыз ва атамаларни ытга, =уёшга ало=адор генетик илдизларини очишга интилиш тамойили етакчилик =илади. Бу яхши нарса, аммо у баъзан бу тамойилга шу даражада берилиб кетадики, асли ызаги бош=а тилларга бориб та=алувчи сызларни щам туркийлаштиришга щаракат =илади. Бир мисол. Туркий ва форс-тожик тилларида кенг =ылланиладиган соф арабча “иш=” сызини у туркий тиллардаги «яшыг» (=уёш) сызига ало=адор деб тал=ин =илади1. Щолбуки, «иш=», «оши=», «ушшо=» каби бир ызакка мансуб сызлар араб тилидан бош=а тилларга ытиб ызлашган. Туркий, араб ва форс-тожик тилларини мукаммал билган Алишер Навоийдек дащо щам ызининг «Лайли ва Мажнун» достонида «иш=» ( ﻕﺸﻋ ) сызини =уйидагича тавсифлайди:

Быйнум уза «айн»ин айлагил тав=,

«Шин»ин =ил ичига шуълаи шав=.

«=оф»ин манга айла кы=и андущ,

Кынглумга \амини кыщ то кыщ.

Уч ну=тасин шарора айла,

Иккисини икки хора айла2.
«Айн» товуши билан бошланадиган сызни ноты\ри изощлаш ва сунъий равишда туркийчалаштиришдан бирор наф бормикан? Аксинча, бундай изощ ва этимология кишилар онгида ноты\ри тасаввур ту\диради, тузатиб былмас чалкашликлар келтириб чи=аради-ку?! Агар «иш=» сызи арабча былмаганда, туркий тилларга умуман хос былмаган сызнинг флектив уялари-иш=-оши=-ушшо= каби наму-налари =аердан олинган? Ыз-ызидан маълум быладики, проф. М. Сейидов ани=лаган этимология ноты\ри. Бундай тал=ин унинг “Хызыр” сызи этимологияси ща=идаги =арашларида щам мавжуд ва алощида тад=и=от талаб этади.

Энди Гыры\ли исми ща=идаги тал=инларга тыхталамиз.

Т. Щайдаров Гыры\ли «=абр фарзанди» тушунчаси туркий хал=лар ономастикасида ызини о=лай олмайди, деб щисоблайди. Унинг бу фикрларига мутла=о =ышилиб былмайди. Чунки у мавжуд фактларни ызининг ноты\ри тал=инини изощлашга хизмат =илдиришга быйсундиради. Щолбуки, туркий хал=ларда инсоннинг =андай шароитда, =аерда, =андай ту\илишига =араб, бирор истак англатиш каби маъноларда исм =ыйиш щоллари кенг тар=алган. «Булбул ы\ли», «Пылат ы\ли», «Бой ы\ли», «Чаман ы\ли», «Эр ы\ли», «Бозор ы\ли» ёки «Бозорбой», “Болтавой”, “Тешавой”, “Ыро=вой” каби номланишлар туркий хал=ларда кенг тар=алган. Шу маънода Гыры\ли исми щам ономастик аналогия щодисасидир.

Т.Щайдаровнинг «эр ы\ли» сызи ща=идаги изощига келганда шуни айтиш керакки, у туркий тиллар тарихий фонетикасини яхши билмайди. Акс щолда, «эр» сызини у “ir” сызи билан ало=адор эмаслигини ва бу сыз =ыши= маъносини англатмаслигини яхши билган щамда «=адимги туркий тиллар лу\ати»нинг 219-сащифасидаги “ir” сызига ишора =илган быларди. Чунки «=ыши=» сызи =адимги туркий тилда “ir” эмас, балки “ir” сызи билан ало=адордир. «Эр» сызи эса =адимда «еr» тарзида ёзилган1.

«Гыры\ли» сызининг «=уёш ы\ли» маъносини ифодалаши ща=идаги Т.Щайдаровнинг фикрига =ышилиб былмайди. Чунки унинг бу борадаги далиллари илмий асосга эга эмас. Айни мана шу асоссиз фикрни Ш.Турдимов щам давом эттиради.

У =озо= шоири Ы.Сулаймоновнинг Гор-кл-=уёш ы\ли ща=идаги мавщум фикрига асосланиб, ызбек Гыры\ли образини щам «Гор-кл»га олиб бориб бо\лашга щаракат =илади. Бизнинг назаримизда, бундай =иёслаш асосида фа=ат шаклий ыхшашлик ётибди, холос. Чунки бу фикрни тасди=лайдиган бирорта щам илмий далил йы=.

+адимги мисрликлар мифологиясининг улкан билимдони М.Е.Матъенинг кырсатишича, Мисрда =уёш тангриси Амон-Ра былган. «Гор» эса тирик мавжудотнинг худоси былиб, у олий худолар ты==излиги таркибига кирган Осириснинг ы\лидан иборат2. Ш.Турдимовнинг «Гыры\ли» исми билан юнонларнинг Геракл исми бир асосга бориб бо\ланади деган фикри щам ты\ри эмас. Чунки Геракл-Геркулос исмлари «фав=улодда куч-=удрат эгаси, пащлавон» маъноларини англатади3.

+адимги туркий тилда ща=и=атан щам «ку» сызи мавжуд былиб у икки маънони англатган: 1) хабар; 2) шущратли, номдор1. Бу маънолар бурият олими С.Ш.Чагдуров томонидан щам алощида =айд этилган2. +адимги туркий тош битикларида эса «ку» сызининг фа=ат хабар маъносигина учраши кырсатилади3.

Модомики шундай экан, Ш.Турдимов =уёш маъносидаги «ку» сызини =аердан кашф этди? XI асрнинг машщур тилшуноси Мащмуд Кош\арий щам ыз лу\атида «=уёш» сызини «кун» деб кырсатади4. Бу нарса туркий тилларда туб ызакли от туркумига мансуб сызлар аксарият щолларда ундош товуш билан якунланишини англатмайдими? Бинобарин, “кун” сызидаги «н» ясовчи =ышимча эмас ва бу сыз «кыз» «кыр» сызлари билан ызакдош эмас. Бу ыринда фа=ат «кыз» «кыр» сызларигина ызаро генетик ало=адор холос. Чунки от туркумидаги «кыз» сызи тарихан феъл туркумидаги «кыр» сызидан, яъни сыз охиридаги «р» товушининг «з» товуши билан алмашиниши о=ибатида юзага келган. Тарихан олиб =аралса, туркий тилларда жуда кып сызлар ызаги феъл туркумига тааллу=ли эканлигини кыриш =ийин эмас. =ис=аси, «кун» сызи «ку» сызидан ясалмаган, у ыз щолида туб сыз, ясама эмас. Этимологияда эса шакллар ыхшашлигидан эщтиёт былмо= лозим.

Ш.Турдимовнинг «Гыры\лининг иккинчи номи «Равшан» эса даврлар ытиши билан Гыр/кыр сызлари ифодалаган =адимий ёру\, ойдин, нур маънолари аста-секинлик билан архаиклаша бошлагач, сынгги изощ сифатида пайдо былган», деган фикрига щам =ышилиб былмайди. Ажабо, сызнинг маъноси щам архаиклашадими? Агар “гыр/кыр”нинг маънолари архаиклашса, равшан маъносини ифодала-

мас эди-ку? Бизнингча, у гыр/кыр сызларининг шаклини назарда тутаётибди шекилли. У щолда, тад=и=отчи, «равшан» сызининг туркий эмас, балки форсча-тожикча сызлигини билмаса керак. Мана шунинг учун «равшан» сызи гыр/кыр сызининг бир тилдаги синоними была олмайди. Чунки ёру\, нур маъносини ифодалаган гыр/кыр сызлари умуман =адимги туркий тилда йы=. Агар былса эди, Ш.Турдимов ишончли манбалардан бирорта мисол келтирган быларди. Кыриниб турибдики, Ш.Турдимовнинг даъволари асоссиз. Назаримиз-

да, у Т.Щайдаровнинг ноты\ри фикрларига асосланиб ызи щам чалкашиб кетганга ыхшайди.

Ноты\ри фараз тад=и=отчини сохта далиллар келтиришга щам мажбур этади. Ш.Турдимовнинг келтиришича, ыз тимсоли былмиш =уёш ы\ли - Гыры\ли =иш пайтида ер остида нариги дунёда ул\айиб, кейин ер юзига чи==ан эмиш. =уёш тангрисидан-илощий нурдан щомила топган =ащрамоннинг онасини, щомила олти ойлик ва=ти ер ости - ызга юрт тангриси ы\ирлаб кетган эмиш. Ыйлаб топилган сохта бу миф Щилолойнинг вафоти ва Гыры\лининг гырда ту\илишига келтириб бо\ланади. Унингча, бу миф достон сифатида икки йыналишда кыринар эмиш. Биринчиси =ащрамоннинг гырда ту\илиши, иккинчиси - Гыры\лининг Райщон арабнинг =изини олиб келиши. Биринчи йыналиш-ку =ащрамоннинг ту\илишига ыхшаб кетади, аммо иккинчи йыналишнинг =ащрамон ту\илиши билан =андай ало=аси бор? Ты\ри, Райщон араб юрти - ызга юрт, аммо унинг ту\илишида бу юртнинг мутла=о ащамияти йы=. Бунинг устига, достонда Гыры\лининг отаси Равшан деб ани= кырсатилади-ку? =андай =илиб у нурдан яралган былсин?

Бизнингча, Ш.Турдимовнинг энг катта хатоси шундаки, у романик достонларни ёки улар таркибидаги мифологик мотивларни ты\ридан-ты\ри =адимги мифология билан бо\лашга, архаик мифлар семантикаси билан изощлашга щаракат =илади. Щолбуки, романик достонлар - классик эпос намунаси, яъни хал= эпоси ривожининг иккинчи стадиясига тааллу=ли. Бинобарин, улар мифология билан бевосита эмас, балки билвосита ало=адор. Бу дегани мифология романик достонларга афсона, ривоят ва эртак жанрларида =айта идрок этилиб ытган деганидир. Шу сабабли бу достонлардаги мифологик мотивларни ю=орида =айд этилган жанрлар \оявий-эстетик тамойиллари ор=али изощлаш ты\риро= былар эди.

Ю=оридагилардан келиб чи=адиган хулоса шуки, гыр/кыр/=ыр/=ир/\ор сызларининг генетик жищатдан бир маънога бо\ланишлари ща=идаги фикрлар мутла=о асоссиз ва илмий жищатдан далилланмаган.

Т.Щайдаров эса Гыры\лининг эр ы\ли эканлигини тасди=лаш учун уни ер ости дунёсининг шощи Эрлик билан бо\ли=ликда изощламо=чи былади. Бунда у =ащрамоннинг макон ва замонда бир хил щаракат =ила олишини далил сифатида келтиради1. Биро= у Эрликнинг ёвузлик, дащшат тимсоли эканлигига ащамият бермайди2. У ыз фикрининг тасди\и сифатида “Малика айёр” достонидаги ер ости дунёсининг ажойиботлари, Авазнинг олмага =ыл чызиши ва олма шохларининг кытарилиб кетиши кабиларни келтиради. Агар «Малика айёр» достони ди==ат билан ы=илса, Торкистонга Авазхон билан Шо=аландар (Гыры\ли) ва Шозаргар тушадилар, холос. \ирот ва мерганлар ер юзида =оладилар. Аваз =ыл узатганда шохлари кытарилиб кетадиган олмалар ер ости дунёси Торкистонда эмас, балки ер усти дунёсидаги =алайи =ыр\онда учрайди. Бинобарин, Гыры\ли билан Эрликни тенглаштириш, щаттоки =иёслашга ырин щам йы=.

Щар =андай илмий тахмин ва фараз муайян асосга, далилга таяниши лозим. Ана шундагина фаразнинг илмий =иммати, ащамияти былади. Т.Щайдаров проф. М.Саидовнинг «Кыр» номи «+ур» шаклида щам =ылланилган былиши мумкин деган эщтимолига асосланиб, ызича илмий кашфиёт =илмо=чи былади. Аммо бунинг уддасидан чи=а олмайди. Чунки у асоссиз эщтимолга суянади. Фанда ани= фактлар, ани= далилу исботлар мущим. Шундай экан, =уру= тахмину эщтимоллар билан щеч нарсага эришиб былмайди.

Ю=орида билдирилган мулощазалардан келиб чи=адиган хулоса шуки, Гыры\ли ани= ижтимоий образ былиб, унинг юзага келишида айрим мифологик унсурлар иштирок этган, холос. Бундай синкретизм эса романик достонларда афсона, ривоят ва эртаклар таъсири натижасида вужудга келган. Шу боис Гыры\ли образини бутунлай мифик образ сифатида тал=ин этишга щожат йы=.

Хал= эпоси щар бир щодиса ёки во=еани ызининг эстетик =онуниятлари ор=али акс эттиради. Эпосдаги макон, замон ва =ащрамон фа=ат эпик идеаллаштириш, эпик анъана ва билим асосида тасвирланади. Туркий хал=лар, жумладан, ызбек романик эпосидаги Гыры\ли номи тарихан довюрак, жасур маъносини англатувчи Кыр сызидан олинганлиги» ща=идаги марщум акад. В.М.Жирмунский, проф Щ.Т.Зарифов ва шевашунос А.Ишаевларнинг =арашлари1 ты\ри деб щисоблаймиз. Гыры\ли номининг «гырда ту\илган» маъносини англатишига келсак, бу нарса хал= эпосига хос тал=ин ва ызбек «Гыры\ли» туркуми учун мазкур тал=ин ызини о=лайди2.

Гыры\ли номининг ушбу маъноси мазкур туркумга мансуб достонлардаги бош =ащрамоннинг адо этган вазифалари, \оявий-бадиий йыналиши хал= эпосининг эстетик идеалларига тыла мос келади. Унинг “гырда ту\илган” маъносидаги тал=ини эса хал=нинг орзу-умидларини ташувчи идеал образнинг куч-=удратини, олийжаноблигини асословчи \айри табиийлик, чилтанлар ва Щазрати Хизр каби кучлар щомийлигига эга былган =ащрамон эканлигини тасди=лайди.

«Гыры\ли» образи ва у билан бо\ли= достонлар сюжетининг тарихий асослари масаласида проф. Х.Г.Корогли анча изланишлар олиб борди. Хусусан, унинг Туркманистон фанлар академияси =ылёзмалар институти фондида са=ланаётган «Кёроглы» эпосининг =ылёзмасига асосланиб айтган фикрлари ди==атга сазовордир. Мазкур =ылёзма 1856 йилдан кейин битилган былиб, бутун асар 28 мажлисдан ташкил топган.

Х.Г.Корогли ушбу =ылёзмани тани=ли фольклор, этнография ва тарихий материаллар тыпловчиси Ходзько томонидан 1842 йилда ёзиб олинган =ылёзма билан, XVII асрда яшаган арман тарихчиси Аракел Тавризийнинг тарихий =айдлари билан, XVII асрда яшаган турк сайёщи Авлиё Чалабийнинг маълумотлари билан =иёслаб ырганиб, «Гыры\ли» эпосининг \арбий версияси ХVI-XVII асрларда юз берган жалолийлар щаракатига оид во=еаларни акс эттиради, Гыры\ли номи эса ана шу щаракатнинг ращбарларидан бирининг номидан олинган, деган хулосага келади1.

Ушбу хулосага келишда у учта асосга таянади: 1) эпик во=елик ва тарихий во=еалар уй\унлиги; 2) мусулмон дунёсидаги суннийлар ва шиалар ыртасидаги низолар; 3) жалолийлар щаракати ращбарларидан бирининг Гыры\ли номи билан аталиши. Шунга =арамай, проф. Х.Г.Горо\ли щамма ва=т щам ыз =арашларида мущим тура олмайди. Жумладан, у «Фольклор жанрлари спецификаси» тыпламидаги ма=оласида Гыры\лининг тарихий асослари ща=ида =из\ин мулощаза юритиб келиб, бирдан бутунлай бош=а хулоса билдиради.

Ани=ро\и, у Гыры\ли эпосининг сюжетидан тарихий прототиплар =идиришга щожат йы=, дейди.

Маълум быладики, тад=и=отчи ызи ырганган эпик материал билан тарихий во=елик ыртасидаги бо\ли=ликни тыла ва ани= идрок эта олмайди. Кып ыринларда сюжет билан тарихий во=елик ыртасида бо\ли=лик =идирган, тарихий шахслар билан эпик =ащрамонлар ыртасида ало=адорликлар топган олим нега бундай иккиланишлар орасида довдираб =олди?

Бунинг бош сабаби шундаки, хал= эпоси - хал=нинг бадиий тарихи, ундан ани= тарих =идириш щеч =ачон ишончли натижа бермайди. Х.Г.Коро\ли Гыры\ли эпосининг сюжетларини турли-туман тарихий во=еалар билан =иёслаб, баъзан эпик во=еликдан тарихий во=еаларга мос келувчи параллеллар топса щам, биро= умумий хулосаларга келишда хал= эпосининг эстетикаси, тарихийлик тамойилларидан чекина олмайди, уларга =арши бора олмайди.

Бундай щолатни академик Б.А.Карриевнинг тад=и=отларида щам учратамиз. У Гыры\ли образининг тарихий асослари ща=ида тыхталар экан, =уйидагиларни ёзади: «Таким образом, если даже воздерживаться от отождествления героев, «Кер-оглы» с конкретными историческими личностями, нельзя не признать того факта, что именно события ХVI-ХVII вв. в Южном Азербайджане легли в основу сказаний о народном мстителе, подобном Кёр-оглы!»1.

Шу китобнинг бош=а бир ырнида эса =уйидагиларни ы=иймиз: “Мы полагаем, что все это самостоятельностью версии, но генетически они восходят к южноазербайджанской версии сказаний о вожаке антифеодальных восстаний храбром Кёр-оглы”2.

«Гыры\ли» эпоси, унинг =ащрамони Гыры\ли ща=идаги бундай бир-бирига зид =арашлар мавжудлиги табиий. Чунки, биринчидан, хал= эпосида хал= тарихида кечган улкан во=еалар ызига хос тарзда ыз ифодасини топади. Лекин бу бадиий ифода ани= тарихий шахс, тарихий вазият, тарихий макон ва замонда эмас, балки уларнинг бадиий шаклида акс этади. Иккинчидан, эпос =ащрамони - идеал =ащрамон ва унинг шущрати хал=ни бутунлай мафтун этиши щам табиий. Бинобарин, эпос ани= тарихий во=еликдан ыз =ащрамони учун исм олмайди, аксинча, эпосдан хал= ыз фарзандлари учун исм олади. Чунки машщурлик барчани эпос =ащрамонига мащлиё этади, барчани унга сажда =илишга мажбур =илади. Мана шундан былса керак, жалолийлар щаракати ращбарларидан бирининг номи Гыры\ли былса ажабланмаслик керак ва бундан эпос таркибидан ани= тарихийлик =идириш мумкин эмас. Учинчидан, щар бир миллий версия ызича муста=ил эпик концепцияга эга. Шу боис Жанубий Озарбайжон ва Анатолиядаги мазкур эпос версияларидаги тал=инлар билан “Гыры\ли”нинг ызбек версиясидаги тал=инлар, тарихийлик ва бадиийлик нисбати турлича былиб, биз ыз версиямиз асосига ани= тарихий шахс ва во=еаларни =ыя олмаймиз.

Ю=орида билдирилган мулощазаларга асосланиб, Гыры\ли образи ща=ида =уйидагича хулосаларга келиш мумкин.

1. Ызбек «Гыры\ли» достонлари ХVI-ХVII асрларда юзага келган экан, ушбу туркум достонлари учун асос былган Гыры\ли образи щам бевосита мана шу даврларнинг мащсули былиши лозим. Ушбу номнинг маъноси эса =адимги туркий тилдаги довюрак, жасур маъноларини англатувчи «Кур» сызига ты\ри келиши ща=и=атга я=ин. Чунки бевосита мана шу маъно образнинг эпик вазифасига тыла мос келади.

2. Гыры\ли образи - идеал образ. «Идеал» эса французча ideal сызидан олинган былиб, энг мукаммал, намуна, ма=сад сари интилишнинг олий шакли демакдир. Образ эпик идеал намунаси былгач, у иштирок этадиган во=еалар щам идеаллаштириш тамойиллари асосида тасвирланади. Бинобарин, нарса ва щодисаларни реал во=еликда былмаган хислатлар асосида тасвирлаш идеаллаштиришнинг намунасини ташкил этади. Гыры\ли щам ызининг барча хислатлари билан ХVI-ХVII асрлар реал тарихий шароитида былмаган, аммо хал=нинг идеалида мавжуд былган эпик =ащрамондан иборат.

Гыры\ли одил щукмдори, элпарвар, юртпарвар ва ыз даврида мамлакатни демократик мезонлар асосида (=ир= йигитдан иборат дружина ва кенгаш) бош=арувчи юрт эгаси ща=идаги хал=нинг идеалларини ызида мужассам этган. Шунинг учун у ытда куймас, сувда чыкмас, довюрак, тадбиркор щукмдор сифатида тасвирланади. Бундай хислатни эса хал= эстетикаси унга афсона, эртак ва мифлардан олиб берди. Улар =уйидагиларда кызга ёр=ин ташланади: а) \айри табиий ту\илиш. Биби Щилол =орнида олти ойлик щомила =олган Гыры\ли онаси вафот этгач, гырда ту\илади ва гырнинг ыпирилган тешигидан чи=иб, шу атрофда ытлаб юрган бияни эмиб вояга етади. Ылик она =орнидан ту\илиб, гырдан чи=иб бияни эмиб ул\айиш =ащрамоннинг оддий инсон эмаслигидан, унинг хал= идеали талаблари асосида вужудга келганлигидан, бинобарин, бу =ащрамондан улкан ишлар талаб =илинишидан далолат беради. Аслида Гыры\ли хал= эпосида соф ижтимоий =иёфа ва хислатга эга былган инсон образи былиб, унинг зиммасига юклатилган олийжаноб вазифаларни адо этишга =одир тип эканлигини асослаш ма=садида унинг ту\илиши ва тарбияси \айритабиийлик ни=оби остида мистификация =илинади. Реал во=еликдаги каби она =орнидан ту\илиш ва ылмай =олиш учун гырдан эмаклаб чи=иш, ытлаб юрган бияни эмиб ул\айиш Гыры\ли образининг идеаллаштириш асосидаги инсоний =иёфасини белгилайди. От эса туркий хал=лар, жумладан, ызбеклар ыртасида кенг тар=алган от культи - от тотеми ща=идаги тасаввурлар билан ало=адордир1.

Гыры\ли хал= идеалини ташувчи образ былганлиги учун у от тотемидан бащра олади ва ул\аяди. Бу бия эса унга то \ирот ту\илгунга =адар щамрощ былади ва фа=ат =ащрамоннинг ширхыраси, жанговар щамрощи ту\илиши пайтидагина ылади, яъни ыз ырнини \иротга бышатиб беради.

Демак, Гыры\ли образининг соф эпик тал=инига кыра, у оддий инсонлар каби она =орнидан ту\илади, тотем щайвон сутини ичиб ул\аяди. =ащрамоннинг ылик она =орнидан \айри табиий ту\илиши, тотем щайвон сутини ичиб ул\айиши эса Гыры\лини идеаллаштиришга имкон берувчи мифологик =оби=дан иборат; б) \айри табиий равишда ту\илган Гыры\ли ой сайин эмас, кун сайин ысиб ул\аяди, у ыз тенг=урлари ичида щам гавдаси, щам куч-=удрати, щам а=л-заковатининг устунлиги билан алощида ажралиб туради. У подачи Рустам хонадонида тарбияланади, олти ёшида Бодгир исмли тани=ли полвонни ылдириб =ыяди. Хуллас, хал= идеали асосида тарбияланган Гыры\ли охир о=ибатда хал=нинг озод ва обод ватан, адолат ва фаровон щаёт ща=идаги орзу-истакларини амалга оширувчи образ сифатида улкан бир эпик туркумнинг вужудга келишига сабаб былди.

3. Хал= идеали асосида танланган образ зиммасига шу даражада улкан масъулият щамда вазифалар юкланадики, уларни адо этиш узо= ва=т бардавом умр, со\лом тан ва ыткир а=л, турли бало-=азолардан са=ловчи щомий кучлар, соди= жанговар щамрощ талаб этади. Гыры\ли образида ана шуларнинг барчаси мавжуд. Шу боис Гыры\ли щамма ва=т Щазрати Хизр ва эранлар (чилтанлар) щомийлигида яшайди. Масалан, гырдан эмаклаб чи==ан гыдакка мозористонда ётган шер щамла =илади. Щазрати Хизр шерни бир тарсаки уриб, нимта-нимта =илиб ташлайди. Маълум быладики, \айри табиий ту\илган Гыры\лига гыдаклик чо\идаё= щазрати Хизр щомийлик =илиб, уни турли бало-=азолардан асрайди. Хизр Гыры\лини щар =адамда, щар бир жойда щимоя =илади. Гыры\ли Ёвмит юртини излаб, бияси билан чылда сувсаб щушидан кетган пайтда щам Хизр унга сув бериб, ылимдан =ут=аради. Кейинро= Райщон арабнинг тулпоридан былган /иротни олти ойлик ва=тида Гыры\ли чоптириб юрганда, былажак тулпорни майиб =илиб =ыймасин деб, Хизр тойни ы\ирлаб кетади ва тарбиялайди. Гыры\ли отининг дардида подшоликни щам ташлаб, бир нечта мамлакатларни пиёда кезиб излайди.

Бир куни чарчаб ухлаб ётганда эранлар уни ыраб оладилар ва Бобо =амбар унга Афсар то\даги «Санам Чорбо\» деган жойда икки парига дуч келишини, шу то\да отини щам топажагини башорат =илади. Тушидаги бу башоратдан \айратланган Гыры\ли Афсар то\идаги «Санам Чорбо\»га етиб келади. У чорбо\да Юнус ва Мис=ол париларни кыриб, уларга кынгил =ыяди. Париларнинг олдидан чи=иб, бир =ирга чи=иб =араса, \ироти бойло=лик турибди. У отини суйиб-суйкалиб минмо=чи былиб турганда мыйсафид =иёфасидаги Хизр Гыры\лини синамо=чи былиб, бу от меники, дейди. Гыры\ли олти ойлик пайтида кучук тишлаганда отнинг туё\ида =олган изни кырсатиб, отнинг ызиники эканлигини исботламо=чи былади. Биро= Хизр атайлаб отни Гыры\лига бермайди. Шунда Гыры\ли икковимиз курашамиз, ким енгса, от ышаники, деб шарт =ыяди. Аммо бу мыйсафид Хизр эканлигини Гыры\ли билмайди.

Улар курашадилар. Хизр Гыры\лини икки марта йи=итади. Бобога кучи етмаслигини англаб етган Гыры\ли йи\лаб, унга ялинади. Нищоят, насияга ыттиз беш тангага Гыры\ли отини сотиб олади ва ыз юртида ыз отини «топганда берарга» сотиб олганидан ори келиб, Гыры\ли бу бобо билан солишмо=чи былиб тыполон кытаради. Щазрати Хизр Гыры\лининг щали \ырлигини англаб, унинг кынглини жойига =ыйишга ащд =илиб, унга ту\илганидан буён щомийлик =илиб келаётганлигини айтиб, тинчлантириб, катта бир \орга олиб кириб кетади.

/орда чилтанлардан бири - Со=ибулбул барчага, шу жумладан, Гыры\лига щам антащур майидан беради. Бу майни ичган Гыры\ли со=иб=иронга айланади. Сощиб=иронни эса оддий от кытара олмайди. Шунинг учун \иротга щам бир коса антащур майига сув =ышиб ичирадилар. Гыры\ли эранлардан тырт нарсани тилайди. Булар: /иротга эга былиш, икки парини хотинликка олиш, Райщон арабнинг =изи Зайдинойни олиб келиш ва Райщон арабдан =асдини олиш, Ёвмит элида подшо былишдан иборат. Шунда Хизр Гыры\ли тилаган тырт нарсасига эришажагига, аммо фарзандсиз армонли былиб =олмаслиги учун фарзандлар асраб олишига фотища беради. Хизр ва чилтонлар унга барча тилаган нарсаларини, боз устига Ваянгандан Щасанхонни, Хунхор юртидан Булдуру= =ассобнинг ы\ли Авазхонни олиб келиб ы\ил =илиб олишини, Чорто=ли Чамбил мамлакатида подшощ былишини, мамлакатни ёв эмас, =иёматда сув олишини тилаб фотища берадилар.

Эранлар ва Щазрати Хизр дуоси билан Жума о=шоми пайтида Ёвмит элида, то\нинг пастида ер =имирлаб, тупро= симобдай эриб, бир шащар пайдо былади. Хизр Гыры\лига бу сенинг шащринг, =ыр=ма, одамларни тутиб тур. Со=ибулбул сени подшо деб жарчи =ыяди, у сенга щам устод, щам /иротнинг сайиси былади, шащарнинг ыртасида мажлисхона бино былади, Со=ибулбул соз чалиб, май =уйиб, щаммага беради, у шащарга нима деб от =ыйса, шащарнинг номи шу былади, унинг айтганидан чи=ма, отинг щам, ызинг щам юз йигирма ёшга киргин, деб фотища беради.

Демак, идеал =ащрамоннинг эл - юрт олдида =иладиган иши, адо этадиган вазифалари нищоятда кып ва улу\вор. Шу сабабли у щамда жанговар оти юз йигирма йил умр кырадилар. Мамлакати ва давлати бесощиб былмасин деб, икки юртдан иккита асранди ы\ил щам ато этилади. Чунки Кы=и +офдан олган Юнус пари, Ирам бо\идан олган Мис=ол пари одам зотидан фарзанд кырмайдилар. Юз йигирма йилга =адар Гыры\ли ва унинг \ироти не-не ишларни =илади-

лар, не-не хавфли манзилларни, маккор ёвлар, деву

балоларга дучор быладилар. Ана шундай хатарли онларда ызини =ут=ариб =олиш учун у турли =иёфаларга кира олиши лозим. =ащрамондаги ана шундай метаморфозалар (эврилишлар) юз беришини далиллаш ма=садида хал= фантазияси ызига хос бадиий детерминизм =ыллайди. Яъни Хизр Гыры\лининг =ылига иккита-бири о=, бири =ора парни беради. Уларнинг хосияти шуки, бирини баданига суртса ёш, иккинчисини суртса-кекса, бирини суртса, бадани =оп-=ора, иккинчисини суртса, со=оли =ора былиб =олади. Ана шу воситалар туфайли Гыры\ли «Малика айёр» достонида =аландар =иёфасида, «Хушкелди» достонида эшон =иёфасида фаолият кырсатади. Ю=оридагилардан таш=ари, Щазрати Хизр Гыры\лига яна иккита мущрланган хат щам беради. Уларда Юнус ва Мис=ол парилар Гыры\лига =иёматли чыри деб ёзилган былади.

Демак, Щазрати Хизр, чилтанлар щомийлигида Гыры\ли ызининг Чамбил мамлакатига, тулпор \иротига, икки пари ёрига, =ир= йигитига, икки асранди фарзандига эга былади. Бу мифологик щомийлар туфайли Гыры\ли хал= идеалини амалга оширувчи, щеч кимдан енгилмайдиган, эл севган бащодирга айланади. Щазрати Хизирнинг, эранларнинг дуоси эса ызбек хал= эпосида туркум достонларнинг яратилиши учун эпик концепциянинг =ис=ача дастури вазифасини ытайди.

Хал= хаёлоти илощий щомийлар мададисиз Гыры\лининг хал= идеалини ташувчи тип даражасига кытарила олиши учун манти=ий асос, бадиий далил ярата олмайди. Мана шунга асосланиб, Гыры\ли образини бутунлай мифологик асосга олиб бориб та=аш у =адар ты\ри эмасга ыхшайди.

Идеал тасвир идеал =ащрамон фаолияти ор=али во=е былади. Бу =ащрамоннинг =илажак ишлари, кырсатажак фаолияти эса уни реал во=еликда былмаган хислат щамда шаклларда тасвирлаш ор=али амалга ошади. Шу боис у щомий кучлар щимоясида =ир\инлардан омон чи=ади, демонологик кучлар таъ=ибидан куч-=удрати, тадбиркор-лиги ва а=л-заковати туфайли са=ланиб =олади.

Соф инсоний образга мифологик хислат, тенгсиз а=л-заковат, бещад катта куч-=удрат ато этиш ор=али уни юксак идеалларга, олийжаноб ишларга хизмат =илдириш нафа=ат ызбек, балки бутун Ырта асрлар хал= ижодига хос хусусият эканлигини унутмаслик керак. Шу маънода Гыры\ли Ырта асрлар Шар= хал=лари бадиий тафаккури учун тарихий типологик образ щисобланади. Хал= идеали унинг умрини юз йигирма ёш билан чегаралаган былса щам, биро= унинг ылими ызбек хал= эпосида ани= тасвирланган эмас. У кексайган пайтида оти билан \орга кириб \ойиб былади. Бу эса хал=нинг эпик концепцияси чексизлигидан далолат беради. Чунки \орга кириб \ойиб былган эпик =ащрамон исталган пайтда эпик имкониятлар, эпик талаб ва эщтиёж ту\илиши билан яна \ордан чи=иб, ыз фаолиятини давом эттириши мумкин ва бунинг учун у щеч =андай тыси=, щеч =андай бадиий-манти=ий зиддиятга дуч келмайди. Гыры\ли образининг улу\ворлиги, унинг абадияти щам мана шунда. Зотан, хал= идеали тирик экан Гыры\ли щам тирик.

«Гыры\ли» туркуми достонлари, умуман, романик достонлар =ащрамонларининг исмлари араб ва форс-тожик тилларига мансуб сызлардан, шунингдек, хал= орзу-истакларини ифодаловчи туркий тилга мансуб сызлардан олинган. Мана шу нарсанинг ызи мазкур тип достонларнинг ХVI-ХVII асрларда яратилганлигидан далолат беради. Бундан таш=ари, романик достонларнинг барчасида ривожланган феодал давлатчилиги тартиботлари тасвирланади: =ащрамонлар сарой интригалари туфайли мушкул ащволга тушадилар, маша==атли саргузаштлардан кейин ыз ма=садларига етишадилар Буларнинг барчаси, кыпинча, достон =ащрамонларининг номланишида щам маълум даражада ызларининг рамзий ифодасини топган. =уйида биз ызбек романик эпоси =ащрамонларининг номлари ща=ида =ис=ача тыхталиб ытишни лозим топдик.

«Гыры\ли» туркумига мансуб достонлардаги йирик ва белгиловчи образлардан бири Ащмад сардор щисобланади. Унинг исми арабча «Ащмад» ва ла=аби форсча-тожикча сардор-соф лу\авий маъноси «калласи бор» сызидан олинган былиб, йыл бошловчи, лашкарбоши каби маъноларда =ылланади. =ащрамон исмининг араб ва форс-тожик тилларига мансублиги нафа=ат образнинг, балки умуман романик достонларнинг араб истилосидан анча кейин, ани=ро\и, ХVI-ХVII асрларда юзага келганлигини яна бир карра тасди=лайди.

Ащмад сардор образи бутун туркум достонларда ыта мураккаб тип сифатида бый кырсатади. Баъзи бахшилар уни Гыры\лига хайрхощ, унинг щомийларидан бири сифатида тасвирласалар (масалан, Пылкан шоир), айрим бахшилар уни Гыры\лига щасад билан =аровчи, уни кыра олмайдиган душман сифатида тасвирлайдилар (масалан, Эргаш шоир, Фозил шоир, Ращматулла Юсуф ы\ли кабилар).

Пылкан шоир «Гыры\лининг ту\илиши» достонида Ащмад сардорни ёш Гыры\лининг то\аси сифатида Равшан кыр вафотидан кейин ызига ы\ил =илиб олиб, уйида тарбиялайди. Щаттоки, севикли хотини Холжувонни Гыры\лининг айби билан Райщон араб олиб =очиб кетганда щам у жиянига щеч нима демайди, балки «бир хотин жиянимнинг бир гапидан сада\а» деб парво щам =илмайди. У Ёвмитнинг хони Урайхонга дакки бериб, Равшан кырга, Гыры\лига иззат-щурмат кырсатишга даъват этади. Равшан вафот этганда, унинг щурматини жойига =ыйиб дафн этади, мотам маросимларини ырни-ырнида ма=омига келтириб ытказади. Урайхон вафот этгач, унинг ырнига Гыры\ли подшо =илиб кырсатилганда, уни биринчилардан былиб =ыллайди. Гыры\ли щам Райщон арабнинг =изи Зайдинойни олиб келиб, Ащмад сардорга хотин =илиб беради. Хуллас, мазкур достонда Ащмад сардор билан Гыры\ли ыртасида яхши то\а-жиянчилик муносабатлари тасвирланади.

Пылкан шоирдан ёзиб олинган «Юнус пари» достонида эса Ащмад сардор жиянини Кы=и +офга бормагин, деб маслащат беради. Аммо =ащрамон та=дирини чилтанлар ва Щазрати Хизр белгилаганда Юнус парини олиб келиш, ызига хотин =илиб олиши шарт, деб фатво берилганлиги сабабли у то\асининг масалащатига =уло= солмай, Кыщи =офга жынаб кетади. Ащмад сардорнинг мазкур достондаги самимий маслащатини эса унинг душманлигига йыйиб былмайди.

Ащмад сардорнинг Гыры\ли ва унинг асранди фарзандларига былган \айирлиги, душманлиги илмий адабиётларда Урайхон вафотидан кейин Ёвмит элига подшоликка Ащмад сардорнинг эмас, балки Гыры\лининг сайланиши билан изощланади1. Дарща=и=ат, Ащмад сардор Урайхон ырнига тахтга даъвогарлардан бири эди. Биро= туркман элининг о=со=оллари, улу\лари тахтга савдогар эмас, балки жасур ва бащодир Гыры\лини маъ=ул кыришади. Бу нарса Ащмад сардор билан Гыры\ли ыртасига маълум даражада адоват солади. Ащмад сардор билан Гыры\ли ыртасидаги муносабатларнинг бундай мотивировка =илиниши ва эпик тал=ин этилиши Фозил шоир щамда Эргаш шоир репертуарида кучлиро= намоён былади. Масалан, Фозил шоирдан ёзиб олинган «Интизор» достонида Ащмад сардор Гыры\лининг келгинди бекларга кыпро= суяниб, уларга ишониб катта мансаблар бераётганлигидан норози эканлиги айтилади. Ушбу норозилик туфайли Ащмад сардор Гыры\лининг соди= саркардаларидан бири Ашурбекка тущмат =илади. Бунга ишонган Гыры\ли Ашурбекни ылимга щукм этади. =уру= тущмат билан айбланган Ашурбек эса =изилбошлар томонга =очиб, зыр\а ылимдан =утулиб =олади.

Ащмад сардор кыпро= Авазхонни ё=тирмайди, доим унинг ортаётган обрысидан норози былади. Бевосита мана шу тал=ин Эргаш шоирдан ёзиб олинган «Хушкелди», Фозил шоирдан ёзиб олинган «Авазхоннинг ылимга щукм этилиши» достонларида янада кучлиро= кызга ташланади. Айни=са бу душманлик Эргаш шоирнинг «Холдорхон» достонида авж ну=тада намоён былган.

Гыры\ли Холдорхонга =арши =ышин тортиб кетаётганда, Чамбилнинг мущофазасини янада кучайтириш ма=садида Ащмад сардорни ын минг =ышин билан Чамбилга =айтаради. Фурсатдан фойдаланиб, Ащмад сардор Така билан Ёвмит давлатининг та=дири Аваз билан Щасан =ылида =олади, шунинг учун щозир Чамбилни =ылга олиш лозим, деб йигитларини кындиради. Натижада, Чамбил Ащмад сардор =ышинлари =амалида =олади. Биро= Бердиёр, Мирза Ас=ар, Юнус ва Мис=ол париларнинг садо=ати, шижоати билан Чамбил Гыры\ли =ылида =олади.

Хулоса =илиб айтганда, Ащмад сардор образи романик достонларда икки хил тал=ин =илинади. Бир хил тал=инга кыра, у Гыры\лининг \амхыр, мещрибон то\аси ва щомийси сифатида намоён былса, иккинчи тал=инга кыра, у Ёвмит тахтига ытира олмагач, Гыры\ли ва Авазнинг обрыси ортишидан норози, уларни кыра олмайдиган, ырни келса, уларга душманлик =илишдан =айтмайдиган шахс сифатида фаолият кырсатади. То\а-жиянлар ыртасидаги бундай интригалар эса янги-янги романик сюжетларнинг юзага келиши учун асос былди. Умуман, Ащмад сардор образи, унинг хатти-щаракати ызбек хал=и характерига хос то\а ва жиянлар ыртасидаги муносабатларнинг щам ижобий, щам салбий жищатларини бутун ранг-баранглиги билан кырсатишга хизмат =илади.

«Гыры\ли» туркуми достонларида Юнус ва Мис=ол париларнинг тутган ырни жуда катта. Аслида парилар инсон зотига турмушга чи=майдилар ва ырни келганда кишиларга зиён-защмат етказишлари щам мумкин. Юнус исми нозиклиги учун бали= ютиб юборган Юнус пай\амбар номидан олинган. Мис=ол исмининг эса икки хил изощи мавжуд. Биринчиси - нозик, ыта енгил маъносини англатса, иккинчиси - сай=алланган, гызал маъносини ифодалайди. «Гыры\ли» туркумида ю=оридаги икки маънодан =айси бири назарда тутилганлиги маълум эмас. Бизнингча, иккинчи маъно эътиборда тутилган былса керак.

Мифологик тасаввурларга кыра, парилар сув дунёси билан ало=адордир. Тад=и=отчи О.+аюмовнинг ёзишича, парилар ща=идаги тасаввурлар Ырта Осиёда зардуштийлик-дан олдинги мифологик =арашларга бориб та=алади ва дуал (икки бир-бирига зид тасаввур) табиатга эга. Унинг генезиси эса щосилдорлик культлари билан ало=адор1. Биз тад=и=отчининг фикрини тыла =увватлаганимиз щолда бир нарсани алощида таъкидлашни лозим топамиз.

Романик достонларга парилар образи асосан сещрли эртаклар ор=али ытган. Шу боис улар кыпро= антропоморф =иёфада тасвирланадилар. «Гыры\ли» туркумидаги Юнус пари, Мис=ол пари, Гулнор пари кабилар бунинг ёр=ин мисолидир. Бундан таш=ари, ю=оридаги парилар фа=ат каптар =иёфасига эврила оладилар. Эврилиш доирасининг чекланганлиги, яъни соф мифологик ёки эртаклардагидек турли нарсаларга эврилмасликлари шундан далолат берадики, романик достонлар таркибига ытган парилар образлари ызларининг =адимги имкониятларини анча йы=отганлар. Чунки достон жанри поэтикаси парилар образига эртак поэтикасидек кенг магик имконият берган эмас. Бунинг боиси шуки, эпос асосан инсон-=ащрамон фаолиятини намойиш этадиган эпик майдондир. Мана шунинг учун щам романик достонларда париларнинг эврилиш доираси чекланган.

Париларнинг фаолиятларидаги дуал хислатлар щам романик достонларда чегараланган ми=ёсда намоён былади. Фа=ат «Балогардон» достонидагина Мис=ол ва Юнус парилар Гыры\ли Хон Даллини Щасанга никощлаб бермади, уни бизнинг устимизга кундош =илиб олса керак, биз бундай ща=оратга чидай олмаймиз, деб каптар =иёфасига кириб, ыз юртларига =очиб кетадилар. Аслида эса улар бутун умр быйи Гыры\лига садо=атли ёр, доно маслащатчи, асранди фарзандларига, набираларига мещрибон буви сифатида хизмат =илишлари лозим. Ырни келса, улар Гыры\ли ва Чамбил шаъни учун эркак кийимда жангга щам чи=адилар. «Чамбил =амали» ва «Чамбил мудофааси» достонлари бунинг ёр=ин мисоли была олади.

Юнус, Мис=ол ва Гулнор париларнинг тасвири шуни кырсатадики, романик достонлардаги, хусусан, Гыры\ли туркумида улар ыта инсоний =иёфада тасвирланадилар ва ызбек оналарига хос фазилатлар касб этадилар.

Мифологик тасаввурларга кыра, парилар инсонлардан фарзанд кырмайдилар. Шу боис Гыры\ли щам пари хотинларидан фарзанд кырмайди ва бу эъти=одий тасаввур достонда ызига хос тарзда бадиий далилланган. Афсар то\идаги \орда Щазрати Хизр ва чилтанлар Гыры\лидан «от тилайсанми, зот тилайсанми» деб сыраганларида, у от тилашини айтади. Шунинг учун фарзандсизлик мотиви достонда, бир томондан, щомийлар дуоси билан, иккинчи томондан, париларнинг ту\маслиги билан изощланган.

Хал= эстетикаси Гыры\лини нега аёл инсонлар билан эмас, фа=ат парилар билан бо\лади, деган савол ту\илади. Бизнингча, бунинг сабаби шуки, Гыры\ли хал= идеалини ташувчи алощида танланган тип былганлиги учун унинг ызида щам, оиласида щам \айритабиийлик былиши шарт. Унинг оддий инсон эмас, балки щомий кучлар томонидан танланган алощида тип эканлиги париларга уйланиши билан тасди=ланади. Мана шунинг учун у ызга мамлакатларга юриш =илиб, гызал маликаларни олиб келганда щам уларга уйланмайди. Масалан, «Далли» достонида Гыры\ли Даллини кыриб оши= былиб =олади, лекин уни олиб келган Щасанхонга никощлаб беради. «Малика айёр» достонида щам Маликани кыриб, щушидан кетган Гыры\ли, уни бош=а =иёфада Торкистондан Аваз билан бирга олиб келади ва Авазга никощлаб беради. Мана шу фактларнинг ызи кырсатиб турибдики, Гыры\ли щомийлар фотищасини бузиши мумкин эмас ва олдиндан белгиланган =исматидан таш=арига чи=а олмайди. Шу маънода Пылкан шоирдан ёзиб олинган «Гулнор пари» достонида Гыры\ли Тойщиндининг =изи Гулнор парига щам уйланиб, маълум маънода эпик анъанани, щомийлар фотищасини бузади. Биро= бундай бузилиш щам, яъни Гыры\лининг Щиндистондан уйланажак хотини парилар зотидан былганлиги сабабли сезилмай кетади. Аммо щомийлар дуосига кыра, у фа=ат Юнус ва Мис=ол париларга уйланиши лозим, холос.

Хуллас, «Гыры\ли» туркуми достонларидаги Юнус, Мис=ол ва Гулнор парилар соф антропоморф =иёфадаги парилар образлари былиб, улар Кы=и =оф, Эрам бо\и ва Щиндистондан олиб келинган. Улар дуал хислатларини жуда оз ми=ёсда са=лаб =олганлари щолда достонларда Гыры\лининг садо=атли ва мещрибон ёри, щаммаслаги, жасур ва довюрак мамлакат щимоячилари, ырни келганда аёл зотига хос рашк оловидан холи =олмаган образлар сифатида романик достонларда бый кырсатадилар. Парилар образлари романик достонларда сещрли эртаклардагидек мифологик хислатларга бой, сещргар ва ёвуз мифологик =иёфада тасвирланмайдилар. Бундай хусусият эса уларнинг достонлар таркибига кейинро= эртаклардан ытганлиги, достон жанрининг эстетик принциплари эртакларга нисбатан анча «ижтимоийлашган»лигини англатади.

«Гыры\ли» туркуми достонлари =ащрамонлари тизимини унинг асранди фарзандлари Авазхон ва Щасанхонларсиз тыли= тасаввур этиб былмайди. Улар хал= идеалини ифодаловчи =ащрамон щаётининг мазмунли ытиши, ызидан сынг бошлаган эзгу ишларининг давомчилари ва тож-тахтининг ворислари сифатида бутун туркум давомида улкан \оявий-бадиий вазифаларни адо этадилар.

Маълумки, зот ырнига от тилаган Гыры\ли фарзандсиз ытиши лозим эди. Аммо хал= идеали бундай =ащрамоннинг дунёдан армонли ытишига, умрининг самарасиз ытишига йыл =ыя олмас эди. Шу боис Щазрати Хизр ва чилтанлар дуоси билан Ваянгандан Щасанни, Хунхор элидан Авазни олиб келиб, ы\ил =илиб олади. Чунки Хизр ва чилтанлар фа=ат шу иккисини олиб келиб ы\ил =илиб олишни айтадилар. Нега энди Гыры\ли бош=а мамлакатдан бош=а болаларни олиб келмас экан? Сабаби шуки, Хизр ва чилтанларнинг Аваз ва Щасанга фатво беришлари уларнинг олий рущлар томонидан танланишини англатади. Шунинг учун улар щамма ва=т, щар бир жойда Гыры\лига ыз оталаридек муносабатда быладилар, уни иззат-щурмат =иладилар ва унга садо=ат билан хизмат =иладилар.

Гыры\лининг эпик фаолияти билан бо\ли= концепция-нинг давомли былиши хал= идеалининг узо= даврлар са=ланиб =олишига имкон беради. Чунки Гыры\ли ва унинг жанговар оти юз йигирма йил умр кырса, ундан кейин фарзандлари щамда набиралари унинг эзгу ишларини давом эттирадилар. Мана шундан иборат эпик концепция туфайли «Гыры\ли» генеологик туркуми ичида Авазхон ва Щасанхон билан бо\ли= биографик туркумликлар юзага келди4. Мана шу фактнинг ызи шундан далолат берадики, Гыры\лига асранди фарзандларнинг ато этилиши \оявий планда идеал =ащрамон фаолиятининг бардавомлигини таъминлаган былса, бадиий-эстетик йыналишда «Гыры\ли» туркумлиги сюжет-

ларининг доирасини кенгайтиришга имкон берди.

«Гыры\ли» туркуми достонларида Аваз Гыры\лига соди=, мард ва жасур, ота хизмати ва шаъни учун жонини фидо =илувчи фарзанд сифатида тасвирланади. У ыта =изи==онлиги туфайли баъзан аразлаб кетиб щам =олади, баъзан хатоликларга щам йыл =ыяди. Лекин Гыры\лининг мещр-мущаббати ва ёрдами билан тезда ырнини топиб олади.

Щасан эса Авазга нисбатан боси=, сермулощаза, андишали былиб, у щам Гыры\лига нисбатан соди= фарзанд сифатида хизмат =илади. Гыры\ли о\ир щолатларга тушиб =олганда Авазга ыхшаб энг о\ир ишларни ыз зиммасига олади. Нима учундир Щасан образи Аваз образига нисбатан туркум доирасида камро= ырин эгаллайди. Шунинг учун былса керакки, «Гыры\ли» туркуми доирасида Щасанхон биографик туркуми «Далли», «Щасанхон» ва «Равшан» достонлари билан чегараланади. Авазни щам, Щасанни щам Юнус ва Мис=ол парилар ызбек хал=ига хос урф-одатлар асосида ё=аларидан солиб, этакларидан олиб, ызлари ту\иб улгайтиргандек мещр-мущаббат билан ардо=лайдилар.

Хулоса =илиб айтганда, Авазхон ва Щасанхон образлари «Гыры\ли» туркуми достонлари таркибида щам \оявий, щам эстетик жищатдан сезиларли ырин эгаллайди.

«Гыры\ли» туркуми достонларида =ащрамоннинг доимий щамрощи, унинг о\ир ва шодон кунларида бирга былувчи =ир= йигитлар образлари ди==атга сазовор. Чунки Гыры\лининг дон\ини дунёга таратишда, Чамбилнинг обод ва фаровон былишида =ир= йигитнинг хизматлари бе=иёсдир. Бахшиларнинг тал=инига кыра, =ир= йигитлар =ир= уру\дан, =ир= элдан ыз хощишлари билан келиб, Гыры\лига хизмат =илишга ахд =илганлар. Мана шу тари=а улар Гыры\лининг дружинасини ташкил этадилар. Биро= бирорта щам бахши =ир= йигитнинг исмини бирма-бир санаб, уларга хос хислатларни ани= кырсатган эмас. Пылкан шоир «Юнус пари» достонида улардан бир нечтасининг номларини =айд этиб ытади. Улар: Гаждумхон, Муродбой, Хидирали элбеги, Дониёр хыжа, Бердиёр отали=, Сафо, Сафонинг ы\ли Мустафо ча==он, Такабеги Замон, Сафарбой, Холдор мащрам кабилардан иборат1. Агар Эргаш шоир =айд этган Мирза Аскар, Аширбек сардор кабилар =ышиб щисобланса, =ир= йигитлар ми=дори анча кыпаяди.

Умуман олганда, =ир= йигит барча достонларда Гыры\ли билан базм =уради, мушкул масалалар юзасидан Гыры\ли улар билан кенгашади, узо= ва хатарли сафарларда =ир= йигит щамиша =ащрамоннинг йылдоши былади. +ир= йигит образининг генетик илдизлари эртак жанрига ало=адор былса керак. Чунки =ир= ра=амининг магик тасаввурларга ало=адорлиги уларнинг мифологиядан дастлаб эртакларга, эртаклардан романик достонларга ытганлигини тасди=лайди.

Ызининг тарихий асослари билан =ир= ра=ами «эркаклар уйи» ёки «эркаклар дружинасининг» «махфий жамиятлари»дан келиб чи==ан. Фольклоршунос М.Жыраев бу ща=да шундай ёзади: «... =ир= ра=ами «яширин жамият» аъзолари сонини сир са=лаш ма=садида =ылланилган ритуал код ырнида =ылланган. Даврлар ытиши билан «ритуал кыплик» фольклор асарларидаги «эпик кыплик» даражасига ысиб ытган... ритуал кыпликдан фольклор матнларидаги эпик кыпликка ытиш =ир= ра=амининг «сещрли» сон сифатидаги энг мущим хусусиятидир»1.

+ир= йигитнинг тарихан яширин жамият билан бо\ли=лиги, биринчидан, уларнинг ном-баном ани= саналмаслигида, иккинчидан, доим Гыры\ли билан мажлисхонада ытиришларида, учинчидан, мушкул сафар ва хатарли жангларда =ащрамон учун жон фидо =илиб уришишларида, яъни садо=ат билан беминнат хизмат =илишларида кызга ташланади. «Яширин жамият» аъзолари щам ыз бошли=ларига ана шу хилда муносабатда былганлар. Бу ыринда яна бир нарсани алощида таъкиддаб ытиш лозимки, романик достонлардаги =ир= йигит эпик кыплик эмас, балки ани= ра=ам маъносини касб этган.

Романик достонлар сюжетлари хал= афсона ва эртаклари сюжети асосида яратилганликлари сабабли =ир= йигит образлари щам мазкур достонлар таркибидан мустащкам ырин олган. Аслини олганда, =ир= йигит эпос анъанаси учун хос эмас. Хал=нинг \айри табиий кучлар ща=идаги тасаввурлари асосида =ир= ра=амининг сещрли =удратига эга былган чилтанлар, =ир= ы\ри ёки =аро=чилар образлари юзага келган. Бундан таш=ари, =ир= ра=ами етишиш, тайёрланиш ва мири=иш мущлати щам саналади. У ёки бу во=еанинг содир былишига тайёргарлик учун =ир= кун мущлат берилиши, =ир= кеча-кундуз тый-томоша бериш, =ир= кун бащодирлик уй=усига кетиш кабилар мазкур ра=амнинг сещрли кучига асосланган.

Романик достонлар =ир= йигит образларини эртак эпосидан ызининг поэтик анъанаси ва =онуниятларига мослаб =абул =илган. Биро= шунда щам =ир= йигит образлари ягона =ащрамондай хатти-щаракат =иладилар, уларнинг индивидуаллашган =иёфалари тасвири учрамайди. Даврлар ытиши, романик достонлар анъанасининг хал= эпоси ижрочилигида тобора муста=камланиб бориши натижасида айрим бахшилар =ир= йигит образларига айрим янгиланишлар киритишга муваффа= быладилар. Масалан, Ращматулла Юсуф ы\ли «+ир= йигит билан =ир= =из» асарида бош=а романик достонларда учрамайдиган бир во=еани баён этади, яъни унда Гыры\лининг розилиги билан унинг =ир= йигити =ир=та =изга уйланади. Бахшининг тасвирлашича, ытиришлардан бирида =ир= йигит «бизлар щам бирорта ер =илиб, кынглимизни ёзиб ытолмадик, дунёдан армонли былиб кетаётибмиз», деб шикоят =иладилар. Шундан сынг Гыры\ли Шайдулло =аландар-Щасан чопсон-

нинг маслащати билан Кошон вилоятидаги Жондорпуч кампирнинг =ир= =изига =ир= йигитни уйлантиради. Щасан чопсон эса Жондорпуч кампирнинг ызини хотинликка олади1.

Мана шу мисолнинг ызи кырсатадики, эртак ва афсоналардаги сещрли =ир= йигит образи романик достонларнинг эстетик принципларига мослашиб, яна ижтимоий реал хусусиятга эга былганлар.

Хуллас, =ир= йигит образлари ани= =иёфа, ани= исм ва атрибутларга эга =ащрамонлар сифатида тасвирланмасалар щам, аммо «Гыры\ли» туркуми достонларида фаол иштирок этиб, мушкул конфликтлар ечимида сезиларли роль ыйнайдилар. Хал= эпоси, хусусан, романик достонлар, якка ва танланган =ащрамонлар эпоси былганлиги сабабли барча эпик намуналарда уларнинг =ай даражада тутган ыринлари, жангу жадаллар ечимидаги роллари ани= таърифу тавсифланмайди. Шунга =арамай, романик достонлар =ир= йигит образларисиз тыла=онли эпос была олмайдилар.

«Гыры\ли» туркуми достонларида Щасан чопсон, Щасан кылбар, Щасан якдаста образлари щам ызларига хос ырин эгаллайди. Бу уч образ туркумнинг барча достонлари учун анъанавий былиб, улар Юнус парини Чамбилга олиб келиши пайтида Гыры\лига +ария пари томонидан хизматкор сифатида щадя этилган. Улар \айри табиий айрим хислатларини са=лаб =олган, аммо ыта антропоморф =иёфага эга былган девлар образидан иборат. Айрим бахшилар туркумдаги Щасанларни учта эмас, тыртта щам санашади, аммо эпик анъанада тыртинчи Щасаннинг йы=лиги сабабли унга махсус белги-хусусият бериша олмайди. Масалан, Эргаш Жуманбулбул ы\ли репертуаридаги «Холдорхон» достонида =уйидаги мисраларни учратамиз: «Отамнинг тырт Щасани бор, щар =айсининг катта щовлидай, щовлидай корсони бор, уларнинг ылчови-карсони. Отамнинг Щасан-лари: Щасан Кылбар, Щасан Якдаста, Щасан чопсон, Щасан.. шу тыртови келганда =андай =илар эдинг»1.

Авазхон Гыры\лининг Ваянгандан олиб келиб ызига ы\ил =илиб олган Щасанхонни уч Щасанга =ышиб санаганлиги сабабли тыртинчи Щасанга хос хислатни айтолмай =олади. Ща=и=атан щам, тыртинчи Щасан Гыры\лининг асранди фарзандидир. Аслида уч Щасаннинг бири ыта чопо\он - Щасан чопсон, иккинчиси ошхыр пащлавон - Щасан кылбар, учинчиси зыр билакли пащлавон - Щасан якдаста былиб, улар Гыры\лига соди=, аммо достон жанрига эртаклар ор=али ытганлиги сабабли кучли ижтимоий =иёфа касб этган учта Щасан девлар образи былиб, о\ир вазиятларда душманга зарба берадилар, Гыры\ли ва унинг я=инларига, мамлакатига кымак берадилар. Щасанлар образлари, уларнинг мифологик илдизлари, эртаклар билан ало=аси, белги-хусусиятлари ща=ида фольклоршунос Ш.Турдимов батафсил тыхталганлиги сабабли биз улар ща=ида тыхталиб ытирмаймиз1.

Унинг ща=ли кырсатишича, эпик =ащрамон кымак-чиларига функционал былган образлар хал= эртакларида щам кыплаб учрайди. Мана шу нарсанинг ызи кырсатадики, Щасан ёки бош=а номлар билан аталувчи эпик =ащрамон кымакчилари романик достонлар сюжетига хал= эртаклари-

дан ытган. Биро= Ш.Турдимов ма=оланинг охирро\ида айрим фикрлар билдирадики, уларга =ышилиш =ийин. У ёзади: «Эгизакларни «Щасан-Щусан» деб аташ удуми хал=имиз ыртасида араб истилосидан кейин реал былганлигини ёдда тутсак, «Щасан» номи бу достонларга араб истилосидан кейинги даврларда =ышилганлигини тасаввур =илиш =ийин эмас. Аслида улар худди «Маадай-=ара», «Ащмадлар» эртагида былганидек, бош =ащрамон «Гыры\ли» номи билан юритилган былиши щам мумкин”2.

Тад=и=отчининг бу фикрига =ышилиш =ийин. Чунки «Гыры\ли» туркуми у билан бир тарихий-структурал типни ташкил этувчи романик достонлар араб истилосига =адар шаклланмаган эди. Бинобарин, романик достонлар =ащрамонларининг араб истилосидан олдинги намуналарини =идиришга асос йы=. Романик достонлар классик эпос намунаси сифатида асосан ХVI-ХVII асрларда юзага кела бошладилар. Гыры\ли щам эпик =ащрамон сифатида мана шу даврларда яратилди. =олаверса, «Маадай-=ара» романик эпос типи эмас, балки олтойликларнинг =ащрамонлик эпоси саналади. Шу боис унинг таркибида классик эпосга хос хусусият ва унсурлар билан бирга архаик эпосга хос хусусиятлар щам =оришиб кетган. Бу ыринда Ш.Турдимовнинг бир =айдигагина тыли= =ышилиш мумкин. У щам былса Щасанлар образларининг эртак эпосидан ытиб ызлашганлигини эътироф этишидан иборат. Шу ыринда унинг бир хулосаси ща=ида алощида тыхталиб ытиш керак былади. У ёзади: «Щасанлар «Гыры\ли» туркумида эртаклар-даги \аройиб кымакчилардан фар=ли щар томонлама шаклланган анъанавий образларга айланган»1.

Ща=и=атдан щам Щасанлар «Гыры\ли» туркумида щар жищатдан тыла шаклланган образлардир. Чунки романик достонлар эртак жанридан =айси образни ыз таркибига олмасин, уларни хал= эпосига хос эстетик =онуниятлар асосида тубдан =айта шакллантиради, уларга ани= ижтимоий =иёфа ба\ишлайди, уларнинг функционаллик, фаоллик даражасини орттиради. Демак, Щасанларга ыхшаш мифологик асосга эга былган образлар романик достонларда фаол ижтимоий =ащрамонлар сифатида тал=ин этилган экан, бу уларнинг муайян жанрнинг эстетик принциплари асосида =айта шаклланганлигидан иборат жараён мащсулидир.

«Гыры\ли» туркуми достонларида Асад ва Шодмон мерган образлари щам сезиларли ырин эгаллайди. Уларнинг туркум достонларнинг =айси бирида дастлаб пайдо былганликлари ща=ида ани= маълумот йы=. Шунга =арамай бу икки мерган ызларининг барча типик хислатларини тыла намоён эта олганлар. Бир достонда улар ыз манфаатлари учун щар =андай ёвуз ишлардан тап тортмайдиган кишилар сифатида ызларини кырсатсалар, бош=а бир достонда мощир мерганлар сифатида =ащрамонга катта ёрдам берадилар. Масалан, «Малика айёр» достонида улар Ащмад сардорнинг топшири\и билан Торкистонга сафарга отланган Авазни ылдириб, /иротни =ылга киритиб, Малика айёрни ызлари олиб келмо=чи быладилар. Полопон то\ида улар отган милти= ы=идан, парли ёйдан Авазни назаркарда \ирот =ут=аради. Шунда улар Авазни синаб кыриш ниятида бу ишни =илганликларини айтиб =утулиб =оладилар. Мерганларнинг бу сызларига ишонган Аваз иккисини щам ызига щамрощ =илиб олади. Биро= шунда щам Асад ва Шодмон мерган ызларининг ёвуз ниятларидан =айтмаган эдилар. Аваз Малика айёрни Шо=аландар ва Шозаргарлар ёрдамида =ылга киритиб, Чамбилга =айтаётганда мерганлар унга яна суи=асд уюштирадилар. Аваз Гыры\лининг ёрдамида омон =олади. Мана шундан кейин Гыры\ли мерганларни ылдирмо=чи былади, аммо Аваз отасидан ытиниб, уларни ылимдан олиб =олади.

Фозил Йылдош ы\лидан ёзиб олинган «Машри=о» достонида мерганлар Аваз щамда Гыры\ли томонида туриб, учар девларни ы= узиб =улатадилар. Маълум быладики, Асад ва Шодмон мерган ыз касбларининг тенгсиз сощиблари былиб, ыз манфаатлари йылида щеч нарсадан =айтмайдилар. Шу боис улар бир достонда салбий жищатдан бый кырсатсалар, бош=а достонда Гыры\ли ва унга =арашли =ащрамонларнинг соди= щамрощлари сифатида фаолият кырсатадилар. Яна бош=а бир достонда эса улар =ыр=о= ва сот=ин кишилар сифатида шармандали ащволга тушиб, эпик тасвирда комик вазиятлар яратилишига сабаб быладилар. Хулоса =илиб айтганда, Асад ва Шодмон мерганлар феодал сарой хизматида юрувчи, мансаб-манфаат йылида щеч нарсадан тап тортмайдиган кишиларнинг типик вакиллари образларидан иборат.

«Гыры\ли» туркумида эпик патриарх Гыры\лининг набиралари образлари катта ырин тутадилар. Жумладан, Авазнинг ы\ли Нурали, =изи Гуланор, Щасаннинг ы\ли Равшан образлари бунинг ёр=ин далили былиб, туркумда Нурали ва Равшан фаолиятига ба\ишланган махсус достонлар мавжуд. Гыры\лининг асранди фарзандларидан Авазга нисбатан ижодкорларнинг или= муносабати кучлилигидан былса керак, Сурхондарё ва +аш=адарё достончилигида Авазнинг ы\ли Нуралига ба\ишланган кыплаб достонлар яратилган. Щолбуки, Самар=анд достончилик мактабларида Фозил шоирдан ёзиб олинган “Нурали” достонидан бош=а йирик бирор асарни учрата олмаймиз.

Достончилик анъаналарининг нисбатан давомийлиги янги-янги сюжетлар яратилишига имкон беради. Гыры\ли ва унинг фарзандлари, жумладан, унинг =ир= йигитидан айримлари ща=ида махсус достонлар яратилганлиги маълум. Жонли эпик анъана давом этаётган жанубий вилоятларда эпик патриарх ва унинг фарзандлари ща=ида эмас, балки набиралари ща=ида янги-янги сюжетлар яратилди. Мана шунинг учун щам жанубий вилоятлардаги бахшилар Нурали ща=ида бир =анча достонлар яратдилар ва уни биографик туркумлик даражасига кытардилар1, щаттоки Нуралининг фарзанди Жащонгир назарда тутилса, кичик генеологик туркумлик щам вужудга келди2.

Нурали исми Алининг нури маъносини англатади, яъни Нури Али бирикмасидаги изофанинг тушиб =олиши натижасида бирикманинг икки компоненти яхлитлашиб, Нурали исми юзага келган. Бу нарса Ырта Осиёда Щазрати Али культининг кенг тар=алганлиги ва у пащлавонлик, жавонмардлик рамзи сифатида си\инишга лойи= сиймо ма=омини олган. Ана шу сиймога щурмат рамзи сифатида Али, Нурали исмлари кенг тар=алган. Биро= “Гыры\ли” туркумидаги Нуралининг Али культига генетик ало=аси сезилмаса щам, аммо унинг бащодирлиги, мард ва жасурлиги, бир томондан, отаси Аваздан ытган хислат былса, иккинчи томондан, табаррук исмнинг киши хислатига кырсатадиган таъсири билан щам бо\ли= деган тасаввур ту\диради.

Щасанхон ва Даллидан ту\илган Равшан щам ота ва онаси каби мард, жасур =ащрамон. Унинг исми форсча-тожикча “ёру\” сызидан олинган былиб, у Ырта Осиё хал=ларида кенг тар=алган боболар исмининг набира, чевара щамда эвараларга =ыйиш удуми билан бо\ли= щолда изощланади. Исм =ыйишдаги бу удум икки нарсани назарда тутади. Биринчиси –аждодлар исми ва шаънининг унутилиб кетишига йыл =ыймаслик, улар исмининг авлодлар тилида такрорланиб туришини таъминлаш былса, икинчиси –аждодларда мавжуд былган олийжаноб, яхши хислатларнинг кейинги авлодларга ытишига истак билдиришдан иборат. Мана шу икки ма=садни кызлаган эпик =ащрамон ыз набирасига отасининг исмини =ыяди.

Равшан щам мард, бир сызли, довюрак ва олийжаноб йигит былиб вояга етади. Аваз =изини Равшанга беришдан воз кечгач, Равшан Юнус пари берган узук кызидаги Зулхумор суратини кыриб, оши= былиб =олади. У мещнату маша==атлар чекиб, Зулхуморни олиб келади ва унга уйланади. Равшан фаолиятига ба\ишланган бу достон =ыр\он достончилик мактабининг йирик вакили Эргаш Жуманбул-бул ы\лидан ёзиб олинган. Ызбек «Гыры\ли» туркумида Равшанга ба\ишланган бош=а бирорта щам йирик сюжет эпосшуносликда =айд этилмаган.

Ю=оридагилардан таш=ари, «Гыры\ли» туркумида Далли, Интизор, Зулхумор, Гул=из, Гулчещра, Мар\умон ва канизлар образлари; Ращмат пари, =ария пари, Бало, дев каби мифологик образлар щам борки, улар достонлар сюжети во=еаларини ривожлантириш, бир-бири билан бо\лаш, муайян ечимларга олиб келишда, мавжуд конфликтларни щал этишда сезиларли ащамиятга эга. Аммо бу ыринда уларнинг щар бири ща=ида махсус тыхталиб ыта олмаймиз.

Романик достонлар хал= эпоси силсиласида шу =адар катта ырин тутадиларки, уларсиз ызбек хал= эпоси ща=ида яхлит тасаввур щосил =илиб былмайди. Бинобарин, «Рустам» туркуми достонларидаги айрим =ащрамонлар исми ща=ида щам =ис=ача тыхталиб ытишга ты\ри келади. Тад=и=отчи М.Обидованинг =айд этишича, «Рустам образи форс-тожик адабиётида Фирдавсийнинг «Шощнома»сида тасвирлангунга =адар я=ин ва Ырта Шар= хал=лари эпосида кенг тар=алган эмас. Чунки Рустам образи Ащмонийлар щамда Сосонийлар даврида форс эпосига кириб келган эди. Мана шундан сынг бу образ форс-тожик эпосида, кейинро= туркий хал=лар эпосида щам кенг тар=алди»1.

Ушбу фикр деярли барча эпосшунослар томонидан тыла =абул =илинди. Биро= улардан щеч бири Рустам исмининг маъноси ща=ида фикр билдирмайди. Бизнингча, Рустам - “руст” ва “тащам” сызларининг =ышилишидан ясалган ва катта (алп), мустащкам гавдали пащлавон маъносини англатади.

Ыз исмига монанд =ащрамон «Рустамхон» достонида кучли, \айратли, ор-номусли, мард ва жасур инсон сифатида тасвирланади. У ноща= тущматга =олган онасини ылимдан =ут=ариб =олади, ёвуз аждарни ылдириб, Бужул шащрини дащшатли офатдан =ут=аради, Хисравшощнинг =изи Офтобойга уйланади. Унинг барча хатти-щаракати исми-жисмига тыла мос келади. Таш=и =иёфа ва ички мощиятнинг бундай уй\унлиги романик достонларгина эмас, балки хал= эпосида идеал образ яратишнинг мущим шарти щисобланади.

Айни шу туркумга мансуб «Муродхон» достони эса Рустамхоннинг бобоси саргузаштлари ща=ида щикоя =илади. Достондаги бош =ащрамон Муродхон исми араб тилидаги «ма=сад» маъносини англатувчи «мурод» сызидан олинган. Бундан таш=ари, мазкур туркумга мансуб достонлар =ащрамонларининг исмлари Щуройим, Офтобой, Султонхон, То\ай; О=илхон, Орзигул, +ироншощ, Гулчещра, =ир= жаллод кабилар форс-тожик, араб ва туркий тилга мансуб сызлардан =ыйилган. Мана шу фактнинг ызи кырсатиб турибдики, романик достонлар ХVI-ХVII асрларда юзага келган былиб, бу марказлашган феодал давлатчилиги тыла =арор топган, ызбек тили таркибига эса кыплаб арабча, форс-тожикча сызлар ытиб ызлашган бир давр эди. Шундан былса керак, романик достонлар =ащрамонларининг исмларигина эмас, балки уларга хос хислат щамда хусусиятлар, фаолият бевосита Ырта асрлар Ырта Осиё хал=лари эпосига хос бир хил типологик умумийликка эга.

Ызбек романик достонлари =ащрамонлари, уларнинг номланиши юзасидан мазкур бобда билдирилган мулощаза-лар бизни =ыйидагича хулосаларга келишга ундади.

1. Ызбек романик достонлари алощида танланган якка =ащрамонлар саргузаштларини щикоя =илувчи хал= эпосининг махсус типи былиб, мана шу хусусияти билан улар кейинги Ырта асрлар хал= эпоси учун тарихий типологик щодиса щисобланади. Шунга =арамай, уларнинг =ащрамонларида типиклаштириш ва индивидуаллаштириш масаласи эпосшунослигимизда махсус ырганилмаган.

Ушбу масалада кузатишларимиз шуни кырсатадики, романик достонлар =ащрамонларида щам типиклаштириш мавжуд. Биро= бу типиклаштириш реалистик адабиётдаги типиклаштиришдан кескин фар=ланади ва унинг мощиятини ривожланган феодализм даври талаб щамда эщтиёжлари ташкил этади. +ащрамоннинг щукмрон таба=а вакиллари доирасидан танланиши, лекин унинг мудом озодлик, адолат, мещнатсеварлик, жасурлик, ватанга мущаббат, дыстлик ва севгига садо=ат каби хал=нинг юксак идеаллари учун курашиши эпосга хос типиклаштириш мавжудлигини кырсатади. Демак, романик эпосга хос бундай типиклаштириш индивидуал идеалда ыз ифодасини топган жамоа идеали сифатида во=е былади.

Романик достонлар =ащрамонлари ызларига хос ва бир-бирларини такрорламайдиган индивидуал типлардан иборат. Уларнинг щар бири ыз =иёфаси, хислати, хатти-щаракати ва нут=ига эга. Мана шунинг ызи романик достон =ащрамонларида реалистик адабиёт =ащрамонларидан фар=ли, ызига хос индивидуаллаштириш мавжудлигидан далолат беради. Фикримизча, ушбу масалалар эпосшуносликда янада жиддий тад=и= этилишга мущтож.

2. Романик достонлар =ащрамонларининг айримлари мифология билан генетик ало=адор былсалар щам, бу ало=адорлик бевосита эмас, балки билвосита, яъни афсона, ривоят ёки эртак жанрлари воситасида юз берган. Шунинг учун романик достонлар =ащрамонларидаги мифологик унсурлар, белги ва хусусиятлар тащлили ва тал=инида ю=орида =айд этилган эпик жанрлар таъсирини унутмаслик зарур.

3. Романик достонлар =ащрамонлари фаолиятида ота-оналар ва фарзандлар ыртасидаги муносабатлар юксак даражадаги ахло=ий нормалар асосида тасвирланган. Ота-она хощиши ёки даъвати фарзанд учун бажарилиши зарур былган =онун ма=омига эришган. Шу боис романик достонлар =ащрамонлари ёш авлод тарбиясида бе=иёс маънавий-ахло=ий манба щисобланади.

4. Романик достонлар =ащрамонларининг маънавий-ахло=ий =арашларида душманга, хиёнатга шаф=атсиз былиш; дыстларга, ожиз ва чорасизларга, ноща= жабрланганларга мещр-мущаббатли былиш, адолат ва ща=и=ат учун толмас курашиш етакчи тамойил щисобланган. Улардаги бундай олийжаноб хислатлар муста=ил юртимиз ёшларининг маънавий-ахло=ий тарбияси учун йылланма вазифасини ытайди.

5. Романик достонлар =ащрамонларининг номланиши ызига хос былиб, ушбу номларнинг мощиятини, этимологиясини очишда эпос мазмуни ва мощияти, эпик во=елик йыналиши, образнинг \оявий-бадиий тал=ини кабиларни тенг щисобга олиш зарур. Энг мущими -романик достонлар =ащрамонларининг щар бири ызига хос исм ва жисмга эга. Демак, достонлар ономастикасини ёритишда образнинг эпик тал=ини, манти= ва номлашда ягона =онуният йы=лигини щисобга олиш лозим.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет